Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC"

Transkript

1 REFERAT Møde for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Ledelsessekretariatet 4. juni juni 2014 Første del - konstituerende møde Anden del - ordinært møde Til stede: Carsten Koch, Agi Csonka, Michael Egelund, Bergur Løkke Rasmussen, Jesper Würtzen, Katja Zarp, Jonas Meldgaard Dreyø, Helene Østergaard Christensen, Niels Peter Møller, Gitte Funch, Else Sommer, Klaus Nørskov, Kirsten Jensen, Tilforordnede: Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig, Ulla Baarts Fra punkt 4: Anne Dorthe Hermansen, Daniel Kollberg Under punkt 5: tidligere formand Ove E. Dalsgaard, tidligere næstformand Leo H. Knudsen Afbud: - Mødeleder: Carsten Koch Referent: Ulla Baarts Dagsorden 1. Godkendelse af referat et blev godkendt og underskrevet. fra første konstituerende møde den 28. april Godkendelse af Dagsorden blev godkendt. dagsorden 3. Formanden motiverede indstilling af to medlemmer til bestyrelsens selvsupplering. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen og udpegede enstemmigt: Anne Dorthe Hermansen, økonomidirektør, Cbrain A/S Daniel Kollberg, regionsdirektør FireEye inc. De to udpegede medlemmer deltog herefter i mødet. 4. Forslag til valg af næstformand Formanden motiverede indstilling vedrørende valg af næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen og valgte enstemmigt: Klaus Nørskov til næstformand for bestyrelsen. Side 1 af 7

2 Den samlede konstituering er således følgende: Carsten Koch, direktør, tidligere minister - bestyrelsesformand Klaus Nørskov, børne- og kulturdirektør Gladsaxe Kommune - næstformand Agi Csonka, adm. direktør SFI Udpeget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) Michael Egelund, formand BUPL Storkøbenhavn Udpeget af FTF Niels Peter Møller, social- og sundhedsdirektør Brøndby Kommune Udpeget af Børne- og kulturchefforeningen samt Foreningen af Social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i forening Bergur Løkke Rasmussen, regionsmedlem, studerende CBS Udpeget af Regionsrådet i Region Hovedstaden Jesper Würtzen, borgmester Ballerup Kommune Udpeget af Kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden i forening (KKR) Kirsten Jensen, viceborgmester Hillerød Kommune Else Sommer, direktør Københavns Kommune Anne Dorthe Hermansen, økonomidirektør i Cbrain A/S Daniel Kollberg, regionsdirektør i FireEye inc. Gitte Funch, lektor, Læreruddannelsen Zahle Valgt af og blandt medarbejderne ved UCC Katja Zarp, administrativ medarbejder (tap), Pædagoguddannelsen Frøbel Valgt af og blandt medarbejderne ved UCC Jonas Meldgaard Dreyøe, studerende Læreruddannelsen Zahle Valgt af og blandt de studerende ved UCC Helene Østergaard Christesen, studerende Læreruddannelsen Zahle Valgt af og blandt de studerende ved UCC Side 2 af 7

3 5. Orientering og overdragelse fra den tidligere bestyrelse UCC-bestyrelsens afgående formandskab, Ove E. Dalsgaard og Leo H. Knudsen deltog under punkt fem med en redegørelse for den tidligere bestyrelses resultater. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Ordinært bestyrelsesmøde 6. Forslag til forretningsorden for bestyrelsen Der blev kort redegjort for forslag til forretningsorden. Forslaget svarer i hovedtræk til den forretningsorden, der var gældende for den tidligere bestyrelse. Der er endvidere foretaget mindre justeringer i konsekvens af ny lovgivning Det blev foreslået, at der til 11 tilføjes et stk. 4 om skriftlig behandling. Følgende ordlyd blev aftalt: Stk. 4. I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling (fx elektronisk). Det tilstræbes at skriftlig behandling sker med mindst 2 hverdages varsel. Formanden fremhævede særligt forretningsordenens 13 om habilitet og opfordrede til, at ethvert medlem, der kunne være i tvivl om sin habilitet i forbindelse med en sag, nævner det i bestyrelsen, eventuelt tager en drøftelse med formanden og/eller ledelsessekretariatet. Rektor gjorde opmærksom på, at stillingen som prorektor jf. 3 stk. 3 vil blive holdt vakant pr , når den nuværende prorektor efter eget ønske fratræder sin stilling. Stillingen holdes vakant med henblik på en eventuelt ændret organisering i forbindelse med Campus Carlsberg. Med den aftalte tilføjelse til 11 blev forretningsorden for bestyrelsen vedtaget og underskrevet. 7. Forslag til mødeplan for efteråret 2014 Til mødet var fremlagt forslag til mødeplan for efteråret Bestyrelsen besluttede at fastlægge mødet den 10. december til kl Mødeplanen blev herefter godkendt. 8. Meddelelser Danske Professionshøjskoler (Rektorkollegiet) har netop valg ny formand. Rektor Harald Mikkelsen, UC Via erstatter Erik Knudsen, UC Lillebælt. UCC's tidligere bestyrelsesformand, Ove E. Dalsgaard, er på baggrund af en særlig aftale formand for bestyrelsesforeningen i perioden frem til den 1. januar Side 3 af 7

4 Institutionsakkreditering UCC har forhåndstilkendegivet, at vi ønsker at blive institutionsakkrediteret i Senest d. 25. juni 2014 skal det meddeles akkrediteringsinstitutionen om forhåndstilkendegivelsen ønskes opretholdt. Beslutningen om tidspunkt for institutionsakkreditering skal vurderes i sammenhæng med tidspunkt for flytning til Campus Carlsberg m.v. Tekstilformidleruddannelsen er netop blevet akkrediteret positivt af Danmarks Akkrediteringsinstitution. I samarbejde med et panel af eksterne eksperter er det vurderet, at Tekstilformidleruddannelsens kvalitet og faglige niveau lever op til alle de fastlagte standarder for at udbyde undervisning inden for området. Uddannelsen til psykomotorisk terapeut skal den 1. juli 2014 indsende akkrediteringsansøgning til Danmarks akkrediteringsinstitution. Ud over at vurdere den skriftlige ansøgning aflægger et ekspertpanel besøg på uddannelsen og interviewer en række af uddannelsens nøgleaktører, undervisere, studerende og ledelse. Den 26. januar sendes akkrediteringsrapporten i høring hos institutionen og marts 2015 sendes den endelige rapport til Akkrediteringsrådet og offentliggøres. Sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm Der har været afholdt møde med ministeriet vedr. sygeplejeskolen på Bornholm. Ministeriet har foreslået UCC, at der indgås en driftsoverenskomst der indebærer, at UCC får udbudsretten til Sygeplejerskeuddannelsen, men at skolen fortsætter med selvstændig bestyrelse. Inden der træffes endelig beslutning om at indgå en aftale skal principperne for en bæredygtig driftsaftale fastsættes nærmere, herunder ift. styrelsesforhold, uddannelsesfaglighed og økonomi. Det undersøges om der er grundlag for at UCC's nuværende aktiviteter på Bornholm eventuelt kan indgå i den nye campus der etablereres i Rønne. Konsulentanalyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsætter i samarbejde med Finansministeriet en analyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur i forbindelse med udbud af uddannelse. Analysen gennemføres af eksterne konsulenter og er netop kommet i udbud i et såkaldt miniudbud efter Finansministeriets rammeaftale. Danske Professionshøjskoler planlægger at tage initiativ til en kampagne med henblik på at få øget taxametertilskud til de uddannelser der er ringest stillet med hensyn til taxameter. UCC på Folkemødet på Bornholm juni 2014 UCC deltager for tredje gang på Folkemødet på Bornholm. Vi er værter for to debatarrangementer, hvor vi sætter børns ret til leg og folkeskolens rolle i Side 4 af 7

5 forhold til almen dannelse på dagsordenen. Vi deltager derudover aktivt i debatmøder inden for vores faglige felt. Ministerbesøg i eftersommeren Undervisningsminister Christine Antorini besøger UCC den 19. juni Undervisningsministerens it-rådgivningsgruppe for folkeskolen afsluttede i efteråret 2013 sit arbejde om pædagogisk anvendelse af it i folkeskolen. I forlængelse heraf er nu oprettet et frivilligt netværk, der skal arbejde for at mobilisere og styrke it-initiativer rettet mod skolerne, som fremadrettet forankres i UCC. Undervisningsminister Christine Antorini overdrager depechen til it-rådgiverne 2.0. Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har takket ja til UCC's invitation til at møde den nye pædagoguddannelse i forbindelse med studiestart i efteråret Forslag vedrørende uddannelsesudvalg Der blev kort redegjort for det fremlagte forslag vedrørende etablering af uddannelsesudvalg for perioden Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag vedrørende sammensætning af UCC's nye uddannelsesudvalg. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at sammensætte udvalgene endeligt, herunder rette henvendelse til de udpegningsberettigede organisationer m.v. Bestyrelsen vil modtage en status over de nye udvalg med mødet den 30. september Forslag vedrørende studieordning for tegnsprogstolkeuddann elsen Der blev kort redegjort for forslag til ændringer til studieordning for tegnsprogstolkeuddannelsen. Et ændret forslag til studieordning har ikke kunnet foreligge til bestyrelsens møde d.d. Det er dog nødvendigt, at den ændrede studieordning er godkendt inden nye studerende starter på uddannelsen efter sommerferien Bestyrelsen bemyndigede rektor til at godkende den ændrede studieordning for tegnsprogstolkeuddannelsen. 11. Økonomi Fremlæggelse af regnskab pr. 31. marts 2014 Fremlæggelse af forslag til revideret budget 2014 Orientering vedr. salg af UCC's ejendomme Der blev kort redegjort for det fremlagte regnskab pr. 31. marts 2014 og forslag til revideret budget Der er ikke anledning til væsentlige bemærkninger til regnskab og budget. Der var en kort drøftelse af regnskab og budget. Det blev aftalt, at der på det næste bestyrelsesmøde gives en mere grundlæggende gennemgang af UCC s økonomi som et selvstændigt punkt samtidig med fremlæggelse af halvårsregnskab. Side 5 af 7

6 Baggrunden for den anvendte terminologi i fremstillingen UCC's økonomi samt måden at opstille budget og regnskab blev kort drøftet. Orientering vedrørende salg af UCC's ejendomme Der blev orienteret om status for salg af ejendomme. Ejendommen på Skolevej i Glostrup er netop solgt. Der arbejdes med udviklingsmuligheder for andre af de ejendomme UCC har til salg. Der ses igen bevægelse på ejendomsområdet. Der blev henvist til bilaget: Udvikling i UCC's økonomi siden beslutningen om Campus Carlsberg, der blev fremlagt under punkt 5, bilag 2. heraf fremgår bl.a. forventninger til ejendomssalg m.v. Bestyrelsen tiltrådte revideret budget 2014 Bestyrelsen tog regnskab pr. 31. marts 2014 til efterretning. Bestyrelsen tog orientering vedrørende salg af UCC's ejendomme til efterretning. 12. Forslag om udpegning til Centerrådet for VEU Der blev fremlagt forslag om udpegning af et medlem af bestyrelsen til Centerrådet for VEU som beskrevet i den fremlagte indstilling. Bestyrelsen udpegede Michael Egelund til medlem af Centerrådet for VEU- Center Hovedstaden og Bornholm. 13. Forslag om fastlæggelse af vederlag m.v. for bestyrelsen Der blev fremlagt forslag om fastlæggelse af vederlag m.v. for bestyrelsen som beskrevet i den fremlagte indstilling. Bestyrelsen besluttede, at der ydes det maksimale beløb inden for rammen i honorar/vederlag til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med Undervisningsministeriets retningslinjer. Vederlaget udbetales årligt med udgangen af november måned. 14. Eventuelt Intet. Side 6 af 7

7 et af bestyrelsesmøde den 4. juni 2014 er godkendt Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen Daniel Kollberg Jesper Würtzen Helene Østergaard Christensen Jonas Meldgaard Dreyøe Katja Zarp Gitte Funch Side 7 af 7