Legepladsen skal vedligeholdes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Legepladsen skal vedligeholdes"

Transkript

1 De nyeste informationer på: Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj årgang - nr. 2 Legepladsen skal vedligeholdes Arbejdsdag lørdag d. 21. juni kom og vær med. Legepladsen skal have ny sandkasse og legeborgen skal renoveres og males. Læs nærmere på bagsiden Husk!! At sørge for at fortov og vej ud til midten af vejen er rengjort dvs. at: 1. Fortov og bag kant af fortov er rengjort og fri for ukrudt 2. Fortov om vinteren er ryddet for sne 3. Vejen er fejet specielt ved fortovskant for at regnvand kan få frit afløb til rendestensbrønd. 4. Vejen er ryddet for sne (men det betaler vi os fra idet vi har fælles snerydning af vej). Det er ikke sådan man renholder fortov! Sommerfest og loppemarked Vi gør det igen!! lørdag d. 30.august kl. 18 Sommerfest som sidste år afholdes på legepladsen. Loppemarked fra kl Konceptet er det samme som sidste år. Der vil være telte, borde og stole, toiletter. Mad på grill, fadøl, vad og vin samt professionel underholdning. Økuller samt lokale fra Grønnehave underholder. Dans i dansetelt. Pas på! Tilmeld dig til Susanne så snart du får tilmeldingsseddel: Tilmeldingsseddel uddeles (og er på hjemmesiden) ca. 1.juni hvis ikke der er 100 voksne, der inden Sct. Hans aften, har tilmeldt sig og betalt bliver festen ikke til noget. Men sådan! Økuller spiller igen Sidste om fællesantenne : Fibernet i Grønnehave vi kender endnu ikke startdatoen.

2 Grønnehaves bestyrelse Formand: (Information, veje, legeplads og sommerfestudvalg) Helge Dybdahl Ingstrup Alle 23B tlf.: Næstformand: (Sekretær, vejudvalg) Willy Schneider Vadum Alle 19 tlf.: Kasserer: (Økonomi, Legepladsudvalg) Torben Hansen Præstefælledvej 90B tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Snerydningskontakt, vej, fastelavn og legepladsudvalg) Jørgen Sommer Jerslev Alle 16 tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Fastestavsudvalg) Ole Falster Præstedfælledvej 90A tlf.: Suppleant: Ole Nielsen Vårvej 7 tlf.: Suppleant: Rasmus Jørgensen Præstefælledvej 106B tlf.: Grønnehaves girokonto: Luftkasteller? Vores boligområde, er som så mange andre parcelhusområder, ikke fra starten gennemtænkt. Der er ikke i vores boligområde fælleshuse med aktiviteter og udlån af festlokaler. Der er ikke planlagt centrale torve med aktiviteter for børn og voksne. Der er ikke et fælles stisystem. Der er ikke fælles antenne med Internet og TV. Der er ikke børneinstitutioner - og dog men de er først tænkt ind i kommunens og ikke boligområdets planlægning årtier efter at husene er bygget. Der er ikke bebyggelser eller vejnet, der naturligt lægger op til større socialt samvær. Og det værste: Grundejerforeningerne har grænsedragninger, der er hinsides al fornuft. Mine visioner kunne meget vel være, at være fødselshjælper til projekter i vores område, der går i retning af fælles tiltag: Hvad med f. eks at købe et af husene i området evt. sammen med kommunen, lade frivillige indrette og styre det til dagbrug og festbrug. Hvad med at ændre grundejerforeningernes grænser, så vi ikke skal have halve veje? Og hvad med at lade omkostningerne for vedligeholdelsen af Præstefælledvej fordele mellem flere grundejerforeninger? Helge Dybdahl Grønnehave Nyt udgives af G/F Grønnehave og uddeles til foreningens medlemmer G/F Grønnehave omfatter et parcelhusområde med 450 boliger i Tårnby Kommune på Vestamager. Indlæg til bladet sendes til ansvarshavende: Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, Næste nummer udkommer i efteråret, såfremt der er stof nok Deadline til næste nummer: 1. oktober

3 Dagsorden: Referat af Grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling torsdag 27. marts 2008 på Pilegårdsskolen 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regnskab a) aflæggelse af regnskab for 2007 b) forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for Valg af bestyrelse a) valg af kasserer (bestyrelses foreslår Torben Hansen, Præstefælledvej 90B) b) valg af næstformand/kasserer (vakant) c) valg af to bestyrelsessuppleanter. (Ole Nielsen modtager genvalg) 6. Valg af revisor a) valg af revisor (Vibeke Rasmussen modtager genvalg) b) valg af revisorsuppleant (Willy Schneider modtager genvalg) 7. Eventuelt. Grundejerforeningen Grønnehaves bestyrelse: Formand Helge Dybdahl Ingstrup Alle 23 B Næstformand Willy Schneider Vadum Alle Kasserer Torben Hansen Præstefælledvej 90B Bestyrelsesmedlem Jørgen Sommer Jerslev Allé Bestyrelsesmedlem Ole Falster Præstefælledvej 90A Der var mødt 43 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlingen velkommen til generalforsamling og foreslog Hans Petersen som aftenens dirigent. Dette var der ingen der havde noget imod, hvorpå Hans Petersen var valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden. 2. Formandens beretning Helge fik ordet. Helge henviste til den skriftlige beretning som var uddelt sammen med indkaldelse. Derudover var der nogle punkter som Helge ville supplere med idet han beklagede at han på grund af tekniske problemer ikke kunne vise hjemmesiden og bød herefter velkommen til de nye medlemmer af foreningen.. a) DONG graver i vort område og mange er interesseret i at vide hvornår vi får kabel-tv/ fællesantenne. Vi får det, men jeg kan ikke sige hvornår. DONG er i Storkøbenhavn i gang med at udskifte og nedgrave elledninger over en 5- årig periode og lægger samtidig fibernet ned hvorefter vi vil blive tilbudt opkobling til TV og internet. Området omkring Munkebjergvej har fået kabler nedgravet men har endnu ikke fået noget tilbud om opkobling. Jeg kan ikke sige hvornår vi vil få tilbud om opkobling. Men kan kun sige at vi får det. Jeg er blevet oplyst om at der ikke vil blive gravet mere ned i Tårnby kommune i år, så det bliver ikke før til næste år. b) Bestyrelsen har i år måtte sige farvel til Anette Cronberg som er flyttet til Kastrup hvorefter Ole Nielsen, som var suppleant, har overtaget sekretærposten midlertidigt. Anette har været medlem af bestyrelsen i 12 år og har lavet et stort arbejde. 3

4 c) Vi vil i løbet af indeværende år få malet på legepladsen samt udskiftet sandkassen ligesom der er nogle små reparationer af fortovene som skulle have været lavet, men den mand vi havde en aftale med har ikke lavet det så vi må finde en anden til det arbejde. d) Så skal jeg sige det som jeg plejer, hvis I ser nogle rotter så meld det til kommunen for ved min sidste henvendelse til Jytte Boller sagde hun at det ikke var rotter, men mosegrise. Bestyrelsen kan ikke gøre mere så grundejerne må selv ringe til teknisk forvaltning når de ser rotter. Dirigenten gennemgik herefter formandens skriftlige beretning og spurgte forsamlingens om der var kommentarer hertil. Willly Schneider, Vadum Alle, var interesseret i at vide om foreningen har en aftale om snerydning da han syntes det var en stor omkostning for en dags snerydning. Boe oplyste at vi har en fast aftale med en entreprenør om snerydning og at beløbet er det samme uanset hvor mange gange han skal ud at køre. Ole Falster understregede at der ikke var tale om bump, men hastighedsdæmpende foranstaltninger og var af den opfattelse at der uanset åbning ved Ugandavej ville blive kørt hurtigt på Præstefælledvej og foreslog at bestyrelsen skulle undersøge hvilke muligheder der er og nævnte i den forbindelse vejskilte og fotofælder. En grundejer fra Hjallerup Alle kunne ikke tilslutte sig forslaget om åbning af Ugandavej men opfordrede grundejerne til at lære deres børn at køre ordentligt på cykel. Toni Andersen, Vadum Alle, mente at beboerne i Grønnehave skulle tænke over selv at sætte farten ned og foreslog at beboerne på Præstefælledvej parkerede deres biler på egen grund så børnene blev lettet i deres kørsel til og fra skole. Toni oplyste endvidere at forslaget tidligere har været rettet til politiet hvor man fik et klar nej, hvorfor han hvis forslaget kom til afstemning ville stemme imod. Helge nævnte at bestyrelsen intet har imod at undersøge hvilke muligheder der er og hvad det vil koste og understregede at der ikke er truffet nogen beslutning. Helge sluttede med at han personligt ikke ville gå med til en åbning mod Ugandavej. En grundejer stillede spørgsmål omkring sikkerheden på legepladsen og nævnte klipning af tjørnehækkene. Helge nævnte at vi har et samarbejde med kommunens gartnerafdeling som kun har arbejdet med vedligeholdelse af legepladsen, hvorfor han foreslog at vi selv må lave en aftale om klipning. Der var ikke flere bemærkninger til den skriftlige og mundtlige beretning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 3. Indkomne forslag Ricki Morey, Ilbro Alle 15 C havde stillet følgende forslag: Bestyrelsen skal inden næste generalforsamling indhente overslag for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstefælledvej. Inga Andersson, Ingstrup Alle, var enig i at det var en god ide, men var betænkelig ved at trafikken så ville blive ledt over på andre veje. En grundejer fra Jerslev Alle var enig i der var problemer, men var betænkelig ved at etablere bump og foreslog at man arbejdede hen mod en hastighedsgrænse på 40 km i timen samt en åbning ud til Ugandavej fra Hjallerup Alle. Forslaget kom herefter til afstemning og blev vedtaget med et stort flertal og det blev overladt til bestyrelsen at undersøge de forskellige muligheder. 4. Regnskab Boe kommenterede det udsendte regnskab med at der ikke var sket de store ændringer i forhold til tidligere år. Der er et lille overskud. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Budgettet ligner også sig selv. Kontingent og løn til bestyrelse foreslås uændret. I forhold til tidligere år er tilskud til De gamles jul og skovtur strøget i budgettet da vor forening ifl. Boe stort set er den eneste forening der bidrager hertil. Helge fulgte op på dette med at nævne at vort tilskud udgør ca. 50 øre pr. deltager og det er kommunen og brugerne der afholder omkostningerne til arrangementet. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 5. Valg af bestyrelse a) valg af kasserer. Torben Hansen blev valgt b) valg af næstformand/sekretær. Willy Schneider blev valgt c) valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Ole Nielsen blev genvalgt og som ny suppleant blev Rasmus Jørgensen valgt. 4

5 6. Valg af revisor a) valg af revisor. Vibeke Rasmussen blev genvalgt b) valg af revisorsuppleant Boe Andersen blev valgt Boe takkede af Sommerfest Sommerfesten i 2007 en succes. Sommerfesten i 2007 blev planlagt og praktisk gennemført ved bare 2 menneskers arbejde. Det var formanden for grundejerforeningen samt Susanne Kofoed, Blåhøjvej 4, der trak læsset. Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak for Susannes engagement og arbejde i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af festen. 7. Eventuelt Dirigenten orienterede forsamlingen om at dette ikke er et diskussions punkt. Helge opfordrede medlemmerne til at benytte sig af foreningens hjemmeside og oplyste om der var lagt et nyt matrikelkort frem som man kunne se på. Helge kom herefter ind på at John Nielsen har måttet stoppe på grund af sygdom og han ville tage hjem til John og give ham et par flasker for hans store indsats i foreningen. Helge talte om Boe og hans store indsats i foreningen og omtalte hans store indsats i forbindelse med hovedistandsættelsen af vore veje og overrakte ham blomster og en lille gave herfor. Boe takkede forsamlingen for 20 gode år med ros og kritik og kom også ind på den store opgave med hovedistandsættelsen som han omtalte som et spændende projekt og det var hans opfattelse at alle var tilfredse med de veje vi har fået. Susanne Kofoed Sommerfesten i 2008 Til at arrangere sommerfesten 2008 har vi nu en større gruppe der arbejder. Helge og Susanne er stadig med i udvalget så udvalget består nu af: Jørgen Thaulov, Præstefælledvej 126 Frank Hjorhøy, Præstefælledvej 99 Thomas Andersen Ingstrup Alle 27C Peter Andersen Ingstrup Alle 28B Rene Fried Ingstrup Alle 29B Rene Boilesen Ingstrup Alle 8B Susanne Kofoed Blåhøjvej 4 Helge Dybdahl Ingstrup Alle 23B På sidelinjen hjælper Jytte og Henrik, Munkebjergvej 73 med til mangt og meget ved den praktiske gennemførelse. Helge sluttede med at omtale at han og Boe også havde været hos Anette Cronberg og takke hende for den store indsats hun havde gjort i foreningen. Der var ikke flere bemærkninger til eventuelt og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. Referent: Ole Nielsen Den yngste del af sommerfestudvalget 5

6 Husk!! Vi mødtes i maj måned 2007 med det kommunale vejsynsudvalg her er referatet: Vi er nu i den dejlige periode på året, hvor vi ser mere til hinanden i haverne, der skal bygges om, repareres eller laves nyt have anlæg. I forbindelse med fornyelser og reparationer skal der bruges byggemateriale, og der skal arbejdes også med støjende maskiner. Det kan ikke undgås, at der i kortere perioder ligger byggemateriale på fortove det kan heller ikke undgås at maskiner støjer. Men tag hensyn snak med naboen om evt. gener og bemærk grundejerforeningens vedtægter specielt 15 stk. 2 og 5 Uddrag af Grønnehaves vedtægter her 15: For grundejerforeningens område gælder i øvrigt følgende: 1. Huse og skure, der bygges på en for foreningens område beskæmmende måde, er bestyrelsen bemyndiget til at søge fjernet, eventuelt ved myndighedernes hjælp. 2. Materialer, gødning m.v. må ikke henlægges på vejene, men henvises til grundene, med mindre bestyrelsen undtagelsesvis giver tilladelse hertil. 3. Grundene må ikke benyttes til oplagsplads e.l. og skal holdes fri for flyvende ukrudt. 4. Grundejere, der holder husdyr, er pligtige til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at hindre at husdyrene forulemper andre grundejere. 5. El- og motordrevne redskaber må kun anvendes udendørs på hverdage mellem kl og 20.00, lørdage, sønog helligdage mellem og Enhver grund skal ud til vejen være forsynet med tydelig angivelse af matr. og husnummer. I tillæg til ovennævnte regler henstilles det at parkering foretages på egen grund og ikke på vej! På foranledning af beboere på Brønderslev Alle ansøgte vi i 2006 om hastighedsdæmpende foranstaltninger på den Kommunale vej Brønderslev Alle. Vi kender ikke endnu ikke overvejelserne i færdselssikkerhedsrådet men her er svaret: 6

7 Farvel og goddag G/F Grønnehaves bestyrelse er blevet ændret på en del poster Farvel: Goddag John Nielsen, Vittrup Alle. John har efter en lang årrække måttet sige farvel til sin tilknytning til bestyrelsen. John har været med i 25 år. 15 år i bestyrelsen og de seneste10 år som suppleant. Altid med fokus på veje og fortoves tilstand. Vi siger tak for Johns lange træk i bestyrelsen Farvel: Boe Andersen, Estvad Alle Boe har valgt at stoppe efter et langt virke i bestyrelsen. 18 år har Boe været med, deraf de sidste 10 år som kasserer. Boe var stærkt engageret i hovedistandsættelsen af veje og fortove og har en del år, udover kasserer posten, også stået for Grønnehave Nyt. Vi siger tak for Boes virke i bestyrelsen Farvel: Goddag Goddag Willy Schneider, Vadum Alle Willy er nyvalgt til bestyrelsen som næstformand / sekretær Torben Hansen, Præstefælledvej Torben er nyvalgt til bestyrelsen som kasserer Rasmus Jørgensen, Præstefælledvej Rasmus er nyvalgt Som suppleant til bestyrelsen Anette Cronberg, Vittrup Alle Anette er flyttet fra grundejerforeningen. Anette har siddet i bestyrelsen i 10 år, og har i den periode det meste af tiden været næstformand og sekretær. Fastelavnsfesten har i årrække været Anettes værk. Vi siger tak for Anettes virke i bestyrelsen Se billeder af resten af bestyrelsen på: Velkommen til disse nye naboer i Grønnehave Barbara Karadottir og Jacob Evald Brønderslev alle maj Shameiela, Humma og Imran Anwar Vittrup Alle 16B 15. januar Janne Hansen og Rasmus Gissum Jørgensen Præstefælledvej 106B 1. januar Gitte Rasmussen og Jeko Pedersen Vårvej 6 1. november 7

8 Genbrug Storskrald, haveaffald og papir afhentes på følgende dage i Grønnehave Bindslev Allé fjerde mandag Blåhøjvej fjerde mandag Brønderslev Allé fjerde tirsdag Estvad Allé anden mandag Hjallerup Allé fjerde mandag Høgildvej fjerde mandag Ilbro Allé anden mandag Ingstrup Allé tredje mandag Jerslev Allé tredje mandag Munkebjergvej anden tirsdag Præstefælledvej første mandag Råbjerg Allé anden mandag Saltum Allé fjerde mandag Skarrildvej fjerde mandag Svejbæk Allé tredje mandag Sønderholm Allé tredje tirsdag Timringvej tredje mandag Vadum Allé fjerde mandag Vittrup Allé anden mandag Vårvej fjerde mandag Renovation Hvis du ikke har fået hentet dagrenovation, papir, haveaffald eller storskrald kan du kontakte: Marius Pedersen A/S tlf: Nærmeste genbrugsplads: Kirstinehøj Kirstinehøj 25 C, 2770 Kastrup Åbningstider: Man-fredag kl (vinter kl. 18) lørdag og søndag kl Vær med til en arbejdsdag på legepladsen lørdag d. 21. juni fra kl.9 Vi skal have lavet en ny sandkasse og have malet legeborgen. Kom og vær med bestyrelsen sørger for materialer og lidt at spise og drikke. Tilmeld dig inden d. 14. juni til: Jørgen Sommer, Jerslev Alle 16, telefon

Sommerfesten i Grønnehave en succes

Sommerfesten i Grønnehave en succes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kort Kort Kort Kort Kort i farver over G/F Grønnehave se midtersiderne Sommerfesten side 3 Generalforsamlingen side 4 Formandens dagbog side 8 Nye naboer

Læs mere

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal Nr. 3 Marts 2012 40. årgang Hjemmeside: http:/www.bricksite.com/husejerforeningenhorsbred mail: hh.horsbred@gmail.com Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Bestyrelsen pr. 25-03-2010

Bestyrelsen pr. 25-03-2010 NR. 90 16 December 2010 31 Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2010 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse

Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. marts 2010 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 4200 Slagelse tlf. 58 52 66 20 e-mail: jbss@stofanet.dk Sekretær: Lars Henrik Søfren Randersvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager 12 1 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere