Referat. Mødedato: 20. august Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 20. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 20. august 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 20. august 2015

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 5 2 Ledelsesinformion ultimo juli Forslag til politisk mødekalender Revisionsberetning nr Revision af regnskab Budget Økonomiudvalgets område, fortsættelse af den politiske proces 9 6 Budget stus inden budgetseminaret 11 7 Finansiering til udvidelse af ramme for aktivitetsbestemt medfinansiering 12 8 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Økonomiudvalg 13 9 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Tønder Kommune Administrionen - udmøntning af rionale Frigivelse af midler til projektering af opgravning af Vidå i parkanlægget ved Tønder Honorering af ekstern bistand ifm. erhvervsudvikling på Rømø Havn Ansøgning fra Tønder Handelsstandsforening august

3 Refer 14 Museum Sønderjyllands driftsøkonomi Hjemsted Oldtidspark Årsregnskab Partnerskab for Vestkystturisme Resultkontrakt 2016 Rømø-Tønder Turistforening Afrapportering af Forprojekt til Totalkoncept for eksport, innovion og iværksætteri Frigivelse af midler til skolepruljeanlæg Tønder Fjernvarme projektforslag Ansøgning om kommunegaranti på 13 mio. kr. til Tønder Fjernvarme Skærbæk Boligforening afdeling 9, Gesingparken og Bjergtoften, anmoder om godkendelse af Skema B Løgumkloster Andelsboligforening anmoder om godkendelse af huslejeforhøjelser Udbudsplan for varer og tjenesteydelser Anmodning om udpegning af 3 medlemmer til bestyrelsen for Den Selvjende Institution Solgården i Bedsted Vandhandleplan for Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan Udkast til tillæg nr. 3 til spildevandsplan august

4 Refer 29 Byggemodning af 4 parcelhusgrunde på Tingbjerg i Agerskov Forslag til lokalplan nr og kommuneplantillæg nr Erhvervsområde ved Ribevej/Rømøvej nord for Skærbæk Håndtering af ansøgninger om husstandsvindmøller Konkurrenceudsættelse af entreprenørafdelingen Behandling af høringssvar og øvrige henvendelser vedr. forslag til ny specialklassestruktur Etablering af enkeltmandsprojekt på Løgumgårde Styringsaftale for det specialiserede socialområde Lukkede dagsordenspunkter 36 Anmodning om fritagelse for grundskyld Køb af areal Salg af areal Salg af ejendom august

5 Refer 1. Orientering fra borgmesteren P Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. 1. Udflytning af stslige arbejdspladser 2. Parallelvej lang vestkysten - møder i København og i Berlin om Dagebøl-erklæringen 3. Den dansk - tyske transportkommission 4. Byregion Esbjerg 5. Sønderjyllands Beredskab - nye vedtægter 6. KB møderne i Tønderhallen 7. Wegnermøbler til forhallen 8. Hjemsted Oltidspark / Arbejdsmarkedets Feriefond 9. Kompetenceplan 20. august

6 Refer 2. Ledelsesinformion ultimo juli P Der er udarbejdet Ledelsesinformion for Økonomiudvalget pr. 31. juli Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifterne udgør 57,9 %. Forbrugsprocenten er beregnet på det korrigerede budget. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 været 219,2 mio. kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bilag 0715 Politiskafrapportering_Økonomiudvalget Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, Ledelsesinformion ultimo marts 2015 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 13. august 2015, pkt. 2: Indstillingen godkendt. Sagen taget til efterretning. 20. august

7 Refer 3. Forslag til politisk mødekalender P Der er udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2016, som fremlægges til godkendelse for de respektive udvalg, råd og nævn. Bilag Politisk mødekalender 2016 Direktionsstaben indstiller, den politiske mødekalender for 2016 godkendes og videresendes til kommunalbestyrelsen. Forslaget er godkendt af de øvrige stående udvalg i augustmøderne og bemærkninger indarbejdet. Indstillingen anbefales med den ændring, Økonomiudvalgsmøderne starter kl fra årsskiftet. 20. august

8 Refer 4. Revisionsberetning nr Revision af regnskab K Revisionen har fremsendt revisionsberetning nr. 20 vedrørende revision af regnskab Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som kræver politisk stillingtagen. Bilag Årsberetning 2014 for Tønder Kommune med påtegninger (61 sider) Revisionsberetning 2015 Tønder kommune (37 sider).pdf Direktionen indstiller, revisionsberetning nr. 20, som ikke indeholder bemærkninger til besvarelse, sammen med kommunens regnskab for 2014 godkendes, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Indstillingen anbefales. 20. august

9 Refer 5. Budget Økonomiudvalgets område, fortsættelse af den politiske proces Ø Økonomiudvalget har drøftet budgetsituionen efter aftalen om kommunernes økonomi på møde den 3. august, og har besluttet indarbejde følgende ændringer i budgetforslaget: 1. Som grundlag for fagudvalgenes arbejde med budgettet frem mod budgetseminaret blev det besluttet, den generelle årlige 1 % reduktion fastholdes, således Økonomiudvalgets allerede udmøntede besparelser for 2016 fastholdes, mens de øvrige stående udvalg for 2016 alene skal fremkomme med forslag til reduktion på 0,5 % af servicerammen. 2. Alle udvalg kan frem til budgetseminaret fremkomme med udvidelsesønsker på 1 % af deres serviceramme, idet disse vil blive prioriteteret inden for en samlet ramme på op til 0,5 %. 3. Anlægsrammen udgør forts 89,2 mio. kr., og udvalgene kan fremsende forslag indenfor deres allerede udmeldte andel af rammen. 4. Direktionen skal frem mod budgetseminaret fremkomme med forslag til en udvidelse af rammen til aktivitetsbestemt medfinansering på 3-4 mio. kr. finansieret inden for rammen. Budgetforslagets øvrige forudsætninger, som indstillet af direktionen, blev godkendt. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder for Tønder Kommune i 2016 samlet set 1,2 mio. kr. på serviceområdet og 0,5 mio. kr. på overførselsområdet excl. refusionsomlægningen. Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke fordelt på områder. En fordeling vil foreligge i merialet til budgetseminaret den 2. og 3. september På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding og fortsættelse af udvalgets behandling fra junimødet skal Økonomiudvalget færdigbehandle følgende: oplæg til 1 % reduktion af Økonomiudvalgets serviceramme (spor 3) prioritering af forslag til budgetudvidelser på maksimalt 1% af udvalgets serviceramme (der er afs en udvidelsespulje på op til 8 mio. kr., svarende til ca. 0,5 % af servicerammen) forslag til anlægsprogram på fagudvalgets område i 2016 og behovet for langsigtede investeringer og tilpasninger (evt. prioriteret med 1 og 2, hvis der i 2016 er forslag udover den nuværende andel af anlægsrammen). Økonomiudvalgets andel af den afste ramme på 89,2 mio. kr. udgør i alt 7,518 mio. kr. i 2016 (2016 prisniveau). 20. august

10 Refer Bilag Udvidelsesforslag Økonomiudvalget Udmøntning af 1 % af servicerammen Økonomiudvalget Økonomiudvalg anlæg Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, udvalget fastholder sin prioritering af reduktionsforslag, udvidelsesforslag samt anlægsprojekter fra junimødet sagen videresendes til budgetseminariet. Indstillingen godkendt. 20. august

11 Refer 6. Budget stus inden budgetseminaret S Økonomiudvalget fastlagde på mødet den 3. august rammer for fagudvalgenes behandling i august. Herudover blev programmet for budgetseminaret drøftet og godkendt. Udvalgets behandling skete på baggrund af den aftale som blev indgået mellem Regering og KL primo juli. KL havde på daværende tidspunkt endnu ikke deres forventninger og beregninger for overslagsårene klar. Til udvalgets behandling foreligger nu Budgetforslag for Direktionens forslag til anlægsbudget for kegori A0-A3 på 55 mio. kr. Direktionens forslag til finansiering af yderligere budget til aktivitetsbestemt medfinansiering på 3 mio. kr. som er fremsendt som særskilt sag. Merialet til mødet udsendes mandag den 17. august. Det samlede meriale til budgetseminaret forventes udsendt fredag den 21. august. Bilag Forudsætninger for budget Til Økonomiudvalgets møde den 20. august Anlægsbudget Til Øk-mødet 20. august 2015 Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, Direktionens forslag til anlægsbudget kegori A0-A3 indgår som grundlag for budgetseminaret, Direktionens forslag til finansiering af yderligere budget til aktivitetsbestemt medfinansiering på 3 mio. kr. indgår i budgetforslaget, Budgetforslaget for indgår som grundlag for budgetseminaret. Indstillingen godkendt. 20. august

12 Refer 7. Finansiering til udvidelse af ramme for aktivitetsbestemt medfinansiering S Direktionen har fra Økonomiudvalget (3. august) fået til opgave fremkomme med forslag til finansiering af udvidelse af rammen for aktivitetsbestemt medfinansiering på 3-4 mio. kr. Vedhæftede not beskriver finansieringsmuligheder til udvidelse af rammen. Bilag Mulige finansieringsmuligheder Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, rammen for aktivitetsbestemt medfinansiering indstilles udvidet med 3,0 mio. kr. ved finansiering som skitseret. Direktion, 13. august 2015, pkt. 3: Indstillingen godkendt, sagen videresendes til Økonomiudvalget. Indstillingen godkendt. 20. august

13 Refer 8. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Økonomiudvalg S Ifølge kommunens økonomiske stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Tidspunkt for aflæggelse af kommunens halvårsregnskab er fastholdt til august måned af hensyn til aktualitet af regnskabet og eventuelle konsekvenser for budgetlægningen for Bilag Økonomiudvalget halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Tekniske korrektioner - Halvårsregnskab 30. juni 2015 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Økonomiudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune tekniske korrektioner til halvårsregnskabet godkendes Indstillingen godkendt. 20. august

14 Refer 9. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Tønder Kommune S I henhold til kommunens økonomiske stregi har de enkelte fagudvalg på deres møder i august behandlet halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 samt forventninger til årsregnskabet. Dette indgår som en del af grundlaget for det foreliggende regnskab for hele kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget De samlede driftsudgifter udviser en forbrugsprocent på godt 47 % efter 1. halvår. Det understøtter en forventning om, driftsregnskabet for 2015 holder sig inden for rammerne af det korrigerede budget. De ønskede bevillingsændringer vedrører midtvejsregulering af skter, udligning og beskæftigelsestilskud. Regulering af pris- og lønskøn på løn og brændsel samt efterregulering fra Sydtrafik vedrørende Demografiregulering på uddannelsesområdet og budgettilførsel til aktivitetsbestemt medfinansiering bl.a. grundet ændret indlæggelsesmønster. På anlægssiden udgør forbrugsprocenten efter 1. halvår godt 34 % og der forventes på nuværende tidspunkt yderligere overførsler i størrelsen 2 mio. kr. så de samlet set forventes være 35 mio. kr. Bilag Tønder Kommune halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Direktionen indstiller, økonomiudvalget aflægger halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse, der meddeles bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med halvårsregnskabet med en nettoeffekt på kr. Denne styrkelse af kassebeholdningen indgår i budgetdrøftelserne for sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 20. august

15 Refer 10. Administrionen - udmøntning af rionale A I budgetforliget for 2015 indgik følgende: Som en del af grundlaget for budgetforhandlingerne har KORA udarbejdet en benchmark analyse af Tønder Kommunes administrionsudgifter. I analysen er indgået en sammenligning med 4 andre kommuner. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet reducere administrionsudgifterne med 10 mio. kr. i forbindelse med samlingen af administrionen i Tønder. Som de øvrige serviceområder reduceres administrionsområdet herudover med 1 % svarende til ca. 3 mio. kr. årligt. Forligspartierne ønsker, der udmøntes en samlet reduktion af administrionsområdet på 16 mio. kr. for årene 2015 og Direktionen skal tilrettelægge en proces som sikrer udmøntningen sker i én samlet proces i løbet af 2015 således grundlaget er på plads inden udbygningen af rådhuset i Tønder ibrugtages. Direktionen udarbejdede kommissorie og delegerede opgaven til kredsen af fagchefer. Opgaven har nu nået det stadie hvor nødvendige afskedigelser er effektueret. Resten af 2015 bruges til tilrettelægge opgaverne på nye måder, når de skal løses med færre anste. Økonomiudvalget gives en orientering om udmøntningen. Bilag Administrionsområdet - orientering til Økonomiudvalget Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, orientering videresendes til Økonomiudvalget. Direktion, 13. august 2015, pkt. 4: Indstillingen godkendt. Indstillingen godkendt. 20. august

16 Refer 11. Frigivelse af midler til projektering af opgravning af Vidå i parkanlægget ved Tønder P I forbindelse med budgetforhandlinger 2015 blev der afs 1 mio. kr. til opgravning af Vidå i parkanlægget i Tønder opstrøms Søndergadebroen. Beløbet er afs med et by- og parkæstetisk formål med henblik på forbedre en visuel oplevelse af et frit vandspejl uden væsentlige vandplanter(grøde), der stikker op. Forvaltningen har besigtiget området i august 2014 og juli Den strækning, hvor der er synlig grøde er fra Søndergadebroen og op til omkring gangbroen ved det tidligere seminarium, mest på den nedre del af strækningen. Det er vurderet, en opgravning af bundsediment og grødens rodnet på denne strækning for en periode vil forhindre/reducere grøde i vokse op gennem vandspejlet. Hvor længe opgravningen vil virke kan ikke siges med sikkerhed, og man må forvente, der over tid vil aflejres nyt sand og slam og grøden nurligt vil genetablere sig efter en kortere eller længere periode. Forvaltningen forventer projektere opgravningen, så åen opgraves i stort set hele sin bredde, hvilket er 2-3 gange vandløbets regulivmæssige bredde og til en dybde, så der er cirka 1 meter vand ved lav vandstand. Det gælder dog ikke langs bredderne, hvor der efterlades fladt skånende vandløbsbrinker med grøde. Der projekteres ikke med en uddybning af hensyn til prives brinkanlæg eller af dammen ved Seminariet samt åen opstrøms herfor. Den mængde sediment, der skal graves op forventes i størrelsesorden m 3. Der er som indledende skridt udtaget 14 sedimentprøver, der alle viser kraftig forurening med tungmetal, hovedsagelig nikkel, hvilket stiller særlige krav til håndtering og deponering af det opgravede bundsediment, når det fjernes fra åen. For projektet kan realiseres skal der foreligge dispension/tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og nurbeskyttelsesloven. Økonomi Forureningen har væsentlig betydning for projekts økonomi. Rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. på budget 2015 er ikke tilstrækkelig til gennemføre projektet. Det vurderes være omkostningseffektivt slå projektet sammen med et igangværende projekt til tømning af mølledammen ved snæbelstryget for sediment med tilsvarende forurening. Projektering vedrørende mølledam ved snæbelstryget er iværks hos ekstern rådgiver og der er afs anlægsmidler på samlet 10 mio. kr. fordelt på overslagsårene 2017 og 2018 til fjernelse af anslået 5000 m 3 slam fra mølledammen. Den samlede økonomi for realisering af en samlet løsning for Vidå og mølledammen kan revurderes, når der forligger en skitseprojektering. Bilag Opgravning Vidå 20. august

17 Refer Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling til udarbejdelse af et samlet projektforslag for oprensning af Vidå og mølledam, der af det i budget 2015 afste rådighedsbeløb på 1 mio. kr. frigives kr. til udarbejdelse af projektforslag, projekteringsopgaven tildeles direkte til den eksterne rådgiver, der i forvejen arbejder med mølledammen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 11. august 2015, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Indstillingen anbefales. 20. august

18 Refer 12. Honorering af ekstern bistand ifm. erhvervsudvikling på Rømø Havn P Tønder Kommune har sammen med ledelsen på Rømø Havn i en periode fra april til udgangen af juli måned 2015 undersøgt mulighederne for få en ekstern investor ind som driftsoperør på dele af Rømø Havn. Den nyligt anlagte kaj har kun sporadisk været i brug siden etableringen i For fremadrettet få denne del af havnen aktiveret, og dermed give udviklingsmulighederne på havnen et løft, er der foretaget undersøgelser af mulighederne for, lade en ekstern driftsoperør stå for driften af dele af havnen. I den forbindelse har Tønder Kommune indhentet ekstern juridisk rådgivning ved et advokfirma, med henblik på fremfinde løsningsmuligheder indenfor lovgivningens rammer. Arbejdet med afdækning af de juridiske rammer for kommunens deltagelse i erhvervsudvikling på Rømø Havn er nu tilendebragt, og advokfirmaet har fremsendt afregning for deres arbejde i sagen. Udgiften til denne bistand beløber sig til kr ekskl. moms. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Udgiften til advokbistanden beløber sig til kr ekskl. moms, og omkostningen finansieres af Direktionens udviklingspulje. Bilag Faktura F _ Tønder Kommune.pdf Direktøren for Centralforvaltningen, Teknik og Miljø indstiller, honoreringen for den anvendte eksterne advokbistand godkendes, og udgiften hertil finansieres af Direktionens udviklingspulje. Indstillingen godkendt. 20. august

19 Refer 13. Ansøgning fra Tønder Handelsstandsforening A Tønder Handelsstandsforening søger om tilskud til aktiviteter, der planlægges for 2. halvår Det foreslås samtidig, man fremover laver en samarbejdsmodel med kommunen, hvor foreningen indsender en samlet ansøgning for hele året i starten af kalenderåret. Tønder Handelsstansforening står overfor nogle særlige udfordringer idet en række medlemmer har forladt foreningen, herunder særligt nogle af de større bidragsydere. Tønder Handelsstandsforening ønsker vende udviklingen gennem markedsføring, og gennem udvikling af aktiviteter fastholde Tønder som en stærk turistby. Foreningen ser ingen muligheder for øge kontingentet, da den er blandt Danmarks absolut dyreste handelsstandsforeninger. Der ansøges om kommunal medfinansiering til disse aktiviteter i Høstfest i uge 42 - Julebyen Tønder (november og december) De 4 højst prioriterede juleaktiviteter er - åbning af julebyen med ca. 50 julemænd - Santa Run - julemessen - markedsføring i Danmark og Tyskland Det er hensigten, omegnsbyerne inddrages i planlægningen. Økonomi Det samlede budget er kr. Udover budgttet regnes med frivilige timer svarende til kr. Der ansøges om kr. fordelt med kr. til julebyen og kr. til høstfesten. Der budgeteres med ca kr. i indtægter på Santa Run samt mulighed for op til kr. i indtægter på messen. Bilag Ansøgning Tønder Kommune 2015.pdf Økonomi til Tønder kommune - juleby 2015 ( ).pdf Kommunaldirektøren indstiller, ansøgningen behandles med henblik på politisk fastsættelse af tilskuddet tilskuddet finansieres af overførte midler fra 2014 fra turismefremmekontoen, det drøftes om det fremover er hensigtsmæssigt, Handelsstandsforenigen fremlægger en samlet ansøgning for et kalenderår. 20. august

20 Refer Tønder Handelsstandsforenings ansøgning imødekommes med et tilskud på kr. til markedsføring af julebyen Tønder. Økonomiudvalget beslutter samtidigt, der skal udarbejdes en model for støtte til detailhandlen i hele kommunen til arrangementer. 20. august

21 Refer 14. Museum Sønderjyllands driftsøkonomi Ø Museum Sønderjylland har i henvendelse af 7. april 2015 anmodet de sønderjyske kommuner om hjælp ift. museets driftsøkonomi samt stillingtagen til realisering af museets stregi- og udviklingsplan. Henvendelsen er behandlet i Koordinionsudvaget den 6. maj 2015, hvor museet er anmodet om konsekvensbeskrive, hvordan museumsdriften og udviklingen vil være ved uændret finansiering fra kommunerne. Udvalget har endvidere opfordret museets bestyrelse til udarbejde konsekvensbeskrivelser og oplæg, der også tager udgangspunkt i nytænkning af organision, opgaveløsning, service, oplevelser m.v. - og herunder samtænke opgaveløsningen med bl.a. Destinion Sønderjylland. Museets uddybende beskrivelse skal efterfølgende behandles i de fire kommuners kulturudvalg som oplæg til budgetprioritering, hvilket sker i denne sag. Museet har den 3. juni 2015 svaret på den første del af opgaven, hvor der er redegjort for konsekvenser af den manglende fremskrivning af ststilskuddet samt redegjort for udfordringer vedr. aministrion af "nødarkæologien", hvor der ikke er økonomi til den lovpligtige gennemgang af byggesager, lokalplaner, miljøplaner m.m., der årligt tilsendes museet med henblik på udtalelse. Den manglende fremskrivning - svarende til ca. 3 mio. kr. oparbejdet siden har været et vilkår i flere år, og da fremskrivningen gælder museets hovedindtægtskilde, er manglen både i forhold til lønudgifter og andre udgifter som varme, lys, afgifter m.m. meget mærkbar. Udfordringen forstærkes ved henvendelse fra Kulturstyrelsen ultimo maj 2015, hvor styrelsen har givet museet besked på skære kr. af den stslige bevilling, der er givet museet for For få økonomien til hænge sammen, har museet skåret ned på midlerne til bl.a. de udadvendte aktiviteter: udstillinger, publikioner, PR, indkøb af kunst m.m. En stor del af de midler, museet anvender til disse aktiviteter, stammer fra offentlige og prive puljer og fonde, hvor de fleste fonde kræver medfinansiering fra museets driftsbudget. Driftsmidlerne er nu så begrænsede, det er vanskeligt finde tilstrækkelig medfinansiering. Museet har ændret stillinger fra fuldtid til deltid, og en stilling er blevet nedlagt. De nye regler om flexjobs m.v. har delvist udhulet mulighederne for besparelser på personalesiden. Museet har mange flex- og skånejobs (34 i alt), og en del af dem har været 100 % finansieret af kommunerne. De er faldet bort, så når medarbejderne inden for disse ordninger er gået på pension, har museet skullet finde midlerne til få dækket disse stillinger. Udfordringen vedrører også finansieringen af to arkæologistillinger. Siden dannelsen af museet har en del af den lovpligtige del af museets virke været inden for nødarkæologien og den omftende administrion knyttet hertil været finansieret ved eksterne indtægter. Administrionen omfter gennemgang af bl.a. kommunernes mange lokalplaner, byggetilladelser, servicering af de fredende fortidsminder m.m., og her er et par stillinger delvist ufinansieret fremover, såfremt der ikke medfinansieres via de kommuner, som de beste stillinger servicerer. Museet svarer ift. anden del af Koordinionsudvalget anmodning om nytænkning m.m., dette punkt er meget omftende og kræver et gennemtænkt og gennemarbejdet oplæg, og i øvrigt er en del af den proces, som allerede er i gang i museet. 20. august

22 Refer Museet vil vende tilbage med en række konkrete forslag, der også vil inddrage de anbefalinger, som Kulturstyrelsen muligvis vil komme med ved en kommende kvalitetsvurdering i september Lovgrundlag Museum Sønderjylland er en selvejende institution stiftet af "Sønderjyllands Amt" og de fire sønderjyske kommuner. Museet er et stsanerkendt og stsstøttet museum, der arbejder ud fra Museumslovens 16. Økonomi Museum Sønderjyllands forslag til kommunernes medfinansiering udgør: 1,5 mio. kr. til overenskomstopfyldelse ved nuværende normering 0,8 mio. kr. til arkæologiforpligtelsen 0,5 mio. kr. til PR-medarbejder 2,8 mio. kr. i alt Tønder Kommune yder i 2015 et tilskud til Museum Sønderjylland på 2,9 mio. kr. (drift, momsafløftning ved fondsbidrag samt anlæg) Ved nuværende fordeling af driftstilskuddet vil en forøgelse af driftstilskuddet på samlet 2,8 mio. kr. udgøre 0,467 mio. kr. årligt for Tønder Kommune. Der er ikke vurderet på evt. driftsforøgelser som følge af realisering af "Stregi og udviklingsplan". Bilag Museum Sønderjyllands henvendelse til koordinionsudvalget april 2015 Museum Sønderjyllands besvarelse af beslutning ved koordinionsudvalgsmødet den 6. maj Økonomiske behov ved Museum Sønderjylland Arkæologer på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev Tilskud fra st og kommuner i 2015 Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, museets udfordinger drøftes, udvalget tager stilling til evt. forøgelse af driftstilskud, herunder prioritering af evt. tilskudsanvendelse, og indstillingen oversendes til budgetbehandlingen for Kultur- og Fritidsudvalget, 12. august 2015, pkt. 12: Jens Møller blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet. Punktet oversendes til budgetbehandlingen via Økonomiudvalget, idet Museum Sønderjylland opfordres til fremsende de efterspurte oplysninger. 20. august

23 Refer Oversendes til budgetbehandlingen, idet Økonomiudvalget har den principielle holdning, kommunerne ikke bør kompensere stens manglende pris- og lønfremskrivning af ststilskuddet. 20. august

24 Refer 15. Hjemsted Oldtidspark Årsregnskab Ø Bestyrelsen fra Hjemsted Oldtidspark har den 9. juni godkendt årsregnskabet for Regnskabet for 2014 udviser et overskud på kr. mod et underskud på kr. i Det positive result skyldes primært udligning af mellemværende med Tønder kommune samt udligning af LAG-projektet. På drften af Hjemsted Oldtidspark er der et underskud på ca kr. Fondens egenkapital er negiv, men med et årligt driftstilskud og tilskud til vedligeholdelse fra Tønder Kommune og et budget for 2015 udvisende balance forventes det Fondens grundkapital reetableres inden for en kortere årrække. I forbindelse med aftalen om drift af Hjemsted Oldtidspark blev forlænget til udgangen af 2016 blev der aftalt en evaluering medio I bestyrelsen for Hjemsted Oldtidspark ønskes dette flyttet til primo/medio 2016 således regnskabsåret 2015 kan indgå i evalueringen. Bilag Regnskab 2014 hjemsted oldtidspark underskrevet Specifikioner 2014 Hjemsted oldtidspark underskrevet Protokol 2014 Hjemsted oldtidspark underskrevet Refer bestyrelsesmøde Godkendelse af regnskab HOP Fagchefen for Økonomi og borgerservice indstiller, regnskabet tages til efterretning, og evaluering af aftalen gennemføres primo/medio 2016 Indstillingen anbefales. 20. august

25 Refer 16. Partnerskab for Vestkystturisme A Den 1. september afholdes der stiftende generalforsamling i Partnerskab for Vestkystturisme. Foreningen "Partnerskab for Vestkystturisme" stiftes af samarbejdet mellem de 11 Vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Nurturisme og de 3 vestdanske regioner. Partnerskabets ejerstruktur og organisering skal afspejle de beslutninger, der er truffet i forbindelse med den politiske aftale, og i aftalen med regionerne. Målet for Partnerskab for Vestkystturisme er skabe vækst i turisterhvervet ved tage afsæt i turisterhvervets ønsker og behov, og ved fastholde dette fokus. Vækst og udvikling for nuværende og kommende turistentreprenører er således partnerskabets mission. Partnerskabet har følgende vækstmål: Turismeskabt beskæftigelse Turismeskabt omsætning Indtjening i turismens virksomheder Overnningsudvikling Gæstetilfredshed Formuleringen af den nionale handlingsplan for vestkystturisme sker i regi af foreningen Partnenskab for Vestkystturisme. Processen skal tilrettelægges på en sådan måde, de prive virksonheder er medformulerende og kan deltage i eksekveringen af de konkrete indsser og projekter. Dette gælder også ved den løbende revision og videreudvikling af handlingsplaner. De 11 kommuner stiller i fællesskab lokaler til rådighed for sekretari samt finansiering af sekretariets driftsomkostninger udover løn. I forhold til perssonaledelen stiller kommunerne netværksbaserede medarbejderressourcer til rådighed ved deltage i sekretariets koordinerende opgaver og konkrete projekter og tiltag svarende til 3 årsværk. De samlede sekretarisudgifter til kommunerne er kr. årligt samt 3 årsværk. Fordelt mellem kommunerne ud fra 50/50 vægtning af befolkningstal og kommercielle overnninger, udgør Tønder Kommunes andel kr. samt 373 effektive timer. Rømø-Tønder Turistforening vil stille 373 effektive timer til rådighed for samarbejdet. Økonomi Sekretarisomkostninger på kr. betales af Tønder Kommune. Tønder Kommunes betaling til Rømø-Tønder Turistforening i henhold til resultkontrakten, reduceres med et tilsvarende beløb. Bilag Stregi og organisering for Partnerskab for Vestkystturisme.pdf Invition til den 1. september.pdf 20. august

26 Refer Kommunaldirektøren indstiller, sekretarisomkostninger på kr. årligt i 3 år afholdes af Tønder Kommune Tønder Kommunes betaling til Rømø-Tønder Turistforening reduceres med kr. årligt i 3 år. Indstillingen godkendt. 20. august

27 Refer 17. Resultkontrakt 2016 Rømø-Tønder Turistforening Ø Rømø-Tønder Turistforening har sammen med Tønder Kommune udarbejdet oplæg til resultkontrakt for Resultkontrakten specificerer de resultkrav og mål, turistforeningen forpligter sig til opfylde som modydelse til det kommunale tilskud. Oplægget til resultkontrakten for 2016 indeholder følgende tre resultkrav og mål. Resultkrav 1: Turistforøgelse i Tønder Kommune Mål: Udviklingen i det samlede antal registrerede overnninger i Tønder Kommune skal i perioden være 1 % højere end landsgennemsnittet Resultkrav 2: Flere aktører, kvalitetsforbedring og mersalg Mål: Antallet af kommunens turistaktører, som indgår i udviklings- og/eller markedsføringsaktiviteter, der fremmer turismen i Tønder Kommune, skal øges, og der skal samtidig fokuseres på øget kvalitet i tilbuddene til turisterne og på mersalg Resultkrav 3: Samarbejde om turismefremme ud over kommunegrænsen Mål: Tønder Kommune udnytter sin placering som både sønderjysk, vestkyst- og grænsekommune til fremme turismen. Udover de opstillede resultkrav og mål vil Rømø-Tønder Turistforening (i henhold til Tønder Kommunes Turismepolitik og Rømø-Tønder Turistforenings Turismeudviklingsstregi 2017) i 2016 arbejde med øge andelen af budgettet, der prioriteres til ekstern markedsføring. Oplæg til resultkontrakt 2016 mellem Rømø-Tønder Turistforening og Tønder Kommune er vedlagt punktet. Økonomi Turisme driftstilskud på kr. efter 1 % besparelsen og finansiering af vestkystturisme. Bilag Rømø Tønder resultkontrakt 2016.docx 20. august

28 Refer Kommunaldirektøren indstiller, oplægget til resultkontrakt for 2016 godkendes, et kommunalt tilskud på kr. fra pulje til turisme driftstilskud godkendes, og indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 20. august

29 Refer 18. Afrapportering af Forprojekt til Totalkoncept for eksport, innovion og iværksætteri P Forprojekt til Totalkoncept for eksport, innovion og iværksætteri blev på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2014 bevilget kr. fra puljen til vækstforumprojekter. Forprojetet skulle udnytte de stregiske fordele, som Kommunalbestyrelsen har identificeret i forbindelse med udarbejdelse af Tønder Kommunes Stregiplan , og arbejde med iværksættelse af et totalkoncetet for eksport, innovion og iværksætteri. Totalkonceptet skulle være den overordnede ramme, som skulle sikre forankring af de fire fyrtårne: Innovionhus, Idéakademi, Eksporthus og Videncenter for Bæredygtig Benyttelse af Nionalpark Vadehavet. Vækstforum har bevilliget kr. til et forprojekt til totalkonceptet, som forløb i første halvår Disse midler er bevilliget til Tønder Erhvervsråd. Tønder Kommunes medfinansiering til forprojeket blev finansieret af midler til vækstforumsprojekter i Tønder Erhvervsråd har udarbejdet en slutrrapport om projektet, hvor der redegøres for forprojektets opnåede resulter ved de tre hovedaktiviteter 1) Kommercialiseringen af Vadehavet, 2) Organisionsudvikling og 3) Vækstmrix. Delkonklusionerne i slutrapporten for de tre hovedaktiviteter er: Ad Kommercialisering af Vadehavet: Konceptets præmis om en penge-præmie ste kravet til, en del af Tønders egenfinansiering skulle findes hos en priv aktør. Vadehav & Verdensarv blev derfor præsenteret for nogle lokale, prive aktører, som blev inviteret ind som partnere i projektet. Man opnåede dog ikke den fornødne opbakning og man valgte fra Tønders side takke nej til lede projektet videre og dermed også nej til bruge regionens afste midler (1 mio.). Ad Organisionsudvikling: Det vigtigste for levere aktiviteter og resulter i Vækst i Tønder bliver en velfungerende og effektiv organision. Denne organision skal stadig styrkes gennem yderligere samarbejde og samtænkning af de fælles indsser for vækst i Tønder. Kæden i Vækst i Tønder er unik og stærk, fordi den er sammens af forskellige aktører. 20. august

30 Refer Ad Vækstmrix: Med Vækst i Tønder har man skabt et helstøbt koncept mellem forprojektets tre leverancer og sammens disse i én fælles stregi Vækst i Tønder. Forprojekts overordnede mål har været tage afsæt i en A/S-tankegang og skabe en stærkere sammenhængskraft mellem stregi, aktiviteter og organisionerne i Tønder. Med forprojektet og Vækst i Tønder er grundlaget lagt for implementeringen kan påbegynde. Bilag Slutsrapport_Forprojekt (3).pdf VækstiTønder_vaekstmrix VækstiTønder_Kunden i fokus.pdf VækstiTønder_Innovionsboard.pdf Vadehav&Verdensarv_præsention.pdf Kommunaldirektøren indstiller, Slutrapporten tages til efterretning. Sagen taget til efterretning. 20. august

31 Refer 19. Frigivelse af midler til skolepruljeanlæg G I henhold til færdselslovens 3, stk. 3, påhviler det politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne træffe foranstaltninger til beskytte børnene mod farerne fra den kørende trafik på deres vej til/fra skole. I kommunens Trafiksikkerhedsplan er der desuden opstillet et mål om, ingen skolebørn må komme til skade på deres vej til/fra skole. Hvor børnene skal krydse en vej på deres vej til/fra skole kan der derfor etableres fysiske foranstaltninger (bump, hævet flade, indsnævring af kørebanen mv.) og /eller placeres en skoleprulje. Skolepruljen arbejder inden for et særligt begrænset område tæt på skolen, der skal være afmærket med advarselstavle A22 "børn" suppleret med en undertavle med teksten "Skole" samt to gule blinksignaler, Z93. Blinkene skal være tændt, når skolepruljen arbejder. Alle kommuneskoler, og flere friskoler, har i løbet af skoleåret 2013/14 udarbejdet en Trafikpolitik, hvoraf det bl.a. fremgår, hvor eventuelle skolepruljer er placeret. Det anbefales i 2015, etablere skolepruljeanlæg på Søndergade i Bredebro (Bredebro Filialskole), Skolegade i Skærbæk (Skærbæk Realskole) og på Bredgade i Øster Højst (Øster Højst Skole). De tre valgte anlæg er prioriteret højest, da det er de tre mest trafikerede strækninger. Økonomi Det skønnes et skolepruljeanlæg koster omkring inkl. opsætning, tilslutning og gravearbejder. Der er afs kr. i 2015 til trafiksikre skoleveje på Inversteringsoversigten. Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, der gives en anlægsbevilling 0,5 mio kr til skolepruljeanlæg på Søndergade i Bredebro, Skolegade i Skærbæk og Bredgade i Øster Højst, det i budget 2015 afste rådighedsbeløb til trafiksikre skoleveje på 0,5 mio kr frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2015, pkt. 4: Uds. Teknik- og Miljøudvalget, 11. august 2015, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Indstillingen anbefales. 20. august

32 Refer 20. Tønder Fjernvarme projektforslag P Tønder Kommune har modtaget et projektforslag fra Tønder Fjernvarme. Projektforslaget fremgår af bilag 1. Projektforslaget omfter - Østergade 83: Kedel 1 og 2 nurgasbaserede kedler på 10,0 MW og 10,0 MW ændres fra spids og reservelast til nødreserve. - Østergade 83: Kedel 3 og 4 nurgasbaserede kedler på 4,0 MW og 5,8 MW nedlægges - Grønnevej 10: Kedel 1 og 2 nurgasbaserede kedler på 10,0 MW og 5,0 MW renoveres i relion til emissionsværdier og forbliver spids- og reservelast* - Søndre Industrivej: Opførelse af nyt kedelhus - Søndre Industrivej: Etablering af ny 12,5 MW nurgasbaseret kedel - Søndre Industrivej: Etablering af ny akkumuleringstank på 4000 m³. - Søndre Industrivej: Etablering af m transmissionsledning *Spids og reservelast anlæg kan med fri markedsvilkår frit bruges til varmeproduktion til sikre billigst muligt varme til forbrugerne. Projektforslaget er en del af Tønder Fjernvarmes udflytnings- og moderniseringsplan og endvidere et skridt på vejen mod opfylde de stslige mål om varmeforsyningssektoren senest i 2050 skal være baseret på fossilfri brændsler og energikilder. Projektforslaget er en direkte følge af Tønder Fjernvarme i 2013 fik godkendt et projektforslag om etablering af geotermi til produktion af fjernvarme, som blev godkendt på baggrund af positive samfundsøkonomiske beregninger. Projekstforslaget skal også ses i lyset et projektforslag om ophør af leveringsforpligtigelse af varme fra Hartmann A/S Etableringen af geotermiprojektet har mod forventning trukket ud og der pågår overvejelser om et alternivt projektforslag for en anden type grundlast-anlæg. Projektforslaget er godkendelsespligtigt jf. Projektbekendtgørelsens forudsætningsbestemmelser og godkendelsesbestemmelser i kap. 4 og 5. Til nærværende projektforslag er der truffet en 23 afgørelse om der ikke skal foreligge samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget. Afgørelsen er ikke påklaget. Afgørelsen fremgår af bilag 2. Underretning og partshøring: Projektforslaget har været i 4 ugers underretning og partshøring og der er kommet følgende høringssvar fra Dong Gas distribution og Tønder Fjernvarme Vurdering af partshøringssvar: I forbindelse med den lovpligtige 4 ugers underretning og partshøring er der indkommet høringssvar fra DONG Gas Distrubution A/S (DGD), som Tønder Fjernvarme også har haft bemærkninger til. Bemærkningerne knytter sig til følgende emner: a) Dilemmaet mellem Varmeforsyningslovens krav om størst mulig samproduktion af varme og el og Varmeforsyningslovens krav om sikre forbrugerne billigst muligt varme, hvilket 20. august

33 Refer vanskeliggøres af urentable forhold for samproduktionen som følge af det frie elmarked og markedsvilkår b) Dialog om kapacitetsproblemer i hovedgasnettet til Tønder Projektforslaget oplyser der nedlægges spids- og reservelast kapacitet på i alt 9,8 MW, 20,0 MW kedelkapacitet ændres fra spids-og reservelast til nødreserve og der etableres en ny 12,5 MW spids- og reservelast kedel. Projektforslaget oplyser af langsigtede årsager, i relion til løse miljøproblemer på Grønnevej 10 og sikre billigst mulig varme til forbrugerne, den nye spids-og reservelast kedel på 12,5 MW i en overgangsperiode også vil fungere som grundlast. Projektforslaget medfører således der etableres 2,7 MW ekstra ny spids- og reservelast mere end der nedlægges. Det er Tønder Kommunes vurdering dette ikke er i strid med Projektbekendtgørelsens 14. I relion til 12 i Vejledning til projektbekendtgørelsen, er det Tønder Kommunes vurdering, dette sammenholdt med fri markedsvilkår ( der frit kan produceres på eksisterende produktionsanlæg, for sikre billigst muligt varme til forbrugerne) ikke strider mod vejledningens definitionsbestemmelser og grundlaget for godkende projektforslaget. Projektforslaget medfører ikke der fortrænges nurgas af et andet brændsel. Samlet vurdering og begrundelse: Med udgang i der tidligere er truffet en 23 afgørelse (som ikke er påklaget) om, der ikke skal foreligge samfundsøkonomiske beregninger for projektforslaget og, der ikke er modtaget negive bemærkninger eller partshøringsvar til projektforslaget foretages der jf. Projektbekendtgørelsens 26 kun en simpel vurdering af projektforslagets energimæssige og miljømæssige forhold. Energimæssigt vurderes det, projektforslaget vil medføre, der gennemføres energitekniske forbedringer idet det ny produktionsanlæg på Søndre Industrivej, som baseres på nyere teknologi får en højere virkningsgrad og et bedre samspil med Tønder Fjernvarmes andre produktionsanlæg. Miljømæssigt vurderes det projektforslaget vil medføre, der gennemføres miljømæssige forbedringer idet de ny produktionsanlæg Søndre industrivej og renoveringen af produktionsanlægget på Grønnevej, som begge baseres på nyere teknologi, får lavere emissioner af miljøskadelige stoffer som CO2 og NOx, samt forbedrer støjforholdene på Østergade 83 og Grønnegade 10. Ud fra en samlet vurdering af høringssvarene, de energimæssige og miljømæssige forhold er det Tønder Kommunes vurdering projektet kan godkendes indenfor de rammer Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen sætter. Udkast til godkendelse fremgår af bilag 3. Lovgrundlag Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen, VVM-bekendtgørelsen Økonomi Der er modtaget en ansøgning om en kommunegaranti på 13 mio kr. Der indhentes supplerende oplysninger og en teknisk riskovurdering ved ekstern rådgiver så ansøgning om kommunegaranti kan politisk behandles selvstændigt i Økonomiudvalget. 20. august

34 Refer Bilag 26 sider, Bilag 1: Projektforslag for ny spids- og reservelastcentral, Søndre Industrivej, 6270 Tønder Bilag 2: 23 afgørelse, Søndre Industrivej, 6270 Tønder Bilag 3 Udkast til godkendelse af projektforslag, Søndre Industrivej, 6270 Tønder Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, projektforlaget godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 12. maj 2015, pkt. 14: Indstillingen anbefales. TMU har ikke taget stilling til kommunegarantien. Dette foregår via særskilt ansøgning til Økonomiudvalget. Niels F. Dahlmann deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget, 21. maj 2015, pkt. 21: Uds. Indstillingen anbefales. 20. august

35 Refer 21. Ansøgning om kommunegaranti på 13 mio. kr. til Tønder Fjernvarme Ø Tønder Fjernvarme ansøger om en kommunegaranti på 13 mio. kr. til etablering af ny spidsog reservelast central på Søndre Industrivej. Hele projektet koster i alt 19,8 mio. kr., hvoraf de 6,8 mio. kr. finansieres via driften. Tønder Fjernvarme råder i dag over 2 centraler i Tønder og udbygningsplanen for Tønder Fjernvarme indebærer en etapevis udflytning af produktionen fra Østergade til den nye grund ved Søndre Industrivej, hvor den fremtidige hovedproduktionsanlæg vil blive placeret. Tønder Fjernvarme er blevet anmodet om fremsende et kort not omkring udbygningsplanerne for Tønder Fjernevarme. Notet forventes foreligge inden Økonomiudvalgets møde. Dette projekt, som er udarbejdet i samarbejde med Danske Fjernvarmes Projektselskab, omfter de 2 ældste nuværende gasfyrede, men oprindeligt oliefyrede, kedler på Østergade. De er fra 1981 og 1985 og derfor er teknisk udtjente, hvorfor udfasning af disse er tiltrængt, da de ikke kan renoveres til overholde miljøkravene for udledning af emissionsværdier. De vil blive ersttet med én nurgaskedel med højere effekt. Etablering af den nye kedel med tilhørende akkumuleringstank på 4.000m3 vil sikre forsyningssikkerheden og miljømæssigt reducere udledningen af emissioner. Projektet indeholder ikke brændselsskift, men alene udskiftning af ældre produktionsanlæg med nyt, som har til formål forbedre miljøet og effektivisere produktionen. Tønder Fjernvarme ønsker optage lån hos Kommunekredit med en afdragsprofil på år. Den tekniske levetid på kedelanlægget vil være år, hvilket dog forudsætter reinvestering som ikke er indregnet. Tønder Kommune har haft et rådgivende ingenørfirma til foretage en teknisk risikovurdering og som konkludere, den samlede vurdering er positiv. Baggrunden er, der er behov for investere i ny produktionskapacitet nu og den valgte løsning med stor sandsynlighed vil passe med den fremtidige hovedproduktionskapasitet. Teknologien er velafprøvet og der sker ingen brændselsskift. Samlet vurderes det, fra rådgivningsfirmaet, ikke være grundlag for en anbefaling af stille vilkår i forbindelse med garantistillelsen. Årsrapport 2013/14 for Tønder Fjernvarme viser deres revision ikke har givet anledning til forbehold. Tønder Fjernvarme har i forvejen 2 kommunegarantier med en samlet restgæld på 15,2 mio. kr. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr af 17. december Økonomi I forbindelse med bestræbelserne med etablere et Geotermianlæg har Kommunalbestyrelsen tidligere givet 2x10 mio. kr. til Fase I - forundersøgelser. Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. 20. august

36 Refer Bilag Ansøgning om kommunegaranti til ny spids-og reservelastcentral Teknisk risikovurdering fra PlanEnergi.pdf Projektforslag - Ny spids- og reservelastcentral med bilag.pdf Tønder Fjernvarme- opderet udbygningsplan 2015.pdf Opderet udbygningsplan for Tønder Fjernvarmeselskab.pdf Not vedr. projektforslag for etablering af ny spids- og reservelastcentral på Søndre Industrivej f Fagchefen for Økonomi- og Borgerservice indstiller, der ydes kommunegaranti på 13 mio. kr. til Tønder Fjernvarme, foruds Kommunalbestyrelsen godkender sag P : Søndre Industrivej, 6270 Tønder, der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. maj 2015, pkt. 22: Uds. Sagen genoptaget Der har været afholdt møde mellem Tønder Fjernvarme og Tønder kommune omkring drøftelse af Tønder Fjernvarmes fremtidsplaner. Tønder Fjernvarme har herefter udarbejdet et not til projektforslag for etablering af ny spids- og reservelastcentral på Søndre Industrivej samt udarbejdet et bilag med opderet udbygningsplan for Tønder Fjernvarme, begge dokumenter er tilknyttet sagen som bilag. Det fremgår ligeledes af ovennævnte dokumenter, projektet med geotermi stilles i bero indtil videre, da der ikke kunne etableres forsikringsdækning af de geotermiske boringer. Det betyder der ikke kommer yderligere ansøgninger om kommunegaranti til fase 2 og 3 på henholdsvis 160 mio. kr. og 30 mio. kr. Samtidig fremhæver Tønder Fjernvarme, den nye spids- og reservelastcentral ikke er en kapacitetsudvidelse, men en kapacitetsflytning fra Østergade til Søndre Industri som led i den planlagte og miljømæssigt tiltrængte igangværende udflytning af produktionsanlægget. Fagchefen for Økonomi- og Borgerservice indstiller, der ydes kommunegaranti på 13 mio. kr. til Tønder Fjernvarme under den forudsætning, Kommunalbestyrelsen samtidig godkender projektforslag for etablering af ny spids- og reservelastcentral på Søndre Industrivej i Tønder, der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Indstillingen anbefales. 20. august

37 Refer 22. Skærbæk Boligforening afdeling 9, Gesingparken og Bjergtoften, anmoder om godkendelse af Skema B G Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2014 skema A med en anskaffelsessum kr. til opretning og kr. til forbedring, modernisering og vedligehold i Skærbæk Boligforenings afdeling 9, bestående af 49 boliger i Gesingparken og Bjergtoften. Kommunalbestyrelsen meddelte samtidig tilladelse til nedrivning af 4 boliger, tilladelse til optagelse af 2 realkreditlån, kommunegaranti for de 2 realkreditlån, fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden for udamortiserede lån i afdelingen samt godkendte den afledte huslejeforhøjelse. Landsbyggefonden meddelte den 21. august 2014 tilsagn om ydelsesstøtte og regaranti på 50% af det støttede lån, betinget af ministeriets godkendelse af nedrivning af 4 boliger. Som bygherrerådgiver for Skærbæk Boligforening fremsender Kuben Management Skema B med ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen. Skema B er udarbejdet med baggrund i afholdt licition den 1. juli Licitionsresultet holder sig inden for budgetrammen. Skema B er opreguleret til byggeomkostningsindeks 133,8 (1. kvt. 2015). Skema A var baseret på byggeomkostningsindeks 131,2 (2. kvt. 2013). Anskaffelsessummen til opretning beløber sig til kr. Sideløbende gennemføres forbedringer, modernisering og vedlighold som beløber sig til kr., heri indregnet ca kr. til en komplet udskiftning af tagbelægning, tagrender og nedløb, efterisolering af tagrum m.v. på 12 boliger i Bjergtoften, som ikke er indeholdt i det oprindelige projekt. Denne udgift finansieres af afdelingens henlæggelser. Projektet forudsætter 4 stk. 2-plan boliger nedrives, begrundet i manglende stabilitet. Boligministeriet er i juli måned 2014 ansøgt om tilladelse til nedrive de 4 boliger. Tilsagn herom er endnu ikke modtaget. Såfremt der, mod forventning, ikke vil kunne gives tilsagn til nedrivning, har Landsbyggefonden givet et mundtligt tilsagn om genoptage sagsbehandlingen og revidere støttebehandlingen med henblik på en totalrenovering af de 4 boliger. Den samlede anlægsøkonomi fordeler sig som følgende: Skema A Skema B Opretning Forbedringer Ekstra forbedring Samlet sum Finansiering jf. Landsbyggefondens finansieringsskitse: Skema A Skema B Støttet realkreditlån Ustøttet realkreditlån Egen trækningsret LBF Henlæggelser Samlet finansiering august

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 18. september 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:30 Fraværende: 18. september 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013 Refer Refer Mødedo: 19. marts 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Ingen Flemming Gjelstrup anmodede om, pkt. 13 blev taget af dagsordenen, da stens vandplaner

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 11. august 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 11. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl. 11.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 240-245. Mødet hævet

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i mandag den 29. august 2005, Kl. 18.00 i s mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7. Åbent møde

Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7. Åbent møde Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - formand Birte Passer (C) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Jørgen Juel Bragge

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 18. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 19:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært Møde Dato 23. maj 2012 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere