Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 21-11-2007 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Gunnar Nielsen Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget accepterede at behandle punkt 257 som tillægsdagsorden.

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 240. Præsentation af udvalgsbudgetter i Økonomiudvalget Gram Boligforening v/ Boligkontoret Danmark - årsregnskab 2005/ Haderslev Ældreboligselskab v/ Domea (Bakkebo) årsregnskab 2005/ Haderslev Andels Boligforening, Chr. Koldsvej 22 - låneoptagelse og huslejeforhøjelse Revisionsrapporter for gennemgangen af delingsaftaler Åbningsbalance pr. 1. januar Sikkerhedsstillelse i forbindelse med Vojenshallernes leasingaftale Markedsføring af erhvervsjord Anlægsbevilling til hangar til Vojens Lufthavn Revurdering af anlæg Etablering af område til kolonihaver ved Knavvej i Haderslev Hansborggade. Projekt for genåbning. Tillægsbevilling Takster daginstitutioner og dagpleje LUKKET DAGSORDEN 253. Salg af erhvervsjord i Gram - Arkæologisk forundersøgelse Salg af erhvervsarealer Organisering af salg af erhvervsjord Købstilbud på kommunalt areal ved Ellehammervej Overtagelse af areal

3 Økonomiudvalget, Side Præsentation af udvalgsbudgetter i Økonomiudvalget DIHBSC / ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalgsmødet 21. november skal danne model for præsentation af de enkelte udvalgs driftsbudgetter. Præsentation skal ske ved de enkelte direktører. Udvalgsformænd inviteres tillige til de respektive præsentationer. På det første møde er det planlagt at Økonomiudvalgets budget skal præsenteres. På møder i januar og februar 2008 forventes køreplanen at være et møde for Udvalget for Erhverv og Kultur samt Udvalget for Teknik og Miljø, et møde for Udvalget for Børn- og Familie samt Sundhedsudvalget og endelig Arbejdsmarkedsudvalget sammen med Voksenudvalget. Under Økonomiudvalget ligger de store indtægtsområder - disse bør også indgå i præsentationen. Med henblik på at bibringe en overordnet forståelse, foreslås det at præsentationen derfor også indeholder de generelle økonomiregler for kommunerne. Derfor kort gennemgang af styrelsesloven kommunernes regnskabsregler (den "gule") mål og rammestyring kasse- og regnskabsregulativ den decentrale model økonomisk decentralisering finansieringssiden (indtægter) investeringsoversigten Lovbundne udgifter Servicerammen Bevillingsniveau Politikområder Økonomiudvalgets driftsbudget (detaljeringsniveau??) særlige interesseområde - løn, it, puljer, udviklingsmidler mm. Skematik for den første præsentation bruges også på de øvrige udvalgs præsentationer. Intern Service udvikler skematikken og videreformidler til serviceområderne.

4 Økonomiudvalget, Side 438 Præsentationerne skal anskueliggøre valgt serviceniveau og eventuelle frihedsgrader i forbindelse hermed. Bilag Stikord til temaer på Direktionsmøde den 6. november 2007 (399609) Indstilling Intern Service indstiller: at oplægget drøftes og godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Willy Feddersen Godkendt, idet fokus rettes imod præsentation af omkostningsstrukturen og indtægtsområderne under det respektive udvalgs budget, idet sigtet er at tilvejebringe vidensdeling mellem det politiske og det administrative niveau i forhold til det samlede kommunale budget såvel som i forhold til de respektive udvalgsområder. Intern Service færdiggør skabelon til anvendelse i forbindelse med præsentationernes forberedelse. Formændene for de stående udvalg og Direktionens medlemmer inviteres til samtlige præsentationer. I forlængelse af den første præsentation den 21. november foretager Direktionen evaluering med sigte på de efterfølgende præsentationer. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Økonomiudvalget tog præsentationen til efterretning Gram Boligforening v/ Boligkontoret Danmark - årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 07/35 Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har fremsendt årsregnskab 2005/2006 for Gram Boligforening omfattende ÅBEN SAG

5 Økonomiudvalget, Side 439 regnskab for boligorganisation og byggefond, regnskaber for afdelinger, bestyrelsens årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollat. til godkendelse. Den afsluttende revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionspåtegningen, ligesom revisionen ikke har givet anledning til forbehold. En række afdelinger har i 2005/2006 haft underskud i størrelsesordenen ca kr. til ca kr. Det skyldes, at boligorganisationen ultimo har et urealiseret kurstab på obligationskontoen i fællesforvaltning på kr., der er bogført under renteudgifter. Afdelingerne har fået en rente på 0,6% af deres mellemregning med boligorganisationen. I budgetterne for 2005/2006 var der budgetteret med en væsentlig større rente til afdelingerne. Afdeling 14 (Kongevej, Kirkeallé, Slotsvej og Fabriksvej) fremkommer med et underskud på kr., der primært skyldes tab ved lejeledighed og fraflytning på kr. Underskudet overføres til underskudssaldoen, der herefter er på kr. I budgettet for 2006/2007 er der indarbejdet afvikling af underskudssaldoen med kr. Landsbyggefonden og Haderslev Kommune indgår i et projekt, hvori indgår såvel økonomisk som fysisk genopretning, herunder kapitalindskud, indgår. Teknik- og Miljøservice har foretaget et overordnet, udvendigt tilsyn af afdelingernes ejendomme og finder det generelle vedligeholdelsesniveau i orden. Der er enkelte bemærkninger til følgende afdelinger: Afdeling 3, Solbakken, Gram: Bærende konstruktioner over vinduespartier i stuer/opholdsrum (mod syd) bør efterses, idet tagkonstruktionerne "hænger". Den nordvendte tagflade er begroet og bør afrenses. Afdeling 7 - Ållingvej, Fole, Vinkelvej og Grønvang, Arnum: Vestgavle, Ållingvej og Vinkelvej, bør efterses. Nordvendt tagflade, Ållingvej, bør afrenses. Generelt for de tre bebyggelser gælder, at facader, tage, tagrender og nedløb bør medtages i den periodiske vedligeholdelsesplan i lighed med øvrige afdelinger. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd

6 Økonomiudvalget, Side 440 Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Haderslev Ældreboligselskab v/ Domea (Bakkebo) årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 06/13964 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Domea har fremsendt årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Ældreboligselskab, Bakkebo med 60 boliger, omfattende regnskab, spørgeskema og revisionsprotokollat, til godkendelse. Regnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. I revisionsprotokollatet anbefales, at der i spørgsmålet om forvaltningsrevision sideløbende med revurdering af forløbet siden indførelsen, i muligt omfang sker en systematisk opfølgning og rapportering på allerede fastlagte målsætninger. Det anføres endvidere, at afdelingen som hidtil udlejer et kælderlokale og et lokale i stueplan til Haderslev Kommune til brug for hjemmepleje og sygeplejersker. Såfremt lokalerne har status som egentlige servicearealer, kan de ikke indgå i en afdeling med boliger, men skal indgå i en selvstændig afdeling, jfr. bek.om drift af almene boliger m. v., 22, stk. 4. Det anbefales, at forholdet undersøges nærmere. Endelig anføres, at huslejen for kælderlokalerne var fast i lejeaftalens første 10 år, som udløb i september Iflg. administrator er aftalen endnu ikke genforhandlet. For lokalerne i stueetagen udgør lejen 50% af den gældende leje pr. m2 for boligerne. Huslejen synes ikke at være reguleret i takt hermed. For 2005/2006 udgør den samlede husleje for servicearealerne kr. Omkring gennemgang af årsregnskab 2004/2005 anfører revisionen, at resultatet af tilsynets gennemgang af årsregnskabet endnu ikke foreligger. Dette er fremsendt til boligselskabet den 8/

7 Økonomiudvalget, Side 441 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt, idet Voksenservice anmodes om at undersøge de nævnte forhold omkring servicearealer og husleje. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Haderslev Andels Boligforening, Chr. Koldsvej 22 - låneoptagelse og huslejeforhøjelse DIFLFO / 07/24610 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en huslejeforhøjelse på 50 kr. pr. måned pr. bolig fra 1. december 2007 for ungdomsboligerne i afdeling 34 på Chr. Koldsvej. Som led i udlejning af alle 25 boliger til Idrætsakademiets elever er det besluttet at indkøbe fællesinventar og at etablere terasser og stier uden om boligerne. Huslejeforhøjelsen bevirker, at beboerne kan opnå boligstøtte på ca. 250 kr. månedligt pr. bolig. Den nuværende husleje er på kr. pr. måned, og huslejen bliver herefter på kr. Når boligstøtten fratrækkes, bliver den reelle udgift for beboerne på kr. Endvidere ansøges om godkendelse af en låneoptagelse på kr. med en årlig ydelse på kr. til de anførte formål. Tiltagene er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

8 Økonomiudvalget, Side 442 Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Revisionsrapporter for gennemgangen af delingsaftaler DIBBCH / 05/80 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er indgået delingsaftale mellem de overtagende myndigheder om aktiver og passiver fra Christiansfeld Kommune, Nørre Rangstrup Kommune og Sønderjyllands Amt. Haderslev Kommune har anmodet Kommunernes Revision A/S om en gennemgang af delingsaftalerne inden fristen for aflevering af åbningsbalancen. Kommunernes Revision A/S har i vedlagte notat af 8. november 2007 redegjort for gennemgangen af "Fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter i f.m. kommunalreformen - Delingen mellem Sønderjyllands Amt og Haderslev Kommune". Det anbefales, at sagen vedrørende Slivsø følges op overfor Region Syddanmark, men at forholdet vedrørende inventar til genoptræning på Haderslev Sygehus ikke forfølges yderligere, i givet fald kun med opbakning fra de 3 andre kommuner i det tidligere amt. Kommunernes Revision A/S har i vedlagte notat af 14. november 2007 redegjort for gennemgangen af "Fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter i f.m. kommunalreformen - Delingen mellem Christiansfeld Kommune og Haderslev Kommune Delingen mellem Nørre Rangstrup Kommune og Haderslev Kommune". Procedure Sagen behandles i Direktionen den 20. november 2007, Økonomiudvalget den 21. november 2007 og Byrådet den 29. november 2007.

9 Økonomiudvalget, Side 443 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag VS: Notat om deling amtet med KR s logo - Word Pro - KR-notat om deling amtet.pdf (403422) Notat om delingen af Christiansfeld og Nørre-Rangstrup Kommuner - Word Pro - Notat om deling Christiansfeld og Nørre-Rangs.pdf (405800) Indstilling Intern Service indstiller, at notaterne fra Kommunernes Revision A/S tages til efterretning, samt at administrationen arbejder videre med opfølgning vedrørende Slivsø overfor Region Syddanmark. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen anbefales, idet Direktionen endvidere anbefaler, at Byrådet retter fornyet henvendelse til Regionen for at få svar fra Regionen vedrørende tidligere rettet forespørgsel vedrørende Slivsø. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 DIBIRJ / 07/1635 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med etableringen af nye kommuner pr. 1. januar 2007 skal der udarbejdes en åbningsbalance baseret på reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 er det regnskabsmæssige fundament for de nye kommuners regnskabsaflæggelse.

10 Økonomiudvalget, Side 444 I Haderslev Kommune har arbejdet med etableringen af åbningsbalancen været forankret i en arbejdsgruppe. I mødet den 26. april 2007 godkendte Byrådet oplæg til regnskabspraksis, hvilken er anvendt i det videre arbejde. I åbningsbalancen indgår aktiver og passiver fra de tre sammenlagte kommuner, samt andele af aktiver og passiver fra h.h.v. Christiansfeld og Nørre Rangstrup kommuner og fra Sønderjyllands Amt. Opdelingerne af de tre sidstnævnte fremgår særskilt af delingsaftalerne, der er indgået mellem de overtagende myndigheder. Haderslev Kommune har anmodet Kommunernes Revision A/S om en gennemgang af delingsaftalerne inden fristen for aflevering af åbningsbalancen. Revisionsrapporter for gennemgangen af delingsaftalerne forelægges i særskilt sag. Det forventes ikke, at revisionsgennemgangen giver anledning til beløbsmæssige ændringer i åbningsbalancen. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for Haderslev Kommune vedlægges (bilag 1 med underbilag). Økonomiske forhold Åbningsbalancen bliver en del af grundlaget for den kommende regnskabsafslutning, hvorfor godkendelse heraf vil få fremtidig indflydelse på årsregnskaberne. De principielle forhold er dog allerede godkendt i forbindelse med godkendelsen af regnskabspraksis. I tilknytning til åbningbalancen er der etableret et nyt anlægskartotek, indeholdende de fysiske anlægsaktiver fra de tre gamle kommuner, samt for de overtagne sogne og amtet. Anlægskartoteket vil være fundamentet for det fremtidige omkostningsregnskab - dvs. det regnskab der indeholder afskrivninger på eksempelvis bygninger, inventar og tekniske anlæg. Juridiske aspekter Udarbejdelsen sker i øvrigt under hensyntagen til reglerne om behandling af kommunens årsregnskab, jf. 45 i Styrelsesloven. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 20. november 2007, Økonomiudvalget den 21. november 2007 og Byrådet den 29. november Åbningsbalancen skal behandles i Byrådet og inden udgangen af november 2007 overgives til revisionen. Senest 1. december 2007 skal åbningsbalancen indsendes til Danmarks Statistik. Revisionen udarbejder en påtegning og afgiver inden udgangen af januar 2008 en beretning om revisionen af åbningsbalancen. Den reviderede åbningsbalance samt Byrådets beslutning vedrørende

11 Økonomiudvalget, Side 445 revisionens bemærkninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden den 15. marts Tovholder/informationsansvarlig Intern Service / Økonomichefen Bilag Bilag 1 - Åbningsbalance 1. januar 2007 (404967) Underbilag - Kautions- og garantiforpligtelser (400487) Indstilling Intern Service indstiller, at åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 godkendes med henblik på overdragelse til revisionen inden udgangen af november Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Sikkerhedsstillelse i forbindelse med Vojenshallernes leasingaftale DIHENH / 07/25281 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med anskaffelse af ny ismaskine i Vojens Skøjtehal ønsker bestyrelsen at indgå i en leasingaftale med fa. Kommuneleasing A/S. Kommuneleasing stiller som betingelse, at Haderslev Kommune indgår som kautionist, og det er i den forbindelse, at hallen søger om byrådets godkendelse heraf. Det kan i den forbindelse nævnes, at Vojenshallerne - hvor skøjtehallen indgår - som selvejende institution har til formål at skabe rammer for sport, idræts- og fritidsaktiviteter for borgerne, formål som også foregår i kommunalt regi. I forbindelse med den gamle ismaskine s havari, besluttede

12 Økonomiudvalget, Side 446 bestyrelsen for Vojenshallerne efter indhentede tilbud at anskaffe en ny. I forbindelse med finansiering af dette køb vedtog bestyrelsen at indgå i en leasingaftale og centerchef for Vojenshallerne Birte H. Hansen indhentede tilbud fra henholdsvis Syd-leasing, og på opfordring af økonomiafdelingen også et tilbud fra fa. Kommuneleasing A/S. Tilbuddet fra Kommuneleasing var klart billigst. Over leasingperioden i alt ca kr. I.h.t. Kommuneleasings regler kræver firmaet, at der ved aftaler med selvejende institutioner indhentes en kommunal sikkerhedsstillelse. Det fremgår videre af oplysninger fra Kommuneleasing A/S, at garantien udfærdiges sådan, at Haderslev Kommune som kautionist og selvskyldner indestår og hæfter for rigtig og skadesløs betaling af de forpligtigelser, som fonden for Vojens idræts- og sportshaller påtager sig ved indgåelse af leasingaftalen. Da Haderslev Kommune har andre leasingengagementer med Kommuneleasing, er bestemmelser om solidarisk hæftelse samt indtrædelse som medlem i Kommunekredit opfyldt. Til yderligere belysning af hele sagen vedr. hændelsesforløb, indhentede tilbud, afvikling af leasingperioden, bestyrelsesbeslutninger m.v. henvises til selve sagen, hvor disse ting er beskrevet. Indstilling Erhvervs- og Kulturservice vurderer, at det ud fra en helhedsvurdering er en fornuftig aftale at indgå, og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives den fornødne garantistillelse i forbindelse med Vojenshallernes indgåelse af leasingaftalen. Det kan i den forbindelse nævnes, at den gamle ismaskine også var finansieret ved leasing, og at denne aftale netop er afsluttet. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Eventuel effekt på lånerammen undersøges inden byrådsmødet Markedsføring af erhvervsjord DIWIFE / 07/24975 ÅBEN SAG Sagsfremstilling En væsentlig del af den kommunale erhvervsudvikling og jobskabelse ligger i salg af erhvervsjord - ikke mindst ved motorvejen, hvor

13 Økonomiudvalget, Side 447 Haderslev-Vojens Erhvervspark i Byrådets planstrategi er udpeget som vækstdynamo. En afgørende forudsætning for salg er markedsføring. Haderslev Kommune har i de sidste par år ikke haft en målrettet, systematisk og professionel markedsføring af erhvervsjorden. Nord, syd og vest for Haderslev Kommune har nabokommunerne godt gang i salget af erhvervsjord ved motorvejen. Dertil kommer at de potentielle købere i stigende grad afdækker markedet og de tilbud kommunerne i en given region har. Haderslev Kommune har pt. kun et sparsomt salgsmateriale, der kan fremsendes til potentielle købere. I et samarbejde mellem den kommunale seniorkonsulent med ansvar for salg af erhvervsjord og UdviklingsCenter Haderslev der tidligere har haft ansvaret for markedsføringen af den kommunale erhvervsjord ved motorvejen er der nu udarbejdet et oplæg til markedsføring. Sammen med Olivander & Partners er der lavet et oplæg til markedsføring af de tre områder der er ved motorvejen: Søndergård, Erhvervsparken og Hammelev (se vedlagte oplæg). Vedlagte markedsføringsoplæg tilgodeser en række af de forhold, der kendetegner den aktuelle situation for Haderslev Kommune. Oplægget giver mulighed for integration og praktisk sammenhæng med såvel Haderslev Kommunes som UdviklingsCenter Haderslevs markedsføring og aktiviteter. For det andet er der i oplægget angivet en løsning på, hvordan de tre områder (Søndergård, Erhvervsparken og Hammelev) bindes sammen. Oplægget tilgodeser i markedsføringen differentieringen af de tre områders fokus på videnserhverv, transporttunge erhverv mv. Med vedlagte materiale vil Haderslev Kommune få en rød tråd i sin behandling af nye kunder til erhvervsjorden set fra kundernes synsvinkel. Fra de henvender sig og modtager materiale, til de indledende forhandlinger med en kompetent forhandler, til den udstrakte service i sagsbehandlingen, til modtagerapparatet i etableringsfasen og til udviklingsfasen hvor erhvervsservice bliver en del af hverdagen. Økonomiske forhold Oplægget til markedsføring af erhvervsjord beløber sig til kr. Kampagnen kommer til at løbe over tre år ( ). Hovedparten af udgifterne forfalder i Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udgiften indregnes i omkostningerne ved salg af erhvervsjord og således finansieres af salgsindtægter fra erhvervjord i Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 21. november 2007.

14 Økonomiudvalget, Side 448 Tovholder/informationsansvarlig Mogens Olsen. Bilag Markedsføringsforslag (404644) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at den beskrevne markedsføring af erhvervsjord iværksættes, og at udgifterne indregnes i salgsprisen på erhvervsjord. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Erhvervs- og Kulturservice anmodes om at viderebearbejde oplægget til fornyet forelæggelse for Økonomiudvalget på grundlag af udvalgets drøftelse Anlægsbevilling til hangar til Vojens Lufthavn DIERBA / 06/13271 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Vojens Lufthavn ejer i dag en uopvarmet hangar, som er lejet ud til Danfly Aviation ApS til brug for parkering af deres skolefly. Denne hangar er placeret på et areal lejet af kommunen tæt ved Vojens Lufthavns terminal. Danflys aktiviteter er stærkt stigende, såvel indenfor flyveundervisning som indenfor taxiflyvning. Danfly har lejet alle ledige arealer i terminalen til kontorer og undervisning og har desuden opstillet en pavillon til undervisning ved siden af terminalen. Danflys aktiviteter med administration og flyundervisning sker således med base i terminalen, og dette ønsker Danfly at fortsætte med. På sigt forestiller Danfly sig, at der er opstillet 3 simple hangarer ved terminalen til brug for skolefly. Taxifly og andre fly kan placeres andre steder. Der pågår samtidig forhandling med Forsvaret om leje af op til 7 hangarer i den modsatte ende af startbanen. Her forventer Danfly at leje 2 hangarer. Det vil være meget uhensigtsmæssigt for Danfly, at hangarerne til skolefly er placeret 3 km væk i den modsatte ende af startbanen, da instruktion af eleverne foregår i terminalen. Danfly har indgået en aftale med Belair om taxiflyvning og har desuden indgået en aftale om delvis brug af 2 private jetfly fra foråret 2008 til taxiflyvning på længere distancer. Disse fly forudsættes

15 Økonomiudvalget, Side 449 placeret i forsvarets hangarer. Vojens Lufthavn har desuden fået flere forespørgsler om flyopbevaring i hangarer, som vi ikke har kunnet imødekomme. Der er således ingen tvivl om behovet for hangarfaciliteter på Vojens Lufthavn. Med Danflys ønske om at blive i og ved terminalen med undervisning og administration, vil aktiviteterne i fremtiden blive delt i to geografier, nemlig en ved terminalen og en anden i den modsatte ende af Flyvestation Skrydstrup, hvor flere erhvervsaktiviteter kan foregå, naturligvis under forudsætning af, at der indgås en udvidet aftale med Forsvaret. Det er således ikke i modstrid med de fremtidige og overordnede planer at opføre endnu en hangar ved terminalen for Vojens Lufthavn. Økonomiske forhold Der er lavet et overslag på anlægsudgifterne, der beløber sig til kr. ekskl. moms. Der indgås en lejekontrakt med Danfly på leje af hangaren. Det foreslås, at udviklingspuljen for Udvalget for Erhverv og Kultur for 2008 anvendes, idet udviklingspuljen for 2007 er brugt. Udviklingspuljen i 2008 har et restbudget på kr. før bevilling af ovennævnte beløb. Bevillingspåtegning: Til 234.xxx Opførelse af hangar til Vojens Lufthavn gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen udgør på dette stednr. herefter i alt kr. Til 234.xxx Opførelse af hangar til Vojens Lufthavn gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. i 2007 finansieret af Udviklingspuljen for Udvalget for Erhverv og Kultur. På stednr Udviklingspulje for Udvalget for Erhverv og Kultur meddeles budgetomplacering med kr. fra 2008 til Procedure Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 12. november 2007, i Økonomiudvalget den 21. november 2007 og i Byrådet den 29. november Tovholder/informationsansvarlig Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay Bilag Lejekontrakt for hangar til Danfly (400139) Notat om byggeomkostninger for opførelse af hangar (399793) situationsplan - Vojens Lufthavn - udbygning (400248)

16 Økonomiudvalget, Side 450 Vurdering af ansøgning til udviklingpuljen- hangar til Vojens Lufthavn (400129) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller at Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler projektet til Økonomiudvalg og Byråd, og indstiller at der gives en anlægsbevilling som beskrevet i bevillingspåtegningen under økonomiske forhold Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov Udvalget for Erhverv og Kultur fremsender ansøgningen til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling om, at der gives en anlægsbevilling fra Byrådets visionspulje. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler endvidere lejeaftalen til godkendelse, idet lejeindtægten tilføres kassebeholdningen Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Indstillingen anbefales således, at 1. at i bevillingspåtegningen godkendes 2. at i bevillingspåtegningen ændres til, at der til 234.xxx Opførelse af hangar til Vojens Lufthavn gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. i 2007 finansieret af Visionspulje 3. at i bevillingspåtegningen udgår der til driftsbudgettet til Vojens Lufthavn under Udvalget for Erhverv- og Kultur i 2008 m.v. gives indtægtsbevilling på kr. årligt der i 2008 m.v. tilføres likvide aktiver kr. årligt Revurdering af anlæg 2007 DITHER / 07/7958 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På grund af det fremskredne tidspunkt i forhold til Budgetkontrol på anlæg i 2007, er det besluttet at de enkelte serviceområder følger op på egne anlæg.

17 Økonomiudvalget, Side 451 Hovedprincipperne er, at der foretages opfølgning på indeværende års projekter og en vurdering af behov for overførsler af rådighedsbeløb fra 2007 til På baggrund af denne vurdering kan der ultimo 2007 ansøges om en a conto-overførsel til 2008, der efterfølgende i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages endeligt. Teknik og Miljøservice har udarbejdet oversigter over samtlige anlægsprojekter, som er overført fra de gamle kommuner, samt nye bevilligede anlægsprojekter for Der er foretaget en vurdering af samtlige anlægsprojekter i 2007, hvor der er vurderet: Er der behov for tillæg til rådighedsbeløb +/- i forhold til forventet forbrug Finansiering af evt. tillæg til rådighedsbeløb? Er der behov for at søge regulering/evt. nye anlægsbevillinger? Forventes der mer/mindreforbrug på rådighedsbeløb ved årets udgang? I så fald søges beløbene overført fra 2007 til Procedure Behandels i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Stab og Administration, Thomas Eriksen Bilag UTM revurdering af anlæg 2007 (405826) UTM bemærkn.rev.anlæg 07 - skattefin. (405827) UTM bemærkn.rev.anlæg brugerfinan. (405828) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller, at udvalget godkender revurderingen af anlæg, samt overførsel af mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb til Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler sagen godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Sagen udgik af dagsordenen.

18 Økonomiudvalget, Side Etablering af område til kolonihaver ved Knavvej i Haderslev DISOKK / 04/2625 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kolonihaveforbundets Haderslev Kreds 30-1 ved kredsformand H. P. Juhl, søgte den 7. februar 2006 om udlæg af et areal til nye kolonihaver i Haderslev. Ansøgeren foreslår, at der udlægges et areal ved Knavvej med plads til 30 haver, men med mulighed for en udvidelse på yderligere 30 haver. Ansøgeren gør opmærksom på, at antallet af kolonihaver i Gl. Haderslev kommune kun udgør 2% af antallet af etageboliger, mens antallet i byer uden for Hovedstadsregionen og de 4 største byer i gennemsnit udgør 7%. Sagen er forberedt af Teknik- og Miljøservice, som har følgende bemærkninger: Haderslev Kommune ejer matr. nr. 81, Erlev, der er et ca. 16,6 ha stort areal beliggende syd for Knavvej i området mellem Aabenraavej og Vilstrupvej. Arealet udgør en del af et område, der er udlagt til forskellige former for større, arealkrævende fritidsaktiviteter, offentlige formål i Regionplan Området er ikke optaget i kommuneplanen eller lokalplanlagt, så etableringen af kolonihaver i området forudsætter en sådan planlægning. Hovedparten af området er omfattet af en skovbyggelinie, som udspringer fra Rævekær Skov. Teknik- og Miljøservice finder placeringen god. Økonomiske forhold På et møde den 14. december 2006 mellem repræsentanter for Kolonihaveforbundet i Danmark, lokale repræsentanter for kolonihaveforeningerne og Haderslev Kommune blev det aftalt, at når der foreligger et forslag til finansiering af kolonihaveprojektet,vil det blive forelagt for Økonomiudvalget. På mødet nævnte kommunen, at den formentlig er villig til at stille den nødvendige jord til rådighed. Det drejer sig om ca. 4,6 ha, (se skitse, udarbejdet af Teknik- og Miljøservice). Det blev også nævnt på mødet, at udarbejdelse af kommuneplantillæg

19 Økonomiudvalget, Side 453 og lokalplan samt afsætning af plantebælter, veje og de enkelte grunde vil kunne udføres af kommunen uden beregning. Det er dog nødvendigt at frastykke kolonihaveområdet fra den oprindelige matrikel og denne udgift bør Haderslev Kommune påtage sig. Udgiften hertil vil være ca kr. Ifølge en tilkendegivelse fra Haderslev Museum vil der formentlig ikke være behov for en arkæologisk undersøgelse af arealet, da der ikke skal dybdepløjes. Haderslev Museum har endnu ikke fremsendt en skriftlig tilbagemelding. Museet mener, at der ikke er væsentlige bevaringsværdier i form af jordfaste fortidsminder, der vil blive berørt af anlæggelsen af kolonihavegrundene. Men bygherre skal altid være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet påtræffes noget, som er omfattet af museumslovens bestemmelser, så skal arbejdet omgående indstilles og Museet adviseres - en normal procedure. Haderslev Kommune har oprettet overenskomster/lejekontrakter med de eksisterende kolonihaveforeninger i kommunen. Derfor bør der også oprettes én for den nye forening. Foreningerne betaler i øjeblikket 0,31 kr pr. m2 jord og prisen indeksreguleres hvert år. Kommunen opkræver ikke ejendomsskat hos de eksisterende kolonihaveforeninger. Denne ordning bør også gælde for den nye forening. Kolonihaveforbundet ved Mads Kofod har fremsendt en økonomisk oversigt over anlægs- og driftudgifter ved etablering af kolonihaverne. Det anslås, at anlægsudgifterne vil være kr. Heri indgår etablering af veje, køb af planter til læbælter, vandtilslutning, kloaktilslutning og køb af hækplanter. Det forudsættes, at kolonisterne selv planter læhegn og hække. Der er ikke i beløbet indregnet udgifter til behandling af jorden i området. Det er ikke afsat et beløb til betaling af jordleje. Betaler hver af de 60 kolonister et indskud på kr, i alt kr, vil der være kr som restfinansiering. Lånes dette beløb, vil den årlige udgift for hver have blive kr =1482 kr. Lånet er et 20 års lån med halvårlig betaling og en rente på 5%. De 950 kr er årlige driftsomkostninger pr. have, men heri indgår jordlejen ikke. (Oplysninger fra primo 2007.) Forsyningsservice oplyser, at de afsatte udgifter til forsyning af kolonihaveområdet med vand og kloak ikke er tilstrækkelige. Der skal afsættes kr. til fremføring af en vandledning og ledninger frem til de enkelte grunde og ,22 til tilslutningsbidrag i forbindelse med spildevand. I ovennævnte overslag fra Kolonihaveforbundet er der afsat henholdsvis kr. og kr. til vand og kloak. På et møde den 31. oktober 2007 var der mellem

20 Økonomiudvalget, Side 454 Kolonihavekredsen/de lokale kolonihaveforeninger og Haderslev Kommune enighed om, at følgende udgifter afholdes af Kolonihavekredsen/den kommende kolonihaveforening: Spildevandstilslutning i henhold til oplæg fra Haderslev Forsyning baseret på den aktuelle pris for 2 tilslutningsbidrag (maj 2007 er beløbet ,22 kr. inkl. moms). Vandtilslutning. Det samlede beløb afhænger af om Haderslev Forsyning skal lægge ledning ind på hver havelod. (Maj 2007 er beløbet kr. inkl. moms + udgifter til eventuelle målerbrønde.) Udgifter til interne veje, pladser, stier og vejtilslutning afholdes af Kolonihavekredsen. Udgifter til jordbearbejdning, etablering af afskærmende beplantning og interne hække, herunder indkøb af planter, afholdes af Kolonihavekredsen. Udgifter til fremføring af strøm afholdes af Kolonihavekredsen. De samlede udgifter for Kolonihavekredsen anslås på baggrund af de seneste oplysninger at ligge på omkring kr. inkl. moms, svarende til ca kr. pr. havelod inkl. fællesfaciliteter. Personalemæssige forhold Teknik- og Miljøservice skal varetage udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, ligesom Teknik- og Miljøservice vil varetage afsætninger m.m. i området. Juridiske aspekter Der skal indgås kontrakt med Kolonihaveforbundet om arealets fremtidige udnyttelse og drift. Det forudsættes, at Kolonihaveforbundet garanterer for den nødvendige låneoptagning til etablering af området. Gennem planlægningen og aftale om etablering af kolonihaver sikres arealet normalt til kolonihaveformål i henhold til Lov om kolonihaver og Lov og planlægning. Procedure Økonomiudvalget skal forholde sig til det planlægningsmæssige og de økonomiske og juridiske forhold, og Teknik- og Miljøudvalget varetager den egentlige planlægning og efterfølgende tilsyn/drift. Tovholder/informationsansvarlig Erhvervs- og Kulturservice, Søren Klint Kistorp, Teknik- og Miljøservice, Jens Østergaard Larsen. Indstilling Erhvervs- og Kulturservice og Teknik- og Miljøservice indstiller,

21 Økonomiudvalget, Side 455 at der igangsættes den nødvendige planlægning for området under forudsætning af, at der ikke skal foretages arkæologiske undersøgelser, at et ca. 4,6 ha (det areal der skal bruges til havelodder og interne arealer og den afgrænsende beplantning) af matr.nr. 81 Erlev, Gl. Haderslev, stilles til rådighed for en ny kolonihaveforening, på samme vilkår som gælder for de eksisterende kolonihaveforeninger, at der oprettes en lejekontrakt for den nye forening, at Haderslev Kommune betaler frastykningen/udstykningen af kolonihaveområdet, at Teknik- og Miljøservice udarbejder kommuneplantillæg og lokalplan for kolonihaveområdet og uden beregning foretager afsætning af plantebælter, veje og de enkelte grunde, og at den nye kolonihaveforening forpligter sig til at plante og vedligeholde træer og buske i plantebælterne efter nærmere aftale med Teknik- og Miljøservice. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt Hansborggade. Projekt for genåbning. Tillægsbevilling DIHOHH / 07/7419 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I masterplanen for omdannelsen af Haderslev Havn er det forudsat, at Hansborggade øst for Toldbodgade genåbnes med forbindelse fra Toldbodgade til Gasværksvej. Denne åbning er aktualiseret af, at adgangen til DB-Partners boliger ved Ny Hansborg sker fra Hansborggade. Derfor er der allerede foretaget den nødvendige rydning af hegn m.m. for at kunne skabe nævnte adgang. På denne baggrund er derfor udarbejdet overslag omhandlende etablering af nyt afvandingssystem, ny belægning med kantsten, fortov og ny vejbelysning, idet tværprofilet (inkl. langsgående parkering i den ene vejside) gives samme principielle udformning som ved den genåbnede del af Østergade. Da byggerierne langs Hansborggade ikke er afsluttet, vil projektet

22 Økonomiudvalget, Side 456 blive gennemført i etaper, idet disse løbende koordineres med DB- Partners byggeplaner. Da vejen p.t. henligger i grus, er der som en første etape forudsat etableret kantsten (i sydsiden) og asfalt i en del af vejens vestligste del. Enkelte rydningsopgaver er allerede udført af hensyn til vejadgangen til Ny Hansborg. Der er udarbejdet følgende bygherreoverslag: Entreprenørudgifter Skilte, belysning, beplantning Bortkørsel og behandling af forurenet jord Uforuds. udg., herunder etapedeling Projektering, tilsyn I alt, ekskl. moms kr kr kr kr kr kr. Økonomiske forhold Projektet foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat på stednr , Haderslev Havn - omdannelse. Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø (31/10), Udvalget for Erhverv og Kultur (12/11), Økonomiudvalget (21/11) og Byrådet (29/11). Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller, at der til nyt stednr , Genåbning af Hansborggade, gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af det på stednr , Haderslev Havn - omdannelse, afsatte rådighedsbeløb. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen og Tonny Thomsen Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler overfor Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet sagen godkendt som indstillet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler indstillingen over for Økonomiudvalg og Byråd.

23 Økonomiudvalget, Side 457 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Holger Lauritzen stemte imod, idet han ikke kan gå ind for anlæg af yderligere offentlige parkeringspladser (i tilknytning til vejen) så længe der henstår uindregistrerede biler på P-pladser i Østergade Takster daginstitutioner og dagpleje DIKAMI / 07/24528 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På baggrund af det vedtagne budget for 2008 er dagpleje- og daginstitutionstaksterne for 2008 nu beregnet, jvf. vedlagte beregningsmateriale. Taksterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger: A: Antal pladser i dagpleje vuggestue børnehave 0-6 års institution ½-tidspladserne kan som hovedregel - anvendes 20 t. ugentlig til 50 % af den beregnede fuldtidstakst i dagpleje udgør en deltidsplads 32 timer til 67 % af den beregnede fuldtidstakst. B: Forældrene opkræves 25 % af driftsudgiverne ekskl. ejendomsudgifter m.v. C: Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i såvel det faktiske forbrug af ½-tidspladser i 2007 som et skøn over forbruget i D: Der opkræves 50 % af taksten for ½-tidspladser med en indbygget overgangsordning på 60 % af taksten for de (gamle) deltidspladser, der anvendes flere end 20 timer ugentlig. E: Taksten opkræves over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Økonomiske forhold Beregningerne hviler på det godkendte budget for 2008 samt dagplejens/daginstitutionernes normerede børnetal. Takster, fuldtidspladser:

24 Økonomiudvalget, Side Dagplejen Vuggestue Børnehaver års institutioner Takster, deltidspladser: Dagplejen, 32 timer Vuggestue, 20 timer Børnehave, 20 timer års institutioner, 20 timer Juridiske aspekter Forældrene skal orienteres om taksterne inden udgangen af november måned 2007, jvf. 26 bekendtgørelse nr af Taksterne er gældende for hele 2008 med mindre andet bestemmes ved taksternes vedtagelse. Egenbetalingen kan ikke reguleres som følge af eventuel forskel mellem budgetterede og faktiske udgifter, jvf. samme bekendtgørelse 27. Procedure Sagen skal via Økonomiudvalget forelægges Byrådet til afgørelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Takster 2008 på Dagtilbudsområdet (402735) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at de beregnede takster anbefales overfor Byrådet Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Godkendt.

25 Økonomiudvalget, Side 459 Ved fremtidige beregninger betaler deltidsbrugere (20 timer) mere end halvdelen af taksten. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. Lone Ravn stemte imod, da det er forældre til børn i fuldtidspladser der kommer til at betale for deltidspladserne. LUKKET DAGSORDEN 253. Salg af erhvervsjord i Gram - Arkæologisk forundersøgelse 254. Salg af erhvervsarealer 255. Organisering af salg af erhvervsjord 256. Købstilbud på kommunalt areal ved Ellehammervej Overtagelse af areal

26 Økonomiudvalget, Side 460 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 29-11-2007

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 29-11-2007 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 29-11-2007 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:51 Afbud: Gunnar Nielsen, Anita Christensen/Thies Mathiasen og Uwe Jessen. Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 12-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: På grund af anden mødevirksomhed deltog

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 20-11-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:08 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen forlod mødet kl. 13.30 efter behandlingen af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:52 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: I medfør af 20 stk. 5 i Styrelsesloven var Yrsa

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 03-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Inger Fleischer deltog ikke i punkt 612 Markvard

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere