1 Program for borgermødet Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Program for borgermødet Program"

Transkript

1 MØDEREFERAT TITEL Rusgårds Bakke borgermøde DATO 31. maj 2016 STED Ringsted Kommune DELTAGERE Ca. 40 borgere 5 politikere Formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen Direktør Johnny Hauskjold Christensen, Ringsted Kommune Centerchef for Vej- og Ejendomscentret Kenni Nielsen, Ringsted Kommune Lars Aksel Hansen, Ringsted Kommune Kristoffer Weile, Ringsted Kommune Per Hermansen med flere, Vigersted lokalråd Niels Bruun de Neergaard, Landsbyforeningen for Jystrup og omegn Tommy Johannessen, Landsbyforeningen for Jystrup og omegn Lárus Ágústsson, COWI Uffe Eintoft, COWI Erik Basse Kristensen, COWI REFERENT UFEI/LAAG, 6. juni 2016 FORDELING PROJEKTNR Mødedeltagere A ADRESSE COWI A/S Nørretrov Ringsted TLF FAX WWW cowi.dk SIDE 1/10 1 Program for borgermødet Program Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand Klaus Hansen Introduktion til aftenens program ved facilitator Erik Basse Kristensen, COWI A/S Forundersøgelsens foreløbige resultater ved Uffe Eintoft og Lárus Ágústsson, COWI A/S Afklarende spørgsmål Pause Kommentarer, synspunkter og idéer Opsamling ved Lárus Ágústsson, COWI A/S Afslutning og det videre arbejde ved udvalgsformand Klaus Hansen Seneste slut tidspunkt 2 Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand Klaus Hansen Klaus Hansen bød de fremmødte velkommen og glædede sig over, at så mange var mødt frem for at høre om forberedelserne til etablering af en cykelsti fra Vigersted skole og til Roskildevej. Stien er med på kommunens prioriterede liste over

2 SIDE 2/10 fire cykelstier i åbent land, hvor en sti på Bringstrupvej og Bjergvej er etableret og den omtalte sti er planlagt etableret parallelt med en sti på Nordrupvej fra Haslevvej til Nordrup. Han fortalte, at forundersøgelsens formål er at danne grundlag til en politisk drøftelse af, hvor cykelstien skal anlægges og at formålet med aftenens møde var at modtage kommentar og forslag fra borgerne herom, som vil indgå i forundersøgelsens slutfase. Han fortalte at etablering af cykelsti fra Roskildevej til Jystrup ikke er en del af Ringsted Kommunes nuværende plan for etablering af cykelstier. Derfor vil borgermødet primært dreje sig om cykelstien mellem Vigersted og Roskildevej. Forundersøgelsen indeholder dog stadigvæk overvejelser angående evt. fortsættelse af cykelstien til Jystrup for at sikre sammenhæng mellem en sti fra Vigersted til Roskildevej. Klaus præsenterede repræsentanter fra forvaltningen og rådgiverfirmaet og glædede sig over at mange byrådspolitikere var mødt frem som viser den politiske bevågenhed projektet har. 3 Introduktion til aftenens program ved facilitator Erik Basse Kristensen, COWI A/S Erik Basse gennemgik program og indstillede til en god og konstruktiv snak. Han henstillede til at alene korte afklarende spørgsmål stilles under fremlæggelsen men at længere indlæg og uddybende spørgsmål ville være meget velkomne efter pausen. 4 Forundersøgelsens foreløbige resultater ved Uffe Eintoft og Lárus Ágústsson, COWI A/S inkl. afklarende spørgsmål Tidsplan Muligheder Lárus startede med at præsentere tidplanen for projektet. Forundersøgelsen afsluttes den 15. juni med en anbefaling angående linjeføring. Inden da færdiggøres analysen inkl. kommentar fra borgemødet og der udarbejdes anlægsoverslag. Kommunen forventer, at der tages politisk beslutning til efteråret efterfulgt af projektering vinter , ekspropriation og udbud primo 2017 og at anlæg startes foråret Det er kommunens ønske, at anlægsarbejdet afsluttes inden udgangen af Uffe gennemgik de muligheder, der er for at etablere en cykelsti mellem Vigersted og Roskildevej og videre til Jystrup med hovedvægten på den første del. Det drejer sig om:

3 SIDE 3/10 Etablering af en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af eksisterende veje Etablering af en såkaldt 2 minus 1 vej, hvor kørebanen kun er 3,5 m bred, som giver plads til såkaldte kantbaner på 1,0 m bredde i begge sider af vejen, hvor cyklister og fodgængere kan færdes. Hvis der kommer modkørende køretøj skal køretøjerne vige ind på kantbanen, såfremt der ikke er cyklist eller fodgænger på kantbanen. Tiltaget findes i flere landsbyer i Ringsted kommune, og på landsplan er der gode erfaringer, herunder lavere hastighed og forbedret trafiksikkerhed. Den sidste mulighed er etablering af en dobbeltrettet cykelsti uden at denne forløber langs en eksisterende vej. COWI har set på følgende mulige linjeføringer mellem Vigersted og Roskildevej: Sti fra Vigersted skole langs Ågerupvej, Vigerslev Bygade, Rusgårds Bakke og Værkevadsvej til Roskildevej. Sti fra Vigersted skole langs Ågerupvej, Vigerslev Bygade, Rusgårds Bakke og langs åens nordlige bred til Roskildevej. Sti fra Vigersted skole langs Ågerupvej, Vigerslev Bygade, Rusgårds Bakke og langs åens nordlige bred til Ortvedlund, langs Ortvedlund og i skel op mod Ortved Plejecenter ved Roskildevej. Sti fra Vigersted skole langs Ågerupvej, Vigerslev Bygade, Rusgårds Bakke og Ortvedlund til Roskildevej. Vurderingen af alternativerne baseres på et samlet hele ud fra en række kriterier (listen er ikke prioriteret): Antal ind-/udkørsler/antal ejendomme tæt på vejskel: bygninger/haver Forventet cykeltrafik langs ruten (skolebørn, virksomheder, institutioner etc.) Landskab og miljø Plan- og matrikulære forhold, servitutter fredninger og beskyttet natur Beboerønsker Anlægsoverslag/økonomi Trafiksikkerhed Omveje Længde af cykelsti Belægning Stejle bakker Vådområder Afskæring af marker. 4.1 Sti fra Vigersted skole langs Ågerupvej, Vigersted Bygade, Rusgårds Bakke og Værkevadsvej til Roskildevej I gennem Vigersted by er der to mulige løsninger: Dobbeltrettet cykelsti i nordsiden (samme side som skolen) eller En 2 minus 1 vej.

4 SIDE 4/10 Den dobbeltrettede cykelsti anses for at give størst tryghed for cyklisterne, men 2 minus 1 løsningen kræver mindre plads. Vejdirektoratet har dokumenteret at 2 minus 1 veje reducerer hastigheden og risikoen for ulykker, såfremt der laves hastighedsdæmpende foranstaltninger, der svarer til hastighedsgrænsen. 2 minus 1 veje må kun etableres, hvor hastighedsgrænsen er 60 km/t eller mindre og hvis der er stopsigt, dvs. chaufføren skal have mulighed for at nå at stoppe, hvis der kommer modkørende og der er en cyklist foran, som ikke kan overhales pga. den modkørende færdsel. Forslaget går endvidere ud på etablering af dobbeltrettet cykelsti i nordsiden af Rusgårds Bakke og Værkevadsvej fra Vigersted Bygade og til Roskildevej. To steder er det nødvendigt at flytte vejen mod syd grundet ejendomme i nordsiden. Det drejer sig om ejendommene ved Kildevej og ved Roskildevej. Hovedbegrundelsen for ikke at lægge stien langs sydsiden er, at dette vil kræve krydsning af Værkevadsvej eller Rusgårds Bakke ved Værkevadsvej, hvilket vil forøge risikoen for ulykker. Vejen Rusgårds Bakke har store stigninger. COWI har beregnet, at stigningerne i gennemsnit ligger over de anbefalede stigninger i Vejreglerne. Mange cyklister må trække cyklen op ad bakken, hvilket vil betyde færre cyklister end ellers. Det vil være nødvendigt at arbejde med stejlere stigning af cykelstien end vejledningerne foreskriver, da det nødvendige jordarbejde ellers vurderes at være for omfattende. I forundersøgelsen indgår tunnellen under Roskildevej ved plejecentret som en løsning for krydsning af vejen. Tunnellen er anlagt som en fodgængertunnel og er ret lav og smal til cyklister. Dette har betydning for cyklisternes anvendelse af tunnelen, idet det øger risikoen for at modsatkørende cyklister støder sammen i tunellen og at meget høje cyklister støder hovederne op i loftet. Alternativt skal cyklisterne trække cyklen gennem tunellen. For at lette dette kan der etableres slidsker i eksisterende trapper. Uden ramper og tilladelse til cykling er der risiko for at cyklisterne krydser Roskildevej ved Værkevadsvej eller Nebsmøllevej. Etablering af signalregulering ved Værkevadsvej har været drøftet på et møde med Vejdirektoratet der administrerer vejen. Vejdirektoratet udtrykte på mødet, at de ikke forventer at kunne imødekomme dette ønske pga. den store trafikmængde på Roskildevej. Et alternativ til en signalregulering er etablering af støtteheller i krydset for cyklister og fodgængere, som stadigvæk vil få vigepligt i forhold til trafik på Roskildevej. På samme måde kan der etableres støtteheller ved Nebsmøllevej. Uanset løsning for krydsning af Roskildevej ville det være fordelagtig, at tillade dobbeltrettet cyklistfærdsel i begge sider af Roskildevej. Dette så cyklister ikke skal krydse vejen to gange. Her skal Vejdirektoratet også godkende ændringen.

5 SIDE 5/10 Analyse af skolebørnenes bopæl og den korteste vej til Vigersted skole viser, at 39 børn vil komme fra området syd for Værkevadsvej (herunder fra Ringsted og Benløse) og 35 børn fra nord for Værkevadsvej. 4.2 Sti fra Vigersted skole langs Ågerupvej, Vigersted Bygade, Rusgårds Bakke og langs åen til Roskildevej For at undgå stigningerne på Rusgårds Bakke har COWI undersøgt en mulighed for at placere stien langs åen mellem Ortved og Vigersted. Stien vil gå fra Rusgårds Bakke nord om rensningsanlægget ved åen. Anlægget i selve Vigersted vil være som beskrevet i afsnit 4.1. Dette ville være en rekreativ cykelsti, som vil komme mange til gode. Der er dog risiko for at skolebørnene vil føle sig utrygge i mørke perioder idet der ikke er kørende trafik tæt på. Til gengæld vil belysning både være bekostelig og til ulempe for det naturskønne område. Efter borgermødet er forholdet til åbeskyttelseslinjen undersøgt. Åen er ifølge miljømyndigheden ikke omfattet af en åbeskyttelseslinje. Sti langs åen vil være ca. lige så lang som en sti langs Rusgårds Bakke. Dermed vil børn fra Ortved have en stor glæde af stien. Idet stigningerne er væsentligt lavere end ved Rusgårds Bakke kan man forestille sig at flere børn vil benytte denne i hvert fald når det er lyst. 4.3 Sti fra Vigersted skole langs Ågerupvej, Vigersted Bygade, Rusgårds Bakke, langs åen til Ortvedlund, langs Ortvedlund og i skel op mod Ortved Plejecenter ved Roskildevej Anlægget i selve Vigersted vil være som allerede beskrevet i afsnit 4.1. Ulemperne angående sti langs å og sti der ikke forløber langs veje, er bekrevet i afsnit 4.2. En linjeføring i skel fra Ortvedlund og til Roskildevej ved Plejecenteret er foreslået af lokalrådet. Den store fordel ved dette forslag er, at stien kan føres direkte ned til tunellen under Roskildevej, således at risikoen for at cyklisterne krydser vejen formindskes væsentligt. Mellem Ortvedlund og Plejecentret er der en stor stigning. COWI har beregnet at stigningerne i gennemsnit ligger over de anbefalede stigninger i Vejreglerne. Stigningerne her er større end på Rusgårds Bakke. Mange cyklister må derfor trække cyklen op ad bakken, hvilket vil betyde færre cyklister end ellers. Det vil være nødvendigt at arbejde med stejlere stigning af cykelstien end vejledningerne foreskriver, da det nødvendige jordarbejde ellers vurderes at være for omfattende.

6 SIDE 6/10 Børn fra syd vil føle det som en omvej at skulle op til Plejecentret før de kan dreje mod Vigested. Alternativt kan stien fortsætte langs Rusgårds Bakke til Ortvedlund i stedet for langs åen. 4.4 Sti fra Vigersted skole langs Ågerupvej, Vigersted Bygade, Rusgårds Bakke og Ortvedlund til Roskildevej Anlægget i selve Vigersted vil være som allerede beskrevet i afsnit 4.1. Forslaget er stillet af lodsejerne i området og går ud på, at Ortvedlund lukkes for gennemkørsel, således at der ikke er behov for at etablere cykelsti. Dette kan dermed reducere anlægsomkostningerne. Cyklister fra syd vil føle det som en omvej at anvende Ortvedlund. Til gengæld vil denne linjeføring være en fordel for cyklister fra nord (f.eks. Egemosevej) som nu cykler via Snekkerup ifølge en forælder fra Egemose. Følger de Roskildevej og Ortvedlund skal de krydse Roskildevej ved Ortvedlund/Digemosevej, hvor der er tre kørespor og en busbane, og hvor der opleves høj hastighed. Omvejen for børn fra Nebsmøllevej er på ca. 500 m målt fra plejecentret og til Ortvedlund ved åen. Med en hastighed på 20 km/t svarer dette til 1½ minut. For børn der kommer syd for Værkevadsvej vil omvejen være væsentlig længere. Muligheder 4.5 Sti mellem Roskildevej og Jystrup Som tidligere beskrevet er der også undersøgt, hvor en cykelsti videre til Jystrup kunne gå. Her er der undersøgt tre muligheder: Langs Nebsmøllevej og Jungshøjvej Gennem Digemoseskoven og videre gennem mosen til Jungshøjvej. Langs Roskildevej til Digemosevej og derfra gennem mosen og til Jungshøjvej COWI forventer at pege på en løsning med 2 minus 1 vej langs Nebsmøllevej, idet der er mange huse og haver tæt på vejen, og da hastighedsgrænsen i forvejen er på 50 km/t. Som supplement foreslås enkelte hastighedsdæmpende foranstaltninger og etablering af cykelsti i svinget ved campingpladsen for at sikre cyklisterne her. Langs Jungshøjvej foreslås etableret dobbeltrettet cykelsti idet hastighedsgrænsen her er 80 km/t. Dette kræver hastighedsdæmpning i form af støtteheller, hvor Jungshøjvej starter og slutter, dvs. hvor cyklisterne i den ene retning skal skifte side. Ønskes 2 minus 1 vej hele vejen til Jystrup skal hastighedsgrænsen sættes ned til 60 km/t. Dette skal godkendes af politiet. Begrundelsen for at forkaste de to sidste alternativer er, at disse forløber igennem afsidesliggende områder, hvor der til tider er meget vådt. Skolebørn Førnævnte analyse af skolebørnenes bopæl viser, at 18 børn bor i Jystrup og går i skole i Vigersted. Hertil kommer 12 børn fra Egemose og Roskildevej nord for

7 SIDE 7/10 Egemosevej og færre end 10 børn fra området syd for Jystrup inkl. Nebsmøllevej. Den korteste vej fra Jystrup og især Egemose er via Snekkerupvej. En cykelsti og/eller en 2 minus 1 vej langs Nebsmøllevej og Jungshøjvej i kombination med cykelsti og/eller en 2 minus 1 vej fra Ortved til Vigersted vil betyde, at børn fra Jystrup med fordel kan bruge dette på vej til Vigersted. Herudover kan de 19 børn, der går på Søholmskolen (som er gamle nok til at cykle uden følgeskab af en voksen) og bor langs Nebsmøllevej og Roskildevej (syd for Nebsmøllevej) bruge cykelanlægget. 5 Kommentarer, synspunkter og idéer Trafik og trafiksikkerhed Der blev spurgt til om stien etableres af rekreative grunde eller som transportsti og hvad der vægtes højes ved prioriteringen. Klaus Hansen svarede, at stien bør etableres så sikker som muligt for skolebørn og andres transport mellem Vigersted og Roskildevej. Mødedeltagerne gav udtryk for, at trafiksikkerheden skal prioriteres højt herunder at tunellen ved plejecentret anvendes. Cyklisterne bør ledes direkte ned til tunellen og der bør tillades dobbeltrettet cykling på cykelstien langs Roskildevej. Etablering af signalregulering i krydset Værkevadsvej/Roskildevej blev fremhævet som en tiltrængt og trafiksikker løsning. Kommunen blev opfordret til igen at drøfte mulighederne for signalregulering ved Værkevadsvej med Vejdirektoratet. Forældre til skolebørn på Vigersted skole påpegede på borgermødet at for at børnene kan få lov til at cykle i skole så skal stien være trafiksikker. Direkte vej Flere gav udtryk for, at den mest direkte vej skal nyde fremme i håb om at flere vil bruge stien end ellers. 2 minus 1 vej Der blev på mødet foreslået etablering af 2 minus 1 vej på hele strækningen fra Vigersted Skole og til Roskildevej. Dette er en væsentlig billigere løsning idet vejudvidelsen er væsentlig mindre. Til gengæld betyder forslaget at hastighedsgrænsen på Rusgårds Bakke skal sættes ned til 60 km/t som kræver politiets godkendelse og der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Trygheden kan forventes at være større på en dobbeltrettet cykelsti idet cyklisterne kommer væk fra biltrafikken. Sne Landskab og natur En deltager påpegede, at når der er sne, er der en del snefygning på Rusgårds Bakke. Evt. nedgravning af stien kan betyde, at sneen samler sig på stien. Dette kan modvirkes af snehegn samt snerydning af stien. Ved etablering af en dæmning der er højere end vejen er der risiko for at sneen i større grad samler sig på vejen. Flere mente, at etablering af cykelsti udenfor eksisterende vej ville ødelægge det flotte landskab. Området langs åen er ifølge en lodsejer et naturfølsomt område hvor der er set havørne og andre sjældne dyr. Herudover går åen over sine bred-

8 SIDE 8/10 der, hvilket betyder, at området langs åen til tider er vådt. Ifølge COWI er dette dog en udfordring der kan løses ved at hæve cykelstien over marken. Der stilledes også spørgsmål til, om forældre tør sende deres børn gennem et forholdsvist øde område tæt på en å, herunder om der kan sikres redning, hvis nogen kommer til skade. Herudover er der risiko for sne på stien, idet den vil ligge lavere end området på begge sider. Til sidst bemærkedes det, at stien vil skære matriklen over. Der eksisterer to broer over åen hvor landbrugskøretøjer kører fra den ene del af matriklen til den anden. Belysning Flytning af huse Linjeføring langs åen Ortvedlund For at øge trygheden på stien blev der foreslået at etablere belysning langs stien. Der blev spurgt til om stien vil betyde nedrivning/ekspropriation af ejendomme. Dette vil ikke være tilfældet, idet er kan skabes plads til stien alle steder. Nogle få steder vil der være brug for at ændre vejskel og evt. ekspropriere jord afhængigt af, hvilken løsning, der vælges. Hvor dette er tilfældet vides først når stien er projekteret i løbet af næste vinter. Ejeren af Ortvedlund 6 gav udtryk for at en løsning med cykelsti på tre sider af ejendommen ikke vil blive accepteret. Foreslog en bro over Mølleåen så der kun kom cykelsti på den sydlige side af ejendommen. Flere pegede på denne løsning, fordi det er en direkte forbindelse fra nord og fordi det vurderedes til at være en billig løsning. Dog var der bekymring angående fysisk lukning af vejen og den omvejskørsel dette ville afstedkomme. Ifølge beboere på Ortvedlund er der en stor gennemkørende trafik, idet det er kortere at køre denne veje mellem Roskildevej nord for Ortvedlund og Vigersted. Derfor henvises trafikanter med GPS den vej. Etablering af forbud mod gennemkørsel skal godkendes af politiet. Erfaringsvis har politiet svært ved at bevise om en trafikant havde ærinde på vejen og dermed at håndhæve reglen. COWI har derfor foreslået, at der etableres fysiks afspærring af vejen ved gården nr. 17. således at der er muligt at køre i begge retninger fra gården men ikke at køre forbi gården. Alternativet er at anlægge dobbeltrettet cykelsti langs Ortvedlund. En deltager gjorde opmærksom på at lukning af Ortvedlund ville betyde at landbrugsmaskiner og maskinstation i højere grad måtte anvende Roskildevej, hvilket er farligt og uhensigtsmæssigt. Etablering af tunnel under Roskildevej ved Ortvedlund/Digemosevej blev foreslået. Tunneller er dyre at etablere og er afhængig af Vejdirektoratets godkendelse. Danmarks Naturfredningsforening Der blev spurgt om Danmarks Naturfredningsforening var blevet inviteret til mødet. Kommunen oplyste at Danmarks Naturfredningsforening eller andre interesseorganisationer ikke er særskilt direkte indbudt til borgermødet.

9 SIDE 9/10 Ortved Jystrup Belægning i skillerabat Begrænsning af trafik Landsbyforeningen for Jystrup og omegn opfordrede politikerne til at etablere en løsning for cyklister hele vejen til Jystrup. De går ind for en 2 minus 1 løsning på Nebsmøllevej pga. økonomien og dermed at denne løsning forhåbentlig kan etableres hurtigere end en dobbeltrettet cykelsti. Der blev spurgt til hvilken belægning der skal være i skillerabatterne, hvortil der kunne svares, at der i Bringstrup er sået græs. Der blev foreslået, at trafik på f.eks. Rusgårds Bakke begrænses til køretøjer under 12 tons idet vejene generelt er smalle. Efter mødet er der blevet foreslået at knallertkørsel forbydes på stien pga. støj. Evaluering Yderligere kommentar Alternativt forslag Kommunen blev opfordret til dels at vurdere, hvor mange, der vil bruge stien dels til at evaluere projektet efterfølgende i forhold til, hvor mange der så rent faktisk bruger cykelstien. Der blev spurgt, hvor længe det er muligt at indsende kommentar til projektet. Da forundersøgelsen skal afleveres 15. juni, vil sidste chance, for at få evt. kommentar med, være mandag den 6. juni. Et forslag om etablering af cykelrute fra tankstationen i Ortved langs nuværende grussti ved skydebanerne og videre mod Kildevej og til Rusgårds Bakke blev nævnt efter mødet. Forslaget indebærer lukning for gennemkørsel på Kildevej (kun tilladt ærindekørsel) og dermed ikke etablering af cykelsti. Dette forslag kombineres i givet fald med cykelrute langs Ortvedlund. 6 Opsamling ved Lárus Ágústsson, COWI A/S Der er fordele og ulemper ved alle forslagene. Vægtning af disse kan være svær. Den mest traditionelle løsning er at lægge stien langs vejen, og hvis der kan findes en løsning, der betyder at stigningerne på Rusgårds Bakke kan reduceres, uden at der skal graves for meget, vil denne løsning være den mest attraktive. Løsningen langs Ortvedlund anses for at komme færre til gode end de andre løsninger grundet omvejskørsel. Løsning langs åen kan gå ud over landskab og natur. Løsning langs skel op mod plejecentret giver en meget stejl stigning. Disse tre løsninger kan også give utryghed for cyklister i mørke. En drøftelse af belysning bør indgå i projekteringen.

10 SIDE 10/10 7 Afslutning og det videre arbejde ved udvalgsformand Klaus Hansen Klaus takkede de fremødte for deltagelsen og alle de gode kommentar og forslag. COWI har nu til opgave at samle kommentarer og forslag sammen og indarbejde disse i afrapporteringen af forundersøgelsen.

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016 Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup Borgermøde 31. maj 2016 1 06-06-2016 Program Ca. tidspunkt Program 19.00 Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand

Læs mere

1 Program for borgermødet Program

1 Program for borgermødet Program MØDEREFERAT TITEL Nordrupvej borgermøde nr. 2 DATO 4. oktober 2016 STED Ringsted Kommune ADRESSE COWI A/S Nørretrov 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DELTAGERE Ca. 45

Læs mere

Forundersøgelser af dobbeltrettet cykelsti langs Nordrupvej i Ringsted

Forundersøgelser af dobbeltrettet cykelsti langs Nordrupvej i Ringsted Forundersøgelser af dobbeltrettet cykelsti langs Nordrupvej i Ringsted Borgermøde i Nordrup 18. maj 2016 1 08-07-2016 Program Ca. tidspunkt Program 19.00 Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand

Læs mere

CYKELSTI PÅ RUSGÅRDS BAKKE

CYKELSTI PÅ RUSGÅRDS BAKKE RINGSTED KOMMUNE CYKELSTI PÅ RUSGÅRDS BAKKE ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark FORUNDERSØGELSE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A0-79549-003

Læs mere

Antal skolebørn. Andel lastbiler

Antal skolebørn. Andel lastbiler NOTAT Trafik, Vej & Park Trafiksti-prioritering 2013 Prioriteringsnotat Trafiksti-projekter (alfabetisk rækkefølge) Bemærkninger Allindelillevej 2 410 25 40 * 5,4 4,2 1 78 80 21 10,5 Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

CYKELSTI PÅ NORDRUPVEJ

CYKELSTI PÅ NORDRUPVEJ RINGSTED KOMMUNE CYKELSTI PÅ NORDRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A079549-004 009 VERSION UDGIVELSESDATO

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 27.

Læs mere

Vedrørende trafikforhold i Vigersted

Vedrørende trafikforhold i Vigersted Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Formand Palle Kristoffersen Vedrørende trafikforhold i Vigersted Borupvej 60, Snekkerup 4140 Borup Notat på baggrund af møde den 28. august

Læs mere

Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej

Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej I høringsperioden, der løb fra den 17. november 2016 til den 16. december 2016, er der indkommet i alt 38 høringssvar. Høringssvar fra 1 borger

Læs mere

Mødereferat. Udvidelse af Lågegyde.

Mødereferat. Udvidelse af Lågegyde. Mødereferat Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 4. februar 2010 Deltagere: Repræsentanter fra grundejerforeningerne omkring Lågegyde Politi Movia Dansk Cyklistforbund Repræsentanter fra Grønt Råd Viatrafik Repræsentanter

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 8.

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR

Furesø Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. Farum bymidteanalyse Strategi. NOTAT 20. juni 2011 RAR Farum bymidteanalyse Strategi NOTAT 20. juni 2011 RAR 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Strategi... 2 1.1.1 Vejklassificering... 3 2 Frederiksborgvej... 4 2.1 Tværsnit af Frederiksborgvej...

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4 SKANDERBORG KOMMUNE TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende forhold

Læs mere

MAJ 2017 KØGE KOMMUNE. Ejby - faciliteter for cyklister mellem Ejby og Køge

MAJ 2017 KØGE KOMMUNE. Ejby - faciliteter for cyklister mellem Ejby og Køge MAJ 2017 KØGE KOMMUNE Ejby - faciliteter for cyklister mellem Ejby og Køge ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2017 KØGE KOMMUNE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ PROJEKTNR.

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING OG FORSKØNNELSE I SØNDERGÅRDSKVARTERET BILAG 3 TRAFIK JULI 2017 FURESØ KOMMUNE OG NOVAFOS

SKYBRUDSSIKRING OG FORSKØNNELSE I SØNDERGÅRDSKVARTERET BILAG 3 TRAFIK JULI 2017 FURESØ KOMMUNE OG NOVAFOS SKYBRUDSSIKRING OG FORSKØNNELSE I SØNDERGÅRDSKVARTERET BILAG 3 TRAFIK JULI 2017 FURESØ KOMMUNE OG NOVAFOS FURESØ KOMMUNE SKYBRUDSSIKRING OG FORSKØNNELSE AF SØNDERGÅRDSKVARTERET ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved 1Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Indhold Beskrivelse af projektet: De 2 faser Hvad er en cykelgade? Udformningen Parkeringsforhold Plads til ophold i byrummet

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

STIKRYDSNING AF HOBROVEJ I STØVRING INDHOLD. 1 Baggrund Trafikgrundlag og uheldsbillede 3

STIKRYDSNING AF HOBROVEJ I STØVRING INDHOLD. 1 Baggrund Trafikgrundlag og uheldsbillede 3 REBILD KOMMUNE STIKRYDSNING AF HOBROVEJ I STØVRING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKSIKKERHEDSVURDERING VERSION 2 INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 2: CYKELSTI LANGS NORDRUPVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 2: CYKELSTI LANGS NORDRUPVEJ TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 2: CYKELSTI LANGS NORDRUPVEJ Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik ApS Side 1 af 18 Parkalle 25, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

Forbedring af de trafikale forhold i Ballerup Syd

Forbedring af de trafikale forhold i Ballerup Syd Forbedring af de trafikale forhold i Ballerup Syd Informationsmøde mandag d. 21. september 2015 Tapeten www.ballerup.dk Dagsorden Dagsorden Velkommen Eksisterende forhold Trafikale løsninger Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Anbefaling af placering af ny cykelsti

Anbefaling af placering af ny cykelsti Cykelsti ved Bjergvej i Kværkeby Anbefaling af placering af ny cykelsti Projektnummer: 1011811 Dato: 19. maj 2014 Udarbejdet af: LMA Kontrolleret af: EKJ Godkendt af: AHK Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

STIPLAN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Udpegning af hovedruter 2. 3 Tiltag for at realisere stiplanen 4. Indholdet af stiplanen

STIPLAN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Udpegning af hovedruter 2. 3 Tiltag for at realisere stiplanen 4. Indholdet af stiplanen FAXE KOMMUNE STIPLAN NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Udpegning af hovedruter 2 3 Tiltag for at realisere

Læs mere

GRØNDALS PARKVEJ INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Kortfattet uheldsanalyse 3. 3 Niveauløsning, lille indgreb 5. 4 Niveauløsning, større indgreb 6

GRØNDALS PARKVEJ INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Kortfattet uheldsanalyse 3. 3 Niveauløsning, lille indgreb 5. 4 Niveauløsning, større indgreb 6 KØBENHAVNS KOMMUNE, CENTER FOR TRAFIK GRØNDALS PARKVEJ IDÉSKITSER TIL STIKRYDSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan. Aabenraa Kommune

RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan. Aabenraa Kommune RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan Aabenraa Kommune August 2017 1 Indhold A Adgang til skolen fra Rise samt krydsning af jernbanen mod syd 4 B Trafiksanering af Hærvejen 5 C Krydsning af Østergade 6 D Øvrige

Læs mere

Bilag 1 Status Trafiksikkerhedsplan 2010 (inklusive stiprojekter)

Bilag 1 Status Trafiksikkerhedsplan 2010 (inklusive stiprojekter) 1 Ringsted Dagmarsgade/Anlægsvej Fjernelse af den eksisterende indsnævring og tilhørende beplantning i krydset. I stedet etableres et bump til dobbeltrettet trafik, evt. mindre indsnævring af vejprofilet

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

VIGERSTED SKOLE Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted

VIGERSTED SKOLE Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted Vigersteds skoles trafikpolitik Sammenfatning: Vigersted Skole har haft en trafikpolitik siden 2004. Den er revideret i 2009. De tre vigtigste punkter i årene fremover er: At sikre sikker cykelforbindelse

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA ULBA RLHA

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA ULBA RLHA REBILD KOMMUNE HOBROVEJ I STØVRING TRAFIKSIKKERHEDSVURDERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1 Trafikgrundlag

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Skanderborg Kommune. 1. Indledning. 2. Eksisterende forhold. Krydsningsmuligheder for cyklister ved Bytorvet. i Ry bymidte

Skanderborg Kommune. 1. Indledning. 2. Eksisterende forhold. Krydsningsmuligheder for cyklister ved Bytorvet. i Ry bymidte Skanderborg Kommune Krydsningsmuligheder for cyklister ved Bytorvet i Ry bymidte Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato

Læs mere

Velkommen til Borgermødet 26. april 2011

Velkommen til Borgermødet 26. april 2011 Velkommen til Borgermødet 26. april 2011 1 Dagsorden Valg af dirigent. Formanden har ordret. Orientering om cykelstien Fremlæggelse af Plan 2011 Opbakning til plan 2011, Dirigent Orientering om bus 324

Læs mere

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet NOTAT Projekt Ørbæksvej - Alsvej Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Rambøll By og Trafik Kopi til Charlotte Skov 1. Baggrund I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Små tilretninger der kan udføres uden bevilling. anlægsprojekter. 12 Farendløsevej Det manglende fortov etableres. Nordrup-Farendløse X X

Små tilretninger der kan udføres uden bevilling. anlægsprojekter. 12 Farendløsevej Det manglende fortov etableres. Nordrup-Farendløse X X Prioritet Sted Beskrivelse Lokalområde Bemærkning Ringsted Forsyning Vedligeholdelse (foreløbig planlagt) = efterslæb 1 Dagmarsgade Hævede flader, cykelstier mv. i henhold til helhedsplan. Tryghed Sikkerhed

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Indsigelser til Stiplan og forvaltningens bemærkninger. Nr. Afsender Indsigelse Bemærkninger

Indsigelser til Stiplan og forvaltningens bemærkninger. Nr. Afsender Indsigelse Bemærkninger Indsigelser til Stiplan og forvaltningens bemærkninger 1 Johannes Larsen Dårlig rydning af cykelstier for sne og is, herunder at Cykelstier er prioriteret, således at stier i vintersti- Benløseparken 199,

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej Bygge- og Planafdelingen 08-10 -2013 Dir. telefon Sag: 12/5613 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Tlf. 5762 6262 Fax 5762 6315 Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende

Læs mere

NOTAT EVALUERING AF TRAFIKPROJEKTER I OMRÅDE A

NOTAT EVALUERING AF TRAFIKPROJEKTER I OMRÅDE A NOTAT Projektnavn Trafiksanering af område A Projektnr. 1100033463 Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Version 1 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Udarbejdet af LRT Kontrolleret af CM Godkendt

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

NOTAT. Herskindskolen forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Herskindskolen forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Herskindskolen Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen, Erik Gersdorff Stilling og Martin Splid Svendsen Herskindskolen

Læs mere

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling.

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Punkt 18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1. 2014-7290. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning

Læs mere

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter.

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter. NOTAT Projekt Evaluering af 2 minus 1 vej på Stumpedyssevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-12-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Evaluering af 2 minus

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

På mødet, blev der valgt 3 repræsentanter til at arbejde videre med de valgte problemstillinger.

På mødet, blev der valgt 3 repræsentanter til at arbejde videre med de valgte problemstillinger. Baggrund Repræsentanter fra området omkring Skivevej I efteråret 2016 mødtes repræsentanter fra følgende grundejerforeninger/beboerforeninger til et samlet møde, for at samle trådene omkring trafikale

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Evaluering af 2 minus 1 veje i Frederikssund Kommune

Evaluering af 2 minus 1 veje i Frederikssund Kommune Evaluering af 2 minus 1 veje i Frederikssund Kommune Projekt: Evaluering af 2 minus 1 veje i Frederikssund Kommune Dato: 20-02-2019 Udarbejdet af: Mohamad Khaled Ismail Bilagsoversigt Bilag 1: Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed

Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed Ordnede forhold for cyklister er en fordel for alle trafikanter: Der opstår færre usikre situationer, og trafikken kan afvikles mere flydende Cyklistforbundets

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Borgermøde for Østlig særtransport højderute. Peter Nebeling, Esbjerg Kommune

Borgermøde for Østlig særtransport højderute. Peter Nebeling, Esbjerg Kommune MØDENOTAT TITEL Borgermøde for Østlig særtransport højderute DATO 30. november 2015 STED Tjæreborg TIL Peter Nebeling, Esbjerg Kommune REFERENT Per Birkelund, 7. december 2015 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Hørsholm Kommune har igangsat et arbejde med at identificere og afhjælpe eventuelle trafikale problemer i Vestområdet i Hørsholm.

Hørsholm Kommune har igangsat et arbejde med at identificere og afhjælpe eventuelle trafikale problemer i Vestområdet i Hørsholm. NOTAT Projekt Trafiksanering i Vestområdet Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1 Dato 15-01-2014 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Trafiksanering i Vestområdet Hørsholm

Læs mere

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk

Trafikdage 2015. Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter. Mogens Møller mm@viatrafik.dk Trafikdage 2015 Erfaringer med tiltag på supercykelstier og cykelpendlerruter Mogens Møller mm@viatrafik.dk Program: Metode Overblik Opbygning Erfaringer Resume: Eksempler med erfaringer fra projekter

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ringsted Kommune Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN JUNI 2015 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2015 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere