ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING"

Transkript

1 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing. Forslaget er udarbejdet som et konkret bud på håndtering af problemet med høje reale sammensatte marginalskatter på afkastet af pensionsopsparing. Disse kan komme over 100 pct. pga. indkomstaftrapning af pensionstillæg, ældrecheck mv. Ifølge det beskrevne forslag skal alle årige sætte kr. ind på en privat pensionsordning (de mange der i forvejen har et pensionsbidrag på minimum kr. om måneden bliver ikke berørt af forslaget). Med normale antagelser for inflation og rente ender man op med en pensionsformue på ca. 1½ mio. kr. på pensionstidspunktet. Det vil give en årlig udbetaling på ca kr. gennem resten af livet, svarende til værdien af pensionstillægget og ældrechecken. Den varige virkning af gradvist at afskaffe pensionstillægget og ældrechecken i takt med indfasning af obligatorisk opsparing udgør 17 mia.kr. Dvs. at det finanspolitiske råderum i dag (og i al fremtid) udgør godt 17 mia. kr., hvis der indføres en obligatorisk opsparing og pensionstillæg og ældrecheck afskaffes. Råderummet kan f.eks. finansiere en lettelse i bundskatten på 3 pct.point. En reduktion i bundskatten på 3 pct.point vil øge den disponible indkomst med knap kr. for en LOfamilie, der i dag har en normal pensionsopsparing. Ved uændret opsparing vil den fremtidige indkomst som pensionist være mindre end under det nuværende skattefinansierede system (fordi LO-familien i dag har udsigt til et vist pensionstillæg og en arbejdsmarkedspension). Såfremt LO-familien øger pensionsopsparingen således, at indkomsten som pensionist er uændret, reduceres stigningen i rådighedsbeløbet fra knap kr. til godt kr. Den obligatoriske pensionsopsparing vil medføre, at personer med overførselsindkomster vil få en nedgang i rådighedsbeløbet på kr. For f.eks. en enlig dagpengemodtager er nedgangen i rådighedsbeløbet på godt kr. I et givet år er der 1,4 millioner personer, svarende til 47 pct. af de årige, som indbetaler mindre end kr. om måneden på en pensionsopsparing. Heraf er ca. halvdelen overførselsmodtagere, ca. 10 pct. er selvstændige, mens ca. 40 pct. er lønmodtagere. Ud af disse 1,4 millioner personer er det over halvdelen, som slet ikke sparer op til pensionen. For personer med relativt lave ydelser kan det være en udfordring at indbetale kr. om måneden i pensionsindbetaling (1.460 kr. efter skat). F.eks. har Thorning-regeringen reduceret kontanthjælpen for de årige til kr. om måneden. For denne persongruppe kan det selvsagt være meget svært at indbetale kr. om måneden til pension. Her kunne det være en mulighed, at staten betaler pensionsbidraget. Det vurderes, at det er relativt få personer, for hvem staten i så fald vil skulle betale pensionsbidraget. For studerende (ca studerende er over 25 år) kan det også være en udfordring at indbetale kr. om måneden til pension. Det kan håndteres gennem en ordning, så studerende kan udsætte deres pensionsbidrag indtil de får et job efter uddannelse. Den første tid på arbejdsmarkedet, kan de så betale dobbelt pensionsbidrag. Som det fremgår af CEPOS-analysen af 11. april , så er der meget høje sammensatte marginalskatter på pensionsopsparing. Disse høje marginalskatter udgør en trussel mod den fremtidige opbakning til arbejdsmarkedspensionerne, som udgør et væsentlig supplement til folkepensionen. Uden arbejdsmarkedspensionerne vil udgifterne til den skattefinansierede folkepension blive væsentlig større. Det er i høj grad indkomstaftrapning af ældrecheck og pensionstillæg, der medvirker til høje sammensatte marginalskatter ved pensionsopsparing. Ser man f.eks. på indbetalinger foretaget af en 60-årig bundskatteyder i ejerbolig, vil den reale sammensatte marginalskat ofte være omkring 130 pct. Og det skyldes især indkomstaftrapning af bl.a. ældrecheck og pensionstillæg. Der er to principielle tilgange til at løse problemet med de høje marginalskatter. Man kan enten afskaffe indkomstaftrapningen af ydelserne eller man kan afskaffe selve ydelserne. Den første 1 CEPOS-n o t a t : Re a l sa m m e n sa t p e n sio n sb e sk a t n in g p å o ve r p ct. fo r 6 0 -å r ige CEPOS Landgreven 3, København K

2 løsning medfører en meget stor stigning i de offentlige udgifter, mens den anden løsning fører til meget lave indkomster til pensionister, som ikke har sparet op. Det vil føre til et pres på de politiske partier om at gøre noget for disse lavindkomst-pensionister (der alene vil leve af folkepensionens grundbeløb på 5908 kr. månedligt), hvilket på sigt fører til øgede skattefinansierede pensioner. Det er således ikke en stabil løsning, at fjerne pensionstillæg og ældrecheck uden at sikre, at alle sparer tilstrækkeligt op på en privat pensionsordning. En afskaffelse af pensionstillægget og ældrechecken, kombineret med en indførelse af obligatorisk privat minimumspensionsopsparing, kan reducere de sammensatte marginalskatter markant. Forslaget har derudover to andre gunstige virkninger. Ved at fjerne udgifterne til ældrecheck og pensionstillæg skabes et råderum på 17 mia. kr. til at fjerne forvridende skatter. Sidst, men ikke mindst er det for den enkelte i gennemsnit forbundet med et betydeligt større afkast at spare op til pension på en privat ordning frem for via skattesystemet. Idéen med en obligatorisk minimumspensionsopsparing er: 1) at alle danskere i højere grad skal være selvforsørgende i alderdommen, 2) at incitamenterne til pensionsopsparing skal forbedres, 3) at der skal ske en aflastning af de offentlige udgifter og 4) at der skal genereres et råderum til lavere skat. En obligatorisk minimumsopsparing bør derfor betyde, at alle voksne sparer op til pension, så man som minimum har en pensionsformue, der genererer en indkomst som pensionist svarende til ældrecheck og pensionstillæg. Såfremt man i forvejen via f.eks. en arbejdsmarkedspension sparer kr. op om måneden bliver man ikke berørt af den obligatoriske pensionsopsparing. Med den obligatoriske pensionsopsparing er der ikke længere brug for ældrechecken eller pensionstillægget, der i dag beløber sig til 43,1 mia. kr. En afskaffelse af disse ydelser vil aflaste de offentlige udgifter og levere råderum til lavere skattetryk. Ud fra forventelige afkast- og inflationsniveauer 2 kræver det en pensionsopsparing på knap kr. før skat (1.375 efter skat) om måneden fra man er 25 år 3. Dermed ender man op med en pensionsformue på ca. 1,5 mio. kr. på pensionstidspunktet. Det vil give en årlig udbetaling på ca kr.(2014-pl), svarende til værdien af pensionstillægget og ældrechecken. Når alle har en pensionsformue, der genererer en indkomst som ældrecheck og pensionstillæg, så kan de to ydelser afskaffes 4. Den obligatoriske pensionsopsparing skal sættes ind i statsautoriserede pensionskasser, dvs. i praksis de nuværende private pensionskasser og arbejdsmarkedspensioner. Der bør være valgfrihed for den enkelte pensionsopsparer. 2 Afkastet på pensionsopsparing er sat til 5 pct., inflationen til 1,9 pct., mens de årlige produktivitetsstigninger er sat til 1,2 pct., jf. teknisk baggrundsrapport til Vækstplan DK 3 Studerende få mulighed for at udskyde deres pensionsopsparing. 4 Forslaget er neutralt i forhold til holdbarheden på de offentlige finanser. Det dækker dog over, at forslaget vil øge underskuddet på de offentlige finanser betragteligt i en årrække, for siden at give anledning til betydelige overskud på de offentlige finanser. Dette forløb skyldes, at skattelettelsen gives med samme, mens besparelsen på pensionstillæg og ældrecheck kommer gradvist. Såfremt de midlertidige underskud er uhensigtsmæssige (pga. EU krav mv.) kan de modvirkes ved at gennemføre modgående budgetforbedringer f.eks. ved at reducere væksten i det offentlige forbrug eller ved at reducere den årlige regulering af overførselsindkomster. 2

3 Den varige virkning på de offentlige finanser af gradvist at afskaffe pensionstillægget og ældrechecken, i takt med indfasning af tvungen opsparing, skønnes at udgøre 17 mia.kr 5. Udover sparede udgifter til pensionstillæg og ældrecheck, forbedres de offentlige finanser via øgede indtægter fra PAL-skatten. Det skyldes, at de større pensionsformuer genererer et afkast, der bliver beskattet med PAL-skatten på 15,3 pct. Dvs. at det finanspolitiske råderum i dag (og i al fremtid) udgør godt 17 mia. kr., hvis der indføres en obligatorisk opsparing og pensionstillæg og ældrecheck afskaffes 6. Råderummet på 17 mia. kr. kan finansiere en nedsættelse af bundskatten med 3 pct.-point, såfremt folkepensionisternes skattenedsættelse neutraliseres af en tilsvarende reduktion i folkepensionen. I et givet år er der 1,4 millioner personer, svarende til 47 pct. af de årige, som indbetaler mindre end kr. om måneden på en pensionsopsparing. Heraf er ca. halvdelen overførselsmodtagere, ca. 10 pct. er selvstændige, mens ca. 40 pct. er lønmodtagere. Ud af disse 1,4 millioner personer er det over halvdelen, som slet ikke sparer op til pensionen. Ca. 53 pct. af befolkningen i alderen år sparer mere end kr. op om måneden i pension. En LO-familie får en fremgang i rådighedsbeløbet på kr. En reduktion i bundskatten på 3 pct.point vil øge den disponible indkomst med knap kr. for en LO-familie (2* kr. i bruttoløn), der i forvejen indbetaler til en pensionsopsparing, jf. tabel 2. Typisk indbetaler en LO-arbejder 12 pct. om måneden af sin løn på en arbejdsmarkedspension svarende til knap kr. om måneden. Såfremt familien ønsker at opretholde indkomsten som pensionist (i forhold til det nuværende skattefinansierede system), kræver det en stigning i pensionsindbetalingerne på knap kr. om måneden, hvilket reducerer gevinsten til kr. Jævnfør at LO-medlemmer i dag stadig får en vis udbetaling af pensionstillæg (der i forslaget bortfalder), selvom de indbetaler til en arbejdsmarkedspension. Funktionærfamilie vinder knap kr. For en familie, hvor mor og far er privatansatte funktionærer (2* kr. i bruttoløn) og hvor der i forvejen indbetales til pension, udgør fremgangen i den disponible indkomst knap kr. ved uændret pensionsopsparing og godt kr. såfremt indkomsten som pensionist ikke skal reduceres. Personer, der i dag ikke sparer op, vil ofte få reduceret deres rådighedsbeløb Personer der i dag ikke sparer op til pension vil typisk opleve, at deres rådighedsbeløb reduceres. Nedgangen i det årlige rådighedsbeløb som følge af den obligatoriske opsparing vil ofte ikke blive opvejet af reduktionen i bundskatten. Break-even lønnen for hvornår der ikke sker en reduktion i rådighedsbeløbet er kr. i bruttoløn. Dvs. hvis man i dag ikke sparer op til pension og har en indkomst på under kr., så får man en nedgang i rådighedsbeløbet. Det fremgår nedenfor, at et par med indkomst som et LO-par (men som ikke sparer op til pension) vil 5 Skønnet på 17 mia. kr. bygger på en beregningsteknisk antagelse om, at effekten på de offentlige finanser af den fremtidige stigning i antallet af folkepensionister neutraliseres af øget aftrapning af pension stillæg mv. sfa. større pensionsformuer. 6 Det er i beregningerne antaget, at øget pensionsopsparing ikke reducerer den øvrige opsparing. Der er set bort fra, at staten skal finansiere den tvungne opsparing for en begrænset gruppe overførselsmodtagere. Der er ligeledes set bort fra den positive arbejdsudbudseffekt der kommer fra reduktionen i rådighedsbeløbet for overførselsmodtager. Denne effekt kan være ganske betydelig. 3

4 opleve en nedgang i rådighedsbeløbet på kr. årligt 7. For et funktionærpar (som ikke sparer op til pension) er nedgangen i rådighedsbeløbet på kr. Nedgangen er mindre for funktionærparret end for parret med indkomst som en LO-familie og det skyldes, at de har højere indkomst og derfor mere gavn af den lavere bundskat. Overførselsmodtagere får reduceret deres rådighedsbeløb med ca kr. om året Den obligatoriske pensionsopsparing vil medføre, at personer med overførselsindkomster vil få en nedgang i rådighedsbeløbet på kr. For en enlig dagpengemodtager er nedgangen i rådighedsbeløbet på godt kr., mens nedgangen for en kontanthjælpsmodtager er på knap kr. Når nedgangen i rådighedsbeløbet er størst for en kontanthjælpsmodtager, er det fordi han har den laveste indkomst og dermed får mindst ud af lettelsen af bundskatten. Reduktionen i rådighedsbeløbet vil trække i retning af bedre incitament til at tage et job. Det kan virke forkert, at nogle familier (dem der i dag ikke sparer op eller kun sparer lidt op til pension) skal have reduceret rådighedsbeløbet som følge af den obligatoriske pensionsopsparing. Omvendt skal man være opmærksom på, at den familie, der i dag sparer op til sin egen pension, over skattebilletten finansierer øget offentlig pension til f.eks. de familier med samme (eller højere indkomst) indkomst, som ikke sparer op til pension. Personer med lave indkomster For personer med relativt lave ydelser, kan det være en udfordring at indbetale kr. om måneden i pensionsindbetaling (1.460 kr. efter skat). F.eks. har Thorning-regeringen reduceret kontanthjælpen for de årige til kr. om måneden. For denne persongruppe kan det selvsagt være meget svært at indbetale kr. om måneden til pension. Her kunne det være en mulighed, at staten betaler pensionsbidraget. Det vurderes, at det er relativt få personer, for hvem staten i så fald vil skulle betale pensionsbidraget. For studerende (ca studerende er over 25 år) kan det også være en udfordring at indbetale kr. om måneden til pension. Det kan håndteres gennem en henstandsordning, så studerende kan udsætte deres pensionsbidrag, til de får et job efter uddannelse. Den første tid på arbejdsmarkedet kan de så betale dobbelt pensionsbidrag. Det kan med en vis ret fremføres, at den obligatoriske pensionsopsparing er tvang, men i dag er der også tale om tvang, når nogle danskere tvinges til at betale ekstra i skat for at finansiere nogle danskeres pensionstillæg og ældrecheck (bl.a. fordi de ikke ønsker at finansiere deres egen pension, men vil have andre danskere til at finansiere den). Forslaget erstatter 7 Det skal dog bemærkes, at LO-parret som følge af den obligatoriske pensionsopsparing får en pensionsindkomst, der er større end den de har udsigt til i dag. Det skyldes, at de sparer op til to fulde pensionstillæg. Med de gældende regler får parret ikke to fulde pensionstillæg i pensionstilværelsen. Tager man hensyn til denne fremgang i pensionistindkomsten, så reduceres nedgangen i rådighedsbeløbet til ca kr. 4

5 således en form for tvang med en anden. Forskellen er at en skat tvinger dig til at spare op for derefter at give opsparingen til nogle andre. Obligatorisk opsparing tvinger dig til at spare op til dig selv. Det kan også fremføres, at det ikke er en social begivenhed at blive gammel. Alle ved at de med stor sandsynlighed bliver gamle, og alle bør derfor spare op til alderdommen. 5

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester 1 HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut HD Finansiel rådgivning, 8 Semester Presset på det fremtidige pensionssystem. En analyse af pension i fremtiden. Forfatter : Jacob Modigh Vejleder: Torben Henning

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud

Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Analyserapport 2008:2 Forslag om 100.000 kr. loft over fradrag for pensionsindbetalinger et fejlskud Jannik Andersen Jan

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Kapitel 8: Pensioner. 8.1 Målsætninger

Kapitel 8: Pensioner. 8.1 Målsætninger Kapitel 8: Pensioner 8.1 Målsætninger Det er en væsentlig del af et velfærdssamfund at sikre rimelige levevilkår for ældre medborgere. Rimelige levevilkår for pensionister kan anskues fra to vinkler. Den

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 201-217 Debat og kommentarer Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Jan V. Hansen Forsikring & Pension, mail: jvh@forsikringogpension.dk

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005 Pensionsmarkedsrådets rapport om pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning og sammenfatning... 3 Kapitel 2. Pensionsopsparing og dækningsgrader...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé 1.1 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister 1.2 Investeringsstrategier og rentegaranti 1.3 Investeringsafkast 1.4 Omkostninger

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere