Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 39

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Botilbud Højløkke Højløkke Gråsten Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 18 til 70 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 8 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Flemming Syrak Bøgebjerg Hansen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn 6 og Side 2 af 39

3 *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Fremsendt materiale: - Brochure, Botilbud Højløkke - VUM, bestilling, pædagogisk handleplan, Livshistorie, VISO-henvendelse, materiale/dagsorden vedr. revurderingsmøde og status notater for 1 borger - VUM, bestilling og pædagogisk handleplan, statusnotater for 1 borger - VUM, bestilling og pædagogisk handleplan, statusnotater for 1 borger - VUM, bestilling og pædagogisk handleplan for 1 borger - Oversigt over personale det seneste år - Oversigt over borgere det seneste år - Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende sociale tilbud - CV-afdelingsleder - Uddannelsesbeviser; Pædagog, Konfliktcoach, Professionel coach, caching og konflikthåndtering, Coaching i organisationer, Esbjerg Kommunes Lederuddannelse, Systemisk leder- og konsulent uddannelse - Fratrådte medarbejdere - Oversigt over vikarforbrug - Årlig arbejdsmiljø drøftelse Trivselsmåling APV-handlingsplan opfølgning på trivselsmåling Oversigt over fravær pr Side 3 af 39

4 Observation Interview Interviewkilder - Ref. fra P-møder - Aftalt VISO-Ydelse - Registrering af vold mellem borgere. Tilsynet har besigtiget samtlige de fælles fysiske rammer samt besøgt 2 borgere i deres lejlighed. Tilsynet har interviewet følgende: - Områdeleder og afdelingsleder - 2 medarbejdere - 3 borgere - 2 pårørende - 1 sagsbehandler (telefonisk d ) Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 4 af 39

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Højløkke 002, 6300 Gråsten Flemming Syrak Bøgebjerg Hansen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 39

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 39

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet aktivt understøtter borgernes muligheder for uddannelse og beskæftigelse og herunder har fokus på at inkludere borgerne i samfundslivet bl.a. ved at støtte borgerne i deres ønsker om praktikker i lokalsamfundet. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samarbejder kompetent med borgernes beskæftigelsestilbud og samværs- og aktivitetstilbud hvilket understøtter borgernes trivsel og udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet inden for deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger på relevant vis understøtter borgernes uddannelse og beskæftigelse. Der lægges vægt på, at tilbuddets ledelse og medarbejdere kan beskrive et velfungerende samarbejde med beskæftigelsen, der også omfatter praktikker i lokalsamfundet, hvilket understreges og underbygges af den fremsendte dokumentation. Heraf fremgår ligeledes, at der er sammenhæng mellem borgernes handleplaner, Side 7 af 39

8 deres indsatsmål og borgerenes nuværende beskæftigelsesstatus. Der er yderligere lagt til grund for vurderingen, at alle borgere er i en form for beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, med undtagelse af en som er gået på alderspension. Se bedømmelsen af indikator 1.a og 1.b for uddybning af vurderingen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det i interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at der er udarbejdet mål for alle borgere. Der er lagt vægt på, at medarbejderne beskriver et godt samarbejde med dagtilbuddet, hvor medarbejderne kan følge borgernes mål via fælles journaliseringssystem. Derudover fremgår det af indhentet materiale, i form af indhentede handleplaner, at der er sammenhæng mellem indsatsmål i bestilling og borgerens beskæftigelse. Der er lagt vægt på, at medarbejderne og ledelsen i interviewet beskriver et velfungerende samarbejde med dagtilbuddet, hvori der lægges vægt på at tilrettelægge en individuel beskæftigelse for borgerne, hvor der fx for en borgers vedkommende er tilknyttet VISO med involvering af beskæftigelsen. Der er tillige lagt vægt på, at det i interviews med ledelse, medarbejdere og borgere fremkommer, at tilbuddet i samarbejde med dagtilbuddet igangsætter individuelle praktikker for borgerne i det omkringliggende samfund. Ledelse og medarbejdere italesætter et fokus på inklusion og medborgerskab, som en del af rehabiliteringstankegangen og der lægges vægt på, at initiativer tages for at afprøve dette. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at 7 af tilbuddets 8 borgere er tilknyttet et dagtilbud. En borger er pensionist og er ikke tilknyttet nogen form for beskæftigelse. Dette bekræftes af såvel interview med ledelse og medarbejdere som af udleveret Side 8 af 39

9 beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse borgeroversigt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at Botilbud Højløkke på relevant vis arbejder målrettet med at styrke borgernes selvstændighed og deres relationer. Tilbuddet arbejder faglig kompetent og pædagogisk med at vejlede og guide borgerne således, at konsekvenser af egne handlinger og valg synliggøres på en hensigtsmæssig og forståelig måde. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fokus på borgernes udvikling og personlige ståsted har den nødvendige opmærksomhed og viden omkring, hvordan borgerne introduceres og inddrages i sociale aktiviteter og fællesskaber. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter kontakt til og samvær med familie og netværk, og at samarbejdet med pårørende løftes kompetent med borgerens perspektiv for øje. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet inden for deres målsætning og set i forhold til målgruppen arbejder relevant og målrettet i forhold til at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der lægges til grund, at tilbuddet arbejder bevidst med at vejlede og guide borgerne med henblik på at synliggøre konsekvenser af egne handlinger og valg, pædagogisk tilrettelagt med udgangspunkt i målgruppen og den enkelte borgers forståelsesmæssige Side 9 af 39

10 ståsted. Der lægges vægt på, at tilbuddet har fokus på borgernes selvstændighed i forhold til det omgivende lokalsamfund og på at der er et godt naboskab. Endvidere er der lagt til grund for vurderingen, medarbejdernes egen faglige refleksion omkring indvirkning og påvirkning af borgerne, deres sociale kompetencer og selvstændighed og omkring hvordan de skal forholde sig etisk i denne relation. Socialtilsynet lægger vægt på, at pårørendesamarbejdet tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker og personalet er opmærksomt omkring vigtigheden af, at få synliggjort og håndteret eventuelle problemstillinger og konflikter. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet tager udgangspunkt i borgerens handleplan/bestilling og derudfra udarbejder pædagogiske mål og delmål for den enkelte borger. Der er lagt vægt på, at tilbuddet vejleder og guider borgerne og samtidig synliggør konsekvenserne af handlinger og valg - herefter tager borgeren et valg. Dette bekræftes af interview med ledelse og medarbejdere samt af fremsendte materiale/handleplaner. Der er lagt vægt på, at der af interviews med både medarbejdere og ledelse fremkommer konkrete pædagogiske tilgange med udgangspunkt i borgernes sociale kompetencer og relationer. Her nævnes nærmeste udviklingszone og socialkonstruktivisme som tilgange, hvor udvikling og relationsforståelse er omdrejningspunkt omkring praksis med borgerne. Der er tillige lagt vægt på, at det pædagogiske arbejde med mål og delmål dokumenteres, videndeles, evalueres og effektmåles med ledelse og kollegaer og drøftes til P-møder. Dette fremgår af interview med ledelse og medarbejdere. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at der er fokus på borgernes selvstændighed i forhold til det omgivende samfund og at der er fokus på inklusion og godt naboskab. Endvidere har nogle borgere netværk rundt i byen og besøger hinanden, og andre borgere har været i praktik i lokale butikker eller er deltagende i lokale fritidsforeninger. Ovennævnte bekræftes af interview med ledelse, medarbejdere og borgere og hvor der ligeledes nævnes Side 10 af 39

11 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad eksempler på de sociale relationer borgerne har indgået i, eksempelvis har borgerne med succes deltaget i en landsindsamling, der foregik i nærmiljøet. Der er lagt vægt på, at det i interviews med medarbejdere fremkommer, at der er fokus og opmærksomhed omkring, hvordan medarbejderne selv påvirker borgernes sociale relationer, fællesskaber og netværk og samtidigt fokus på vigtigheden af en bevidsthed omkring, hvornår medarbejderne skal trække sig og give plads til borgernes egen styring. Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj er opfyldt. Der er lagt vægt på, at borgerne har god og jævnlig kontakt til deres pårørende. Der er lagt vægt på, at det i interviews med ledelse og medarbejdere fremgår, at der er god kontakt til borgernes pårørende, både når det gælder møder, besøg, over telefon eller via mail. Der er opmærksomhed og bevidsthed omkring hvilken information ledelse og medarbejderne deler, omkring borgerne, med pårørende og accept af og opbakning til, at borgere enkelte gange vælger pårørende fra. Der er lagt vægt på, at det af interview med ledelsen fremkommer, at ledelsen støtter op omkring borgerne ved eventuelle familie-konflikter og at ledelsen står til rådighed for faglig sparring af medarbejderne ved pårørende-konflikter. Desuden bliver der beskrevet, at der ikke eksisterer nogen nedskrevne husregler, der omhandler pårørende eller venners adfærd i huset og borgerne skal ikke informere personalet omkring besøg. Der er ligeledes lagt vægt på, at der er et årligt fællesarrangement, hvor borgerne er involveret og inddraget i beslutninger ved hjælp af fx beboermøder. Der er samtidig lagt vægt på, at det af interview med borgere og pårørende fremgår, at de med udgangspunkt i deres behov og ønsker har besøg, kontakt og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med afsæt i målgruppen; udviklingshæmning, arbejder med Side 11 af 39

12 resultater relevante metoder, der har udgangspunkt i den systemiske tilgang. Tilsynet vurderer, at det pædagogiske arbejde har fokus på, at tage udgangspunkt i den kontekst borgeren befinder sig i og derudfra anvende metoder og tilgange, hvor borgerens livsverden er omdrejningspunkt for indsatsen med fokus på borgerens selvhjulpenhed. Det er socialtilsynets vurdering, at der er en rød tråd mellem den kommunale bestilling til den pædagogiske handleplan, og at udvikling og resultater evalueres og dokumenteres. Derudover anvendes evaluering af indsats til brug for egen læring og forbedring og udvikling deraf. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at Botilbud Højløkke er et tilbud, hvor borgerne oplever trivsel, stabilitet og tryghed i dagligdagen. Tilsynet oplever en god og tryg atmosfære, der bærer præg af at borgernes høres og medinddrages omkring beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilsynet vurderer, at samarbejdet med visiterende kommune tager udgangspunkt i borgerens trivsel og udvikling, med omdrejningspunkt på borgerens handlemål, og at der kan dokumenteres positive resultater heromkring. Side 12 af 39

13 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med udgangspunkt i deres målsætning og set i forhold til målgruppen på kompetent og relevant vis forebygger og håndterer magtanvendelser og overgreb i tilbuddet. Tilsynet vurderer, at der med udgangspunkt i målgruppen, på relevant vis, arbejdes med en konfliktnedtrappende tilgang. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, som tager udgangspunkt i den systemiske tilgang. Der lægges vægt på at pædagogikken skal tilpasses målgruppen, at metoder og tilgange skal komplementere hinanden og tilpasses konteksten borgeren befinder sig i. Der lægges vægt på, at personalet har fokus på anvendelse af metoder og tilgange, der hjælper og understøtter borgerne i deres selvhjulpenhed og måde at håndtere deres livsverden på. Der er yderligere lagt til grund for vurderingen, at der er en rød tråd mellem den kommunale bestilling og til den pædagogiske handleplan som danner et godt udgangspunkt for dokumentation af udvikling og resultater, og endvidere, at journaliseringssystemet sikrer opfølgning og dokumentation af mål og delmål. Socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at der gives udtryk for, at det kan være begrænsende at arbejde alene og ikke have direkte sparring på hinandens praksis andet end ved personalemøder. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af interview med sagsbehandler fra en visiterende kommune, at samarbejdet er konstruktivt og velfungerende med udgangspunkt i at borgerne opleves velplacerede og opnår positive resultater. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 13 af 39

14 Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der som overordnet tilgang til borgerne og målgruppen er opsat den systemiske tilgang som ramme for tilbuddets øvrige faglige tilgange og metoder. Der er lagt vægt på, at metoder og tilgange skal tilpasses borgernes således, at de understøtter borgernes egne mål og egne beslutninger og at medarbejderne skal konkretisere borgerens mål således, at borgeren lærer af egne erfaringer og får forståelse herfor og dermed oplever livet på godt og ondt ud fra eget kognitive ståsted. Dette bekræftes af såvel interview, med ledelse og medarbejdere som af udleverede handleplaner og notater fra tilbuddet. Der er lagt vægt på, at metoder og tilgange i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe er differentierede og beskrives at komplementere hinanden. Der gives udtryk for, at pædagogikken tilpasses den enkelte borger med anvendelse af flere metoder, der anvendes på forskellige tidspunkter, tilpasset borgeren og konteksten borgeren befinder sig i. VISO er inddraget omkring en borger i tilbuddet. Dette bekræftes af interview med ledelsen og af medarbejderne. Der er lagt vægt på, at det i interview med medarbejdere formidles, at Sønderborg Kommunes fokus på rehabilitering opleves meningsfuldt for borgerne, at borgerne kan blive selvhjulpne via den pædagogiske indsats, og at borgerne opleves at kunne mestre egen tilværelse, mest mulig, med medfølgende kvalitet, mening og glæde i livet. Der er tillige lagt vægt på, at medarbejderne i deres metoder og tilgang er bevidste og reflekterende omkring, hvornår borgernes skal/ikke skal støttes, og hjælpes i daglig praksis og ligeledes er tydelige omkring, at den pædagogiske indsats skal vedligeholdes ellers tabes færdighederne for borgerne. Derudover er der lagt vægt på, at der af interview med medarbejderne træder et billede frem af medarbejderne, som er nuanceret og selvreflekterende i forhold til egen faglighed og kompetencer i forhold at have fokus på målgruppen, egne styrker og begrænsninger. Det bliver ligeledes tydeligt i interview med medarbejder, at det kan være begrænsende, at arbejde alene, og ikke have direkte sparring på hinandens praksis andet ved dialog på et personalemøde. Indikator 03.b: Tilbuddet 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet Side 14 af 39

15 dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad anvender bestillingen/handleplanen omskrevet til den pædagogiske handleplan som udgangspunkt for dokumentation af udvikling og resultater. Dette understøttes af fremsendt materiale og af interviews med både ledelse og medarbejdere. Her fremgår endvidere, at journaliseringssystemet sikrer opfølgning af mål og delmål og at indsatser og episoder derfor drøftes på dokumenteret grundlag på P-møder og ved revurderingsmøder med sagsbehandlere, beskæftigelsestilbud, pårørende m.m. Der er lagt vægt på, at ledelsen giver udtryk for, at det prioriteres at alle medarbejderne er bekendt med borgernes mål og delmål og at alle arbejder med, og dokumenterer på målene, med dertil hørende mulighed for fælles læring, evaluering og justering af indsats. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af telefoninterview med sagsbehandler fra visiterende kommune fremkommer, at tilbuddet anses som velfungerende med en kompetent ledelse, kompetente medarbejdere og velplacerede borgere. Det fremkommer ligeledes, at samarbejdet mellem sagsbehandler og tilbuddet har været i konstruktivt i det halve år sagsbehandleren har haft kontakt dertil. Endvidere fremgår det af interviewet, at der opleves sammenhæng mellem bestilling/handleplan og målgruppen, og dermed forventning om at tilbuddet kan dokumentere, og har dokumenteret, positive resultater for borgerne og deres ophold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set og på relevant vis understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet og dermed modsvarer målgruppens behov. Samtidig bemærker Socialtilsynet, at borgerne, i forhold til en vikar, giver udtryk for at denne opleves skrap i samværet med borgerne. Tilsynet vægter, at ledelsen forelagt denne tilkendegivelse, orienteres om, at der vil foregå en umiddelbar opfølgning og håndtering af dette. Se bedømmelsen af indikator 4 a og 4 b for uddybning af vurderingen. Side 15 af 39

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne udtaler, at omgangstonen og samtaleformen er anerkendende, accepterende og humoristisk med fokus på gensidighed forståelse. Det fremgår ligeledes af interview med ledelsen og medarbejderne, at den faglige tilgang til borgerne er professionel med fokus på at borgerne får den nødvendige tid og det nødvendige rum til at blive hørt, respekteret og anerkendt. Det fremgår af interview af medarbejderne, at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers trivsel eller ej og derudfra tilpasses og justeres indsatsen. Der er lagt vægt at ledelsen henviser til et igangværende VISO projekt vedrørende en borger og eksempler på, hvorledes relationen vægtes forud for en indsats omkring en borger og samtidig vigtigheden af, som ledelse, at være understøttende i forhold til medarbejderne og bakke op omkring deres indsats. Det fremgår ligeledes af interview med ledelsen og borgerne, at borgernes kæresteforhold håndteres af tilbuddet med respekt og forståelse for borgerne og med bevidsthed og viden omkring omfang af inddragelse af pårørende. Pårørende oplyser, at omgangstonen og samtaleformen opleves god og præget af humor. Der er tillige lagt vægt på, at borgerne udtaler, at de oplever at medarbejderne har tid til at snakke og lytte til en i dagligdagen. Borgerne oplyser samtidig, at en vikar opleves lidt for skrap. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at borgerne har deltaget i et medborgerskabskursus og at der afholdes brugerrådsmøde, cirka hver anden måned, med fast dagsorden og eventuelt særlige punkter, og at medarbejdernes rolle er, at sikre en god tone og at tiden tilpasses så alle kan holde fokus. Desuden har medarbejderne fokus på at motivere borgerne til at deltage, men respekterer dem som ikke ønsker deltagelse og dermed som konsekvens er uden for indflydelse. Dette bekræftes af interview med ledelse og medarbejdere. Der er lagt vægt på, at det af interview med borgere og pårørende generelt fremkommer, at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og forståelse herfor, og at de får lov til at mærke konsekvenserne af deres valg og handlinger. Endvidere fremkommer i interview med Side 16 af 39

17 pårørende, at graden af indflydelse på eget liv er præget af borgerens opvækst og inddragelse i beslutninger omkring dem selv. Der er desuden lagt vægt på, at der i interview med en borger gives udtryk, at borgeren trods et ønske om anskaffelse af egen støvsuger til rengøring oplever, at det ikke er muligt, og at borgeren i stedet henvises til en fælles støvsuger! Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set i forhold til målgruppen arbejder relevant med at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Se bedømmelsen af indikator 5 a, 5 b og 5 c for uddybning af vurderingen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at det i interviews med ledelse, medarbejdere og pårørende fremkommer, at borgerne opleves at trives, at borgerne fortæller meget om, hvad de oplever, og at det er en faglig opmærksomhed omkring borgernes generelle trivsel. Såfremt der er bekymring omkring borgernes trivsel deles det via journaliseringssystem og/eller drøftes på personalemøder og ved yderligere behov inddrages eksterne fagfolk og viden efter behov. Der er lagt vægt på, at borgerne udtaler, at de godt kan lide at bo i tilbuddet og at de har det godt og dette understøttes ligeledes af interview med pårørende, der oplever, at borgerne trives og har det godt. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at nogle borgere selvstændigt magter at besøge egen læge, tandlæge mm, andre ledsages af personale eller pårørende og der er stor opmærksomhed omkring, hvilken type støtte borgerne har brug for, er det fx blot verbal støtte. Der er fokus på, at borgerne opnår størst mulig selvstændighed med udgangspunkt i deres behov og der beskrives gode erfaringer, således at borgerne positivt har Side 17 af 39

18 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad oplevet at udvide deres eget handlerum. Dette bekræftes af interview med ledelse, medarbejder og pårørende, hvor der tillige fremstår et godt samarbejde med sundhedscentret i byen. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det i interview med medarbejdere fremkommer, at der er fokus på motion, at borgerne deltager i fodboldtræning, løb, fitness center og ofte går ture i byen eller i naturen. Andre borgere deltager i gymnastik og dans. Borgerne skal derudover selv holde græsplænen og deres egen terrasse. Medarbejderne ledsager borgerne med kørsel, men borgerne magter selvstændigt deltagelse i aktiviteterne. Der er lagt vægt på, at ledelsen udtaler, at der er et generelt fokus på kost og motion og at sundhedscentret i byen inddrages i forhold til inspiration og motivation. Der er ingen former for misbrug hos borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser relevant i forhold til målgruppen. Der er lagt vægt på, at der ingen fysiske magtanvendelser har været. Socialtilsynet vurderer, at aflåsningen af fælleskøkkenet varetages med inddragelse af borgerne og udarbejdelsen af husregler og ved inddragelse af kommunens jurister og med fokus på løbende opfølgning. Se bedømmelsen af indikator 6 a og 6 b. Side 18 af 39

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at alle medarbejderne kender procedurerne omkring magtanvendelser og at alle medarbejderne har været på kursus i forebyggelse og håndtering af magtanvendelser. Der er lagt vægt på, at der ingen fysiske magtanvendelser har været. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad Der er samtidig lagt vægt på, at ledelsen og medarbejderne udtaler, at et fælleskøkken er aflåst om natten og at alle borgere har adgang til eget køleskab i deres lejlighed. Det fremgår af interview med ledelsen, at fælleskøkkenet er aflåst om natten efter aftale med borgerne i tilbuddet, samtykket er givet på et beboermøde, og bliver betegnet som en husregel. Der udtales endvidere, at denne anstaltsanordning har været omkring en jurist i Sønderborg Kommune. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelser er der lagt til grund, at der ingen fysiske magtanvendelser har været og at der er opfølgning og fokus på aflåsning af fælleskøkken. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet set i forhold til målgruppen forebygger overgreb. Der lægges vægt på, at den pædagogiske indsats er konfliktnedtrappende og har fokus på at understøtte, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på, at der har været en enkeltstående episode mellem borgere, som tilsynet vurderer, har været håndteret kompetent af ledelse og medarbejdere og episoden har efterfølgende været foldet helt ud med henblik på læring og forbedring af indsatsen. Side 19 af 39

20 Se bedømmelsen af indikator 7 a og 7 b for uddybning af vurderingen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at det i interview med ledelsen og medarbejdere fremkommer, at personalet samlet har fokus på at den pædagogiske indsats er konfliktnedtrappende og understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Der er lagt vægt på, at der har været en episode i tilbuddet mellem to borgere, hvor der ikke har været medarbejdere tilstede(foregik om natten), og at episoden efterfølgende er foldet ud og gennemgået med henblik på forebyggelse. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt til grund, at der har været en episode mellem to borgere, hvor der har været udøvet vold fra den ene parts side. I håndteringen af denne episode har politiet været involveret samt både ledelse, medarbejdere og pårørende. Der har pågået et stort arbejde med at genopbygge tilliden mellem pårørende og tilbuddet samt imellem de berørte pårørende. Der er lagt vægt på, at episoden har været håndteret og drøftet mellem ledelse og medarbejdere. Dette bekræftes i interviews af både ledelse og medarbejdere, og hvor det ligeledes fremgår at ledelsen og medarbejderne har oplevet, at de har været udfordret på dialog og mægling mellem de involverede borgeres pårørende. Det fremgår ligeledes, at medarbejderne har oplevet ledelsens opbakning under denne proces. Der er tillige lagt vægt på, at personalet har fokus på risici og forebyggelse af overgreb og konflikter, og at der ingen episoder har været efterfølgende. Dette bekræftes af såvel interview med ledelse som medarbejdere, og her fremkommer ligeledes at medarbejderne har fokus på at understøtte borgerne i kontakten med andre borgere og i kontakten med deres pårørende. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Organisation og 4,5 Socialtilsyn Syd vurderer, at Botilbuddet Højløkke har en Socialtilsynet kan se følgende udviklingspunkter: Side 20 af 39

21 ledelse særdeles velfungerende organisation og ledelse. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i og omkring tilbuddet er præget af stærke faglige og personlige kompetencer, hvor medarbejderne bliver inddraget, vist tillid og har indflydelse på deres hverdag. Socialtilsynet vurderer, at der er en rød tråd fra Sønderborg kommunes overordnede strategi, til medarbejdernes forståelse og udførelse af arbejdsopgaver i forhold til den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at borgerne er tilknyttet og omgivet af fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. Socialtilsynet bemærker, at der er mulighed for ekstern supervision, og at der efter behov kan trækkes på relevante kompetencer. Tilsynet bemærker ligeledes, at der ikke er kontinuerlig supervision og vurderer, målgruppen i betragtning og med omfang af alenearbejde, at kontinuerlig supervision vil styrke medarbejdernes kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at personalegennemstrømningen og sygefraværsprocenten er lav. Socialtilsynet vurderer, at der er stor fokus på at bibeholde og vedligeholde et velfungerende arbejdsmiljø. - at det tilbydes, med baggrund i omfang af alenearbejde og med fokus på målgruppen, at medarbejderne kontinuerligt tilbydes faglig/ekstern supervision. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Organisation og ledelse (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang Side 21 af 39

22 justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere. Tilsynet bemærker at ledelsen samlet set har relevant uddannelse, og lang erfaring med ledelsen indenfor voksenområdet. Ledelsen har kendskab til ledelse i forskellige offentlige tilbud. Tilsynet bemærker at der er overensstemmelse mellem det leder og medarbejdere oplever i forhold til daglig ledelse. Tilsynet bemærker at både medarbejdere og leder beskriver at der er god trivsel. Tilsynet bemærker der er mulighed for faglig sparring, samt at der er mulighed for supervision men ikke kontinuerlig supervision. Tilsynet bemærker at der er fast tid til faglig sparring i overlap og på møder. Tilsynet bemærker at leder og medarbejdere oplyser at der ikke på nuværende tidspunkt er ønsker om supervision. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Organisation og ledelse (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere. Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Interview-ledelse: Tilbuddet har en overordnet leder og en afdelingsleder. Afdelingsleder er ansat på tilbuddet Den overordnede leder har i en toårig periode været midlertidig leder på tilbuddet. Den overordnede leder har lang erfaring i ledelse og relevant uddannelse. Har været leder siden Side 22 af 39

23 1997. Har været med til at udvikle og op starte flere tilbud i Sønderborg. Har været forstander og blev i 2011 områdeleder, for Gråsten / Sønderborg - område Vest. Der er fokus på medborgerskab. F.eks. laver uddannelse på tværs af borgere og medarbejdere. Der er meget fokus på ligeværd. Opgaverne er meget overordnet og handler om at være bindeled mellem myndighed og udfører. En slags overordnet koordinator samt budgetansvarlig. Afdelingsleder er leder på i alt 3 tilbud. Leders kontor er på Højløkke. Leder oplyser at hun gennemsnitligt er på tilbuddet fire gange om ugen. Leder er uddannet socialpædagog. Leder har lang erfaring inden for voksenområdet. Både fra amtslige og kommunale tilbud. Leder har taget mange forskellige leder uddannelser / kurser og skal i gang med diplomuddannelse snart. Leder beskriver egen lederstil som at have fokus på medansvarlighed. På det vi kan og det vi vil." Vi skal tale om det på en måde så vi kan komme videre." Leder har fokus rehabilitering. Leder har oplevet at det har været en god start på Højløkke. At medarbejderne er fagligt velfunderede og at der er en høj social kapital på tilbuddet. Interview-Medarbejdere: Medarbejderne oplever ikke længere deres leder som ny. Medarbejderne har tidligere været selvkørende og oplever at det kan de stadig i høj grad være. Medarbejderne oplever at leder har en meget anerkendende tilgang. Det har været rigtigt spændende at få ny leder og leder har bidraget med gode faglige input. Medarbejderne oplever at lederen er god til at give faglige indspark. Der bliver samlet op på de tiltag der iværksættes. Medarbejderne oplever at de har en dygtig leder. De oplever at leder er meget let tilgængelig selvom hun ikke altid er fysisk tilstede på tilbuddet. Side 23 af 39

24 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 3 (i middel grad hvis man sender en mail, så bliver der svaret også selv om kl.21. på aftenvagt. Den overordnede leder har medarbejderne ikke kontakt til. Der er dog den opfattelse at hvis der er behov så vil den overordnede leder være tilgængelig. Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Organisation og ledelse (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere. Indikatoren bedømmes i middel grad at være opfyldt. Interview-ledelse: Leder er i gang med at opbygge fagligt netværk i Sønderborg. Der er sparring med den overordnede leder både ad hoc og afdelingsledermøder. Det opleves at være meget inspirerende faglig sparring. Det er altid muligt for supervision udefra. I forhold til medarbejderne oplyser leder, at der er personalemøder hver 14 dag. Fra alle deltager i dette. Derudover sparres der med hinanden i overlap, afdelingsleder samt ved behov. F.eks. VISO eller andre. Leder er ligeledes coach og benytter dette hvis medarbejderne efterspørger det. Supervision: Det er efter behov. Der er ikke givet supervision i Medarbejderne er blevet tilbudt det, men har ikke haft behovet. Interview-medarbejdere: Medarbejderne har faglig sparring så vidt muligt i overlap eller personalemøder. Derudover bruger Side 24 af 39

25 medarbejderne meget at sende mail til hinanden. Leder bruges til faglig sparring. Leder opleves som dygtigt til at give faglig sparring. Det opleves at der er faglig sparring. Medarbejder oplever at det ikke er altid der er tid til faglig sparring. Medarbejder oplever, at det hænger sammen med, at det er en lille personalegruppe. Det bliver ligeledes tydeligt i interview med medarbejder, at det kan være begrænsende, at arbejde alene, og ikke have direkte sparring på hinandens praksis andet ved dialog på et personalemøde. Der er mulighed for supervision efter behov. Medarbejderne oplever ikke at der er behov for supervision, i øjeblikket. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Organisation og ledelse (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere. Tilsynet bemærker at borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Tilsynet bemærker at der er høj af mulighed for efteruddannelse. Det bemærkes at det uddannelse der tilbydes er af længerevarende karakter. Tilsynet bemærker at der er medarbejdere tilstede i det omfang der er borgere i huset. Ud over det faste personale er der elever. De indgår ikke i normering. Tilsynet bemærker at personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Tilsynet bemærker at sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Side 25 af 39

26 Tilsynet bemærker at medarbejdere oplever en høj grad af trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Organisation og ledelse (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere. Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Interview-Ledelse: Der er 8 beboere på tilbuddet. Der er 4 fastansatte og PA elever. Eleverne tæller ikke med i normering. Der er medarbejdere på tilbuddet fra kl.7.00 til I weekenden til Der er mulighed for at kontakte andet tilbud i nattetimer ved behov. Det er ikke noget der benyttes, men er mere tænkt som ved akutte situationer. Leder oplyser at det har været benyttet 3 gange det seneste år. Der er tilbud om efteruddannelse. Der er afsat uddannelsesmidler som del af samlet pulje. Der satses på neuropædagogisk uddannelse. Der har været efteruddannelse i forhold til psykiatri. Der har været medarbejdere på grundlæggende neuropædagogisk årskursus. Projektlederuddannelse mv. Det lave sygefravær gør at der er penge til uddannelse. Interview medarbejdere: Medarbejderne oplever at der er fokus på at være opdateret. Der er efteruddannelsestilbud. Medarbejder fortæller at der har været på et psykiatrikursus. En medarbejder har taget i modul om projektarbejde. Der har været neuropædagogisk kursus. Det har været virkelig godt. Side 26 af 39

27 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad Medarbejderne oplever at de er klædt på til de opgaver de skal løse. Det opleves som sjovt at komme tilbage til kollegaer og videndele. Medarbejderne er klædt på til formidling, men der er ikke tid til fordybelse. Der er fokus på rehabilitering. Medarbejder fortæller at det er vigtigt at der er fokus på at det koster medarbejderressourcer, når man starter en rehabiliteringsproces. Samtidigt er der fokus på dokumentationskrav og det ofte bliver løst på hverdagsvagter. Men at man kan som medarbejder opleve at bruge meget tid på kontoret. Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Organisation og ledelse (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere. Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Interview-Ledelse: Leder oplyser, at der er fratrådt en medarbejder. Vedkommende var ansat 20 timer og gik på pension. Der blev lavet en udfasningsplan, således at det ikke skulle opleves som en besparelse. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad Interview-medarbejdere: Vi har en kollega der gået på pension og så er der jo udskiftning af elever. Medarbejder oplever at det er besparelse af der er reduceret med 20 timer. Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Organisation og ledelse (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere. Side 27 af 39

28 Tema Gns. bedømmelse Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Interview-leder: Sidste år var det 1,42 %. Har 3 vikarer til når medarbejderne skal have fri. Nu er der så lige en medarbejder der er faldet og har slået knæet, så kommer der lidt fravær. Der er meget lavt fravær. Interview-medarbejderne: Vi har ikke meget fravær. Medarbejder oplever at det skyldes der er et godt arbejdsmiljø. "Det er hjemligt og det er ok at være på arbejde" * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en erfaren medarbejdergruppe som har relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Tilbuddet arbejder ud fra en bred, men klar målgruppebeskrivelse; udviklingshæmning. Botilbud Højløkke arbejder med inddragelse af borgerne og har fokus på den enkelte borgers aktuelle behov og ønsker omkring, hvorledes hverdagen tilrettelægges, så den enkelte borgers trivsel øges og borgerne styrkes i forhold til at leve et så selvstændigt et liv som muligt. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne møder borgerne med respekt, og forholder sig etisk i mødet med borgeren med fokus på ligeværdighed i relationen og med bevidsthed omkring borgerens behov og Side 28 af 39

29 forudsætninger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring, der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder. Se bedømmelsen af indikator 10 a og 10 b for uddybning af vurderingen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad På baggrund af indhentet kompetencekortlægning omkring personalesammensætningen vurderes det, at personalet har relevante baggrunde og uddannelser og i høj grad besidder vider og erfaring omkring målgruppen og tilbuddets anvendte metoder. Tilbuddet benytter sig overordnet af den systemiske, neuropædagogiske og af den rehabiliterende tilgang. Af konkrete metoder anvendes KRAP, jeg støttende samtaler, struktur og systematik, coaching og konflikthåndtering. Det fremgår ved interview af ledelsen, at strategien for fremtiden er udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. En tilgang Sønderborg Kommune har valgt at indføre bredt i kommunens tilbud. Der er ansat en konsulent centralt, som skal implementere og understøtte den rehabiliterende tilgang på alle tilbud. Der er tillige lagt vægt på, at det ved interview af medarbejderne fremgår, at der afholdes MUSsamtaler og at medarbejderne oplever, at der er mulighed for efteruddannelse. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 5 (i meget høj grad Socialtilsynet vurderer med udgangspunkt i ovenstående, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Under tilsynsbesøget var der mulighed for at deltage i en fællesspisning, hvor samspillet mellem medarbejdere og borgere blev synliggjort ved en ligefrem og omsorgsfuld tilgang til borgerne. Det fremgik endvidere af interview, at medarbejderne reflekterer over deres samspil med borgerne, Side 29 af 39

30 Tema Gns. bedømmelse er respektfulde omkring borgernes integritet og har fokus på udviklingspotentialer for den enkelte borger. Af fremsendte statusnotater omkring borgerne fremgår ligeledes, at medarbejderne arbejder udviklingsorienteret og struktureret omkring borgerne og deres indsatsmål. På baggrund af ovenstående betragtninger og interviews bedømmes indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,3 Der er tale om et kommunalt tilbud, hvorfor det formodes at kommunen til enhver tid vil understøtte tilbuddet økonomisk. Afledt heraf anses bostedets økonomi som bæredygtigt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Der er tale om et kommunalt tilbud. Som følge heraf har det ikke været muligt at vurdere indikator 11.a og 11.c. I forhold til indikator 11.b. vurderes det, at der for 2015 er et rimeligt forhold mellem omsætning og dækningsgrad. Tilbuddet har oplyst, at der ikke planlægges væsentlige investeringer i nær fremtid. Side 30 af 39

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 3 (i middel grad 5 (i meget høj grad Der er tale om et kommunalt tilbud, hvorfor der ikke er aflagt særskilt regnskab med tilhørende revisions-påtegning. Indikatoren kan som følge heraf ikke bedømmes. For budget 2015 budgetteres der med en omsætning på t.kr., et dækningsbidrag på 42 t.kr. og et resultat på 0 t.kr. Idet der er tale om en kommunal institution er det naturligt, at der budetteres med et 0 resultat. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilsynet skønner det afsatte beløb til kompetenceudvikling tilstrækkeligt. Det vurderes tillige, at den afsatte lønramme i budget 2015 giver mulighed for at ansætte personale med de nødvendige kompetencer i forhold til den godkendte målgruppe og metoder. Side 31 af 39

32 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad Kompetenceudvikling: Jf. budget for 2015 er der afsat 31 t.kr. til kompetenceudvikling. Personale: I budget 2015 er der budgetteret med en samlet lønsum på t.kr. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Der er tale om en kommunal institution. Som følge heraf foreligger der ikke regnskab for Forholdet er deraf ikke bedømt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Der foreligger ikke et regnskab for 2013, ligesom der ikke er tastet nøgletal på Tilbudsportalen. Det har deraf ikke været muligt at foretage ovennævnte sammenholdelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives med de fysiske rammer. Tilsynet vurderer, at der benyttes velfærdsteknologi, som understøtter borgernes selvstændighed. Tilsynet vurderer at de fysiske rammer afspejler, at Side 32 af 39

33 tilbuddet er borgernes hjem. Det konstateres, at borgerne i høj grad oplever deres egne lejligheder som deres hjem. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer sikrer borgernes trivsel, deres ret til privatliv og understøtter muligheden for at opretholde sociale netværk. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Fysiske rammer (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere samt borgere. Tilsynet vurderer, at borgerne trives med de fysiske rammer og at de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og modsvarer målgruppens behov. Tilsynet bemærker, at der er overensstemmelse mellem ledelsens, medarbejdernes og borgernes oplevelse af dette. Tilsynet bemærker, at der arbejdes med velfærdsteknologi. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem. Side 33 af 39

34 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Fysiske rammer (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere. Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Interview-leder: Leder fortæller at en af forudsætningerne for at kunnen bo på tilbuddet er at der ikke er behov for støtte om natten. Borgerne skal i en vis grad kunne være alene. Det er borgere med moderat behov og ikke væsentligt nedsat fysisk funktionsevne. Tilbuddet understøtter i høj grad borgernes udvikling i forhold til at bo så vidt det er muligt i eget hjem. De fysiske rammer er med til at understøtte borgernes trivsel. Der er mulighed for opdeling af fællesrum. Der arbejdes med velfærdsteknologi, der hvor det giver mening. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad Interview-medarbejdere: Medarbejdere oplevet at borgerne trives. De siger de er glade for deres lejligheder. Medarbejderne oplever at nogle borgere bruger deres lejligheder mere end andre. Borgerne opleves som glade for fællesarealerne. Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Fysiske rammer (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere. Side 34 af 39

35 Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Interview-leder: Leder fortæller at borgernes behov er ikke af sådan karakter at der er behov for særlige fysiske rammer. Borgerens behov er egne lejligheder og fællesarealer og det imødekommer tilbuddet. Det samme gælder tilbuddets beliggenhed. Leder oplever at de fysiske rammer giver borgerne mulighed for både at tage til Gråsten og opleve lidt, samtidigt er der mulighed for en god og tryg hverdag i en mindre by. Der er ikke mulighed for afholdelse af personalemøder på medarbejder kontor. Fælles arealer benyttes til møder. Så låner vi dem af borgerne. Det synes de er lidt hyggeligt. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad Interview-medarbejderne: Tilbuddet passer rigtigt fint til den målgruppe vi har på tilbuddet. men borgerne kender heller ikke andet, det er derfor ofte vores ord de gentager og det er derfor vigtigt at vi støtter dem i hvad de kan have behov for. Eksempelvis i forhold til velfærdsteknologi. Socialtilsynet er af ledelsen på Botilbud Højløkke blevet oplyst om, at der ikke er sket ændringer i forhold til tema vedrørende Fysiske rammer (driftsorienteret tilsyn af ). Derfor er der kun i begrænset omfang justeret og ændret i indikatorer, kriterier og tema med baggrund i fremsendt materiale, interview af ledelse og medarbejdere samt borgere. Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Interview-leder: Der er en høj grad af etik i forhold til borgernes hverdag. Det er deres hjem og vi skal støtte dem bedst muligt. Side 35 af 39

36 Interview-medarbejdere: Det er deres hjem. De indretter selv lejlighederne og bestemmer selv hvem der kommer indenfor. Medarbejder fortæller at der har været en periode hvor der har været en del støj i aftentimerne. Her er det en balancegang mellem de borgere der gerne vil bruge fællesarealer og besøge hinanden, og de borgere der bliver påvirket af meget uro på gangen, og konflikter. Der er her vi skal støtte borgerne i at der skal være plads til alle. Observation: Tilsynet er vist rundt på tilbuddet. Der er to borgere, der har fremvist sin lejlighed. Side 36 af 39

37 Side 37 af 39

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Højløkke. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Højløkke. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Højløkke Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Alléen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Alléen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Alléen 25-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Alléen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Alléen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Alléen 17-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Bilag SSU : Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017

Bilag SSU : Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017 Bilag SSU 30.05.17: Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017 Læsevejledning - hvad fremgår af skemaet dato for besøg m.v: Her er angivet hvornår selve tilsynsbesøget foregik, og om

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 28-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken 21-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Bofællesskabet Grønningen Dato: 22-05-2017 Grønningen 8 Sagsnummer: 17/6983 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Løkken 14-08-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 14-12-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere