PLAN OG ERHVERV AUGUST Lokalplan nr Boligbebyggelse ved Smedegade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade"

Transkript

1 PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr Boligbebyggelse ved Smedegade

2 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når der påtænkes større anlægs og byggearbejder. Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner for en række andre forhold. Offentliggørelse. Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysninger om indsigelsesfristen, som mindst skal vare 8 uger. Samtidig skal byrådet give skriftlig underretning herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen, samt foreninger der ønsker underretning, til regionale miljøcenter, miljøministeriet og andre for hvem planen har særlig interesse. De regionale miljøcentre påser, at et forslag til lokalplan er i overensstemmelse med lands- og kommuneplanlægning. Byrådet kan vedtage planen endeligt, hvis der ikke er kommet indsigelser, når indsigelsesfristen er udløbet. Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til ejerne og de der har fremsat indsigelser samt til foreninger og myndigheder. Indhold. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod en kommuneplan. Lokalplaner kan f.eks. rumme bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområde, om placering af udformning af bebyggelse, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg m.m. Når en lokalplan omfatter et område, der overføres til byzone eller sommerhusområde skal den indeholde bestemmelser om områdets anvendelse og udstykning samt om vej- og stiforhold. En lokalplan skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkninger. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke opføres bebyggelse eller ændres anvendelse på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Lokalplanen tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfattet af planen, og der må ikke etableres forhold, som strider mod lokalplanen, efter at den er bekendtgjort. Byrådet kan ifølge planlovens 14 nedlægge forbud mod, at der etableres sådanne forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan nedlægges for indtil 1 år. Med henblik på at sikre planens gennemførelse, kan byrådet ekspropriere fast ejendom, når det er af væsentlig betydning. Byrådet kan indenfor visse rammer give dispensation fra lokalplaner.

3 LOKALPLAN NR Boligbebyggelse ved Smedegade Offentlig fremlæggelse. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31. maj 2008 til den 26. juli 2008.

4 LOKALPLAN NR Boligbebyggelse ved Smedegade INDHOLD Redegørelse Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold Lokalplanens retsvirkninger Kommuneplantillæg nr. 36 Lokalplan nr Bestemmelser Kortbilag A Eksisterende forhold Kortbilag B Illustrationsplan 25. august 2008

5 REDEGØRELSE INDLEDNING Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for opførelse af en ny forhusbebyggelse i 3 etager (incl. manzard), indeholdende 6 boliger på ejendommen Smedegade 47 som erstatning for eks. nedslidte bolig. Ejendommen udføres med altangange og elevator på gårdside. Herudover giver planen mulighed for etablering af 4 tæt/lave boliger i 1½ etage på bagarealer på ejendommene Smedegade 45 og 47. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Smedegade gennem portadgang i den ny forhusbebyggelse, der udlægges parkeringsareal, svarende til den ny bebyggelse, og der udlægges et grønt fælles opholdsareal centralt på arealet. I lokalplanen fastsættes en bebyggelsesplan, bebyggelsesregulerende bestemmelser samt retningslinier for bebyggelsens ydre udformning, ligesom der stilles krav om etablering af en grundejerforening, omfattende hele lokalplanområdet.

6 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan Området er i regionplanen udlagt til byområde. Lokalplanen er således i overensstemmelse med regionplanens bestemmelser. Kommuneplan I Slagelse Kommuneplan er lokalplanområdet udlagt til boligformål og er omfattet af rammebestemmelserne for område 3.B.8. Rammebestemmelserne er følgende: 3.B.8 Smedegade-Rosenkildevej. a. Området anvendes til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. For nærmere retningslinier om anvendelsen henvises til generelle rammer, punkt H med tilhørende kortbilag. b. Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 50. c. Forhusbebyggelsen langs Smedegade er en harmonisk bebyggelse, som skal bevares. Ny forhusbebyggelse skal have samme proportioner som den nuværende bebyggelse, dog højst 2½ etage og højst 10 m husdybde og skal have saddeltage med 40-50º hældning. Bevaringsværdige forhuse er bl.a. Smedegade 47. d. Ud over forhusbebyggelsen kan der kun i særlige tilfælde tillades opført anden bebyggelse (tilbageskudte stueetager, sidehuse, baghuse, garager, udhuse og lign.) e. Friarealerne skal forbedres ved en udtynding i områdets indre f. Der skal sikres mulighed for at udvide Rosenkildevej og Smedegade langs områdets sydøstlige hjørne, så trafikafviklingen mellem Rosenkildevej, Smedegade og Parkvej kan forbedres. Der skal i den forbindelse tages stilling til, hvordan krydset skal reguleres og hvordan bebyggelsen på hjørneejendommen kan udformes. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. For at skabe overensstemmelse med kommuneplanen er der

7 udarbejdet et tillæg nr. 36 til Slagelse Kommuneplan Kommuneplantillægget er anbragt efter lokalplanens redegørelsesafsnit. Vejadgang Området vil blive vejbetjent fra Smedegade gennem portåbning i ny facadebebyggelse på ejendommen Smedegade 47, matr. nr Eks. vejadgang til matr. nr. 187d over Fords ejendom øst for lukkes. Kollektiv trafikbetjening Området busbetjenes af regionalrute 234 ad Smedegade/ Sorøvej til Sorø, Ringsted og Roskilde samt af lokalbusruterne 301 og 302. Handicapforhold/- tilgængelighed Fælles adgangsvej til bebyggelsen samt opholdsarealer skal udformes med henblik på størst mulig tilgængelighed for alle. Den tæt/lave bebyggelse skal etableres med niveaufri adgang, mens den ny randbebyggelse Smedegade 47, opføres som etageboliger med altangang og elevator i henhold til bygningsreglement. Varmeplanlægning Lokalplanområdet skal ifølge Slagelse Kommunes varmeplan forsynes med fjernvarme. Kloakplanlægning/ betjening Bebyggelsen skal tilsluttes eksisterende kloak med separatsystem. Vandforsyning Renovation Lokalplanområdet skal i henhold til vandforsyningsplanen forsynes fra SK Vand. Området er omfattet af Slagelse Kommunes renovationsregulativ. Arkæologi Museumslovens bestemmelser gør, at hvis der ved kommende jordarbejder, i forbindelse med byggeri, fremkommer arkæologiske levn, kan de kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet inden selve byggemodningen igangsættes. Bygherre kan anmode museet eller museet kan beslutte at foretage nærmere undersøgelser på arealet inden selve byggemodningen igangsættes. Sydvestsjællands Museum vurderer, at der kan være arkæologiske interesser bevaret indenfor lokalplanområdet, som er beliggende lige umiddelbart udenfor den formodede af-

8 grænsning af Slagelses middelalderlige by. Jordforurening Der er ikke kendskab til jordforurening indenfor lokalplanområdet. Ejendommene har været anvendt til boligformål med tilhørende havearealer. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer, nr. 316 af 5. maj 2004, er der foretaget en miljøvurderingsscreening af lokalplanen. Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurderingsrapport, da den samlede planlægning må opfattes som en rigtig ressourcemæssig bebyggelse i et eksisterende centralt beliggende byområde. Screeningsrapport vil kunne rekvireres.

9 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet omfatter de 3 sammenbyggede ejendomme Smedegade Lokalplanen skaber mulighed for at opføre en ny forhusbebyggelse i 3 etager (inkl. manzard-etage), indeholdende 6 boliger på ejendommen Smedegade 47, som erstatning for den eks. nedslidte bolig i 1½ etage. Der stilles krav om, at denne ny forhusbebyggelse arkitektonisk indpasses i facadelinien mod Smedegade, mellem de 2 øvrige bygninger, som ligeledes er udført i samme højde med mandzard-løsning. Den ny ejendom udføres med altangange og elevator på bygningens gårdfacade. Planen giver herudover mulighed for at etablere 4 tæt/lave boliger i 1½ etage på bagarealer på ejendommen Smedegade 45 og 47. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Smedegade, gennem en portadgang i den ny forhusbebyggelse. I denne forbindelse skal eks. vejadgang til nr. 49, ind over Fords ejendom, nedlægges. Der udlægges vej- og parkeringsareal og centralt på arealet udlægges et grønt opholdsareal. I lokalplanen fastlægges en bebyggelsesplan med bebyggelsesregulerende bestemmelser samt retningslinier for bebyggelsens ydre udformning, og der stilles krav om etablering af en grundejerforening, som omfatter hele lokalplanområdet.

10 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

11 MATRIKELKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING Matrikelkort

12 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplantillæg nr. 36 til Slagelse Kommuneplan Der indføres nyt rammeområde 1.B.13, omfattende lokalplanens område. For lokalplanlægningen gælder følgende rammer: 1.B.13 Smedegade a. Området anvendes til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. b. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 80. c. Forhusbebyggelsen Smedegade er en harmonisk bebyggelse, som skal bevares. Ny forhusbebyggelse skal have samme proportioner som den nuværende bebyggelse, dog højst 3 etager og højst 10 m husdybde. d. Ud over forhusbebyggelsen kan der tillades opført anden tæt/lav bebyggelse i 1½ etage. e. Friarealerne skal forbedres ved en udtynding i områdets indre.

13 VEDTAGELSESPÅTEGNING Foreløbig vedtaget i Slagelse byråd i henhold til 24 i lov om planlægning. Den 26. maj 2008 Endeligt vedtaget af Slagelse byråd i henhold til 27 i lov om planlægning. Den 25. august 2008 På byrådets vegne Lis Tribler / Borgmester Egon Bo Kommunaldirektør Indført i dagbogen for civilretten i Slagelse Den På civilrettens vegne:

14 LOKALPLAN NR BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 813 af 21. juni 2007) fastsættes flg. bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål: At fastlægge bestemmelser for udformning af en ny randbebyggelse mod Smedegade på matr. 188, Smedegade 47. At fastlægge bestemmelser for udformning af 4 tæt/lav boliger, placeret på bagareal på matr. nr. 189a og matr. nr. 188, Smedegade 45 og 47. At fastlægge det samlede lokalplanområdes arealdisponering med hensyn til vej- og parkeringsarealer samt opholdsarealer. At fastlægge arkitektoniske bestemmelser for bebyggelsens udseende. At sikre oprettelse af en grundejerforening til varetagelse af fælles opgaver i området. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter følgende matr. nr.: 187c, 188 og 189a, Slagelse bygrunde. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Eksisterende matrikelskel indenfor lokalplanområdet skal opretholdes.

15 4.2 Der kan på matr. nr. 189a og matr. nr. 188, på bagarealer, opføres en tæt/lav bebyggelse i form af et dobbelthus på hver af matriklerne. Såfremt en udstykning af dobbelthusene, jf. byggelovens 10A foretages, skal det ske i overensstemmelse med den på kortbilag B viste plan. 5 VEJ- OG STIFORHOLD. 5.1 Der udlægges areal til en adgangsvej fra Smedegade ind til lokalplanområdet, som vist på kortbilag B. Vejen føres gennem en portåbning i den ny randbebyggelse på matr. nr. 88, Smedegade 47. Der skal ved etablering af overkørsel tages hensyn til oversigtsarealer mod Smedegade. 5.2 Vejen udlægges som privat fællesvej i 5 m s bredde. 5.3 Der skal udlægges areal til parkering, svarende til 1 p-plads pr. nyopført bolig, i princippet som vist på kortbilag B. Det skal sikres, at der, såfremt behovet opstår, kan tilgodeses et passende antal handicapparkeringspladser blandt de udlagte, dog skal der etableres minimum 1 handicap-parkeringsplads. 5.4 Der skal i forbindelse med den nordlige parkeringsplads sikres vendemulighed for større udrykningskøretøjer og lign. 5.5 Den eksisterende vejadgang til matr. nr. 187c, ind over Fords ejendom øst for lokalplanområdet, lukkes. Der skal etableres en mur i dette skel mod Ford, som forhindrer ind- /udkørsel. 5.6 Vej- og parkeringsprojekt skal i øvrigt disponeres efter en samlet plan, godkendt af Slagelse Kommune. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige Indenfor det på kortbilag B viste byggefelt mod Smedegade kan opføres bebyggelse i 3 etager incl. manzard, som sluttet randbebyggelse indeholdende 6 boliger. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 13 m. Bygningen kan opføres med altangang på nordfacade og trappe/ elevatortårn, som vist på kortbilag B.

16 6.3 Indenfor det på kortbilag B viste byggefelt i lokalplanområdets nordlige del kan opføres 4 tæt/lav boliger i 1½ etage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. 6.4 Tag på randbebyggelse mod Smedegade skal udføres med manzard-løsning med en taghældning mellem 30º og 80º. 6.5 Tage på tæt/lav boliger skal udføres som saddeltage med en taghældning på 45º. 7 BEBYGGELSENS UDSEENDE. 7.1 Byggeri skal gives et arkitektonisk formsprog, som fremstår harmonisk og tilpasses nabobebyggelse i facadelinien mod Smedegade. Den tæt/lave bebyggelse skal arkitektonisk fremstå med karakter af byhuse. 7.2 Udvendige bygningssider skal udføres i tegl. Facader i tegl skal fremtræde pudset, vandskuret eller som blank mur. 7.3 Tage skal udføres med matte, ikke reflekterende, røde vingetegl. Vindues- og dørpartier skal udføres i træ. 7.4 Mindre bygninger til redskabsrum og lign. skal opføres i træ med tage udført i sort tagpap. Facade mod Smedegade Tæt/lav bebyggelse

17 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Centralt i området skal udlægges et grønt fælles opholdsareal, i princippet som vist på kortbilag B. 8.2 Til den tæt-lave bebyggelse udlægges mindre, sydvendte opholdsarealer. Hegn mellem de enkelte tætlave boliger skal udføres som levende hegn med ensartet udseende. 8.3 Belysning på vej- og parkeringsarealer skal udføres som lave armaturer, uden lysgenevirkning for tilstødende naboejendomme. 8.4 Opholds- og adgangsarealer skal indrettes, beplantes, befæstes og belyses efter et samlet projekt, som skal godkendes af Slagelse Kommune. 8.5 Der må indenfor området kun foretages terrænregulering, der naturligt tilpasser sig områdets karakter og ikke skaber gener mod naboområder. Der skal fremsendes terrænreguleringsplan til godkendelse i Slagelse Kommune. 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 9.1 Samtlige boliger indenfor området skal forsynes med fjernvarme, i henhold til gældende varmeforsyningsplan. 9.2 Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret parkeringsarealer, jf. 5.3 og opholdsarealer, jf. 8.1 og Samtlige boliger indenfor området skal tilsluttes et fællesantenneanlæg. 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere indenfor området Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af grønne fælles opholdsarealer samt vej- og parkeringsarealer Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Slagelse Kommune.

18 VEDTAGELSESPÅTEGNING Foreløbig vedtaget i Slagelse byråd i henhold til 24 i lov om planlægning. Den 26. maj 2008 Endeligt vedtaget af Slagelse byråd i henhold til 27 i lov om planlægning. Den 25. august 2008 På byrådets vegne Lis Tribler / Borgmester Egon Bo Kommunaldirektør Indført i dagbogen for civilretten i Slagelse Den På civilrettens vegne:

19

20

21

22

23

24 Slagelse Kommune Plan og Erhverv Casper Brands Plads Korsør

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige

Læs mere

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere