Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS. Det er lettere og vi sparer penge. Maj årgang - nr. 2. DONG graver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS. Det er lettere og vi sparer penge. Maj 2009 39. årgang - nr. 2. DONG graver"

Transkript

1 Hvis du vil have de nyeste informationer, så vælg vores hjemmeside: Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Hastighed side 6 Budget 2009 side 7 Vandafledning side 8 Maj årgang - nr. 2 DONG graver El ledninger og fibernet lægges i jorden - vejbelysningen udskiftes! Fra starten af juni måned graves fortove i den en side af vejen op og der lægges ledninger ned i fortov. DONG udskifter i hele sit område luftledningerne og lægger dem ned i jorden. Samtidig med at der lægges strømkabler ned i fortovet lægges der også fibernet ned så vi inden for det næste år vil have mulighed for at anvende fibernettet til Internet, TV, lokal TV?, telefon mv. Der vil komme tilbudsmateriale fra DONG og tilknyttede udbydere i løbet af året. Bemærk: Hvis fliser og asfalt ikke reetableres på forsvarlig måde ud for din parcel, da kontakt DONG og Grønnehaves bestyrelse. (relevante telefonnumre vil når de er kendt være på hjemmeside). Sommerfest og loppemarked lørdag d. 29. august kl. 18 Sommerfest afholdes, som den plejer på legepladsen. Loppemarked fra kl Der vil være telte, borde og stole, toiletter. Mad på grill, fadøl, vand og vin samt musik og underholdning. Lokale fra Grønnehave underholder. Dans i dansetelt. Bemærk! Tilmeld dig til Susanne så snart du får tilmeldingsseddel. Tilmeldingsseddel uddeles (og er på hjemmesiden) ca. 1.juni Hvis ikke der er 100 voksne, der inden Sct. Hans aften, har tilmeldt sig og betalt bliver festen ikke til noget. Kør langsommere. Hastighedsdæmpning på Præstefælledvej? Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Grønnehave! En gruppe af grundejere har ønsket, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at afgøre om der skal indføres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstefælledvej. Gruppen undersøger for tiden hvilke muligheder for hastighedsdæmpning, der kan blive tale om at foreslå. Der vil efter undersøgelserne blive udarbejdet forslag, der vil resultere i de endelige forslag til en ekstraordinær generalforsamling. Tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling afhænger af hvornår arbejdsgruppen kan stille endelige forslag. Primus motor i gruppen er: Ricki Morey, Ilbro Alle 15C Fotos fra sommerfesten 2008 Husk forårsarbejdet: Fjern ukrudt fra forkant og bagkant af fortovet grus mv. væk fra vejen.

2 Grønnehaves bestyrelse Formand: (Information, vej- legeplads- og sommerfestudvalg) Helge Dybdahl Ingstrup Alle 23B tlf.: Næstformand: (Sekretær, vejudvalg) Willy Schneider Vadum Alle 19 tlf.: Kasserer: Torben Hansen Præstefælledvej 90B tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Snerydningskontakt, vej - og legepladsudvalg) Jørgen Sommer Jerslev Alle 16 tlf.: Bestyrelsesmedlem: (Fastestavsudvalg) Ole Falster Præstedfælledvej 90A tlf.: Suppleant: Rasmus Jørgensen Præstefælledvej 106B tlf.: Suppleant: Ricki Morey Ilbro Alle 15C Tlf G/F Grønnehave sådan! Det er ikke kommunen der tager sig af din vej eller fortovet eller vandafledningen eller... Det er din grundejerforening. Grundejerforeningens hoved opgaver er: At vedligeholde veje At vedligeholde fortovene At sørge for at vandet bliver afledt efter regnvejr At vedligeholde legeplads Yderligere har generalforsamlingen bestemt at vi i fællesskab Får ryddet sne på veje Afholder fastelavnsfest Afholder sommerfest og loppemarked Bestyrelsen udfører ud over ovennævnte i praksis yderligere en række støtte - og informations opgaver for grundejere i Grønnehave. Grønnehave Nyt udgives af G/F Grønnehave og uddeles til foreningens medlemmer G/F Grønnehave omfatter et parcelhusområde med 450 boliger i Tårnby Kommune på Vestamager. Indlæg til bladet sendes til ansvarshavende: Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, Deadline til næste nummer: 1. februar

3 Referat af Grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2009 på Pilegårdsskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. 4. Regnskab. aflæggelse af regnskab for forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for bestyrelsen foreslår kontingent forhøjet til 500 kr. 5. Valg af bestyrelse. Valg af formand (Helge Dybdahl modtager genvalg) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jørgen Sommer og Ole Falster modtager genvalg) Valg af to bestyrelsessuppleanter. (Ole Nielsen og Rasmus Jørgensen modtager genvalg) 6. Valg af revisor. Valg af revisor. (Anne Sommer modtager genvalg) Valg af revisorsuppleant. (Boe Andersen modtager genvalg) 7. Eventuelt. G/F Grønnehaves bestyrelse Helge Dybdahl Formand Willy Schneider Næstformand Torben Hansen Kasserer Jørgen Sommer Bestyrelsesmedlem Ole Falster Bestyrelsesmedlem Der var mødt 51 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent..foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlingen velkommen til generalforsamling og foreslog Hans Petersen som aftenens dirigent. Der var ingen andre forslag og dermed var Hans Petersen valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dernæst gav han ordet til formanden, idet han nævnte at beretningen igen i år var delt i to. 2. Formandens beretning. Helge henviste til den skriftlige beretning, som var uddelt sammen medindkaldelsen. Derudover blev der suppleret med følgende punkter: A) Skader på vejene er et problem. Steler fjernes og genetableres ikke ordentligt. Billedserie med et eksempel fra hjørnet af Præstefælledvej og Vadum Alle blev vist på storskærm. B) Dong begynder fra ca. 1. maj at grave i området for at lægge nye elkabler og fibernet. De lægges i samme siden som lysmasterne står. Vi ønsker at der graves i fortovet for ikke at ødelægge vores veje. Grundejerforeningen mødes inden gravearbejdet starter med DONG og teknisk forvaltning for at syne veje og fortove samt udfærdige aftaler.. Vi opfordrer alle grundejere til at holde et vågent øje med opgravningerne. C) Reparation af revner på Præstefælledvej får lov at vente til efter gravearbejdet. D) Jørgen, Rasmus og andre fra bestyrelsen har udført et stort arbejde på legepladsen. Der er etableret ny sandkasse, legeborg er blevet malet og der er stillet en container op til opbevaring af Grønnehaves effekter. E) Fra i år vil det blive muligt at tilmelde sig til betalingsservice når opkrævningen kommer her til maj. Det er en besparelse for foreningen og lettere for medlemmerne. 3

4 F) Vedtægtsændringer. Meget er forældet, en af bestyrelsens opgaver i år er at se på om og hvordan vedtægterne kan ændres Bl.a. skal 1 ændres angående medlemskab. G) Regnvandsafledningen er stoppet en del steder, den vil i de kommende år blive vedligeholdt. Spørgsmål og kommentarer fra Generalforsamlingen. Jensen, Faltum Alle gav udtryk for, at det var rigtig godt at få vedligeholdt regnvandsbrøndene. Inge Andersen, Ingstrup alle. Hvor løber drænvandet ud? Formanden fortalte og viste på et kort, hvor afvandingssystemerne løber ud. På Timringvej kunne drænene ses for mange år siden. Der var en kort historisk drøftelse af de gamle grøfter i området. Ingen øvrige bemærkninger. Formandens beretninger er dermed godkendt. 3. Indkomne forslag. Revisionen finder det uhensigtsmæssigt, at der ikke er en klar funktionsadskillelse i forhold til for foreningens kasse, idet formanden har adgang til og benytter foreningens banksystem til betalinger uden forud at opnå kassererens godkendelse. Formanden: Vi har fået etableret netbank, og her er det muliggjort at to personer, kassereren og formanden kan benytte kontoen. Foreningens bankkonto benyttes efter gensidig godkendelse. Muligheden for gensidig digital underskrifts signatur søges indført. Bestyrelsen har indhentet juridisk respons om at man har handlet efter vedtægterne, tillige med er alle regnskabsmæssige dispositioner ved bestyrelsesmøderne blevet fremlagt og diskuteret. Der foreligger bilag uden underskrifter fra den retmæssige modtager. Det er bragt i orden. Der foreligger bilag, som er udstedt til andre end foreningen, som ikke angiver, hvad der er købt. Taget til efterretning af bestyrelsen. Ingen. 4. Regnskab. a. aflæggelse af regnskab for Revisor Vibeke Rasmussen bad om ordet, for at komme med bemærkninger fra revisionen og for at gøre forsamlingen opmærksom på, at det udsendte regnskab ikke ved udsendelse var godkendt. Dirigenten foreslog, at vi først gennemgik regnskabet, og dernæst tog evt. bemærkninger. Det blev accepteret. Derefter fremlagde kassereren regnskabet. Tallene blev gennemgået med få kommentarer, mens det udsendte regnskab fra Grønnehavenyt blev vist på storskærm. Foreningen har haft et pænt overskud i Overensstemmelse mellem budget og udgifter undtagen enkelte mindre udsving. Containeren har vi ikke fået regning på endnu, og udgiften er placeret under vedligeholdelse samt under skyldige omkostninger. Dirigenten gav ordet til Vibeke. Ved gennemgang af regnskabet for GF Grønnehave den 17/ har revisorerne forkastet regnskabet, idet vi har følgende kommentarer: Konklusionerne er efter bedste evne tilføjet med kursiv efter debatten på generalforsamlingen. Vi finder det uheldigt, at bestyrelsen har udsendt et ikke revideret regnskab til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dette beklager bestyrelsen ved formanden. Der er bilag for reparationsarbejder på fortove, udskrevet uden tydelig angivelse af firma og uden angivelse af evt. garantier for det udførte arbejde. I den anledning vil revisorerne foreslå at bestyrelsen, ved større vedligeholdelsesarbejder, indhenter tilbud fra 2 leverandører. Formanden: Vi har længe søgt efter et mindre firma, som kan foretage vores løbende reparationer af veje og fortov. Det har vi fundet og benyttet. Firmaet er: Hyblers eftf., som bruges af Tårnby Kommune. Bestyrelsen har fuld tiltro til og erfaring med kvaliteten af det udførte arbejde. Der er ikke udført større vedligeholdelsesopgaver i forløbne år. Revisorerne har bemærket, at der til sommerfesten i 2007 er indkøbt 1 telt & 3 pavilloner - derudover blev der lejet 1 telt til kr. 200,00. Til sommerfesten i 2008 er der blevet indkøbt endnu et telt til kr og desuden blev der yderligere lejet et telt til kr samtidig med at man solgte et telt for kr ,00. Formanden: Det er en fælles beslutning i bestyrelsen at investere i nogle brugbare telte for på længere sigt at spare foreningen for penge og lave sommerfesten så billigt som muligt. Et medlem roste revisorernes seriøse arbejde og fandt, at det var et signal til bestyrelsen om, at stramme op på regnskabsføringen. Tidligere formand Heinz var enig og gav udtryk for, at generalforsamlingen hermed skulle give bestyrelsen en reprimande og bede den sørge for at stramme op. Boe Andersen, tidligere kasserer, foreslog, at det skulle ordnes i mindelighed, men pointerede, at arbejder skal godkendes og udføres af firmaer, der udsender fakturaer, 4

5 og som giver garantier. Dirigenten foreslog at generalforsamlingen gav bestyrelsen en næse. Heinz var enig i den konklusion og sagde i en gemytlig tone: hvis det gentager sig, så vanker der! Dirigenten spurgte, om forsamlingen med revisorernes bemærkninger og den efterfølgende debat kunne godkende regnskabet. Dirigenten foretog selv optælling af stemmerne. Efter repetition af vedtægterne blev der gjort opmærksom på, at kun én fra hver parcel kan stemme. 7 stemte imod. Resten godkendte. b) Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for Kassereren fremlagde budgettet med supplerende bemærkninger fra formanden. Der blev vist to budgetter på storskærm. Det ene var det udsendte fra Grønnehavenyt, og det andet var ændret, begrundet i forslaget om at give bestyrelse og revisorer en forhøjelse af godtgørelser på 20 %. Placeringen på budgettet er ændret af skattemæssige årsager. Beløbene figurerer i det ændrede budgetforslag under telefon/internet, møder og kørsel. Heinz fremførte, at bestyrelsen burde have udleveret en kopi med det ændrede budget i forhold til det udsendte. Dette blev taget ad notam af formanden.c) Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjet til 500 kr. Formanden begrundede forslaget om kontingentforhøjelse med den nye store post på til regnvandsafledning (Dette beløb svarer til kontingentforhøjelse på 100 kr. for 400 medlemmer). Vibeke kommenterede, at vi har en stor formue, så hvorfor skal vi spare penge op i GF. Et medlem yderligere kunne ikke se nødvendigheden. Formanden svarede, at beløbet afsat til regnvandsafledning er ment som en øremærkning af penge til regnvandsafledningen. Boe Andersen sagde, at det er historisk højt kontingent, men at det nok ikke vil give problemer for nogen. Vi har tidligere betalt op til om året, men det var før, vi fik den store vej- og fortovsrenovation. Dengang var der hvert år store udgifter til vejreparationer, som blev dækket solidarisk af grundejerne. Det reviderede budget blev vedtaget (40 stemte for og 9 imod), og er udsendt sammen med dette referat. 5. Valg af bestyrelse. a) Valg af formand. Helge Dybdahl blev genvalgt. b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Sommer og Ole Falster blev genvalgt. c) Valg af to bestyrelsessuppleanter. Rasmus Jørgensen blev genvalgt og Ricki Morey, blev nyvalgt. 6. Valg af revisor. a) Valg af revisor. Anne Sommer blev genvalg. b) Valg af revisorsuppleant. Boe Andersen blev genvalgt. 7. Eventuelt. Ricki Morey, Ilbro Alle 15 c anmodede, med 20 indsamlede underskrifter, i henhold til vedtægternes 7 om en ekstraordinær generalforsamling. Punktet til den ekstraordinære generalforsamling er: Der skal stemmes om der skal investeres i hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstefælledvej. Slutteligt konstaterede dirigenten at generalforsamlingens dagsorden var udtømt og takkede for god ro og orden. Formanden sagde tak til dirigenten og indbød til en bid brød. --- Efterfølgende er det aftalt med Ricki, at den ekstraordinære generalforsamling vil blive indkaldt når der foreligger et eller flere konkrete forslag, der er godkendt på Tårnby Rådhus. Godkendelse fra politi og kommune er nemlig en nødvendighed for at ændre på vejene. - Referent: Willy Schneider Ny kommunal ejendom i Grønnehave Kommunen har nu 6 besiddelser i vores grundejerforening Kommunen har købt Præstefælledvej 98. Her er man pt. ved at indrette en fritidsinstitution for børn med specialundervisningsbehov. I forvejen har kommunen fritidshjemmet på Ingstrup Alle samt 4 pumpestationer i Grønnehave. Af yderligere offentlige besiddelser kan nævnes at Skelgårdskirken har en præstebolig i Grønnehave. 5

6 Hastigheder på vore veje. På generalforsamlingerne i 2008 og 2009 kom det endnu engang frem, at der køres for hurtigt på flere af vores veje, men først og fremmest på Præstefælledvej. Med dette lille indlæg håber jeg, at alle kan se det fornuftige i at køre forsvarligt, og at det er meget få sekunder, der spares i forhold til risikoen for at lemlæste eller dræbe et barn eller en voksen. Af nedenstående skema kan du se, hvor meget tid du sparer ved at køre hurtigere end de tilladte 50 km/time. Det er tilladt at køre langsommere. Eksempel. På Præstefælledvej fra Hjallerup Alle og til Brønderslev Alle er der 1 km. Hastighed km/time Tid i sekunder for 1 km , F.eks. sparer du altså 20 sekunder ved at køre 70 km/time i stedet for 50 km/time. Man sparer yderligere 10 sekunder ved at køre fuldstændig uforsvarligt = 90 km/time. Som det fremgår af tabellen og af grafen så vil du vinde færre sekunder, jo hurtigere du kører. Hastighed! tid i sekunder km/time Hastighed! Herunder ser du standselængden ved de forskellige hastigheder. Rystende læsning! Standselængden er naturligvis forskellig fra person til person, da den afhænger af reaktionstiden og bremselængden (altså bilens evne til at bremse). Nedenfor er der tale om en gennemsnitsperson. Ved en hastighed på 70 km/timen skal du altså bruge 53-33=20 meter mere for at standse end ved en hastighed på 50 km/time. Yngre mennesker er, selvom de reagerer hurtigere, ofte involveret i de værste ulykker. Mit håb er, at dette vil skabe eftertænksomhed og hensynsfuldhed overfor de svage i trafikken. Egentlig er det ikke så svært. Det er vist nok sværere at leve med, at man har været skyld i en meningsløs og tragisk ulykke. et er i øvrigt en mindre væsentlig sidegevinst, at Grønnehave sparer en masse penge ved ikke at skulle bygge chikaner. x = hastighed km/time y = standselængde i meter

7 Grønnehave Nyt maj (fortsat fra side 6) Det er i øvrigt en mindre væsentlig sidegevinst, at Grønnehave sparer en masse penge ved ikke at skulle bygge chikaner. Jeg tror ikke, chikaner eller slalom kørsel er pengene værd. Så skal det da være bump, som man har dem i Mexico. De er så høje, at hvis man kører over dem med mere end 10 km/time, sidder man i bedste fald oppe i loftet, og i værste fald ødelægger man desuden sine støddæmpere. Men sådan laver man dem ikke i Danmark. Jeg håber, mit lille regnestykke vil inspirere til, at vi tænker os om og kører hensynsfuldt. Med venlig hilsen Willy Schneider Næstformand i Grønnehave G/F Grønnehave budget 2009 Indtægter Kontingenter Indskud Refusion, snerydning Renter Gebyrer Refusion, legeplads Indtægter i alt Udgifter Gadenavne er slidte Det er ikke Grønnehave der står for udskiftning af slidte gadenavne. Skiltene udskiftes af kommunen. Vi har bedt om udskiftning af nogle vejskilte. Skiltene vil formentlig blive fornyet i løbet af året. Revision Møder Information Kontorartikler Generalforsamling Gebyrer/porto Repræsentation Salærer Forsikring Honorar, revisorer Telefon/Internet Kørselsgodtgørelse Arrangementer Oprensning af brønde Legeplads Snerydning Vedligeholdelse Regnvandsafledning Udgifter i alt Resultat Indtægter Udgifter Resultat

8 Genbrug Storskrald, haveaffald og papir afhentes på følgende dage i Grønnehave Bindslev Allé fjerde mandag Blåhøjvej fjerde mandag Brønderslev Allé fjerde tirsdag Estvad Allé anden mandag Hjallerup Allé fjerde mandag Høgildvej fjerde mandag Ilbro Allé anden mandag Ingstrup Allé tredje mandag Jerslev Allé tredje mandag Munkebjergvej anden tirsdag Præstefælledvej første mandag Råbjerg Allé anden mandag Saltum Allé fjerde mandag Skarrildvej fjerde mandag Svejbæk Allé tredje mandag Sønderholm Allé tredje tirsdag Timringvej tredje mandag Vadum Allé fjerde mandag Vittrup Allé anden mandag Vårvej fjerde mandag Renovation Hvis du ikke har fået hentet dagrenovation, papir, haveaffald eller storskrald kan du kontakte: Marius Pedersen A/S tlf: Nærmeste genbrugsplads: Kirstinehøj Kirstinehøj 25 C, 2770 Kastrup Åbningstider: Man - fredag kl (vinter kl. 18) lørdag og søndag kl Vejhjørner Hvorfor bliver de ikke repareret? Regnvandsafledning Store søer på vejene efter regnfald!! Regnvandsbrøndene er nogle steder stoppet. De seneste år er det blevet mere tydeligt at en del regnvandsbrønde ikke leder vandet væk efter de kraftige regnskyl, vi har haft. De riste, der er vejene, er i et rørsystem forbundet og skal lede regnvandet ned i grøften ved Hjallerup Alle. Regnvands afledningen er Grønnehaves ikke at forveksle med kloakledningerne der er kommunens. Hvert år får vi renset vejbrøndene, men dette hjælper ikke nok, vi bliver nødt til at reparere nogle brønde og rørsystemer. Vejhjørnerne repareres stelerne sættes på plads når nybyggerier på vejene er færdige. Hvor er stelerne blevet af? På nogle vejhjørner er stelerne pillet op og fortovsfliser er blevet forstærkede for at undgå at skulle reparere hver gang en lastbil har været inde over et hjørne. Altså vi bliver nødt til at grave op på udvalgte steder. Der er nu i budgettet øremærket et beløb til en begyndende reparation af afledningssystemet en reparation, der sandsynligvis vil strække sig over en del år. 8

Legepladsen skal vedligeholdes

Legepladsen skal vedligeholdes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj 2008 38. årgang - nr. 2 Legepladsen

Læs mere

Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge. August 2015 45. årgang - nr. 2. Vand i haven

Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge. August 2015 45. årgang - nr. 2. Vand i haven De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge Nye naboer side 2 Generalforsamlingsref. side 3 Læs om vand side 4 Legeplads

Læs mere

Forhandlingsprotokol for G/F Grønnehave

Forhandlingsprotokol for G/F Grønnehave s bestyrelse Helge Dybdahl Lena Frydensberg-Holm Willy Schneider Rasmus Jørgensen Jørgen Sommer Jesper Rasmussen Søren Stahlfest Formand Næstmand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Suppleant

Læs mere

Loppemarked på legepladsen søndag d. 26. august kl

Loppemarked på legepladsen søndag d. 26. august kl Tilmeld kontingentbetaling til Nets (PBS) De nyeste informationer på: www.groennehave.dk facebook.com/groups/groennehave/ Lettere for dig Grønnehave sparer penge August 2018 48. årgang - nr. 2 Fotos fra

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling tirsdag den 24. marts 1998 på Tårnbygårdsskolen.

Referat af Grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling tirsdag den 24. marts 1998 på Tårnbygårdsskolen. 564 Referat af Grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling tirsdag den 24. marts 1998 på Tårnbygårdsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag.

Læs mere

Referat af G/F Grønnehaves ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2009 på Pilegårdsskolen

Referat af G/F Grønnehaves ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2009 på Pilegårdsskolen 787 Referat af s ordinære generalsamling torsdag den 26. marts 2009 på Pilegårdsskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne slag. 4. Regnskab. a) aflæggelse af regnskab

Læs mere

Den nye legeplads kan snart indvies!

Den nye legeplads kan snart indvies! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere for dig og vi sparer penge. Nye naboer side 2 Generalforsamlingsref. side 3 Læs om skrald side 4 Byggeboom

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 15. juli 2017

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 15. juli 2017 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 15. juli 2017 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Sommerfesten i Grønnehave en succes

Sommerfesten i Grønnehave en succes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kort Kort Kort Kort Kort i farver over G/F Grønnehave se midtersiderne Sommerfesten side 3 Generalforsamlingen side 4 Formandens dagbog side 8 Nye naboer

Læs mere

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej

Vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Nabohjælp side 5 Oplysninger side 7 Nye naboer side 8 Maj

Læs mere

Velkommen - alle nye i Grønnehave (Se historisk rids og gl. vedtægter på hjemmesiden)

Velkommen - alle nye i Grønnehave (Se historisk rids og gl. vedtægter på hjemmesiden) De nyeste informationer på: www.groennehave.dk facebook.com/groups/groennehave/ Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge August 2017 47. årgang - nr. 2 Vedtægter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets. Det er lettere og vi sparer penge. August årgang - nr. 2

Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets. Det er lettere og vi sparer penge. August årgang - nr. 2 De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Indbrud side 2 Generalforsamlingsref. side 3 Breve side 4 Loppemarked 2013 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal. Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl. 19.00 i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

PEDERSMINDE GRUNDEJERFORENING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 28. JULI 2018

PEDERSMINDE GRUNDEJERFORENING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 28. JULI 2018 PEDERSMINDE GRUNDEJERFORENING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 28. JULI 2018 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af G/F Grønnehaves ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2016 i festsalen på Pilegårdsskolen

Referat af G/F Grønnehaves ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2016 i festsalen på Pilegårdsskolen Referat af s ordinære generalsamling Onsdag den 30. marts 2016 i festsalen på Pilegårdsskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne slag. 4. Regnskab. a) Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag den 31. maj 2011 kl

Referat af ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag den 31. maj 2011 kl Grundejerforeningen Ølstykke d. 02. juni 2011 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Referat af ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 19.30 Referat på baggrund af dagsorden:

Læs mere

GENERALFORSAMLING 9. AUGUST, 2014 VIGEN 20.

GENERALFORSAMLING 9. AUGUST, 2014 VIGEN 20. Side 1 af 6 GENERALFORSAMLING 9. AUGUST, 2014 VIGEN 20. REFERAT 1: Valg af dirigent. Arne Lærkeborg valgt. Denne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. vedtægterne. 17 ud af 23

Læs mere

Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge. Store ukrudtsdag!

Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge. Store ukrudtsdag! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Tilmeld kontingent betaling til Nets (PBS) Lettere for dig Grønnehave sparer penge August 2016 46. årgang - nr. 2 Store ukrudtsdag! I weekenden 3 og 4 september

Læs mere

KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Johannes Ley

KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Johannes Ley KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Johannes Ley Dagsorden iflg. den udsendte indkaldelse d. 13 feb. 2016 Og tillæg d. 8. marts 2016 1. Valg af dirigent 2. Oplæsning af protokollen for sidste års generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 11. april 2018

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 11. april 2018 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 11. april 2018 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Sønderholm

Grundejerforeningen Sønderholm Grundejerforeningen Sønderholm Referat af: Ordinær generalforsamling tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00 i Pilegårdsskolens festsal Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 8. april 2007 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamling 28. marts 2007 Mødested KAD i Karrebæksminde Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Overtagelse af fællesarealer

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 17. maj 2017 kl i Slagslunde Forsamlingshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 17. maj 2017 kl i Slagslunde Forsamlingshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 18.30 i Slagslunde Forsamlingshus. Ud over bestyrelsen var der mødt 51 deltagere op repræsenterende 46 matrikler.

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen.

Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen. Referat fra grundejerforeningen Grønnehaves ordinære generalforsamling den 12. Marts 1997 på Tårnbygårdsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 28. april 2010 Deltagelse Følgende 9 husstande var repræsenteret; 10 Eriksen, 22 Pedersen, 31 Yde, 38 Larsen Bestyrelsen var repræsenteret ved;

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Medlemmerne indkaldes hermed til. Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards

Medlemmerne indkaldes hermed til. Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards Medlemmerne indkaldes hermed til Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards ordinære generalforsamling søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210 Vejby. DAGSORDEN 1.

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 4. Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Grundejerforeningen af 1976 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Ejerforeningen Arnbjerg Allé Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Dato: Onsdag den 28. April 2010 Tidspunkt: Kl. 19:00 Sted: Hotel Arnbjerg - Arnbjerg Allé 2 6800 Varde Fremmødte: 16 af 17 mulige,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HELSINGE VEST

GRUNDEJERFORENINGEN HELSINGE VEST Til Grundejerforeningens medlemmer. Referat af generalforsamlingen den 25. april 2017. Valg af dirigent: Valgt blev. Beretning fra formand : Helsinge juni 2016 Snerydningen har igen i år været tilfredsstillende,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken I festsalen på Vibeholmskolen

Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken I festsalen på Vibeholmskolen GRUNDEJERFORENING VIBEHOLMS VÆNGE Ishøj marts 2017 Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken 19.00 I festsalen på Vibeholmskolen Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017. Referat fra bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling Mandag d. 20. Februar 2017. Tilstede : Flemming Bo Hansen, Jens Bergholdt, Birgit Olsen, Kaj Kingo, Leoni Petersen, Toni Andersen. Lykke Petersen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Generalforsamling. Den gamle sportsplads. Torsdag d. 31. maj 2018

Generalforsamling. Den gamle sportsplads. Torsdag d. 31. maj 2018 Generalforsamling Den gamle sportsplads Torsdag d. 31. maj 2018 1. Valg af dirigent Annemarie fra nummer 58 er valgt 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2310 tilgodehavende kontingent er tilgodehavende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 20. marts 2018 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 20. marts 2018 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

grundejerforeningen KLINTEVEJ

grundejerforeningen KLINTEVEJ grundejerforeningen KLINTEVEJ VEDTÆGTER FOR "grundejerforeningen KLINTEVEJ". 1. Foreningens navn er "grundejerforeningen Klintevej". 2. Foreningen omfatter grundejere i det af Arbejdernes Andelsboligforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen 2017 i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen 2017 i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen 2017 i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 27. april 2017 Tapeten lille sal. Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen K irsebærhaven, Mogenstrup torsdag 12. april 2012 kl i fælleshuset, Brinken 35.

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen K irsebærhaven, Mogenstrup torsdag 12. april 2012 kl i fælleshuset, Brinken 35. Side 1 af 5 Andelsboligforeningen Kirsebærhaven Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen K irsebærhaven, Mogenstrup torsdag 12. april 2012 kl. 19.00 i fælleshuset, Brinken 35. Dagsorden: 1.

Læs mere

Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/ Kontingent for 2015: kr. bedes indbetalt inden 1. juli 2016

Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/ Kontingent for 2015: kr. bedes indbetalt inden 1. juli 2016 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Kontingent for 2015: 2.300 kr. bedes indbetalt inden 1. juli 2016 Til: Danske Bank Reg.nr. 1551 konto.nr. 8336709 Husk, at skrive sommerhusadressen på indbetalingen

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Bent Andersen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Konstitueret formand Bent Andersen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN

GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2006 Der forelå følgende dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Det

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Anette Jensen

KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Anette Jensen KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Anette Jensen Dato: 28 marts 2019 Sted: Tingbakkehallens 1.sal Spisetid: kl. 18.00 Generalforsamling: kl. 18.30 Indkaldelsen, samt regnskab er rundsendt til medlemmerne

Læs mere