Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS"

Transkript

1 Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen xxxx (SN) Camilla Sørensen xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)... 3 Problemformulering (Fælles)... 5 Afgrænsning (Fælles)... 6 Metode (Fælles)... 7 Struktur (Fælles)... 7 Beskrivelse af virksomhed (CAS)... 9 Planlægning og overvejelser før generationsskiftet (SN) Bløde værdier (SN) Hårde værdier (SN) Værdiansættelse af anparter (CAS) Værdiansættelsesvejledningen (CAS) TSS-cirkulærerne fra 2000 (CAS) Værdiansættelsescirkulæret af 1982 (CAS) Værdiansættelse - caseeksempel (Fælles) TSS cirkulærer 2000 (CAS) Værdiansættelsescirkulæret af 1982 (CAS) Konklusion værdiansættelse (CAS) Omstruktureringsmodeller (SN) Aktieombytning (SN) Skattepligtig aktieombytning (SN) Skattefri aktieombytning med tilladelse (SN) Skattefri aktieombytning uden tilladelse (SN) Fordele og ulemper ved skattefri aktieombytning henholdsvis med og uden tilladelse (SN) Tilførsel af aktiver (SN) Skattepligtig tilførsel af aktiver (SN) Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse (SN) Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse (SN) Fordele og ulemper ved skattefri tilførsel af aktiver henholdsvis med og uden tilladelse (SN) 43 Omstrukturering caseeksempel (Fælles) Aktieombytning (Fælles)

3 Tilførsel af aktiver (Fælles) Sammenfatning omstrukturering (Fælles) Generationsskiftemodeller Skattepligtigt salg af aktier (SN) Fordele og ulemper ved skattepligtigt salg af aktier (SN) Skattepligtigt salg af aktier - caseeksempel (Fælles) Sammenfatning skattepligtigt salg af aktier (Fælles) Skattepligtigt salg via holdingselskab - caseeksempel (SN) Skattemæssig succession (CAS) Betingelser ved skattemæssig succession (CAS) Passivpost (CAS) Skattemæssig succession, familie (CAS) Skattemæssig succession, nær medarbejder (CAS) Skattemæssig succession, tidligere ejere (CAS) Skattemæssig succession - caseeksempel (Fælles) Skattemæssig succession, sønnen Henrik (Fælles) Skattemæssige succession, den nære medarbejder Brian (Fælles) Sammenfatning caseeksempel (Fælles) A/B modellen (SN) A/B-modellen - caseeksempel (Fælles) Finansieringsmuligheder (CAS) Løsningsforslag (Fælles) Generationsskifte til Brian (nær medarbejder) (Fælles) Generationsskifte til Henrik (søn) (Fælles) Samlet konklusion (Fælles) Litteraturliste Bilag 1 - Regnskab og skattemæssige specifikationer 2008 for Poulsen Totalentreprise ApS Bilag 2 - Regnskab og skattemæssige specifikationer 2009 for Poulsen Totalentreprise ApS Bilag 3 - Regnskab og skattemæssige specifikationer 2010 for Poulsen Totalentreprise ApS Bilag 4 - Oversigt over modeller Bilag 5 Priser udlån

4 Indledning I forbindelse med et generationsskifte af en virksomhed, kræves der både en betydelig mængde forberedelse og planlægning, førend generationsskiftet udføres i praksis, da forkerte dispositioner i værste tilfælde kan true virksomhedens fremtidige eksistens. For mange virksomhedsejere vil problemstillingen omkring generationsskifte af virksomheden, især omhandle hvilke personer der skal overtage virksomheden, og om disse er kompetente nok til dette, eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at sælge den eller eventuelt at likvidere virksomheden. En bedømmelse heraf bør indeholde en vurdering af de tiltænkte personers faglige kompetencer, deres sociale egenskaber, men måske vigtigst af alt deres vilje til at drive virksomheden fremover. Samtidig vil et generationsskifte af en virksomhed højst sandsynligt også påvirke virksomhedens medarbejdere. En udskiftning i virksomhedens ledelse kan eksempelvis føre til ændringer i virksomhedens kultur, da den nye leder bevidst eller ubevidst kan have andre måder at drive virksomheden på, i form af andre holdninger og meninger end virksomhedens forrige leder. Dette kan i yderste tilfælde føre til at medarbejdere opsiger deres stillinger, hvilket alt andet lige vil svække virksomhedens position. Det er dog ikke kun de interne interessenter der bliver påvirket af et generationsskifte. Især i situationer hvor der er tale om en mindre virksomhed, vil det også være de eksterne interessenter der bliver påvirket. Dette skyldes at mindre virksomheder ofte vil være bygget op omkring lederen/indehaveren af virksomheden. Virksomhedens relationer til kunder og leverandører, vil derfor ofte være baseret på det personlige forhold imellem lederen og disse interessenter. Det er derfor vigtigt at et generationsskifte gennemføres som en flydende proces, hvor overgangen sker gradvist. For at tage hensyn til alle disse forhold, vil det ofte i praksis være fordelagtigt for virksomheden, at inddrage sparringspartnere i form af revisorer og advokater. Disse vil kunne hjælpe virksomheden med de juridiske og skattemæssige problemstillinger et generationsskifte måtte medføre. Dette er som tidligere nævnt vigtigt, da et succesfuldt generationsskifte kræver at hele forløbet er nøje planlagt, og at de involverede parter er oplyst om de medfølgende konsekvenser heraf, hvilket de professionelle og uafhængige rådgivere oftest kan belyse. Som ansatte i et revisionsselskab, er vi i den situation at en af vores kunder står overfor et generationsskifte af hans tømrervirksomhed. Virksomheden er et mindre familieforetagende, 3

5 hvorfor indehaveren helst ser at hans søn, som også er ansat i selskabet, overtager den fremtidige ledelse og ejerskabet af selskabet. Sønnen er dog ikke sikker på, at han har lyst til at overtage virksomheden, og er usikker på de økonomiske og skattemæssige konsekvenser af et generationsskifte. Et alternativ til overstående scenarie, vil være at generationsskiftet gennemføres til en nær medarbejder i virksomheden, som har udtrykt ønske om at overtage selskabet, såfremt han får muligheden herfor. 4

6 Problemformulering Vi ønsker at klargøre mulighederne for ejeren ved generationsskifte til hans søn og alternativt til en nær medarbejder. Vores opgave skal rådgive indehaveren om de økonomiske og skattemæssige konsekvenser ved valg af forskellige generationsskifte modeller, herunder muligheden for at lette finansieringsbyrden for virksomhedens overtager. For at kunne belyse fordele og ulemper ved de forskellige modeller, vil vi inddrage relevante beregninger, samt redegøre for teorien bag værdiansættelsen af aktierne i selskabet, herunder: Hvilke indledende forhold skal overvejes inden generationsskiftets planlægning og gennemførelse? Værdiansættelse af selskabet. Beskrivelse af relevante metoder til gennemførsel af et generationsskifte, herunder omstrukturering. Løsningsforslag til gennemførelse af generationsskiftet. Vi vil indledningsvis beskrive planlægningsprocessen, herunder de bløde værdier som eksempelvis omhandler vurderinger af virksomheden og dens omverden, dens markedsmæssige position, dens mulighed for optimering frem til generationsskiftet, samt eventuelle familiemæssige overvejelser. 5

7 Afgrænsning Vores opgave er baseret på selskabet Poulsen Totalentreprise ApS, hvorfor vores opgave ikke vil behandle forhold vedrørende virksomheder i personligt regi. Opgaven vil derfor udelukkende behandle de regler og modeller, der angår virksomheder i selskabsform. I vores opstillede beregninger er udgangspunktet som nævnt i ovenstående selskabet Poulsen Totalentreprise ApS. Vi har således kun medtaget beregninger, der vurderes relevante for netop det valgte selskab. Udgangspunktet for værdiansættelsen af selskabet vil være TSS-cirkulære og samt værdiansættelsescirkulæret af Vi vil således ikke benytte værdiansættelsesvejledningen fra SKAT af 21. august 2009, da vi ikke vurderer at denne vejledning er relevant for Poulsen Totalentreprise ApS grundet selskabets størrelse. Værdiansættelsesvejledningen behandles derfor kun indledningsvist i afsnittet om værdiansættelse af selskabet. Opgaven vil primært fokusere på de skattemæssige forhold i forbindelse med generationsskifte af Poulsen Totalentreprise ApS. Endvidere vil de ledelsesmæssige og strukturelle forhold blive behandlet, i det omfang de vurderes relevante. Vi vil endvidere ikke beskæftige os med reglerne for dødsboer, da vi forudsætter at generationsskiftet sker i live. Det forudsættes samtidig at alle personer, virksomheder mv. i opgaven er fuldt skattepligtige til Danmark. Vi vil derfor ikke komme ind på gældende forhold, for personer og virksomheder der er helt eller delvist skattepligtige til andre lande. 6

8 Metode Opgaven søger at vise sammenhængen mellem teori og valg af generationsskiftemodel i praksis. Endvidere ønskes det illustreret hvorledes udvælgelsesprocessen af generationsskiftemodeller forløber, under hensynstagen til de involverede parters ønsker for generationsskiftet. I forbindelse med vores informationssøgning vil vi anvende følgende kilder: Love, cirkulærer og vejledninger, samt retspraksis Relevant faglitteratur Årsrapporter for Poulsen Totalentreprise ApS Skattemæssige opgørelser for Poulsen Totalentreprise ApS Hjemmesider I opgaven har vi anvendt 2010-satser, medmindre andet er angivet. Struktur Vi har valgt at opbygge vores opgave efter den viste struktur i figuren til højre. Vi vil indledningsvist beskrive Poulsen Totalentreprise ApS, samt de nøglepersoner som vores opgave er bygget op omkring. Vi vil derefter beskrive de overordnede overvejelser r der bør gøres, for at planlægningen af generationsskiftet kan blive mest hensigtsmæssigt for alle parter. Dernæst beskrives det teoretiske grundlag for værdiansættelsen af en virksomhed, efterfulgt af en beregning på værdiansættelsenn af Poulsen Totalentreprise ApS. Figur 1 - Egen tilvirkning 7

9 Teorien for relevante omstruktureringsmodeller for Poulsen Totalentreprise ApS, vil derefter blive særskilt gennemgået. Teorien for udvalgte generationsskiftemodeller vil herefter blive beskrevet, efterfulgt af konkrete eksempler for Poulsen Totalentreprise ApS. Finansieringsmulighederne ved et generationsskifte gennemgås teoretisk, hvorefter løsningsforslagene for de to mulige erhververe beskrives, henholdsvis sønnen Henrik og den nære medarbejder Brian. Konkrete finansieringsmuligheder vil gennemgås herunder. Afslutningsvist vil vores konklusion opsummere de væsentligste pointer fra vores opgave. 8

10 Beskrivelse af virksomhed Vi har valgt at anvende Poulsen Totalentreprise ApS som baggrund for anvendelsen af den relevante teori, samt som baggrund for vores løsningseksempler ved et generationsskifte. Virksomheden besidder mange relevante problemstillinger, da de står overfor et generationsskifte indenfor den nærmeste fremtid. Poul Poulsen besluttede i 1999 at starte sit eget firma, Poulsen Totalentreprise ApS. Poul er den eneste ejer af selskabet og ejer det personligt. Poulsen Totalentreprise ApS sørger for kunders byggeprojekter. Ansvaret for byggeprojektet vedrører både at byggeprojektet er klar til tiden og at den aftalte pris overholdes, så projektet ikke bliver langt dyrere end beregnet. Selskabet har i mange år haft mange tilfredse kunder og har et godt ry for overholdelse af aftaler. Poul bruger derfor ikke mange penge på markedsføring, da størstedelen af hans tilgang af kunder, er resultat af mund-til-mund. Figur 2 - egen tilvirkning Poul er ansat i selskabet og får derfor løn hver måned. Lønnen inkluderer også en pensionsopsparing og Poul har derfor en fornuftig pension allerede. Selskabet er ramt af finanskrisen, hvilket har stagneret deres indtjening. Indtjeningen forventes at stige i fremtiden, men er dog ikke sket endnu. Poul er 55 år og vil derfor gerne snart pensioneres. Han ønsker dog ikke at sælge virksomheden til en uafhængig part, da han gerne vil overdrage den til en der vil varetage alle interesser, både de ansattes, kundernes men også virksomhedens. Poul har udset sig sin søn som sin efterfølger. Henrik er 28 år og er Pouls søn. Han har arbejdet i firmaet i 10 år, afbrudt af skolegang og kurser. Henrik er dog ikke helt sikker på om han ønsker at overtage firmaet, da der kommer en masse risici og forpligtelser med i overtagelsen. elsen. Dertil kommer at han ikke selv har mulighed for at finansiere køb af virksomheden og derfor får brug for hjælp hvis han skal overtage. Såfremt Henrik endeligt beslutter at han ikke ønsker at overtage virksomheden, har Poul en nær medarbejder i firmaet. Brian har arbejdet i firmaet i 7 år og er 33 år. Han vil meget gerne overtage virksomheden og har derfor taget flere lederkurser i håb om at overtage. Brian har sparet en del op og føler sig derfor godt rustet til at overtage virksomheden, både økonomisk og fagligt. 9

11 Poul ønsker løsningsforslag for begge muligheder, så han er forberedt på begge situationer. 10

12 Planlægning og overvejelser før generationsskiftet Førend et generationsskifte af en virksomhed gennemføres, er der mange handlingsforløb der skal gennemføres, og overvejelser omkring forskellige forhold der skal afstemmes med de involverede parter, for at generationsskiftet kan gennemføres bedst muligt for alle. Det kan være alt fra det de personlige ønsker overdragen måtte have, til de faktiske strukturelle rammer processen skal følge. Disse forhold kan opdeles i 2 underkategorier, nemlig: 1) De bløde værdier 2) De hårde værdier Bløde værdier De bløde værdier er eksempelvis overdragens ønsker for virksomhedens fremtid, sociale forhold i virksomhedens omverden mv. Disse forhold er ofte svære at kunne vurdere helt konkret, og vil ofte indeholde en del skøn. Det er dog vigtigt at få analyseret disse forhold, eksempelvis om virksomhedens fremtidig mulighed for overlevelse i overhængende grad er afhængig af den direkte relation mellem nuværende indehaver/overdrager og virksomhedens kunder, eller andre potentielle problemstillinger, som ellers ikke vil blive belyst ved en simpel gennemgang af de gældende love for generationsskifte af virksomhed. Det er naturligvis ikke i nogens interesse, hvis virksomheden godt kan generationsskiftes, men efterfølgende vil være væsentlig dårligere stillet end før. Følgende punkter bør derfor behandles: Virksomhedens forretningsmæssige status med henblik på et salg Ledelsesmæssige overvejelser Familiemæssige overvejelser/prioriteringer Strategi / optimering 11

13 Disse punkter kan blandt andet behandles ved opstilling af relevante modeller, som eksempelvis: PESTEL-modellen; for at analysere virksomheden og dens samspil med dens omverden. SWOT-model der belyser virksomhedens kompetencer og svagheder mv. Porters Five Forces for at få et overblik over styrkeforholdet mellem virksomheden og de aktører der påvirker den. Cultural Web for at analysere virksomhedens kultur. PLC og Boston Matrixen for at få et overblik over virksomhedens produkter og deres indtjening. Til punktet Virksomhedens forretningsmæssige status med henblik på salg, vil det blandt andet være modeller der illustrerer virksomhedens livscyklus der er særligt relevante, herunder et overblik over virksomhedens indtjening fra almindelig drift, og hvorvidt virksomheden er i vækst eller recession. Hvis det samlede billede er af en virksomhed der er i tilbagegang, illustreret gennem overstående modeller, og hvis dens produkter er i sidste fase i PLC-kurven, er det måske rent faktisk en bedre ide at likvidere selskabet, end at generationsskifte det. Endelig skal det afdækkes om virksomheden i særlig høj grad er afhængig af ejeren, og endvidere om ejeren har særlig gode personlige relationer med vigtige kunder, leverandører eller forhandlere, hvilket kan gøre det sværere at generationsskifte med succes. Der kan også være oparbejdet noget goodwill, som der ligeledes skal tages højde for. Punktet ledelsesmæssige overvejelser skal belyse hvor stor en indflydelse den nuværende indehaver har på virksomheden. Afledt heraf vurderes hvor stor en effekt en overdragelse og udskiftning af leder vil have, og om det overhovedet er muligt at fortsætte virksomheden uden den nuværende leder. Det sidste udsagn er i højere grad gældende for mindre virksomheder, hvor indehaveren typisk har stor indsigt i virksomheden og dens aktiviteter. Andre større virksomheder kan tilsvarende være direkte afhængige af indehaverens viden og innovationsevner, eksempelvis en virksomhed som Microsoft eller lignende IT-teknologiske virksomheder i et tidligt stadie af deres livscyklus. Samtidig vil et generationsskifte påvirke de nuværende medarbejdere i virksomheden. Det er her vigtigt at få afklaret om der findes nøglemedarbejdere, hvis ansættelse i virksomheden i væsentlig omfang direkte medvirker til virksomhedens indtjening. Er dette tilfældet, er det nødvendigt at 12

14 vurdere om deres personlige relation til indehaveren er medvirkende til at fastholde dem, og om et generationsskifte af virksomheden medførende en ny leder, kan få medarbejderen til at forlade virksomheden. En ændring af en virksomheds ledelse, vil i højere eller mindre grad også ændre virksomhedens kultur på visse områder, bevidst eller ej. Det vil ofte være en god ide at forsøge at vurdere medarbejdernes vilje til at ændre nuværende normer, eller blot få et overblik over hvordan virksomhedens kultur egentlig er. Det er traditionelt et svært område at opgøre, da det er svært at sætte ord på medarbejdernes opfattelse af virksomhedens kultur, da mange af disse ting er underbevidste. Cultural Web er en model der bruges, til at forsøge at analysere området, og hjælpe med at vurdere om virksomheden er parat til at imødekomme de ændringer, et generationsskifte potentielt kan medføre for virksomhedens kultur. Dette vil især være relevant i situationen, hvor den ellers familiedrevne virksomhed generationsskiftes til en ekstern tredjemand, som formentlig vil have sine egne visioner for virksomheden, og ideer til hvordan den daglige gang skal foregå. Familiemæssige overvejelser/prioriteringer handler om hvorvidt et nuværende medlem i indehaverens familie ønsker et overtage virksomheden. I de mindre familiedrevne virksomheder, vil det ofte være indehaverens ønske at virksomheden drives videre af dennes børn. Er situationen at et barn gerne vil drive virksomheden, skal det vurderes om eventuelt øvrige børn ønskes tilgodeset. Dette kan skyldes at virksomheden overdrages fordelagtigt for erhververen, hvorfor øvrige familiemedlemmer måske også skal have en gave. Dette er en væsentlig problemstilling, der hvis ikke søges afklaret før gennemførelse af et generationsskifte kan skabe stridigheder i familien. Samtidig skal indehaverens og erhververens økonomiske stilling ved gennemførelsen overvejes, og indehaveren skal vurdere hvilken økonomisk situation han efterfølgende ønsker. Er det eksempelvis vigtigere at få en stor pose penge i hånden til sikring af pensionen, eller er indehaveren allerede økonomisk sikret? Eller er det måske vigtigere for indehaveren at sikre at erhververen har mulighed for at drive virksomheden videre, uden en stor økonomisk byrde som et generationsskifte potentielt kan medføre. Punktet Strategi/Optimering behandler de overvejelser og medførende indsatsområder som skal prioriteres op til datoen for overdragelsen af virksomheden. Samtidig spiller det her ind, om indehaveren ønsker at optimere sin fortjeneste ved overdragelsen, hvilket typisk sker ved overdragelse til tredjemand, eller om han er villig til at lette byrden for erhververen, for eksempel 13

15 fordi denne er et familiemedlem, som nævnt i tidligere afsnit. Her kan følgende områder med fordel overvejes: Fokus på generel kundepleje, for at afhjælpe situationen hvor kunderne i høj grad benytter virksomheden, grundet deres personlige relation til overdrageren. Medarbejderpleje, for at sikre at virksomheden kan fastholde de eksisterende medarbejdere, såfremt disse er vurderet til at have en væsentlig indflydelse på virksomhedens videre drift. Oplæring af ledelsen og eventuelt erhververen i at drive virksomheden, så overgangen bliver så optimal som mulig. Optimering af virksomhedens værdi vil ofte ske med henblik på at maksimere overdragens vederlag, og dermed fremtidige økonomiske stilling. Hvis denne i højere grad ønsker at lette den økonomiske byrde for erhververen, vil fokus i stedet ligge på eventuelle muligheder for at slanke virksomhedens balance 1. Endelig bør det overordnede tidsperspektiv for en overdragelse indgå i de indledende overvejelser. Hvis det efter en gennemgang af virksomheden besluttes at det er nødvendigt at foretage nogle ændringer førend det vurderes at et generationsskifte kan gennemføres succesfuldt, må det formodes at disse ændringer vil være noget tid om at kunne slå igennem. Endvidere kan visse omstruktureringsmodeller også indeholde et ejertidsperspektiv, som der bør tages højde for. Overstående er en generel fremgangsmåde, som måske ikke i lige høj grad er relevant for alle virksomheder som skal generationsskiftes. Det kan for eksempel virke overflødigt at skulle forsøge at analysere kulturen i eksempelvis en lille tømrervirksomhed med 2 ansatte, der ønsker at generationsskifte til en søn, som i øvrigt er den ene af de to ansatte. Når det er sagt, er det stadigvæk en god ide at være opmærksom på overstående punkter, om end indholdet og konklusionerne formentlig vil være større og mere fyldestgørende for store virksomheder, end for små. 1 Metoderne til fastsættelse af virksomhedens værdi efter disse overvejelser, vil konkret blive behandlet senere i opgaven, hvorfor punktet her udelukkende skal ses som overvejelsen af om det er optimering for overdragen, erhververen eller en kombination heraf der er målet. 14

16 Hårde værdier De hårde værdier er områder der vedrører de faktiske finansielle forhold ved et generationsskifte. Her er de områder der skal behandles følgende: Værdiansættelse af virksomheden. Økonomiske konsekvenser, herunder løsningsforslag til finansiering af vederlaget, hensynstagende til overdragerens fremtidige situation, og finansiering af den eventuelt udløste skattebetaling. Strukturelle omdannelser i virksomheden og ejerstrukturen. Dette afsnit vil ikke behandle overstående punkter vedrørende de hårde værdier yderligere, da disse vil blive behandlet i særskilte afsnit senere i opgaven. 15

17 Værdiansættelse af anparter Værdiansættelsen af anparterne er væsentlig i forbindelse med et generationsskifte, da det er afgørende for beskatningen af en eventuel avance. Værdiansættelsen skal som hovedregel ske til værdien i handel og vandel 2. Når det omhandler børsnoterede aktier eller en handel af unoterede aktier mellem to uafhængige parter, vil dette ikke udgøre et problem, da parterne har modstridende interesser. Køber vil derfor prøve at få prisen så langt ned som muligt, mens sælger vil prøve at få en så høj pris som muligt. Problematikken ved et generationsskifte er derfor at fastsætte den helt rigtige værdi, da parterne ofte ikke vil have modstridende interesser. Det kan eksempelvis være tilfældet ved et generationsskifte fra far til søn, hvor der kunne være en interesse i en lavere salgspris end den egentlige markedsværdi. Værdiansættelse til markedsværdi lyder umiddelbart simpelt, men udfordringen opstår når der ikke er nogen salgspriser at sammenligne med. Som oftest vil det ikke være muligt at finde en virksomhed der netop er solgt og som minder om virksomheden der skal værdiansættes, da der er så mange forhold at tage hensyn til. Ikke kun branche og størrelse spiller en rolle, men også beliggenheden og forskellige kernekompetencer kan gøre en stor forskel på værdiansættelsen. SKAT har derfor udarbejdet cirkulærer der anviser hvordan værdiansættelsen skal ske. Der eksisterer tre forskellige sæt af retningslinjer for værdiansættelse fra SKAT, som består af værdiansættelsescirkulæret fra 1982, TSS-cirkulærerne fra 2000 og værdiansættelsesvejledningen. SKAT udsendte den nye værdiansættelsesvejledning i 2009 og gjorde dermed anvendelsen af TSScirkulære og mere begrænset. Hensigten med værdiansættelsesvejledningen er at den skal vedrøre alle koncerninterne overdragelser 3. Værdiansættelsesvejledningen Vejledningen ligger vægt på tre grundlæggende værdiansættelsestilgange; en indkomstbaseret, markedsbaseret og en omkostningsbaseret. Værdiansættelsesvejledningen fokuserer mere på den fremtidige værdi og indtjening, i modsætning til TSS-cirkulærerne fra 2000, hvor værdiansættelsen tager udgangspunkt i historiske tal. 2 Handelsværdi 3 Overdragelser mellem interesseforbundne parter 16

18 Den indkomstbaserede tilgang tager udgangspunkt i den fremtidige indkomst. Det vil sige at der tages udgangspunkt i fremtidige pengestrømme som tilbagediskonteres for at finde nutidsværdien, som skal bruges ved værdiansættelsen. DCF- og EVA-modellen er modeller der ofte anvendes ved tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. Den markedsbaserede tilgang fokuserer på markedsværdien af sammenlignelige virksomheder. Det kan enten ske ved en direkte eller en relativ prissammenligningstilgang. I praksis vil det være svært at finde en direkte prissammenligning, da ingen virksomheder er ens og selv små forskelle kan have stor indvirkning på den reelle markedspris. Den relative pris tager udgangspunkt i regnskabsmæssige nøgletal, som sammenlignes med nøgletal for de sammenlignelige virksomheder. Den omkostningsbaserede tilgang fokuserer på de omkostninger der er medgået til anskaffelsen af aktiverne i virksomheden eller de omkostninger der skal afholdes for at anskaffe tilsvarende aktiver. Svagheden ved at fokusere på de omkostninger der er medgået til anskaffelsen, er at den ikke fokuserer på fremtiden, men i stedet på historiske tal som det også var tilfældet med TSS-cirkulærerne fra Vejledningen indeholder langt mere omfattende værdiansættelsesmetoder end TSS-cirkulærerne fra 2000, men cirkulærerne kan ikke helt afskrives, da de fortsat vil være relevante for mindre virksomheder. 5 4 Se SKATs værdiansættelsesvejledning 5 Se afsnit nedenfor TSS-cirkulærer fra

19 TSS-cirkulærerne fra 2000 TSS-cirkulære er cirkulæret om værdiansættelse af aktier og anparter mens TSS-cirkulære er cirkulæret om værdiansættelse af goodwill. Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter Både unoterede og noterede aktier og anparter 6 skal værdiansættes til handelsværdi. For børsnoterede aktier er det simpelt, da handelsværdien vil fremgå af den aktuelle kursværdi. For unoterede aktier vil handelsværdien ofte ikke være kendt og hjælpereglen kan derfor bruges. Hjælpereglen er beskrevet i dette cirkulære og tager udgangspunkt i de aktiver og passiver der fremgår af den seneste årsrapport for selskabet. Der er dog nogle poster som skal korrigeres for at kunne afspejle selskabets handelsværdi: Fast ejendom Unoterede aktier i associerede og tilknyttede virksomheder Udskudt skat Egne anparter Goodwill Fast ejendom skal fremgå som den seneste offentlige ejendomsvurdering, såfremt den ikke allerede gør det i årsrapporten. Ombygningsomkostninger som ikke indgår i den offentlige ejendomsvurdering, kan tillægges værdien. Udenlandske ejendomme vil indgå til den bogførte værdi, da SKAT ikke har offentlige ejendomsvurderinger på disse. Unoterede aktier i associerede og tilknyttede selskaber skal ligeledes opgøres efter hjælpereglen, hvilket vil sige den regnskabsmæssige værdi, korrigeret for ovenstående punkter. Den opgjorte udskudte skat korrigeres såfremt den udskudte skat vedrører nogle af de regnskabsmæssige poster der er reguleret. Negativ udskudt skat kan godt indgå, men kun til en værdi under kurs 100. Værdi af egne aktier kan ikke indgå. Såfremt der er en bogført værdi af egne aktier, skal denne ikke medtages i handelsværdien. Aktiekapitalen skal ligeledes reduceres med andelen af egne aktier. Goodwill skal korrigeres efter TSS-cirkulæret som er beskrevet i afsnittet nedenfor. 6 Herefter omtalt samlet som aktier 18

20 Hjælpereglen kan i visse tilfælde fraviges hvis det ikke giver en retvisende handelsværdi. Fravigelsen kan både være for så vidt angår en enkelt post, men også som helhed. Goodwillcirkulæret Goodwillcirkulæret behandler overdragelser mellem interesseforbundne parter. Goodwill beregnes i henhold til den beregningsmodel der er beskrevet i cirkulæret. Såfremt der er en kutyme for værdiansættelsen af goodwill indenfor branchen, kan disse danne grundlag for beregningen af goodwill. I øvrige tilfælde følges beregningsmodellen. Beregningsmodellen er en meget forenklet og standardiseret model, som den nye værdiansættelsesvejledning netop skal gøre op med. Beregningsmodellen er anvendelig i langt færre situationer og er derfor kun egnet til værdiansættelsen i mindre virksomheder. Det kræver dog at indtjeningen er stabil og at omfanget af immaterielle aktiver er begrænset. Betingelsen om den stabile indtjening skyldes at beregningsmodellen tager udgangspunkt i de seneste tre års årsrapporter. Såfremt virksomheden ikke har udarbejdet årsrapporter de seneste tre år, kan det skattemæssige resultat anvendes i stedet. Det kan dog være nødvendigt at beregne de regnskabsmæssige resultater, så beregningen bliver korrekt. Når der tages udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat, skal der korrigeres for følgende poster: Ikke udgiftsført løn eller vederlag til medarbejdende ægtefælle Finansielle indtægter + Finansielle udgifter +/ Ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven + Afskrivninger på tilkøbt goodwill Tabel 1 For at kunne korrigere for løn til medarbejdende ægtefælle, kræver det at det er en personlig virksomhed, da det ellers vil være en normal ansat. De øvrige poster der skal korrigeres, vil fremgå direkte af årsrapporten. Når der tages udgangspunkt i det skattemæssige resultat, er der nogle andre poster der skal korrigeres for: 19

21 Medarbejdende ægtefælle Finansielle indtægter + Finansielle udgifter + Investeringsfondshenlæggelser + Forskudsafskrivninger +/ Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster + Afskrivninger på tilkøbt goodwill Tabel 2 Der kan ligeledes udelukkende korrigeres for medarbejdende ægtefælle hvis det er en personlig virksomhed. Disse korrektioner der er beskrevet ovenfor, både for det regnskabsmæssige og det skattemæssige, skal gøres for alle tre år. Herefter udregnes det vægtede gennemsnit. Det gøres for at sikre at det seneste år tæller mest og det første år tæller mindst. Tredje sidste år x 1 X Næstsidste år x 2 Y Sidste år x 3 Z Vægtet resultat Sum / 6 Tabel 3 Ved at dele de regulerede resultater med 6, fås det vægtede resultat som bruges i beregningen af goodwill. Det vægtede resultat er udgangspunkt for beregningen og udviklingstendensen skal nu tillægges/fratrækkes det vægtede resultat. Udviklingstendensen beregnes af forskellen mellem det tredje sidste år og det sidste år delt med 2. Udviklingstendensen kan dog kun tillægges/fratrækkes såfremt der har været en konstant resultatmæssige udvikling. Herefter fratrækkes driftsherreløn. Dette gælder kun for personligt ejede virksomheder og interessentskaber, hvor driftsherrelønnen beregnes for hver deltager. Driftsherrelønnen udgør 50 % af det resultat der er beregnet indtil videre. Den skal dog minimum udgøre og maksimalt 1 mio. Dernæst fratrækkes forrentning af aktiver. Forrentningen inkluderer dog ikke goodwill og driftsfremmede aktiver. De øvrige af virksomhedens aktiver forrentes med kapitalafkastsatsen på overdragelsestidspunktet tillagt 3 %. 20

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Fakta og baggrund om formueskattekursen

Fakta og baggrund om formueskattekursen Regeringen har ophævet reglerne om værdiansættelse efter den såkaldte formueskattekurs. Dette er sket med virkning fra den 5. februar 2015. Reglerne er hidtil blevet brugt i forbindelse med overdragelse

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere