Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale On-line i Sparekasser Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen (IFA) PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 2. udgave, Hvis der under udarbejdelse af en publikation (dvs. enhver cirkuleret skriftlig fremstilling) er anvendt datamateriale, som er stillet til rådighed gennem DDA, bør såvel den oprindelige dataindsamler som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. 'Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 On-line i Sparekasser, som oprindeligt blev indsamlet af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen (IFA). Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-149). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren).' Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til den oprindelige dataindsamler. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-149: On-line i Sparekasser. Primærundersøgere: Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen (IFA). DDA-149, 2. udgave (ved Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (304 respondenter, 171 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (119 pp.). Nærværende 2. udgave af datadokumentationen for datamateriale DDA-149, Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappes "On-line i Sparekasser", er i indholdsmæssig henseende uforandret i forhold til 1. udgaven, som blev udsendt af DDA (dengang beliggende i København) i Eftersom der ikke er foretaget ændringer i selve datasættet, vil 1. udgaven af datadokumentationspublikationen stadig kunne anvendes ved analyse af undersøgelsens data, der som et led i etableringen af standarder for dokumentation blev oparbejdet af Karsten Boye Rasmussen. I nærværende 2. udgave af datadokumentationspublikationen er der sket en konvertering, således at 1. udgavens begrænsede alfabet (kun store bogstaver) er afløst af fuldt alfabet. Desuden er der sket visse ændringer i de indledende afsnit samt i det format, hvori publikationen er udskrevet af datamaski-

3 nen. Endelig er spørgeskemaet medtaget bagest i publikationen; selv om trykkvaliteten af skemaet er dårlig, har vi fundet det væsentligt at demonstrere for brugere af datamaterialet, i hvilken form spørgeskemaet blev anvendt af interviewerne. Alle disse tekniske og redaktionelle ændringer fra 1. til 2. udgave er gennemført af Finn Aabjerg Nielsen og Per Nielsen. Det skal understreges, at nærværende publikation er et teknisk orienteret produkt, som er nødvendigt for analyse af det beskrevne datamateriale. Derimod kan man ikke umiddelbart af randfordelingerne i de enkelte variable læse sig til, hvordan den danske befolkning forholder sig til de i undersøgelsen stillede spørgsmål eller hvordan undersøgte karakteristika er fordelt i befolkningen. Randfordelingerne i kodebogen er uvægtede marginaler, som viser fordelingerne hos den gruppe, der faktisk blev udspurgt - og som ikke nødvendigvis uden en vægtning er repræsentativ. Derfor må der ikke publiceres med udgangspunkt i kodebogen alene. I øvrigt skal alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV November 1982 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for

4 en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen

5 Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved

6 alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: On-line i sparekasser, 1977 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: teknologi, avanceret on-line; on-line teknologi, avanceret; jobindhold for

7 ansatte, on-line teknologiens påvirkning af; ansatte, on-line teknologiens påvirkning af jobindhold for; edb-system i sparekasser; sparekasser, on-line i; sparekasser, edb-system i. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0149: On-line i sparekasser, Primærundersøgere: Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe. DDA-0149, 2. udgave (ved Karsten Boye Rasmussen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (304 respondenter, 171 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (120 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0149. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S149. Studienummer (datasæt): 149. Donor (afleverende instans): Bjørn-Andersen, Niels; Jappe, Lone; HHK: Informationsforskningsafdelingen (IFA). Julius Thomsens Plads 10, DK-1925 København V. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Bjørn-Andersen, Niels; Jappe, Lone; HHK: Informationsforskningsafdelingen (IFA). Julius Thomsens Plads 10, DK-1925 København V. Dataindsamler: Bjørn-Andersen, Niels; Jappe, Lone; HHK: Informationsforskningsafdelingen (IFA). Julius Thomsens Plads 10, DK-1925 København V. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelse af på hvilken måde avanceret on-line teknologi påvirker jobindhold for sparekasseansatte. Data om virkningerne af samme edb-system i to danske sparekasser af forskellig størrelse forefindes. Informationerne er indsamlet (1977) med henblik på et komparativt studie ved anvendelse af tilsvarende oplysninger fra to svenske sparekasser. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Der udvalgtes to sparekasser af forskellig størrelse. Udvalgte ansatte i de to sparekasser modtog et spørgeskema, som efter udfyldelse returneredes til Informationsforskningsafdelingen på Handelshøjskolen i København. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 496 enheder i oprindelig stikprøve; 192 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal

8 respondenter (uvægtet): 304. Yderligere oplysninger: Idet det nøjagtige antal ansatte i hver filial i den store sparekasse ikke kunne oplyses præcist udsendtes for mange spørgeskemaer (ca. 32). Fra ansatte i den store sparekasse indkom 240 af 402 udsendte skemaer. Fra ansatte i den lille sparekasse indkom 64 af 94 udsendte skemaer. Datasættets størrelse: 304 respondenter; 171 variable pr. respondent; 3 kort pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 163 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Oplysning om ansættelse i stor eller lille sparekasse. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. beskæftigelse. Filialer i hovedstadsområdet + størstedelen af Sjælland. Personale ansat i filialer i stor eller lille sparekasse. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Kvoteudvælgelse. Udvælgelse af filialerne Den lille Sparekasse: Her er samtlige 96 ud af 180 ansatte udspurgt. Medarbejderne i hovedsædet, der ikke er beskæftiget i filialen i tilknytning hertil, blev udelukket på forhånd. Den store Sparekasse: Der blev givet tilladelse til udsendelse af spørgeskemaer i to af sparekassens regioner. (Hovedstadsregionen, omfattende København og omegn og en 'Fællesregion', omfattende størstedelen af det øvrige Sjælland). På denne måde repræsenteredes filialer fra henholdsvis: København Københavns omegn Provinsbyer med over 5000 indbyggere Provinsbyer med under 5000 indbyggere Der udvalgtes en lige stor procentdel filialer i de to regioner således, at summen af de ansatte der skulle besvare spørgeskemaet blev 400. Resultatet blev udvælgelse af 46 filialer i Hovedstadsregionen og 14 filialer i den anden region. På forhånd udelukkedes udvælgelse af de filialer i den anden region, hvor on-line endnu ikke var indført, samt filialer i Hovedstadsregionen, der var blevet benyttet ved en pilotundersøgelse angående spørgeskemaernes brugbarhed. I Hovedstadsregionen udvalgtes filialerne efter et princip, der sikrede lige store andele af de forskellige kategorier af filialstørrelser (antal ansatte). Derved repræsenteredes både filialer fra København og fra Københavns omegn samt forskellige filialstørrelser. Indenfor den enkelte gruppe (mht. filialstørrelse) udvalgtes de filialer, hvor der var ansat det største antal ufaglærte. Dette gjordes på baggrund af at undersøgelsen specielt retter sig mod denne gruppes jobindhold og trivsel, dvs. primært kasserernes trivsel. Udvælgelsen i den store sparekasses anden region foretoges på tilsvarende måde.

9 Undersøgelsens geografiske univers: lokal; regional. DK, København; DK, Sjælland. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Antal uger: 9. Yderligere oplysninger: Til den store sparekasse udsendtes spørgeskemaer d. 14/ Til den lille sparekasse udsendtes spørgeskemaer d. 13/ Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: I den store sparekasse sørgede den markedsansvarlige i hver filial for uddeling samt indhentning af spørgeskemaerne. Der udsendtes rykkerskrivelse til hver filial. I den lille sparekasse sendtes skemaerne til de ansatte personligt. I det interne blad sattes en rykker. Vægtning: Vægtningskriterier: Ingen vægtning foretaget, da der er tale om henholdsvis totalundersøgelse af de medarbejdere, der er beskæftiget med 'filialarbejde' (lille sparekasse) og tilfældig udvælgelse af filialer i stor sparekasse. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og BMDP kan også anvendes. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: data kontrolhullet; kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Vilde koder rettet. Visse logiske inkonsistenser specielt omkring vurderinger af EDB's konsekvenser er udrenset. Vurderinger accepteres kun, hvis den ansatte har arbejdet med EDB. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Ingen vilde koder fundet. Spredning af koder (blank) med flere betydninger (uoplyst og irrelevant). Adgangsbetingelser: ingen restriktion for anvendelse, men enhver form for publikation kræver donors skriftlige tilladelse. Henvendelse bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Bjørn-Andersen, Niels. Informationsforskningsafdelingen (IFA), Handelshøjskolen i København. Julius Thomsens Plads l0, DK-1925 København V. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Jappe, Lone: Konsekvenser af et terminalbaseret edb-systems indførelse i to

10 sparekasser for filial-medarbejderes trivsel. Nyt fra Samfundsvidenskaberne; Information Systems Research Group, Research Report 78-1; Referencer til beslægtede studier: tværnationale studier; replikation af tidligere studier. Visse af spørgeskemaets formuleringer er identiske med spørgsmålene i en tidligere undersøgelse: Hedberg, Bo; Sandberg, Anders; Gøteborg Universitet Forskningsrapport 74-6 (spørgeskemaer fra projektet 'Computer Systems and Work Design' Nyt fra Samfundsvidenskaberne). MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn. Arbejdssted: Ansat i stor eller lille sparekasse. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode). INDLEDNING Undersøgelsen omhandler konsekvensen af on-line terminalersinførelse i sparekasser for medarbejdernes oplevede jobindhold, specielt med henblik på ændringer i kasserernes jobindhold. Undersøgelsen er foretaget af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, Informationsforskningsafdelingen (IFA) ved Handelshøjskolen i København. Oparbejdningen af undersøgelsen er foretaget af Lone Jappe under vejledning fra Dansk Data Arkiv. DDA har deltaget i oparbejdningsprocessen fra et tidspunkt, hvor datamaterialet forelå i form af rensede hulkort. Rensning af hulkort Spørgeskemakodningen er sket uden anvendelse af kodenøgle, idet svarkategorierne fandtes prækodede i spørgeskemaet. der blev ved den første ophulning ikke taget hensyn til, at respondenter ved markering i et tidligere spørgsmål kan have anbragt sig i en gruppe, der ikke skulle besvare det pågældende spørgsmål. Manglende svar blev ved ophulningen angivet ved 'blank', som altså både indeholdt 'uoplyst' og 'irrelevant'.

11 Rensningen har foruden undersøgelse af vilde koder koncentreret sig om spørgsmål, som ikke skulle besvares af samtlige respondenter. Nogle personer har besvaret spørgsmål, som de burde have oversprunget. Ved rensningen er sådanne besvarelser blevet transformeret til 'blank'. Den urensede datafil findes i DDA, denne version er ikke oparbejdet til OSIRIS. Spredning af manglende data I DDA er spørgsmål, hvor 'blank' indeholdt flere kategorier ('uoplyst','irrelevant') blevet spredt ved hjælp af det til spørgsmålet knyttede filterspørgsmål. Denne spredning og den ovenfor nævnte rensning betyder, at alle filtre i datafilen vil være korrekte. Det giver med andre ord ingen oplysning om kodningens konsitens at undersøge, hvorvidt filtrene er korrekte. De spredte spørgsmål fordeler sig i tre grupper, der hver henvender sig til følgende typer medarbejdere: Medarbejdere der arbejder ved kassen (V11=1,7-8) (V14-V20,V35-V36,V52-V53,V91-V92) Medarbejdere ansat før terminalerne installeredes (V7=1,9) (V25,V28,V31,V34,V40,V43,V46,V49,V57,V60,V63,V66, V69,V72,V75,V78,V87-V90,V111-V118) Medarbejdere der arbejder ved kassen og var ansat før terminalerne installeredes. (Begge ovennævnte betingelser skal opfyldes). (V37,V54,V93-V96) Samtlige medarbejdere skal besvare de resterende spørgsmål. Udover i de tre første af disse spørgsmålsgrupper anvendes kategoriteksten 'irrelevant' også i V120-V139. Disse spørgsmål skal ikke besvares, hvis respondenten mener at medarbejderne ikke bør have indflydelse på systemudviklingen. Kodeværdien for 'uoplyst' er 9 eller 99 (MD1) Kodeværdien for 'irrelevant' er 10 (MD2)

12 Referencenumre Referencenumrene i datadokumentationen svarer til spørgsmålsnumrene i spørgeskemaet. Underopdelte spørgsmål i spørgeskemaet er på forhånd nummereret således at en fortløbende nummerering vil være i overensstemmelse med spørgeskemaet, idet spørgsmålene ikke er fortløbende nummereret i spørgeskemaet. Eksempel: V-nummer Spørgsmålsnummer Referencenummer 20. Variation V23 A. 20 V24 B. 21 V25 C Kontakt med andre V26 A. 23 V27 B. 24 V28 C. 25 KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1 Studienummer i Dansk Data Arkiv % antal kode Studienummer for alle poster V0002 SPAREKASSE start 4 Sparekasse % antal kode

13 Stor Sparekasse Lille Sparekasse V0003 LØBENUMMER start 5, bredde 3 Løbenummer Hver respondent er tildelt et løbenummer. numrene er anvendt. V FILIALS BELIGGENHED start 8, manglende data: = 9 Hvor er filialen beliggende? København Københavns omegn Provinsby (over 5000 indbyggere) Provinsby (under 5000 indbyggere) Uoplyst svarprocent: 99 V ANTAL ANSATTE start 9, manglende data: = 9 Hvor mange ansatte er der i filialen - omregnet til heltidsansatte? ansatte ansatte ansatte Flere end 10 ansatte Uoplyst svarprocent: 99 V TERMINALANSVARLIG start 10, manglende data: = 9 Er du terminalansvarlig?

14 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V STARTTIDSPUNKT start 11, manglende data: = 9 Hvornår begyndte du filialtjeneste? Medarbejdere, der begyndte filialtjeneste efter terminalerne blev installeret, skal ikke besvare spørgsmål, der vedrører EDB's indflydelse Før terminalerne blev installeret Efter terminalerne blev installeret Uoplyst svarprocent: 99 V ARBEJDSTID TERMINAL start 12, manglende data: = 9 Hvor stor en andel af din arbejdstid arbejder du gennemsnitlig ved terminalen? Mindre end 1/ Ca. halvdelen Mere end 2/ Uoplyst svarprocent: 98 V ARBEJDSTIDENS LÆNGDE start 13, manglende data: = 9 Arbejdstidens længde? Heltid Mere end halvtid Halvtid Mindre end halvtid Uoplyst

15 svarprocent: 99 V STILLING start 14, manglende data: = 9 Under hvilken stillingsbetegnelse er du ansat på nuværende tidspunkt? Elev Assistent Fuldmægtig Ekspeditionssekretær Kontorassistent Vicekontorchef Kontorchef Andet Uoplyst svarprocent: 100 V JOBTYPE start 15 Jobtype? Nogle af spørgsmålene skal kun besvares af medarbejdere, der arbejder i kassen. % antal kode Kasserer Bogholderi/skranke arbejde Bogholderi/skrankearbejde(med udvidede beføjelser herunder lån) Souschef Filialchef Andet Kasserer og bogholderi/skrankearbejde (kategori opstået ved dobbelt afkrydsning) Kasserer og bogholderi/skrankearbejde(me beføjelser herunder lån) (kategori opstået ved dobbelt afkrydsning) V KØN start 16, manglende data: = 9 Angiv køn

16 Kvinde Mand Uoplyst svarprocent: 100 V ALDERSGRUPPE start 17, manglende data: = 99 Angiv den aldersgruppe du tilhører? Under eller 18 år år år år år år år år Over eller 60 år Uoplyst svarprocent: 100 V INDHOLDSRIG KASSEF. start 19, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad har indførelsen af automatisk bogajourføring betydet for: Hvor indholdsrig kassefunktionen er? Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V KASSERERENS ANSVAR start 21, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad har indførelsen af automatisk bogajourføring betydet for:

17 Kassererens ansvar, fx i forbindelse med overtræk når konti går i debet? Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V STRESS I KASSEFUNKT. start 23, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad har indførelsen af automatisk bogajourføring betydet for: Hvor stressende kassefunktionen er? Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V TID AFSTEMNING KASSE start 25, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad har indførelsen af automatisk bogajourføring betydet for: Tidsforbrug ved afstemning af kassen? Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41

18 V TEMPO/ARBEJDSMÆNGDE start 27, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad har indførelsen af automatisk bogajourføring betydet for: Arbejdstempoet i kassen - er arbejdstempoet forøget/formindsket pga.: arbejdsmængden pr. kasseplads? Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V TEMPO/SAMMENSÆTNING start 29, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad har indførelsen af automatisk bogajourføring betydet for: Arbejdstempoet i kassen - er arbejdstempoet forøget/formindsket pga.: arbejdets sammensætning? Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst Irrelevant svarprocent: 38 V TEMPO/EKSPEDITIONST. start 31, manglende data: = 9 eller >=10 Hvad har indførelsen af automatisk bogajourføring betydet for: Arbejdstempoet i kassen - er arbejdstempoet forøget/formindsket pga.: ændret ekspeditionstid pr. kunde?

19 Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V FORESPØRGSLER start 33, manglende data: = 9 Hvad har indførelsen af automatisk bogajourføring betydet for: Forespørgsler fra bogholderi til kasse? Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst svarprocent: 93 V TELEFONSAMTALER start 34, manglende data: = 9 Hvad har indførelsen af automatisk bogajourføring betydet for: Telefonsamtaler filialer imellem? Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst svarprocent: 91 V OPGAVEVARIATION start 35, manglende data: = 9

20 Hvor meget varierer arbejdsopgaverne i løbet af en dag? Særdeles meget Meget Noget Lidt Meget lidt Uoplyst svarprocent: 98 V ØNSK OPG VARIATION start 36, manglende data: = 9 Hvor stor en arbejdsopgavevariation ville du foretrække inden for den enkelte dag? Meget mere Lidt mere Samme Lidt mindre Meget mindre Uoplyst svarprocent: 98 V EDB OPG VARIATION start 37, manglende data: = 9 eller >=10 Har indførelsen af terminaler med senere systemændringer - ændret variationen i arbejdsopgaverne hen over dagen? Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V KONTAKT KOLLEGAER start 39, manglende data: = 9

21 Medfører dit arbejde kontakt med andre ansatte i filialen? Særdeles meget Meget Noget Lidt Meget lidt Uoplyst svarprocent: 100 V ØNSK KONTAKT KOLLEGA start 40, manglende data: = 9 Hvor meget kontakt med de andre ansatte ønsker du? Meget mere Lidt mere Samme Lidt mindre Meget mindre Uoplyst svarprocent: 99 V EDB KONTAKT KOLLEGA start 41, manglende data: = 9 eller >=10 Har indførslen af terminaler med senere systemændringer - ændret kontakten med de andre ansatte? Forøget meget Forøget lidt Samme Formindsket lidt Formindsket meget Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V KUNDEKONTAKT start 43, manglende data: = 9

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Medarbejderne og strukturreformen

Medarbejderne og strukturreformen Leena Eskelinen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende før og efter Publikationen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Er danske sygeplejersker klædt

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere