ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2000 projekt UDENFOR

2 Adresse, telefon og internet Side 2 af 25 projekt UDENFOR Frederiksborggade 42, I København K. Tlf: Fax:

3 Indhold: Side: 1 Forord Overvejelser og tanker om Projekt UDENFOR Aktiviteter på gaden Gadefolksprojektet Sygepleje på hjul Analyser Børn i familier med alkoholproblemer Redegørelse om hjemløsheden på Frederiksberg Hjemløse i Roskilde Forskning Kvalitet i socialt arbejde med sindslidende To live in Health and Dignety Gadetiggeri Formidling og netværk Medarbejdere i Projekt UDENFOR i Bestyrelsen i Projekt UDENFOR Mål og resultater Modtaget støtte fra Økonomiske nøgletal...21 Side 3 af 25

4 1. Forord. Projekt UDENFOR blev etableret i År 2000 var altså projektets 4. år og det blev også året hvor indsats og aktiviteter rigtigt tog form. Det er uforandret vort mål at arbejde for at forbedre forholdene for samfundets mest udstødte. Det skal blandt ske ved S S S at søge at afdække og dokumentere udstødende faktorer i samfundet for derigennem om muligt at forhindre yderligere udstødelse, at formidle viden om udstødende faktorer, og endelig gennem praktisk arbejde direkte søge at forbedre forholdene for de mennesker, der allerede er udstødte. Vi ser os ikke som et egentlig resocialiserende eller behandlende tilbud, men som et skadesreduktions -tilbud. De mennesker vi beskæftiger os med lever på gaden, eventuelt bor der døgnet rundt. Det er mennesker, der ikke altid er velsete i de offentlige behandlingssystemer og som ved deres kontakt til private og frivillige organisationer også giver anledning til problemer på grund af deres komplicerede og sammensatte problemer og adfærd. Problemerne kobler sig ikke primært til en diagnose, men med en kompleksitet der gør at de udstødte alt for ofte ikke har mulighed for at få den hjælp, de har behov for, fordi hjælpesystemerne for ofte er indrettet på at hjælpe med et problem og ikke gearet til at hjælpe overfor de mange problemer. Fortsat har det direkte sociale arbejde i projekt UDENFOR været udført tværfagligt og altid ude på gaden og ud fra en stadig revideret viden om hvordan livet leves på gaden, hvem der færdes der, hvilke problemer der er de mest presserende og hvilke andre organisationer, der arbejder der. Derudover har det direkte gadearbejde fortsat været udført tæt forbundet med vidensindsamling og forskning, og i et tæt samarbejde med andre, der arbejder på området både herhjemme og i udlandet og ved selvstændige forskningsprojekter. Også i det forløbne år har vi altovervejende arbejdet der, hvor det offentliges tilbud ikke eller kun sporadisk når ud, men således at det så vidt muligt er foregået i et tæt samarbejde med de offentlige systemer såvel på det praktiske, det administrative som på det politiske niveau. Side 4 af 25

5 2. Overvejelser, tanker om projekt UDENFOR Ingen skal komme og påstå at det er nemt! At sætte det der normalt er adskilt sammen: Det sociale arbejde og sundhedsarbejdet. For projekt UDENFOR handler det både om at kombinere socialt gadearbejde og sundhedsarbejde på gaden og at kombinere dette direkte gadearbejde med udviklingsarbejde og forskning. Sikre at det kan gøres forsvarligt og ordentligt. Og sikre at der er penge til at gøre det. Selvom det ikke er nemt, finder vi dog, at projekt UDENFORs arbejde i de forløbne fire år har vist, at det kan lade sig gøre, og det på en sådan måde at det både har fået en positiv betydning for nogle individuelle menneskers levevilkår og derudover på det mere overordnede plan har haft indflydelse på den måde behandlings- og omsorgsområdet indrettes i forhold til socialt udstødte mennesker. Nogle vil uden tvivl påstå, at arbejdsmetoder som her beskrevet betyder at ingen af de forskellige funktioner udføres tilstrækkelig seriøst, at det bliver et misk-mask af metoder og teorier. En pragmati-suppe som er teori- og metodeløs og som savner karakteristika. En sådan kritik kan være på sin plads at fremføre, og kan bestemt udgøre en fare for arbejdets kvalitet, men netop ved at holde sig denne fare for øje, ved bestandigt at udøve selvkritik, kan man efter vores opfattelse undgå denne metode- og teoriløshed. Vi synes selv, at det sidste år har vist, at vi fortsat har godt fat i de ideer, der dannede grundlaget for etableringen af projekt UDENFOR og at arbejdet udføres svarende til det oprindelige ideologiske grundlag. Men at fastholde sit ideologiske grundlag, sit menneskesyn, betyder ikke at vi i dag arbejder, som vi gjorde sidste år, eller for den sags skyld, som da projektet blev etableret i Ny udfordringer og nye måder at gøre tingene på viser sig hele tiden. Så hvor ideologi og menneskesyn ligger fast, må metoder og teknikker skifte i forhold til såvel de konkrete udfordringer vi møder i dagligdagen og i det hele taget den samfundsmæssige udvikling. Dette hænger endvidere sammen med, at det område vi beskæftiger os med er så uprøvet for virkelige indsatser, at man uvægerlig ikke alene bliver inspireret til men også tvunget til at prøve nye veje såfremt gadearbejde skal blive en integreret del af det sociale- og sundhedsmæssige arbejde i forhold til de mest udstødte i Danmark. Vi finder det derfor rigtigt at konkludere, på baggrund af vore erfaringer praktisk som teoretisk, at: S S på den ene side må socialt og sundhedsmæssigt arbejde udføres i en stabil og vedvarende struktur, som kun ændrer sig lidt og på den anden side udføres som et eksperimenterende arbejde, der skal og må bryde grænser, finde nye veje og undersøge om de Side 5 af 25

6 dur til noget. Som kan og skal provokere og kritisere. Som har fået eller taget sig frihed til uden formelle bånd at tale og gøre de ting, som i socialt arbejde er nødvendige for at sikre, at også de, der falder igennem sikkerhedsnettet møder den nødvendige interesse og får den nødvendige hjælp. Men samtidig finder vi det vigtigt at forstå, at disse to systemer, hvor det offentlige bedst repræsenterer det stabile og vedvarende og det frivillige bedst det eksperimenterende og provokerende, er gensidigt afhængigt af hinanden, at der må og skal være en dialektisk vekselvirkning mellem disse systemer. Og samtidig forståelse for at vor tids sammensatte problemer kræver begge systemer. Samfundet er ikke en stabil og udynamisk enhed. Forandringerne i vores måde at leve på, vores måde at tænke på og den måde samfundet er sat sammen på, eller sagt med andre ord: Forandringerne i vores kultur betyder, at vi også må forandre vores måde at tilrettelægge og udføre socialt og sundhedsmæssigt arbejde. projekt UDENFOR både vil og kan være med til at bane vejen for forståelsen for nye behov og for udvikling af nye arbejdsformer i de kommende år. Side 6 af 25

7 3. Aktiviteter på gaden 3.1. Gadefolksprojektet I løbet af 1999 udviklede det projekt, vi fra 1997 havde kaldt posefolksprojektet, sig til ikke alene at beskæftige sig med svært psykisk syge, der levede på gaden, men til at have kontakt med en bredere gruppe af mennesker, der var hjemløse, hjemløsetruede eller levede det meste af deres tid på gaden, havde misbrugsproblemer og havde vanskeligheder med at klare kontakten med de offentlige myndigheder. Hvor posefolksprojektet var finansieret af Socialministeriets puljemidler, blev finansieringen af gadefolksprojektet blandet, således at midlerne kom fra forskellige private fonde og offentlige puljer. Hovedsigtet med projektet var at møde gruppen, der hvor de holder til, nemlig på gaden, og at tilbyde dem kontakt og i første omgang helt basale fornødenheder. Vi ville så at sige bygge et tilbud op, der dels ydede det, der er nødvendigt, for at den enkelte selv kan tage fat i sit liv og få mulighed for at ændre det. Selvfølgelig i det omfang han eller hun har vilje til at ændre og at ændre det derhen hvor vedkommende gerne vil. Projektets medarbejdere begynder altså med at være tilstede, og kan så senere blive bedt om at yde mere avancerede hjælpeforanstaltninger. Ved udgangen af 1999 fik projektet en bil, som gave af Rotary Christianshavn, og det har betydet en langt højere grad af mobilitet, så dels personer, der opholdt sig længere væk end traditionelt bymidten kunne besøges, men også at det har været muligt at have flere fysiske genstande med ud: Kaffe, soveposer, tøj, post osv. At gruppen, der skabes kontakt til, er blevet større har ikke betydet, at de egentlige posefolk ikke længere hører til vores målgruppe. Dels har vi i 2000 stadig haft kontakt med nogle af dem vi har kendt længe. De besøges, hvad enten de stadig bor på gaden eller nu har fået egen bolig - hvad der faktisk er tilfældet for flertallet. Dels er nye både i og udenfor København kommet til. Projektet har haft 20 til 30 daglige kontakter med ca. 200 forskellige mennesker i Længden af kontakten veksler fra en enkelt kontakt til flere ugentlige kontakter over måneder og år. Aldersspændet ligger mellem 25 og 75 år, og fordelt med 80% mænd og 20% kvinder. Der er stadig fast holdeplads i Ørstedsparken hver formiddag mellem kl. 10 og 11, der har udviklet sig til projektets institutionelle tilbud. Her kan de hjemløse og udstødte kontakte os. Desuden er der en aftentur til omkring midnat, som har vist sig værdifuld, fordi der her er mulighed i ro og uforstyrrethed at være gæster på de hjemløses eget territorium og få indledt den vigtige tillidsskabende kontakt. En morgentur med start kl. Side 7 af 25

8 06 hører ligeledes til ugens program. I samarbejde med Københavns kommunes Basen har vi været involveret i visiteringen til de skæve boliger til skæve eksistenser i Krattet på Parkstien i Valby og i samarbejde med Hjemløsehuset har vi forestået visiteringen til campingbyen Vinterly på Amager. Vi har forsat vores assistance i sociale spørgsmål til beboerne efter indflytningen. Og vi ønsker at påpege behovet for fortsat intensiv social støtte til den slags projekter. Case 1: Vi møder en mand i halvtredserne på Kultorvet. Den indledende kontakt er ikke særlig vellykket. Manden, der virker opgivende og desillusioneret, smutter efter at have fået en kop kaffe, men har dog nået at fortælle at han ikke har modtaget økonomisk hjælp i de sidste to år. Men efter en periode med bedre kontakter går manden med til at opsøge socialcenteret. Relativt hurtigt får manden en check som vi sammen bevæger os til banken for at indsætte. Men han er så fortumlet over denne nye værdighed med penge i banken, at der går en uge før han hæver af pengene. Vi har nu dagligt kontakt med manden, hvis tillid til systemet og lyst til livet i den grad er forbedret i processen - der nu har varet godt et år. Case 2: En tidligere posemand, nu i halvfjerserne, bor i et kolonihavehus modtager ugentlige besøg. Han er svært psykotisk med stærke vrangforestillinger og svært paranoid (forfulgt af imaginære personer). Fremskridtet i processen kan illustreres med at i årets begyndelse måtte medarbejderne købe tobak og bringe dette til manden, mens man mod årets slutning kunne gå på indkøb i Netto sammen. - Selv da en svær lungelidelse træder til og kræver tvangsmæssig behandling bevares tilliden intakt, og projektet foretager faste besøg på lungemedicinsk afdeling - der senere ændres til en lukket psykiatrisk afdeling. Men det egentlige opsøgende arbejde, altså det at gå ud på gaden og møde hjemløse, er stadig det afgørende element i gadefolksprojektet, det der er vores særkende Der er således stadig tale om et socialpsykiatrisk projekt, men nu med hovedvægten lagt på den sociale støtte. Projektet er stadig den egentlige grundstamme i projekt UDENFOR. Det var i denne form at arbejdet i projekt UDENFOR i sin tid begyndte. Og aktiviteterne i gadefolksprojektet er derfor også stadig af en sådan karakter, at der er tale om metodeudvikling. Projektet danner således det praktiske grundlag for projekt UDENFOR s involvering i forskningsprojekter og internationalt arbejde. Udover det egentlig arbejde påtager medarbejderne i projektet sig undervisningsopgaver ved pædagogseminarier og andre uddannelsesinstitutioner. Og fungerer i det omfang det er relevant som basis for forskningsmedarbejdere, således at disse får et sted at gå ud fra og får skabt en tillid i det milieu, der skal forskes i - f.eks. forskningsprojektet om moderne tiggeri. Side 8 af 25

9 Der har været faste rutiner om deltagelse i relevante møder lokalt med politiet, andre gadeplansmedarbejdere og behandlere. Særligt skal nævnes: # Møde med medarbejdere og brugere i Hjemløsehuset angående opstart af campingbyen Vinterly. # Studietur til Fredericia, Aalborg og Århus for her at studere måder at lave opsøgende arbejde på - og med henblik på fremtidigt samarbejde i et fagligt netværk. # Projektet har haft socialarbejdere fra Malmø med i arbejdet med henblik påat hjælpe til med igangssættelsen af et lignende projekt i Malmø. # Møde med det socialpsykiatriske projekt Midtbyen fra Århus med henblik på fremtidigt samarbejde. # Deltaget i den internationale hjemløsekonference i Athen. # Deltaget i Socialministeriets årlige konference om udstødte Sygepleje på Hjul Projektet Sygepleje på Hjul begyndte sine aktiviteter i 1999 på baggrund af en 5 årig bevilling fra Egmont Fonden. År 2000 var således projektets andet år. I løbet af året har Sygepleje på Hjul haft ca. 20 kontakter dagligt, svarende til 4000 kontakter fordelt på forskellige personer. Antal af kontakter med den enkelte har som i projektets første år varieret fra én til mere end 50 kontakter. Alt i alt har der været langvarige forløb med omkring 25 personer. Af det samlede antal personer var ca. hver femte kvinde. Aldersmæssigt har gruppen årige været dominerende, og med et aldersspænd fra yngste på 19 år til ældste på ca. 73 år. I årets løb har andelen af kvinder været noget faldende. Der er kommet flere og flere grønlandlændere til. Projektet evalueres gennem de første år af Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgs Forskning. Evalueringen afsluttes ved udgangen af år Projektets 2 faste medarbejdere er begge sygeplejersker. Derudover har der været tilknyttet 2-3 faste frivillige. Primært har de faste daglige holdepladser været ved Hovedbanegården og i H.C. Ørstedsparken hvor især personer, der ellers holder til i området ved Nørreport station bruger tilbuddet. En gang imellem har der været holdeplads ved Mariakirken og ved Hjemløsehuset på Side 9 af 25

10 Falkevej. Der er udført en fast aften-rute på Vesterbro. Der er i København i perioden etableret 2 nye boligprojekter for skæve eksistenser. Vi har i forbindelse med åbningen af campingbyen Vinterly på Amager bistået ved visitering og indflytning, og har i perioden efter etableringen valgt at komme fast i disse botilbud for at følge op på de sygeplejefaglige problemstillinger der er og måtte komme. Eksempler er opstilling af kanylebokse og information om hygiejne. Vi har på skift kørt fra tidlig morgen sammen med en medarbejder fra Gadefolksprojektet, da der har været et stigende behov for tilsyn af posefolkene af sygeplejefaglig karakter. Endvidere har vi været ude på en enkel nattevagt, for at opleve nattens problemer som hjemløs. Da det viste sig at være mere relevant end vi mente at vide ud fra tidligere erfaringer, vil vi forsøge at få flere nattevagter i den kommende periode. Der er forsøgt nogle mere intensive forløb med de dårligste brugere ved at følge dem meget tæt, bla. for at synliggøre hvordan de tit er kastebold imellem forskellige instanser, og selvfølgelig for at bistå til, at der bliver lavet de nødvendige handleplaner - her for nogle af de mest udstødte mennesker, vi kender fra gaden. Eksempel 1: En gravid blandingsmisbruger. Vi møder hende hver eneste dag i en periode. Der er tilsyneladende ingen, der rigtig tager fat om hendes situation - og i hvert fald er det i spredt fægtning. Vi følger hende til hendes behandlingscenter, til det herberg, hun bor på og hvor hun ellers færdes, med det formål at få alle involverede parter til at forholde sig til hendes graviditet og i sidste ende få hende overtalt til et besøg på Hvidovre Hospital til samtale med en specialist i gravide misbrugere. Eksempel 2: En grønlænder har brug for at få udført nogle undersøgelser af både lunger og lever. Han har en læge, men på det tidspunkt lægen åbner er manden så beruset, at han ikke vil samarbejde om noget som helst. Løsningen bliver, at vi ringer til Bispebjerg Hospitals skadestue og indvier dem i vores problem. De tilbyder at hjælpe. Vi kan bare møde op med ham kl. 6 om morgenen, når han er ædru, så skal de nok tage sig af undersøgelserne. - Han var glad for aftalen, vi kunne udføre vores del og hospitalet levede op til deres del af aftalen. Det kan så tilføjes at undersøgelserne afkræftede en mistanke om tuberkulose og det gjorde, at vi undgik at skulle undersøge alle de grønlændere, han sov sammen med. Antallet af brugere til denne del af arbejdet er efterhånden vokset. Derudover har vi fulgt brugerne til skadestuebesøg og været med rundt på diverse hjemløse- institutioner. Dette skal ses som en opstart til at arbejde mere fleksibelt - også med bilen - og yderligere være med til at synliggøre projektets arbejdsmåde. Det har været indtrykket, at Sygepleje på Hjul i årets løb mere og mere er blevet en almindelig del af en samarbejdsrelationerne til hospitalerne. Personalet på de afdelinger, der tager sig af de lidelser som Sygepleje på Hjul s brugere normalt lider af kender Side 10 af 25

11 projektet og er derfor ikke bare blevet nemmere at lave kreative løsninger med, da de kender mere til brugernes totale situation end førhen, men kontakter også direkte Sygepleje på Hjul for at få hjælp til at løse konkrete brugerrelaterede opgaver. I en uge har vi haft tandplejestuderende med ude i bilen. Det var en stor succes. Brugerne synes godt om tilbuddet og vores fornemmelse af, at der er en betydelig mangel på god tandhygiejne og dermed betydelige tandproblemer blev bekræftet. Forsøget vil blive fulgt op med henblik på mere faste ordninger af en eller anden karakter. Udover det egentlige arbejde har projektet påtaget sig undervisningsmæssige opgave i form af at have medarbejdere fra institutioner vi samarbejder med, eller som har lignede arbejdsmæssig interessefelt som os, med ud. Størstedelen har været sygeplejersker fra psykiatrien, men også medarbejdere fra somatiske afdelinger har været repræsenteret. Endvidere har vi haft en sygeplejerske fra Japan og to fra Norge med ude i bilen. Derudover har vi haft - med en del overvejelser om det nu også var rigtigt - en fra politiet med ude. Der har været en del sygeplejestuderende med og mange flere har ønsket at komme med, men det har vi måtte begrænse, for at det ikke skulle gå ud over det egentlige arbejde. Der har været 4 forskellige medarbejdere ansat i Odense Kommune med og 2 medarbejdere fra Midtbyen i Århus (opsøgende psykiatrisk team). Projektets medarbejdere har i årets løb deltaget i møder og konferencer på sygehusene og på distriktscentrene. På flere at hospitalerne i Københavns Kommune, på Gentofte amts Sygehus og på rådgivningscentrene i Københavns amt. Èn medarbejder har været på en kort studietur i Jylland, for at se nogle af de tiltag, de har lavet i forbindelse med gadeplansarbejde og mødes med medarbejdere i disse projekter. Endvidere har der været givet undervisning til personale fra Sankt Hans hospital, distriktpsykiatrisk center Fjorden, Alkoholenheden i Hovedstadens sygehus fællesskab og landssarnmenslutningen for psykiatriske sygeplejersker. Projektet har undervist en delegation af rumænske læger i forbindelse med deres besøg her i landet, hvor de gjorde forstudier til et primært sundhedsprogram i deres hjemland. Endeligt har vi holdt oplæg ved UCSF 10 års jubilæum. Projektets medarbejdere har deltaget i et 3 dages kursus i Amsterdam i skadesreduktion og gadeplansarbejde og har medtaget ekstern supervision. Der har været faste rutiner om deltagelse i relevante møder lokalt med politiet, andre gadeplansarbejdere og behandlere. Særligt skal nævnes: # Møder med medarbejdere og brugere i Hjemløsehuset angående opstart af Side 11 af 25

12 campingvognsprojekt på Amager. # Møde med Midtbyen med henblik på fremtidigt samarbejde. # Møde med Stadslægen. # Møde med repræsentant fra Center for Rusmiddelforskning. # Møde i Narkoforum. # Møde med Mariatjenesten. # Deltagelse i international hjemløsekonference i Athen. # Deltagelse i Socialministeriets årlige konference om udstødte. # Medlem af arbejdsgruppe under Narkotikarådet om skadesreduktion. # Sidst men ikke mindst kom socialborgmesteren i København s kommune på uanmeldt besøg i ambulancen. 4. Analyser Side 12 af 25

13 Projekt UDENFOR har i år 2000 gennemført to projekter efter anmodning fra kommunale myndigheder og påbegyndt et tredje For Ballerup Kommune: Børn i familier med alkoholproblemer en bedre og tidligere indsats i et boligområde i Ballerup Vi har gennem beskrivelser af bydelens demografi og mundtlige beretninger fra dem der kender bydelen tegnet et billede af et boligområde, hvor der er flere end gennemsnittet i kommunen, der lever livet med færre ressourcer end der skal til for at klare sig og familiens forhold. Det har selvfølgelig konsekvenser i forhold til børnene. Man kommer ikke uden om at ressourcefattighed forenet med alkoholoverforbrug giver en betydelig del af børnefamilierne særlige problemer, der ikke blot kan løses ved en direkte alkoholindsats, men må løses ved hjælp af såvel direkte som indirekte indsatser. Men trods eventuel mangel på de i tiden mest eftertragtede ressourcer og den deraf følgende mangel på mulighed for umiddelbart at leve op til hvad der forventes og på trods af et alkoholoverforbrug og de følger dette giver i sig selv og især i kombination med eventuelle sociale problemer så er der alligevel en betydelig kraft og vilje til at gøre noget. For sig selv og for andre. Man ved godt hvor skoen trykker og vil gerne være med til at ændre på det. Og endelig har vi så, på baggrund af den viden, der i øvrigt forligger om muligheder for at gøre noget, sammenholdt med de særlige lokale forhold, givet en række forslag til indsatser. Forslag som kan benyttes enkeltvis, som kan supplere hinanden, forstærke hinanden eller inspirere til helt andre indsatser. Rapport: Preben Brandt & Mogens Winther: Børn i familier med alkoholproblemer - en bedre og tidligere indsats. (Rapporten kan læses og hentes på vores hjemmeside) For Frederiksberg Kommune: Redegørelse om hjemløsheden i Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune ønskede en redegørelse der: # Lokaliserede de steder på Frederiksberg hvor de hjemløse opholder sig, og i hvilket omfang. # De pågældendes tilhørsforhold. Rapporten konkluderede at der på undersøgelsestidpunktet # ikke fandtes faste udeliggere på Frederiksberg Side 13 af 25

14 # at der på 4 til 5 faste pladser i kommunen fandtes faste drikkesjak og til brugere af illegale rusmidler. De var fysisk som psykisk præget af misbruget. Nogle havde egen bolig, andre tilhørte fra sofa til sofa gruppen skønsmæssigt svingende mellem 30 og personer - altovervejende mænd. # at der fandtes en gruppe, omkring 50 personer, svært socialt belastede, ofte misbrugere, der havde eget hjem, men som kun med nød og næppe klarer sig igennem # Samlet vurderede vi at personer på Frederiksberg havde behov for en bred og særlig social- og sundhedsmæssig støtte. På baggrund af rapportens beskrivelser og konklusioner anbefalede vi Frederiksberg Kommune at iværksætte følgende initiativer: # At oprette et botilbud med pladser, bemandet med et tværfagligt social- og sundheds team, og med udgående funktion # At teamets funktion skulle være støttende for beboerne og de mennesker, der blev truffet på gadeplan # At indsatsen i det hele taget tog sigte på at bringe beboere og øvrige beboere i en bane, der muliggør en så almindelig tilværelse som mulig. Rapport: Preben Brandt & Mogens Winther: Redegørelse om hjemløsheden på Frederiksberg. (Rapporten kan læses og hentes på vores hjemmeside) 4.3. For Roskilde Kommune: Hjemløse i Roskilde - et projekt om hjemløse og udstødte Vi skal i perioden 1. december marts 2001 gennemføre et opsøgende gadeprojekt, der har til formål: at undersøge og kortlægge antallet af mennesker der lever og/eller opholder sig en væsentlig del af deres tid på gader og pladser i Roskilde. at indsamle ønsker og behov hos målgruppen. at igangsætte og deltage i opbygning af et netværk for en eventuel kommende gadeplansmedarbejder Side 14 af 25

15 at påbegynde et egentligt gadeplansarbejde og dermed kunne videregive den viden om metoder og arbejdsformer i gadeplansarbejde, som vi har udviklet i projekt UDENFOR. at fremkomme med forslag til fremtidige indsatser Overordnet set er projektets målgruppe hjemløse og socialt udstødte mennesker i Roskilde Kommune. Mere konkret er målgruppen: Mennesker der er hjemløse og opholder sig på gader og pladser i Roskilde, samt Mennesker der på trods af egen bolig lever det meste af deres tid på gaden (funktionelt hjemløse). Side 15 af 25

16 5. Forskning 5.1. Kvalitet i socialt arbejde med sindslidende. - en undersøgelse til udredning af kvalitetsforventninger og et forsøg til udvikling af metoder til sikring af kvalitet i det særlige sociale arbejde med ikke-indlagte sindslidende. Overordnet må målene for det sociale arbejde med sindslidende være at sikre udvikling og egenart i de enkelte tilbud i et samarbejde mellem regionens samlede tilbud og de enkelte, mellem de ansatte og brugerne og i en vekselvirkning mellem viden og holdninger. I det daglige arbejde må målene være de nære, at sikre, at det stadig forstås og huskes, at udover at være forskellige som alle mennesker er de sindslidende også forskellige hvad angår deres lidelse. De kan have fra næsten intet til et massivt behov for social indsats, og dette kan veksle fra periode til periode. Og at det derfor er nødvendigt ikke blot med et bredt spektrum af forskellige tilbud, men også adgang til brug af forskellige arbejdsmetoder. Man kommer ikke uden om at forholde sig til den mellemmenneskelige kontakt, dvs den kontakt, der går mellem den professionelle og den sindslidende, som en del at det sociale arbejde - uanset om man gerne ville kunne teknificere arbejdet. Det forandrer dog ikke ved, at man også på det sociale psykiatriske område må forsøge at skaffe sig viden om hvad man gør, hvorfor man gør det, hvad den holdningsmæssige og teoretiske baggrunden er, og hvad man vil opnå. Derfor bør det være en naturlig del af arbejdet at gennemføre kontinuerlig kvalitetskontrol og -udvikling. Det er nødvendigt stadig at kvalitetsvurdere den daglige praksis og at kontrolere at niveauet fastholdes eller forbedres. Specielt skal der holdes øje med, at ydelserne opfylder behovene og det fastsatte krav - vel vidende at fastsatte krav ikke kun behøver være kvantitative men lige så vel kan være kvalitative. Ikke at hver dag eller alle tilbud hele tiden skal måles, men gerne sådan at det er naturligt for alle at deltage i sådanne processer. Det kan være gennem brugerforløbsbeskrivelser og livsforløbssamtaler, det kan være gennem udfærdigelse af retningslinier for arbejdsformer og indhold og endelig ved referencebeskrivelser. Rapport: Preben Brandt: Den sindslidende & de professionelle - et udkast til en samspilsforståelse (DAFOLO, 2000). (Rapporten kan købes i boghandlen) 5.2. To live in Health & Dignety To Live in Health and Dignity er et multicenter forskningsprojekt, hvori deltager repræsentanter - kommunalt tilknyttede eller frivillige organisationer - for 10 europæiske hovedstæder: Side 16 af 25

17 Helsingfors, København, Berlin, Bruxelles, London, Paris, Lissabon, Madrid, Rom og Athen. Projektet udføres i regi af organisationen Mental Health Europe, og ansvarlige er denne organisations arbejdsgruppe Mental Health-Social Exclusion. Projektet er finansieret af EU. Formålet er gennem en række beskrivelser af projekter i de forskellige hovedstæder, interviews med ansvarlige og med brugerne at tegne et billede af hvilke aktiviteter, der findes rundt omkring i Europa og gennem analyse af de indsamlede data at kunne forsøge en overordnet beskrivelse af god praksis. Den afsluttende rapport er planlagt færdig i foråret Repræsentanter for de forskellige involverede projekter har haft mulighed for at mødes og mødes med andre involverede på området ved en konference i Athen i sommeren Rapport: To live in Health & Dignety Copenhagen local repport on homeless and mentally illness. Forfattere: Preben Brandt og Mogens Winther (kan hentes på nettet eller købes hos projekt UDENFOR efter 1. august.) Rapport: To live in Health & Dignety. European report of study & action project in promotion of Mental Health & Social Reinsertion for disadvantaged people. Forfattere: Thomas Craig, Preben Brandt, Luigi Leonori og Manuel Munoz. Bruxelles 2001 (Kan hentes på nettet, eller købes hos projekt UDENFOR efter 1. august) 5.3. Gadetiggeri I efteråret 2000 påbegyndtes i samarbejde med Sociologisk Institut, Københavns Universitet efter anmodning fra Socialministeriet en udredning af fænomenet gadetiggeri. Arbejdstitlen er: En undersøgelse af det moderne tiggeri - som det, med udgangspunkt i København, ses i velfærds-samfundenes storbyer. Baggrund for projektet er at det gennem de sidste 5 år gradvist er blevet mere og mere almindeligt at møde mennesker, der sidder på hovedstrøgene i Københavns indre by og tigger. Mange sidder med skilt. Det er indtrykket at denne form for tiggeri er nært forbunden med hjemløshed, misbrug og psykiske problemer Projektet afsluttes med udgangen af år Side 17 af 25

18 Side 18 af 25

19 6. Formidling og netværk Projekt UDENFOR har fortsat et bredt netværk såvel herhjemme som i udlandet. # Vi har i samarbejde med Mental Health Europa deltaget i udformningen af den 5. Euroæsike konference om Mental Health - Social Exclusion i Athen. # Vi er aktive medlemmer af organisationen Mental Health Europe og deltagere i udvalgsarbejde. # Vi har en tæt relation til en svensk forskergruppe, der beskæftiger sig med hjemløshed i Stockholm # Preben Brandt har holdt talrige foredrag og forelæsninger i udlandet og herhjemme # Medarbejderne i projekt UDENFOR har holdt foredrag om gadearbejde og udstødelse rundt omkring i landet. # Der har været afholdt månedlige undervisnings- og oplysningsarrangementer i projektets lokaler for studerende og elever # Preben Brandt har superviseret et projekt der udfører udgående og koordinerende arbejde i forhold til psykisk syge med misbrugsproblemer i Odense Kommune # Vi har besøgt Brobyggerne i Ålborg # Vi har besøgt og haft besøg af Midtbyen i Århus Side 19 af 25

20 7. Medarbejdere i projekt UDENFOR 2000: Preben Brandt, projektleder, dr. med. Torben Pilely, gadeplansarbejder Gitte Sonntag, socialpædagog Line Ervolder, sygeplejerske Stine Riegels, sygeplejerske - indtil 1. februar. Mogens Winther, projektsekretær Allan Frederiksen, tilknyttet projektet i en aktiveringsstilling Nina Brünés, sygeplejerske tiltrådte i 1. juni. Ulla Munksgaard, bogholder/administrator tiltrådte 1. september. Side 20 af 25

21 8. Bestyrelsen for projekt UDENFOR Formand: Jens Elbirk Næstformand: Aksel Beldring Best. medlem: Nanna Walther Best. medlem: Lone Jeppesen Best. medlem: Henrik Sælan Best. medlem: Mette Thorvildsen Best. medlem Kaja Neumann Side 21 af 25

22 9. Mål og resultater Vi mener, man kan konkludere, at projekt UDENFOR er blevet konsolideret og har vist sin faglige bæredygtighed i Grundideen om at kunne sikre et tværfagligt eksperimenterende arbejde på gadeplan og kombinere det med udviklings- og dokumentationsarbejde - samt udføre selvstændig forskning i et milieu hvor de forskellige dele gensidigt inspirerer hinanden er blevet gennemført. Og alt tyder på at der også i de kommende år vil være plads til og behov for projekt UDENFOR. Projekt UDENFOR er ganske vist beliggende i København og udfører en væsent-lig del af sit arbejde i København. Men det er ikke og skal ikke være et københavnsk projekt. Aktiviteterne har som det fra projektets begyndelse har været meningen været spredt ud over landet - og i 2000 i højere grad end de foregående år. Derudover er involveringen i tværeuropæsike aktiviteter øget. Vi ved, at vi på det individ-orienterede plan har gjort megen forskel for en væsentlig del af de personer, vi har været i kontakt med, og vi ved, at vi har bidraget til den socialpolitiske debat og derigennem været med til at ændre forhold som ikke var rimelige og værdige. Og vi ved, at vi gennem foredrag, undervisning og publikationer har været med til at forme den faglige debat. Alt i alt mener vi at have udført de opgaver, vi har haft sat os for og som vi har fået bevilling til at udføre. udkommet svarer til hvad vi havde kunne forvente. Målet for de kommende år er at forblive en aktiv organisation, der såvel udfører et stadig mere kvalificeret arbejde og dermed deltager i udviklingen af nye sociale- og sundhedsmæssige arbejdsmetoder. Ligeledes fortsætte deltagelsen i uddannelsen af kommende socialarbejdere og i yderligere involvering af frivillige i det sociale arbejde. Og sidst men ikke mindst opprioritere vores deltagelse i tværeuropæsik samarbejde på det sociale områder i forhold til svært socialt udstødte. Side 22 af 25

23 10. Modtaget støtte fra: Projekt UDENFOR har i 2000 modtaget støtte fra følgende private og offentlige fonde/puljer: - Socialministeriet, Satspuljen kr - Socialministeriet, puljen indsats særlig for sindslidende kr - Socialministeriet, Tiggerrapporten kr - Socialministeriet, & 94-puljen kr - Egmontfonden kr - Ellen Hørups Fond kr - Roskilde fonden kr - Københavns Kommunes Frivillighedspulje kr - Sygekassernes Helsefond kr - Grundfos kr Derudover har vi modtaget penge- og naturaliegaver fra Johanitterordnen, Frederiks kirken, Lions Club, Soroptimisterne, Rotary, NKT-Holding, Yngre Ingeniørers Solidaritetsfond og flere private personer. Side 23 af 25

24 11. Økonomiske nøgletal: Resultatopgørelse 1. januar december 2000 Balance 31. december 2000 (t.kr.) (t.kr.) Omsætning Ændring hensatte indtægter Aktiver Omsætningsaktiver Bruttoresultat kr Likvide beholdning kr 218 Debitorer kr 76 Anlægsaktiver Aktiver i alt kr 506 Personaleomkostninger kr Lokaleomkostninger kr 132 Passiver Egenkapital Adm. omkostninger kr Fondskapital kr 50 Auto driftsomkostninger kr 94 Overført fra tidl. år kr 77 Årets resultat kr 1 Udgifter i alt kr Egenkapital i alt kr 128 Resultat før renter kr 29 Henlæggelser kr 100 Afskrivning kr 32 Renter, netto kr -4 Kortfristet gæld Resultat før skat kr 1 Feriepengeforpligtelser kr 161 Diverse kr 55 Skyldige A-skat m.v. kr 62 Kortfristet gæld i alt kr 278 Årets resultat kr 1 Egenkapital og gæld i alt kr 506 Side 24 af 25

25 Side 25 af 25

ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR

ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR ÅRRAPPORT 2001 projekt UDENFOR Adresse, telefon og internet projekt UDENFOR Frederiksborggade 42, I. 1360 København K. Tlf: 33 42 76 00 Fax: 33 16 35 40 projekt@udenfor.dk www.udenfor.dk Indhold: 1 Forord...

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR 2002

ÅRSBERETNING FOR 2002 ÅRSBERETNING FOR 2002 Adresse, telefon og internet projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. sal 2200 København N Tlf.: 33 16 35 45 Fax: 33 16 35 40 projekt@udenfor.dk www.udenfor.dk 2 Indhold: 1 Forord...side

Læs mere

Årsberetning for for 1999 1

Årsberetning for for 1999 1 Årsberetning for for 1999 1 marts 2000 fonden projekt UDENFOR Adresse: Frederiksborggade 42, 1 1360 København K Telefon: 33 16 35 45 33 42 76 00 Fax: 33 16 35 40 E-mail: projekt@udenfor.dk hjemmeside:

Læs mere

Preben Brandt. Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR

Preben Brandt. Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR Preben Brandt Speciallæge i psykiatri, dr.med. Formand for og stifter af NGO en projekt UDENFOR pb@udenfor.dk www.udenfor.dk Husbanken. Samling i boligsocialt udviklingsprogram. Sandefjord. 14.-15.11 2011

Læs mere

Årsberetning. for. projekt UDENFOR. for 1998. juni 1999 fonden projekt UDENFOR

Årsberetning. for. projekt UDENFOR. for 1998. juni 1999 fonden projekt UDENFOR Årsberetning for projekt UDENFOR for 1998 juni 1999 fonden projekt UDENFOR Adresse: Frederiksborggade 42, 1 1360 København K Telefon: 33 16 35 45 33 42 75 00 Fax: 33 16 35 40 E-mail: tip@udenfor.dk hjemmeside:

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Som vi ser det. Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan. Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger

Som vi ser det. Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan. Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger Som vi ser det Sygepleje på Hjuls anbefalinger efter fire års indsats på gadeplan Nina Brünés, Line Ervolder og Charlotte Siiger Nr. 5 i Sygepleje på Hjuls pamfletserie Indhold Forord 3 Organisatoriske

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation Projekt FriNoVa Tillid Innovation Fricenter Projektbeskrivelse 0 Indhold Indledning... 2 Vision... 2 Ide... 3 Målgruppe... 3 Baggrund... 3 Mål... 4 Forandringsteori... 5 Indhold... 6 Samarbejdsparter i

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning

Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Seminar for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Social stofmisbrugsbehandling består af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Årsrapport posefolksprojektet. for 1997. rapport om posefolket, et projekt finansieret af Socialministeriet,.

Årsrapport posefolksprojektet. for 1997. rapport om posefolket, et projekt finansieret af Socialministeriet,. Årsrapport posefolksprojektet for 1997 rapport om posefolket, et projekt finansieret af Socialministeriet,. 1 Forord... side 3 2 Indledning... side 4 3 Projektets rammer... side 5 4 Frivillige... side

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004

Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004 Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004 1. Indledning Den afsluttende statusrapport en opsamling af erfaringer baseret på

Læs mere

Formiddagens program

Formiddagens program Formiddagens program Lidt om Peter En succeshistorie fra praksis Socialt relationsarbejdes paradoks Brudstykker fra en samtale Fordringer til og vilkår for relationsarbejdet Lidt inspiration Hvem er jeg?

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde er forskelligt fra kommune til kommune og har ofte flere dagsordner afhængig af hvem man spørger. I denne workshop vil du blive bragt

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED

SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED SÆT FOREBYGGELSEN I SYSTEM 8 FORSLAG TIL BEKÆMPELSE AF ULIGHED I SUNDHED Ulighed i sundhed er et stigende problem i Danmark. Dansk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere