Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye domme om sygdom og handicapbegrebet"

Transkript

1 Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014

2 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere langvarig Karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er ikke afgørende. Årsagen til begrænsningen kan være medfødt, skyldes ulykke eller sygdom.

3 Handicap-begrebet definition (2) Særligt for så vidt angår sygdom: Tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom 1) medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og 2) denne begrænsning er af lang varighed 3) karakteren af de foranstaltninger arbejdsgiveren skal træffe er ikke afgørende Se også UfR H

4 Handicap-begrebet - afgørelser FOU UfR V Øjenlidelse handicap Det elektriske stød ikke handicap prognosen på lang sigt (..) rimelig god, men restitutionsfasen (..) meget lang UfR SH Skulderskade ikke handicap Ikke kendt for arbejdsgiveren ingen funktionsnedsættelse ikke et deraf affødt behov for kompensation. (smh. UfR H?) ØLD 29. juni afd. (B ) Den hørehæmmede - handicap

5 Handicap-begrebet - afgørelser LBN 105/2010 Skulderlidelse/forbigående Tilskadekomst i maj 2008, prognose i marts 2009 styrke og udholdenhed genvundet indenfor et års tid ikke handicap UfR H ADHD-lidelse var handicap Der var ikke kompensationsbehov (smh fx UfR SH?) ØLD 11. januar afd. sag B-58-12: Sklerose uden aktuel funktionsnedsættelse LBN 47/2013 Den velbehandlede epilepsi Verserende sag for Østre Landsret Alkoholisme dom 13. juni 2014?

6 Handicap-begrebet afgørelser bevis for funktionsnedsættelse ØLD 5. juli 2013 (21.afd., sag B ): Det lægges efter helbredsoplysningerne i sagen, herunder indholdet af speciallægeerklæringen af., til grund, at X s tilstand ikke var afklaret på afskedigelsestidspunktet, og at der på det tidspunkt var god sandsynlighed for, at funktionsbegrænsningerne vil(le) bedres med træningsbehandling og ellers efter eventuel operation. Landsretten tiltræder derfor, at det ikke er godtgjort, at X på afskedigelsestidspunktet havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Den omstændighed, at det efter afskedigelsen af X blev fastslået, at der ikke var udsigt til en forbedring af hendes tilstand, og at hendes samlede gener efter Ankestyrelsens afgørelse i genoptagelsessagen [3/4 år senere] svarede til en mengrad på 10 %, kan ikke føre til et andet resultat.

7 Handicap-begrebet afgørelser bevis for funktionsnedsættelse LBN nr. 52 / 2014 (J. nr ) den alligevel heldige pædagog (1) Generne efter ulykken i 1988 forsvandt i Efter ulykken i 2003 resterede der tendens til spændinger og smerter ved højre skulderblad. Der er ikke oplysninger om, at disse gener medførte nogen funktionsnedsættelse i forhold til klagers muligheder for at varetage sit arbejde som pædagog hos indklagede. Nævnet finder derfor ikke, at klager forud for ulykken den 5. maj 2011 kunne anses for at være handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Nævnet lægger til grund, at klager efter ulykken den 5. maj 2011 havde gener i form af smerter i nakke, højre skulder og arm. Hun passede på trods heraf sit arbejde frem til august 2011, hvor hun fik det gradvist dårligere og den 26. august 2011 blev sygemeldt. Der er ingen oplysninger om, i hvilket omfang hun frem til dette tidspunkt havde problemer med at varetage sit arbejde på grund af generne. Hendes sygemelding i juni 2011 skyldtes andre årsager end ulykken og havde efter det oplyste intet med gener fra nakke, skulder eller arm at gøre.

8 Handicap-begrebet afgørelser bevis for funktionsnedsættelse LBN nr. 52 / 2014 (J. nr ) den alligevel heldige pædagog (2) Det fremgår af en speciallægeerklæring fra 18. januar 2012, at klagers pædagogstilling i realiteten var ideel, idet den ikke er nakke- skulderågsbelastende, og at det findes hensigtsmæssigt, at hun kommer i gang med tilbageslusning til arbejdsmarkedet, hvor der tages hensyn til hendes nakke- og armgener. På længere sigt vurderes det, at erhvervsevnen/indtjeningsevnen næppe i væsentlig grad bliver påvirket som følge af hændelsen. Herefter, og henset til sagens øvrige oplysninger, herunder at klager under sin sygemelding har udført arbejde som pædagog i Grønland, finder nævnet ikke, at klager var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

9 Pligten til at træffe foranstaltninger (1) Direktivets 17. betragtning: 17) Med forbehold af forpligtelsen til i rimeligt omfang at foretage tilpasninger af hensyn til personer med handicap kræver dette direktiv hverken ansættelse, forfremmelse, fortsat ansættelse eller uddannelse af en person, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i forbindelse med den pågældende stilling eller at følge en given uddannelse.

10 Pligten til at træffe foranstaltninger (2) Direktivets 20. og 21. betragtning: 20) Der bør vedtages passende, dvs. effektive og praktiske foranstaltninger med henblik på at tilpasse arbejdspladsen til en handicappet, f.eks. Ved at indrette lokaler eller tilpasse udstyr, arbejdsmønstre, opgavefordeling, samt adgang til uddannelse og instruktion. 21) (.) uforholdsmæssig stor byrde ( ) navnlig tages hensyn til de finansielle og andre omkostninger, der er forbundet hermed, samt til organisationens eller virksomhedens størrelse og finansielle midler samt muligheden for at opnå offentlige tilskud eller anden støtte.

11 Pligten til at træffe foranstaltninger (3) EU-domstolens dom i de forenede sager C-335/11 og C-337/11 Præmis 55: ( ) for det første omfatter foranstaltninger, som ikke blot er materielle, men også organisatoriske, og eftersom termen arbejdsmønster for det andet skal forstås som den rytme eller det tempo, hvori arbejdet udføres, kan det ikke udelukkes, at en nedsættelse af arbejdstiden kan udgøre en af de tilpasningsforanstaltninger, der er omhandlet i dette direktivs artikel 5. Præmis 56: ( ) en nedsættelse af arbejdstiden kan følgelig, selv hvis den ikke er omfattet af begrebet arbejdsmønstre, anses for en tilpasningsforanstaltning som omhandlet i dette direktivs artikel 5 i tilfælde, hvor en nedsættelse af arbejdstiden gør det muligt for arbejdstageren at kunne fortsætte med at udøve sin beskæftigelse i overensstemmelse med formålet med nævnte artikel.

12 Foranstaltninger - praksis FOU Kriminalforsorgen ØLD 29. juni 2011 (B ) Den hørehæmmede arbejdspladsindretning / omlægning af arbejdet UfR V Den hjerneskadede advokatsekretær ØLD 5. juli 2013 (21.afd., sag B ) : SOSU-hjælperen på hospitalet Store virksomheder/ myndigheden som ansættelsesområde

13 Sygdom forårsaget af handicap EUD af 11. april 2013 i C-335/11 og C-337/11 Generaladvokaten pkt. 64 : hvorvidt fravær, der er forbundet med et handicap eller handicapbetinget sygdom, overhovedet kan udgøre en lovlig opsigelsesgrund.. Heraf kunne det modsætningsvis sluttes, at en opsigelse er lovlig, hvis de nødvendige tilpasninger af arbejdspladsen ville pålægge arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde, eller arbejdstageren på grund af sit fravær ikke er disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i forbindelse med stillingen. Efter min opfattelse har domstolene imidlertid endnu ikke ved denne afgørelse endeligt afgjort spørgsmålet om, hvorvidt en opsigelse på grund af handicapbetinget sygdom er lovlig

14 Sygdom forårsaget af handicap EUD af 11. april 2013 i C-335/11 og C-337/11 Anvendelse af 120-dagesreglen er i strid med direktivet, såfremt det drejer sig om at medregne sygdom som følge af en arbejdstagers handicap, medmindre denne bestemmelse forfølger et legitimt formål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, hvilket det tilkommer den foreliggende ret at vurdere.

15 Sygdom forårsaget af handicap EUD af 11. april 2013 i C-335/11 og C-337/11 Præmis 57 : Det bemærkes dog, at direktiv 2000/78 ifølge 17. betragtning hverken kræver ansættelse, forfremmelse eller fortsat ansættelse af en person, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i forbindelse med den pågældende stilling, med forbehold af forpligtelsen til i rimeligt omfang at foretage tilpasninger af hensyn til personer med handicap, herunder en eventuel nedsættelse af disse personers arbejdstid

16 Sygdom forårsaget af handicap EUD af 11. april 2013 i C-335/11 og C-337/11 - med de forbehold, der ligger i, at EU-Domstolen ikke har udtalt sig præcist herom - Antagelse: Opsigelse med henvisning til sygefravær, som er handicap-relateret, er lovlig, såfremt arbejdsgiveren har opfyldt sin tilpasningsforpligtelse, og yderligere tilpasninger ville pålægge arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde, eller arbejdstageren på grund af sit fravær i det hele taget ikke er disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i forbindelse med stillingen. Sådan opsigelse indebærer at arbejdsgiveren skal bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket, jf. 7 a.

17 Sygdom forårsaget af handicap ØLD 5. juli afd. B : Da afskedigelsen af Y var begrundet i hendes sygefravær, finder landsretten, at hun har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hun blev udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af sit handicap i forbindelse med afskedigelsen. Det påhviler herefter [arbejdsgiveren] at påvise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket, jf. forskelsbehandlingslovens 7a. LBN afgørelse nr. 19 / 2014 (J. nr ) Nævnet vurderer på denne baggrund, at indklagede har godtgjort, at man forud for beslutningen om at afskedige klager traf rimelige og hensigtsmæssige foranstaltninger for at imødekomme klagers konkrete behov.

18 18 Sygdom forårsaget af handicap Sø- og Handelsrettens dom af 31. januar 2014 ProDisplay (1) ProDisplay var bekendt med A s lidelse og dennes baggrund i trafikuheldet i december Det var erkendt af ProDisplay, at A gradvist fik det stadig værre gennem Retten lægger efter det fremkomne til grund, at der ikke fra ProDisplays side blev taget egentlige afhjælpningsinitiativer i anledning af A s nedsatte funktion. Fra medio januar 2005 og til opsigelsen den 21. april 2005, i hvilken periode A var fuldtidssygemeldt, var der ikke kontakt mellem parterne. Under disse omstændigheder findes ProDisplay ikke at have opfyldt sine forpligtelser til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold til forskelsbehandlingslovens 2 a, 1. pkt.

19 19 Sygdom forårsaget af handicap Sø- og Handelsrettens dom af 31. januar 2014 ProDisplay (2) I hvert fald en del af A s handicaprelaterede sygefravær må tilskrives den omstændighed, at ProDisplay undlod at træffe hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger. Ved opsigelsen af A i medfør af 120-dagesreglen i funktionærlovens 5, stk. 2 forelå der under disse omstændigheder en direkte forskelsbehandling efter forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1, jf. 1, stk. 2. A bør derfor tilkendes en godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk.1...svarende til 12 måneders løn. Anket til Højesteret

20 Handicap - personalereduktion LBN 188/2011 Den hørehæmmede lærer LBN 46/2010 Flexjob/rygproblemer UfR Ø Den blinde arkitekt ØLD 26. august afd. B : Den scleroseramte advokat ØLD 13. juni afd. B : Den handicappede plejer (anket til Højesteret)

21 Handicap opsigelse på grund af individuelle forhold LBN afgørelse nr. 35 / 2014 (j.nr ) Socialpædagogen med hypoglykæmi

22 Handicap - fratrædelsesaftale LBN afgørelse nr. 34 / 2014 (J. nr ) Fratrædelsesaftale alligevel godtgørelse

23 Handicap - godtgørelse UfR H (ADHD-lidelsen) Udgangspunkt for udmåling af godtgørelse er praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens 9 Dvs. 6 mdr. / 9 mdr. /??

24 Handicap - børn VLD af 22/ handicappet barn på den baggrund og den nære tidsmæssige sammenhæng mellem, at Fs søn fik konstateret et handicap og afskedigelsen af hende, at F har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at F er blevet forskelsbehandlet på grund af sin søns handicap. Godtgørelse kr. (sv. t. ca. 9 mdr s løn) (Jf. EFD-dom af 17. juli 2008 i sag C-303/06 (Coleman)). Børnepasning? Se VLD 3. juni 2013 sag B

25 Handicap - børn Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 120/2013 af 29. maj 2013 (3) Flertallet: nogle børn vokser fra astmatisk bronkitis ikke grundlag for at betegne datterens sygdom og dens følger som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand Mindretallet: EU-domstolens afgørelse i sag C-303/06 (Coleman) af 17. juli 2008, hvorefter arbejdsgiverens pligt til at gennemføre tilpasningsforanstaltninger alene gælder i forhold til en handicappet medarbejder og derfor ikke, når den handicappede er medarbejderens barn

26 Handicap - børn Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 120/2013 af 29. maj 2013 (3) Mindretallet: Klager blev opsagt begrundet i mange sygedage. En stor del af fraværet skyldtes barnets sygdom.. skaber formodning for, at opsigelsen var udtryk for indirekte forskelsbehandling foranlediget af barnets handicap...forventes, at det allerede konstaterede fravær på grund af datterens handicap ville fortsætte, hvorfor klager ikke i tilstrækkeligt omfang ville være disponibel til at fungere som dagplejer, hvor der er et særligt behov for stabilitet. Ikke forpligtet til at træffe tilpasningsforanstaltninger..opsigelsen af klager var saglig og proportional og derfor ikke i strid med loven.

27 27 Kontakt Morten Ulrich Partner København Arbejdsret T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 Sag 104/2014 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Skibby Supermarked A/S (advokat Peter Vibe) mod HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere