HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET"

Transkript

1 0153 BRØNDBY

2 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under post F. 5

3 Hovedoversigt til budget Hele 1000 KR. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance

4 Hovedoversigt til budget Hele 1000 KR. Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms... Skatter F. Finansiering i alt Balance

5 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 9

6 Tværgående artsoversigt Regnskab Lønninger Løn Refusion fra barselsfond Refusion af aer-bidrag Refusion barsel, sygdom m.v Pensionsforsikringspræmier Refusion (A.K.U.T.) Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v Refusion, kurser på 10 dage eller under Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Refusioner Statstilskud Finansforskydninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter

7 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 11

8 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Drift og refusion 22 Jordforsyning Bevilling Budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v

9 03 Teknik og Miljøudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Drift og refusion 55 Diverse udgifter og indtægter Bevilling Budget Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Børneudvalg Undervisning og kultur Administrativ organisation Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning Kontante ydelser

10 07 Idræts- og Fritidsudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter Bevilling Budget Idræts- og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Kulturudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Social- og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg

11 09 Social- og Sundhedsudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Drift og refusion 57 Kontante ydelser Bevilling Budget Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Beskæftigelsesudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger

12 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 17

13 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Anlæg 25 Faste ejendomme Rådighedsbeløb Budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Andre faste ejendomme Renovering af kommunale bygninger Københavns befæstning Energibesparelsesprojekter med lånea dgang Kommunale bygninger, energibesparend e foranstaltninger Fritidsfaciliteter Redningsberedskab 95 Redningsberedskab Indkøb af radiokommunikation Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Søholtgård, konvertering til fjernva rme Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset, mindre ombygninger Behov for IT - Nyt økonomisystem Brøndby Rådhus - Etablering af adgan gskontrol Renovering af bygningsdele, Rådhuset Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Ny Energimærkning, EMO Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer Kommunale bygninger, renovering af. h egn Fritidsfaciliteter Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel rådighedsbeløb Kommunale veje Vejanlæg Ny vejbelysning - DONG Vestvolden, niveaufri krydsning af. jernbanen Standardforbedringer af færdselsarealer Stikledninger - rendestensbrønde Tv-inspektion af regnvandsledninger Kirkebjerg, infrastruktur 'EN GOD OMVEJ'

14 03 Teknik og Miljøudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 02 Transport og infrastruktur Anlæg 35 Havne Rådighedsbeløb Budget Havne 41 Lystbådehavne m.v Lovliggørelse af beboelse på Brøndby Havn Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Brøndby Strand skole, overbygning,. r enovering af elevator Nørregårdsskolen, nyt gulv i sportshal Lindelundsskolen, renovering af tag over 1. sals klassefløj Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger København-Ringsted forbindelsen, lok alplanlægning Børneudvalg Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler, renovering af solafskærmning Skoler og SFO'er, renovering af lokaler Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller Mindre ombygninger, folkeskoler Skolerne, udskiftning af pc Informationsteknologi (Indkøb af IT til Børneforv.) Skoler, Renovering af tekniske insta llationer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud Integrerede daginstitutioner Resenlund, ny liggehal til instituti on Idræts- og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Svanholm Cricketklub, ekstraordinær vedligehold Brøndby Ro- og Kajakklub, ny bådebro Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Schneeklothallen, renovering Kulturudvalget Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Nyt Bibliotek

15 09 Social- og Sundhedsudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Anlæg 25 Faste ejendomme Rådighedsbeløb Budget Social- og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftssikring af boligbyggeri Beskyttede boliger, Glentemosen Be skyttede boliger Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje Tandplejen, centralisering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Beskyttede boliger, Glentemosen Bo ligdelen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Loftlifte på Gildhøjhjemmet

16 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 21

17 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v. Renter 22 Renter af likvide aktiver Bevilling Budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Social- og Sundhedsudvalg Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v Renter af langfristede tilgodehavender

18 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 23

19 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 08 Balanceforskydninger Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver Bevilling Budget Økonomiudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld Social- og Sundhedsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til. staten Beskæftigelsesudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til. staten 24

20 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 25

21 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v. Finansiering 62 Tilskud og udligning Bevilling Budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v Tilskud og udligning Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

22 BUDGETRAPPORT DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. 27

23 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Drift Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl.,. BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Banemarksvej 75 og 77, matr. nr 29du og 29ei, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 1 og 21, matr.nr. 1f og 7c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Brøndbyvej 145 og 146, matr.nr 5av og 6a BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 16, matr.nr. 34a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Brøndbyvester Strandvej 10, matr. nr 15v, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Tjørnevangen 4, matr.nr. 106c og. d, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa og 12c, BS

24 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Strandesplanaden 85, matr.nr 13il, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Diverse ejendomme Arealer og pladser Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Nyttehaver Arealer og pladser Faste ejendomme Beboelse Drift Torvestien Personale Administrationsudgifter Ejendomsskatter m.v Diverse Anskaffelser Friarealer Vedligeholdelse Opvarmning El, gas og vand Fællesantenne Rengøring Prioritetsydelser Forsikrede skader Bygninger Driftsmidler Ansvar / ulykke (person) Antennebidrag Huslejeindtægter Varmeregnskab A conto indbetalinger Pgf. 9 - afkast Vedligeholdelse (pgf. 18) Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse (L.L. pgf. 22) Erhvervsejendomme Drift Lægehus, Ulsøparken 3, Brøndby Str Fast ejendom Fast ejendom EL Vand Varme Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter Forsikringsbesparelse EMO, Energifremmende foranstaltninge r

25 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 005 Puljebeløb Nørregård Teknisk Servicepersonale Leder Medarbejdere Fast ejendom Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Arealer og pladser Forsikrede skader Bygninger Langbjerg Fast ejendom Andre omkostninger Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring Rengøring Brugere på Langbjerg Kultur- og Idrætsforvaltningen Centralforvaltningen El Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter JAC Sydvest Snoezelhuset Udviklingshuset VE VSK Brøndby Lærerforening Kvindeprojekt Politiske partier Midlergårdsvej 30, matr.nr. 9au,. BV Forsikrede skader Bygninger Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au,. BV Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 42, matr.nr. 9au,. BV Huslejeindtægter Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej 24), matr.nr. 9au, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) matr.nr. 9au, BV Huslejeindtægter Nybovej 1, matr.nr. 10aq, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter

26 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Ejendommene Nykær 42c og 44 udlejet til produktionshøjskole Fast ejendom Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader Huslejeindtægter Nybovej 46, matr.nr. 10a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Midlergårdsvej 74, matr.nr. 11a,. BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Tavlestien 24, matr.nr. 27b m.fl., BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Brøndby Strand Centrum 91, matr nr. 16a, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Korsdalsvej 136, matr.nr. 21h, BØ Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Kærdammen 1a, matr.nr.18y, BØ Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Nykær Huslejeindtægter Bygaden 55, matr.nr. 68a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Bygaden 69, matr.nr. 30a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger

27 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Bygaden 82, matr.nr. 7a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Bygaden 109, matr.nr. 25a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Brøndbyvester Stræde 3, matr.nr 29a BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Huslejeindtægter Brøndby Møllevej 25, matr.nr.30c, BV Fast ejendom Bygningsforsikringer forsikrede skader Ulsøparken 57, matr.nr.14ai, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Brøndby Strand Centrum, matr.nr.16eu, BS Huslejeindtægter Gildhøj 188, matr.nr. 30g, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Premier Is, Gl. Køge Landevej Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Kærdammen 1b, matr.nr.18y - BØ Fast ejendom Bygningsforsikringer forsikrede skader Diverse ejendomme Drift af digitalt bookingsystem Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Kontrol for legionella Videoovervågning af kommunens ejendomme Tyverisikring - kommunens ejendomme Skatter og afgifter Rengøring Rengøring Ny løn - puljebeløb Rengøring, Rolandskolen Andet Forsikrede skader Bygninger Ansvar / ulykke (person) Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Beregnet husleje Beskæftigelsestilbud Horsedammen 36 (FOF)

28 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 035 Forsikrede skader Bygninger Engtoftegård Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Driftssikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning Tilskud til andelsboliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Naturbeskyttelse Naturforvaltning Parker og legepladser Personale Formænd Gartnerafdeling Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse Arealer og pladser Vedligeholdelse og beplantning Skatter, afgifter og forsikringer Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Strandområder Køge Bugt Strandpark Redningstjeneste Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Tilskud til idrætsformål Aktivitets- og trænertilskud Aktivitetstilskud Trænertilskud Tilskud til lokaleleje Tilskud iøvrigt Fælles udgifter Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Telefoni Arealer og pladser Vedligeholdelse Lokaleleje Bandereklamer, bane 2 på Brøndby Stadion Stadion, vedligeholdelse af belysnin gsanlæg Inventar og redskaber Anskaffelser og vedligeholdelse

29 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 084 Indtægter Brøndby Ny Rideklub - klubhus og. rideanlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Vand Forsikrede skader Bygninger Brøndby Strand Idrætsklub, fodboldafd. - klubhus Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Rengøring Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Forsikrede skader Forsikrede skader Bygninger Brøndby Tennis Klub - klubhus og. tennisanlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Elartikler Atletikklubben Brøndby og Brøndby Gymnastikforening - klubhus Fast ejendom Varme Forsikrede skader Bygninger Gammel Kirkevej 1, klubhus Fast ejendom Varme Lejeindtægt Forsikrede skader Bygninger Bådcenter - Brøndby Havn Fast ejendom Varme Forsikrede skader Bygninger Løsøre Brøndby Strands Sejlklub klubhus Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Udvendig handicaplift Indtægter Brøndby Strand Tennisklub klubhus og tennisanlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Vand Forsikrede skader Bygninger

30 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Telefoni Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Elartikler Svanholm Cricketklub - klubhus og anlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Telefoni Vand Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Elartikler Brøndby Strand Gymnastikforening, klubhus Fast ejendom Varme Træningshal på Brøndby Stadion Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Forsikrede skader Bygninger Brøndby Strand Petanque Klub Fast ejendom Varme Leje af toiletkabine Brøndby Håndbold Klub Fast ejendom Skatter og afgifter Sportshal ved Rolandskolen Fast ejendom Forsikrede skader Bygninger Tilbygning til Søholthallen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Brøndby Strand Minigolf Klub Leje af toiletkabine HOKUTO-Kai, JKA Fast ejendom Skatter og afgifter Rengøring Stadionhal Fast ejendom Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse El Vand Varme Lejeindtægt Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Serviceaftale til Stadionhal

31 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 1 Egne Brøndby Hallen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Selvejende/privat Schneeklothhallen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Rengøring Rengøring Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Telefoni Elartikler Tilskud til Schneeklothhallen Udlejningsindtægter Svanholm Cricketklub Vandingsanlæg til græspitchen Andre offentlige myndigheder Vestbad Andel af driftsunderskud Andre fritidsfaciliteter Drift Matr. nr. 5 a, B.Ø., Brøndbygård Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el Skatter og afgifter Andet Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Kirkebjerg selskabslokaler Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Husleje Forsikrede skader Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Strandens forsamlingshus Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse

32 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter Kulturhuset Kilden Personale Servicemedarbejdere Forsikringer Administration Telefoni Andet Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el El Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Ansvar / ulykke (person) Inventar Indtægter Lejeindtægter Teknisk Service - KULTUR Personale Servicemedarbejdere Kulturhuset Brønden Personale Personale Kørsel Kursus/Udd Administration Telefoni Andet Kontorhold Arrangementer mv Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el El Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Bygninger Inventar Gebyr - SPEEDTICKET Indtægter Lejeindtægter Naturbeskyttelse Skove Drift Brøndbyskoven Personale Lønmv Arealer og pladser Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Vestvolden Arealer og pladser

33 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 38 Naturbeskyttelse 53 Skove Bakkeskoven Arealer og pladser Skatter og afgifter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Badevandsundersøgelse Vandhandleplan Spildevandsplan Agenda Miljøbeskyttelse. og jordforurening Kvalitetsstyring-Miljø/Natur Miljøvidenspark Årligt bidrag Bærbare batterier Drift Betaling til/fra Kommuner Miljøtilsyn - virksomheder Drift Andre offentlige myndigheder Fælleskommunal levnedsmiddelkontrol Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fælles formål Vedligeholdelse af brandhaner Forebyggelse Personale Afhjælpende indsats Personale Personale Beklædning Administration Indsatslederbil Vestegnens Brandvæsen Pensionsforpligtelser Beredskab. Storkbh Brandvæsen Afhjælpende indsats Indsatslederbil Forsikring - driftsmidler Beredskab Storkøbenhavn Fast ejendom Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person)

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Økonomioversigter Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Budget 2008

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2015 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere