Sommerfesten i Grønnehave en succes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerfesten i Grønnehave en succes"

Transkript

1 De nyeste informationer på: Kort Kort Kort Kort Kort i farver over G/F Grønnehave se midtersiderne Sommerfesten side 3 Generalforsamlingen side 4 Formandens dagbog side 8 Nye naboer side 10 Aktiviteter i 2007 side 12 December årgang - nr. 2 Sommerfesten i Grønnehave en succes Så lykkedes det Den første store sommerfest i Grønnehave blev med 192 deltagere godt vejr, stegt pattegris og Økuller i fin stil årets fest i Grønnehave. Stor sommerfest igen i 2008 Læs mere inde i bladet Hvem har fjernet vejstelerne? Stelerne er væk Ved to vejhjørner er stelerne som et forsøg fjernet. Snevejr.. hjælp... mit fortov er ikke ryddet Nej, vi har ikke et firma til at rydde sneen væk fra fortovet det skal du selv gøre! Men vejbanen betaler vi en entreprenør for at rydde det er ikke som nogle tror kommunen der rydder. Hvis der er henvendelser vedr. snerydningen kan man kontakte Jørgen Sommer fra bestyrelsen. Stelerne ved vejhjørnerne er sat der for at beskytte fortovet mod bilkørsel. Specielt har det været hensigten at mindske skaderne, som store lastbiler forårsagede på fortovsfliser og kantsten. Men vi har især ved vejhjørnerne ved Præstefælledvej måttet konstatere at stelerne ikke forhindrer last biler i at bruge fortovet når der svinges. Stelerne rives op og flår når de påkøres asfalten med op. Fortovsfliserne knækker og kantsten beskadiges. Det er som regel umuligt at finde skadesvolder, hvorfor vi som grundejerforening må betale for at genoprette vejhjørnerne. Som et forsøg har vi derfor på to vejhjørner der alligevel skulle renoveres fjernet stelerne og lagt kørebanefliser i fortovet for at se om vi på denne måde får færre udgiftskrævende skader. Det er endnu for tidligt at drage nogen konklusioner. Sidste om fællesantenne : Fibernet i Grønnehave inden for de næste 2 3 år

2 Grønnehaves bestyrelse Formand: (Information, vejudvalg, legepladsudvalg, sommerfestudvalg) Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B tlf.: Næstformand: (Sekretær, fastelavnsudvalg) Anette Cronberg, Vittrup Alle 16B tlf.: Kasserer: (Økonomi, Vejudvalg) Boe Andersen Estvad alle 1 tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Snerydningskontakt, vejudvalg) Jørgen Sommer Jerslev Alle 16 tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Legepladsudvalg) Ole Falster Præstedfælledvej 90A tlf.: Suppleant: John Nielsen Vittrup alle 27 tlf.: Suppleant: Ole Nielsen Vårvej 7 tlf.: Grønnehave Nyt på banen igen Bestyrelsen har i løbet af året evalueret informationen til medlemmerne. Det er fremover tanken at den hurtige informationen til alle jer i G/F Grønnehave først og fremmest sker via vores hjemmeside på adressen Men den skriftlige information i form af et blad Grønnehave Nyt søges opretholdt ved at udgive Grønnehave Nyt 2 3 gange om året. Bladet vil fremover blive udgivet: 1. I februar måned (med indkaldelse til generalforsamling, beretning, regnskab og budget). 2. Om foråret (med referat fra generalforsamling samt andet nyt). 3. Om efteråret hvis der er information der skønnes nødvendig at få ud. Dette nummer af Grønnehave Nyt er det første efter en længere periode uden blade. Bladet er derfor lidt mere omfattende end det plejer at være. Vi har ment at det ville være brugbart for medlemmerne at få et kort over Grønnehave der er derfor på midtersiderne et kort i farver over grundejerforeningen. Brug bladet skriv et indlæg til næste nummer. Helge Dybdahl Grønnehave Nyt udgives af G/F Grønnehave og uddeles til foreningens medlemmer G/F Grønnehave omfatter et parcelhusområde med 450 boliger i Tårnby Kommune på Vestamager. Indlæg til bladet sendes til ansvarshavende: Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, Grønnehaves girokonto: Deadline til næste nummer: 3. februar

3 Sommerfesten 2007 Så blev sommerfesten endelig til noget - det lykkedes men det holdt hårdt.. Efter at sommerfesten nogle år har skrantet lidt besluttede en mindre gruppe at nu skulle det være. Vi er nogen der synes at det er vigtigt at vi kender hinanden i Grønnehave vi er godt nok en stor grundejerforening 450 parceller men alligevel. Der skulle både være servering af mad, telte, borde og stole, mobiltoiletter og ikke mindst et rigtigt orkester når vi skulle holde fest. Vi havde på forhånd bestemt at der inden Sct.Hans aften skulle melde sig 100 deltagere til festen. Om morgenen d. 23. var er tilmeldt 40 men i løbet af dagen strømmede tilmeldingerne ind og inden aften var der tilmeldt 120 mennesker festen var en realitet. Der tilmeldte sig i alt 192 mennesker. Festen løb af stablen d. 25. August - inden havde vi rejst 180 m2 telte - med borde og stole. Med god hjælp fra nogle af festdeltagerne. Festen forløb med spisning og samvær som det ikke har været set i Grønnehave i mange år. Økuller spillede i 2 timer og satte med sin showpræ- Foto: Her sider en del af det nye festudvalg gede optræden rigtig gang i festen de var svære at slippe. Også en lokal musiker optrådte på slap line med sang og guitar. En rigtig god fest der vil blive gentaget i 2008 den sidste lørdag i august hvor der også er loppemarked. Efter denne fest hvor vi kun var to til at arrangere er det dejligt at kunne konstatere at en gruppe på ikke mindre end 8 er parat til at fortsætte arbejdet med at arrangere kommende sommerfester. 3

4 Dagsorden: Referat af Grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling torsdag 22. marts 2007 på Pilegårdsskolen 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regnskab a) aflæggelse af regnskab for 2006 b) forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til 400 kr. 5. Valg af bestyrelse a) valg af formand (Helge Dybdahl modtager genvalg) b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Jørgen Sommer og Ole Faster modtager genvalg) c) valg af to bestyrelsessuppleanter. (John Nielsen og Ole Nielsen modtager genvalg) 6. Valg af revisor a) valg af revisor (Anne Sommer modtager genvalg) b) valg af revisorsuppleant (Willy Schneider modtager genvalg) 7. Eventuelt. Der var mødt 44 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlingen velkommen til generalforsamling og 85 års fødselsdagsfest. Helge foreslog Dirch Schønfeldt som aftenens dirigent. Dette var der ingen der havde noget imod, hvorpå Dirch Schønfeldt var valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden. 2. Formandens beretning Helge fik ordet. Helge henviste til den skriftlige beretning som var uddelt sammen med indkaldelse. Derudover var der 2 punkter som Helge ville uddybe. at nedlægge steler på 4 hjørner og udbedre dem med nogle stærkere fliser. b) Hvis dem som bor i nærheden af Hjallerup Alle ser rotter, skal man straks kontakte kommunen. Det er meget vigtigt fordi at vi har haft en del korrespondance om at grøften på Hjallerup Alle skulle rørlægges. Dette sker ikke før at der er tilstrækkeligt mange der har set rotter. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 3. Indkomne forslag Der er ikke modtaget nogen. a) Bestyrelsen vil meget gerne have besked hvis nogen ser lastbiler osv som forårsager ødelæggelser på vores veje, hjørner og fortov, så vi måske kan få fat i synderne og få dem til at betale for udgifterne i forbindelse med renovering. Som nogen forslog sidste år, vil vi forsøge 4. Regnskab Boe præsenterede regnskabet, som ser ud som det har gjort i mange år. Der er kun en ændring, sidste år på generalforsamlingen blev vi pålagt at prøve at få nogle flere rente på vores indestående, hvorfor vi investerede en del af formuen i obligationer nemlig for kr. 4

5 Budgettet ligner også sig selv. Bestyrelsen foreslår dog at kontingentet sættes op med 100 kr. fra 300 til 400 kr. Der kommer hele tiden yderligere udgifter til vejreparationer. Til gengæld foreslår vi ikke at vores lønninger stiger. Ejgil Solkjær: undre sig over at man kun budgettere med til diverse reparationer, når man sidste år havde brugt kr. Boe forklarede at mange af udgifterne i regnskabet faktisk vedrører året før altså for 2005, hvor vi fik repareret fortov. Udgiften fra dette arbejde faldt først i 2006, ca kr. Så vi har i princippet kun brugt kr. i Inga Andersson. Hvorfor blev alle fortov/fliser ikke repareret. Boe forklarede at kun knuste fliser blev udskiftet. Regnskab og kontingentforhøjelse blev enstemmigt vedtaget. 5. Valg af bestyrelse a) valg af formand. Helge Dybdahl blev genvalgt b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Sommer og Ole Falster blev begge genvalgt c) valg af 2 bestyrelsessuppleanter. John Nielsen og Ole Nielsen blev begge genvalgt. 6. Valg af revisor a) valg af revisor. Anne Sommer blev genvalgt b) valg af revisorsuppleant. Willy Schneider blev genvalgt 7. Eventuelt Helge giver en præsentation af grundejerforeningens hjemmeside. Willy Schneider roste hjemmesiden. Willy anbefalede alle benytte den. Er der noget nyt med hensyn til bredbånd osv. Således at vi kan få bedre antenne forhold og billigere bredbånd og internetforbindelse. Helge har netop modtaget brev fra Dong Energy som har inviteret Grundejerforeningen til et møde i næste uge. Dong Energy vil sammen med Tårnby Kommune informere om kabellægning af el ledninger, udskiftning af vejbelysning og mulighed for fibernet i området. Alle institutioner i Tårnby Kommune er tilsluttet TDC ordning som hedder CityMan, som er en erhvervsmæssig løsning. Helge har spurgt dem hvornår det bliver en privat løsning. Når du nu alligevel graver i vejene. Det vil de ikke i øjeblikket, men det kan godt være at de bliver møre snart. Vi kan måske spille Dong og CityMan ud mod hinanden efter mødet. John Nielsen: John mener at der er lagt rør ned i vejene ledninger skal blot trækkes. Boe svarede at det kun er i vejkrydsene under kørebanen at der er lagt rør. Willy Schneider: Kan generalforsamlingen ikke give bestyrelsen fuldmagt til på foreningens vegne at sige at det er en god idé. Alle nye beboere som Helge taler med synes at det er en god idé, og undrer sig faktisk over at vi ikke allerede har det. Helge vil under alle omstændigheder taler for en tilslutning på mødet. Prisen har naturligvis betydning. Anne Pedersen, Brønderslev Alle. Hvordan ser det ud på en kommunal vej. Helge tager synspunktet med på mødet. Inga Andersen. Skal man selv betale fra skellet ude i vejen og ind til huset. Det mener Helge bestemt. Dette vil dog fremgå af et tilbud når tiden kommer. Når Helge ved noget mere, vil han skrive det på hjemmesiden. Erling Jensen, Ingstrup Alle 35. Fjerner man elmasterne, når der bliver lagt el i jorden. Helge mener at have hørt at lysmasterne udskiftes med nogle andre. Tone Andersen, Vadum Alle. I grundejerforeningen på Studsbøl Alle får alle besøg af Dong individuelt, hvor Dong undersøger hvad beboerne ønsker, flytter målere osv. Per Pedersen, Brønderslev Alle. Herligt at komme til en forening, hvor alle ønsker genvalg. Helge reklamerede for vores hjemmeside, samt arrangementet til sommer den 25. august 2007 sommerfest. Dirch Schønfeldt takkede for god ro og orden og hævede herefter generalforsamlingen. Anette Cronberg Referent 5

6 6

7 Grundejerforeningen Grønnehave er stiftet den 12.marts 1922 og er Tårnby kommunes næststørste grundejerforening. Grundejerforeningen består af 444 parceller, der strækker sig fra Estvad Alle mod nord til Hjallerup Allé mod syd. Grundejerforeningen strækker sig over i alt 20 veje med ca. 5 km vej. Foreningens formål er at varetage vores fælles interesser. Specielt i forbindelse med vejene men også i forbindelse med legepladsen, der er beliggende ved Hjallerup Alle. 7

8 Formandens dagbog Om små og store hændelser i Grønnehave i løbet af oktober - Legeplads besigtiges. Det konstateres at gartnerafdelingen har foretaget nogen ukrudtsbekæmpelse samtidig sprøjtes der med ukrudtsbekæmpelse i dag af bestyrelsen. Trådhegn er væltet, sandkasse ved rutchebane er ødelagt og brædderne ligger spredt over legepladsen, der konstateres råd i den anden sandkasse - en bil har kørt racerløb på fodboldbanen og ødelagt trækant omkring petanquebane. Endelig er der efterladt en cykel samt en knallert på pladsen. Garnerafdelingen er kontaktet for at reparere hegn, politiet er kontaktet for at få fjernet herreløse to hjulede køretøjer, brædder fra ødelagt sandkasse fjernes, sten lægges på plads i indkørsel så der ikke kan køre biler ind på pladsen og trækant omkring petanquebane sættes fast.. Til foråret udskiftes sandkasse, der sættes nye slanger på gyngekæder og legeborg grundes og males. torsdag d. 28. marts september - 5 fliser skadet på Præstedfælledvej og hul i asfalt på fortov på Vittrup Alle noteret. 20. september - bestilt reparation af skader på vejhjørner 11. september - Bestyrelsesmøde Det besluttedes : At holde generalforsamling i 2008 i uge 13 samt at reparere skader på vejhjørnerne ved Jerslev Alle og Estvad Alle. Der er positiv stemning overfor at gennemføre sommerfest i Kasserer meddelte at han efter 18 år i bestyrelsen ikke stiller op til genvalg ved næste generalforsamling. 19. august - Lastbil knust fliser på hjørne af Præstefælledvej og Jerslev Alle - regnr. på lastbil noteret - men skadesvolder erkender ikke skaden. 18. august - Budt nye naboer på Skarrildvej 7 velkommen. Påtalt overfor grundejer på Jerslev Alle at hæk gror ud på fortov samt at hæk dækker for skilt med vejnavn. 17. august - Fliser og brønddæksel kørt itu af betonblande-bil på hjørnet af Ingstrup Alle og Præstefælledvej. Skade erkendt af betonfirma, der betaler kr. for at udbedre skade 27. juli - Revneforsegling af 869 m af vores veje er udført (sidevejene til Præstefælledvej - fra Jerslev Alle til Hjallerup Alle). 27. oktober - Grundejer på Ilbro Alle anmodes om at flytte jordbunke fra fortov. Jordbunken, der har ligget i flere måneder, loves fjernet i løbet af uge oktober - budt nye naboer velkomne på Ingstrup Alle, Sønderholm Alle og Vårvej. 1. oktober - Det konstateres at Dong graver og udskifter elkabler/lægger fibernet på Sønderholm Alle - grundejerforeningen er ikke orienteret om gravearbejdet. 4. oktober - Bestilt og modtaget matrikelkort over G/F Grønnehave fra Rådhus 26. september - Materielgården anmodet om at udbedre for høj indkørsel på Munkebjergvej. 25. september - Næste generalforsamling fastsat til 26. juli - Fortovsfliser på Præstefælledvej ødelagt i forbindelse med gravearbejde. 25. juli - Regnvandsbrønd og mellemliggende rør på Vadum alle er spulet. 16. juni - Bestilt revneforsegling af sidevejene til Præ- 8

9 stefælledvej - fra Jerslev Alle til Hjallerup Alle. Arbejdet udføres sidst i juli /først i august. Der er ligeledes bestilt spuling af regnvandsbrønd og rør på Vadum Alle. Regnvandsbrønd på Vadum Alle ud for nr. 6 er stoppet. 13. juni - Gartnerne anmodes om at brænde ukrudt væk på legeplads 12. juni - Teknisk forvaltning rykket for henvendelse af 14. april hvor: Der blev aftalt besigtigelse og evt. udbedring af for høj indkørsel ud for Munkebjergvej 87, der blev endvidere aftalt besigtigelse af fortovsskade på hjørnet af Estvad Alle og Præstefælledvej - stor bil har knust fliser, kantsten og måske vandlås. Skaden vedrører både kommune (Præstefælledvej er kommunalvej) og Grønnehave. 7. juni - Besigtiget vejrist ud for Vadum Alle 6. Vejristen fungerer ikke - der står vand ved regnvejr. Det undersøges hvorledes dræn er udført for at kunne igangsætte en spuling eller reparation af brønden. 6.juni - Bestyrelsesmøde Det besluttedes at revneforsegle resten af sidevejen til Præstefælledvej, legestativ på legeplads forventes malet i løbet af sommeren, GrønnehaveNyt udkommer fra efteråret 2007 igen regelmæssigt. Sekretær meddelte at hun fraflytter grundejerforeningen og derfor ikke stiller op til genvalg ved næste generalforsamling. 31. maj - Møde med kommunalt vejsynsudvalg på Hjallerup Alle/Præstefælledvej. Vi havde i år fået det kommunale vejsynsudvalg (politikere og teknikere) til at komme forbi Grønnehave. Følgende emner blev taget op: a. Hjallerup Alle - vejens udskridning i grøften, rotter og rørlægning af grøft. b. Præstefælledvej - fordeling af udgifter ved vejrenovering af Præstefælledvej. c. Tvungen medlemskab af grundejerforening d. Saneringsmodent hus på Jerslev Alle e. Hastighedsdæmpende foranstaltninger af Brønderslev Alle f. Krydset ved Englandsvej/Kirstinehøj Vejsynsudvalget behandler emnerne ved deres næste møde. 8. maj - 4 vejhjørner ved Ilbro Alle og ved Ingstrup Alle renoveret. Forsøgsvis er der ved vejhjørner på fortovet lagt kørebanefliser, steler er blevet fjernet og asfalt udlagt. Dette for at undgå at store lastvogne vælter steler og knuser alm. fortovsfliser med dertil hørende omkostninger for Grønnehave. 18. april - Grønnehaves vejudvalg samt vejingeniør besigtiger veje.. Det skønnes, at det vil være en hjælp mod vejnedbrydning, hvis de sideveje til Præstefælledvej, der endnu ikke er revneforseglet, bliver det i år. Problematikken vedr. Præstefælledvej som fordelingsvej og den dermed forbundne større slidtage blev også drøftet. 14. april - Teknisk forvaltning kontaktet - aftalt besigtigelse og evt. udbedring af for høj indkørsel ud for Munkebjergvej 87. Aftalt besigtigelse af fortovsskade på hjørnet af Estvad Alle og Præstefælledvej - stor bil har knust fliser, kantsten og måske vandlås. Skaden vedrører både kommune (Præstefælledvej er kommunalvej) og Grønnehave. 12. april - Bestyrelsesmøde Bestyrelsen konstituerede sig og besatte udvalg samt behandlede løbende sager. 28.marts - Møde på Skelgårdsskolen med Dong Energy for en lang række grundejerforeninger: I Grønnehave kan der forventes nedlægning af elkabler og fibernet inden for de næste 2-3 år! læs mere under Nyt! på hjemmesiden. 22. marts - Generalforsamling - læs referat fra generalforsamling her på hjemmesiden. 25. februar - Indkaldelse til generalforsamling indeholdende formandens beretning, regnskab og budget omdelt til Grønnehaves medlemmer 18. februar - Fastelavnsfest med tøndeslagning på Pilegårdsskolen - mange deltagere, især mange børn i alderen under 5 år. 30. januar - Bestyrelsesmøde. 29. januar - Forespørgsler fra grundejere om fastelavnsfesten bliver til noget - man har ikke fået tilmeldingssedler endnu. Svar: Ja, vi holder fastelavnsfest, som vi plejer - fastelavnssøndag d. 18 februar på Pilegårdsskolen - tilmeldingsseddel kommer snart. 21. januar - Endnu engang henvender en ny beboer sig for at forslå, at vi får etableret fælles net til TV og Internet i området. 18. januar - Stor lastbil med hænger påkører og ødelægger fliser samt vejsteler på hjørnet af Præstefælledvej/Starup Alle samt på hjørnet af Skarrildvej/Jerslev Alle. Påkørslerne havde heldigvis vidner. Vognmandsfirma erkender skader som snarest vil blive udbedret på skadevolders regning. 14. januar - Stor sommerfest lørdag d. 25. august med levende musik og pattegris på grill er planlagt 6. januar - 6 nye naboer budt velkommen. 9

10 Nye naboer i 2007 til jer der er flyttet til G/F Grønnehave i På vores hjemmeside kan man altid møde de nyeste naboer Her fortælles også med fotos, hvem der lige er flyttet ind eller skal til at flytte ind se på Ejerne Adressen Overtagelses dato Lærke Hjerrild og Thomas Pedersen Jerslev Alle 7 1. november Heidi Wellejus Præstefælledvej september Anne og Henrik Blegvad Funk Sønderholm Alle 2 1.september Helle Jørgensen og Bjørn Eliasen Vårvej 4 1. september Jette Olsen og Michael Gudmund Hansen Ingstrup Alle september Anna Carlsson og Torben S. Hansen Præstefælledvej 90B 15. august Irene K. Michaelsen og Rene Aa. Michaelsen Jetsmarkvej maj Claus B. Nielsen og Christina R. Salbæk Jerslev Alle 15A 1. maj Christina Pedersen og Martin Jensen Skarrildvej 7 1. juli Ebbe Dalsgård Vittrup Alle 23B 15. marts Pia D. Jensen og Jannik Lagermand Høgildvej marts Katrine og Christian Greenwood Sønderholm Alle marts Kanitta og Mark Francis Ougen Hjallerup Alle februar 10

11 Til grundejere: Især jer der bor nær grøften på Hjallerup Alle. Det er yderst vigtigt at melde til kommunen, hvis I ser rotter. Kommunen har i første omgang renset grøften op for at imødegå rotteplage. Hvis der kommer tilstrækkelig mange henvendelser til kommunen om rotter, kan det tænkes at grøften bliver rørlagt. Så også derfor, er det vigtigt at meddele kommunen, hvis der huserer rotter. Venlig hilsen Grundejerforeningerne Grønnehave og Hjallerupvang For yderligere information se evt. G/F Grønnehaves hjemmeside - Ring straks til kommunen Orienter gerne grunderforeningerne Grønnehave: Hjallerupvang:

12 Genbrug Storskrald, haveaffald og papir afhentes på følgende dage i Grønnehave Bindslev Allé fjerde mandag Blåhøjvej fjerde mandag Brønderslev Allé fjerde tirsdag Estvad Allé anden mandag Hjallerup Allé fjerde mandag Høgildvej fjerde mandag Ilbro Allé anden mandag Ingstrup Allé tredje mandag Jerslev Allé tredje mandag Munkebjergvej anden tirsdag Præstefælledvej første mandag Råbjerg Allé anden mandag Saltum Allé fjerde mandag Skarrildvej fjerde mandag Svejbæk Allé tredje mandag Sønderholm Allé tredje tirsdag Timringvej tredje mandag Vadum Allé fjerde mandag Vittrup Allé anden mandag Vårvej fjerde mandag Renovation Hvis du ikke har fået hentet dagrenovation, papir, haveaffald eller storskrald kan du kontakte: HCS A/S Renovation, tlf.: Nærmeste genbrugsplads: Kirstinehøj Kirstinehøj 25 C, 2770 Kastrup Åbningstider: Man-fredag kl (vinter kl. 18) lørdag og søndag kl Vigtige datoer G/F Grønnehave 2008: Søndag d. 3. februar Torsdag d. 27. marts Lørdag d. 30. august Fastelavnsfest Generalforsamling Sommerfest og loppemarked 12

Legepladsen skal vedligeholdes

Legepladsen skal vedligeholdes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj 2008 38. årgang - nr. 2 Legepladsen

Læs mere

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Nabohjælp side 5 Oplysninger side 7 Nye naboer side 8 Maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF. Tårnby Kongelundsvej 268 2770 Kastrup Tlf.: 32 52 59 59. Amager Amagerbrogade 34 2300 København S Tlf.

ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF. Tårnby Kongelundsvej 268 2770 Kastrup Tlf.: 32 52 59 59. Amager Amagerbrogade 34 2300 København S Tlf. ÅRGANG 32 Nr. 2 MAJ 2002 GRØNNEHAVE ARBEJDSWEEKEND DEN 26. MAJ Nu er det ved at være den tid, hvor foråret pibler ud af alle knaphuller. Dermed er det også tid til at få kigget legepladsen efter i sømmene.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere