Dansk El-Forbunds kongres 2014 HB- & Afdelingsforslag FORBUNDSLOVE ÆNDRINGSFORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk El-Forbunds kongres 2014 HB- & Afdelingsforslag FORBUNDSLOVE ÆNDRINGSFORSLAG"

Transkript

1 Forbundets navn Forbundets navn er Dansk El-Forbund. Hovedkontoret er for tiden beliggende i Frederiksberg kommune. 1 Forbundets formål Forbundets formål er at samle alle, der er beskæftiget med energi, installation, kommunikation, sikring, alarm samt styring og regulering i en sammenslutning. Forbundet vil arbejde for forbedring af arbejdsvilkårene og organisere alle, der er beskæftiget inden for forbundets virkeområde, for herigennem at varetage medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet og i samfundet. Forbundet vil arbejde for at sikre, at alle er overenskomst- eller aftaledækket og varetage forhandlingsretten med henblik på at forbedre medlemmernes løn-, uddannelses-, pensions- og sociale vilkår. Forbundet vil arbejde for demokrati og medindflydelse på virksomhederne. Forbundet vil arbejde for at sikre medlemmerne det bedst mulige grundlag for at opnå kompetencegivende grund-, efter- og videregående uddannelser. 2 Indmeldelse og tilflytning Som medlemmer kan indmeldes enhver, der er beskæftiget inden for forbundets virkeområde. 1.0 Tilføjelse til første afsnit, 3 linje:. sikring, alarm, energioptimering, processtyring samt Redaktionel tilpasning af punktet. 1

2 Det er en betingelse, at pågældende har arbejde eller tilbud om arbejde på det tidspunkt, hvor indmeldelse søges. 2.0 Tilføjelse til 2 andet afsnit: Arbejdstager som er udstationeret fra et andet land, kan bevilges medlemskab, under retningslinjer vedtaget af, i tiden for udstationeringen. Afdeling København Indmeldelse under grunduddannelse skal ske senest 2 år forud for uddannelsesaftalens udløb, for at medlemmer skal have mulighed for, ved ledighed efter uddannelsesaftalens udløb, at modtage forbundsbetalte dagpenge i op til en måned. 3.0 Afsnit ændres til: Indmeldelse under grunduddannelse skal ske senest 2 år forud for uddannelsesaftalens udløb og jf. hovedbestyrelsens retningslinjer, for at have mulighed for, ved ledighed efter uddannelsesaftalens udløb, at modtage forbundsbetalte dagpenge i op til en måned. 3.1 Afsnit 3 fjernes: Forbundsdagpenge til ny udlærte den første måned, bortfalder. Afdeling Østjylland 3.2 Afsnit 3 fjernes: Forbundsdagpenge til ny udlærte den første måned bortfalder. Afdeling Randers 3.0 Der gives mulighed for, at hovedbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for ordningen. 3.1 Dimittender er sikret ved indmeldelse i a-kasse et år før de bliver udlært. A- kassen er gratis i det år. Afdeling Østjylland 3.2 Dansk Lovgivning åbner mulighed for gratis medlemskab af A-kassen og dermed er forbundsdagpenge overlødige. Det skal dog sikres, at de der ikke har haft muligheden for gratis a-kasse sikres forbundsdagpenge, som ordningen i dag. Afdeling Randers Grunduddannelsessøgende, som gennemgår et grundforløb uden uddannelsesaftale, kan indmeldes som kontingentfrie medlemmer. 4.0 Tilføjelse til 2 SKP eller sidestillede elever, som gennemgår et uddannelsesforløb uden uddannelsesaftale, kan indmeldes som kontingentfrie medlemmer. 4.1 Tilføjelse til 2 SKP elever der modtager SU eller lignende ydelser, kan indmeldes som 4.0 Forslaget stilles med baggrund i at øge organiseringen og tilknytningen af medlemmer blandt unge dårligt bemidlede uden uddannelsesaftale. 4.1 Vi giver i forvejen kontingentfritagelse til grundforløbselever med samme indtægtsgrundlag. For at lette administrationen af dette, foreslås det at kontingentfritagelsen, gives for en måned ad 2

3 Grunduddannelsessøgendes medlemskab ophører, hvis der ikke inden 12 måneder efter påbegyndelsen af grundforløbet er indgået en uddannelsesaftale. kontingentfrie medlemmer. Afdeling Randers. 4.2 Efter afsnit 5 tilføjes et nyt afsnit 6. De efterfølgende rykkes: Skolepraktikelever som modtager skolepraktikydelse eller lignende ydelser, kan indmeldes som kontingentfrie medlemmer. Afdeling Østjylland gangen, og ansvaret for at tilmelde sig igen ligger hos medlemmet. Dette vil samtidig sikre en god kontakt til eleverne, så vi ved hvor de er i deres forløb. Afdeling Randers 4.2 Skolepraktikelever tjener væsentligt mindre end en lærling i et ordinært lærerforhold. Derfor skal skolepraktikelever tilbydes gratis medlemskab af DEF, og sidestilles med grundforløbselever. Med etableringen af praktikpladscentre og flere lærlinge med korttidsaftaler, er der en stigning i skolepraktikelever og DEF har stor interesse i at vide hvor de enkelte skolepraktikelever går i skole, eller er ude i delaftaler. Afdeling Østjylland Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for de materialer, et nyt medlem skal modtage ved indmeldelse. 3 Udmeldelse og fraflytning Udmeldelse af forbundet kan kun finde sted med godkendelse fra afdelingen. Udmeldelse skal ske skriftlig med et varsel på en måned til udløbet af en kongresindbetalingsperiode. 5.0 Sidste afsnit slettes. 5.0 Det er op til afdelingerne selv at fastsætte, hvad der skal udsendes til medlemmet. 3

4 Fraflytning kan finde sted, når et medlem overgår til arbejde indenfor fagområdet, hvor vi har aftaler om gensidig fraflytning, jf. hovedbestyrelsens retningslinjer. Hvor sådanne aftaler ikke foreligger, afgør hovedbestyrelsens retningslinjer om overflytning kan finde sted. Et medlem, som fraflyttes til et af de nordiske lande, kan forblive som medlem i en særskilt forbundsafdeling. Ved udmeldelse og fraflytning må medlemmet ikke være i restance. Eventuel restance kan inddrives ad rettens vej. Udmeldelse og fraflytning kan ikke finde sted, når strejke eller lockout er varslet eller igangsat. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra dette. Ved udmeldelse og fraflytning ophører forbundets forpligtelser og medlemmets rettigheder, herunder forsikringsordninger og verserende faglige sager. Hvis et medlem føler sig forurettet i henhold til foranstående, ankes afdelingens afgørelse til hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. 4 Genindmeldelse og tilflytning Et medlem, som tilknytttes fra en anden organisation, skal være lovligt frameldt denne. 4

5 Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for de materialer et nyt medlem skal modtage ved genindmeldelse og tilflytning. Efter registrering i forbundet, tilsendes medlemsbevis. 5 Medlemmernes kollegiale pligter Medlemmerne er forpligtede til at gøre sig bekendt med forbundets og afdelingernes love samt gældende klublove og efterleve dem kollegialt. Ukendskab til lovene skal i intet tilfælde kunne påberåbes som grundlag for erhvervelse af rettigheder eller fritagelse for pligter over for forbundet, dets afdelinger eller klubber. A. Forbundet eller dets afdelinger er medlemmernes forhandlingsberettigede organisation, der er befuldmægtiget til at varetage medlemmernes interesser i løn- og ansættelsesmæssige henseender, herunder varsling af kollektive kampskridt eller fremsendelse af opsigelser i forbindelse med indgåelse eller fornyelse af kollektive overenskomster, som medlemmerne er forpligtet til at efterleve. B. Ved individuel ansættelse, hvor overenskomst ikke er indgået herom, forpligter medlemmerne sig til at overholde de af forbundet eller dets afdelinger, bekendtgjorte oplæg vedrørende løn- og 6.0 Andet afsnit slettes. 6.0 Det er op til afdelingerne selv at fastsætte, hvad der skal udsendes til medlemmet. 5

6 ansættelsesforhold. C. Medlemmerne er forpligtet til at efterleve ethvert af hovedbestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen givent påbud eller forbud. D. Medlemmerne er forpligtet til at meddele forbundet eller dets afdelinger aktuel adresse, arbejdssted, løn- og arbejdsforhold som også er akkordafslutning og fordelingsregnskaber. E. Må en sag opgives som følge af medlemmets urigtige eller bevidst mangelfulde oplysninger, kan forbundet og dets afdelinger forpligte medlemmet til selv at afholde sagens udgifter. 6 Eksklusion A. Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen ekskludere ethvert medlem, som handler uhæderligt, ukollegialt eller i strid med bestående love og regler. Eksklusionen skal være tidsbegrænset og kan max. vare 2 år. B. Et medlem, som under strejke, blokade eller lockout påtager sig arbejde inden for et konfliktramt område, betragtes som ekskluderet af forbundet og er pligtig til at tilbagebetale alt, hvad der i med- 6

7 lemstiden er modtaget af økonomisk hjælp fra såvel forbund som afdeling. Denne bestemmelse gælder også, selv om medlemmet udmelder sig af forbundet, forinden der påbegyndes arbejde under nævnte forhold. Beløbet kan inddrives ved hjælp af fogeden. Genindmeldelse skal særligt godkendes af hovedbestyrelsen. C. Et tidligere ekskluderet medlem kan ikke vælges til tillidshverv. 7 Urafstemning Et forslag, som er sendt til urafstemning, er vejledende for kongressen og/eller hovedbestyrelsen, undtagen forslag der er underlagt Forligsinstitutionens regler. A. Urafstemning om overenskomstresultater Et overenskomstresultat skal, så vidt det er muligt, altid afstemmes ved en urafstemning. Hovedbestyrelsen fastsætter regler for omfang af urafstemning. Er overenskomsten tilvejebragt under Forligsinstitutionen, hovedorganisationernes eller forhandlingssamvirkers medvirken, skal afstemningen foregå efter de for afstemninger gældende regler. 7

8 Arbejdende medlemmer, der er registreret i Dansk El-Forbund inden for det pågældende overenskomstområde, har stemmeret ved urafstemning om resultatet af områdets overenskomstforhandlinger. Medlemmer, der er på kontingentreduktion, har stemmeret inden for det overenskomstområde, som de sidst var registreret under. Ved urafstemning om overenskomstforslag har medlemmer, der er fragået faget, ikke stemmeret. B. Urafstemning om andre emner Andre emner skal bringes til afstemning: - Når et flertal i hovedbestyrelsen vedtager det. - Når et flertal på kongressen vedtager det. - Når mindst 10 % af medlemmerne ved deres underskrift kræver det. Når et forslag bringes til urafstemning, iværksætter hovedbestyrelsen denne øjeblikkelig med en passende frist for stemmeafgivelse. Ved urafstemning skal der udsendes en nøje redegørelse til afdelinger. Materialet skal være afdelingerne i hænde så betids, at der kan indkaldes til generalforsamlinger eller orienteringsmøder før afstemningen. C. Hovedbestyrelsen fastsætter formen for 8

9 en urafstemning. Ved en urafstemning har medlemmer, som er fragået faget, ikke stemmeret. 8 Kongres Kongressen er forbundets øverste beslutningsorgan og har til opgave at beslutte rammerne for forbundets virke i kongresperioderne. Kongressen behandler beretning, regnskab, særforslag, lovforslag, lovenes formål og valg. A. Hvert fjerde år afholdes kongres, første gang Kongressen skal indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 8 måneders varsel. Hovedbestyrelsens forslag med motivation skal udsendes mindst 6 måneder før kongressens afholdelse ved offentliggørelse i fagbladet. B. Til kongressen kan enhver afdeling stille de på afdelingens generalforsamling vedtagne forslag. Forslagene skal være indsendt med motivation til hovedbestyrelsen senest 3 måneder før kongressens afholdelse, og hovedbestyrelsen skal, senest 2 måne- 7.0 Redaktionel ændring: Redaktionel ændring om, hvornår næste kongres skal afholdes. 9

10 der før kongressens afholdelse, tilsende hver afdeling det antal eksemplarer af dagsordenen og de indsendte afdelingsforslag, som svarer til afdelingens antal valgte delegerede. Hovedbestyrelsen skal senest 1 måned før kongressens afholdelse tilsende afdelingerne forslag til valg af personer jf. paragraf 10 A, og afdelingerne skal indsende eventuelle forslag senest 6 uger før kongressens afholdelse. Valgbare er alle medlemmer, uanset om de er delegerede eller ikke. Forslagene til valg af formand, næstformænd og forbundssekretærer skal udleveres til de delegerede ved kongressens start. Kun skriftligt, rettidigt anmeldte kandidater kan vælges på kongressen. Alle valg foregår som enkeltvalg, og der kræves mere end halvdelen af de afgivne stemmer for at blive valgt. Når der er mere end 1 kandidat opstillet, foretages skriftlig afstemning. C. Som kongresdelegerede deltager hovedbestyrelsen, områdeledere, forbundssekretærer, forbundets faglige revisorer og 200 generalforsamlingsvalgte afdelingsrepræsentanter samt forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg. 8.0 Ændringsforslag til 5. afsnit: Forslagene til valg af formand, næstformænd skal udleveres til de delegerede ved kongressens start. Kun skriftligt, rettidigt anmeldte kandidater kan vælges på kongressen. 9.0 Ændring af stk. C, 1. afsnit: Som kongresdelegeret deltager hovedbestyrelsen, forbundets faglige revisorer, og 200 generalforsamlingsvalgte afdelingsrepræsentanter, samt forbun- 8.0 Forslaget har til hensigt at forbundssekretærer i fremtiden ansættes og at organisationen derfor hurtigere og mere smidigt kan tilpasses de økonomiske og organisatoriske udfordringer der forekommer i fremtiden. 9.0 Forslaget har til hensigt at forbundssekretærer i fremtiden ansættes og at organisationen derfor hurtigere og mere smidigt kan tilpasses de økonomiske og organisatoriske udfordringer der fore- 10

11 dets lærlinge og ungdomsudvalg, Forbundets sekretærer kan inviteres til at deltage i kongressen. kommer i fremtiden. Fordelingsgrundlaget fremkommer ved, at forbundets samlede medlemstal deles med 200. De delegerede fordeles herefter til afdelingerne efter deres størrelse i forhold til fordelingstallet pr. delegeret. Ved denne beregning foretages afrunding efter princippet: Mindre end 0,50 er lig med 0 og 0,50 eller derover er lig med 1. Fordelingsgrundlaget er medlemsopgørelsen pr. 1. januar i det år, hvor der afholdes kongres iht. pkt. A. Alle afdelinger skal have mindst en delegat med til kongressen. Valg af delegerede skal foregå på en afdelingsgeneralforsamling. De delegerede skal være anmeldt senest 2 måneder før kongressen. D. Kongressens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Beretning 2. Regnskab 3. Indkomne forslag 4. Indkomne lovforslag 5. Valg 10.0 Punkt D. ændres til: Kongressens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Indkomne lovforslag 6. Valg 10.0 Nyt punkt 1 på dagsorden, med baggrund i forslag

12 E. Afstemning på kongressen finder sted ved håndsoprækning eller skriftligt, og stemmeflerhed af de afgivne stemmer er gældende. Ved stemmelighed er et forslag forkastet. Alle hovedforslag og forslag af større omfang bl.a. fra lovog økonomiudvalget skal skriftligt være de delegerede i hænde, inden afstemning kan foretages. F. Kongressen fastsætter tid for næste kongres. Hovedbestyrelsen finder stedet. G. Kongresbeslutning kan i efterfølgende kongresperiode kun bortfalde eller ændres, hvis dette vedtages med trefjerdedel stemmeflerhed af de afgivne stemmer på 2 hovedbestyrelsesmøder med min. 10 dages mellemrum eller med stemmeflerhed af de afgivne stemmer ved en urafstemning blandt medlemmerne. H. Ekstraordinær kongres kan afholdes: 1. Når hovedbestyrelsen vedtager det. 2. Når så mange afdelinger forlanger det, som tilsammen udgør mere end 40 pct. af medlemmerne. 3. Når 20 pct. af medlemmerne skriftligt forlanger det. Kravet om afholdelse af en ekstraordinær kongres skal være afleveret til ho Punkt E. slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt Tekst overflyttes til forretningsorden for kongressen. 12

13 vedbestyrelsen senest 2 måneder efter det hændelsesforløb, som har fremkaldt kravet. Ekstraordinær kongres kan indkaldes med 14 dages varsel, og der behandles kun den eller de sager, som har foranlediget indkaldelsen. Dagsorden med udførlig forklaring tilsendes alle afdelinger senest 8 dage efter beslutning om afholdelse af ekstraordinær kongres. I. Som kongresdelegerede på en ekstraordinær kongres deltager hovedbestyrelsen, områdeledere, forbundssekretærer, forbundets faglige revisorer og 200 generalforsamlingsvalgte afdelingsrepræsentanter samt forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg. Valg og fordeling af delegerede som til en ordinær kongres. J. Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for afholdelse af ekstraordinær kongres. 9 Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen er forbundets beslutningsorgan og har til opgave at beslutte rammerne for forbundets virke mellem kongresserne. Hovedbestyrelsen behandler aktuelle 12.0 Ændring af 1. afsnit til: Som kongresdelegerede på en ekstraordinær kongres deltager hovedbestyrelsen, forbundets faglige revisorer og 200 generalforsamlingsvalgte afdelingsrepræsentanter samt forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg. Forbundssekretærer kan inviteres med til kongressen Forslaget har til hensigt at nedsætte størrelsen af hovedbestyrelsen. Hensigten med ændringen er at flytte ressourcer fra den politiske beslutningsproces og dermed tilgodese en ressourcemæssig styrkelse af de faglige og organisatoriske områder. 13

14 politiske og fagpolitiske emner, vedtagne forslag fra kongresser og forslag til kongresser, kontingentpolitik og økonomiske rammer, nedsætter udvalg og fastlægger rammer for daglig ledelse af forbundskontoret. Hovedbestyrelsen diskuterer hovedkravene blandt de indsendte forslag til overenskomsterne og tager stilling til overenskomstresultaterne vedr. hovedoverenskomsterne, inden de udsendes til urafstemning. A. Hovedbestyrelsen leder forbundet mellem kongresserne i overensstemmelse med de af kongressen trufne beslutninger og love. Hovedbestyrelsen kan træffe bindende beslutninger under ansvar over for kommende kongres. Hovedbestyrelsen kan, hvis forudsætningerne for tidligere kongresbeslutninger er ændret væsentligt af udefrakommende forhold, dispensere fra nuværende love eller hvor lovene intet foreskriver vedtage uopsættelige regler. Sådanne afgørelser skal ske med trefjerdedels stemmeflerhed af de afgivne stemmer og skal forelægges en kommende kongres. Hovedbestyrelsen kan i enhver henseende forpligte forbundet og dets medlemmer ved overenskomster og aftaler. 14

15 Kongressen vælger de forbundsbestemte jf. 10 A, formand, 2 næstformænd og herudover 21 medlemmer blandt de delegerede efter indstilling fra afdelingerne. Alle afdelinger er repræsenteret med afdelingsformanden Redaktionel ændring - antal ændres til:.. herudover 17 medlemmer Ændring af pkt. A, 4 afsnit: Hovedbestyrelsen består af forbundsformanden, 2 næstformænd, samt 1 person fra hver afdeling. Lærlingene deltager med 1 person. Faglige sekretærer kan inviteres efter behov Der vælges kongresvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvor hver afdeling er repræsenteret ved afdelingens formand. Derudover forbundets formand, næstformænd og en FLU repræsentant i alt: = 17. Afdeling Randers 13.3 Ændringsforslag valg af hovedbestyrelse Der vælges kongresvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer i alt 13, hvor hver afdeling er repræsenteret med afdelingens formand. Derudover formand, næstformand og hovedkasserer i alt 16 personer. Afdeling Østjylland 13.4 Ændringsforslag til lovenes 9A Kongressen vælger de forbundsbestemte jf. 10 A, formand, 2 næstformænd og herudover 13 medlemmer blandt de kongresdelegerede, efter indstilling fra afdelingerne. Alle afdelinger er repræsenteret med afdelingsformanden. Afdeling Fyn 13.0 Redaktionel ændring pga. at pensionister ikke længere er med i beregningsgrundlaget Forslaget har til hensigt at nedsætte størrelsen af hovedbestyrelsen. Hensigten med ændringen er at flytte ressourcer fra den politiske beslutningsproces og dermed tilgodese en ressourcemæssig styrkelse af de faglige og organisatoriske områder Det er ikke nødvendigt med flere repræsentanter fra hver afdeling. Holdninger må afklares på lokale bestyrelsesmøder og viderebringes til forbundets hovedbestyrelse. Forbundssekretærer og andre, indkaldes efter behov. Afdeling Randers 13.4 Hovedbestyrelsen består af formændene for de 13 afdelinger, samt forbundsformand go de to næstformænd. For at undgå magtforskydning i, sidder afdelingsformændene med det samme antal stemmer som afdelingerne i dag er repræsenteret i. Det betyder at afdelinger med mere end 2000 medlemmer har 1 yderligere stemme for hver påbegyndt 2000 medlemmer. FU nedlægges. Afdeling Fyn 15

16 Derudover indstiller afdelingerne, som er mere end medlemmer, et ekstra medlem for hver påbegyndt medlemmer Ændring af afsnit 5: Stemmerne i hovedbestyrelsen vægtes således, at afdelinger med mere end 2000 medlemmer, får en ekstra stemme pr. påbegyndt 2000 medlemmer Ændring af afsnit 5: Afdelinger med mere end 2000 medlemmer har 1 yderligere stemme for hver påbegyndt 2000 medlemmer. Afdeling Fyn 14.0 Forslaget har til hensigt at nedsætte størrelsen af hovedbestyrelsen. Hensigten med ændringen er at flytte ressourcer fra den politiske beslutningsproces og dermed tilgodese en ressourcemæssig styrkelse af de faglige og organisatoriske områder Hovedbestyrelsen består af formændene for de 13 afdelinger, samt forbundsformand go de to næstformænd. For at undgå magtforskydning i, sidder afdelingsformændene med det samme antal stemmer som afdelingerne i dag er repræsenteret i. Det betyder at afdelinger med mere end 2000 medlemmer har 1 yderligere stemme for hver påbegyndt 2000 medlemmer. FU nedlægges. Afdeling Fyn Fordelingsgrundlaget er medlemsopgørelsen pr. 1. januar i det år, hvor der afholdes kongres iht. 8 A Tilføjelse til afsnit 6: Hver afdeling udpeger en personlig suppleant, det samme gør lærlingene Forslaget har til hensigt at nedsætte størrelsen af Hovedbestyrelsen. Hensigten med ændringen er at flytte resurser fra den politiske beslutningsproces og dermed tilgodese en resursemæssig styrkelse af de faglige og organisatoriske områder Efter samme retningslinjer indstiller afdelingen det samme antal suppleanter. Hvis der er mere end én hovedbestyrelsesrepræsentant fra afdelingen kan der vælges mellem prioriterede suppleanter eller personlige suppleanter Afsnit slettes Forslaget har til hensigt at nedsætte størrelsen af Hovedbestyrelsen. Hensigten med ændringen er at flytte resurser fra den politiske beslutningsproces og dermed tilgodese en resursemæssig styrkelse af de faglige og organisatori- 16

17 ske områder Forbundets lærlingeudvalgs- og ungdomsudvalgsformand er medlem af hovedbestyrelsen. Forbundets lærlingeog ungdomsudvalg udpeger personlig suppleant Afsnit slettes Se ovenstående. Hovedbestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter kongressen. B. Et medlem af hovedbestyrelsen skal fratræde, hvis afdelingen forlades, eller der overgås til andet erhverv, hvorefter suppleanten tiltræder. Hvis der ingen suppleant er, udpeger/vælger afdelingen en. Hvis et hovedbestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et møde, kan suppleanten deltage. C. Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formanden, 2 næstformænd og 5 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer, som ikke må komme fra samme afdeling Ændring af pkt. C.: Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formanden, 2 næstformænd og 5 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. Hver region skal være repræsenteret med et hovedbestyrelsesmedlem. Afdeling Lillebælt 18.1 Afsnit C slettes Det sikres, at forretningsudvalgets sammensætning afspejler afdelingernes forskellige størrelser og ressourcer. Afdeling Lillebælt 18.1 Forslaget har til hensigt at nedlægge Forretningsudvalget. Hensigten er at flytte ressourcer fra den politiske beslutningsproces, og dermed tilgodese en ressourcemæssig styrkelse af de faglige og organisatoriske områder. Samtidig at styrke hele hovedbestyrelsens indflydelse på den politiske beslutningsproces. 17

18 D. Hovedbestyrelsen vedtager forslag til minimum afdelingslove og klublove Afsnit C slettes. Afdeling Randers 18.3 Hele punktet udgår. Der vælges kun en hovedbestyrelse. Afdeling Østjylland 18.4 Afsnit C slettes. Afdeling Fyn 18.2 Forretningsudvalget nedlægges. Det vil være en stor besparelse både økonomisk og tidsmæssigt. Afdeling Randers 18.4 FU nedlægges. Afdeling Fyn 10 Forbund A. Til forbundet vælger kongressen formand, 2 næstformænd og et antal forbundssekretærer, som fastsættes af hovedbestyrelsen Pkt. A, første afsnit ændres til: Til forbundet vælger kongressen formand, 2 næstformænd. Faglige sekretærer ansættes af i nødvendigt omfang. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der ansættes sekretærer og konsulenter Første linje ændres til: Til forbundet vælger kongressen formand, næstformand og hovedkasserer resten uændret. Afdeling Østjylland 19.0 Forslaget har til hensigt at forbundssekretærer i fremtiden ansættes og at organisationen derfor hurtigere og mere smidigt kan tilpasses de økonomiske og organisatoriske udfordringer der forekommer i fremtiden. Hovedbestyrelsen kan vælge at udpege et antal områdeledere blandt ovennævnte Afsnit 2 slettes Forslaget har til hensigt at forbundssekretærer i fremtiden ansættes og at 18

19 organisationen derfor hurtigere og mere smidigt kan tilpasses de økonomiske og organisatoriske udfordringer der forekommer i fremtiden. Hvis en valgt forbundssekretær afgår i kongresperioden, kan hovedbestyrelsen ansætte en forbundssekretær, som stilles til valg på førstkommende ordinære kongres Afsnit 3 slettes Se ovenstående. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der ansættes sekretærer og konsulenter Afsnit 4 slettes Se ovenstående. Formanden leder forbundets daglige virke og skal handle i overensstemmelse med hovedbestyrelsen.. Forbundets sekretariater skal på skift én gang årligt offentliggøre uddrag af forbundets virke i fagbladet Afsnit slettes Afsnit 6 bibeholdes: Forbundets sekretariater skal på skift én gang årligt offentliggøre uddrag af forbundets virke i fagbladet Afsnit i lovene, som har baggrund i de tidligere repræsentantskabsmøder, hvorfor afsnit slettes Forslaget har til hensigt at forbundssekretærer i fremtiden ansættes og at organisationen derfor hurtigere og mere smidigt kan tilpasses de økonomiske og organisatoriske udfordringer der forekommer i fremtiden. Forbundets tillidsmænd fratræder senest ved udgangen af den måned, hvori den pågældende er berettiget til folkepension, pt. 65 år eller før denne alder forlader arbejdsmarkedet Tekst ændres til: Man kan ikke bestride et tillidshverv, når man kan overgå til folkepension eller overgår til efterløn, helbredsbetin Afsnit 7 ændres til: Når forbundets tillidsmænd fratræder, følges til hver tid reglerne i ligestillingsloven Hovedbestyrelsen har haft suspenderet regelen i lovene, da den er i strid med Ligebehandlingsloven. Tekst tilpasses intentioner i det gamle forslag. 19

20 1 Hovedbestyrelsen har på sit møde d. 7/ suspenderet denne regel, da den modstrider Ligebehandlingsloven. Valgte eller ansatte sekretærers fratrædelse følger funktionærlovens bestemmelser i fuldt omfang. Ved fratrædelse ophører alle tillidshverv. Opfylder en valgt eller ansat ikke sine forpligtelser, kan han ved en 2/3 dels flertalsbeslutning i hovedbestyrelsen suspenderes eller afskediges alt efter forseelsens omfang og karakter. get pension, eller anden form for pension, eller i øvrigt forlader arbejdsmarkedet Forslaget har til hensigt at forbundssekretærer i fremtiden ansættes og at organisationen derfor hurtigere og mere smidigt kan tilpasses de økonomiske og organisatoriske udfordringer der forekommer i fremtiden. B. 1. Forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg: Forbundets lærlingeudvalg og ungdomsudvalg består af 1 repræsentant valgt i hver afdeling afd. København dog 2 og uddannelsessekretariatet. Lærlinge- og ungdomsudvalget udarbejder årsbudget for møder og aktiviteter, som godkendes af hovedbestyrelsen. 2. Årsmøde: En gang årligt indbyder uddannelsessekretariatet til årsmøde, i hvilket forbundets uddannelsessekretariat, en repræ I sidste linje ændres til: dog 2 og forbundets repræsentanter. Ungdomskonsulenten tilforordnes udvalget til 4. linje ændres til: En gang årligt indbyder forbundet til 25.0 Begrebet uddannelsessekretariat eksisterer ikke længere i forbundet Begrebet uddannelsessekretariat eksisterer ikke længere i forbundet. Ung- 20

21 sentant fra hver afdeling afd. København dog 2 samt 4 lærlinge- og ungdomsudvalgsrepræsentanter fra hver afdeling og 1 repræsentant for hver påbegyndt 150 lærlingemedlemmer deltager. årsmøde, i hvilket forbundets repræsentanter, en repræsentant fra hver afdeling afd. København dog 2 samt 4 lærlinge- og ungdomsudvalgsrepræsentanter fra hver afdeling og 1 repræsentant for hver påbegyndt 150 lærlingemedlemmer deltager. Ungdomskonsulententen tilforordnes mødet. domskonsulenten tilføjes i tekst. På årsmødet vælges for ét år formand for forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg. Fra den afdeling, som formanden repræsenterer, vælges 1 ny repræsentant til lærlinge- og ungdomsudvalget. Derudover vælges samtidig yderligere 2 repræsentanter, som sammen med formanden for forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg og uddannelsessekretariatet udgør et samarbejdsudvalg, hvis opgave er at tage stilling til aktuelle problemer for lærlinge- og ungdomsmedlemmer. Formanden og de 2 repræsentanter kan kun vælges blandt medlemmer af forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg. Lærlinge- og ungdomsudvalget udpeger personlige suppleanter for formanden samt de 2 lærlingerepræsentanter til samarbejdsudvalget. Der ydes kun betaling for reel tabt arbejdsfortjeneste til deltagerne på årsmødet. Betalingssatsen vil være iht. lovenes linje ændres til:.. ungdomsudvalg og forbundets 2 repræsentanter, udgør et samarbejdsudvalg, hvis opgave er at tage stilling til aktuelle problemer for lærlinge- og ungdomsmedlemmer. Ungdomskonsulenten tilforordnes udvalget Begrebet uddannelsessekretariat eksisterer ikke længere i forbundet. Ungdomskonsulenten tilføjes i tekst. 21

22 Overenskomstforhandlingerne: Blandt lærlingeudvalgets og ungdomsudvalgets medlemmer kan vælges en, som kan deltage ved den del af overenskomstforhandlingerne, som vedrører medlemmer under grunduddannelse. 4. Ungdomskonsulent Hovedbestyrelsen ansætter en konsulent til varetagelse af lærlinge- og ungdomsarbejdet. 5. Faste udvalg Forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg har én plads i forbundets 3 udvalg, Jf. lovenes 10 C, D og E. C. Sikkerheds- og miljøudvalg Hovedbestyrelsen nedsætter et sikkerheds- og miljøudvalg sammensat af en repræsentant fra afdelingernes sikkerheds- og miljøudvalg og forbundets ansvarlige for området, som under ansvar for hovedbestyrelsen drager omsorg for forbundets sikkerheds- og miljøarbejde. Udvalget ledes af en af hoved Punkt slettes Nyt punkt. 5. Repræsentation på kongres Forbundets lærlinge- og ungdomsudvalg er repræsenteret på kongressen med de på anmeldelsestidspunktet valgte repræsentanter eller personlige suppleanter jf. 8 C Punkt slettes Forbundets faste udvalg slettes. Det er der nedsætter udvalg Forbundets ungdomsudvalg er repræsenteret på kongressen. Det er de på anmeldelsestidspunktet valgte medlemmer af udvalget, der deltager. Der skal herudover være personlige suppleanter Forbundets faste udvalg slettes. Det er, der nedsætter udvalg. 22

23 bestyrelsen udpeget formand. D. Uddannelsesudvalg Hovedbestyrelsen nedsætter et uddannelsesudvalg sammensat af en repræsentant fra afdelingernes uddannelsesudvalg og forbundets ansvarlige for området, som under ansvar for hovedbestyrelsen drager omsorg for forbundets uddannelsesarbejde. Udvalget ledes af en af hovedbestyrelsen udpeget formand. E. Oplysnings- og organisationsudvalg Hovedbestyrelsen nedsætter et oplysnings- og organisationsudvalg sammensat af en repræsentant fra afdelingernes oplysnings- og organisationsudvalg og forbundets ansvarlige for området, som under ansvar for hovedbestyrelsen drager omsorg for forbundets oplysningsarbejde og organisationsudvikling. Udvalget ledes af en af hovedbestyrelsen udpeget formand. F. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg Hovedbestyrelsen nedsætter et Abejdsmarkedspolitisk udvalg sammensat af en repræsentant fra hver afdeling og forbundets ansvarlige for området, som under ansvar for hovedbestyrelsen drager omsorg for det arbejdsmarkedspolitiske arbejde. Udvalget ledes af en af hovedbestyrelsen udpeget formand Punkt slettes Punkt slettes Punkt slettes Forbundets faste udvalg slettes. Det er, der nedsætter udvalg Forbundets faste udvalg slettes. Det er, der nedsætter udvalg Forbundets faste udvalg slettes. Det er, der nedsætter udvalg. 23

24 G. Andre udvalg Hovedbestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg. 11 Afdeling A. Forbundet består af en række afdelinger, som består af et antal kommuner. En kommune kan være delt mellem 2 eller flere afdelinger. Ændringer af afdelingsgrænserne kan alene ske efter forhandling med hovedbestyrelsen. Uenighed omkring afdelingsgrænserne og placering af firma eller filial afgøres af hovedbestyrelsen. Sammenslutninger af forbundets afdelinger kan vedtages på afdelingernes generalforsamlinger. (Oversigt over afdelingernes geografiske områder er bilag 1 til lovene) Medlemmer har mulighed for at deltage i bopælsafdelingens aktiviteter uden stemmeret. Forbundet skal altid være underrettet om, hvem der er valgt til afdelingernes bestyrelser Tekst ændres til: C. Udvalg Hovedbestyrelsen nedsætter politiske udvalg Forbundets faste udvalg slettes. Det er, der nedsætter udvalg. 24

25 Hovedbestyrelsen har indsigelsesret mod valg af formand og økonomiansvarlig. Ved afstemning på en generalforsamling har medlemmer, som er fragået faget dvs.: førtidspensionister og alderspensionister, ikke stemmeret. Arbejdende medlemmer skal være medlem i den afdeling, i hvis område det firma eller den filial, hvori medlemmet er ansat, er beliggende. B. Afdelingens tillidsmænd fratræder senest ved udgangen af den måned, hvori den pågældende er berettiget til folkepension, pt. 65 år eller - før den alder forlader arbejdsmarkedet. 1 1 Hovedbestyrelsen har på sit møde d. 7/ suspenderet denne regel, da den modstrider Ligebehandlingsloven Tekst ændres til: Man kan ikke bestride et tillidshverv, når man kan overgå til folkepension eller overgår til efterløn, helbredsbetinget pension, eller anden form for pension, eller i øvrigt forlader arbejdsmarkedet Tilføjelse til forslag 23: De som er valgt ved vedtagelsen, kan bestride hvervet i resten af valgperioden. Afdeling MidtVest 35.0 Hovedbestyrelsen har haft suspenderet reglen i lovene, da den er i strid med Ligebehandlingsloven. Tekst tilpasses intentioner i det gamle forslag Forslaget indstilles med baggrund i at har suspenderet denne paragraf o kongresperioden og afdelingen har handlet derefter. Afdeling MidtVest C. Det påhviler afdelingen på ansvarlig måde at indstille medlemmer til deltagelse i de af forbundet økonomisk støttede faglige kurser. Afdelingen har efter skriftlig anmodning ret til en gang årligt at få en repræsentant fra forbundsledelsen som indleder ved informationsmøde for afdelingens medlemmer Hele afsnit C. slettes. Efterfølgende afsnit ændres redaktionelt Afdelingerne indstiller medlemmerne til kurser. Der vil intet formål være ved at beholde teksten. 25

26 D. I hver afdeling vælges ved enkeltvalg på generalforsamlingen en bestyrelse bestående af formand, 4 eller flere bestyrelsesmedlemmer, 2 eller flere bestyrelsessuppleanter og 2 faglige revisorer, som i overensstemmelse med revisionsvejledningen gennemgår afdelingskassens bilag. Til posten som formand, økonomiansvarlig og revisor kræves 2 års medlemskab eksklusiv eventuelt grunduddannelsesperiode af forbundet. Til øvrige bestyrelsesposter kræves 1 års medlemskab af forbundet. Afdelingens lærlinge- og ungdomsudvalg bliver repræsenteret i afdelingens bestyrelse med stemmeret. E. I hver afdeling vælges for et år på den årlige generalforsamling et lærlingeog ungdomsudvalg på mindst 3 medlemmer blandt grunduddannelsesmedlemmerne og medlemmer til og med det fyldte 25. år Sidste linje ændres til: til og med det fyldte 29. år. Afdeling Lillebælt 37.1 I sidste linje ændres: 25 år til 29 år. Afdeling Randers 37.2 I sidste linje ændres: 25 år til 29 år. Afdeling Østjylland 37.0 Aldersgrænse for forbundets ungdom hæves. Da gennemsnitsalderen, når man starter sin uddannelse, er steget, og nogle først føler, at man ser udfordringerne efter afsluttet uddannelse. Der ønskes tid til at behandle sine synspunkter. Afdeling Lillebælt 37.1 Afslutningsalderen for nyudlærte øges, da flere elektrikerlærlinge har en gymnasial baggrund når de starter uddannelsen. Med dette forslag vil vi sikre, at ung- 26

27 Afdelingens lærlingeudvalg vælger sin egen formand, tilrettelægger sin mødevirksomhed samt afholder møde forud for afdelingens generalforsamling, hvor indstilling til lærlinge- og ungdomsudvalget foretages. Lærlinge- og ungdomsudvalget får sikret økonomi efter et af afdelingsbestyrelsen godkendt budget, som sikrer midler til arrangementer og aktiviteter for det lokale lærlinge- og ungdomsarbejde. Lærlinge- og ungdomsudvalget tiltrædes af en af afdelingsbestyrelsen valgt repræsentant. domsarbejdet kan fortsætte kontinuerligt, samt øge interessen for, at indtræde i de lokale afdelingers bestyrelsesarbejde. Afdeling Randers 37.2 Nystartede lærlinge bliver efterhånden ældre. Dette skyldes b.la., at flere kommer med en gymnasial baggrund. Det tager ca. 2 år for en aktiv lærling, at blive fortrolig med ungdomsarbejdet, hvilket gør at de med den nuværende aldersbegrænsning, er for gamle til at fortsætte arbejdet når de er udlærte. Forslaget vil skabe et bedre og mere kontinuerligt ungdomsarbejde. Afdeling Østjylland F. Udvalg Afdelingsbestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsudvalg på følgende områder: 38.0 Hele afsnit F slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt Afsnit om at afdelingen kan nedsætte udvalg flyttes til minimum love for afde- 27

28 Sikkerheds- og miljøudvalg, Uddannelsesudvalg og oplysnings- og organisationsudvalg. Hvis en afdeling ikke har de fornødne ressourcer til oprettelse af udvalg indenfor sikkerheds- og miljø-, uddannelsesog oplysnings- og organisationsområdet, kan denne afdeling i samarbejde med hovedbestyrelsen, afsøge muligheden for et samarbejde med naboafdelingerne, for at tilsikre udvalgsarbejdet. linger som hovedbestyrelsen godkender efter kongressen. G. Andre udvalg 39.0 Punkt slettes. Efterfølgende punkter ændres redaktionelt. Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg. H. Kontingentet, som ikke må være lavere end angivet i lovenes 13, fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentforhøjelse ud over procentuel regulering skal vedtages på en generalforsamling. I. Afdelingens årsregnskab skal revideres af statsautoriseret eller registreret revisor. J. Kan en afdeling ikke vælge en bestyrelse hverken på en ordinær generalforsamling eller på en 14 dage efter indkaldt ekstraordinær generalforsamling, kan hovedbestyrelsen nedlægge afde I forlængelse af forslag

29 lingen og overflytte medlemmerne til de øvrige afdelinger. Nedlægges en afdeling, aflægges regnskab over midler og effekter for hovedbestyrelsen, som overfører disse til de afdelinger, hvortil medlemmerne er overflyttet. K. Afdelingen vedtager egne love. Disse må ikke stride mod forbundslovene, og de skal godkendes af hovedbestyrelsen. L. Ved anmeldte afdelingsjubilæer 25, 50, 75, 100, 125, 150 år og så videre overrækker hovedbestyrelsen afdelingen en gave efter hovedbestyrelsens retningslinjer. 12 Konflikt A. Opstår der på en arbejdsplads konflikt af en art, så øjeblikkelig arbejdsstandsning påbydes af afdelingen, skal sagen hurtigst muligt indberettes til forbundsformanden, som forelægger den for hovedbestyrelsen til godkendelse. Et medlem, som deltager i lokal konflikt strejke, blokade eller lockout, som er godkendt af forbundet modtager økonomisk bistand fra første dag. Hovedbestyrelsen fastsætter bistandens art og størrelse. 29

30 B. Et medlem, som deltager i en forbundsgodkendt landsomfattende konflikt strejke, blokade eller lockout modtager så vidt muligt økonomisk bistand fra forbundet. Hovedbestyrelsen fastsætter bistandens art og størrelse. C. Under landsomfattende konflikt strejke, blokade eller lockout, som er godkendt af forbundet betaler et medlem, som ikke er berørt af konflikten og er i arbejde, ekstrakontingent. Hovedbestyrelsen fastsætter ekstrakontingentets størrelse. D. Ingen medlemmer kan modtage understøttelse fra forbundet under konflikt strejke, blokade eller lockout, forinden de har været medlemmer i minimum 14 dage og har indbetalt den første måneds kontingent. 13 Kontingenter A. Kontingentet betales månedsvis forud. Kontingentet reguleres procentuelt i takt med stigningen af gennemsnittet af sidste kendte stigning af Danmarks Statistiks nettoprisindeks og DA s strukturstatistik. 30

31 Regulering foretages en gang årligt pr. 1. januar på baggrund af sidst kendte offentliggørelse. Der reguleres første gang pr. 1. januar Årstal ændres til:.. pr. 1. januar Redaktionel ændring. Hovedbestyrelsen kan vedtage, at der ikke skal reguleres, hvis der ikke helt eller delvis er behov herfor. B. Medlemmerne er opdelt i kontingentkategorier, som fastsættes af hovedbestyrelsen Tekst ændres til: Hovedbestyrelsen kan vedtage, at der ikke skal reguleres, hvis der ikke helt eller delvis er behov herfor, samt omfordele kontingentandel mellem forbund og afdelinger Der gives mulighed for, at hovedbestyrelsen kan omfordele kontingentandele mellem forbund og afdelinger, hvis der er behov for dette som følge af ændret arbejdsfordeling. Hovedbestyrelsen fastsætter fagligt forbunds- og afdelingskontingent for: Ordinære medlemmer med reduktion Værnepligtige medlemmer Uddannelsesmedlemmer Grunduddannelsesmedlemmer Efterlønsmedlemmer Pensionistmedlemmer/kontingentfrie 42.0 Tilføjelse til 13 B - Udstationeret migrantarbejder Afdeling København 42.1 Tilføjelse til 13 B Voksenlærlinge over 30 ønskes tilføjet under kategorierne. Hovedbestyrelsen skal kunne fastsætte fagligt forbunds- og afdelingskontingent for et medlem, der er voksenlærling og tilskudsberettiget, og som også er fritaget for at betale a-kasse administrationsbidrag. Afdeling Lillebælt 42.2 Tilføjelse til 13 B Medlemmer, der er ansat på særlige vilkår ønskes tilføjet under kategorier Ved helt eller delvis fritagelse af kontingent, kunne vi med dette tilbud måske knytte migranterne, til fagforeningen. Dermed kunne det måske lette det faglige arbejde. Der vil selvfølgelig være en indkøringsperiode hvor det skal rygtes blandt migranterne, at dette er en mulighed. Ved evt. at køre vundne sager kunne derudover evt. bodafregnes fagligt kontingent i perioden for medlemskab. Afdeling København 42.1 I dag, når en voksenlærling bliver 30, skal denne betale efterlønsbidrag og a- kasse administrationsbidrag, for at bevare fritagelse for statsbidrag. For alle medlemmer over 30 år gælder, at fritagelse for a-kassekontingent er betinget af, at der betales efterlønsbidrag. For at kunne betragtes som voksenlær- 31

32 ne. Afdeling Lillebælt ling, skal man være over 25 år og være tilskudsberettiget, og vil kunne få a- kasse og fagligt medlemskab til 152 kr. pr. måned i lærlingeperioden. Det kan vel ikke være rigtigt, at vi skal opkræve a-kasse administration bare for at opkræve efterlønsbidraget. Derfor forslaget om ens kontingent for alle lærlinge. Afdeling Lillebælt 42.2 I dag ville medlemmet have meget lille indtægt, men som regel mere end max dagpengesats, og derved ikke berettiget til kontingentreduktion. Men deres indkomst er meget lavere end for andre svende. For eksempel et medlem, der har fået tilkendt fleksjob. Eller medlemmer, som er i gang med at blive afklaret, og derved er delvist raskmeldt. Afdeling Lillebælt 43.0 Nyt afsnit: Når et medlem er SU berettiget og får SU-ydelsen fra SU-Styrelsen, kan medlemmet søge om faglig kontingentfritagelse og få det, selv om der er indtægt ved siden af SU-ydelsen. Afdeling Lillebælt 43.0 I dag er det sådan, at hvis bare den studerende har en lille indtægt ved siden af, vil medlemmet blive opkrævet lærlingekontingent. Det gør vore konkurrenter ikke. F.eks. giver TL gratis medlemskab, når medlemmet er SUberettiget, også selv om de har en lille indtægt ved siden af. Afdeling Lillebælt Hovedbestyrelsen fastsætter fagligt forbundskontingent for nordiske medlemmer, som betaler for fagblad, gruppelivsforsikring og fortsat anciennitet. Værnepligtige og uddannelsesmedlemmer forbliver medlem af den afdeling, 32

33 hvor de var medlem, da værnepligten eller uddannelsen startede. C. Kontingentindbetalingen foretages rettidigt til forbundets kontingentsystem, iht. hovedbestyrelsens retningslinjer. Medlemmer som ikke overholder dette slettes. Kollektive kontingentindbetalinger kan foretages af klubberne. Retningslinjerne fastsættes af hovedbestyrelsen. Bevis for indbetalt kontingent vil være girokvittering, en af pengeinstitut eller afdeling udstedt kvittering Tekst ændres til: Bevis for indbetaling af kontingent vil være en af pengeinstitut eller afdeling udstedt kvittering Modernisering af tekst. D. Ordinært afdelingskontingent fastsættes i de enkelte afdelinger og reguleres efter samme retningslinjer som forbundskontingentet. Afdelingsbestyrelsen kan vedtage, at der ikke skal reguleres, hvis der ikke er økonomisk behov herfor. E. Der ydes reduktion i kontingentet ved forhold der medfører, at der kun modtages ydelser, der svarer til den til enhver tid maksimale dagpengesats eller derunder. Alm. værnepligt hører til under denne ordning. 33

34 Reduktionsperioder kan max ydes 12 måneder bagud, yderligere efter ansøgning til hovedbestyrelsen.. Hovedbestyrelse fastsætter retningslinjer for ordningen. 14 Ekstrakontingent På grundlag af væsentlig arbejdsløshed eller landsomfattende konflikter såvel i ind- som udland kan hovedbestyrelsen udskrive ekstrakontingent. 15 Aflønning m.m. Månedslønnen og timefaktor reguleres en gang årligt pr. 1. januar, med den krone/øre stigning som senest kendte DA strukturstatistik viser for funktionærer fortjeneste ekskl. genetillæg. A. Månedsgrundlønnen reguleres iht Forbundsformanden, næstformændene og områdelederne modtager et månedligt jobtillæg. Det månedlige jobtillæg reguleres med samme procentregulering som månedsgrundlønnen. Jobtillægget er pensionsgivende. Ferielovens bestemmelser er gældende, og ferietillægget udgør pt. 2 pct. Til forbundsgodkendte arbejdsopgaver med betaling udenfor Dansk El- Forbunds regi, som er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed med løn. Løn, honorarer, diæter m.v. indbetales til 45.0 Månedslønnen og timefaktor reguleres en gang årligt pr. 1. januar, med den krone/øre stigning som den til enhver tid senest kendte løn fra Dansk El- Forbunds landsstatistiks tilsammen tal. Månedslønnen reguleres iht Forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og modtager et månedligt funktionstillæg. Forbundsformanden, næstformændene, områdelederne og forbundssekretærerne modtager et jobtillæg. De månedlige tillæg reguleres med samme stigning i procent som månedslønnen. Funktions- og jobtillægget er pensionsgivende. Til forbundsgodkendte arbejdsopgaver med betaling udenfor Dansk El- Forbunds regi, som er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed med løn. Løn, honorarer, diæter m.v. indbetales til 45.1 Månedslønnen reguleres 1 gang årligt efter DEF`s landsstatistik som udarbejdes hvert efterår. En evt. stigning er i Kr. / ører efter seneste kendte statistik. Lønnen til formand og næstformænd fastsættes af kongressen og er en job løn, som reguleres efter 15 De faglige sekretærers job løn fastsættes af kongressen på samme måde og reguleres efter 15. Ferielovens bestemmelser er gældende, og ferietillægget følger Elektriker overenskomsten. Til forbundsgodkendte arbejdsopgaver med betaling udenfor Dansk El- Forbunds regi, som er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed med løn. Løn, honorarer, diæter m.v. indbetales til forbundskassen Statistik der anvendes til regulering ændres til vores egen lønstatistik for elektrikere. Lønsystem ændres til en jobløn som kan bestå af 3 elementer: en månedsløn, funktionstillæg og jobtillæg. Jobtillæg gives for bl.a. ubekvemme arbejdstider Forslaget har til hensigt at forbundssekretærer i fremtiden aflønnes med jobløn samt at stigningstakten følger medlemmernes almindelige lønstigninger. 34

35 forbundskassen. Til andre arbejdsopgaver, som ikke er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed uden løn. Hovedbestyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde arbejdsopgaven. Opgørelse over timeforbrug afleveres til forbundskassen månedsvis bagud af den enkelte. Timerne modregnes i førstkommende lønudbetaling efter gældende timesats. Der oprettes til de kongresvalgte en pensionsordning. Til dette formål afsættes 10 pct. af de a-skattepligtige lønelementer, inkl. arbejdsmarkedsbidrag og SH/fritvalgskonto, som placeres efter hovedbestyrelsens retningslinjer. Forbundet betaler disse 10 pct. Afholdte udgifter ved møder betales efter regning. Rejser betales efter den mest hensigtsmæssige offentlige befordringsmåde eller billigste totaløkonomiske løsning. I særlige tilfælde kan privat bil benyttes, dette skal motiveres. Mertimer, i forbindelse med indkaldte møder uden for normal arbejdstid, betales med den til enhver tid gældende timefaktor. forbundskassen. Til andre arbejdsopgaver, som ikke er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed uden løn. Hovedbestyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde arbejdsopgaven. Opgørelse over timeforbrug afleveres til forbundskassen månedsvis bagud af den enkelte. Timerne modregnes i førstkommende lønudbetaling efter gældende timesats. Der oprettes til de kongresvalgte en pensionsordning. Til dette formål afsættes 10 pct. af de a-skattepligtige lønelementer, inkl. arbejdsmarkedsbidrag og SH/fritvalgskonto, som placeres efter hovedbestyrelsens retningslinjer. Forbundet betaler disse 10 pct.* *såfremt arbejdsgiverbetalingen på elektrikeroverenskomsten ændres til et højere procent følger forbundets betaling tilsvarende. Afholdte udgifter ved møder betales efter regning. Rejser betales efter den mest hensigtsmæssige offentlige befordringsmåde eller billigste totaløkonomiske løsning. I særlige tilfælde kan privat bil benyttes, dette skal motiveres. Til andre arbejdsopgaver, som ikke er en direkte eller indirekte følge af det forbundslønnede job, kan der gives frihed uden løn. Hovedbestyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde arbejdsopgaven. Opgørelse over timeforbrug afleveres til forbundskassen månedsvis bagud af den enkelte. Timerne modregnes i førstkommende lønudbetaling efter gældende timesats. Pensionsordning til valgte og ansatte følger elektrikeroverenskomsten. Afholdte udgifter ved møder betales efter regning. Rejser betales efter den mest hensigtsmæssige offentlige befordringsmåde eller billigste totaløkonomiske løsning. I særlige tilfælde kan privat bil benyttes, dette skal motiveres. Mertimer, bortfalder ved overgang til job løn. Forbundets betaling for afdelingslønnede: Når afdelingslønnede deltager i forbundsudvalg, eller indkaldes som forbundsundervisere, eller er blevet pålagt Forbundets betaling for afdelingslønnede: Når afdelingslønnede deltager i forbundsudvalg, eller indkaldes som forbundsundervisere, eller er blevet pålagt Forbundets betaling for afdelingslønnede: Når afdelingslønnede deltager i forbundsudvalg, eller indkaldes som forbundsundervisere, eller er blevet pålagt 35

Dansk EI-Forbund FORBUNDSLOVE 2014-2018

Dansk EI-Forbund FORBUNDSLOVE 2014-2018 Dansk EI-Forbund FORBUNDSLOVE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres den 21. til 24. oktober 2014. Forbundets navn Forbundets navn er Dansk El-Forbund. Hovedkontoret er for tiden beliggende i Frederiksberg

Læs mere

AFDELINGSLOVE til Dansk EI-Forbunds Afdeling Sydjylland

AFDELINGSLOVE til Dansk EI-Forbunds Afdeling Sydjylland AFDELINGSLOVE til Dansk EI-Forbunds Afdeling Sydjylland Afdelingens Navn Afdelingens navn er Dansk El-Forbund afdeling Sydjylland, afdelingen er for tiden beliggende i Esbjerg kommune, med sattelit kontor

Læs mere

Vedtægter. for Dansk El-Forbund Afdeling Midtjylland. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. april 2015.

Vedtægter. for Dansk El-Forbund Afdeling Midtjylland. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. april 2015. Vedtægter for Dansk El-Forbund Afdeling Midtjylland Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. april 2015. 1 1. Afdelingens formål Afdelingens formål er at fremme medlemmernes fælles interesser

Læs mere

EL-KLUB STRØM, EL-KØBING

EL-KLUB STRØM, EL-KØBING KLUBVEDTÆGTER For medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen Klubvedtægter 1 Klubbens

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014 Dagsreferat fredag den 24. oktober 2014 Punkt 6 lovforslag fortsat 8.0 Ændringsforslag til 5. afsnit: Forslagene til valg af formand,

Læs mere

2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: ,

2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: , VEDTÆGTER 2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: 35 86 50 00, E-mail: kbh@def.dk, www.def.dk/kbh (Vedtaget på generalforsamlingen 2016) 12 1. Afdelingens formål er: At samle

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Anvendes kun hvis der ikke i forvejen findes en klub på virksomheden Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Dansk Funktionærforbund. Faglig Puls har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VI BINDER DANMARK. sammen LOVE /PRIVAT 3. ORDINÆRE KONGRES NOVEMBER 2015 KOLDING

VI BINDER DANMARK. sammen LOVE /PRIVAT 3. ORDINÆRE KONGRES NOVEMBER 2015 KOLDING VI BINDER DANMARK sammen LOVE /PRIVAT 3. ORDINÆRE KONGRES 1. - 3. NOVEMBER 2015 KOLDING HK/Privat henhører under HK/Danmark med hjemsted i Københavns Kommune. 1 2 HK/Privat afholder sektorkongres hvert

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn PDA Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn 1 Organisationens navn er Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening betegnet PDA. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Uddannelsesforbundets vedtægter

Uddannelsesforbundets vedtægter Uddannelsesforbundets vedtægter November 2014 Vedtaget på: Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2007 Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs)

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

3F Als - vedtægter. 1 Navn. Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted. Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune

3F Als - vedtægter. 1 Navn. Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted. Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune Forslag til generalforsamlingen 2015 Nuværende tekst (senest redigeret 6. marts 2014) Ny tekst Begrundelse 1 Navn Afdelingens navn: 3 F. Als 1 Navn Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere