Sommerfesten i Grønnehave en succes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerfesten i Grønnehave en succes"

Transkript

1 De nyeste informationer på: Kort Kort Kort Kort Kort i farver over G/F Grønnehave se midtersiderne Sommerfesten side 3 Generalforsamlingen side 4 Formandens dagbog side 8 Nye naboer side 10 Aktiviteter i 2007 side 12 December årgang - nr. 2 Sommerfesten i Grønnehave en succes Så lykkedes det Den første store sommerfest i Grønnehave blev med 192 deltagere godt vejr, stegt pattegris og Økuller i fin stil årets fest i Grønnehave. Stor sommerfest igen i 2008 Læs mere inde i bladet Hvem har fjernet vejstelerne? Stelerne er væk Ved to vejhjørner er stelerne som et forsøg fjernet. Snevejr.. hjælp... mit fortov er ikke ryddet Nej, vi har ikke et firma til at rydde sneen væk fra fortovet det skal du selv gøre! Men vejbanen betaler vi en entreprenør for at rydde det er ikke som nogle tror kommunen der rydder. Hvis der er henvendelser vedr. snerydningen kan man kontakte Jørgen Sommer fra bestyrelsen. Stelerne ved vejhjørnerne er sat der for at beskytte fortovet mod bilkørsel. Specielt har det været hensigten at mindske skaderne, som store lastbiler forårsagede på fortovsfliser og kantsten. Men vi har især ved vejhjørnerne ved Præstefælledvej måttet konstatere at stelerne ikke forhindrer last biler i at bruge fortovet når der svinges. Stelerne rives op og flår når de påkøres asfalten med op. Fortovsfliserne knækker og kantsten beskadiges. Det er som regel umuligt at finde skadesvolder, hvorfor vi som grundejerforening må betale for at genoprette vejhjørnerne. Som et forsøg har vi derfor på to vejhjørner der alligevel skulle renoveres fjernet stelerne og lagt kørebanefliser i fortovet for at se om vi på denne måde får færre udgiftskrævende skader. Det er endnu for tidligt at drage nogen konklusioner. Sidste om fællesantenne : Fibernet i Grønnehave inden for de næste 2 3 år

2 Grønnehaves bestyrelse Formand: (Information, vejudvalg, legepladsudvalg, sommerfestudvalg) Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B tlf.: Næstformand: (Sekretær, fastelavnsudvalg) Anette Cronberg, Vittrup Alle 16B tlf.: Kasserer: (Økonomi, Vejudvalg) Boe Andersen Estvad alle 1 tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Snerydningskontakt, vejudvalg) Jørgen Sommer Jerslev Alle 16 tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Legepladsudvalg) Ole Falster Præstedfælledvej 90A tlf.: Suppleant: John Nielsen Vittrup alle 27 tlf.: Suppleant: Ole Nielsen Vårvej 7 tlf.: Grønnehave Nyt på banen igen Bestyrelsen har i løbet af året evalueret informationen til medlemmerne. Det er fremover tanken at den hurtige informationen til alle jer i G/F Grønnehave først og fremmest sker via vores hjemmeside på adressen Men den skriftlige information i form af et blad Grønnehave Nyt søges opretholdt ved at udgive Grønnehave Nyt 2 3 gange om året. Bladet vil fremover blive udgivet: 1. I februar måned (med indkaldelse til generalforsamling, beretning, regnskab og budget). 2. Om foråret (med referat fra generalforsamling samt andet nyt). 3. Om efteråret hvis der er information der skønnes nødvendig at få ud. Dette nummer af Grønnehave Nyt er det første efter en længere periode uden blade. Bladet er derfor lidt mere omfattende end det plejer at være. Vi har ment at det ville være brugbart for medlemmerne at få et kort over Grønnehave der er derfor på midtersiderne et kort i farver over grundejerforeningen. Brug bladet skriv et indlæg til næste nummer. Helge Dybdahl Grønnehave Nyt udgives af G/F Grønnehave og uddeles til foreningens medlemmer G/F Grønnehave omfatter et parcelhusområde med 450 boliger i Tårnby Kommune på Vestamager. Indlæg til bladet sendes til ansvarshavende: Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, Grønnehaves girokonto: Deadline til næste nummer: 3. februar

3 Sommerfesten 2007 Så blev sommerfesten endelig til noget - det lykkedes men det holdt hårdt.. Efter at sommerfesten nogle år har skrantet lidt besluttede en mindre gruppe at nu skulle det være. Vi er nogen der synes at det er vigtigt at vi kender hinanden i Grønnehave vi er godt nok en stor grundejerforening 450 parceller men alligevel. Der skulle både være servering af mad, telte, borde og stole, mobiltoiletter og ikke mindst et rigtigt orkester når vi skulle holde fest. Vi havde på forhånd bestemt at der inden Sct.Hans aften skulle melde sig 100 deltagere til festen. Om morgenen d. 23. var er tilmeldt 40 men i løbet af dagen strømmede tilmeldingerne ind og inden aften var der tilmeldt 120 mennesker festen var en realitet. Der tilmeldte sig i alt 192 mennesker. Festen løb af stablen d. 25. August - inden havde vi rejst 180 m2 telte - med borde og stole. Med god hjælp fra nogle af festdeltagerne. Festen forløb med spisning og samvær som det ikke har været set i Grønnehave i mange år. Økuller spillede i 2 timer og satte med sin showpræ- Foto: Her sider en del af det nye festudvalg gede optræden rigtig gang i festen de var svære at slippe. Også en lokal musiker optrådte på slap line med sang og guitar. En rigtig god fest der vil blive gentaget i 2008 den sidste lørdag i august hvor der også er loppemarked. Efter denne fest hvor vi kun var to til at arrangere er det dejligt at kunne konstatere at en gruppe på ikke mindre end 8 er parat til at fortsætte arbejdet med at arrangere kommende sommerfester. 3

4 Dagsorden: Referat af Grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling torsdag 22. marts 2007 på Pilegårdsskolen 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regnskab a) aflæggelse af regnskab for 2006 b) forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til 400 kr. 5. Valg af bestyrelse a) valg af formand (Helge Dybdahl modtager genvalg) b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Jørgen Sommer og Ole Faster modtager genvalg) c) valg af to bestyrelsessuppleanter. (John Nielsen og Ole Nielsen modtager genvalg) 6. Valg af revisor a) valg af revisor (Anne Sommer modtager genvalg) b) valg af revisorsuppleant (Willy Schneider modtager genvalg) 7. Eventuelt. Der var mødt 44 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlingen velkommen til generalforsamling og 85 års fødselsdagsfest. Helge foreslog Dirch Schønfeldt som aftenens dirigent. Dette var der ingen der havde noget imod, hvorpå Dirch Schønfeldt var valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden. 2. Formandens beretning Helge fik ordet. Helge henviste til den skriftlige beretning som var uddelt sammen med indkaldelse. Derudover var der 2 punkter som Helge ville uddybe. at nedlægge steler på 4 hjørner og udbedre dem med nogle stærkere fliser. b) Hvis dem som bor i nærheden af Hjallerup Alle ser rotter, skal man straks kontakte kommunen. Det er meget vigtigt fordi at vi har haft en del korrespondance om at grøften på Hjallerup Alle skulle rørlægges. Dette sker ikke før at der er tilstrækkeligt mange der har set rotter. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 3. Indkomne forslag Der er ikke modtaget nogen. a) Bestyrelsen vil meget gerne have besked hvis nogen ser lastbiler osv som forårsager ødelæggelser på vores veje, hjørner og fortov, så vi måske kan få fat i synderne og få dem til at betale for udgifterne i forbindelse med renovering. Som nogen forslog sidste år, vil vi forsøge 4. Regnskab Boe præsenterede regnskabet, som ser ud som det har gjort i mange år. Der er kun en ændring, sidste år på generalforsamlingen blev vi pålagt at prøve at få nogle flere rente på vores indestående, hvorfor vi investerede en del af formuen i obligationer nemlig for kr. 4

5 Budgettet ligner også sig selv. Bestyrelsen foreslår dog at kontingentet sættes op med 100 kr. fra 300 til 400 kr. Der kommer hele tiden yderligere udgifter til vejreparationer. Til gengæld foreslår vi ikke at vores lønninger stiger. Ejgil Solkjær: undre sig over at man kun budgettere med til diverse reparationer, når man sidste år havde brugt kr. Boe forklarede at mange af udgifterne i regnskabet faktisk vedrører året før altså for 2005, hvor vi fik repareret fortov. Udgiften fra dette arbejde faldt først i 2006, ca kr. Så vi har i princippet kun brugt kr. i Inga Andersson. Hvorfor blev alle fortov/fliser ikke repareret. Boe forklarede at kun knuste fliser blev udskiftet. Regnskab og kontingentforhøjelse blev enstemmigt vedtaget. 5. Valg af bestyrelse a) valg af formand. Helge Dybdahl blev genvalgt b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Sommer og Ole Falster blev begge genvalgt c) valg af 2 bestyrelsessuppleanter. John Nielsen og Ole Nielsen blev begge genvalgt. 6. Valg af revisor a) valg af revisor. Anne Sommer blev genvalgt b) valg af revisorsuppleant. Willy Schneider blev genvalgt 7. Eventuelt Helge giver en præsentation af grundejerforeningens hjemmeside. Willy Schneider roste hjemmesiden. Willy anbefalede alle benytte den. Er der noget nyt med hensyn til bredbånd osv. Således at vi kan få bedre antenne forhold og billigere bredbånd og internetforbindelse. Helge har netop modtaget brev fra Dong Energy som har inviteret Grundejerforeningen til et møde i næste uge. Dong Energy vil sammen med Tårnby Kommune informere om kabellægning af el ledninger, udskiftning af vejbelysning og mulighed for fibernet i området. Alle institutioner i Tårnby Kommune er tilsluttet TDC ordning som hedder CityMan, som er en erhvervsmæssig løsning. Helge har spurgt dem hvornår det bliver en privat løsning. Når du nu alligevel graver i vejene. Det vil de ikke i øjeblikket, men det kan godt være at de bliver møre snart. Vi kan måske spille Dong og CityMan ud mod hinanden efter mødet. John Nielsen: John mener at der er lagt rør ned i vejene ledninger skal blot trækkes. Boe svarede at det kun er i vejkrydsene under kørebanen at der er lagt rør. Willy Schneider: Kan generalforsamlingen ikke give bestyrelsen fuldmagt til på foreningens vegne at sige at det er en god idé. Alle nye beboere som Helge taler med synes at det er en god idé, og undrer sig faktisk over at vi ikke allerede har det. Helge vil under alle omstændigheder taler for en tilslutning på mødet. Prisen har naturligvis betydning. Anne Pedersen, Brønderslev Alle. Hvordan ser det ud på en kommunal vej. Helge tager synspunktet med på mødet. Inga Andersen. Skal man selv betale fra skellet ude i vejen og ind til huset. Det mener Helge bestemt. Dette vil dog fremgå af et tilbud når tiden kommer. Når Helge ved noget mere, vil han skrive det på hjemmesiden. Erling Jensen, Ingstrup Alle 35. Fjerner man elmasterne, når der bliver lagt el i jorden. Helge mener at have hørt at lysmasterne udskiftes med nogle andre. Tone Andersen, Vadum Alle. I grundejerforeningen på Studsbøl Alle får alle besøg af Dong individuelt, hvor Dong undersøger hvad beboerne ønsker, flytter målere osv. Per Pedersen, Brønderslev Alle. Herligt at komme til en forening, hvor alle ønsker genvalg. Helge reklamerede for vores hjemmeside, samt arrangementet til sommer den 25. august 2007 sommerfest. Dirch Schønfeldt takkede for god ro og orden og hævede herefter generalforsamlingen. Anette Cronberg Referent 5

6 6

7 Grundejerforeningen Grønnehave er stiftet den 12.marts 1922 og er Tårnby kommunes næststørste grundejerforening. Grundejerforeningen består af 444 parceller, der strækker sig fra Estvad Alle mod nord til Hjallerup Allé mod syd. Grundejerforeningen strækker sig over i alt 20 veje med ca. 5 km vej. Foreningens formål er at varetage vores fælles interesser. Specielt i forbindelse med vejene men også i forbindelse med legepladsen, der er beliggende ved Hjallerup Alle. 7

8 Formandens dagbog Om små og store hændelser i Grønnehave i løbet af oktober - Legeplads besigtiges. Det konstateres at gartnerafdelingen har foretaget nogen ukrudtsbekæmpelse samtidig sprøjtes der med ukrudtsbekæmpelse i dag af bestyrelsen. Trådhegn er væltet, sandkasse ved rutchebane er ødelagt og brædderne ligger spredt over legepladsen, der konstateres råd i den anden sandkasse - en bil har kørt racerløb på fodboldbanen og ødelagt trækant omkring petanquebane. Endelig er der efterladt en cykel samt en knallert på pladsen. Garnerafdelingen er kontaktet for at reparere hegn, politiet er kontaktet for at få fjernet herreløse to hjulede køretøjer, brædder fra ødelagt sandkasse fjernes, sten lægges på plads i indkørsel så der ikke kan køre biler ind på pladsen og trækant omkring petanquebane sættes fast.. Til foråret udskiftes sandkasse, der sættes nye slanger på gyngekæder og legeborg grundes og males. torsdag d. 28. marts september - 5 fliser skadet på Præstedfælledvej og hul i asfalt på fortov på Vittrup Alle noteret. 20. september - bestilt reparation af skader på vejhjørner 11. september - Bestyrelsesmøde Det besluttedes : At holde generalforsamling i 2008 i uge 13 samt at reparere skader på vejhjørnerne ved Jerslev Alle og Estvad Alle. Der er positiv stemning overfor at gennemføre sommerfest i Kasserer meddelte at han efter 18 år i bestyrelsen ikke stiller op til genvalg ved næste generalforsamling. 19. august - Lastbil knust fliser på hjørne af Præstefælledvej og Jerslev Alle - regnr. på lastbil noteret - men skadesvolder erkender ikke skaden. 18. august - Budt nye naboer på Skarrildvej 7 velkommen. Påtalt overfor grundejer på Jerslev Alle at hæk gror ud på fortov samt at hæk dækker for skilt med vejnavn. 17. august - Fliser og brønddæksel kørt itu af betonblande-bil på hjørnet af Ingstrup Alle og Præstefælledvej. Skade erkendt af betonfirma, der betaler kr. for at udbedre skade 27. juli - Revneforsegling af 869 m af vores veje er udført (sidevejene til Præstefælledvej - fra Jerslev Alle til Hjallerup Alle). 27. oktober - Grundejer på Ilbro Alle anmodes om at flytte jordbunke fra fortov. Jordbunken, der har ligget i flere måneder, loves fjernet i løbet af uge oktober - budt nye naboer velkomne på Ingstrup Alle, Sønderholm Alle og Vårvej. 1. oktober - Det konstateres at Dong graver og udskifter elkabler/lægger fibernet på Sønderholm Alle - grundejerforeningen er ikke orienteret om gravearbejdet. 4. oktober - Bestilt og modtaget matrikelkort over G/F Grønnehave fra Rådhus 26. september - Materielgården anmodet om at udbedre for høj indkørsel på Munkebjergvej. 25. september - Næste generalforsamling fastsat til 26. juli - Fortovsfliser på Præstefælledvej ødelagt i forbindelse med gravearbejde. 25. juli - Regnvandsbrønd og mellemliggende rør på Vadum alle er spulet. 16. juni - Bestilt revneforsegling af sidevejene til Præ- 8

9 stefælledvej - fra Jerslev Alle til Hjallerup Alle. Arbejdet udføres sidst i juli /først i august. Der er ligeledes bestilt spuling af regnvandsbrønd og rør på Vadum Alle. Regnvandsbrønd på Vadum Alle ud for nr. 6 er stoppet. 13. juni - Gartnerne anmodes om at brænde ukrudt væk på legeplads 12. juni - Teknisk forvaltning rykket for henvendelse af 14. april hvor: Der blev aftalt besigtigelse og evt. udbedring af for høj indkørsel ud for Munkebjergvej 87, der blev endvidere aftalt besigtigelse af fortovsskade på hjørnet af Estvad Alle og Præstefælledvej - stor bil har knust fliser, kantsten og måske vandlås. Skaden vedrører både kommune (Præstefælledvej er kommunalvej) og Grønnehave. 7. juni - Besigtiget vejrist ud for Vadum Alle 6. Vejristen fungerer ikke - der står vand ved regnvejr. Det undersøges hvorledes dræn er udført for at kunne igangsætte en spuling eller reparation af brønden. 6.juni - Bestyrelsesmøde Det besluttedes at revneforsegle resten af sidevejen til Præstefælledvej, legestativ på legeplads forventes malet i løbet af sommeren, GrønnehaveNyt udkommer fra efteråret 2007 igen regelmæssigt. Sekretær meddelte at hun fraflytter grundejerforeningen og derfor ikke stiller op til genvalg ved næste generalforsamling. 31. maj - Møde med kommunalt vejsynsudvalg på Hjallerup Alle/Præstefælledvej. Vi havde i år fået det kommunale vejsynsudvalg (politikere og teknikere) til at komme forbi Grønnehave. Følgende emner blev taget op: a. Hjallerup Alle - vejens udskridning i grøften, rotter og rørlægning af grøft. b. Præstefælledvej - fordeling af udgifter ved vejrenovering af Præstefælledvej. c. Tvungen medlemskab af grundejerforening d. Saneringsmodent hus på Jerslev Alle e. Hastighedsdæmpende foranstaltninger af Brønderslev Alle f. Krydset ved Englandsvej/Kirstinehøj Vejsynsudvalget behandler emnerne ved deres næste møde. 8. maj - 4 vejhjørner ved Ilbro Alle og ved Ingstrup Alle renoveret. Forsøgsvis er der ved vejhjørner på fortovet lagt kørebanefliser, steler er blevet fjernet og asfalt udlagt. Dette for at undgå at store lastvogne vælter steler og knuser alm. fortovsfliser med dertil hørende omkostninger for Grønnehave. 18. april - Grønnehaves vejudvalg samt vejingeniør besigtiger veje.. Det skønnes, at det vil være en hjælp mod vejnedbrydning, hvis de sideveje til Præstefælledvej, der endnu ikke er revneforseglet, bliver det i år. Problematikken vedr. Præstefælledvej som fordelingsvej og den dermed forbundne større slidtage blev også drøftet. 14. april - Teknisk forvaltning kontaktet - aftalt besigtigelse og evt. udbedring af for høj indkørsel ud for Munkebjergvej 87. Aftalt besigtigelse af fortovsskade på hjørnet af Estvad Alle og Præstefælledvej - stor bil har knust fliser, kantsten og måske vandlås. Skaden vedrører både kommune (Præstefælledvej er kommunalvej) og Grønnehave. 12. april - Bestyrelsesmøde Bestyrelsen konstituerede sig og besatte udvalg samt behandlede løbende sager. 28.marts - Møde på Skelgårdsskolen med Dong Energy for en lang række grundejerforeninger: I Grønnehave kan der forventes nedlægning af elkabler og fibernet inden for de næste 2-3 år! læs mere under Nyt! på hjemmesiden. 22. marts - Generalforsamling - læs referat fra generalforsamling her på hjemmesiden. 25. februar - Indkaldelse til generalforsamling indeholdende formandens beretning, regnskab og budget omdelt til Grønnehaves medlemmer 18. februar - Fastelavnsfest med tøndeslagning på Pilegårdsskolen - mange deltagere, især mange børn i alderen under 5 år. 30. januar - Bestyrelsesmøde. 29. januar - Forespørgsler fra grundejere om fastelavnsfesten bliver til noget - man har ikke fået tilmeldingssedler endnu. Svar: Ja, vi holder fastelavnsfest, som vi plejer - fastelavnssøndag d. 18 februar på Pilegårdsskolen - tilmeldingsseddel kommer snart. 21. januar - Endnu engang henvender en ny beboer sig for at forslå, at vi får etableret fælles net til TV og Internet i området. 18. januar - Stor lastbil med hænger påkører og ødelægger fliser samt vejsteler på hjørnet af Præstefælledvej/Starup Alle samt på hjørnet af Skarrildvej/Jerslev Alle. Påkørslerne havde heldigvis vidner. Vognmandsfirma erkender skader som snarest vil blive udbedret på skadevolders regning. 14. januar - Stor sommerfest lørdag d. 25. august med levende musik og pattegris på grill er planlagt 6. januar - 6 nye naboer budt velkommen. 9

10 Nye naboer i 2007 til jer der er flyttet til G/F Grønnehave i På vores hjemmeside kan man altid møde de nyeste naboer Her fortælles også med fotos, hvem der lige er flyttet ind eller skal til at flytte ind se på Ejerne Adressen Overtagelses dato Lærke Hjerrild og Thomas Pedersen Jerslev Alle 7 1. november Heidi Wellejus Præstefælledvej september Anne og Henrik Blegvad Funk Sønderholm Alle 2 1.september Helle Jørgensen og Bjørn Eliasen Vårvej 4 1. september Jette Olsen og Michael Gudmund Hansen Ingstrup Alle september Anna Carlsson og Torben S. Hansen Præstefælledvej 90B 15. august Irene K. Michaelsen og Rene Aa. Michaelsen Jetsmarkvej maj Claus B. Nielsen og Christina R. Salbæk Jerslev Alle 15A 1. maj Christina Pedersen og Martin Jensen Skarrildvej 7 1. juli Ebbe Dalsgård Vittrup Alle 23B 15. marts Pia D. Jensen og Jannik Lagermand Høgildvej marts Katrine og Christian Greenwood Sønderholm Alle marts Kanitta og Mark Francis Ougen Hjallerup Alle februar 10

11 Til grundejere: Især jer der bor nær grøften på Hjallerup Alle. Det er yderst vigtigt at melde til kommunen, hvis I ser rotter. Kommunen har i første omgang renset grøften op for at imødegå rotteplage. Hvis der kommer tilstrækkelig mange henvendelser til kommunen om rotter, kan det tænkes at grøften bliver rørlagt. Så også derfor, er det vigtigt at meddele kommunen, hvis der huserer rotter. Venlig hilsen Grundejerforeningerne Grønnehave og Hjallerupvang For yderligere information se evt. G/F Grønnehaves hjemmeside - Ring straks til kommunen Orienter gerne grunderforeningerne Grønnehave: Hjallerupvang:

12 Genbrug Storskrald, haveaffald og papir afhentes på følgende dage i Grønnehave Bindslev Allé fjerde mandag Blåhøjvej fjerde mandag Brønderslev Allé fjerde tirsdag Estvad Allé anden mandag Hjallerup Allé fjerde mandag Høgildvej fjerde mandag Ilbro Allé anden mandag Ingstrup Allé tredje mandag Jerslev Allé tredje mandag Munkebjergvej anden tirsdag Præstefælledvej første mandag Råbjerg Allé anden mandag Saltum Allé fjerde mandag Skarrildvej fjerde mandag Svejbæk Allé tredje mandag Sønderholm Allé tredje tirsdag Timringvej tredje mandag Vadum Allé fjerde mandag Vittrup Allé anden mandag Vårvej fjerde mandag Renovation Hvis du ikke har fået hentet dagrenovation, papir, haveaffald eller storskrald kan du kontakte: HCS A/S Renovation, tlf.: Nærmeste genbrugsplads: Kirstinehøj Kirstinehøj 25 C, 2770 Kastrup Åbningstider: Man-fredag kl (vinter kl. 18) lørdag og søndag kl Vigtige datoer G/F Grønnehave 2008: Søndag d. 3. februar Torsdag d. 27. marts Lørdag d. 30. august Fastelavnsfest Generalforsamling Sommerfest og loppemarked 12

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

VÆNGERNE. 3 november 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang

VÆNGERNE. 3 november 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang VÆNGERNE 3 november 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang Juletræsfest 14. december 2014 se side 5 2 V æ n g e r n e 3 2 0 1 4 Bestyrelsen Formand: varetager bl.a. foreningens interesser udadtil

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere