Få svendebrev og studentereksamen i én uddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få svendebrev og studentereksamen i én uddannelse."

Transkript

1 Studentersvendebrev Få svendebrev og studentereksamen i én uddannelse. Med eux kan du søge direkte ud i erhvervslivet eller læse videre til fx ingeniør, arkitekt eller maskinmester. På Mercantec kan du vælge mellem 11 forskellige euxuddannelser. - se mere på mercantec.dk/eux Studiehåndbog eux 2014/15 Viborg Tekniske Gymnasium

2 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag, nye venner og kammerater. De kommende år vil byde på mange fællesoplevelser. I skal på introtur, studietur, skitur, fælles arrangementer og projekter mm. Der vil blive stillet krav til dig om at yde en aktiv indsats gennem hele uddannelsen. Vi håber du er parat til at tage ansvar for din egen skolegang, og at du er nysgerrig efter at lære en masse nyt. Uddannelsens formål Formålet med eux-uddannelsen er at forberede dig til et arbejde i erhvervslivet eller en videregående uddannelse og sikre, at du tilegner dig almen dannelse, viden og kompetencer gennem faglig bredde og dybde samt via fagligt samspil. Uddannelsen skal som helhed forberede til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Uddannelsen gennemføres med vægt på erhvervsrelaterede perspektiver, og det studiekompetencegivende sigte realiseres inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med de almene fag. Et vigtigt element er uddannelsens studie- og ordensregler. Studie- og ordensreglerne Studiehåndbogen kan hjælpe dig og dine forældre med at orientere jer om dagligdagen og reglerne på Viborg Tekniske Gymnasium, og vi vil opfordre dig til, at du og dine forældre læser studiehåndbogen igennem. Med venlig Hilsen Bo Lykke Fredsgaard Rektor 2

3 Indholdsfortegnelse Kære elev Uddannelsens formål Indholdsfortegnelse Studiehåndbogens indhold Dagligdagen på Viborg Tekniske Gymnasium Lectio - skolens undervisningsportal Sygdom Mediateket Fællesmøder Facebook Elevråd og festudvalg Forældresamtaler Kontaktlærerne Studievejlederne Pyramiden - bedsteforældre, elevcoach og psykolog Karakterer Økonomi Undervisningsmaterialer Nøgledepositum og skabe Øvrige udgifter Forsikring Befordring for elever uden uddannelsesaftale Befordring for elever med uddannelsesaftale LOP: Lære- og praktikpladskontoret H.C. Andersen kollegiet Legater Regler og almindelig orden og samvær Pligt til at deltage i undervisningen IT-regler Oprydningsregler Regler om ekskursioner og studietur Forsømmelsesregler Skriftligt fravær Studielørdage Snyd Sanktioner Overførsel til særlige vilkår: Ansatte på Viborg Tekniske Gymnasium Kort over Viborg

4 Studiehåndbogens indhold I denne håndbog vil du finde informationer om klasselærerordningen, økonomi og udgifter, elevråd, studievejledning osv. I studiehåndbogens sidste del, finder du skolens studie- og ordensregler. Disse skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø, og som elev har du pligt til at følge disse regler. Du vil også kunne læse om, hvilke konsekvenser det har, hvis du som elev ikke følger reglerne. Studiehåndbogen kan også downloades fra vores hjemmeside: Dagligdagen på Viborg Tekniske Gymnasium Skema Den daglige undervisning er mellem 8.00 og Der kan dog komme undervisning som rækker ud over dette tidspunkt. Hold løbende øje med ændringer i Lectio. Modultider Lectio - skolens undervisningsportal Lectio udgør gymnasiets webbaserede kommunikationsplatform, som benyttes af alle lærere og elever. Når du er på de faglige afdelinger benyttes i stedet elevplan. I Lectio finder du dit skema og skemaændringer og kan se lektier og skriftlige afleveringer. Samtidigt kan du følge dit fravær fra undervisningen samt skriftligt fravær, og du har pligt til at angive fraværsårsag i Lectio. Planlagte ændringer i dit skema registreres senest kl dagen før - med undtagelse af pludselig opstået lærerfravær. Sygdom Du har pligt til at meddele fraværsårsag på Lectio. Hvis du på grund af sygdom er fraværende i flere dage, skal du give besked til din klasselærer via Lectio. Hvis skolen finder det nødvendigt, f.eks. ved længere tids sygdom, kan en lægeerklæring forlanges. Du skal selv rekvirere og betale lægeerklæringen. Er du ansat i en virksomhed, skal du også sygemelde dig der. Bliver du bare væk, betragter vi det som ulovligt fravær. Har du et lærested, vil firmaet blive trukket i lønrefusion. 4

5 Mediateket Der er et Mediatek på H.C. Andersens Vej og på Vinkelvej. Her vil du møde bibliotekaren Karin Høi Larsen, som er parat til at hjælpe dig med informationssøgning samt med at finde bøger, tidsskrifter, aviser, cd er m.m., som du kan benytte og låne på almindelige betingelser. Det er også Mediateket, der sørger for at udlåne dine skolebøger. Du skal bruge dit studiekort eller sundhedskort til at låne bøger. Du er personlig ansvarlig, hvis du skulle miste en bog, og det bortkomne materiale skal erstattes. Fællesmøder Én gang om måneden holdes der fællesmøde på samlingstrappen i studieområdet. Her informeres om alt fra prøver, afslutninger, studieture, fester, elevråd m.v. Facebook Der oprettes en specifik eux-facebook gruppe. Hvor vi vil opfordre dig til at melde sig ind i, så du kan holde sig i kontakt med skolekammerater og undervisere. Elevråd og festudvalg Ved starten af hvert skoleår vælges en elevrådsrepræsentant og suppleant fra hver klasse. Der holdes elevrådsmøde en gang om måneden med uddannelsesledelsen. En eux- og en htx-elevrådsrepræsentant deltager også i Mercantec s fælles elevråd. Festudvalget står for at arrangere skolens fester, bl.a. den årlige gallafest i november samt fredagsbar for alle skolens elever løbende henover året. Alle kan melde sig til festudvalget, som også har indflydelse på den sociale kalender, der udarbejdes årligt i samarbejde med underviser Ulla Hjulmand. Vi opfordrer til at melde sig til festudvalget, så vi kan få så mange sociale aktiviteter og fester som muligt på programmet. Forældresamtaler I november måned indbydes 1.g elever med deres forældre til en skole/hjem samtale, hvor der er mulighed for at tale med nogle af dine lærere fra både gymnasiet og erhvervsuddannelserne. Kontaktlærerne Hver klasse har på gymnasiet tilknyttet en kontaktlærer. Din kontaktlærer er den lærer, du kan henvende dig til med spørgsmål om f.eks. fravær, mentorordning, lektiecafé, forældresamtaler, fagligt niveau, afleveringer mm. Dine lærere afholder gennem skoleåret klassemøder om klassens faglige og sociale miljø. 5

6 Studievejlederne Hver indgang har sin studievejleder, som du er velkommen til at henvende dig til, når det passer bedst ind i din plan. Morten Simonsen er ansvarlig for: Byggetek og MetalCraft Per Tegtmeier er ansvarlig for: AutoTeknisk Center Lars Miltner Jensen er ansvarlig for: House of Technology Inger Philipsen er ansvarlig for: Hotel- & Restaurantskolen Pyramiden - bedsteforældre, elevcoach og psykolog På Viborg Tekniske Gymnasium har vi ansat to bedsteforældre, en elevcoach og en psykolog. Du kan gå til en af dem, uanset hvad problemet handler om. Hvis de ikke selv kan hjælpe med at løse problematikken, kan de sørge for, at du kan hjælpes af andre. Palle Frederiksen, bedsteforælder Mail: Ole Sund Søndergård, elevcoach Mail: Mobil nr Erik Lund Johansen, bedsteforælder Mail: Tina Heden Mortensen, psykolog Mail: Du er meget velkommen til at kontakte disse personer. Det kan være på et tidspunkt i dit skoleforløb, hvor du synes, at nogle personlige og/eller skolemæssige problemer virker uoverskuelige. De har alle tavshedspligt. 6

7 Karakterer Standpunktskaraktererne kan ses i Lectio. Din studievejleder følger med din trivsel på skolen og som en del af dette også dit faglige standpunkt. Du vil gennem hele skoleåret kunne søge faglig hjælp gennem studievejledningen, ligesom dine lærere også kan henvise dig til ekstra hjælp. Har du under 2,0 i gennemsnit kan det medføre, at uddannelseslederen eller studievejlederen indkalder dig til en samtale, med henblik på en afklaring af dit videre uddannelsesforløb. Økonomi under uddannelsen - SU Når du fylder 18 år, er du berettiget til SU. Du søger SU på Ved spørgsmål kan du kontakte skolen sekretær. Spørgsmål vedrørende dispensation rettes dog til skolens studievejleder. Undervisningsmaterialer Mht. bøger til undervisningen, udlånes de af skolen, men du skal selv anskaffe dig evt. ordbøger, pc, software-licenser, papir, mapper osv. Undervisningsmaterialer og print Ved skoleårets start vil du få udleveret en chip samt en kode. Chippen benyttes i forbindelse med betaling af prints og kopier på skolens kopimaskiner. Du er selv ansvarlig for at indsætte beløb på chippen. Prisen er for prints og kopiering er: Sort/hvid A4: kr. 0,25. Sort/hvid A3: kr. 0,50. Farve A4: kr. 0,75. Farve A3: kr. 1,25. Nøgledepositum og skabe Når du starter på skolen kan du mod depositum på 100,- kr. få adgang til elevskab. Du skal betale 50,- pr. år for skabet, som går til elevrådet, der administrerer skabene. Øvrige udgifter Du skal være opmærksom på, at du skal afsætte følgende minimumbeløb: 3.000,- til studieturen. 400,- til introugerne i august. 50,- pr. år til elevskab Forsikring Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække. I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring. 7

8 Befordring for elever uden uddannelsesaftale Buskort og lignende bestilles på Her kan du også foretage ændringer, hvis du allerede har et uddannelseskort. Befordring for elever med uddannelsesaftale Du får refunderet befordring svarende til billigste offentlige transportmiddel. Beløbet vil blive udbetalt af mester efter endt skoleophold. Skema dertil udleveres af underviser/kundeservicesekretær og udfyldes af eleven under skoleopholdet. Du kan få yderligere oplysninger i StudieCentrum. Kørselsgodtgørelse i forbindelse med praktikpladssøgning Hvis din transporttid til og fra dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 2½ time, giver AUB tilskud til: udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen flytning, når du skal begynde på praktikpladsen. dækning af udgifter ved dobbelt husførelse særlige boligudgifter. Du kan få nærmere information og hente ansøgningsblanket på LOP: Lære- og praktikpladskontoret Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, når du starter på Mercantec, kan du henvende dig på LOP kontoret. Her kan du få hjælp til at finde virksomheder inden for dit fagområde, ligesom du kan få rådgivning om praktikpladssøgning, mulighederne for skolepraktik m.m. På LOP-kontoret kan du henvende dig til Lene Kudahl. Du kan også henvende dig til praktikpladskonsulenterne. 8

9 H.C. Andersen kollegiet H.C Andersen kollegiet er et skolehjem, hvor elever der gennemfører en erhvervsuddannelse på Mercantec, bor og spiser. Eleverne bor 2 på hvert værelse, der også har eget bad og toilet. Der bor ca. 130 elever på kollegiet, så der er stor aktivitet i fritiden, hvor der er mulighed for at benytte kollegiets faciliteter som f.eks. bordtennis, fodboldspil, motionsrum, musikrum og billard. Der gennemføres jævnligt arrangementer for kollegiets beboere. For at kunne bo på kollegiet skal man være berettiget. Du kan få oplyst i internt salg, om du er berettiget hertil. Prisen for kost og logi på kollegiet er pt. 485,- kr. pr. uge for alle elever som har en uddannelsesaftale og for alle elever over 18 år. For elever der er under 18 år og uden en uddannelsesaftale med en virksomhed, er det gratis. Afdelingsleder på kollegiet er Steen Møller Henriksen. Legater En gang årligt indstiller lærerne dygtige elever til et mindre gavelegat. Kriterierne for at blive indstillet er bl.a. gode faglige resultater og sociale indsatser til at fremme et godt studiemiljø. 9

10 Regler og almindelig orden og samvær Vi har nogle enkle, men vigtige ordensregler på gymnasiet. 1. Du skal behandle elever og ansatte på skolen med respekt. Det gælder både ansigt til ansigt og virtuelt, fx på Lectio, Facebook og i Blå Bog. Det er til enhver tid skolen der afgør, hvilken adfærd vi ser som acceptabel. 2. Du skal behandle skolens lokaler og udstyr med respekt. Hvis du anretter skade kan du blive holdt skadesansvarlig og skal betale for reparation eller anskaffelse af nyt udstyr. 3. Det er til enhver tid forbudt at medbringe og indtage alle former for rusmidler på skolen og i alle aktiviteter forbundet med skolen, undtagen når skolen giver tilladelse til at drikke alkohol, fx ved fester. Vi forventer yderligere, at du kan bruge alkohol fornuftigt og ikke bliver til gene for dig selv eller andre. 4. Der er rygeforbud overalt på skolen. Forbuddet gælder også e-cigaretter. 5. Skolens regler i forbindelse med ekskursioner og studietur skal overholdes (jf. afsnittet om ekskursioner og studieture) 6. Brug af skolens IT-udstyr sker i overensstemmelse med skolens IT-regler (jf. afsnittet om it-regler) 7. Computeren skal bruges til undervisningsrelevante aktiviteter - dvs. anvendes den til spil, Facebook og lignende har læreren ret til at bede eleven forlade undervisningen. 8. Mobiltelefoner, computere og lign. skal slukkes, hvis læreren beder om det. 9. Skolens oprydningsregler skal følges (jf. afsnittet om skolens oprydningsregler) 10. Du har pligt til at holde dig orienteret via Lectio. 11. Du skal færdes på ansvarlig vis i laboratorierne og værkstederne ellers risikerer du at blive bortvist. 12. Sikkerhedssko er påkrævet, når du arbejder i værkstederne. 13. Du skal generelt følge personalets anvisninger. Pligt til at deltage i undervisningen Du har som elev mødepligt til undervisningen og pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer: 1. Fremmøde til al undervisning 2. Rettidig aflevering af alle skriftlige afleveringer 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende 4. Deltagelse i ekskursioner 5. Deltagelse i anden forlagt undervisning, der er planlagt som en del af eux-uddannelsen. 10

11 IT-regler 1. Udstyret må kun benyttes til undervisningsformål. 2. Der må ikke ændres i opsætning af nogen art. 3. Der må kun forefindes software, som Mercantec har licens til. 4. Det er kun Mercantec, der kan give tilladelse til brug af andet software. 5. Private PC ere må benyttes, såfremt der kan dokumenteres gyldig licens til installeret software. 6. Der må ikke downloades eller gemmes informationer på skolens netværk (data, billeder musik, film m.v.), som det ifølge dansk lov er forbudt at distribuere eller formidle. 7. Der må ikke gøres forsøg på at bryde gennem sikkerhedssystemerne. 8. Skolens opkobling til nettet sker via Sektornet, hvor de til enhver tid gældende vilkår for anvendelse skal overholdes. 9. Ved overtrædelse af overstående regler, henvises til afsnittet om sanktioner. Oprydningsregler Vi ønsker at undervisningen på skolen skal foregå i et rent og behageligt miljø til gavn for både elever, lærere og øvrige medarbejdere. Derfor har vi en række simple oprydningsregler. I alle undervisningslokaler skal eleverne inden lokalet forlades, efter et undervisningsmodul: - rydde op på borde og gulv - smide al affald i skraldespanden - lukke vinduer. Efter sidste undervisningsmodul i klasselokalet, stoles der op på udvalgte dage. Hvilke dage vil fremgå af opslag i hvert enkelt lokale. Læreren skal godkende oprydningen. Herefter låser læreren til lokalet. 11

12 Regler om ekskursioner og studietur Ekskursioner og studieture er undervisning uden for skolen, og derfor gælder gymnasiets almindelige ordensregler også her. På ekskursioner og studieture skelnes der mellem undervisningsaktiviteter, hvor deltagelse er obligatorisk, og fritidsaktiviteter hvor deltagelse er frivillig. Inden rejsen gør lærerne det klart, hvad der er hvad. I forbindelse med rejsen fastsætter lærerne de nødvendige regler om fremmøde, aktiv deltagelse, regler for indtagelse af alkohol, hjemkomst osv. Der er forbud mod at indtage euforiserende stoffer. Alle elever skal inden studieture aflevere en underskreven kontrakt som dokumentation for, at I er bekendt med - og har til hensigt at overholde - reglerne for studieturen. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive kontrakten. Under rejsen forventes du at opføre dig som en værdig repræsentant for skolen, hvilket indebærer, at: 1. du ikke ved din opførsel bringer dig selv i fare eller i konflikt med myndighederne på besøgslokaliteten 2. du ikke ved din opførsel bringer dine kammerater i fare 3. du ikke ved din opførsel fornærmer, generer eller på anden måde bringer dig i konflikt med lærere, elever eller andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum. Hvis du overtræder disse retningslinjer, kan du enten blive hjemsendt for egen regning og risiko, og/eller skolen kan vælge at iværksætte sanktioner efter hjemkomsten. Er du under 18 år, informeres hjemmet, inden du sendes hjem. På studieture bliver alle elever forsikret gennem europæiske rejseforsikring, uanset om man har en anden rejseforsikring. Udgiften til dette betales af den enkelte elev. Forsømmelsesregler Fravær fra undervisningen Læreren fører fravær fra undervisningen ved begyndelsen af hvert modul. Elever, der kommer for sent, kan føres fraværende efter lærerens vurdering. Alle former for fravær registreres med 100 % uanset årsagen. Hvis skolen vurderer, at dit fravær går ud over din studieaktivitet, kan det få konsekvenser for dig. Disse konsekvenser kan fx være, at du får en advarsel eller i særlig grove tilfælde, at du overføres til særlige vilkår (læs afsnit Overførsel til særlige vilkår ). Ønsker du af forskellige årsager fri på dage med undervisning, registreres fraværet uanset årsagen. Ved længere tids planlagt fravær orienteres klasselæreren på forhånd. 12

13 Skriftligt fravær Lærerne opretter løbende dine afleveringer som opgaver på Lectio, og her fremgår det hvilken dato, du skal aflevere. Din aflevering af opgaver samt lærernes respons på opgaver foregår elektronisk på Lectio. Hvis du ikke afleverer dine opgaver til tiden, bliver det registreret som skriftligt fravær. Når du senere afleverer opgaven, retter læreren opgaven og leverer den tilbage, men du har ikke krav på karakter eller anden tilbagemelding. Hvis din lærer vurderer, at opgaven ikke lever op til de stillede krav, kan du blive bedt om at aflevere en ny opgave. Studielørdage Skolen følger op på skriftligt fravær, og en gang hvert kvartal afholder skolen studielørdag for de elever, der har skriftligt fravær. Hvis du har skriftligt fravær, vil du blive indkaldt med obligatorisk fremmøde. Udebliver du fra en indkaldelse til studielørdag, vil du modtage en advarsel. Skolen fastlægger datoerne for studielørdage for et skoleår ad gangen og offentliggør dem på Lectio. Hvis skolen vurderer, at dit skriftlige fravær går ud over din studieaktivitet, kan det få konsekvenser for dig. Disse konsekvenser kan fx være, at du får en advarsel eller i særlig grove tilfælde, overføres til særlige vilkår (læs afsnit Overførsel til særlige vilkår ). Snyd Hvis du gengiver andres arbejde, som om det var dit eget, er det plagiering, og plagiering er snyd. Kopierer du derfor helt eller delvist en anden elevs opgave, eller kopierer du fra nettet uden at angive kilde, er der tale om plagiering. Skolen tager plagiering alvorligt, og hvis din lærer har mistanke om snyd, bringes sagen videre til skolens uddannelsesleder, og der arrangeres en samtale. Åbenlyst snyd kan efterfølgende udløse en advarsel. Ved gentagelse overføres du til særlige vilkår. I særligt graverende tilfælde kan du bortvises. Opgaver, der er hentet på nettet eller er afskrift, tæller ikke som afleverede, men betragtes som forsømmelse, og vil ikke blive registret som afleveret i Lectio. Ved snyd til eksamen gælder eksamensbekendtgørelsen. Her medfører snyd, at man bortvises fra den pågældende prøve. 13

14 Sanktioner Skolen kan efter uddannelseslederens afgørelse iværksætte følgende sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne: 1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 3. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin. Prøven skal aflægges i det efterfølgende skoleår, hvis skolens uddannelsesleder beslutter, at eleven kan deltage i undervisningen på ny. Ellers er det elevens eget ansvar at bestå faget. 4. Fortabelse af retten til at gå til eksamen, hvis dele af eksamensgrundlaget mangler. Det kan f.eks. dreje sig om synopsis i engelsk B og eksamensprojekter i kommunikation/it C, teknikfag A og teknologi B/A. Selvom man er indstillet til eksamen i disse fag, kan man ikke gå til eksamen, hvis eksamensgrundlaget ikke er afleveret. 5. Udmeldelse i særligt alvorlige tilfælde. Sanktionerne iværksættes kun efter forudgående skriftlig advarsel. Undtagelse herfra sker kun, når der er tale om særligt alvorlige tilfælde eller gentagelsestilfælde. Overførsel til særlige vilkår: Hvis du tilsidesætter skolens forsømmelsesregler, kan du blive overført til særlige vilkår. Det betyder, at du efter uddannelseslederens vurdering kan fortabe retten til at gå til prøve i et eller flere fag og/eller bortvises fra skolen. Overførsel til særlige vilkår forudsætter, at du gennem en periode har haft mulighed for at rette op. Derfor har skolen en procedure i forbindelse med overtrædelse af forsømmelsesreglerne, som træder i kraft, før du evt. overføres til særlige vilkår: 1. Skolen sender dig en første advarsel, hvor du bliver gjort opmærksom på din forsømmelse og får en rimelig frist til at rette op på den. I forbindelse med denne advarsel vil du blive opfordret til at kontakte en af skolens studievejledere 2. Hvis du over en længere periode eller flere gange overtræder forsømmelsesreglerne, vil du modtage en sidste advarsel. I denne vil du blive gjort opmærksom på, hvilke konsekvenser, din forsømmelse kan få for dig. 3. Skriftlige advarsler sendes til dine forældre eller din værge, hvis du er under 18 år. 4. I nogle tilfælde vurderer uddannelseslederen i samarbejde med fraværsteamet, at du skal opfylde en individuelt udarbejdet skriftlig kontrakt. Kontrakten har til hensigt at hjælpe dig med at leve op til skolens forsømmelsesregler, så du kan gennemføre din gymnasieuddannelse. 14

15 Ansatte på Viborg Tekniske Gymnasium Undervisere: Axel Andersen Bente Danielsen Bernhard Lind Schistad Bjørg Andersen Christina Knage Dorthe Sandberg Ejnar Jensen Erik Grønkjær Gert Gerges Jean Laursen Jette Majland Karl Aage Kirkegaard Klaus Bisgaard Lise Ludvigsen Marianne Daugaard 15

16 Merete Holm Michael Kristensen Mona Havemose Nicolaj Flensborg Nis Schroll Rasmus Pilgaard Sofie Krogh Appel Trine Skøtt Ulla Hjulmand Studievejleder: EUX koordinator: Willem Asnan Lise Ludvigsen Kristine M. Lund Øvrige medarbejdere: Uddannelsessekretær Tina Strøm Pedersen Driftsassistent Jørgen Vasegaard 16

17 Ledelsen på Viborg Tekniske Gymnasium Vakant Rektor Bo Lykke Fredsgaard Uddannelsesleder Ledelsen på Mercantec Direktør Kirsten Holmgaard Vicedirektør Mette Selchau 17

18 Kort over Viborg FRA LØGSTØR FRA LØGSTØR A SKIVE 26 Nordre Ringvej FRA SKIVE 26 FRA AALBORG Nordre Ringvej FRA AALBORG Vognmagervej 13 Vognmagervej 13 ingvej ERNING 13 Håndværkervej 26 Indre Ringvej Vesterbrogade Banegård Koldingvej Fabriksvej FRA HOLSTEBRO FRA ÅRHUS Gl. Skivevej Rødevej Skottenborg Jernbanegade Vestre Ringvej H.C. Andersens Vej Søndre Ringvej NFS Grundtvigs Vej Sct. Ibs Gade SØNDERSØ FRA VEJLE / HERNING Gl. Aalborgvej 13 Håndværkervej 26 Indre Ringvej Vesterbrogade Banegård Koldingvej Fabriksvej Nørremøllevej FRA ÅRHUS Gl. Skivevej Rødevej Skottenborg NØRRESØ Jernbanegade Randersvej Vinkelvej H.C. Andersens Vej NFS Grundtvigs Vej Sct. Ibs Gade SØNDERSØ Gl. Aalborgvej Nørremøllevej 16 NØRRESØ Houlkærvej Randersvej Vinkelvej 16 FRA RANDERS Skaldehøjvej FRA RANDERS Houlkærvej H.C. ANDERSENS VEJ Administration Skolehjemmet Viborg Tekniske Gymnasium House of Technology MetalCraft Hotel- & Restaurantskolen AutoTeknisk Center FRA RANDERS Skaldehøjvej FRA RANDERS H.C. ANDERSENS VEJ Administration Skolehjemmet Viborg Tekniske Gymnasium House of Technology MetalCraft Hotel- & Restaurantskolen AutoTeknisk Center HÅNDVÆRKERVEJ Byggetek SKALDEHØJVEJ Medieskolerne HÅNDVÆRKERVEJ Byggetek SKALDEHØJVEJ Medieskolerne VINKELVEJ Handelsskolen Viborg Viborg Handelsgymnasium Leader Lab VINKELVEJ Handelsskolen Viborg Viborg Handelsgymnasium Leader Lab H.C. Andersens Vej Viborg Tlf

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. EUX/Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog 2015/16. EUX/Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog 2015/16 EUX/Viborg Tekniske Gymnasium Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i.

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny elev på gymnasiet føle, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag. Gymnasietiden byder

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Studiehåndbog. 2014/15 House of Technology

Studiehåndbog. 2014/15 House of Technology Studiehåndbog 2014/15 House of Technology Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg

Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg Studiehåndbog 2015/2016 Handelsskolen Viborg 1 Velkommen til alle nye elever på Handelsskolen Viborg Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende.

Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. STUDIEBOG tømrer Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Den jydske Haandværkerskole (DjH) opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i. Du skal lære skolen at kende,

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING UM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNAS NASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GY SIUM TEKNISK ELEV-INFO GYMNASIUM

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2015-2016 eucnord.dk Velkommen VELKOMMEN TIL VORE NYE ELEVER Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen

Elevhåndbog 2015-2016. HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2015-2016 HF Højere Forberedelseseksamen 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere