Bilag 3. Hvidbog Høring omkring cykelstiløsning for cykelstiprojektet mellem Ortved og Vigersted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Hvidbog Høring omkring cykelstiløsning for cykelstiprojektet mellem Ortved og Vigersted"

Transkript

1 Bilag 3. Hvidbog Høring omkring cykelstiløsning for cykelstiprojektet mellem Ortved og Vigersted I høringsperioden er der indkommet i alt 10 høringssvar. Herunder behandles høringssvarene. Nogle af høringssvarene er omfattende og da indholdet kun er medtaget i hovedtræk herunder henvises til de fulde høringssvar som findes som underbilag til hvidbogen. Indkomne høringssvar 1 Katrine Blume Jørgensen Underbilag 1 Bemærkninger i hovedtræk Administrationens bemærkninger Forslag til handling Borgeren har ikke mulighed for at deltage i borgermøde d. 22. januar og fremsender derfor kommentarer til projektet inden. Vejen til Vigersted skole er så farlig at færdes på at det ikke er forsvarligt at den benyttes af cyklende børn. Det fremgår ikke direkte af teksten hvilken vej der er tale om, men det formodes at være de eksistere forhold på Rusgårds Bakke der menes. 2 - Klaus Bodholt Andreasen, Værkevadsvej 8 Underbilag 2 Bemærkninger i hovedtræk Administrationens bemærkninger Forslag til handling Høringssvaret rummer forskellige forslag til hvordan Roskildevej kan krydses: 1.Lysreguleret kryds Værkevadsvej / Roskildevej. Dette er den bedste løsning trods modstand fra VD (vejdirektoratet). Der var en tilsvarende problemstilling i krydset Krogholmvej /Roskilde. Her glider morgentrafikken nu igennem trods at der er etableret et lydkryds. Se dagsorden vedr. den gennemførte dialog med VD. 2.Rundkørsel der hvor krydset Værkevadsvej / Roskildevej ligger nu. En rundkørsel vil nedsætte hastigheden og skærpe billisternes opmærksomhed og dermed gøre det mere sikkert for fodgængere og cyklister at krydse vejen. Rundkørsler er lavet andre steder med lignende forhold, hvor der nu ikke sker ulykker og hvor trafikken afvikles selv i myldertiden. 3.Cyklist og fodgængerbro over Roskildevej ved krydset Værkevadsvej / Roskildevej.

2 Den sydlige del af krydset gennemskærer en bakke og fra toppen af disse skråninger kun anlægges en bro. Herved skal der ikke etableres ramper og området bag skråningerne består af let skrånende mark og eng hvor cykelsti op til broen kan etableres. 4.Trafiksanerinig af Roskildevej igennem Ortved. Ortved har mere end 200 indbyggere hvorved den kan betegnes som bymæssig bebyggelse. Der kan derfor skiltes med bymæssig bebyggelse ved indkørslerne til Ortved, ligesom der på sigt vil kunne gennemføres en trafiksanering i stil med den der er foretaget i Osted med brede rabatter, parkeringsmuligheder m.m. 4a.Der anlægges spærreflader ved indkørslen til Ortved samt på strækningen mellem Hejdesvej og Værkevadsvej for at undgå hasarderede overhalinger med høj hastighed ind over svingbaner og spærreflader der hvor vejen snævrer ind til en vognbane. Sådan kørsel vil medføre farlige situationer for folk der måtte befinde sig i de af VD foreslåede krydsningsheller. 3 Niels Bruun de Neergraard, Skjoldenæsvej 113 Underbilag 3 Bemærkninger i hovedtræk Administrationens bemærkninger Forslag til handling Det er vigtigt at sammenhængen mellem Jystrup og Vigersted indtænkes i den nye cykelsti. Børn fra Jystrup går på overbygning i Vigersted ligesom der også her er sportsfaciliteter. Omvendt er der naturoplevelser i Jystrup som beboere i Vigersted kan benytte. Sammenknytning af disse to landsbyer er bl.a. en vigtig del af klyngesamarbejdet Ringsted nord. Skovly camping vil også kunne få glæde af en cykelsti mellem Jystrup og Roskildevej. Det er derfor vigtigt at fremtidssikre den første del af cykelstien så den kan forlænges bedst muligt til Jystrup.

3 Jeg peger på ruten scenarie 2, som er langs Møllevejen til tunnelen ved plejecenteret. Det giver en sikker krydsning af Roskildevej og det vil ikke være forsvarligt at lede cyklisterne ureguleret over Roskildevej grundet den store trafikmængde. 4 Mette Arnecke, Nebs Møllevej 26 Underbilag 4 Bemærkninger i hovedtræk Administrationens bemærkninger Forslag til handling Vores barn får ikke lov til at krydse Roskildevej, det er simpelthen for farligt. Uanset om det laves krydsningsheller eller blå markering på asfalten vil billisterne ikke sænke farten og give cyklisterne tryghed. Vi vil altid foretrække tunellen. Den bør dog forbedres så man nemt kan trække sin cykel op og ned. Den naturlige vej til skole vil være tunnel, Ortvedlund og Rusgårdsbakke. Og hjem via Rusgårdsbakke, Roskildevej og tunnel. 5 - Landsbyforeningen for Jystrup og omegn Underbilag 5 Bemærkninger i hovedtræk Administrationens bemærkninger Forslag til handling Vi sammenfatter herunder hovedtrækkene i den debat der har været i vores lokalområde: Der ønskes en linjeføring der vægter cyklisternes sikkerhed, særligt når hovedvejen skal passeres. Der peges på den røde linjeføring på begge sider af hovedvejen og uden om Nebs Møllegård. Der foretrækkes en cykelsti der er helt adskilt fra kørebanen da der er meget tung trafik på strækningen. Det er ønske om belysning af cykelstien, der skal dog tages hensyn til den natur som stien går igennem. Borgere i Eegmoseområdet er bekymrede for at deres ønske om en cykelsti fra Egemosen til Søholmskolen vil blive udsat som følge af dette forslag. Vejen fra Egemosen til Jystrup er ligesom Nebs

4 Møllevej belastet af tung trafik og biler der kører med høj hastighed. Der kunne med fordel etableres fartdæmpende foranstaltninger eller fartbegrænsning på 40 km/t på hele ruten fra Jystrup til Vigersted og måske kunne en cykelsti til Egemosen tænkes ind i projektet. 6 Mariann Hansen Underbilag 6 Bemærkninger i hovedtræk Administrationens bemærkninger Forslag til handling Bemærkninger til det røde scenarie: Denne linjeføring er den nærmeste og giver den sikreste krydsning af Roskildevej. Børn fra Jystrup kan og vil benytte denne linjeføring da den ligger lige for og ikke er en omvej. Hvis Vigersted skole skal overleve på den lange bane skal der tages hensyn til børn fra Jystrup og Nebs Møllevej. Der er et generationsskifte på vej i området og der må forventes flere børnefamilier i fremtiden. Der bør arbejdes på belysning af cykelstien. Så er den ikke utryg at færdes på selvom den går over land. Enig med VD der vurderer at løsning 2 er den mest sikre for skolebørnene ligesom løsningen ikke vil medføre forsinkelser på hovedlandsvejstrafikken. Bemærkninger til det blå scenarie: Børn fra Jystrup og Nebs Møllevej vil ikke køre en lang omvej for at benytte denne linjeføring. Dobbeltrettede cykelstier langs Roskildevej over lange strækninger er ikke optimalt. Krydsningsheller giver ikke den fornødne tryghed og forældre vil ikke sende deres børn over Roskildevej med denne løsning.

5 Det blå scenarie må kun overvejes i forbindelse med et sikkert lyssignal. Hvis det blå scenarie alligevel etableres skal der sikres gode forhold ved tunnel og dobbeltrettet cykelsti ellers tabes børn fra Nebs Møllevej og Jystrup. Grundet dårlige oversigtsforhold, mange sideveje og private udkørsler bør der arbejdes på en hastighedsbegrænsning på Roskildevej på 60 km/t. 7 Vigersted Lokalråd høringssvar 1 Underbilag 7 Bemærkninger i hovedtræk Administrationens bemærkninger Forslag til handling Vigersted lokalråd ønsker forsat at der hurtigst muligt etableres en cykelsti fra Vigersted skoles hovedindgang til Roskildevej. Vigersted lokalråd har forsat den holdning at tunnel ved plejecenteret skal tages i anvendelse for at sikre en trafiksikker løsning, Jystrup lokalråd bifalder ligeledes denne løsning. Cykelstien bør have det kortest mulige forløb for flest mulige brugere og være uden voldsomme stigninger således at børn og voksne også vil benytte cykelstien. Cykelstien igennem landsbyen bør gøres så sikker som muligt. En helleanordning er ikke en brugbar løsning for krydsning af Roskildevej, børnefamilier vil ikke sende deres børn over Roskildevej via krydsningsheller. Hvis den blå linjeføring skal komme på tale, anbefales det endnu engang, på højeste niveau, at undersøge mulighederne for anlæg af en lysregulering, ligesom en dobbeltrettet cykelsti fra Værkevadsvej til tunnel bør undersøges endnu engang. Uden lysregulering er den blå linjeføring ikke en brugbar og sikker måde at sende børn over Roskildevej på.

6 Det virker besynderligt såfremt en allerede anlagt dyr tunnel ikke kan benyttes i relation til cykelstien. Tunnelen ligger fint placeret i forhold til bebyggelser og brugere ikke mindst set i relation til det store villakvarter på Nebs Møllevej hvor et generationsskifte er i gang. Hvis den blå linjeføring etableres, bør tunnelløsning med dobbeltrettet cykelsti til Nebs Møllevej etableres, da børn herfra vil benytte Ortved Lund som nærmeste og letteste vej til Vigersted skole. Der er mange steder anlagt belyste cykel og gangstier i det åbne land. Uanset linjeføring bør belysning undersøges og positivt søges gennemført. I forbindelse med cykelstien gennem Vigersted bør der etableres sikre trafikforhold i krydset Snekkerupvej Rusgårds Bakke Vigersted Bygade. Fra byskiltet på Rusgårds Bakke og helt frem til skolens hovedindgang bør der sikre trygge trafikforhold, helst med separat cykelsti på hele strækningen. Cykelstien bør ligeledes indtænkes med sikre trafikforhold frem til indskoling, børnehus og SFO, alle med indgang fra Snekkerupvej. Der bør etableres en fartbegrænsning på 40 km/t igennem Vigersted samt 60 km/t fra Roskildevej til Vigersted. Ortvedlund er en meget smal vej, der også benyttes af børn til Vigersted skole. Det vil derfor give god mening med et gennemkørselsforbud. I øvrigt henvises til Vigersted Lokalråds høringssvar til Trafikhandlingsplan 2017.

7 8 - Vigersted Lokalråd høringssvar 2 Underbilag 9 Bemærkninger i hovedtræk Administrationens bemærkninger Forslag til handling I forbindelse med etablering af cykelsti fra Roskildevej til Vigersted skoles hovedindgang, bedes kommunen seriøst overveje, hvorvidt der er muligt at føre cykelstien direkte fra Rusgårds Bakke og ind på skolens areal bag om / nord om matrikel 10b og 10f. (se skitse i underbilag) Således undgås færdsel på cykel på den meget smalle Vigersted Bygade hvor der ikke er tilstrækkeligt bredde og oversigt til en 2 minus 1 vej. Med den tunge trafik vil denne løsning give en markant øget tryghed for børnene. I forbindelse med denne løsning foreslås at Snekkerupvej udføres med ubetinget vigepligt for en tydeligt markeret cykelsti, f.eks. med blå asfalt. Indskolingen har omkring 100 mindre børn med primær adgang fra Snekkerupvej. 9 Ejer af Vigersted Bygade 2 Underbilag 10 Bemærkninger i hovedtræk Administrationens bemærkninger Forslag til handling Cykelstien igennem Vigersted skal gøres så sikker som mulig. Grundet smalle passager, hvor der i forvejen er problemer med tung trafik og landbrugsmaskiner, er 2 minus 1 løsningen ikke sikker nok. Derfor opfordres Ringsted kommune til at anlægge en dobbeltrettet cykelsti helt frem til skolen. Som ejer af matrikel 9a tilbydes at lægge jord til projektet, ligesom den kommunalt ejede matrikel 10a kan tilgodese en dobbeltrettet cykelsti. Der opfordres til en general hastighedsgrænse på 40 km/t i Vigersted, da der dagligt færdes mange børn til og fra skole, heraf ca. 100 mindre børn til indskolingen.

8 10 Kasper Rossing, Værkevadsvej 20 Underbilag 11 Bemærkninger i hovedtræk Administrationens bemærkninger Forslag til handling På borgermøde d. 22. januar 2018 var det størst tilslutning for en løsning via Rusgårds Bakke (blå scenarie), ligesom denne løsning også anbefales af COWI. Denne løsning bliver kun en succes såfremt der etableres en lysregulering, hvilket VD ikke ønsker grundet trafikafviklingen. Da VD selv har foreslået at der anlægges en fodgængerbro er det oplagt at undersøge denne mulighed. Jeg har skitseret sådan en løsning (se underbilag) samt været i kontakt med lodsejeren der er villig til at afgive jord til projektet. Jeg foretrækker et lyskryds og vil opfordre Ringsted kommune til at bringe spørgsmålet op over for VD på politisk niveau, samt evt. bede VD redegøre for hvilke beregninger / modeller der ligger til grund for deres afslag. Administrationens afsluttende bemærkninger Underbilag 1-10

9 Kristoffer Sterner Weile Fra: Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter Sendt: 5. februar :51 Til: Claus Alfred Christensen Emne: VS: Tak for invitation.. Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Afmærket Med venlig hilsen Heidi Tina Juel Jørgensen Administrativ sagsbehandler Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Team Byg og Administration Rønnedevej Ringsted Tel.: Dir.: EAN: Fra: Katrine Blume Jørgensen Sendt: 3. februar :50 Til: Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter Emne: Fwd: Tak for invitation.. Fik autosvar på den første adresse. Så prøver jeg denne.. Bedste hilsner fra Katrine Blume Jørgensen Plaza ure & smykker Tlf Start på videresendt besked: Fra: Dato: 3. februar 2018 kl CET Til: Emne: Tak for invitation.. Hej Lars Tak for invitation til borgermøde ang. Cykelsti til Vigersted skole. Jeg kan desværre ikke komme, men må bare sige at hvis man har børn ( det har jeg) på Vigersted skole der skal cykle på den omtalte vej, så forstår man ikke der er behov for et møde. Den vej er SÅ farlig at færdes på hvis man er et cyklende barn, - så det burde ikke være et emne der skal diskuteres.. 1

10 Jeg er fuldt ud klar over at kommunen kan ha deres årsager til ikke at ofre penge på en cykel sti hvis skolen er luknings truet osv, men det er en anden snak.. Men at ha cyklende børn på den vej er på ingen måder forsvarligt. Det er bare at krydse fingre og håbe det bedste når børn cykler og kører på knallert der. Go weekend. : - ) Katrine. Bedste hilsner fra Katrine Blume Jørgensen Plaza ure & smykker Tlf

11 Kristoffer Sterner Weile Fra: Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter Sendt: 5. februar :50 Til: Claus Alfred Christensen Emne: VS: Cykelsti - Vigersted til Roskildevej Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Afmærket Med venlig hilsen Heidi Tina Juel Jørgensen Administrativ sagsbehandler Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Team Byg og Administration Rønnedevej Ringsted Tel.: Dir.: EAN: Fra: Klaus Bodholt Andreasen Sendt: 4. februar :24 Til: Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter Emne: Cykelsti - Vigersted til Roskildevej Til rette vedkommende Jeg deltog med stor fornøjelse i borgermødet d. 22 januar på Vigersted Skole, og lyttede til de mange meninger der var. Jeg vil derfor også prøve at komme med mit indspark, omend det er lidt over fristen, men jeg håber at det bliver læst igennem alligevel. Som jeg opfattede det, så bestod sagens primære omdrejningspunkt om hvor vidt og hvordan man ville kunne anlægge en sikker mulighed for krydsning af fodgængere omkring krydset Værkevadsvej/Roskildevej. Jeg vil derfor her komme, med et par forslag som jeg synes kunne løse/lette problemet. 1: Lysreguleret kryds i krydset Værkevadsvej/Roskildevej. Dette ville være den absolutte foretrukne løsning, men jeg er også klar over modstanden fra vejdirektoratet. Man havde i krydset Krogholmvej/Roskilde, ved Værebro nord for Roskilde, i mange år samme problem med megen trafik i "pendlertiden" fra Krogholmvej, der i dimensioner og belligenhed minder meget om Værkevadsvej, og ud på Roskildevej der nok er mere trafikkeret i myldretiden end Roskildevej i Ortved. Der var ofte mange ulykker i dette kryds inden det blev lysreguleret. I dag glider morgentrafikke stadig nemt 1

12 igennem krydset på trods af lysreguleringen. 2: Rundkørsel der hvor krydset Værkevadsvej/Roskildevej ligger i dag. En rundkørsel vil automatisk nedsætte farten for billisterne samt skærpe deres opmærksomhed, når de skal ind og ud af rundkørslen, hvilket vil gøre det mere sikkert for fodgængere og cyklister at krydse vejen. Dette er blevet gjort med stor succes for få år tilbage på Køgevej mellem Snoldelev og Havdrup. De mange folk der pendler mellem Snoldelev og Havdrup via Smedegade, krydser den stærkt trafikkerede Køgevej her. Inden rundkørslen blev anlagt var der flere alvorlige ulykker i dette kryds. De er blevet elimineret nu, og trafikken afvikles uden problemer selv i myldretiden, der er lige så kraftig som på Roskildevej. 3: Cyklist- og fodgængerbro over Roskildevej ved krydset Værkevadsvej/Roskildevej. Den sydlige del af krydset gennemskærer en bakke, og fra toppen af disse to skråninger vil man kunne anlægge en bro. Argumentet imod en bro var at det ville kræve megen plads til anlæg af ramper op til broen. Dette elimineres dog dels af at broen får et naturligt fæste ved toppen af skråningerne, og dels ved at området lige bag skråningerne består af eng og mark samt et let skrånende terræn ned mod vejen på begge sider, hvilket i princippet gør at man "stort set kan nøjes" med en cykelsti op til broen. 4: Trafiksanering af hele Roskildevej gennem Ortved Ortved har mere end 200 indbyggere, hvilket gør at den kan betegnes som bymæssig bebyggelse. Man bør derfor opstille færdseltavler med Bymæssig bebyggelse ved indkørsel til Ortved, istedet for de nuværende blå oplysningstavler. Ved at gøre strækningen til Bymæssig bebyggelse, ville man på sigt med rette kunne gennemføre en trafiksanering i stil med den der er blevet foretaget i Osted, bl.a. med brede rabatter og P-muligheder mellem kørebanen og cykelstien samt lyskryds. I dette tilfælde ved Nebsmøllevej, Værkevadsvej og Hejdesvej. 4a: Desuden kunne man ved indkørsel til Ortved samt på strækningen mellem Hejdesvej og Værkevadsvej anlægge spærreflader på midten af vejen, så der kun vil være en kørebane i hver retning i modsætning til den nuværende 1½ kørebane i hver retning. Som det er nu, og med den nuværende hastighedsbegrænsning, så bliver der foretaget mange hasarderede overhalinger i høj fart. Det er ikke altid at folk når at afslutte disse overhalinger inden at vejen igen snævre ind til 1 vognbane, hvorfor de med høj hastighed kommer til at køre ind over svingbaner og spærreflader op mod krydset ved bl.a. Værkevadsvej, dette vil medfører farlige situationer for folk der ville befinde sig i de af Vejdirektoratet foreslåede krydsningsheller. Jeg håber at mine indspark kan bidrage positivt til løsningen af problemet. Jeg vil følge sagen med stor interesse. Bedste hilsner Klaus Bodholt Andreasen 2

13 Værkevadsvej 8, Ortved 3

14 Kristoffer Sterner Weile Fra: Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter Sendt: 1. februar :01 Til: Claus Alfred Christensen Emne: VS: Høringssvar vedrørende cykelsti Vigersted Med venlig hilsen Maja Bjørnbo Eilsøe Kontorelev Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Team Byg og Administration Rønnedevej Ringsted Tel.: EAN: Fra: Niels Bruun de Neergaard Sendt: 31. januar :43 Til: Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter Emne: Høringssvar vedrørende cykelsti Vigersted Kære Vej og Ejendom Jeg er blevet informeret om der er høring vedrørende vejføringen af cykelstien mellem Vigersted og Roskildevej. Som borger og far til børn i Jystrup vil jeg fremhævde, at det er vigtigt at kommunen tænker sammenhængen mellem Jystrup og Vigersted ind i den nye cykelsti. Børn i Jystrup går i overbygningen på Vigersted og der er sportsfaciliteter i Vigersted som borgere i Jystrup kan bruge. Endvidere er der naturoplevelser med mere i Jystrup som det forventes borgere i Vigersted kan bruge. Dette ligger også som en vigtig del kernen i klyngesamarbejdet Ringsted Nord, som netop knytter blandt andet disse 2 landsbyer sammen. Yderligere er der en del turister som overnatter på Skovly camping, som også vil få glæde af cykelsti mellem Jystrup og Roskildevej. Derfor er det vigtigt, at fremtidssikre ruten for den første del af cykelstien, således den kan forlænges bedst muligt til Jystrup. Derfor peger jeg på ruten scenarie 2, som er langs Mølleåen til tunnellen ved Plejecenter Nord. Det giver også en sikker krydsning af Roskildevej, for både børn og voksne. Det vil ikke være forsvarligt, at lede cykelisterne over ureguleret overgang på Roskildevej, med den store trafikmængde der er. Med venlig hilsen Niels ~~~~~~~~~~~~~~~~ Bruun de Neergaard Skjoldenæsvej 113 DK-4174 Jystrup Mob.: Mail: 1

15 Kristoffer Sterner Weile Fra: Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter Sendt: 1. februar :00 Til: Claus Alfred Christensen Emne: VS: Cykelsti til Vigersted skole Med venlig hilsen Maja Bjørnbo Eilsøe Kontorelev Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Team Byg og Administration Rønnedevej Ringsted Tel.: EAN: Fra: Sendt: 31. januar :29 Til: Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter Emne: Cykelsti til Vigersted skole Som beboer på Nebsmøllevej og forælder til et barn på Vigersted Skole ser jeg med glæde frem til en cykelsti til skolen. Vores barn får ikke lov til at krydse Roskildevej, det er simpelthen for farligt. Derfor ser jeg det også som en farlig løsning at lave en krydsningshelle her. Et malet blåt område vil ikke få bilisterne til at sænke farten og give cyklisterne tryghed. Hos os vil vi altid foretrække tunnellen. Den bør dog udbedres så man nemt kan trække sin cykel op og ned. Den naturlige vej til skole vil være tunnellen, Ortved Lund, Rusgårds Bakke og hjem vil det være Rusgårds Bakke, Roskildevej og tunnellen. Mvh Mette Arnecke Nebsmøllevej 26 1

16 Landsbyforeningen i Jystrup Ringsted Kommune Vej- og ejendomscentret Rønnedevej Ringsted Jystrup den Høringssvar vedr. cykelsti fra Vigersted skole til Roskildevej og forlængelse til Jystrup Vi sammenfatter nedenfor hovedtrækkene i den debat, vi har registreret her i vores lokalområde: Borgerne ønsker en linjeføring, der vægter cyklisternes sikkerhed både når det gælder kørslen på landevejen men i særdeleshed, når hovedvejen skal passeres. Der peges på den røde linjeføring på begge sider af hovedvejen og uden om Nebs Møllegård som vist med den røde linjeføring. Det vil sige linjeføringen, der munder ud på hovedvejen ved plejecenteret. Vi er klar over, at det betyder gener for Ortvedlund, men sikkerheden vægter i denne situation højere. Borgerne foretrækker en cykelsti, der helt er adskilt fra vejen, da der er meget tung trafik på hele strækningen, og der er et ønske om belysning, som belyser cykelstien og i mindre omfang oplyser områderne, den går igennem. For kraftigt lys vil påvirke naturen unødigt. Borgere i Egemoseområdet har givet udtryk for, at de er bekymrede for, at deres ønske om en cykelsti fra Egemosen til Søholmskolen vil blive udsat som følge af dette forslag. Vejen fra Egemosen til Jystrup er ligesom Nebs Møllevej belastet af tung trafik og biler med for høj hastighed. Man kunne med fordel etablere hastighedsregulerende foranstaltninger eller direkte hastighedsbegrænsning på 40 km/t på hele ruten fra Jystrup til Vigersted og måske kunne en cykelsti fra Egemosen tænkes ind i projektet. p.b.v. Landsbyforeningen i Jystrup Torben M. Justesen

17 Ringsted Kommune Vej- og ejendomscentret Rønnedevej Ringsted Den 29. januar 2018 Høringssvar vedr. cykelsti fra Vigersted Skole til Roskildevej I forlængelse af borgermøde på Vigersted Skole den 22. januar 2018 bedes Ringsted Kommune venligt medtage nedenstående betragtninger i forhold til cykelstiens linjeføring. Det røde scenarie (2) langs med Mølleåen til tunnelen ved Plejecenter Nord Denne linjeføring er den nærmeste og giver den sikreste krydsning af Roskildevej Børn fra Jystrup kan og vil benytte denne linjeføring, da den ligger mest lige for uden omvej Hvis Vigersted Skole på den lange bane skal overleve som folkeskole, skal der også tages hensyn til børn fra Jystrup og fra Nebs Møllevej Tunnel ved Plejecenter Nord giver under alle omstændigheder den sikreste krydsning af Roskildevej Det store villakvarter på Nebs Møllevej er i gang med et større generationsskifte, hvor der kommende år vil komme flere og flere børnefamilier. Dette bør der tages hensyn til Der bør arbejdes for lys på cykelstien. Masser af steder i landet er der cykelstier over land uden at det giver utryghed for at færdes på stien. Eks. fra Greve landsby til Hedelyskolen ca. 3 km over land langs med en å. Enig med Vejdirektoratet der udtaler: Sammenfattende er det Vejdirektoratets vurdering, at scenarie 2 er den sikreste løsning for skolebørnene i forbindelse med krydsning af Roskildevej. Denne løsning vil endvidere ikke medføre unødvendig forsinkelse for hovedlandevejstrafikken, som det vil være tilfældet i scenarie 1. Det blå scenarie (1) via Rusgårds Bakke og Værkevadsvej Børn fra Jystrup og fra Nebs Møllevej vil ikke køre en lang omvej for at benytte denne linjeføring Dobbeltrettet cykelsti over lange afstande på Roskildevej er ikke en optimal løsning Helleanordninger vil ikke give den fornødne tryghed og bør ikke være en løsningsmodel. Forældre sender ikke børn over Roskildevej via helleanordninger Blå scenarie kan og må kun blive overvejet ved et sikkert lyssignal ved Værkevadsvej Hvis blå scenarie etableres bør der alligevel sikres gode forhold ved tunnel og dobbeltrettet cykelsti fra tunnel til Nebs Møllevej ellers tabes alle børn fra Nebs Møllevej og Jystrup Fartsænkning på Roskildevej Der bør arbejdes for fartsænkning til 60 km/t. Fra Ærtebjergskoven til Vigersdal. Mange steder på denne strækning er der bakker med dårlige oversigtsforhold, ligesom der er rigtig mange sideveje, hvorfra der kommer mange trafikanter. Desuden er der mange private udkørsler Mange venlige hilsener Mariann Hansen, Ågerupvej 141, Snekkerup, 4140 Borup

18 Ringsted Kommune Teknik og Miljøcenteret Rønnedevej Ringsted Vigersted Lokalråd den 23. januar 2018 Tak for et godt og aktivt borgermøde vedr. cykelstien fra Vigersted Skole til Roskildevej. I forlængelse af tidligere dialog ønsker vi at gentage følgende: Cykelsti fra Vigersted Skole til Roskildevej Vigersted Lokalråd ønsker fortsat at der hurtigst muligt etableres en sikker cykelsti fra Vigersted skoles hovedindgang på Ågerupvej 1 til Roskildevej jævnf. beslutninger i lokalrådet. Vigersted Lokalråd har grundlæggende samme holdning til projektet, som tidligere er kommunikeret til Ringsted kommune ved møder og skriftlige henvendelser: Vigersted Lokalråd har været initiativtager til cykelstien og har indstillet til Ringsted Kommune at tunnel/undergang ved Plejecenter Nord i Ortved tages i anvendelse for at sikre den mest trafiksikre løsning. Dette har Vigersted Lokalråd ligeledes drøftet med Jystrup Lokalråd, der bifalder denne løsning. Vigersted Lokalråd har ligeledes givet udtryk for, at cykelstien bør have det kortest mulige forløb for flest mulige brugere og gerne uden voldsomme stigninger, så det sikres, at børn og voksne også vil benytte cykelstien. For Vigersted Lokalråd giver det ingen mening, at have en cykelsti uden en helt sikker løsning for krydsning af Roskildevej. Vigersted Lokalråd bifalder at cykelstien føres helt frem til Vigersted skoles indgang på Ågerupvej. Cykelstien gennem landsbyen bør gøres så sikker som mulig. Vigersted Lokalråd har fuld tillid til, at Ringsted Kommune ud fra ovenstående finder den bedste og mest brugervenlige og trafiksikre løsning. I relation til ovenstående kan følgende tilføjes: Helleanordning er ikke en brugbar løsning for krydsning af Roskildevej

19 Vigersted Lokalråd støtter ikke krydsning af Roskildevej via Helleovergang. Som det også fremgik af mødet, vil børnefamilier ikke sende børn over Roskildevej via helleanordninger ved Værkevadsvej og ved Nebs Møllevej. Hvis blå linjeføring kan/skal komme på tale, anbefales det endnu en gang at undersøge - på højeste niveau - om anlæg af lysregulering er en mulighed, ligesom dobbeltrettet cykelsti fra Værkevadvej til tunnel bør undersøges endnu engang. Uden lysregulering er blå linjeføring ikke en brugbar og sikker måde at sende børn over Roskildevej. Kun en lysregulering kan sikre en tryg overgang på Roskildevej ved Værkevadsvej. Hvis dette ikke er muligt, anbefales krydsning via tunnellen ved Plejecenter Nord. Tunnel/undergang ved Plejecenter Nord Det kan virke besynderligt, hvis en allerede anlagt og meget dyr tunnel ikke kan benyttes i relation til denne cykelsti, da tunnelen ligger rigtig fint placeret i forhold til bebyggelser og brugere ikke mindst i relation til det store villakvarter på Nebs Møllevej, hvor omfattende generationsskifter er i sin spæde start. Hvis blå linje etableres, bør/skal tunnelløsning med dobbeltrettet cykelsti fra Nebs Møllevej til tunnel alligevel etableres, da børn fra villakvarteret på Nebs Møllevej ikke vil benytte den længere skolevej via Værkevadsvej, men vil vælge Ortved Lund, som nærmeste og letteste vej til Vigersted Skole. En vej uden nævneværdige bakker. Lys på cykelstien Rigtig mange steder i det ganske land er der anlagt belyste cykel- og gangstier i det åbne land. Ofte kombineret med hård belægning. Dette bør undersøges og positivt søges gennemført. Dette gælder uanset, hvilken linjeføring der foretrækkes. Krydset Snekkerupvej- Rusgårds Bakke Vigersted Bygade

20 I forbindelse med cykelstien gennem Vigersted by bør der etableres sikre trafikforhold for de bløde trafikanter i krydset Snekkerupvej Rusgårds Bakke Vigersted Bygade. Også sikre trafikforhold til indskolingen på Snekkerupvej Cykelstien bør ligeledes indtænkes med sikre trafikforhold frem til indskoling, børnehus og sfo alle med indgang fra Snekkerupvej. Alene indskolingen har omkring 100 børn dagligt. Cykelstien gennem Vigersted landsby Fra byskiltet på Rugårds Bakke og helt frem til skolens hovedindgang på Ågerupvej 1, bør der sikres helt trygge trafikforhold for alle gående og cyklende børn. Helst med separat cykelsti på hele strækningen. Generelt bør der opsættes fartbegrænsning på km 40 gennem Vigersted landsby. Det bør ligeledes overvejes at etablere fartbegrænsning på km 60 fra Roskildevej til Vigersted landsby. Gennemkørsel forbudt på Ortvedlund Ortvedlund er en meget smal asfalteret vej, der også benyttes af cyklende børn til Vigersted skole. Derfor vil det give god mening med gennemkørsel forbudt på denne smalle vej. I øvrigt henvises til Vigersted Lokalråds høringssvar til Trafikhandlingsplan 2017, indsendt til Ringsted Kommune den 8. januar Lokalrådet står som sædvanlig til rådighed, hvis der er spørgsmål og brug for en nærmere dialog omkring vores holdning og synspunkter til den cykelsti, vi meget positivt ser frem til. Mange venlige hilsener Formand for Vigersted Lokalråd Vigersted Lokalråd c/o Peter Hansen Ågerupvej 141, Snekkerup 4140 Borup Telefon: Mail:

21 Ringsted Kommune Rønnedevej Ringsted Vigersted Lokalråd den 26. januar 2018 Cykelsti fra Vigersted Skole til Roskildevej I forbindelse med etablering af cykelsti fra Roskildevej til Vigersted skoles hovedindgang på Ågerupvej 1, vil Vigersted Lokalråd bede Ringsted Kommune om seriøst at overveje, hvorvidt det er en mulighed, at føre cykelstien direkte fra Rusgårds Bakke og ind på skolen areal bag om/nord om parcellerne matr. 10b og 10f på Vigersted Bygade. Således undgås færdsel på cykel på den meget smalle Vigersted Bygade, hvor der ikke er tilstrækkelig bredde til 2 minus 1 vej. Dette vil betyde, at cyklende børn ikke behøver at færdes på Vigersted Bygade gennem et smalt og usigtbart sving. Med den tunge trafik vil denne løsning give markant øget tryghed for børnene. I forbindelse med denne løsning foreslås det, at Snekkerupvej bliver med ubetinget vigepligt for en tydeligt markeret cykelsti med f.eks. blå asfalt. Indskolingen har omkring 100 mindre børn med primær adgang fra Snekkerupvej. Med venlig hilsen Vigersted Lokalråd Peter Hansen, formand for Vigersted Lokalråd Mobil: Det foreslås at cykelstien fra Roskildevej får et forløb nord om de to parceller på Vigersted Bygade, således at børnene ikke skal igennem et usigtbart sving, hvor der ikke er plads for 2 minus 1 vej. Den foreslåede strækning er markeret med rød farve.

22

23 Ringsted Kommune Rønnedevej Ringsted Høringssvar vedr. cykelsti fra Vigersted Skole til Roskildevej I forbindelse med etablering af cykelsti fra Roskildevej til Vigersted skoles hovedindgang på Ågerupvej 1, kan vi kun opfordre til at cykelstien gennem Vigersted landsby gøres så sikker som overhovedet muligt. Her er 2 minus 1 veje ikke sikre nok pga. meget smalle passager, hvor der i forvejen er problemer med meget tung trafik på strækningen fra Ågerupvej til Rusgårds Bakke - ikke mindst pga. lastbiler og store landbrugsmaskiner. Dette ses tydeligt med opkørte rabatter i svinget overfor Vigersted Bygade 2. Derfor opfordres Ringsted Kommune til, at der helt frem til skoles hovedindgang anlægges en dobbeltrettet cykelsti. Som lodsejer på Vigersted Bygade 2 matr. 9a vil vi endnu engang tilbyde at lægge jord til i forbindelse med cykelstien. Dette kan gøres inden der opføres 2 dobbelte landsbyhuse på parcellen. Vi opfordrer kommunen til at tage en dialog om omfordeling af jord til formålet. Ligeledes gøres der opmærksom på, at jordstykket matr. 10a er kommunalt. Dette indebærer, at dele af dette jordstykke også kan tilgodese en dobbeltrettet cykelsti. I øvrigt opfordres der til, at der generelt i Vigersted landsby etableres fartbegrænsning på max. 40 km/t. I landsbyen færdes der dagligt mange børn til og fra skole heraf mere end 100 mindre børn fra indskolingen. Med venlig hilsen Ejer af Vigersted Bygade 2 SalgsOptimering A/S Ågerupvej Borup

24 Vigersted den 26. januar 2018

25 Kristoffer Sterner Weile Fra: Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter Sendt: 29. januar :00 Til: Claus Alfred Christensen Cc: Lars Aksel Hansen Emne: VS: Indsendelse af forlag på etablering af bro over Roskildevej. Med venlig hilsen Heidi Tina Juel Jørgensen Administrativ sagsbehandler Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Team Byg og Administration Rønnedevej Ringsted Tel.: Dir.: EAN: Fra: Kasper Rossing Sendt: 26. januar :29 Til: Ekstern Post - Vej- og Ejendomscenter Cc: Kenni Nielsen Emne: Indsendelse af forlag på etablering af bro over Roskildevej. Til rette vedkommende På mødet afholdt den 22. januar 2018 vedrørende cykelsti fra hovedvejen til Vigersted skole, hvor forskellige løsningsforslag cykelsti over Rusgårds Bakke der høstede størst opbakning blandt de fremmødte, ligesom det var denne løsning, COWI har p succes, hvis der etableres en sikker overgang af Roskildevej. Den optimale løsning på dette vil være etablering at en lysregulering, og Ringsted Kommune (RK) har været i dialog med Vej at der etableres et lyskryds af hensyn til flow af trafikken. Da VD selv har foreslået, at der blev anlagt en fodgængerbro, vil d har jeg forsøgt at skitsere en sådan. Jeg har derudover været i kontakt med jordejeren af markerne nord og syd for vejen. De både det areal der skal bruges under anlægsfasen, og det jord der skal inddrages ved selve etableringen. Jeg vil afslutningsvis nævne, at jeg ville fortrække et lyskryds. Jeg vil derfor opfordre RK til at bringe spørgsmålet over for VD beregninger/modeller de har anvendt for at redegøre for deres afslag. Jeg håber I finder mit forslag interessant, og I skal være velkomne til at kontakte mig, hvis I har nogen spørgsmål. 1

26 Med venlig hilsen/ kind regards Kasper Rossing Værkevadsvej Ringsted Tlf:

3.0 Gennemgang forundersøgelser v. ingeniør Lars Aksel Hansen. LAAH gennemgik kort det blåscenarie, herefter spørgsmål fra salen.?

3.0 Gennemgang forundersøgelser v. ingeniør Lars Aksel Hansen. LAAH gennemgik kort det blåscenarie, herefter spørgsmål fra salen.? Mødereferat Projektnavn: Cykelstiprojekt Vigersted - Roskildevej Afholdt d. 22 / 01 2018 Referent: Kristoffer Weile Bilag til mødereferatet 1. Power Point præsentation fremvist på mødet samt udleveret

Læs mere

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016 Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup Borgermøde 31. maj 2016 1 06-06-2016 Program Ca. tidspunkt Program 19.00 Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand

Læs mere

1 Program for borgermødet Program

1 Program for borgermødet Program MØDEREFERAT TITEL Rusgårds Bakke borgermøde DATO 31. maj 2016 STED Ringsted Kommune DELTAGERE Ca. 40 borgere 5 politikere Formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen Direktør Johnny Hauskjold Christensen,

Læs mere

Antal skolebørn. Andel lastbiler

Antal skolebørn. Andel lastbiler NOTAT Trafik, Vej & Park Trafiksti-prioritering 2013 Prioriteringsnotat Trafiksti-projekter (alfabetisk rækkefølge) Bemærkninger Allindelillevej 2 410 25 40 * 5,4 4,2 1 78 80 21 10,5 Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Vedrørende trafikforhold i Vigersted

Vedrørende trafikforhold i Vigersted Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Formand Palle Kristoffersen Vedrørende trafikforhold i Vigersted Borupvej 60, Snekkerup 4140 Borup Notat på baggrund af møde den 28. august

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

1 Program for borgermødet Program

1 Program for borgermødet Program MØDEREFERAT TITEL Nordrupvej borgermøde nr. 2 DATO 4. oktober 2016 STED Ringsted Kommune ADRESSE COWI A/S Nørretrov 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DELTAGERE Ca. 45

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej

Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej I høringsperioden, der løb fra den 17. november 2016 til den 16. december 2016, er der indkommet i alt 38 høringssvar. Høringssvar fra 1 borger

Læs mere

Høringsnotat Cykelsti Ugerløse - Nr. Vallenderød

Høringsnotat Cykelsti Ugerløse - Nr. Vallenderød Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 28. februar 2017 Sagsb.: Erik Knudsen Sagsnr.: 17/4400 Dir.tlf.: 72365616 E-mail: erknu@holb.dk Høringsnotat Cykelsti Ugerløse - Nr. Vallenderød I forbindelse med linjeføringen

Læs mere

Anbefaling af placering af ny cykelsti

Anbefaling af placering af ny cykelsti Cykelsti ved Bjergvej i Kværkeby Anbefaling af placering af ny cykelsti Projektnummer: 1011811 Dato: 19. maj 2014 Udarbejdet af: LMA Kontrolleret af: EKJ Godkendt af: AHK Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1.

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1. NOTAT Projekt Trafiksanering Område A Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-06-15 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann 1. Trafiksanering af Område A Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre

Læs mere

CYKELSTI PÅ RUSGÅRDS BAKKE

CYKELSTI PÅ RUSGÅRDS BAKKE RINGSTED KOMMUNE CYKELSTI PÅ RUSGÅRDS BAKKE ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark FORUNDERSØGELSE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A0-79549-003

Læs mere

Frederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej

Frederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej Tillæg til notatet r i byerne I dette tillæg til notatet r i byerne er følgende veje blevet vurderet: Frederikssund: - Færgevej - Byvej - Ådalsvej - Strandvangen - Marbækvej Skibby: - Selsøvej - Skuldelevvej

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18.

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18. UDKAST Skanderborg Kommune Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej NOTAT 18. juli 2018 LLJ/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Baggrund... 1 1.1 Eksisterende forhold...

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Interessenterne er den 27. juni i mail fra forvaltningen blevet bedt om at forholde sig til en af to tidligere debatterede løsningsmodeller:

Interessenterne er den 27. juni i mail fra forvaltningen blevet bedt om at forholde sig til en af to tidligere debatterede løsningsmodeller: Bilag 1: Svar fra interessenterne (beboere, grundejere og virksomheder på Nyvej ved Herstedlund skole). Interessenterne er den 27. juni i mail fra forvaltningen blevet bedt om at forholde sig til en af

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet

Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet Hvad gør man med vejen mens der bliver etaberet en tunnel? Vil det ikke give køer? Kommentar:

Læs mere

A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres.

A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 9 Bilag 9 Opsummering af offentlige høringssvar A-C samt forvaltningens kommentarer A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal

Læs mere

Rute 52 fra Demstrup til Skægkær

Rute 52 fra Demstrup til Skægkær Lokalrådene i Sjørslev/Demstrup Vinderslev Kjellerup og Skægkær området har sammen drøftet udfordringerne omkring rute 52. Følgende blev drøftet: a. Flere bilister vælger rute 52 når de skal fra Viborg

Læs mere

Helhedsplan for Soderup. Sikker skolevej Forbedret trafiksikkerhed Øget sammenhængskraft Forskønnelse

Helhedsplan for Soderup. Sikker skolevej Forbedret trafiksikkerhed Øget sammenhængskraft Forskønnelse Sikker skolevej Forbedret trafiksikkerhed Øget sammenhængskraft Forskønnelse Initiativgruppen Indledning Dette dokument indeholder en kort sammenfatning af de problemer og sorte pletter der er opstået

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej Bygge- og Planafdelingen 08-10 -2013 Dir. telefon Sag: 12/5613 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Tlf. 5762 6262 Fax 5762 6315 Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende

Læs mere

VIGERSTED SKOLE Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted

VIGERSTED SKOLE Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted Vigersteds skoles trafikpolitik Sammenfatning: Vigersted Skole har haft en trafikpolitik siden 2004. Den er revideret i 2009. De tre vigtigste punkter i årene fremover er: At sikre sikker cykelforbindelse

Læs mere

Administrativ indstilling

Administrativ indstilling Sagsnummer: 17/12489 Valg af endelig linieføring - Cykelsti syd om Askov (C) Administrativ indstilling Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at Teknik & Miljø arbejder videre med linjeføringen

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Et af de kommende indsatspunkter burde her være cyklisters vilkår ved broen over Fiskbæk Å,ad Skivevej (rute 26)

Et af de kommende indsatspunkter burde her være cyklisters vilkår ved broen over Fiskbæk Å,ad Skivevej (rute 26) Til Viborg Kommune Teknik og Miljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg (Høringssvar ang debat vedr. Trafikplan Lokalitet: Broen ved Fiskbæk Å, Rute 20, Skivevej) 14-10-2016 Viborg Kommune har gennem de seneste

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole

Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Høringssvar til Cyklistplan 2017, Roskilde Kommune

Høringssvar til Cyklistplan 2017, Roskilde Kommune Høringssvar til Cyklistplan 2017, Roskilde Kommune - Fra Gruppen Cykelsti på Store Valbyvej og Gundsølillevej Vi har med interesse gennemlæst udkastet til Roskilde Kommunes Cyklistplan 2017. Det er med

Læs mere

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012 Lokalråd Stiftet den 15. april 2012 Lokalrådsmøde den 25. maj 2016 kl. 19:30. Blev holdt hos Peter Hansen, Ågerupvej 141, Telefon: 20 83 60 90 Formand Peter Hansen, Ågerupvej 141, Telefon: 20 83 60 90

Læs mere

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012 Lokalråd Stiftet den 15. april 2012 Lokalrådsmøde den 16. juni 2016 kl. 19:30. Møde afholdt hos Steffie Ravn Møller, Bygade 31, Telefon: 23 96 30 89 Mail: steffie@ravnmoeller.dk Formand Peter Hansen,,

Læs mere

Møde mellem grundejerforeninger og J89 om Perimetervejen og rundkørsel

Møde mellem grundejerforeninger og J89 om Perimetervejen og rundkørsel Møde mellem grundejerforeninger og om Perimetervejen og rundkørsel Mandag 15. april 2019 kl. 19:00 21:00 Jonstruphus Til stede: Grf Jonstrupvænge Grf Nørrevangsvej/Søndervangsvej Grf Mageløse Grf Højen

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Forslag til forbedring af trafiksikkerheden pa Lille Næstved Skoles afdelinger

Forslag til forbedring af trafiksikkerheden pa Lille Næstved Skoles afdelinger Forslag til forbedring af trafiksikkerheden pa Lille Næstved Skoles afdelinger Indhold Sandved - 2 forslag (samme sted)... 2 Sandved 1 - Forslag om fodgængerovergang og bump eller anden form for chikaner

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

Mobilitetsudfordringer

Mobilitetsudfordringer Mobilitetsudfordringer Mobilitetsudfordringer Veje Stier Kollektiv trafik 13. december 2017 Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd 2 Mobilitetsudfordringer Veje Sønderskovvej Høvej Lystrupvej Møgelgårdsvej

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Redegørelse om behovet for en mere cyklistvenlig færdselslov inden for Justitsministeriets område

Redegørelse om behovet for en mere cyklistvenlig færdselslov inden for Justitsministeriets område Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 457 Offentligt Folketinget Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. september 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan.

Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan Vedhæftede filer: lokalplan. Indsigelse 1 Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 20. september 2017 12:29 Til: Peter Serup Cc: Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 10-1-112 Vedhæftede filer:

Læs mere

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt

Læs mere

Tør du CYKLE HER?...CYKLE HER OM AFTENEN?...LADE DIT BARN CYKLE HER? LÆS BL.A. HER OM: En fremtid med en CYKELSTI MELLEM ODENSE OG MORUD

Tør du CYKLE HER?...CYKLE HER OM AFTENEN?...LADE DIT BARN CYKLE HER? LÆS BL.A. HER OM: En fremtid med en CYKELSTI MELLEM ODENSE OG MORUD Tør du......cykle HER?...CYKLE HER OM AFTENEN?...LADE DIT BARN CYKLE HER? En fremtid med en CYKELSTI MELLEM ODENSE OG MORUD venter rundt i svinget! I 2019... VI KAN GODT! LÆS BL.A. HER OM: De mange gode

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Gl. Skolevej 1 A+B Tlf. 98 35 54 62 www.sebberskole.dk 9240 Nibe sebberskole@aalborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Bilag 1 Status Trafiksikkerhedsplan 2010 (inklusive stiprojekter)

Bilag 1 Status Trafiksikkerhedsplan 2010 (inklusive stiprojekter) 1 Ringsted Dagmarsgade/Anlægsvej Fjernelse af den eksisterende indsnævring og tilhørende beplantning i krydset. I stedet etableres et bump til dobbeltrettet trafik, evt. mindre indsnævring af vejprofilet

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4 SKANDERBORG KOMMUNE TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje Svendborg Kommune Trafikfarlig for elever til og med

Trafikfarlige skoleveje Svendborg Kommune Trafikfarlig for elever til og med 1 Alpevej 5771 Stenstrup kurvet og bakket 2 Filippavej 3 Krarupvej, fra nr. 61 til Hundstrupvej 5771 Stenstrup (sommer) (vinter) 4 Midtervej Lidt bakket og kurvet, uden belysning, mindre trafik 5 Nørremarksvej

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.01.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830 Virum

Læs mere

RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan. Aabenraa Kommune

RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan. Aabenraa Kommune RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan Aabenraa Kommune August 2017 1 Indhold A Adgang til skolen fra Rise samt krydsning af jernbanen mod syd 4 B Trafiksanering af Hærvejen 5 C Krydsning af Østergade 6 D Øvrige

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Dalgasskolen

Skolevejsanalyse 2013 Dalgasskolen Skolevejsanalyse 2013 Dalgasskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Borgermøde. Forbedring af trafiksikkerhed omkring Kastanjerundkørslen Tirsdag d. 25. september 2018

Borgermøde. Forbedring af trafiksikkerhed omkring Kastanjerundkørslen Tirsdag d. 25. september 2018 Borgermøde Forbedring af trafiksikkerhed omkring Kastanjerundkørslen Tirsdag d. 25. september 2018 Program for aftenen 1. Velkommen/ v. Borgmester Ib Kristensen (5-10 min.) - Rammesætning for aftenen,

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

Ansøgningsskema - om kommunal medfinansiering fra puljen Rum til Fællesskab

Ansøgningsskema - om kommunal medfinansiering fra puljen Rum til Fællesskab Ansøgningsskema - om kommunal medfinansiering fra puljen Rum til Fællesskab Udfyld ansøgningsskemaet og send det til: rumtilfaellesskab@holb.dk. Husk at sende ansøgningsskemaet sammen med en tro- og loveerklæring

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Sikker skolevej. Beskyt vores børn ved Byskovskolen, afd. Benløse. Kladde/Draft 1

Sikker skolevej. Beskyt vores børn ved Byskovskolen, afd. Benløse. Kladde/Draft 1 Sikker skolevej Beskyt vores børn ved Byskovskolen, afd. Benløse Kladde/Draft 1 Hvor er problemerne? De farlige trafikale forhold forekommer på: Præstevej generelt. P-pladsen ved indskolingen (Skolevangen).

Læs mere

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 5 Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar Høringssvar vedr. Svanemøllerutens 3. etape (af

Læs mere

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen Notatark Sagsnr. 01.02.00-P16-4-17 Sagsbehandler By & Landskab 4.7.2018 Notat over bemærkninger lokalplan 1117 for boligområde ved Thyras Vænge i Lindved. Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA ULBA RLHA

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA ULBA RLHA REBILD KOMMUNE HOBROVEJ I STØVRING TRAFIKSIKKERHEDSVURDERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1 Trafikgrundlag

Læs mere

Høringssvar: Center for Miljø og Teknik September Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14

Høringssvar: Center for Miljø og Teknik September Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 Høringssvar: Center for Miljø og Teknik September 2017 - Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 Susanne Nørgaard Fra: Anlæg Sendt: 28. juni 2017 10:00 Til: Susanne Nørgaard Emne: VS: Ang.:

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere