INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud"

Transkript

1 INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

2 Velkommen! Uddannelse til inklusionsleder er et uddannelsesforløb for alle ledere i Køge Kommunes dagtilbud. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke lederen i arbejdet med at tilrettelægge og drive inklusionsprocesser i den lokale institution. Målet er at udvikle de bedste betingelser for, at alle børn i kommunens institutioner oplever sig kvalitativt inkluderet i vigtige fællesskaber. Uddannelsen tager udgangspunkt i Køge Kommunes fire pejlemærker for inklusion 1 : Professionelt og tydeligt lederskab Reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion Evalueringskultur Forældresamarbejde Uddannelsen samler de fire pejlemærker under overskriften Ledelse af Inklusion og knytter pejlemærkernes tematikker sammen i to overordnede fokusområder: 1 På vej mod en inkluderende praksis Køge Kommune 2014 a) Dels fokus på ny viden om ledelse af inklusions- og forandringsprocesser, herunder viden om samarbejde og inddragelse af både medarbejdergruppen og forældre i inklusionsarbejdet. b) Dels fokus på læring og refleksion. Uddannelsen er bygget op over principper for aktionslæring for at sikre at den læring og udvikling, der sker i forløbet, også integreres i institutionernes hverdagspraksis. Temaer og fokusområder er illustreret i figur 1: PROFESSIONELT LEDERSKAB Viden om ledelse af forandringsprocesser Inklusion som drivkraft til udvikling Læring, aflæring og motivation i medarbejdergruppen Brug af pædagogiske læreplaner som inklusionsredskab Mål og planlægning af inklusionspraksis Evaluering i hverdagen EVALUERINGSKULTUR Fokus på samarbejde og relationer LEDELSE AF INKLUSION Fokus på læring og refleksion Figur 1: Pejlemærker og fokusområder FORÆLDRESAMARBEJDE Inklusion af forældre og med forældre Inklusion som fællesskabende praksis Viden om inklusion Metoder til refleksion om inklusionspraksis Didaktik i dagtilbud FORÆLDRESAMARBEJDE Design Uddannelsen er 2 årig og påbegyndes i august Deltagerne er alle ledere af dagtilbud. De er områdeledere, ledere af dagplejen samt ledere fra kommunale, private og selvejende institutioner. Uddannelsen er designet ud fra tre principper: Den viden som præsenteres er ny og relevant; der tages udgangspunkt i ny forskningsbasseret viden, som udvælges under hensyn til om den er anvendelig og relevant i praksis. Uddannelsen skal koble sig til institutionernes igangværende inklusionsarbejde. Uddannelsens indhold og aktiviteter skal kobles til det, deltagerne er engageret i, og i forvejen arbejder med. Læringsprincippet er aktionslæring, som sikrer at ny viden og læring forankres i konkrete forandringsprocesser i praksis. Designet består af forskellige uddannelseselementer, dvs. der etableres forskellige rum for læring se figur 2. Deltagerne bevæger sig mellem forskellige grupper gennem forløbet. Læring sker både i egen medarbejdergrupper, med sine nære lederkolleger og på tværs af ledergruppen. Herved sikres at der er meningsfuld sammenhæng mellem ledelse af inklusion og institutionernes hverdagspraksis. TEMADAGE For ledere og medarbejdere PULJE til lokale aktion AKTIONS -LÆRING Lokale aktioner Figur 2: Uddannelseselementer UDDANNELSES -MODULER GRUPPER AFSLUTTENDE OPGAVE På de følgende sider beskrives de forskellige uddannelseselementer og du kan finde nærmere beskrivelser af indholdet og aktiviteter under de enkelte uddannelsesmoduler.

3 Uddannelsesmoduler Der er 6 uddannelsesmoduler i forløbet. Hvert modul sætter fokus på et bestemt aspekt af inklusionsledelse, som der arbejdes med i den efterfølgende periode. De seks moduler har overskrifterne inklusion (2 moduler), professionelt lederskab i forandringsprocesser, refleksionskultur, forældresamarbejde og evalueringspraksis. Fælles undervisningsdage Alle uddannelsesmoduler tager afsæt i en hel uddannelsesdag, hvor alle dagtilbuds-/ institutionsledere og områdeledere deltager. På fælles undervisningsdage præsenteres teorier og metodiske modeller for arbejdet med ledelse af inklusion og refleksiv praksis. Herefter arbejder deltagerne med uddannelsesmodulets tema i uddannelsens forskellige læringsrum, herunder i egen praksis. Temadage Ved begyndelsen af hver uddannelsesår afholdes en fælles temadag for ledere og medarbejdere. Temadagene skal sikre en fælles forståelse af inklusionsbegreber og tilføre ny inspiration til både ledere og medarbejdere. Temadagene danner derved grundlag for at udvikle fælles sprog, forståelse og begrebssæt, og styrker lederens mulighed for at få alle med i de lokalt formulerede aktioner. Målet med temadagene er såvel at inspirere til nye inklusionstiltag, som at kvalificere det inklusionsarbejde, som allerede foregår i institutionerne Lokale aktioner På baggrund af inspiration fra fælles undervisningsdage og temadage formulerer hver enkelt deltager et eller flere aktionslæringsforløb lokale aktioner som der nu arbejdes med gennem uddannelsesforløbet. Lokale aktioner kan knyttes til det inklusionsarbejde den pågældende institution i forvejen er optaget af, og formuleres i et tæt samarbejde mellem leder og medarbejdere. Arbejdet med lokale aktioner skal sikre, at de anvendte teorier om inklusion og inklusionsledelse forankres meningsfuldt i institutionernes hverdagspraksis. Ansøgning om puljemidler I forbindelse med uddannelsen er der afsat midler til gennemførelse af lokale aktioner. Det betyder, at institutionen kan ansøge en central pulje om økonomiske midler til fx vikardækning, materiale, ekstra kurser o.l., som er tilknyttet et lokalt aktionslæringsforløb 2. Læringsgrupper I læringsgrupper reflekterer deltagerne over og kvalificerer de igangværende lokale aktioner, ligesom der sættes fokus på den enkelte leders individuelle læringsproces. I grupper på ca personer arbejdes dels med at omsætte ny viden og teori fra uddannelsesdagene til praksis og dels med at drage læring af de erfaringer, som opstår i forbindelse med de lokale aktioner. I lærings-grupperne lærer deltagerne af og med hinanden. Læringsgrupperne sammensættes efter relevans, dvs. at man i perioder kan arbejde i læringsgrupper med personer, man i forvejen arbejder tæt sammen med - fx i eget område -, mens der i andre perioder arbejdes i tværgående læringsgrupper. 2 Rekvirér evt. ansøgningsskema hos Anne-Marie Jensen Afsluttende opgave Deltagerne afleverer ved forløbets afslutning en skriftlig opgave af et omfang på 5-7 sider. Opgaven tager udgangspunkt i en problemformulering, dvs. et teoretisk og praksisrelevant tema, som lederen ønsker at undersøge. I opgaven inddrages praksiseksempler fra et eller flere af de aktionslæringsforløb, som lederen har gennemført, og der knyttes an til nogle af de teoretiske perspektiver som er anvendt i forløbet. Alle deltagere får individuel feedback på deres opgave. REFLEKSION OMSÆTTE NY VIDEN AKTIONSLÆRING IAGTAGELSE/ UNDERSØGELSE INSPIRATION/ FORUNDRING AKTION/ EKSPERIMENT

4 Køge Kommunes Dagtilbud sætter Inklusion på dagsorden gennem arbejdet med de 4 pejlemærker. Med dette fælles uddannelsesprojekt vil vi på tværs af alle driftsformer skabe høj kvalitet for alle børn. Uddannelsesprojektet fokuserer på at styrke lederen i at lægge strategi og drive lokale projekter, der fremmer inklusion. Projektet tager udgangspunkt i den mangfoldighed der præger Køge Kommunes dagtilbud og gennem lokale inklusionsprojekter tages der udgangspunkt, lige netop der hvor det giver mening lokalt. Forældrene spiller en afgørende rolle for at inklusionen lykkes. Samarbejde og inddragelse med forældre, er derfor et kernebegreb i forløbet. Jeg ønsker alle god arbejdslyst og held og lykke i arbejdet. Dagtilbudschef Kirsten Vedel Eriksen

5 UDDANNELSESMODULER 1. ÅR UDDANNELSESMODULER 2. ÅR 1. MODUL 1. TEMADAG MED MEDARBEJDERE 2. MODUL 3. MODUL 4. MODUL 2. TEMADAG MED MEDARBEJDERE 5. MODUL 6. MODUL Inklusionslandskabet i Køge Kommune 1.0 Hvad ved vi? Hvad kan vi? Hvad kalder fremtiden på? Hvordan skal inklusion i Køge se ud? (Mål) (Metode: U-proces) Mål for institutioner + områder 1. GRUPPE: Design af lokale aktioner Professionelt lederskab i forandringsledelse Ledelse af samarbejde, læring og udvikling Forandringens psykologi Ledelse gennem paradokser Hvordan får lederen alle med? Hvad er modvilje mod forandring? Og hvordan kan vi komme den i møde? Projektstyringens ABC? Hvem skal inviteres ind, hvornår og til hvad? Årshjul for lokale aktioner/aktionslæringsforløb 2. GRUPPE: Projektplanlægning i årshjul Reflekteret praksis Den lærende organisation Reflekterende processer Udvikling af evalueringskultur hvordan? Kollegial coaching med fokus på organisation, forandring og læring 3. GRUPPE: Design af nye aktioner Forældre- Samarbejde Forskellige samarbejdsformer i forældresamarbejdet Inklusion som samskabende praksis Mentalisering som ingrediens i samarbejde Kollegial coaching udfordringer i forældresamarbejdet 4. GRUPPE: Aktioner; forældre samarbejde Inklusionslandskabet i Køge Kommune 2.0 Hvor langt er vi? Hvad kan vi nu, som vi ikke kunne før? Hvad har vi behov for at arbejde videre med? Justering af mål? (Metode: U-proces) Introduktion til afsluttende opgave 5. GRUPPE: Ledelse opad, udad, nedad og fremad Evalueringspraksis Evalueringens hvem, hvad, hvor (evalueringsteori) Evaluerings-metoder Fra teori til praksis Udvikling og fastholdelse af en evalueringskultur Evaluering af Uddannelsesforløbet Afsluttende opgave - feedback og deling af læringspointer 6. GRUPPE: Evaluerings aktioner 7. GRUPPE: Fremtid

6 1. Modul: Inklusionslandskabet i Køge Kommune 1.0 På uddannelsens første fælles undervisningsdag tegner vi et fælles billede over inklusionslandskabet i Køge set fra et ledelsesperspektiv. Vi arbejder med spørgsmål som: Hvad arbejder vi med allerede? Hvilke spændende tiltag er der i gang? Hvad betyder inklusion for os? Hvilke fordringer står vi overfor? Hvad kalder fremtiden på? Og hvordan skal fremtidens inklusionsarbejde se ud? Dagen er tilrettelagt med inspiration fra Teori U 3 og inspirerer eksemplarisk til nytænkning om forandring i institutioner, organisationer og praksis. Deltagerne får indblik i Teori U s forandringsforståelse gennem deltagelse i en U-proces. 1. Modul består af: Fælles uddannelsesdag for alle ledere og områdeledere Temadag for både ledere og medarbejdere 1 læringsgruppe Temadag 1 for både ledere og medarbejdere: Inkluderende fællesskaber På temadagen præsenteres forskellige teorier og perspektiver på inklusionsarbejdet. Deltagerne inviteres til 5 workshops med overskrifterne: Mentalisering Inklusion & læreplaner Vi kan alle skabe forandring Refleksionspraksis Skabende fællesskaber Den fælles temadag skaber grundlag for fælles forståelser og fælles sprog om inklusion, både på tværs af kommunens institutioner og i den enkelte institution. Samtidig inspireres til hvordan inklusionsarbejdet i den enkelte institution kan udvikles. Herunder udvikles også idéer til kommende aktionslæringsforløb. Mentalisering det handler om at skabe mening Inklusion & læreplaner TEMAER Inklusionsteori Aktionslæring Refleksionspraksis Vi kan alle skabe forandring Skabende fællesskaber Tid & sted: 22. September fra kl Comwell, Køge Strand Deltagere: Medarbejdere, ledere og områdeledere Tid & sted: 4. Oktober kl Comwell, Køge Strand Undervisning og proces: Inge Schoug Larsen, Vicki Sieling, Bente Lynge, Suzanne Krogh og Mette Møller 3 Find litteratur om Teori U på hjemmesiden

7 Læringsgruppe 1 I oktober etableres de første læringsgrupper og læringsgruppernes formål og arbejdsform defineres. Den første opgave i læringsgrupperne bliver, at alle deltagere formulerer egne læringsmål i forhold til de lokale aktioner, som de har formuleret sammen med deres medarbejdere på Temadag 1. Der sættes fokus på den enkelte leders opgaver og udfordringer i arbejdet med ledelse af de lokale aktioner som den enkelte institution skal arbejde med. Der knyttes an til det inklusionsarbejde lederen i forvejen er optaget af. Tid & sted: 9. Oktober kl Comwell, Køge Strand

8 2. Modul: Professionelt lederskab i forandringsledelse 2. Modul består af: 2 fælles undervisningsdage 1 læringsgruppe Uddannelsens andet modul består af 2 hele dage for alle deltagere, hvor der arbejdes både teoretisk og metodisk med temaet; lederskab i forandringsprocesser. Dag 1 På første undervisningsdag præsenteres deltagerne for ny teori om forandringsledelse, herunder ledelse af samarbejde, læring og udvikling af nye handleformer i medarbejdergruppen. Vi skal tale om forandringens psykologi, herunder forandring der opstår ud af ledelse i paradokser og om ledelse af kreative refleksionsprocesser i medarbejdergruppen. På dagen adresseres spørgsmål som: Hvordan får lederen alle med? Hvordan etableres en fælles forståelse af WHAT, WHY and HOW? Hvordan tilrettelægges og ledes en kreativ udfordring af medarbejdere? Hvordan kan ledere kontinuerligt koble nye udfordringer meningsfuldt til kendt viden og praksis? Hvad er modvilje mod forandring? Og hvordan kan vi komme den i møde? Tid & sted: 6. November kl Smålandshavet ved Karrebæksminde Dag 2 På den anden undervisningsdag præsenteres deltagerne for teori og metode for projektplanlægning og projektstyring. Om eftermiddagen arbejder vi i læringsgrupper, hvor alle deltagere udarbejder en projektplan som styringsredskab gennem resten af uddannelsesforløbet. Der arbejdes med spørgsmål som: Projektstyringens ABC? Hvordan sikres en god balance mellem hverdagspraksis og udvikling? Hvordan planlægges relevante faglige forstyrrelser i praksis? Hvad er god strategi for hvem der skal inviteres hvornår og til hvad? Hvordan inviteres relevante aktører i udviklingen af inklusionspraksis ind på det rette tidspunkt i projektforløbet og til den rette opgave? Årshjul for lokale aktioner/aktionslæringsforløb Læringsgruppe 2 Uddannelsens anden læringsgruppe ligger i umiddelbar forlængelse af modulets anden undervisningsdag. Om eftermiddagen d. 7. november arbejder deltagerne med at formulere strategi og planlægning for lokale aktioner i uddannelsesperioden. Tid & sted: 7. November kl Smålandshavet ved Karrebæksminde Undervisning og proces: Maibritt Højgaard & Vicki Sieling

9 3. Modul: Reflekteret praksis Refleksions- og evalueringspraksis er et af de vigtige pejlemærker som uddannelsen tager udgangspunkt i. På dette modul skal vi arbejde med overskrifter som: Den lærende organisation Reflekterende processer i hverdagens pædagogik 3. Modul består af: 1 fælles uddannelsesdag 1 læringsgruppe På modulets fælles undervisningsdag tager vi udgangspunkt i teori om den lærende organisation. Vi skal undersøge hvordan lederen kan skabe rammer for, at medarbejdere deler viden, læring og refleksion om inklusionsprocesser. En vifte af refleksive øvelser og praksisformer præsenteres til inspiration, ligesom vi undersøger, hvordan kollegial sparring kan systematiseres som del af den daglige praksis. Hvis inklusion skal virke i hverdagen, er det helt centralt at den igangværende inklusionspraksis løbende reflekteres. Læringsgruppe 3 I den tredje læringsgruppe adresseres udviklingen af en reflekteret praksis. Deltageren arbejde med at designe relevante refleksionsrum for egen institution, og giver hinanden sparring og inspiration; hvordan skaber jeg en lærende organisation? Hvordan sætter jeg gode betingelser op for mine medarbejderes kreativitet? Områdelederne arbejder i en selvstændig læringsgruppe med spørgsmålet: Ledelse af inklusionsledelse. Områdelederne formulerer egne læringsspørgsmål som har til formål at udvikle en refleksiv praksis i områdegrupperne. Tid & sted: 11. Marts kl Comwell, Køge Strand Tid & sted: 14. april kl Comwell, Køge Strand

10

11 4. Modul: Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 4 moduls gennemgående tema og på den fælles undervisningsdag præsenteres teori om forældresamarbejde, herunder forskellige former for involvering af forældrene i den pædagogiske praksis. 4. Modul består af: 1 fælles uddannelsesdag 1 temadag for medarbejdere, ledere og områdeledelse 1 læringsgruppe Vi skal arbejde med spørgsmål som: Hvordan engagerer vi forældrene i inklusionsarbejdet? Hvad skal forældrenes opgave være? Hvordan forstår vi forældresamarbejdet fra et inklusionsperspektiv? Hvordan kommer vi fra konsensuskultur til dialogkultur? Og hvad ligger der i disse begreber? Inklusion som samskabende praksis Mentalisering som vigtig kompetence i inklusion og forældresamarbejde Forældresamarbejde i overgange; inkluderende overgangsprocesser Temadag 2: Videndeling Videndeling, videreudvikling og ny inspiration er nøgleord på den anden temadag for både ledere og medarbejdere. Medarbejdere på tværs af institutioner deler erfaringer fra forløbet og præsenterer den høst af ny viden, der er gjort i forbindelse med de mange lokale aktioner. Under relevante overskrifter; fx forældresamarbejde, refleksionspraksis, inklusion af børn i vanskeligheder, eller andre temaer, præsenterer deltagerne, hvordan de har udforsket og udviklet praksis. Forældre samarbejde Workshop Inklusion 2.0 TEMAER & WORKSHOPS Workshop Workshop Workshop Tid & sted: 10 september kl Comwell, Køge Strand Deltagere: Medarbejdere, ledere og områdeledere Tid & sted: 24. Oktober 2014 kl Comwell, Køge Strand

12 Læringsgruppe 4 I den fjerde læringsgruppe sættes der særlig lys på, hvordan allerede planlagte forældrearrangementer og forældreinddragelsesforløb kan kvalificeres med inklusionsperspektivet. Hvordan kan traditionsbundne forældrearrangementer designes, så de styrker samarbejdet omkring inklusionspraksis i hverdagen? I denne læringsgruppe arbejder lederen med de særlige ledelsesopgaver der ligger i, at inspirere medarbejderne til at se forældresamarbejdet i nye perspektiver. Der ses på hvordan lederen kan arbejde aktivt med ledelse af medarbejder-forældre relationer. Deltagere: Medarbejdere, ledere & områdeledere Tid & sted: 3. November kl Comwell, Køge Strand

13 5. Modul: Inklusionslandskabet i Køge Kommune 2.0 Læringsgruppe 5 Udarbejdelse af opgave Den femte fælles uddannelsesdag bruger vi på at skabe et nyt overblik. Praksis for inklusion har ændret sig, vi har fundet nye veje i inklusionsarbejdet. 5. Modul består af: 1 fælles uddannelsesdag 1 fælles undervisningsdag 1 læringsgruppe På dagen vil vi tegne et nyt billede af inklusionslandskabet i Køge ud fra spørgsmål som: Hvad er inklusion i Køge Kommune? Og hvordan arbejder vi med det? Hvor langt er vi nået i forhold til vores opstillede mål? Hvad kan vi nu, som vi ikke kunne før? Hvad har vi behov for at arbejde videre med? Justering af mål? På dagen arbejder vi metodisk i en U-proces, hvor deltagerne får mulighed for at kigge tilbage, se på både nuet og fornemme fremtiden. Endelig inspirerer dagen til den forestående skriftlige opgave, som deltagerne skal i gang med. I den femte læringsgruppe arbejder deltagerne med overskrifterne, ledelse opad, nedad, fremad. Vi ser på de forskellige retninger for ledelse, som lederen må have opmærksomhed på, for at fastholde og udvikle den viden, der er udviklet omkring inklusionsprocesser gennem uddannelsesforløbet. Vi kigger både på ledelse i forhold til politiske niveauer og medarbejder niveauer. Under dette modul formulerer alle deltagere den problemstilling eller tematik, som de vil arbejde med i afleveringsopgaven. Opgaven skal præsentere eksempler fra de lokale aktioner, som deltageren har tilrettelagt og været involveret i, og disse eksempler reflekteres teoretisk, dvs. knyttes an til de teoretiske perspektiver, som er anvendt gennem forløbet. Der er mulighed for at arbejde i grupper under udarbejdelsen af opgaven samt mulighed for at udarbejde opgaven i forskellige præsentationsformer. Tid & sted: 19. Januar kl Comwell, Køge Strand Tid & sted: 3. Februar kl Comwell, Køge Strand

14 6. Modul: Evalueringspraksis Læringsgruppe 6 Aflevering og feedback på opgave Uddannelsens sidste modul handler om evaluering. På det sjette moduls undervisningsdag skal vi beskæftige os med evalueringsteori og forskellige evalueringsmetoder. Deltagerne præsenteres for Evalueringens hvem, hvad, hvor, og vi ser på, hvordan vi kan omsætte evalueringsteori relevant til praksis. På dagen beskæftiger vi os også overordnet med en evaluering af uddannelsesforløbet. I den forbindelse lærer vi en metode for evaluering af længere forløb, som deltagerne efterfølgende kan anvende i egen institution. Tid & sted: 10. Marts kl Comwell, Køge Strand 6. Modul består af: 1 fælles undervisningsdag 2 læringsgrupper I den sjette læringsgruppe planlægges lokale aktioner for arbejdet med evaluering i de enkelte institutioner. Deltagerne designer hvordan systematiske metoder for refleksion og evaluering skal blive en del af hverdagspraksis fremover. Tid & sted: 5. april fra kl Comwell, Køge Strand Undervisning og proces: Inge Schoug Larsen & Vicki Sieling I løbet af det sjette modul færdiggør alle deltagere deres opgave som afleveres senest d. 25. Maj Alle deltager gives feedback, svarende til 30 minutter ved en individuel samtale. Feedback gennemføres i juni måned. Læringsgruppe 7 I den sidste læringsgruppe beskæftiger vi os med fremtiden. Hvilke udfordringer i inklusionsarbejdet venter i fremtiden? Hvad glæder vi os til? På dagen ser i særlig ind til samarbejdet på tværs af ledergruppen i Køge Kommunens dagtilbud, kommunale, selvejende som private. Hvordan skal vi indrette fremtidens samarbejde for at sikre inklusionspraksis fremover? Hvordan sikrer vi en refleksiv praksis i ledergruppen? Tid & sted: 15. Juni kl Comwell, Køge Strand Undervisning og proces: Inge Schoug Larsen & Vicki Sieling

15 Psykologisk praksis

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VIDA-statusrapport 3. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Midtvejsanalyser. Bente Jensen (red.)

VIDA-statusrapport 3. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Midtvejsanalyser. Bente Jensen (red.) VIDA-statusrapport 3 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Midtvejsanalyser Bente Jensen (red.) 11 VIDA-forskningsserien 2012:01 VIDA-forskningsserien 2012:01 VIDA STATUSRAPPORT

Læs mere

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning

Læs mere

Det kan hurtigt blive for sent - Akut hjælp til udsatte børn

Det kan hurtigt blive for sent - Akut hjælp til udsatte børn Det kan hurtigt blive for sent - Akut hjælp til udsatte børn 2010 Afslutningsrapport Projekterfaringer og resultater Søren Kai Christensen Indhold Forord..........................................................................

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere