Årsberetning for for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for for 1999 1"

Transkript

1 Årsberetning for for

2 marts 2000 fonden projekt UDENFOR Adresse: Frederiksborggade 42, København K Telefon: Fax: hjemmeside: Indhold Om projekt UDENFOR side Posefolksprojektet side Sygepleje på hjul side 5. Mental Health - Social Exclusion konference side Udviklings-, dokumentations- og forskningsarbejde side Kontakter. side Modtaget økonomisk støtte side projekt UDENFOR s økonomiske nøgletalside 2

3 Om projekt UDENFOR. I 1999 gik projekt UDENFOR ind i sit tredje leveår. I almindelig terminologi på de sociale- og sundhedsmæssige områder er det året hvor projekter endelig evalueres: Hvordan er det gået i forhold til den oprindelige målbeskrivelse, hvad er resultaterne, hvad er påvist og endelig det mere jordnære spørgsmål: Har projektet bevist sin berettigelse og bør det på denne baggrund forankres i det eksisterende social- og sundheds system. Her som på andre områder vil projekt UDENFOR gerne gå nye veje. Vi føler os stadig ungt som projekt, og finder slet ikke at det forsøgende og eksperimenterende arbejde blandt samfundets mest udstødte hjemløse er færdiggjort. Snarere tværtimod. Det er vigtigt at holde sig for øje, at billedet af udstødelsen som vi møder den på gadeplan ikke er et statisk fænomen, men derimod er en størrelse i stadig bevægelse og forandring. Det er, heldigvis, sådan at mange af de hjemløse vi møder på gaden får hjælp til en tilværelse som for dem selv er bedre end livet gaden. Men, og det er paradokset, samtidig med at nogle hjemløse forsvinder fra gaden, kommer nye til. Det synes nærmest som en lovmæssighed, at tager vi nogle indenfor, så skubber vi andre udenfor! Fænomenet er ikke nyt, ret beset har vi kendt til det i århundreder. Dette bør give anledning til grundige praktiske og teoretiske overvejelser om den hjælp vi tilbyder dem udenfor. Provokerende kunne man spørge: Bør vi, såvel på makroplan (samfundet og dets grupper) som på mikroplan (den enkelte), fortsætte den bevidstløse resocialiserings- og forebyggelsesindsats i forhold til de udstødte, som godt nok kan ændre billedet af udstødelsen, men ikke forrykker noget ved selve den sociale udstødelses væsen at vi til enhver tid i et givet samfund har nogle der er udstødte! Måske fordi vi har brug for de udstødte som unormale mod hvem vi kan måle vores egen normalitet? Dette synspunkt fører frem til, at der bestandig må være et projekt som har et opdateret billede af udstødelsen som vi ser den på gadeplan, et projekt der skal nå ud hvor andre ikke når, et projekt der gennem forløb skal vise vejene til de nye udstødte, et projekt der vedvarende vil fungere som brobygger mellem de udstødte og det offentlige system i bredeste forstand det offentlige system der i sidste instans må være hjælperen. Et projekt der også er brobygger i forhold til at udvide forståelsen for udstødelsens væsen, og derved være medvirkende til at vi tør ofre de udstødte et blik og give dem plads i vort samfundsmæssige rum. 3

4 Fra starten i 1997 har det at bevæge sig rundt i det offentlige rum været projekt UDENFORs hovedopgave vort fundament. Posefolksprojektet har på denne måde været banebryder for vores nuværende indsats. Gennem det at gå ud og møde en gruppe meget isolerede psykotiske hjemløse, og ved hjælp af arbejdsredskaber som tid og tålmodighed parret med en professionel og medmenneskelig holdning til posemanden/damen, er det lykkedes at levere et konkret hjælpearbejde i forhold til den enkelte posemand/dame et hjælpearbejde der vel at mærke har ført til en væsentligt bedrede levevilkår for den enkelte også ifølge den enkelte selv og uden at målet har været resocialisering og normalisering, men det har ofte været sidegevinsten ved arbejdet! Posefolksprojektet sluttede formelt i Der blev udgivet rapporten Posefolket i I 1999 er der solgt 1200 eksemplarer af rapporten, og den sælges stadig. Rapporten afgrænser posefolket i forhold til andre hjemløse på gaden, samt yder et teoretisk bidrag til hjemløseforskningen. I 2000 vil der følge en mere kvantitativ rapport om posefolket. Det at befinde sig i det offentlige rum giver en indsigt i hvem de hjemløse er og hvor de befinder sig. I den 3 4 årige periode vi har fulgt posefolket har vi lært andre hjemløse, og grupper af hjemløse, at kende og fået indsigt i deres livsvilkår. Sådan må og skal det være. De nye hjemløse vi har mødt er eksempelvis skiltetiggere og udeliggere, Det er mennesker der ofte er præget af massive psyko-sociale problemer. Derfor kan Gadefolksprojektet som vi startede i 1999 betragtes som en organisk forsættelse af Posefolket, men nu præget af en mere akut og konkret hjælpeindsats, samtidig med at der stadig holdes et øje på posemanden/damen indtil der, forhåbentligt, opbygges et offentligt system der kan og vil gå ud på gaden og tage hånd om problemerne. Vort andet store gadeprojekt Sygepleje på Hjul kom for alvor i gang i Dette projekt tager tråden op fra Posefolksprojektet: I form af en mobil sygeplejeledet skadestue at møde den udstødte på gaden i hans/hendes eget miljø. Her forenes den egentlige sygepleje med en social-psykologisk omsorg for den enkelte en omsorg der har sit udspring i en anden tænkemåde end den gængse offentlige effektivitets og målrettede sundhedsindsats. Det er en omsorg der søger at forstå sammenhængen, og sætte denne sammenhæng øverst på prioriteringslisten, mellem de livsvilkår den udstødte på gaden har, og det konkrete problem man præsenteres for i form af for eksempel åbne sår. Sygepleje på Hjul markerer også på det organisatoriske/finansielle område en nyskabelse: Med Egmont Fondens bevilling på 5 mill. kroner til en femårig 4

5 forsøgsperiode, bliver Sygepleje på Hjul det første fuldt privat finansierede projekt i UDENFOR s regi. Dette ikke at have organisatoriske forpligtigelser i forhold til det offentlige giver nye muligheder for at tilrettelægge og omtale indsatsen. Dette sidste må ikke opfattes som om det offentlige via sit økonomiske tilskud til vore øvrige aktiviteter har pålagt os snærende bånd, slet ikke. Det må forstås således, at det ansvar man har, og må have, overfor en bevilgende myndighed her er flyttet fra det offentlige til en privat fond. Som tidligere nævnt er gadearbejdet fundamentet i vort arbejde. Det skal danne grundlag for en systematisk udvikling og inspiration på et intellektuelt og teoretisk niveau blandt og sammen med de mennesker som udfører gadearbejdet. Desuden skal gadearbejdet danne basis for en undersøgelses- og forskningsmæssig indsats. Her skal nævnes det rent danske forskningsprojekt: Metodeudvikling for kvalitet og brugerinddragelse i arbejdet med ikke indlagte sindslidende Dette projekt, der udføres for Socialministeriet, afsluttes med udgivelsen af en bog i første halvdel af år I direkte sammenhæng hermed har projekt UDENFOR holdt sig forankret i et internationalt samarbejde om formidling af viden, udvikling af metoder og evaluering af aktiviteter på hjemløseområdet. Vi er medlem af organisationen Mental Health Europa og er fast repræsenteret i denne organisations faste komite: Mental Health Social Exclusion. Der har siden 1991 været afholdt fem europæiske konferencer i dette regi. Den 5. konference blev afholdt i maj 1999 i København, med projekt UDENFOR som ansvarlig for såvel den økonomikske som den indholdsmæssige del af konferencen. Dette værtskab var en stor udfordring: At sikre de rette rammer og det rette indhold i en konference med deltagelse af 200 mennesker fra 20 forskellige europæiske nationer. Konferencens tema var dialog, og der foregik en livlig udveksling af synspunkter mellem så forskelligartede deltagere son Københavns hjemløseradio og WHO. By- og boligminister Jytte Andersen, der bød deltagerne velkommen, leverede ligesom forskerne et engageret indlæg på konferencen. Vi har gennem 1999 haft talrige besøg fra såvel danske som udenlandske projekter der beskæftiger sig med social udstødning. Samtidig med at vores undervisnings- og foredrags virksomhed også har været ekspanderende. Det er selvfølgelig smigrende at så mange ønsker at møde os og høre om vore overvejelser og erfaringer, men samtidig giver det os også et indblik i, at der her i landet og i udlandet på forskellige niveauer udføres en engageret og kvalificeret hjælpeindsats for og sammen med samfundets mest udstødte mennesker. Og på denne måde får vi et særdeles nyttigt overblik og kommer til at besidde en viden der placerer os centralt på den sociale udstødnings arena forstået i 5

6 den bredest mulige forstand. Med disse hovedtræk fra året 1999 vil vi på de næstfølgende sider redegøre for hvert enkelt af de mange aktiviteter projekt UDENFOR har stået for i 1999 samt, og det er det vigtigste, med både glæde og fortrøstning se frem til det nye årtusindes udfordringer. Posefolksprojektet Med udgangen af 1999 afsluttede vi posefolksprojektet, der da havde varet i små fire år. Posefolket er et eksempel på et metodeudviklingsprojekt der kombinerer en konkret hjælpeindsats til en gruppe psykotiske hjemløse med et forskningsbidrag der afklarer hvem posefolket er, hvor de befinder sig, hvad der afgrænser dem i forhold til andre hjemløse hvilke metoder der kan anvises til at nå denne gruppe hjemløse og endelig hvordan de kan hjælpes. Det at posefolksprojektet formelt afsluttedes i 1999 betyder ikke, at vi ikke fortsat har et øje på nye posemænd/damer som vi møder i det offentlige rum. Det har vi. Og det vil vi have så længe vi kan skaffe midler til at være på gaden, og indtil det offentlige får opbygget et system der kan og vil gå ud på gaden og møde den psykisk syge hjemløse. I den omtalte periode har vi haft kontakt med 179 forskellige personer. Af disse var 29 (16%) kvinder. Af de 179 blev 35 (20%) opfattet som posefolk. 6 (17%) var kvinder. Med 163 (91%) personer af de i alt 179 havde vi den første kontakt på gaden. Aldersmæssigt fordelte gruppen sig fra 20 år, en kvinde, og 77 år, ligeledes en kvinde. Det blev til i alt 2145 kontakter med de 173 forskellige peroner (89%) af disse kontakter var på gaden. Ovenstående oplysninger fremgår af rapporten Posefolket som udkom i efteråret Den blev i 1999 solgt i 1200 eksemplarer og kan stadig rekvireres. Med til posefolksperioden hører, at vi efter anmodning fra forvaltningsafdelinger og institutioner har ydet rådgivning, supervision og direkte omsorgsopgaver i: Københavns Kommune, Frederiksborg og Fyns amter samt Værløse Kommune. 6

7 Sygepleje på hjul Planlægning og ansøgning om økonomisk støtte til projekt Sygepleje på Hjul gennemførtes i 1998, og resulterede i Egmont Fondens bevilling på 5 mill. kroner til et femårigt forsøgsprojekt i I slutningen af 1998 forærede Rigshospitalet projektet en sengeambulance. Efter et omfattende indretningsarbejde fremstår ambulancen med udstyr til den mest basale sygepleje så som sårskift, fodpleje, undersøgelse af blodtryk og lunger, men også som stedet hvor narkomaner har kunnet få udleveret rent værktøj. Ambulancen har fungeret som en mobil sygeplejeledet skadestue, der med udgangspunkt i forskellige faste holdesteder på den ene side har været et tilbud til de hjemløse der enten ikke magter eller ikke vil opsøge det etablerede sundhedssystem, og på den anden side har været et tilbud til eksisterende institutioner for hjemløse, hvor ikke alene brugerne har kunnet bruge ambulancen men hvor der også er ydet rådgivning og supervision til medarbejderne. Parallelt med dette har medarbejderne foretaget direkte opsøgende arbejde på gadeplan. Men som i så meget andet af projekt UDENFORs virksomhed blev en af Sygepleje på Hjuls hovedopgaver i 1999 brobygger-funktionen mellem de hjemløse på gaden og det eksisterende offentlige system: Det være sig i form af direkte ledsagelse til eksempelvis hospitalsbehandling, men også i form af at øge forståelsen hos det offentlige personale for de livsvilkår de hjemløse har og de deraf afledte reaktionsmønstre, som kan, det skal medgives, være svære at takle på eksempelvis en skadestue. Og samtidig denne følgen med den hjemløse til behandling også givet mulighed for at give de hjemløse forståelse for sundhedspersonalets vilkår. Denne indsats for forståelse har i løbet af året vist sig særdeles værdifuld. I løbet af 1999 har Sygepleje på Hjul haft 1976 kontakter fordelt på 260 forskellige personer. Antal af kontakter med den enkelte har varieret fra en til mere end 50. Af det samlede antal personer var 22,8% kvinder. Aldersmæssigt har gruppen 20 35årige været dominerende, og med et aldersspænd fra yngste på 14 år til ældste på ca. 70 år. I efteråret 1999 blev der designet et databasesystem, der i løbet af år 2000 vil komme til at fungere optimalt. Dette vil være en vigtig informationskilde for det evalueringsforløb der er aftalt med Rigshospitalets UCSF. Og i det hele taget vise sig vigtigt i projekt UDENFORs samlede bestræbelse på at have så opdateret og nøjagtigt et billede af hjemløsheden som vi møder den på gaden. 7

8 Udviklings-, dokumentations- og forskningarbejde Mental Health Social Exclusion 5. konference I begyndelsen af halvfemserne blev der på foranledning af den italienske psykolog Luigi Leonori dannet et tværeuropæisk netværk med navnet Mental Health Social Exclusion (MH-SE) som blev organiseret som en stående komite under den europæiske græsrodsorganisation Mental Health Europa. Projekt UDENFOR har siden starten været repræsenteret i denne komite ved Preben Brandt. I dette forum er der afholdt en række konferencer omhandlende hjemløshed, social udstødning og psykisk sygdom. Den første blev afholdt i Rom i Den 5. konference, The 5th Pan european MHSE conference about socially excluded mentally ill people blev under nøgleordet dialog afholdt i ØksneHallen i København i dagene 6 til 8 maj Projekt UDENFOR var arrangør og ansvarlig for denne konference der samlede 220 deltagere fra i alt lande. I forarbejdet til konferencen deltog en lille gruppe fagpersoner: Overlæge Per Vendsborg (distrikspsykiatrien i København, David Bonde og overlæge Knud Jensen (SIND) og Søren Surland fra Københavns Kommunes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Økonomisk blev konferencen finansieret ved støtte fra: Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Helsefonden, boligselskabet KAB og ved deltagerbetaling. Udstødte minoritetsgrupper En bevilling i sidste halvdel af 1999 fra Augustinos Fonden muliggjorde ansættelsen af en kvindelig gadeplansmedarbejder. Medarbejderne skal specielt beskæftige sig med minoriterne blandt minoriteten : Kvinderne og flygtninge/indvandrerne. Spørgsmål som medarbejderne specielt skal beskæftige sig med er for det første: Giver det at være kvindelig hjemløs helt specielle og endnu ikke erkendte problemer? Og for det andet: Er den spådom som projekt UDENFOR længe har fremført at flygtninge/indvandrere er morgendagens socialt udstødte ved at gå i opfyldelse! (bevidst bruger jeg! og ikke?-mw.) 8

9 Brugerinddragelse af ikke indlagte sindslidende Et forskningsprojekt Kvalitet og Brugerinddragelse i Socialt Arbejde med Sindslidende blev på Socialministeriets foranledning igangsat i 1999 af Preben Brandt. Ministeriet ønskede en udredning af kravene der kan stilles til kvalitet i socialt arbejde og et forsøg til udvikling af metoder til sikring af kvalitet i det særlige sociale arbejde med ikke indlagte sindslidende. Projektet færdiggøres i første halvdel af 2000 og rapporten forventes at udkomme i bogform medio juni Skiltetiggeri I forbindelse med gadearbejdet har vi haft opmærksomheden rettet mod det nye fænomen i Københavns gader - tiggeri med skilt. Fænomenet er for os en bekræftelse af, at også den sociale udstødning internationaliseres. Ligesom vi lokalt i Danmark har oplevet fænomener som narkomani og hjemløshed drive fra det tæt befolkede hovedstadsområde til tyndere befolkede områder i Jylland og på Lolland, ja så oplever man også en sådan udvikling mellem landene i den vestlige verden! For år tilbage oplevede vi fænomenet skiltetiggeri i store byer som London og Edingbourgh og ser det altså nu i København. Vi havde i forvejen kendskab til de fleste af tiggerne, men supplerede denne viden med en dataindsamling, som, på Socialministeriets anmodning, gjorde os i stand til at udfærdige en kort rapport om skiltetiggeriet. Men en mere analytisk undersøgelse om baggrund, årsager og hvilken dynamik der ligger bag at et fænomen som skiltetiggeri pludselig dukker op overalt i den vestlige verden savnes. Skæve boliger til skæve eksistenser By- og boligministeriet har afsat en pulje på 30 millioner kroner til støtte af opførelse/ombygning af anderledes boliger til meget udstødte mennesker. I den forbindelse har vi, i samarbejde med Grønlændernes Hus, Kofoeds Skole, boligselskabet KAB og Københavns Kommunes Familie- og Arbejdsmarkedsafdeling, deltaget i arbejdet med at udvikle anderledes boliger til Grønlænderne. Den færdige plan skal afleveres til bedømmelse i første halvdel af år

10 Samarbejdspartnere i Danmark Som i sine første to leveår har projekt UDENFOR også i 1999 samarbejdet med en række forskellige instanser og institutioner. Vores beliggenhed i København gør selvfølgelig at samarbejdspartnerne omkring løsningen af en række af dagligdagens problemer er koncentreret omkring organisationer og myndigheder i København. Her skal nævnes: Socialcentre, distriktspsykiatriske centre, hospitalernes psykiatriske afdelinger, Københavns Politi, Kirkens Korshær, Missionen blandt Hjemløse og ikke mindst en række af de særlige, og ofte frivillige, projekter som findes overalt i København. Men udover dette dagligdags samarbejde foregår der også en mere overordnet diskussion om holdninger og metoder i arbejdet med de, fristes man næsten til at sige, talløse institutioner og projekter landet over. To live in Health & Dignety I direkte forbindelse med det tværeuropæiske samarbejde iværksatte MH-SE i 1999 undersøgelsesprojektet To live in Health & Dignety. Undersøgelsen, hvis målgruppe er socialt udstødte, psykisk syge foregår i følgende 10 europæiske hovedstæder: Athen, Rom, Lissabon, Madrid, Paris, Bruxelles, Berlin, London, Helsinki og København. Den er opdelt i to moduler, hvoraf modul I omfatter en beskrivelse af seks projekter/institutioner i hver hovedstad, og hvilke strategier de enkelte projekter/institutioner anvender i arbejdet. Formålet bliver derfor først og fremmest en udveksling af gode praksisser og arbejdsredskaber i arbejdet med målgruppen og sekundært at kigge på de mindre gode praksisser. Modul I er påbegyndt i 1999, og skal være afsluttet i maj Den efterfølgende modul II, der er en brugerundersøgelse, er planlagt til at være færdig i juli Undersøgelsens samlede resultat præsenteres på den 6. europæiske konference der afholdes i Athen i september/oktober Medlemsskab af MHE Rotary: kirkekoncerten Johanitterordnen Sionskirken Konferencedeltagelse: - Odense, november 1999, Socialministeriets 5. nationale konference om udstødte (Gitte Sonntag, Line Ervolder, Torben Pilely og Preben Brandt). 10

11 Modtaget økonomisk støtte Projekt UDENFOR har i 1999 modtaget bevilling på følgende beløb fra private og offentlige fonde, uden dog at alle pengene er kommet til udbetaling i 1999, da nogle bevillinger dækker året 2000 eller efterfølgende år. - Socialministeriet, PUF kr - Socialministeriet, 94-puljen kr - Socialministeriet, puljen indsats særlig for sindslidende kr - Sundhedsministeriet kr - Antoniusfonden kr - Robinsohnfonden kr - KAB fonden kr - Københavns Kommunes Frivillighedspulje kr - Egmontfonden Bevilling for årene : kr kr - Socialministeriet til gennemførelse af kvalitetsudviklings-projekt kr Derudover har projektet haft indtjening på ca kr ved konsulentfunktioner, foredrag og undervisning. 11

ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR

ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR ÅRRAPPORT 2001 projekt UDENFOR Adresse, telefon og internet projekt UDENFOR Frederiksborggade 42, I. 1360 København K. Tlf: 33 42 76 00 Fax: 33 16 35 40 projekt@udenfor.dk www.udenfor.dk Indhold: 1 Forord...

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Som vi ser det. Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan. Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger

Som vi ser det. Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan. Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger Som vi ser det Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger Nr. 5 i Sygepleje på Hjuls pamfletserie Indhold Forord 3 Organisatoriske

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Et liv som deltager - psykosocial bæredygtighed gennem samarbejde, partnerskaber og samskabelse

Et liv som deltager - psykosocial bæredygtighed gennem samarbejde, partnerskaber og samskabelse Et liv som deltager - psykosocial bæredygtighed gennem samarbejde, partnerskaber og samskabelse Agnete Neidel, ph.d., faglig konsulent i Socialstyrelsen Hvorfor fokus på netværk og deltagelse? Recveryforskningen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske. Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR

Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske. Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR Projektbeskrivelse Socialsygeplejerske Nina Brünés Sygeplejerske Projekt UDENFOR København, april 2006 1 Formål Formålet med dette projekt er at forebygge de konflikter, der ofte opstår i mødet mellem

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune

Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune Skæve hverdagsliv Stine Svendsen-Tune Et studie med tilknytning til forskningsprojektet Det Kvalificerede Hverdagsliv, som er finansieret af Socialministeriet Skæve hverdagsliv Af Stine Svendsen-Tune ISBN:

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere