Årsberetning for for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for for 1999 1"

Transkript

1 Årsberetning for for

2 marts 2000 fonden projekt UDENFOR Adresse: Frederiksborggade 42, København K Telefon: Fax: hjemmeside: Indhold Om projekt UDENFOR side Posefolksprojektet side Sygepleje på hjul side 5. Mental Health - Social Exclusion konference side Udviklings-, dokumentations- og forskningsarbejde side Kontakter. side Modtaget økonomisk støtte side projekt UDENFOR s økonomiske nøgletalside 2

3 Om projekt UDENFOR. I 1999 gik projekt UDENFOR ind i sit tredje leveår. I almindelig terminologi på de sociale- og sundhedsmæssige områder er det året hvor projekter endelig evalueres: Hvordan er det gået i forhold til den oprindelige målbeskrivelse, hvad er resultaterne, hvad er påvist og endelig det mere jordnære spørgsmål: Har projektet bevist sin berettigelse og bør det på denne baggrund forankres i det eksisterende social- og sundheds system. Her som på andre områder vil projekt UDENFOR gerne gå nye veje. Vi føler os stadig ungt som projekt, og finder slet ikke at det forsøgende og eksperimenterende arbejde blandt samfundets mest udstødte hjemløse er færdiggjort. Snarere tværtimod. Det er vigtigt at holde sig for øje, at billedet af udstødelsen som vi møder den på gadeplan ikke er et statisk fænomen, men derimod er en størrelse i stadig bevægelse og forandring. Det er, heldigvis, sådan at mange af de hjemløse vi møder på gaden får hjælp til en tilværelse som for dem selv er bedre end livet gaden. Men, og det er paradokset, samtidig med at nogle hjemløse forsvinder fra gaden, kommer nye til. Det synes nærmest som en lovmæssighed, at tager vi nogle indenfor, så skubber vi andre udenfor! Fænomenet er ikke nyt, ret beset har vi kendt til det i århundreder. Dette bør give anledning til grundige praktiske og teoretiske overvejelser om den hjælp vi tilbyder dem udenfor. Provokerende kunne man spørge: Bør vi, såvel på makroplan (samfundet og dets grupper) som på mikroplan (den enkelte), fortsætte den bevidstløse resocialiserings- og forebyggelsesindsats i forhold til de udstødte, som godt nok kan ændre billedet af udstødelsen, men ikke forrykker noget ved selve den sociale udstødelses væsen at vi til enhver tid i et givet samfund har nogle der er udstødte! Måske fordi vi har brug for de udstødte som unormale mod hvem vi kan måle vores egen normalitet? Dette synspunkt fører frem til, at der bestandig må være et projekt som har et opdateret billede af udstødelsen som vi ser den på gadeplan, et projekt der skal nå ud hvor andre ikke når, et projekt der gennem forløb skal vise vejene til de nye udstødte, et projekt der vedvarende vil fungere som brobygger mellem de udstødte og det offentlige system i bredeste forstand det offentlige system der i sidste instans må være hjælperen. Et projekt der også er brobygger i forhold til at udvide forståelsen for udstødelsens væsen, og derved være medvirkende til at vi tør ofre de udstødte et blik og give dem plads i vort samfundsmæssige rum. 3

4 Fra starten i 1997 har det at bevæge sig rundt i det offentlige rum været projekt UDENFORs hovedopgave vort fundament. Posefolksprojektet har på denne måde været banebryder for vores nuværende indsats. Gennem det at gå ud og møde en gruppe meget isolerede psykotiske hjemløse, og ved hjælp af arbejdsredskaber som tid og tålmodighed parret med en professionel og medmenneskelig holdning til posemanden/damen, er det lykkedes at levere et konkret hjælpearbejde i forhold til den enkelte posemand/dame et hjælpearbejde der vel at mærke har ført til en væsentligt bedrede levevilkår for den enkelte også ifølge den enkelte selv og uden at målet har været resocialisering og normalisering, men det har ofte været sidegevinsten ved arbejdet! Posefolksprojektet sluttede formelt i Der blev udgivet rapporten Posefolket i I 1999 er der solgt 1200 eksemplarer af rapporten, og den sælges stadig. Rapporten afgrænser posefolket i forhold til andre hjemløse på gaden, samt yder et teoretisk bidrag til hjemløseforskningen. I 2000 vil der følge en mere kvantitativ rapport om posefolket. Det at befinde sig i det offentlige rum giver en indsigt i hvem de hjemløse er og hvor de befinder sig. I den 3 4 årige periode vi har fulgt posefolket har vi lært andre hjemløse, og grupper af hjemløse, at kende og fået indsigt i deres livsvilkår. Sådan må og skal det være. De nye hjemløse vi har mødt er eksempelvis skiltetiggere og udeliggere, Det er mennesker der ofte er præget af massive psyko-sociale problemer. Derfor kan Gadefolksprojektet som vi startede i 1999 betragtes som en organisk forsættelse af Posefolket, men nu præget af en mere akut og konkret hjælpeindsats, samtidig med at der stadig holdes et øje på posemanden/damen indtil der, forhåbentligt, opbygges et offentligt system der kan og vil gå ud på gaden og tage hånd om problemerne. Vort andet store gadeprojekt Sygepleje på Hjul kom for alvor i gang i Dette projekt tager tråden op fra Posefolksprojektet: I form af en mobil sygeplejeledet skadestue at møde den udstødte på gaden i hans/hendes eget miljø. Her forenes den egentlige sygepleje med en social-psykologisk omsorg for den enkelte en omsorg der har sit udspring i en anden tænkemåde end den gængse offentlige effektivitets og målrettede sundhedsindsats. Det er en omsorg der søger at forstå sammenhængen, og sætte denne sammenhæng øverst på prioriteringslisten, mellem de livsvilkår den udstødte på gaden har, og det konkrete problem man præsenteres for i form af for eksempel åbne sår. Sygepleje på Hjul markerer også på det organisatoriske/finansielle område en nyskabelse: Med Egmont Fondens bevilling på 5 mill. kroner til en femårig 4

5 forsøgsperiode, bliver Sygepleje på Hjul det første fuldt privat finansierede projekt i UDENFOR s regi. Dette ikke at have organisatoriske forpligtigelser i forhold til det offentlige giver nye muligheder for at tilrettelægge og omtale indsatsen. Dette sidste må ikke opfattes som om det offentlige via sit økonomiske tilskud til vore øvrige aktiviteter har pålagt os snærende bånd, slet ikke. Det må forstås således, at det ansvar man har, og må have, overfor en bevilgende myndighed her er flyttet fra det offentlige til en privat fond. Som tidligere nævnt er gadearbejdet fundamentet i vort arbejde. Det skal danne grundlag for en systematisk udvikling og inspiration på et intellektuelt og teoretisk niveau blandt og sammen med de mennesker som udfører gadearbejdet. Desuden skal gadearbejdet danne basis for en undersøgelses- og forskningsmæssig indsats. Her skal nævnes det rent danske forskningsprojekt: Metodeudvikling for kvalitet og brugerinddragelse i arbejdet med ikke indlagte sindslidende Dette projekt, der udføres for Socialministeriet, afsluttes med udgivelsen af en bog i første halvdel af år I direkte sammenhæng hermed har projekt UDENFOR holdt sig forankret i et internationalt samarbejde om formidling af viden, udvikling af metoder og evaluering af aktiviteter på hjemløseområdet. Vi er medlem af organisationen Mental Health Europa og er fast repræsenteret i denne organisations faste komite: Mental Health Social Exclusion. Der har siden 1991 været afholdt fem europæiske konferencer i dette regi. Den 5. konference blev afholdt i maj 1999 i København, med projekt UDENFOR som ansvarlig for såvel den økonomikske som den indholdsmæssige del af konferencen. Dette værtskab var en stor udfordring: At sikre de rette rammer og det rette indhold i en konference med deltagelse af 200 mennesker fra 20 forskellige europæiske nationer. Konferencens tema var dialog, og der foregik en livlig udveksling af synspunkter mellem så forskelligartede deltagere son Københavns hjemløseradio og WHO. By- og boligminister Jytte Andersen, der bød deltagerne velkommen, leverede ligesom forskerne et engageret indlæg på konferencen. Vi har gennem 1999 haft talrige besøg fra såvel danske som udenlandske projekter der beskæftiger sig med social udstødning. Samtidig med at vores undervisnings- og foredrags virksomhed også har været ekspanderende. Det er selvfølgelig smigrende at så mange ønsker at møde os og høre om vore overvejelser og erfaringer, men samtidig giver det os også et indblik i, at der her i landet og i udlandet på forskellige niveauer udføres en engageret og kvalificeret hjælpeindsats for og sammen med samfundets mest udstødte mennesker. Og på denne måde får vi et særdeles nyttigt overblik og kommer til at besidde en viden der placerer os centralt på den sociale udstødnings arena forstået i 5

6 den bredest mulige forstand. Med disse hovedtræk fra året 1999 vil vi på de næstfølgende sider redegøre for hvert enkelt af de mange aktiviteter projekt UDENFOR har stået for i 1999 samt, og det er det vigtigste, med både glæde og fortrøstning se frem til det nye årtusindes udfordringer. Posefolksprojektet Med udgangen af 1999 afsluttede vi posefolksprojektet, der da havde varet i små fire år. Posefolket er et eksempel på et metodeudviklingsprojekt der kombinerer en konkret hjælpeindsats til en gruppe psykotiske hjemløse med et forskningsbidrag der afklarer hvem posefolket er, hvor de befinder sig, hvad der afgrænser dem i forhold til andre hjemløse hvilke metoder der kan anvises til at nå denne gruppe hjemløse og endelig hvordan de kan hjælpes. Det at posefolksprojektet formelt afsluttedes i 1999 betyder ikke, at vi ikke fortsat har et øje på nye posemænd/damer som vi møder i det offentlige rum. Det har vi. Og det vil vi have så længe vi kan skaffe midler til at være på gaden, og indtil det offentlige får opbygget et system der kan og vil gå ud på gaden og møde den psykisk syge hjemløse. I den omtalte periode har vi haft kontakt med 179 forskellige personer. Af disse var 29 (16%) kvinder. Af de 179 blev 35 (20%) opfattet som posefolk. 6 (17%) var kvinder. Med 163 (91%) personer af de i alt 179 havde vi den første kontakt på gaden. Aldersmæssigt fordelte gruppen sig fra 20 år, en kvinde, og 77 år, ligeledes en kvinde. Det blev til i alt 2145 kontakter med de 173 forskellige peroner (89%) af disse kontakter var på gaden. Ovenstående oplysninger fremgår af rapporten Posefolket som udkom i efteråret Den blev i 1999 solgt i 1200 eksemplarer og kan stadig rekvireres. Med til posefolksperioden hører, at vi efter anmodning fra forvaltningsafdelinger og institutioner har ydet rådgivning, supervision og direkte omsorgsopgaver i: Københavns Kommune, Frederiksborg og Fyns amter samt Værløse Kommune. 6

7 Sygepleje på hjul Planlægning og ansøgning om økonomisk støtte til projekt Sygepleje på Hjul gennemførtes i 1998, og resulterede i Egmont Fondens bevilling på 5 mill. kroner til et femårigt forsøgsprojekt i I slutningen af 1998 forærede Rigshospitalet projektet en sengeambulance. Efter et omfattende indretningsarbejde fremstår ambulancen med udstyr til den mest basale sygepleje så som sårskift, fodpleje, undersøgelse af blodtryk og lunger, men også som stedet hvor narkomaner har kunnet få udleveret rent værktøj. Ambulancen har fungeret som en mobil sygeplejeledet skadestue, der med udgangspunkt i forskellige faste holdesteder på den ene side har været et tilbud til de hjemløse der enten ikke magter eller ikke vil opsøge det etablerede sundhedssystem, og på den anden side har været et tilbud til eksisterende institutioner for hjemløse, hvor ikke alene brugerne har kunnet bruge ambulancen men hvor der også er ydet rådgivning og supervision til medarbejderne. Parallelt med dette har medarbejderne foretaget direkte opsøgende arbejde på gadeplan. Men som i så meget andet af projekt UDENFORs virksomhed blev en af Sygepleje på Hjuls hovedopgaver i 1999 brobygger-funktionen mellem de hjemløse på gaden og det eksisterende offentlige system: Det være sig i form af direkte ledsagelse til eksempelvis hospitalsbehandling, men også i form af at øge forståelsen hos det offentlige personale for de livsvilkår de hjemløse har og de deraf afledte reaktionsmønstre, som kan, det skal medgives, være svære at takle på eksempelvis en skadestue. Og samtidig denne følgen med den hjemløse til behandling også givet mulighed for at give de hjemløse forståelse for sundhedspersonalets vilkår. Denne indsats for forståelse har i løbet af året vist sig særdeles værdifuld. I løbet af 1999 har Sygepleje på Hjul haft 1976 kontakter fordelt på 260 forskellige personer. Antal af kontakter med den enkelte har varieret fra en til mere end 50. Af det samlede antal personer var 22,8% kvinder. Aldersmæssigt har gruppen 20 35årige været dominerende, og med et aldersspænd fra yngste på 14 år til ældste på ca. 70 år. I efteråret 1999 blev der designet et databasesystem, der i løbet af år 2000 vil komme til at fungere optimalt. Dette vil være en vigtig informationskilde for det evalueringsforløb der er aftalt med Rigshospitalets UCSF. Og i det hele taget vise sig vigtigt i projekt UDENFORs samlede bestræbelse på at have så opdateret og nøjagtigt et billede af hjemløsheden som vi møder den på gaden. 7

8 Udviklings-, dokumentations- og forskningarbejde Mental Health Social Exclusion 5. konference I begyndelsen af halvfemserne blev der på foranledning af den italienske psykolog Luigi Leonori dannet et tværeuropæisk netværk med navnet Mental Health Social Exclusion (MH-SE) som blev organiseret som en stående komite under den europæiske græsrodsorganisation Mental Health Europa. Projekt UDENFOR har siden starten været repræsenteret i denne komite ved Preben Brandt. I dette forum er der afholdt en række konferencer omhandlende hjemløshed, social udstødning og psykisk sygdom. Den første blev afholdt i Rom i Den 5. konference, The 5th Pan european MHSE conference about socially excluded mentally ill people blev under nøgleordet dialog afholdt i ØksneHallen i København i dagene 6 til 8 maj Projekt UDENFOR var arrangør og ansvarlig for denne konference der samlede 220 deltagere fra i alt lande. I forarbejdet til konferencen deltog en lille gruppe fagpersoner: Overlæge Per Vendsborg (distrikspsykiatrien i København, David Bonde og overlæge Knud Jensen (SIND) og Søren Surland fra Københavns Kommunes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Økonomisk blev konferencen finansieret ved støtte fra: Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Helsefonden, boligselskabet KAB og ved deltagerbetaling. Udstødte minoritetsgrupper En bevilling i sidste halvdel af 1999 fra Augustinos Fonden muliggjorde ansættelsen af en kvindelig gadeplansmedarbejder. Medarbejderne skal specielt beskæftige sig med minoriterne blandt minoriteten : Kvinderne og flygtninge/indvandrerne. Spørgsmål som medarbejderne specielt skal beskæftige sig med er for det første: Giver det at være kvindelig hjemløs helt specielle og endnu ikke erkendte problemer? Og for det andet: Er den spådom som projekt UDENFOR længe har fremført at flygtninge/indvandrere er morgendagens socialt udstødte ved at gå i opfyldelse! (bevidst bruger jeg! og ikke?-mw.) 8

9 Brugerinddragelse af ikke indlagte sindslidende Et forskningsprojekt Kvalitet og Brugerinddragelse i Socialt Arbejde med Sindslidende blev på Socialministeriets foranledning igangsat i 1999 af Preben Brandt. Ministeriet ønskede en udredning af kravene der kan stilles til kvalitet i socialt arbejde og et forsøg til udvikling af metoder til sikring af kvalitet i det særlige sociale arbejde med ikke indlagte sindslidende. Projektet færdiggøres i første halvdel af 2000 og rapporten forventes at udkomme i bogform medio juni Skiltetiggeri I forbindelse med gadearbejdet har vi haft opmærksomheden rettet mod det nye fænomen i Københavns gader - tiggeri med skilt. Fænomenet er for os en bekræftelse af, at også den sociale udstødning internationaliseres. Ligesom vi lokalt i Danmark har oplevet fænomener som narkomani og hjemløshed drive fra det tæt befolkede hovedstadsområde til tyndere befolkede områder i Jylland og på Lolland, ja så oplever man også en sådan udvikling mellem landene i den vestlige verden! For år tilbage oplevede vi fænomenet skiltetiggeri i store byer som London og Edingbourgh og ser det altså nu i København. Vi havde i forvejen kendskab til de fleste af tiggerne, men supplerede denne viden med en dataindsamling, som, på Socialministeriets anmodning, gjorde os i stand til at udfærdige en kort rapport om skiltetiggeriet. Men en mere analytisk undersøgelse om baggrund, årsager og hvilken dynamik der ligger bag at et fænomen som skiltetiggeri pludselig dukker op overalt i den vestlige verden savnes. Skæve boliger til skæve eksistenser By- og boligministeriet har afsat en pulje på 30 millioner kroner til støtte af opførelse/ombygning af anderledes boliger til meget udstødte mennesker. I den forbindelse har vi, i samarbejde med Grønlændernes Hus, Kofoeds Skole, boligselskabet KAB og Københavns Kommunes Familie- og Arbejdsmarkedsafdeling, deltaget i arbejdet med at udvikle anderledes boliger til Grønlænderne. Den færdige plan skal afleveres til bedømmelse i første halvdel af år

10 Samarbejdspartnere i Danmark Som i sine første to leveår har projekt UDENFOR også i 1999 samarbejdet med en række forskellige instanser og institutioner. Vores beliggenhed i København gør selvfølgelig at samarbejdspartnerne omkring løsningen af en række af dagligdagens problemer er koncentreret omkring organisationer og myndigheder i København. Her skal nævnes: Socialcentre, distriktspsykiatriske centre, hospitalernes psykiatriske afdelinger, Københavns Politi, Kirkens Korshær, Missionen blandt Hjemløse og ikke mindst en række af de særlige, og ofte frivillige, projekter som findes overalt i København. Men udover dette dagligdags samarbejde foregår der også en mere overordnet diskussion om holdninger og metoder i arbejdet med de, fristes man næsten til at sige, talløse institutioner og projekter landet over. To live in Health & Dignety I direkte forbindelse med det tværeuropæiske samarbejde iværksatte MH-SE i 1999 undersøgelsesprojektet To live in Health & Dignety. Undersøgelsen, hvis målgruppe er socialt udstødte, psykisk syge foregår i følgende 10 europæiske hovedstæder: Athen, Rom, Lissabon, Madrid, Paris, Bruxelles, Berlin, London, Helsinki og København. Den er opdelt i to moduler, hvoraf modul I omfatter en beskrivelse af seks projekter/institutioner i hver hovedstad, og hvilke strategier de enkelte projekter/institutioner anvender i arbejdet. Formålet bliver derfor først og fremmest en udveksling af gode praksisser og arbejdsredskaber i arbejdet med målgruppen og sekundært at kigge på de mindre gode praksisser. Modul I er påbegyndt i 1999, og skal være afsluttet i maj Den efterfølgende modul II, der er en brugerundersøgelse, er planlagt til at være færdig i juli Undersøgelsens samlede resultat præsenteres på den 6. europæiske konference der afholdes i Athen i september/oktober Medlemsskab af MHE Rotary: kirkekoncerten Johanitterordnen Sionskirken Konferencedeltagelse: - Odense, november 1999, Socialministeriets 5. nationale konference om udstødte (Gitte Sonntag, Line Ervolder, Torben Pilely og Preben Brandt). 10

11 Modtaget økonomisk støtte Projekt UDENFOR har i 1999 modtaget bevilling på følgende beløb fra private og offentlige fonde, uden dog at alle pengene er kommet til udbetaling i 1999, da nogle bevillinger dækker året 2000 eller efterfølgende år. - Socialministeriet, PUF kr - Socialministeriet, 94-puljen kr - Socialministeriet, puljen indsats særlig for sindslidende kr - Sundhedsministeriet kr - Antoniusfonden kr - Robinsohnfonden kr - KAB fonden kr - Københavns Kommunes Frivillighedspulje kr - Egmontfonden Bevilling for årene : kr kr - Socialministeriet til gennemførelse af kvalitetsudviklings-projekt kr Derudover har projektet haft indtjening på ca kr ved konsulentfunktioner, foredrag og undervisning. 11

Årsberetning. for. projekt UDENFOR. for 1998. juni 1999 fonden projekt UDENFOR

Årsberetning. for. projekt UDENFOR. for 1998. juni 1999 fonden projekt UDENFOR Årsberetning for projekt UDENFOR for 1998 juni 1999 fonden projekt UDENFOR Adresse: Frederiksborggade 42, 1 1360 København K Telefon: 33 16 35 45 33 42 75 00 Fax: 33 16 35 40 E-mail: tip@udenfor.dk hjemmeside:

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR

ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR ÅRRAPPORT 2001 projekt UDENFOR Adresse, telefon og internet projekt UDENFOR Frederiksborggade 42, I. 1360 København K. Tlf: 33 42 76 00 Fax: 33 16 35 40 projekt@udenfor.dk www.udenfor.dk Indhold: 1 Forord...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR

ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR ÅRSRAPPORT 2000 projekt UDENFOR Adresse, telefon og internet Side 2 af 25 projekt UDENFOR Frederiksborggade 42, I. 1360 København K. Tlf: 33 16 35 45 Fax:33 16 35 40 projekt@udenfor.dk www.udenfor.dk Indhold:

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Socialministeriet Bilag til spørgsmål nr. 59 (GRU Alm. del). J.nr. 2010-2930 Initiativer vedr. udsatte

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Preben Brandt. Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR

Preben Brandt. Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR Preben Brandt Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR pb@udenfor.dk www.udenfor.dk Husbanken. Samling i boligsocialt udviklingsprogram. Sandefjord. 14.-15.11 2011

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Som vi ser det. Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan. Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger

Som vi ser det. Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan. Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger Som vi ser det Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger Nr. 5 i Sygepleje på Hjuls pamfletserie Indhold Forord 3 Organisatoriske

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projekt-medarbejdere Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital. v. Faglig konsulent Nina Brünés

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital. v. Faglig konsulent Nina Brünés Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital v. Faglig konsulent Nina Brünés Baggrund for projektet Inspiration fra andre socialsygeplejerskeprojekter Socialt udsatte indlægges hyppigere end

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2016.0 Rapporteringsår

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Ungeprojektet Indhold

Ungeprojektet Indhold Ungeprojektet Indhold Baggrund... 2 Projektets formål... 3 Karakteristik og afgrænsning af målgruppen... 3 Metoder og aktiviteter... 4 Opsøgende og udgående gadeplansarbejde... 4 Indsamling og formidling

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

Udkast. Samarbejdsaftale

Udkast. Samarbejdsaftale 27-07-2007 Udkast Samarbejdsaftale Sagsnr. 2007-54567 Dokumentnr. 2007-255013 mellem Københavns Kommunes Socialforvaltning og Askovgården og Missionen blandt Hjemløse Om De to organisationers etablering

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere