Nyhedsbrev, januar 2010 Kultur og Unge, Hillerød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev, januar 2010 Kultur og Unge, Hillerød Kommune"

Transkript

1 Indledning Hermed nyhedsbrev nyt fra Kultur og Unge. Kultur og Unge er resultatet af en fusion af den tidligere Ungeafdeling og Fritid og Kultur. Kultur og Unge ønsker med dette brev at informere om nyheder med interesse for Hillerød Kommunes foreninger og fritidsliv, samt oplysninger om arrangementer mv. i det kommende år. Politisk Vi starter 2010 med et nyt byråd og nye politiske udvalg. Kultur- og Fritidsudvalget Inden for vores område er det væsentligt at bemærke at Fritids- og Kulturudvalget har fået nyt navn. Det hedder nu Kultur- og Fritidsudvalget. Det består af fem medlemmer. Peder Bisgaard (A) er formand og Rikke Macholm (F) er næstformand. De øvrige medlemmer er: Christina Høi (A), Dorte Meldgaard (C) og Klaus Markussen (V). Børne- og Familieudvalget Rikke Macholm (F) er formand og Peter Nisbeth (A) er næstformand. Øvrige medlemmer er Louise Colding Sørensen (A), Dorte Meldgaard (C), Maria Nellemann (V), Peter Frederiksen (V) og Nanna Kjær (T). 3 fra byrådet 3 fra HSI 3 fra Fritidsundervis. Samvirke 2 fra BUS 1 Kulturelt Forum 1 fra handicaporganisationerne Dorte Meldgaard (C) er, i forbindelse med den politiske konstituering efter valget, udpeget som formand. Hvilke medlemmer organisationerne har udpeget vil fremgå af kommunens hjemmeside efter den 1. februar Folkeoplysning budget 2010 I 2010 har byrådet afsat kr. til folkeoplysningen efter en besparelse på kr. Det betyder at såvel aftenskolerne som de frivillige foreninger modtager et mindre tilskud i Puljer der kan søges tilskud fra Folkeoplysningsudvalget har afsat midler til følgende puljer: Forsøgspuljen kr. Materielpuljen kr. Særlige formål for børn og unge kr. Ældrepuljen kr. Ansøgning om tilskud fra puljerne skal sendes til Folkeoplysningsudvalget. Se beskrivelse af de enkelte puljer på kommunens hjemmeside. Yderligere information: Helle Pedersen Folkeoplysningsudvalget Hillerød Byråd har valgt fortsat at have et Folkeoplysningsudvalg. Medlemmerne er: Idrættens dag Idrættens dag holdes fredag den 9. april 2010 kl i kantinen på Hillerød Rådhus. 1

2 Ved arrangementet vil idrætsudøvere, der i 2009 har opnået et sjællandsmesterskab eller højere bliver hædret for deres flotte sportspræstation. Ved samme lejlighed vil Hillerødprisen, Trænerprisen og Lederprisen blive uddelt. Der er sendt en mail til samtlige idrætsforeninger/klubber i Hillerød Kommune omkring hædring af idrætspræstationer samt uddeling af de tre idrætspriser. Husk at fristen for indstillinger er den 1. februar Andre prisuddelinger Igen i år uddeler Hillerød Kommune priser til personer, der har ydet en særlig indsats inden for nedenstående kategorier: Musikprisen 2010 Musikprisen bliver uddelt ved musikskolens forårskoncert lørdag den 29. maj Koncerten starter kl Kulturprisen 2010 Kulturprisuddelingen er igen i år et fælles arrangement mellem Kulturelt Forum og Hillerød Kunstdage. Hillerød Kunstforening holder snigpremiere på kunstdagene, når de åbner deres udstilling i Kedelhuset torsdag den 15. april 2010 om aftenen. Ved samme lejlighed bliver kulturprisen uddelt af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. Spejderlederprisen 2010 Spejderlederprisen bliver i lighed med tidligere år uddelt til BUS bålaften. I år er det den 27. maj Vil I vide mere om priserne, kan I kontakte Karin Juhl. Hillerød Kunstdage den april 2010 En meget stor del af Hillerøds kulturaktører, gallerier, museer mv. stiller op med spektakulære udstillinger i forbindelse med kunstdagene. Der vil inden kunstdagene blive fremstillet et katalog, der vil blive bredt distribueret via lokalaviserne. Kontakt FrederiksborgCentret eller Hillerød Kommune, Karin Juhl, hvis du vil vide mere om Kunstdagene HillerødLive.dk er et gratis markedsføringsmedie for Hillerøds kulturaktører. For at kunne få password skal du kontakte Karin Juhl BørneKulturdagene holdes i år den 2. og 3. juni. For nærmere oplysninger kontakt Karin Juhl Torvekoncerter, teater, dans etc. Sommerhalvårets koncert-, teater- og danseaktiviteter på Torvet og i gågaderne i Hillerød er i gang. Sæsonen starter den 1. lørdag i maj og løber til sidste lørdag i september. Vi vil gerne opfordre alle, som har noget kulturelt at byde på til den kommende sæson (musik, dans, teater etc.), til at henvende sig til Jens Rømer. 2

3 Sommerferieaktiviteter Er jeres forening interesseret i at afholde sommerferieaktiviteter for børn i Hillerød? Det er muligt at søge tilskud til materialer m.v. og aktiviteten vil blive markedsført via en folder til alle skolebørn klasse på Hillerøds skoler. Henvendelse til Karin Juhl inden 1. marts Kommunale lokaler I den kommende sæson (2010/2011), vil vi forsøge os med en rullende fordeling af tildelinger af haller og gymnastiksale. Dvs. de tider brugerne anvender i skolernes haller og gymnastiksale i indeværende sæson vil lægges til grundlag for den kommende tildeling. Hvis der i en forening er sket væsentlige ændringer i forhold til sidste års sæsonfordeling, kan der indsendes en begrundet ansøgning om ændring i tildelingen. I modsat fald skal der ikke søges om sæson-træningstid i haller og gymnastiksale. Bemærk, vi har flere nye foreninger/brugere i den kommende sæson, men ikke flere lokaler, så det at udgangspunktet er samme fordeling, betyder ikke at man er garanteret de samme tildelinger som i sæson 2009/2010. Forespørgsel om lån af lokaler til turneringer/stævner og andre weekendarrangementer skal indsendes via PlanBook. Skriv i feltet bemærkninger hvilken aktivitet, der søges lokale til. Som et forsøg er alle Byskolens alm. klasse- og faglokaler lagt i PlanBook. For sæson 2010/2011 skal disse lokaler søges via PlanBook. Klasse- og faglokaler på kommunens øvrige skoler, skal søges ved udfyldelse af ansøgningsskema, som sendes via mail til Ansøgninger om lån af lokaler i Kulturværkstedet sendes via PlanBook. Ansøgningsskemaer findes på kommunens hjemmeside og på forsiden af PlanBook: px. Opfordring til ansøgning om lokaler til brug i sæson 2010/2011 sendes til alle brugere i slutningen af januar måned via mail til foreningens kontaktperson. Husk at sørge for at stamoplysningerne i foreningsregistret/planbook er opdaterede. Ansøgningsfristen er den 1. marts Der er aftalt særlige regler for aftenskolerne omkring ansøgninger om lokalelån. Der er et generelt problem omkring oprydning efter lån af lokaler på skolerne. Husk at lokalerne skal afleveres i den stand de modtages, således at fx taburetter og lånt idrætsudstyr sættes på plads efter brug og affald kommes i skraldespande. Kontaktperson ved lokaleudlån er Charlotte D. Harlyk. Teknisk Service Fra den 1. januar 2010 har en ny sektion Ejendomme & Kontrakter overtaget al administration af kommunens ejendomme. 3

4 I forbindelse med lån af lokaler på skolerne skal brugerne som sædvanligt henvende sig til den tekniske serviceleder på stedet. Foreninger, der har faste kommunale lokaler, skal henvende sig til en af nedenstående personer i tilfælde af bygningsmæssige spørgsmål. Daglig drift og akut vedligeholdelse Distriktsleder Cassandra Larsen, Tlf. nr.: , Mail: Distriktsleder Peter Rydstrøm, Tlf. nr.: , Mail: Planlagt vedligeholdelse Ejendomme under 1500 m 2 : Projektleder Inge Kofoed, Tlf. nr.: , Mail: Ejendomme over 1500 m 2 : Projektleder Michael C. Pedersen, Tlf. nr.: , Mail: Overnatning i kommunale bygninger Når der holdes arrangementer med overnatning i kommunale bygninger, skal der normalt søges herom senest 2 måneder før. Se mere på kommunens hjemmeside vedr. ansøgning om godkendelse af overnatning: Forside > For borgere > Beredskab > Anmeldelse af overnatninger Udlånsregler Kulturværkstederne Udlånsreglerne er blevet revideret. Af væsentligt nyt kan nævnes, at lokalerne i Kulturværkstedet kan benyttes af aftenskolerne indtil kl , hvis de er ledige. Brugerrådet består af repræsentanter for Klaverfabrikken, Hillerød Bibliotek, Kulturelt Forum, Folkeoplysningsudvalget, Frivilligcenter Hillerød og kommunens kulturdynamo. Udlånsreglerne kan findes på kommunens hjemmeside samt på forsiden af PlanBook. Yderligere information: Mogens Orry. Driftstilskud til lokaler Tilskud til lokaler ydes med mindst 65 % af driftsudgifterne. Tilskudsprocenten fastsættes hvert år ved fordelingen af rammen til folkeoplysningen og kan differentieres. Hillerød Kommune yder p.t. 70 % i tilskud til rideklubber, 80 % i tilskud til øvrige foreninger og 65 % til regionsforeninger. Lokaletilskudssatsen i 2010 er 233,50 kr. for haller, bortset fra ridehaller og 116,75 kr. for andre lokaler inkl. ridehaller. Tilskud vedrørende 2008 er udbetalt i løbet af Der er ikke længere mulighed for at imødekomme ansøgninger vedrørende Ansøgningsfristen fastsættes fremover til den 1. juli. I god tid inden denne dato, vil foreninger, der har modtaget tilskud i det foregående år, få tilsendt materiale til brug ved indberetningen. Processen vil, i videst muligt omfang, blive foretaget elektronisk, så det er vigtigt, at I har opdateret Jeres data i Planbook. 4

5 Der kan fortsat indsendes ansøgning om tilskud hele året, idet vi dog gerne vil have Jeres ansøgning tidligst muligt. Husk at vedlægge regnskab, godkendt på generalforsamlingen Yderligere information: Mogens Orry Lokaletilskud til aftenskoler Hovedreglen er, at der skal anvendes offentlige lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning. Kun hvis der ikke kan anvises offentlige lokaler, yder Folkeoplysningsudvalget lokaletilskud. Lokalerne søges jf. gældende retningslinjer med hensyn til tidsfrister m.m. Aftenskolerne skal samtidig med ansøgning om løntilskud 1. oktober, søge om et tilskud til de forventede lokaleudgifter, for at der kan afsættes midler til at imødekomme eventuelle ansøgninger. Tilskud til faglokaler og lokaler med særligt udstyr, fx edb-lokaler og gymnastiksale ydes med 50 % af de dokumenterede afholdte udgifter, dog max. 50 % af Undervisningsministeriets lokaletilskudssats efter regler fastsat af byrådet. Tilskud til almindelige lokaler, hvilket typisk svarer til et klasselokale på en af skolerne ydes efter reglerne i folkeoplysningsloven, det vil sige mindst 75 % af de dokumenterede afholdte udgifter, dog max. 75 % af Undervisningsministeriets lokaletilskudssats. Varmtvandsbassinet på Hillerød Hospital betragtes som et faglokale. Folkeoplysningsudvalget har vedtaget, fortsat at yde 50 % af de dokumenterede afholdte udgifter til leje af varmtvandsbassinet som en særaftale. Satsen for 2010 er 116,75 kr. pr. time. Yderligere information: Helle Pedersen Løntilskud til aftenskoler Forhåndstilsagn til aftenskolerne om tilskud til leder- og lærerløn er udsendt. Skolerne modtager et tilskud på 41 % af det maksimalt opnåelig i forhold til gældende retningslinjer. Kommunen må maksimalt udbetale 1/3 til almen undervisning, 5/7 til instrumental undervisning og 8/9 til handicapundervisning, heraf modtager skolerne ca. 41 %. Yderligere information: Helle Pedersen Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år Godkendte foreninger med aktiviteter til børn og unge kan søge aktivitetstilskud. I 2010 forventer vi at det maksimale tilskud pr. medlem under 25 år ligger i størrelsesordenen omkring 180 kr. Alle godkendte foreninger vil i februar 2010 modtage en mail med vejledning til ansøgning om aktivitetstilskud. Det er vigtigt at følge vejledningen, da der i den kommende behandling af ansøgninger vil blive strammet op på proceduren. Foreningerne skal fremover i højere grad selv være opmærksomme 5

6 på at få indsendt det, for behandling af ansøgningen, nødvendige materiale. En væsentlig ændring er, at hvis hovedparten af medlemmerne fra foreningen kommer fra en anden kommune, gives kun tilskud til medlemmer bosiddende i Hillerød. Vejledningen kan også findes på kommunens. Bemærk, ansøgningsfristen er i år d. 1. april Yderligere information: Charlotte D. Harlyk. PlanBook / Foreningsregister Lån af kommunens haller og gymnastiksale, lokaler i Kulturværkstedet, klasse- og faglokaler på Frederiksborg Byskole samt Uvelse Fritidscenter søges via PlanBook. Alle godkendte foreninger har fået tilsendt kunde-id og kodeord via mail til foreningens kontaktperson. Alle foreninger har pligt til at sørge for at opdatere foreningens stamoplysninger via PlanBook. Kommunens foreningsregister dannes ud fra stamoplysningerne i PlanBook. Foreningsregistret kan findes via kommunens hjemmeside eller via forsiden af PlanBook. CVR-nummer og Nemkonto For at vi kan udbetale tilskud til foreningerne, skal hver forening have et CVR-nr. hvortil foreningens NEMkonto er tilknyttet. Hvis din forening ikke har et CVR-nr kan det fås på Når din forening har oprettet et CVR-nr kan det pengeinstitut, som din forening bruger, indberette foreningskontoen som NemKonto. Hvert år skal tilknytningen mellem CVR. Nr. og NEM-konto bekræftes i foreningens pengeinstitut. Ellers kan der ikke udbetales tilskud til CVRnummeret. Oplysninger på hjemmesiden Oplysninger der vedrører kultur-, idræts- og folkeoplysningsområdet findes på kommunens hjemmeside for borgere kultur og fritid. Se menuerne i venstre side. Oplysninger om dagsordner og referater findes på politik Oplysninger vedr. ungeområdet findes på For borgere Skole, ungdom og uddannelse 6

7 Medarbejderne i Kultur og Unge Søren Staack, afdelingschef i Kultur og Unge , Sally Rasmussen, sektionsleder i Idræt og Folkeoplysning , Mogens Orry, Idræt og Folkeoplysning, fritidskonsulent , Arbejdsområde: sager indenfor hele idrætsområdet, herunder idrætsanlæg og bygninger og foreningskurser. Betina Stork, Idræt og Folkeoplysning, Fritidskonsulent , Arbejdsområde: Sager inden for idrætsområdet. Tovholder omkring Idrættens dag, samt kontaktperson i forhold til godkendelse af nye foreninger. Charlotte D. Harlyk, Idræt og Folkeoplysning, administrativ medarbejder , Arbejdsområde: aktivitetstilskud og fordeling af tider i kommunale haller og gymnastiksale. Jens Rømer, kulturdynamo , Arbejdsområde: torvearrangementer, MusikUdenGrænser (MUG) og andre kulturarrangementer. Karin Juul, udviklingskonsulent , Arbejdsområde: Klubber, fritid og kultur. Svenn Petersen, SSP konsulent , Arbejdsområde: Forebyggelse af risikoadfærd og kriminalitet. Helle Pedersen, Idræt og Folkeoplysning, konsulent for folkeoplysning , Arbejdsområde: sekretær for Folkeoplysningsudvalget, tilskud til aftenskoler og sager inden for Folkeoplysningsudvalgets område. Kurt Lund Curth, Idræt og Folkeoplysning, idrætskonsulent , Arbejdsområde: idrætsområdet med bl.a. uddannelse og udvikling af frivillige og foreninger, Hillerød Eliteidræt, Team DK. Martin Jespersen, Uddannelses- og brobygningskonsulent , Arbejdsområde: uddannelse, integration og frivilligområdet. Pia Kjær Jensen, Integrations- og brobygningskonsulent , Arbejdsområde: Integration og boligsocialt arbejde Guri Østerberg, administrativ medarbejder , Arbejdsområde: administration og økonomi. 7

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation.

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Fredag den 20. januar 2006 hædres alle børn og unge indtil 18 år ved arrangementet

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester...

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Foto: Hans Trier 1 Indhold Information...3 Generelle bestemmelser.4 Ansøgningsfrister og skemaer.. 6 Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere