HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET"

Transkript

1 0153 BRØNDBY

2 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under post F. 5

3 Hovedoversigt til budget Hele 1000 KR. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance

4 Hovedoversigt til budget Hele 1000 KR. Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms... Skatter F. Finansiering i alt Balance

5 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 9

6 Tværgående artsoversigt Regnskab Lønninger Løn Refusion fra barselsfond Refusion af aer-bidrag Refusion barsel, sygdom m.v Pensionsforsikringspræmier Refusion (A.K.U.T.) Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v Refusion, kurser på 10 dage eller under Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Refusioner Statstilskud Finansforskydninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter

7 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 11

8 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Drift og refusion 22 Jordforsyning Bevilling Budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v

9 03 Teknik og Miljøudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Drift og refusion 55 Diverse udgifter og indtægter Bevilling Budget Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Børneudvalg Undervisning og kultur Administrativ organisation Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning Kontante ydelser

10 07 Idræts- og Fritidsudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter Bevilling Budget Idræts- og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Kulturudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Social- og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg

11 09 Social- og Sundhedsudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Drift og refusion 57 Kontante ydelser Bevilling Budget Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Beskæftigelsesudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger

12 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 17

13 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Anlæg 25 Faste ejendomme Rådighedsbeløb Budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Andre faste ejendomme Renovering af kommunale bygninger Københavns befæstning Energibesparelsesprojekter med lånea dgang Kommunale bygninger, energibesparend e foranstaltninger Fritidsfaciliteter Redningsberedskab 95 Redningsberedskab Indkøb af radiokommunikation Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Søholtgård, konvertering til fjernva rme Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset, mindre ombygninger Behov for IT - Nyt økonomisystem Brøndby Rådhus - Etablering af adgan gskontrol Renovering af bygningsdele, Rådhuset Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Ny Energimærkning, EMO Kommunale bygninger - gennemgang af el-installationer Kommunale bygninger, renovering af. h egn Fritidsfaciliteter Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel rådighedsbeløb Kommunale veje Vejanlæg Ny vejbelysning - DONG Vestvolden, niveaufri krydsning af. jernbanen Standardforbedringer af færdselsarealer Stikledninger - rendestensbrønde Tv-inspektion af regnvandsledninger Kirkebjerg, infrastruktur 'EN GOD OMVEJ'

14 03 Teknik og Miljøudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 02 Transport og infrastruktur Anlæg 35 Havne Rådighedsbeløb Budget Havne 41 Lystbådehavne m.v Lovliggørelse af beboelse på Brøndby Havn Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Brøndby Strand skole, overbygning,. r enovering af elevator Nørregårdsskolen, nyt gulv i sportshal Lindelundsskolen, renovering af tag over 1. sals klassefløj Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger København-Ringsted forbindelsen, lok alplanlægning Børneudvalg Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler, renovering af solafskærmning Skoler og SFO'er, renovering af lokaler Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller Mindre ombygninger, folkeskoler Skolerne, udskiftning af pc Informationsteknologi (Indkøb af IT til Børneforv.) Skoler, Renovering af tekniske insta llationer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud Integrerede daginstitutioner Resenlund, ny liggehal til instituti on Idræts- og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Svanholm Cricketklub, ekstraordinær vedligehold Brøndby Ro- og Kajakklub, ny bådebro Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Schneeklothallen, renovering Kulturudvalget Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Nyt Bibliotek

15 09 Social- og Sundhedsudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Anlæg 25 Faste ejendomme Rådighedsbeløb Budget Social- og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftssikring af boligbyggeri Beskyttede boliger, Glentemosen Be skyttede boliger Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje Tandplejen, centralisering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Beskyttede boliger, Glentemosen Bo ligdelen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Loftlifte på Gildhøjhjemmet

16 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 21

17 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v. Renter 22 Renter af likvide aktiver Bevilling Budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Social- og Sundhedsudvalg Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v Renter af langfristede tilgodehavender

18 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 23

19 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 08 Balanceforskydninger Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver Bevilling Budget Økonomiudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld Social- og Sundhedsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til. staten Beskæftigelsesudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til. staten 24

20 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. 25

21 01 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt i politisk organisation 07 Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v. Finansiering 62 Tilskud og udligning Bevilling Budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning og skatter. m.v Tilskud og udligning Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

22 BUDGETRAPPORT DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. 27

23 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Drift Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl.,. BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Banemarksvej 75 og 77, matr. nr 29du og 29ei, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 1 og 21, matr.nr. 1f og 7c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Brøndbyvej 145 og 146, matr.nr 5av og 6a BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 16, matr.nr. 34a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Brøndbyvester Strandvej 10, matr. nr 15v, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Tjørnevangen 4, matr.nr. 106c og. d, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa og 12c, BS

24 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Strandesplanaden 85, matr.nr 13il, BS Arealer og pladser Skatter og afgifter Diverse ejendomme Arealer og pladser Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Nyttehaver Arealer og pladser Faste ejendomme Beboelse Drift Torvestien Personale Administrationsudgifter Ejendomsskatter m.v Diverse Anskaffelser Friarealer Vedligeholdelse Opvarmning El, gas og vand Fællesantenne Rengøring Prioritetsydelser Forsikrede skader Bygninger Driftsmidler Ansvar / ulykke (person) Antennebidrag Huslejeindtægter Varmeregnskab A conto indbetalinger Pgf. 9 - afkast Vedligeholdelse (pgf. 18) Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse (L.L. pgf. 22) Erhvervsejendomme Drift Lægehus, Ulsøparken 3, Brøndby Str Fast ejendom Fast ejendom EL Vand Varme Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter Forsikringsbesparelse EMO, Energifremmende foranstaltninge r

25 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 005 Puljebeløb Nørregård Teknisk Servicepersonale Leder Medarbejdere Fast ejendom Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Arealer og pladser Forsikrede skader Bygninger Langbjerg Fast ejendom Andre omkostninger Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring Rengøring Brugere på Langbjerg Kultur- og Idrætsforvaltningen Centralforvaltningen El Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter JAC Sydvest Snoezelhuset Udviklingshuset VE VSK Brøndby Lærerforening Kvindeprojekt Politiske partier Midlergårdsvej 30, matr.nr. 9au,. BV Forsikrede skader Bygninger Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au,. BV Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 42, matr.nr. 9au,. BV Huslejeindtægter Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej 24), matr.nr. 9au, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) matr.nr. 9au, BV Huslejeindtægter Nybovej 1, matr.nr. 10aq, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter

26 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Ejendommene Nykær 42c og 44 udlejet til produktionshøjskole Fast ejendom Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader Huslejeindtægter Nybovej 46, matr.nr. 10a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Midlergårdsvej 74, matr.nr. 11a,. BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Tavlestien 24, matr.nr. 27b m.fl., BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Brøndby Strand Centrum 91, matr nr. 16a, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Korsdalsvej 136, matr.nr. 21h, BØ Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Kærdammen 1a, matr.nr.18y, BØ Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Nykær Huslejeindtægter Bygaden 55, matr.nr. 68a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Bygaden 69, matr.nr. 30a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger

27 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Bygaden 82, matr.nr. 7a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Bygaden 109, matr.nr. 25a, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Brøndbyvester Stræde 3, matr.nr 29a BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Huslejeindtægter Brøndby Møllevej 25, matr.nr.30c, BV Fast ejendom Bygningsforsikringer forsikrede skader Ulsøparken 57, matr.nr.14ai, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Brøndby Strand Centrum, matr.nr.16eu, BS Huslejeindtægter Gildhøj 188, matr.nr. 30g, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Premier Is, Gl. Køge Landevej Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Kærdammen 1b, matr.nr.18y - BØ Fast ejendom Bygningsforsikringer forsikrede skader Diverse ejendomme Drift af digitalt bookingsystem Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Kontrol for legionella Videoovervågning af kommunens ejendomme Tyverisikring - kommunens ejendomme Skatter og afgifter Rengøring Rengøring Ny løn - puljebeløb Rengøring, Rolandskolen Andet Forsikrede skader Bygninger Ansvar / ulykke (person) Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Beregnet husleje Beskæftigelsestilbud Horsedammen 36 (FOF)

28 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 035 Forsikrede skader Bygninger Engtoftegård Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Driftssikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning Tilskud til andelsboliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Naturbeskyttelse Naturforvaltning Parker og legepladser Personale Formænd Gartnerafdeling Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse Arealer og pladser Vedligeholdelse og beplantning Skatter, afgifter og forsikringer Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Strandområder Køge Bugt Strandpark Redningstjeneste Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Tilskud til idrætsformål Aktivitets- og trænertilskud Aktivitetstilskud Trænertilskud Tilskud til lokaleleje Tilskud iøvrigt Fælles udgifter Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Telefoni Arealer og pladser Vedligeholdelse Lokaleleje Bandereklamer, bane 2 på Brøndby Stadion Stadion, vedligeholdelse af belysnin gsanlæg Inventar og redskaber Anskaffelser og vedligeholdelse

29 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 084 Indtægter Brøndby Ny Rideklub - klubhus og. rideanlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Vand Forsikrede skader Bygninger Brøndby Strand Idrætsklub, fodboldafd. - klubhus Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Rengøring Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Forsikrede skader Forsikrede skader Bygninger Brøndby Tennis Klub - klubhus og. tennisanlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Elartikler Atletikklubben Brøndby og Brøndby Gymnastikforening - klubhus Fast ejendom Varme Forsikrede skader Bygninger Gammel Kirkevej 1, klubhus Fast ejendom Varme Lejeindtægt Forsikrede skader Bygninger Bådcenter - Brøndby Havn Fast ejendom Varme Forsikrede skader Bygninger Løsøre Brøndby Strands Sejlklub klubhus Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Udvendig handicaplift Indtægter Brøndby Strand Tennisklub klubhus og tennisanlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Vand Forsikrede skader Bygninger

30 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Brøndbyernes Idrætsforening, klubhus Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Telefoni Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Elartikler Svanholm Cricketklub - klubhus og anlæg Fast ejendom Varme Skatter og afgifter Rengøring Telefoni Vand Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Elartikler Brøndby Strand Gymnastikforening, klubhus Fast ejendom Varme Træningshal på Brøndby Stadion Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Forsikrede skader Bygninger Brøndby Strand Petanque Klub Fast ejendom Varme Leje af toiletkabine Brøndby Håndbold Klub Fast ejendom Skatter og afgifter Sportshal ved Rolandskolen Fast ejendom Forsikrede skader Bygninger Tilbygning til Søholthallen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Brøndby Strand Minigolf Klub Leje af toiletkabine HOKUTO-Kai, JKA Fast ejendom Skatter og afgifter Rengøring Stadionhal Fast ejendom Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse El Vand Varme Lejeindtægt Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Serviceaftale til Stadionhal

31 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 1 Egne Brøndby Hallen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Selvejende/privat Schneeklothhallen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Rengøring Rengøring Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Telefoni Elartikler Tilskud til Schneeklothhallen Udlejningsindtægter Svanholm Cricketklub Vandingsanlæg til græspitchen Andre offentlige myndigheder Vestbad Andel af driftsunderskud Andre fritidsfaciliteter Drift Matr. nr. 5 a, B.Ø., Brøndbygård Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el Skatter og afgifter Andet Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Kirkebjerg selskabslokaler Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Husleje Forsikrede skader Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Strandens forsamlingshus Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse

32 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter Kulturhuset Kilden Personale Servicemedarbejdere Forsikringer Administration Telefoni Andet Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el El Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Ansvar / ulykke (person) Inventar Indtægter Lejeindtægter Teknisk Service - KULTUR Personale Servicemedarbejdere Kulturhuset Brønden Personale Personale Kørsel Kursus/Udd Administration Telefoni Andet Kontorhold Arrangementer mv Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning og el El Skatter og afgifter Rengøring Forsikrede skader Bygninger Inventar Gebyr - SPEEDTICKET Indtægter Lejeindtægter Naturbeskyttelse Skove Drift Brøndbyskoven Personale Lønmv Arealer og pladser Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Vestvolden Arealer og pladser

33 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetrapport drift og refusion 38 Naturbeskyttelse 53 Skove Bakkeskoven Arealer og pladser Skatter og afgifter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Badevandsundersøgelse Vandhandleplan Spildevandsplan Agenda Miljøbeskyttelse. og jordforurening Kvalitetsstyring-Miljø/Natur Miljøvidenspark Årligt bidrag Bærbare batterier Drift Betaling til/fra Kommuner Miljøtilsyn - virksomheder Drift Andre offentlige myndigheder Fælleskommunal levnedsmiddelkontrol Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fælles formål Vedligeholdelse af brandhaner Forebyggelse Personale Afhjælpende indsats Personale Personale Beklædning Administration Indsatslederbil Vestegnens Brandvæsen Pensionsforpligtelser Beredskab. Storkbh Brandvæsen Afhjælpende indsats Indsatslederbil Forsikring - driftsmidler Beredskab Storkøbenhavn Fast ejendom Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person)

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019 Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015 Frederikshavn Kommune 1. Behandling Budget 2016-2019 4. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle regler: Bevillingsmyndigheden... 4 Definition af bevillinger...

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt...

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt... Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 10 Artsoversigt.. 11 Budgetsammendrag... 13 Specificeret bevillingsoversigt...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2016 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2017-2019 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse... 17 Generelle bemærkninger...

Læs mere

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HVIDOVRE. 49,4 MIO. KR. Så meget kan Hvidovre Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HVIDOVRE 49,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT.

KØGE. 29,6 MIO. KR. Så meget kan Køge Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 30,1 PCT. KØGE 29,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV 25,8 PCT. Konkurrenceudsættelse i Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV 25,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

DRAGØR. 10,9 MIO. KR. Så meget kan Dragør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: DRAGØR 10,9 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN 26,0 PCT.

RINGKØBING-SKJERN 26,0 PCT. RINGKØBING-SKJERN 40,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VIBORG 70,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HELSINGØR 60,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

ODENSE. 111,5 MIO. KR. Så meget kan Odense Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: ODENSE 111,5 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

SORØ. 21,6 MIO. KR. Så meget kan Sorø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 25,7 PCT.

SORØ. 21,6 MIO. KR. Så meget kan Sorø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: 25,7 PCT. SORØ 21,6 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere

BORNHOLM 22,3 PCT. En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint. Årlige lønomkostninger for 101 skolelærere BORNHOLM 46,9 MIO. KR. Så meget kan Regionskommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,8 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

BALLERUP. 41,0 MIO. KR. Så meget kan Ballerup Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: BALLERUP 41,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: KOLDING 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HJØRRING. 54,2 MIO. KR. Så meget kan Hjørring Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HJØRRING. 54,2 MIO. KR. Så meget kan Hjørring Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HJØRRING 54,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FAVRSKOV 29,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR.

KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. KØBENHAVN 362,4 MIO. KR. Så meget kan s Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 9. september 2015 og 7. oktober 2015. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 12. Takstblad...137 13. Pris- og lønskøn...144

Indholdsfortegnelse. 12. Takstblad...137 13. Pris- og lønskøn...144 Indholdsfortegnelse 1. Hovedoversigt til budget...1 2. Sammendrag af budget...3 3. Bevillingsoversigt, drift og refusion...6 3.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø...6

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

V E D TAG E T B U D G E T 2 0 0 9

V E D TAG E T B U D G E T 2 0 0 9 VEDTAGET BUDGET 2009 Københavns Kommunes Vedtaget Budget 2009 Redaktion: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen www.kk.dk December 2008 Design: Schultz Grafisk Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 995 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere