Cykelsti langs Stumpedyssevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelsti langs Stumpedyssevej"

Transkript

1 Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet beskrivelse Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister på Stumpedyssevej i den vestlige del af kommunen. Der er i dag ingen cykelstier eller andre velegnede forbindelser for cyklister i området, der er et landområde med spredt bebyggelse og enkelte sammenhængende mindre landsbysamfund. Stumpedyssevej er den primære forbindelse mellem lokalområdet og Hørsholm by, og vejen benyttes i nogen grad også til gennemkørsel mellem Hørsholm by og nabokommunerne mod vest. Stumpedyssevej er smal og har en del kurver og bakker. Samtidig kører biltrafikken stærkt på vejen, hvilket gør det meget utrygt at gå og cykle langs den. Resultatet er, at skoleeleverne bliver kørt i skole i stedet for at cykle, ligesom at pendlere og rekreative cyklister afholder sig fra at køre på vejen, til trods for at det er en direkte og meget naturskøn rute. Projektet omfatter en samlet strækning på ca. 3,1 km indeholdende en delstrækning i byzone, hvor Stumpedyssevej omdannes til 2 minus 1 vej og en delstrækning uden for byzonen, hvor der etableres en dobbeltrettet sti i vejens sydside. Derudover etableres en midterhelle ved en sidevej, der giver mulighed for at krydse Stumpedyssevej i to tempi. Projektet medfører derfor, at den sidste del af et sammenhængende stinet i den vestlige del af Hørsholm Kommune bliver en realitet, idet der allerede er gode stiforbindelser videre frem til Hørsholm by. Forbindelsen langs Stumpedyssevej har afventet, da der er tale om et dyrt projekt. Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm har nu besluttet, at forholdene skal forbedres, men det er ikke muligt at finde fuld finansiering til projektet på nuværende tidspunkt. Det er derfor vi nu søger Pulje til mere cykeltrafik 2014 om midler til medfinansiering af projektet. 1

2 Forventede resultater og effekter Projektet på Stumpedyssevej skal primært binde den vestlige del af kommunen sammen med Hørsholm by, og dernæst skabe en forbindelse mellem Hørsholm og områderne vest for kommunen. Projektet indgår samtidig i bestræbelserne på at skabe et mere trygt, sikkert og sammenhængende net for cyklister i Hørsholm. Det forventes, at projektet har en positiv effekt på cykelandelen i området, og vil specielt betyde, at: Trygheden og sikkerheden forbedres Flere børn cykler til og fra skole Børn får mulighed for at cykle i en lavere alder end i dag Flere pendler til og fra arbejde på cykel både internt i Hørsholm og over kommunegrænsen Flere ture til sport, indkøb mv. sker på cykel Flere rekreative cyklister besøger området Folkesundheden generelt øges 2

3 2. Beskrivelse af projektets indhold Baggrund og formål Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister på Stumpedyssevej i den vestlige del af kommunen. Der er i dag ingen cykelstier eller andre velegnede forbindelser for cyklister i området, der er et landområde med spredt bebyggelse og enkelte sammenhængende mindre landsbysamfund. De små landsbysamfund orienterer sig primært mod Stumpedyssevej og en stor del af bebyggelsen i området ligger langs vejen. Stumpedyssevej er dermed den primære forbindelse mellem lokalområdet og Hørsholm by. Vejen benyttes i nogen grad også til gennemkørsel mellem Hørsholm og områder i Allerød og Hillerød kommuner mod vest. Stumpedyssevej ligger i et roligt og meget naturskønt område mellem Sjælsø og Tokkekøb Hegn. Den er ca. 5 m bred og har et kurvet og bakket forløb. Samtidig kører biltrafikken stærkt på vejen, hvilket gør det meget utrygt at gå og cykle langs den. Målinger viser, at ca. 80 % af alle bilister kører for stærkt gennem landsbyen Kettinge langs Stumpedyssevej. Af samme grund er der næsten ingen lette trafikanter i området, hvor langt de fleste vælger at køre i bil til trods for de skønne omgivelser. Det betyder desværre, at næsten alle skolebørn bliver kørt i skole, og trafikken forbundet med bolig-arbejdsstedrejser og fritidsaktiviteter for både børn og voksne også sker med bil. Denne adfærd er ikke i overensstemmelse med Hørsholm Kommunes målsætninger om cykeltrafik, hvor vi igennem en årrække har arbejdet på at udbygge og forbedre cykelstinettet i kommunen for at kunne tilbyde et godt og sikkert grundlag for kommunens cyklister. Vi har i den forbindelse haft særligt fokus på skoleveje og pendlerruter, og ser disse trafikanter som kernen i at udbrede cyklen som transportmiddel. Hørsholm Kommune har siden 2009 arbejdet med paraplyprojektet Hørsholm Cykelby, der har betydet en lang række forbedringer for cyklismen og en stigning i antallet af daglige cykelture i kommunen. Vi ønsker at fastholde denne gode udvikling, og projektet skal derfor frembringe det nødvendige grundlag for at udbrede cykling også i den vestlige del af Hørsholm Kommune, og dermed generere ny cykeltrafik blandt skolebørn, pendlere og rekreative brugere af området. Projektet Det udarbejdede projektforslag indeholder en forbedring af forholdene for cyklister og gående på en 3,1 km lang strækning fra Sjælsmarkvej til kommunegrænsen. Fra det sted, hvor Stumpedyssevej munder ud i Sjælsmarkvej og resten af strækningen frem til Hørsholm by, findes der allerede cykelsti. Projektet for Stumpedyssevej omfatter tre tiltag: 1. Etablering af en dobbeltrettet sti mellem Sjælsmarkvej og landsbyen Kettinge. 2. Etablering af 2 minus 1 vej inden for byzonen i Kettinge. 3. Etablering af krydsningspunkt som midterhelle ved Stasevangsvej. Det vurderes, at alle tre tiltag skal etableres for at få flere til at cykle, da det kun er den samlede løsning, der skaber den nødvendige tryghed for trafikanterne. I det følgende er de tre tiltag beskrevet mere detaljeret. 3

4 1. Dobbeltrettet sti Der etableres en dobbeltrettet sti på den del af Stumpedyssevej, der ligger uden for byzonen. Denne strækning er ca. 1,6 km lang og forløber med et kurvet og bakket forløb i et naturskønt område. Langs vejen er der flere store landejendomme og husmandssteder. Der er valgt at etablere en dobbeltrettet sti langs vejens sydside. Denne løsning er valgt på baggrund lokale terrænmæssige forhold, og fordi denne stitype vurderes at være den billigste og mest velegnede løsning i landområder. Der vil skulle ske en arealerhvervelse i forbindelse med projektet. Den dobbeltrettede sti er primært tiltænkt cyklister, men vil også kunne benyttes af gående trafikanter. Stien etableres i en bredde på 2,5 m med en 2,0 m bred rabat mellem stien og kørebanen. Dermed får stien en tilstrækkelig bredde og afstand til biltrafikken til, at cyklister og gående kan færdes trygt og sikkert. Stien etableres med asfaltbelægning, og rabatten vil være med græs. Figur 2. Nyt tværsnit af Stumpedyssevej med 2,0 m rabat og 2,5 m dobbeltrettet sti i sydsiden minus 1 vej Inden for byzonen ligger der boliger langs vejen på begge sider. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at etablere en ny sti. Samtidig viser målinger, at 80 % af bilisterne overskrider den tilladte hastighed. På den baggrund ønsker vi at etablere 2 minus 1 vej på strækningen, da denne vejtype erfaringsmæssigt får bilisterne til at sænke hastigheden og tage større hensyn til de lette trafikanter. Strækningen er ca. 1,5 km lang, og profilet med 2 minus 1 vej etableres på hele strækningen. Ved byzonegrænsen etableres der en fysisk fartdæmpende foranstaltning, der samtidig sikrer en god overgang mellem den dobbeltrettede sti og 2 minus 1 vejen. Figur 3. Tværsnit for Stumpedyssevej ved overgang fra alm. vejprofil til 2 minus 1 vej ved byport. 4

5 3. Krydsningspunkt Der etableres et krydsningspunkt ved Stasevangsvej, da denne vej benyttes som skolevej. Derfor er det behov for at give skolebørnene en mulighed for at krydse Stumpedyssevej på en tryg og overskuelig måde. Etablering af en midterhelle skaber denne mulighed ved at krydsningen kan foregå i to tempi. Figur 4. Princip for krydsningspunkt ved Stasevangsvej 3. Organisering og tidsplan Projektet er forankret i Hørsholm Kommune, der også varetager projektledelsen. Projektet blev påbegyndt ved afholdelse af et borgermøde i området. Efterfølgende har Hørsholm Kommune haft Rambøll til at udarbejde en vurdering af projektets realiserbarhed og de forventede projekterings- og anlægsomkostninger forbundet hermed. Projektet er i begyndelsen af 2014 blevet politisk godkendt, men Hørsholm Kommune har ikke budgetmidler til at gennemføre hele projektet på nuværende tidspunkt. Forbedring af forholdene for cyklister på Stumpedyssevej er dog et vigtigt skridt i bestræbelserne på at få flere til at cykle i Hørsholm Kommune. Derfor søger vi nu puljen til mere cykeltrafik 2014 om midler til at kunne realisere projektet. Der udestår detailprojektering og anlæg af alle tre tiltag. Hørsholm Kommune forventer, at den resterende proces kan gennemføres fra medio 2014 til medio 2015 efter følgende tidsplan: Afsluttende analyser og arealerhvervelse maj-august 2014 Detailprojektering september-december 2014 Udbud januar-februar 2015 Anlæg marts-maj 2015 Åbning af stiforbindelsen september/oktober

6 4. Forventede effekter og evalueringsplan Ved etablering af en cykelforbindelse langs Stumpedyssevej skabes der en større sammenhæng i Hørsholm Kommune, hvor den vestlige del af kommunen bindes sammen med Hørsholm by, ligesom der skabes en forbindelse mellem Hørsholm og områderne vest for kommunen. Der findes i dag ingen gode cykelforbindelser i området, og det forventes derfor, at den nye sti vil have en stor positiv effekt på cykelandelen, både lokalt og i kommunen som helhed, og vil specielt betyde, at: Trygheden og sikkerheden forbedres Flere børn cykler til og fra skole Børn får mulighed for at cykle i en lavere alder end i dag Flere pendler til og fra arbejde på cykel både internt i Hørsholm og over kommunegrænsen Flere ture til sport, indkøb mv. sker på cykel Flere rekreative cyklister besøger området Folkesundheden øges generelt Effekterne kan beskrives inden for en række temaer, som beskrevet i det følgende. Generelt forventes det, at en del af de nuværende ture i bil overflyttes til cykelture samt, at der genereres en mængde nye ture på cykel pga. den nye sti. Øget cykeltrafik Der etableres en ny cykelforbindelse i et område, hvor det i dag er meget utrygt at cykle. Andelen af cyklister er meget lav, hvor der næsten kun ses enkelte ihærdige cykelpendlere. Den nye stiforbindelse vil forventeligt ændre dette billede markant og generere mange nye cyklister. Der skabes således en helt ny grad af tilgængelighed til området. Undersøgelser peger på, at anlæg af en cykelsti kan medføre op mod 20 % flere cyklister på strækninger, hvor der inden etablering af stien var et normalt antal cyklister på vejen. På Stumpedyssevej er antallet af cyklister i dag meget lavt pga. den store utryghed. Den procentvise stigning vurderes derfor at blive væsentligt større end 20, og måske langt over 100. Det er dog ikke muligt at sætte præcise tal på. Skoleelever I dag er der næsten ingen elever, der cykler til og fra skole, men interessen i området er stor. Det forventes derfor, at der vil ske en markant øgning i antallet af elever der cykler til skolen, men også til fritidsaktiviteter i Hørsholm by. Området hører til Usserød Skole, der er beliggende i den vestlige del af Hørsholm by. Potentialet ved etablering af den nye stiforbindelse vurderes at være op mod 100 nye cykelture hver dag blandt skoleelever. Dette tal er både skolerejser og fritidsrejer. 6

7 Pendlere Der forventes flere pendlere på cykel, når den nye forbindelse etableres. I dag ses et fåtal cykelpendlere, men det vurderes, at flere vil komme til, da potentialet er til stede. Stumpedyssevej er den mest direkte forbindelse mellem Hørsholm og Hammersholt samt den nordlige del af Allerød, hvor en stor mængde virksomheder er placeret. Det vurderes, at potentialet er ca. 150 nye ture hver dag forbundet med pendling, herunder også andre hverdagsture relateret til fx indkøb. Rekreative cyklister Området omkring Sjælsø og specielt Stumpedyssevej benyttes ofte af cykelryttere pga. terrænet de naturskønne omgivelser. Det vurderes derfor, at andre rekreative cyklister vil gøre det samme, hvis forholdene er til det, da der er tale om et meget bynært naturområde, som vil kunne danne grundlag for gode weekendcykelture for familier. I dag er det ikke trygt eller sikkert at færdes i området, hvilket afholder almindelige borgere og turister fra at færdes på vejene. Også gæsterne på Hørsholm Bed & Breakfast, som er beliggende på Stumpedyssevej, vil kunne få glæde af bedre og sikrere cykelmuligheder i forbindelse med deres ophold. Antallet af nye ture er begrænset i forhold til øvrige cyklister, men det vurderes at der i gennemsnit vil komme ca. 15 ture i døgnet pga. den nye cykelsti. Mindskning af biltrafik Den nuværende biltrafik består af både lokal og gennemkørende trafik. En del af begge typer trafikanter ventes at cykle i stedet for at tage bilen, når cykelforbindelsen forbedres. Det vurderes, at drejer sig om ca. 5 % af den gennemkørende trafik og 10 % af den lokale trafik. I alt vurderes det at være ca. 100 ture i døgnet, der forsvinder pga. den nye stiforbindelse. En væsentlig faktor er også bilernes hastighed, og særligt på 2 minus 1 strækningen i byzonen skal hastigheden reduceres for at øge trygheden og sikkerheden for gående og cyklister. Tryghed og sikkerhed Der er næsten ingen cyklister på Stumpedyssevej i dag, fordi utrygheden er så stor. Etablering af en ny cykelforbindelse med dobbeltrettet sti og 2 minus 1 vej vil stort set fjerne utrygheden, og det må forventes, at der alene på den baggrund genereres et stort antal nye cyklister. Fremkommelighed Projektet reducerer biltrafikkens fremkommelighed en smule ved etablering af 2 minus 1 vej, men det vurderes ikke at påvirke bilernes samlede rejsetid. Fremkommeligheden for cyklister øges meget og vil generere en større mængde nye cyklister. Rejsetiden ændres dog ikke, da cyklisterne fortsat vil skulle følge samme rute. Dette gælder også for de gående trafikanter, der også får en bedre rute med samme linjeføring som i dag. Cykling og sundhed Udover at projektet medfører direkte forbedringer på Stumpedyssevej, forventes der også afledte effekter i form af generelt øget cykling og bedre folkesundhed. 7

8 Ved at etablere en tryg og sikker cykelforbindelse kan flere børn cykle til skole og fritidsaktiviteter, ligesom de kan få lov til at cykle i en tidligere alder end i dag. Det betyder, at børnene får nogle bedre transportvaner i en tidlig alder, hvilket er nødvendigt for at kunne fastholde dem som cyklister, når de bliver voksne. Derudover vil flere pendlere tage cyklen, ligesom projektet vil tiltrække rekreative cyklister. For begge grupper viser erfaringer, at hyppigere brug af cyklen har en selvforstærkende effekt, dvs. at når man vænner sig til at tage cyklen, så bliver det generelt lettere at lade bilen stå. Ligeledes vil de hyppige cykelture påvirke trafikanternes sundhed, så de får et bedre helbred og færre sygedage. 8

9 Evalueringsplan De primære effekter af projektet er: Flere cyklister på Stumpedyssevej Større oplevet tryghed blandt cyklister på Stumpedyssevej Færre biler og lavere hastighed på Stumpedyssevej Flere cyklister Det vigtigste mål er at få flere til at cykle. Dette vil vi undersøge ved at gennemføre trafiktællinger før og efter projektets gennemførelse. Stigningen i antallet af cyklister er afgørende for, om projektet er blevet en succes. En af målsætningen er at opnå en stigning på mindst 100 % i forhold til i dag. For at undersøge om skoleeleverne er begyndt at cykle pga. den nye sti, vil vi supplere tællingerne med en spørgeskemaundersøgelse på den lokale skole, hvor vi både før og efter etableringen spørger til elevernes transportvaner i forbindelse med skole- og fritidsture. Begge undersøgelser giver et godt billede af projektets direkte effekt. Større tryghed Det er ikke muligt at måle trygheden direkte, men de planlagte tællinger giver en god indikation af, hvorvidt det er blevet rarere og mere attraktivt, og dermed også mere trygt, at cykle. I spørgeskemaundersøgelsen blandt skoleeleverne vil der også blive spurgt ind til den oplevede tryghed. Dette gøres dels for at vurdere, om eleverne nu føler sig mere trygge, men også for at se om cykelpotentialet udnyttes fuldt ud. Det er forventningen, at projektet medfører, at mindst 70 % af de lokale elever føler sig trygge ved at cykle på Stumpedyssevej. Færre biler og lavere hastighed Antallet af biler på Stumpedyssevej er ikke særligt højt i dag, og det er således ikke trafikmængden, men i højere grad hastigheden, der er problemet. Det er dog Hørsholm Kommunes overordene mål at flytte flere trafikanter fra bil til cykel. Derfor er en reduktion i antallet af biler også et mål sammen med nedsættelse af hastigheden. For at dokumentere udviklingen gennemføres trafiktællinger og hastighedsmålinger før og efter etableringen. Det er målet, at biltrafikken reduceres med 5-10 %, og at andelen af bilister, der kører for stærkt i byzonen halveres fra 80 % til 40 %. 9

10 Bilag 3 økonomi De forventede omkostninger for projektet. Dobbeltrettet sti 1,6 km 2 minus 1 vej 1,5 km Krydsningspunkt 1 stk. Samlet budget Egne lønudgifter kr kr kr kr. Overhead kr kr kr kr. Eksterne leverancer kr kr kr kr. Øvrige omkostninger kr kr. Projektgennemførelse kr kr kr kr. Projektevaluering kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. 10

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter.

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter. NOTAT Projekt Evaluering af 2 minus 1 vej på Stumpedyssevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-12-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Evaluering af 2 minus

Læs mere

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1.

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1. NOTAT Projekt Trafiksanering Område A Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-06-15 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann 1. Trafiksanering af Område A Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre

Læs mere

Hørsholm Kommune har igangsat et arbejde med at identificere og afhjælpe eventuelle trafikale problemer i Vestområdet i Hørsholm.

Hørsholm Kommune har igangsat et arbejde med at identificere og afhjælpe eventuelle trafikale problemer i Vestområdet i Hørsholm. NOTAT Projekt Trafiksanering i Vestområdet Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 1 Dato 15-01-2014 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Trafiksanering i Vestområdet Hørsholm

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Etablering af stifaciliteter på Karl af Rises Vej i Karise

Bilag 1 Projektbeskrivelse Etablering af stifaciliteter på Karl af Rises Vej i Karise Bilag 1 Projektbeskrivelse Etablering af stifaciliteter på Karl af Rises Vej i Karise Cykelfremme i Faxe Kommune Faxe Kommune vil fremme cyklisme i kommunen. Cyklisters vilkår skal og bliver løbende forbedret

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet NOTAT Projekt Ørbæksvej - Alsvej Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Rambøll By og Trafik Kopi til Charlotte Skov 1. Baggrund I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT EVALUERING AF TRAFIKPROJEKTER I OMRÅDE A

NOTAT EVALUERING AF TRAFIKPROJEKTER I OMRÅDE A NOTAT Projektnavn Trafiksanering af område A Projektnr. 1100033463 Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Version 1 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Udarbejdet af LRT Kontrolleret af CM Godkendt

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

Cykelsikkerhed og cykelstier: Prioritering af rammebevilling 2018

Cykelsikkerhed og cykelstier: Prioritering af rammebevilling 2018 Cykelsikkerhed og cykelstier: Prioritering af rammebevilling 2018 10-04-2018 Nr. Projekt Overslagspris (mio. kr.) 1 Dobbeltrettet cykelsti mellem Rådmandshaven og Fabriksvej 0,45 2 2-1-vej mellem Rønnebæk

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole

Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektbeskrivelse - cykelsti mellem Aarup og Grønnemose (5560)

Projektbeskrivelse - cykelsti mellem Aarup og Grønnemose (5560) Projektbeskrivelse - cykelsti mellem Aarup og Grønnemose (5560) Baggrund for projekt Assens Kommune har en vision om at udvikle Aarup som en moderne bæredygtig stationsby, der udnytter områdets potentialer,

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Næstved Kommune. NOTAT Januar 2019 mkk/tvo. Trafikplan Cykelstiprojekter på Statsveje

Næstved Kommune. NOTAT Januar 2019 mkk/tvo. Trafikplan Cykelstiprojekter på Statsveje Næstved Kommune NOTAT Januar 2019 mkk/tvo Cykelstiprojekter på Statsveje Indhold 1 Indledning... 3 2 Projekter på statsveje... 3 Næstved Landevej v/fuglebjerg... 4 Suså Landevej, v/ Buske...5 Suså Landevej,

Læs mere

Ansøgning til Vejdirektoratet

Ansøgning til Vejdirektoratet Ansøgning til Vejdirektoratet Projektets titel: Sikring af cyklister langs Silstrupvej Projektets hovedformål: (maks 300 tegn inkl mellemrum) At få flere elever til at cykle til skole og fritid ved at

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

Cykelstikatalog 2019

Cykelstikatalog 2019 Cykelstikatalog 2019 Baggrund Fredericia har gennem de senere år haft stor fokus på cyklisme, cykelfremme og anlæg af nye cykelstier. Målet har været at understøtte borgernes ønske om at kunne transportere

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Frederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej

Frederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej Tillæg til notatet r i byerne I dette tillæg til notatet r i byerne er følgende veje blevet vurderet: Frederikssund: - Færgevej - Byvej - Ådalsvej - Strandvangen - Marbækvej Skibby: - Selsøvej - Skuldelevvej

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

Mødereferat. Udvidelse af Lågegyde.

Mødereferat. Udvidelse af Lågegyde. Mødereferat Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 4. februar 2010 Deltagere: Repræsentanter fra grundejerforeningerne omkring Lågegyde Politi Movia Dansk Cyklistforbund Repræsentanter fra Grønt Råd Viatrafik Repræsentanter

Læs mere

Intern Q&A dansk 2015

Intern Q&A dansk 2015 Intern Q&A dansk 2015 INDHOLD BAGGRUNDEN... 2 Q: Hvad er Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er formålet med Supercykelstierne?... 2 Q: Hvad er målsætningen for Supercykelstierne?... 2 Q: Hvem står bag Supercykelstierne?...

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Brædstrup Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER - NOVEMBER 2012 Sengeløseruten Nuværende forhold Sengeløseruten er en forlængelse af Albertslundruten og forbinder Høje-Tåstrup Kommune med kommunerne

Læs mere

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet. Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Evaluering af 2 minus 1 veje i Frederikssund Kommune

Evaluering af 2 minus 1 veje i Frederikssund Kommune Evaluering af 2 minus 1 veje i Frederikssund Kommune Projekt: Evaluering af 2 minus 1 veje i Frederikssund Kommune Dato: 20-02-2019 Udarbejdet af: Mohamad Khaled Ismail Bilagsoversigt Bilag 1: Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Bankagerskolen. december Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Bankagerskolen. december Tillægsrapport Horsens Kommune for Bankagerskolen Tillægsrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter til og

Læs mere

Notat. Transportvaner for Odense 2018

Notat. Transportvaner for Odense 2018 Notat Transportvaner for Odense 2018 DTU foretager hvert år de nationale transportvaneundersøgelser (TU), der kortlægger danskernes transportvaner efter et meget præcist system. Oplysningerne indhentes

Læs mere

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL HORSENS KOMMUNE, CYKELPULJEANSØGNING 2014 HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Dalgasskolen

Skolevejsanalyse 2013 Dalgasskolen Skolevejsanalyse 2013 Dalgasskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

MAJ 2017 KØGE KOMMUNE. Ejby - faciliteter for cyklister mellem Ejby og Køge

MAJ 2017 KØGE KOMMUNE. Ejby - faciliteter for cyklister mellem Ejby og Køge MAJ 2017 KØGE KOMMUNE Ejby - faciliteter for cyklister mellem Ejby og Køge ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2017 KØGE KOMMUNE

Læs mere

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti på Skindersøvej & etablering af højkvalitetscykelrute - Bilag 1 Projektet Missing link Missing link Et anlæg af 1,54 km dobbeltrettet cykelsti vil skabe et 12 km ruteforløb af både

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18.

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18. UDKAST Skanderborg Kommune Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej NOTAT 18. juli 2018 LLJ/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Baggrund... 1 1.1 Eksisterende forhold...

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Tør du CYKLE HER?...CYKLE HER OM AFTENEN?...LADE DIT BARN CYKLE HER? LÆS BL.A. HER OM: En fremtid med en CYKELSTI MELLEM ODENSE OG MORUD

Tør du CYKLE HER?...CYKLE HER OM AFTENEN?...LADE DIT BARN CYKLE HER? LÆS BL.A. HER OM: En fremtid med en CYKELSTI MELLEM ODENSE OG MORUD Tør du......cykle HER?...CYKLE HER OM AFTENEN?...LADE DIT BARN CYKLE HER? En fremtid med en CYKELSTI MELLEM ODENSE OG MORUD venter rundt i svinget! I 2019... VI KAN GODT! LÆS BL.A. HER OM: De mange gode

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Østrigsgades Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.01.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830 Virum

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan. Aabenraa Kommune

RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan. Aabenraa Kommune RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan Aabenraa Kommune August 2017 1 Indhold A Adgang til skolen fra Rise samt krydsning af jernbanen mod syd 4 B Trafiksanering af Hærvejen 5 C Krydsning af Østergade 6 D Øvrige

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

UDKAST. Glostrup Kommune. Den regionale cykelpulje Forslag til projekter. NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO

UDKAST. Glostrup Kommune. Den regionale cykelpulje Forslag til projekter. NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO UDKAST Glostrup Kommune Den regionale cykelpulje Forslag til projekter NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Cykelstier på Herstedøstervej... 3 2 Cykelsti på Birkeskoven... 4 3 Cykelstier

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Vestre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Høringssvar til Cyklistplan 2017, Roskilde Kommune

Høringssvar til Cyklistplan 2017, Roskilde Kommune Høringssvar til Cyklistplan 2017, Roskilde Kommune - Fra Gruppen Cykelsti på Store Valbyvej og Gundsølillevej Vi har med interesse gennemlæst udkastet til Roskilde Kommunes Cyklistplan 2017. Det er med

Læs mere

Notat. Målsætninger. Cykelpolitikken og den tilhørende handlingsplan blev vedtaget af byrådet i 2011.

Notat. Målsætninger. Cykelpolitikken og den tilhørende handlingsplan blev vedtaget af byrådet i 2011. Notat Vedrørende: Status på realisering af cykelstiplan Sagsnavn: Cykelregnskab 2015 Sagsnummer: 05.04.00-P05-1-15 Skrevet af: Grethe Helledi Kristensen E-mail: grh@randers.dk Forvaltning: Veje og Trafik

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4 SKANDERBORG KOMMUNE TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere