Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej"

Transkript

1 Bilag 4. Hvidbog - forbedret cyklistsikkerhed på Nordrupvej I høringsperioden, der løb fra den 17. november 2016 til den 16. december 2016, er der indkommet i alt 38 høringssvar. Høringssvar fra 1 borger der henvendte sig personligt er medtaget. Ligeledes er tidligere indkomne bemærkninger, forslag m.m. medtaget i et særskilt afsnit Herunder behandles høringssvarene. Høringssvarene fremlægges ligeledes som bilag til dette dokument. Indkomne høringssvar Administrationen har forelagt sagen for Ældrerådet. På Ældrerådsmøde afholdt d. 12. december 2016 blev følgende besluttet: Ældrerådet afgiver ikke høringssvar vedrørende cykelsti i Nordrup eller Torveprojektet Administrationen har forelagt sagen for Handicaprådet. D. 17. november 2017 meddelte formanden for Handicaprådet at det ikke er relevant for Handicaprådet at give høringssvar på en kommende cykelsti-løsning. Administrationen har forelagt sagen for Trafiksikkerhedsrådet på mødet afholdt mandag d. 28. november Trafiksikkerhedsrådet anbefalede det Mørkeblå scenarie med 2 minus 1 løsning igennem Mulstrup og dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Nordrupvej resten af strækning frem til ny udstykning i Nordrup. Der henvises i øvrigt til mødereferatet

2 Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen i Nordrup Bilag 4a 1) En dobbeltrettet cykelsti giver størst sikkerhed for cyklisterne, derfor kan det ikke anbefales at dele at strækningen udføres som 2 minus 1 vej, særligt når formålet er at forbedre sikkerheden for skolebørn. Det røde scenarie anbefales derfor af skolebestyrelsen som den mest trafiksikreløsning samt den løsning som skolebestyrelsen vurdere vil give størst værdi for lokalområdet for både skolebørn og til rekreativ benyttelse. 2) Det røde scenarie vil være lettere at udføre rent anlægsmæssigt, da strækningen er kortere og mindre kompliceret end at føre cykelstien igennem Mulstrup. 3) Det røde scenarie er blevet uretmæssigt tildelt en høj (dårlig) score på 2 punkter: a. Trafiksikkerhed. Løsning får en dårlig score da krydsningen af Haslevvej ikke sker i krydset Nordrupvej, men på en strækning uden kryds. Der stilles spørgsmålstegn ved dette hvis hastigheden på strækningen sænkes til maksimal 60 km/h. Da det røde scenarie som det eneste ikke anvender 2 minus 1 løsning undrer den dårlige score på trafiksikkerhed også. b. Rødt scenarie scorer højere (dårligere) end Lilla scenarie på utryghed pga. trafik på trods af at længden af sti i eget trace er væsentligt længere i det Lilla scenarie 1) Selv små omveje kan medføre at mindre trafiksikre veje vælges af trafikanterne. Da den største del af de potentielle brugere på Haslevvej bor nord for Mulstrup er der en risiko for at en stor del af disse ikke vil anvende en cykelsti syd for Mulstrup. 2) Da 2 minus 1 løsningen generelt er billigere at udføre og kræver mindre vejbredde er administrationen ikke nødvendigvis enig i at det røde scenarie er mindre kompliceret i at gennemføre, det afhænger i høj grad af øvrige forhold så som eksisterende ledninger langs vejen, omfang af vejudvidelse m.m. Dette underbygges af at anlægsoverslaget for det røde scenarie er dyrere end for det Mørkeblå scenarie. 3) a) Administrationen er enig i at en sikker krydsning syd for krydset Nordrupvej vil kunne etableres, selvom de øvrige hårde trafikanter kan have en tendens til at forvente at cyklister og fodgængere krydser Haslevvej ved det eksisterende vejkryds. b) Rødt og Lilla scenarie scorer begge 1 point (bedst muligt) på utryghed pga. trafik. 4) Korrekt, men kun på det stykke hvor stien løber i eget trace syd for Mulstrup. 1) En kombination af Mørkeblåt og rødt scenarie kunne overvejes om end dette vil medføre en fordyrelse af projektet. 2) Som 1) 3) a) Som 1) b) 4)

3 end i det røde. 4) Højresvingsulykker undgås ved ikke at lade cykelstien løbe langs Nordrupvej. Administrationen har modtaget i alt 24 ens høringssvar fra 24 forskellige borgere fra lokalområdet. Bilag 4b1 4b24 Den bedste cyklistsikkerhed opnås ved: 1) Anlæg af en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden på hele strækningen fra Haslevvej til Nordbakkeskolen. 2) At der etableres en venstresvingsbane på Haslevvej i Mulstrup mod Nordrupvej. 3) At den nye cykelsti forbindes til eksisterende cykelsti på Farenløsevej mod Ørslev. 1) En dobbeltrettet cykelsti igennem Mulstrup vil kræve ret store indgreb i lodsejeres forhaver, fældning af gamle træer m.m. Løsning kræver at der laves en sikker krydsningsmulighed over Nordrupvej ved Haslevvej. 2) Pladsforhold på Haslevvej skal undersøges. Løsning kan medtages i detailprojektering 3) Ikke indeholdt i det indeværende projekt. 1) Undersøges i forbindelse 2) Undersøges i forbindelse 3) ændring. Udvalg og byråd kan overveje om projektet skal udvides til at omfatte forbindelse til sti på Farenløsevej Administrationen har modtaget 2 næsten ens høringssvar fra Erhardt Mogensen, Nordrupvej 80. Det Mørkeblå scenarie foretrækkes. Bilag 4c1 4c2 Høringssvar fra Carsten Klausen, Nordrupvej 80. Bilag 4d 1) Borgeren har meget tung trafik til sin ejendom og ønsker at projektet udformes således at der bliver god plads til at lastbiler fra begge sider kan dreje ned til ejendommen. 2) Den maksimale tilladte hastighed nedsættes til 60 km/h på strækningen. 1) Den tunge trafik til ejendommen kan medvirke til farlige situationer når cyklister krydser sidevejen. 2) En nedsættelse af den maksimale hastighed er en del af alle scenarier på enten hele eller en del af Nordrupvej. 1) Forhold tages med i detailprojektering og endelig løsning skal udformes så der tages hensyn til trafiksikkerheden ved udkørslen. 2) Medtages i forbindelse med

4 detailprojektering i alle scenarier Høringssvar fra Morten Slott, Hættevej 41. Opkørslen fra Indelukket til Nordrupvej skal Trafiksikring af kryds Indelukket / Nordrupvej er indeholdt i ændring trafiksikres f.eks. i form af hævet flade. Der bor flere alle scenarier skolebørn på Indelukket. Bilag 4e Høringssvar fra borger, Nordrupvej 15. Høringsvaret blev indgivet ved personlig henvendelse 1) Der vil være få brugere af en cykelsti. Pengene kunne med fordel i stedet bruges på at forbedre vejens stand. 2) Anvend Indelukket som en del af løsningen. 3) Generelt ønske om nedsættelse af farten. 1) COWI vurdering af det potentielle antal brugere fremgår af rapport. 2) COWI har fravalgt denne løsning af flere årsager. a. Omvej i forhold til øvrige scenarier b. Indelukket er smal og møde mellem cyklister og øvrige trafikanter kan være problematisk. 3) En nedsættelse af den maksimale hastighed er en del af alle scenarier på enten hele eller en del af Nordrupvej. 1) ændring 2) ændring 3) Medtages i forbindelse med detailprojektering i alle scenarier. Høringssvar fra Lars vang, Farendløsevej 6. Bilag 4f 1) 2 minus 1 vej kan ikke lovligt etableres i Mulstrup frem til Haslevvej da der skal etableres midterlinje foran stop og vigelinje. 2) Oversigtsforholdene er meget dårlige i Mulstrup hvilket også taler imod 2 minus 1 løsning. 3) De forslåede støtteheller på Haslevvej for sikker krydsning er ikke den optimale løsning. En egentlig venstresvingsbane er en bedre løsning. 1) Typisk ophører 2 minus 1 afstribning et stykke før krydset således at midterlinje kan etableres. 2) I scenarier med 2 minus 1 løsninger er oversigtsforholdene vurderet. Igennem Mulstrup kræver anvendelse af 2 minus 1 således enten en reducering af den maksimale hastighed og / eller beskæring af hække m.m. 3) I forbindelse undersøges mulighederne for etablering af en venstresvingsbane 1) Undersøges i forbindelse 2) Undersøges i forbindelse 3) Undersøges i forbindelse

5 4) Den maksimale hastighed på Haslevvej igennem Mulstrup sænkes til 60 eller 70 km/h. 5) Det af Poul Erik Hansen indsendte forslag om en forbindelse til eksisterende cykelsti på Farendløsevej er rigtigt godt. 6) Ny udstykning i Nordrup er forberedt til en tilslutning til Kirkestien. 7) Faxe kommune har anlagt en længere cykelsti til væsentligt lavere udgifter end dem COWI angiver i rapporten. 8) Med de realiserede priser fra Faxe Kommune vi der kunne etableres en cykelsti inkl. forbindelse til eksisterende sti på Farendløsevej med en samlet anlægsudgift på kr. 7.6 mio. kr. 4) En sænkning af hastigheden er en del af alle scenarier. 5) Ikke indeholdt i det indeværende projekt. 6) Anvendelse af Kirkestien Lilla scenarie vurderes bl.a. grundet den relativt store omvej at være en dårlig løsning. 7) Der er tale om anlægsoverslag udarbejdet på grundlag af forundersøgelsen og dermed er tallene forbundet med stor usikkerhed. I forbindelse med detailprojektering vil et langt mere nøjagtigt overslag blive udarbejdet. 8) Forholdene i Faxe og Ringsted kan ikke sammenlignes 1:1. Der er tale om et anlægsoverslag på et tidligt stadie, se også 7) Omkostninger til arealerhvervelse og erstatninger vurderes at blive større på Nordrupvej. Der er på dele af strækningen i Faxe afveget fra vejreglerne bl.a. vedrørende skillerabat samt bredde på cykelsti, ligesom dele af cykelsti er etableret på eksisterende vejbane. 4) Undersøges i forbindelse 5) ændring. Udvalg og byråd kan overveje om projektet skal udvides til at omfatte forbindelse til sti på Farenløsevej. 6). 7). 8). Høringssvar fra formand af Lokalrådet Allan Marott, Præstbrovej 14, på vegne af Nordrup-Farendløse Lokalråd. Bilag 4g Lokalrådet udtaler at det vil hensigtsmæssig med en nedsættelse af den tilladte maksimale hastighed ved etablering af en venstresvingsbane på Haslevvej i Mulstrup. I forbindelse undersøges mulighederne for etablering af en venstresvingsbane herunder også en nedsættelse af den tilladte hastighed En nedsættelse af hastigheden Indgår i detailprojektering i alle scenarier. Høringssvar fra Kjeld Agerbo Jensen, Jens Hansensvej 14. Bilag 4h

6 1) Borgeren foretrækker klart en egentlig cykelsti frem for 2 minus 1 løsningen og vurderer at en 2 minus 1 vej ikke vil blive brugt af de bløde trafikanter. Borgerne cykler og løber på strækningen og kender derfor forholdene godt. 2) Borgeren gør opmærksom på at en del store landbrugsmaskiner med op til 3 meters bredde benytter vejen. 1) Der kan være en risiko for at særligt mindre børn ikke for lov af deres forældre til at benytte en 2 minus 1 vej, ligesom det kan føles mere usikkert at færdes som cyklist på en 2 minus 1 vej. 2) Evt. chikaner og andre fartdæmpende tiltag udføres således at lastbil og store landbrugsmaskiner vil kunne passere 1) Borgernes mening om valg af løsning indgår i form af notater fra borgermøder og denne hvidbog i Politikernes beslutningsgrundlag. 2) Indgår i detailprojektering Høringssvar fra Poul Erik Hansen, Nordrupby 16. Bilag 4i 1) Borgeren bemærker at der indgår mange løsningsforslag i høringsmaterialet og det derfor som borger er vanskeligt at vide hvilken model der satses på. 2) Borgeren mener det er vigtigt at den nye sti forbindes til den eksisterende sti på Farendløsevej og henviser til det forslag til linjeføring borgeren tidligere har fremsendt. (Se bilag 4 n) 1) Der er 6 løsningsforslag i rapporten. 2) Ikke indeholdt i det indeværende projekt. 1). 2) ændring. Udvalg og byråd kan overveje om projektet skal udvides til at omfatte forbindelse til sti på Farenløsevej Høringssvar fra Michael Jensen, Nordrupvej 4. Bilag 4j 1) Borgeren tilslutter sig COWIs anbefaling, altså det Mørkeblå scenarie som borgeren mener har følgende fordele: a. Hastigheden nedsættes da billisterne tvinges ned i fart evt. med brug af chikaner. 1) Argumenterne taler for en 2 minus 1 løsning eller alternativt en cykelbane igennem Mulstrup og imod en dobbeltrettet cykelsti. 2) 3) Krav til oversigtsforhold skal følges hvilket 1) 2) 3) Del af detailprojektering vælges 4) Del af normal

7 b. Rabatter på Nordrupvej igennem Mulstrup bliver i bedre stand i stedet for som nu hvor de er kørt i stykker. c. Cyklisterne kører lige så sikker da billisterne tvinges ned i fart, fremfor nu hvor mange kører for stærkt. Det modsatte vil være tilfældet ved en sti langs Nordrupvej, altså at farten øges. d. Krydsning af Nordrupvej undgås da cyklisterne ankommer i den rigtige side. e. Billigere løsning f. Mindre arealerhvervelse nødvendigt. 2) Det røde scenarie vil forværre problemerne med høj hastighed igennem Mulstrup. 3) Fjernelse eller beskæring af hække vil forøge hastigheden, fartdæmpende foranstaltninger er at foretrække. 4) Borgeren glædes over at vejreglerne følges, se også Bilag 4r vil medføre en nedsættelse af den maksimale hastighed og / eller beskæring af hække m.m. 4) Den rådgiver der kommer til at står for detailprojektering forventes selvfølgelig at følge gældende regler, vejledni detailprojektering Øvrige indkomne bemærkninger, forslag m.m. modtaget uden for høringsperioden Modtaget d. 22. oktober 2016 fra Lars Vang, Farendløsevej 6 Bilag 4k Projektforslag vedr. cykelstien Faxe-Rønnede er fremsendt. Lars Vang oplyser at projektforslaget er godkendt af Teknik og Miljøudvalget i Faxe Kommune d. 25. marts De estimerede totaludgifter for projektet er lavere end anlægsoverslag udarbejdet af COWI. Se høringssvar modtaget fra Lars Vang (Bilag 4f) da problemstilling her uddybes., se også høringssvar modtaget fra Lars Vang, bilag 4f

8 Modtaget d. 12. oktober 2016 fra Lars Vang, Farendløsevej 6 Bilag 4l 1) Faxe Kommune har i 2015/16 etableret en 1 km længere asfalteret cykelsti til en samlet pris af 9.9 mio. kr. og dermed væsentligt billigere pr. m. end COWI anlægsoverslag. 2) I COWIs forslag indgår ikke en venstresvingsbane på Haslevvej, hvilket mange borgere ønsker sig. 3) blandt deltagerne på borgermødet, undtagen få beboere i Mulstrup, ønsker 2 minus 1 løsningen da den kun reducerer trafikuheldene med ca. 30 % 4) En dobbeltrettet cykelsti på hele strækingen vil medføre glidende trafik da der ikke skal etableres chikaner, helle anlæg m.m. En del tung trafik samt store landbrugsmaskiner benytter også Nordrupvej. 5) På Nordrupvej er der ingen bygninger der forhindrer anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti. De få steder hvor en indsnævring er nødvendig kan indsnævring af cykelsti løses som på Faxe/Rønnedevejen. 1) Der er tale om anlægsoverslag udarbejdet på grundlag af forundersøgelsen og dermed er tallene forbundet med stor usikkerhed. I forbindelse med detailprojektering vil et langt mere nøjagtigt overslag blive udarbejdet. 2) I forbindelse undersøges mulighederne for etablering af en venstresvingsbane 3) Se også notat fra borgermøder. 4) Chikaner, helleanlæg, hævede flader m.m. er fartdæmpende tiltag hvilket uanset valg af løsning vurderes nødvendigt for at sænke hastigheden på Nordrupvej hvilket mange har udtrykt ønske om. Det skal selvfølgelig være muligt at passere med lastbiler, landbrugsmaskiner m.m. 5) Flere bygninger langs Nordrupvej ligger tæt på vejbanen, ligesom hække, forhaver m.m. flere steder giver udfordringer. Det kan disse steder være vanskeligt at udføre en cykelsti efter vejreglerne. 1) 2) Indgår i detailprojektering 3) Borgernes mening om valg af løsning indgår i form af notater fra borgermøder og denne hvidbog i Politikernes beslutningsgrundlag. 4). 5) Løsninger ved passage af de forskellige ejendomme indgår som en del af detailprojekteringen. Modtaget d. 16. oktober 2016 fra Formand af Lokalrådet Allan Marott, Præstbrovej 14. Bilag 4m 1) Ligesom hovedparten af deltagerne på borgermødet ønsker Lokalrådet den dobbeltrettede cykelsti, da dette er den mest sikre løsning. Alternative løsninger som 2 minus 1 ønskes ikke, særligt når det er børn der skal køre på strækningen. 2) Det undrer Lokalrådet at der skal være en rabatbredde på 2.5 meter, når dette er set mindre andre steder. 1) Andre Kommuner har gode erfaringer med anvendelse af 2 minus 1 løsning. 2) Jf. vejreglerne skal der være 1.5 meters skillerabat. 3) I forbindelse undersøges mulighederne for etablering af en venstresvingsbane 4) Ikke indeholdt i det indeværende projekt. 1) Borgernes og Lokalråds mening om valg af løsning indgår i form af notater fra borgermøder og denne hvidbog i Politikernes beslutningsgrundlag. 2). 3) Indgår i detailprojektering

9 3) Lokalrådet ønsker at der etableres en venstresvingsbane på Haslevvej i Mulstrup for at undgå farlig situationer. 4) En forbindelse til den eksisterende sti på Farendløsevej vil være et gode for kommunen og børnene. 4) ændring. Udvalg og byråd kan overveje om projektet skal udvides til at omfatte forbindelse til sti på Farenløsevej Modtaget d. 11. oktober 2016 fra Poul Erik Hansen, Nordrupby 16. Bilag 4n Der foreslås en anden løsning for en forbindelse til den eksisterende cykelsti på Farendløsevej end den COWI forelagde på borgermødet. En forbindelse til den eksisterende cykelsti på Farendløsevej er ikke indeholdt i det indeværende projekt. ændring. Udvalg og byråd kan overveje om projektet skal udvides til at omfatte forbindelse til sti på Farenløsevej. Såfremt en forbindelse overvejes bør forslag fremsendt af Poul Erik Hansen også tages i betragtning. Modtaget d. 16. oktober 2016 fra medlem af Lokalrådet Ole Ingemann. Bilag 4o 1) Ole Ingemann har målt bredden af den eksisterende cykelsti på Ottestrupvej til kun 1,85 m. og undrer sig derfor over at en ny cykelsti jf. COWI skal være 2.5 meter. 1) Ifølge vejreglerne skal en fællessti med begrænset trafik være 2.5 meter bred. Hvis stien kun må anvendes af cyklister kan bredden reduceres til 2.0 meter. 1) Mulige stibredder indgår som en del af detailprojektering. 2) For at opnå en 2) Ifølge COWI skal Nordrupvej udvides til 5.5 meter for at følge vejreglerne mod de nuværende m. Ottestupvej er målt til kun 5.15 meters bredde. Det foreslås at bibeholde vejbredden på ca. 5 meter og i stedet bruge pengene på at renovere vejen. Samlet set på sti og vej kan spares 1 meters bredde. 3) Der foreslå en nedsættelse af den maksimale tilladte hastighed på hele Nordrupvej til 60 2) Ved nyanlæg eller større ombygningerne skal vejreglerne så vidt muligt følges. Grundet det relativt få brugere kunne det overvejes at reducere stibredden til 2.0 m. 3) En nedsættelse af den maksimale hastighed er en del af alle scenarier på enten hele eller en del af Nordrupvej. formindskelse af areal erhvervelse fremlægges muligheden for en reduktion af stibredden til beslutningstagerne. 3) Medtages i forbindelse med detailprojektering i alle scenarier.

10 km/h. Modtaget d. 30. maj 2016 fra Formand af Lokalrådet Allan Marott, Præstbrovej 14. Lokalrådet beder administrationen medtage forbindelse til den eksisterende cykelsti på Farendløsevej i forundersøgelsen. COWI har udarbejdet et forslag til en forbindelse samt et anlægsoverslag som et tillæg til rapporten. En forbindelse til den eksisterende cykelsti på Farendløsevej er dog ikke indeholdt i det indeværende projekt. Bilag 4p ændring. Udvalg og byråd kan overveje om projektet skal udvides til at omfatte forbindelse til sti på Farenløsevej. Såfremt en forbindelse overvejes bør forslag fremsendt af Poul Erik Hansen også tages i betragtning. Modtaget d. 25. februar samt 3. marts 2016 fra Lars Grønn, Nordrupvej 48 I mail af 25. februar blev der stillet en række opklarende spørgsmål: 1) Hvor kan der findes information om projektet 2) Hvor kan borgene henvende sig med ændringsforslag 3) Borgeren havde konstateret at COWI foretog opmålinger og ville gerne vide mere om hvad der foregik Mail af d. 3 marts: 4) Fra Haslevvej til Nordrupvej nr etableres ikke en cykelsti, men den maksimale tilladte hastighed nedsættes til 50 eller 60 km/h. Herfra mod Nordrup udføres cykelsti på sydsiden af Nordrupvej. 1) Administrationen henviste til Kommunens hjemmeside for yderligere information. 2) Der blev henvist til deltagelse i kommende offentlige møder om projektet ligesom borgeren altid kan henvende sig direkte til Kommunen. 3) Det blev oplyst at Kommunen havde indgået en aftale om et forprojekt med COWI og at den igangværende opmåling var en del af forprojektet. 4) En nedsættelse af den maksimale hastighed er en del af alle scenarier på enten hele eller en del af Nordrupvej. Den foreslåede løsning svarer i grove træk til det Lyseblå scenarie, dog med 2 minus 1 løsning frem for ingen cykelsti. Bilag 4q 1) 2) 3) 4) Hastighedsnedsættelse medtages i forbindelse med detailprojektering.

11 Modtaget d. 31. maj 2016 som en henvendelse direkte til borgmester m.m. fra Michael Jensen, Nordrupvej 4 Bilag 4r Svar givet af Borgmester Henrik Hvidsten samt Udvalgsformand Klaus Hansen d. 10. juni ) Borgeren vil sikre sig at gældende retningslinjer følges ved anlæggelse af en ny cykelsti. 2) Der vil være følgende fordele ved at anlægge en cykelbane som en del af eksisterende kørebane: a. En sikker vej for alle. Cyklisterne kører lige så sikker da billisterne tvinges ned i fart. Det modsatte vil være tilfældet ved en sti langs Nordrupvej, altså at farten øges. b. Nedsat hastighed c. Rabatter på Nordrupvej igennem Mulstrup bliver i bedre stand i stedet for som nu hvor de er kørt i stykker. d. Krydsning af Nordrupvej undgås da cyklisterne ankommer i den rigtige side. e. Billigere løsning 1) Den rådgiver der kommer til at står for detailprojektering forventes selvfølgelig at følge gældende regler, vejledninger m.m. 2) Argumenterne taler for en 2 minus 1 løsning eller alternativt en cykelbane igennem Mulstrup og imod en dobbeltrettet cykelsti. 1). 2), 2 minis 1 løsning igennem Mulstrup er indeholdt i 5 ud ad 6 scenarier. f. Mindre arealerhvervelse nødvendigt. Administrationens afsluttende bemærkninger

1 Program for borgermødet Program

1 Program for borgermødet Program MØDEREFERAT TITEL Nordrupvej borgermøde nr. 2 DATO 4. oktober 2016 STED Ringsted Kommune ADRESSE COWI A/S Nørretrov 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DELTAGERE Ca. 45

Læs mere

Antal skolebørn. Andel lastbiler

Antal skolebørn. Andel lastbiler NOTAT Trafik, Vej & Park Trafiksti-prioritering 2013 Prioriteringsnotat Trafiksti-projekter (alfabetisk rækkefølge) Bemærkninger Allindelillevej 2 410 25 40 * 5,4 4,2 1 78 80 21 10,5 Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 2: CYKELSTI LANGS NORDRUPVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 2: CYKELSTI LANGS NORDRUPVEJ TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 2: CYKELSTI LANGS NORDRUPVEJ Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik ApS Side 1 af 18 Parkalle 25, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

CYKELSTI PÅ NORDRUPVEJ

CYKELSTI PÅ NORDRUPVEJ RINGSTED KOMMUNE CYKELSTI PÅ NORDRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A079549-004 009 VERSION UDGIVELSESDATO

Læs mere

Forundersøgelser af dobbeltrettet cykelsti langs Nordrupvej i Ringsted

Forundersøgelser af dobbeltrettet cykelsti langs Nordrupvej i Ringsted Forundersøgelser af dobbeltrettet cykelsti langs Nordrupvej i Ringsted Borgermøde i Nordrup 18. maj 2016 1 08-07-2016 Program Ca. tidspunkt Program 19.00 Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Mødereferat. Udvidelse af Lågegyde.

Mødereferat. Udvidelse af Lågegyde. Mødereferat Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 4. februar 2010 Deltagere: Repræsentanter fra grundejerforeningerne omkring Lågegyde Politi Movia Dansk Cyklistforbund Repræsentanter fra Grønt Råd Viatrafik Repræsentanter

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Cykelstiprojekt Nordrupvej løsning igennem Mulstrup

Cykelstiprojekt Nordrupvej løsning igennem Mulstrup Klima- og Miljøudvalget 20-12-2018 17:30 Cykelstiprojekt Nordrupvej løsning igennem Mulstrup Åben dagsordenpunkt Sagsid: 18/3717 Sagen afgøres i: Byrådet 1-2563636 Åben Bilag 1 - løsning 2 (162336/18)

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 1

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 1 TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 1 By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65919681 E-mail

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016 Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup Borgermøde 31. maj 2016 1 06-06-2016 Program Ca. tidspunkt Program 19.00 Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18.

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej. NOTAT 18. UDKAST Skanderborg Kommune Adgang til Stjærvej og Stjærskolen Sikker skolevej NOTAT 18. juli 2018 LLJ/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Baggrund... 1 1.1 Eksisterende forhold...

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

HÅNDBOG OM STIKRYDS OG HÅNDBOG OM KRYDSNINGER MELLEM STIER OG VEJE

HÅNDBOG OM STIKRYDS OG HÅNDBOG OM KRYDSNINGER MELLEM STIER OG VEJE HØRINGSBOG BYERNES TRAFIKAREALER HÅNDBOG OM STIKRYDS OG HÅNDBOG OM KRYDSNINGER MELLEM STIER OG VEJE April 2016 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Høringsparter...

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Overordnet vurdering af rådgiveransvar

Overordnet vurdering af rådgiveransvar 8919438 Overordnet vurdering af rådgiveransvar Med henvisning til mail af 29. juni 2017 omfatter dette notat vores overordnede vurdering af, om Ringsted Kommune kan gøres erstatningsansvar gældende overfor

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Administrationens prioritering af ansøgninger til PULO s puljemidler i kategorien Sikker færden, 31. oktober 2018

Administrationens prioritering af ansøgninger til PULO s puljemidler i kategorien Sikker færden, 31. oktober 2018 Administrationens prioritering af ansøgninger til PULO s puljemidler i kategorien Sikker færden, 31. oktober 2018 Administrationen har vurderet projektansøgningerne ud fra følgende fem parametre: 1) den

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4 SKANDERBORG KOMMUNE TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende forhold

Læs mere

CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN

CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN Til Aarhus og Syddjurs kommuner Dokumenttype Teknisk rapport Dato Januar 2014 CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN LINJEFØRING ALTERNATIVER CYKELSTI MELLEM HORNSLET OG LØGTEN LINJEFØRING ALTERNATIVER Revision

Læs mere

Ny dagligvarebutik i Skallebølle

Ny dagligvarebutik i Skallebølle Ny dagligvarebutik i Skallebølle Trafiksikkerhedsrevision, Trin 2 Januar 2017 PROJEKT Ny dagligvarebutik i Skallebølle Trafiksikkerhedsrevision, trin 2 Projekt nr 227476 Dokument nr 1222360528 Version

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Vejen Kommune Side 1. den afledte medfinansiering i alt andrager 19,4 mio. kr. for Vejen Kommune, som afsættes på anlægsbudgettet for 2014 og 2015.

Vejen Kommune Side 1. den afledte medfinansiering i alt andrager 19,4 mio. kr. for Vejen Kommune, som afsættes på anlægsbudgettet for 2014 og 2015. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Godkendelse af styregruppens indstilling til Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat April 2015 Baggrund På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. dec. 2014 blev besluttet, at trafiksikkerhedsprojekter med en forventet pris på 100.000 kr. er der

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Bilag 1 Status Trafiksikkerhedsplan 2010 (inklusive stiprojekter)

Bilag 1 Status Trafiksikkerhedsplan 2010 (inklusive stiprojekter) 1 Ringsted Dagmarsgade/Anlægsvej Fjernelse af den eksisterende indsnævring og tilhørende beplantning i krydset. I stedet etableres et bump til dobbeltrettet trafik, evt. mindre indsnævring af vejprofilet

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Skolen ved Engvej Skolevejsvurdering. NOTAT 19. februar 2008 CAM/sb/psa

Dragør Kommune. 1 Indledning. Skolen ved Engvej Skolevejsvurdering. NOTAT 19. februar 2008 CAM/sb/psa Skolen ved Engvej Skolevejsvurdering NOTAT 19. februar 2008 CAM/sb/psa 1 Indledning Dragør Kommune har overvejelser om at opføre en ny 3 sporet skole ved Engvej og i stedet lukke Dragør Skole og Skolen

Læs mere

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde!

Arbejdsgruppe: Trafikudvalg. Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Arbejdsgruppe: Trafikudvalg Gruppens mission: At reducere risikoen for uheld i vores boligområde! Trafikmåling i området. Gennemsnitshastigheden er ca. 40 km/t. Men pga. dårlige oversigtsforhold fra sideveje,

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet

I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll om at evaluere trafikløsningen for Ørbæksvej, efter at kommunen har indført dobbeltrettet NOTAT Projekt Ørbæksvej - Alsvej Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Rambøll By og Trafik Kopi til Charlotte Skov 1. Baggrund I foråret 2014 bad Hørsholm Kommune Rambøll

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej Bygge- og Planafdelingen 08-10 -2013 Dir. telefon Sag: 12/5613 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Tlf. 5762 6262 Fax 5762 6315 Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

1 Program for borgermødet Program

1 Program for borgermødet Program MØDEREFERAT TITEL Rusgårds Bakke borgermøde DATO 31. maj 2016 STED Ringsted Kommune DELTAGERE Ca. 40 borgere 5 politikere Formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen Direktør Johnny Hauskjold Christensen,

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Notat om forskellige løsninger for etablering af cykelstier på Bülowsvej

Notat om forskellige løsninger for etablering af cykelstier på Bülowsvej Sagsbehandler: MHS/NS/AML Dok.nr.:2012/0070324-184 6. marts 2013 Vej- og Parkafdelingen Sagsnr. 2012/00770324 Notat om forskellige løsninger for etablering af cykelstier på Bülowsvej Indhold: 1. Indledning

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ PROJEKTNR.

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget

Referat. Klima- og Miljøudvalget Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2017 Dannet den: Fredag den 20-01-2017 Mødedato: Torsdag den 19-01-2017 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Mødelokale 1, Rønnedevej Medlemmer Klaus Hansen

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter.

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter. NOTAT Projekt Evaluering af 2 minus 1 vej på Stumpedyssevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-12-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Evaluering af 2 minus

Læs mere

NOTAT. Herskindskolen forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Herskindskolen forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Herskindskolen Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen, Erik Gersdorff Stilling og Martin Splid Svendsen Herskindskolen

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning

Anbefalede skoleruter Jens Kristian Duhn, Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Plan for Ballerupvej og frem

Plan for Ballerupvej og frem Plan for Ballerupvej - 2017 og frem 2 BALLERUPVEJ Fra vision til plan I 2016 gennemførte Furesø Kommune en borgerinddragelsesproces som resulterede i en helhedsplan for Ballerupvej. Planen beskriver, i

Læs mere

Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet

Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet Hvad gør man med vejen mens der bliver etaberet en tunnel? Vil det ikke give køer? Kommentar:

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Borgermøde. Forbedring af trafiksikkerhed omkring Kastanjerundkørslen Tirsdag d. 25. september 2018

Borgermøde. Forbedring af trafiksikkerhed omkring Kastanjerundkørslen Tirsdag d. 25. september 2018 Borgermøde Forbedring af trafiksikkerhed omkring Kastanjerundkørslen Tirsdag d. 25. september 2018 Program for aftenen 1. Velkommen/ v. Borgmester Ib Kristensen (5-10 min.) - Rammesætning for aftenen,

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan. Aabenraa Kommune

RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan. Aabenraa Kommune RØDEKRO SKOLECYKELBY Helhedsplan Aabenraa Kommune August 2017 1 Indhold A Adgang til skolen fra Rise samt krydsning af jernbanen mod syd 4 B Trafiksanering af Hærvejen 5 C Krydsning af Østergade 6 D Øvrige

Læs mere

EMDRUP. - et sikrere sted at færdes... marts Bispebjerg Lokaludvalg PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB

EMDRUP. - et sikrere sted at færdes... marts Bispebjerg Lokaludvalg PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB EMDRUP - et sikrere sted at færdes... marts 2009 Bispebjerg Lokaludvalg PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB INDHOLD - introduktion - empdrupvej (registrering - analyse - problem - løsning) - frederiksborgvej

Læs mere

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474 Notat Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat INDHOLD 7. december 2015 Projekt nr. 221991 Dokument nr. 1217725157 Version 2 Udarbejdet af: GULD Kontrolleret af: POU Godkendt af: ASO

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

VVM-SCREENINGSAFGØRELSE

VVM-SCREENINGSAFGØRELSE VVM-SCREENINGSAFGØRELSE Ringsted Kommune Vej- og Ejendomscenter Rønnedevej 9 4100 Ringsted vejogejendom@ringsted.dk Dato: 13. marts 2018 Afgørelse om at etablering af cykelsti mellem Mulstrup og Nordrup

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole

Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole Skolevejsanalyse 2013 Engesvang Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. 1 Indledning. Klokkergården Trafiksikkerhedsrevision trin Revisionsprocessen. 1.2 Revisionsprocessen

Dines Jørgensen & Co. 1 Indledning. Klokkergården Trafiksikkerhedsrevision trin Revisionsprocessen. 1.2 Revisionsprocessen Klokkergården Trafiksikkerhedsrevision trin 3 7. april 2016 BRJ/jvl 1 Indledning 1.1 Revisionsprocessen Projekterende Dines Jørgensen & Co. har på vegne af bygherren Sorø Kommune anmodet firmaet Via Trafik

Læs mere

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Borgerhenvendelser 2013-2014 Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr.

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Mandag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Mandag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Mandag den 28-05-2018 Mødedato: Torsdag den 24-05-2018 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Torben Lollike (tlo) B Lisbeth

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Projektforslag Januar 2016 Udgivelsesdato : Januar 2016 Vores reference : 14.8400.38 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere