INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud"

Transkript

1 INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

2 Velkommen! Uddannelse til inklusionsleder er et uddannelsesforløb for alle ledere i Køge Kommunes dagtilbud. Formålet med uddannelsesforløbet er at styrke lederen i arbejdet med at tilrettelægge og drive inklusionsprocesser i den lokale institution. Målet er at udvikle de bedste betingelser for, at alle børn i kommunens institutioner oplever sig kvalitativt inkluderet i vigtige fællesskaber. Uddannelsen tager udgangspunkt i Køge Kommunes fire pejlemærker for inklusion 1 : Professionelt og tydeligt lederskab Reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion Evalueringskultur Forældresamarbejde Uddannelsen samler de fire pejlemærker under overskriften Ledelse af Inklusion og knytter pejlemærkernes tematikker sammen i to overordnede fokusområder: 1 På vej mod en inkluderende praksis Køge Kommune 2014 a) Dels fokus på ny viden om ledelse af inklusions- og forandringsprocesser, herunder viden om samarbejde og inddragelse af både medarbejdergruppen og forældre i inklusionsarbejdet. b) Dels fokus på læring og refleksion. Uddannelsen er bygget op over principper for aktionslæring for at sikre at den læring og udvikling, der sker i forløbet, også integreres i institutionernes hverdagspraksis. Temaer og fokusområder er illustreret i figur 1: PROFESSIONELT LEDERSKAB Viden om ledelse af forandringsprocesser Inklusion som drivkraft til udvikling Læring, aflæring og motivation i medarbejdergruppen Brug af pædagogiske læreplaner som inklusionsredskab Mål og planlægning af inklusionspraksis Evaluering i hverdagen EVALUERINGSKULTUR Fokus på samarbejde og relationer LEDELSE AF INKLUSION Fokus på læring og refleksion Figur 1: Pejlemærker og fokusområder FORÆLDRESAMARBEJDE Inklusion af forældre og med forældre Inklusion som fællesskabende praksis Viden om inklusion Metoder til refleksion om inklusionspraksis Didaktik i dagtilbud FORÆLDRESAMARBEJDE Design Uddannelsen er 2 årig og påbegyndes i august Deltagerne er alle ledere af dagtilbud. De er områdeledere, ledere af dagplejen samt ledere fra kommunale, private og selvejende institutioner. Uddannelsen er designet ud fra tre principper: Den viden som præsenteres er ny og relevant; der tages udgangspunkt i ny forskningsbasseret viden, som udvælges under hensyn til om den er anvendelig og relevant i praksis. Uddannelsen skal koble sig til institutionernes igangværende inklusionsarbejde. Uddannelsens indhold og aktiviteter skal kobles til det, deltagerne er engageret i, og i forvejen arbejder med. Læringsprincippet er aktionslæring, som sikrer at ny viden og læring forankres i konkrete forandringsprocesser i praksis. Designet består af forskellige uddannelseselementer, dvs. der etableres forskellige rum for læring se figur 2. Deltagerne bevæger sig mellem forskellige grupper gennem forløbet. Læring sker både i egen medarbejdergrupper, med sine nære lederkolleger og på tværs af ledergruppen. Herved sikres at der er meningsfuld sammenhæng mellem ledelse af inklusion og institutionernes hverdagspraksis. TEMADAGE For ledere og medarbejdere PULJE til lokale aktion AKTIONS -LÆRING Lokale aktioner Figur 2: Uddannelseselementer UDDANNELSES -MODULER GRUPPER AFSLUTTENDE OPGAVE På de følgende sider beskrives de forskellige uddannelseselementer og du kan finde nærmere beskrivelser af indholdet og aktiviteter under de enkelte uddannelsesmoduler.

3 Uddannelsesmoduler Der er 6 uddannelsesmoduler i forløbet. Hvert modul sætter fokus på et bestemt aspekt af inklusionsledelse, som der arbejdes med i den efterfølgende periode. De seks moduler har overskrifterne inklusion (2 moduler), professionelt lederskab i forandringsprocesser, refleksionskultur, forældresamarbejde og evalueringspraksis. Fælles undervisningsdage Alle uddannelsesmoduler tager afsæt i en hel uddannelsesdag, hvor alle dagtilbuds-/ institutionsledere og områdeledere deltager. På fælles undervisningsdage præsenteres teorier og metodiske modeller for arbejdet med ledelse af inklusion og refleksiv praksis. Herefter arbejder deltagerne med uddannelsesmodulets tema i uddannelsens forskellige læringsrum, herunder i egen praksis. Temadage Ved begyndelsen af hver uddannelsesår afholdes en fælles temadag for ledere og medarbejdere. Temadagene skal sikre en fælles forståelse af inklusionsbegreber og tilføre ny inspiration til både ledere og medarbejdere. Temadagene danner derved grundlag for at udvikle fælles sprog, forståelse og begrebssæt, og styrker lederens mulighed for at få alle med i de lokalt formulerede aktioner. Målet med temadagene er såvel at inspirere til nye inklusionstiltag, som at kvalificere det inklusionsarbejde, som allerede foregår i institutionerne Lokale aktioner På baggrund af inspiration fra fælles undervisningsdage og temadage formulerer hver enkelt deltager et eller flere aktionslæringsforløb lokale aktioner som der nu arbejdes med gennem uddannelsesforløbet. Lokale aktioner kan knyttes til det inklusionsarbejde den pågældende institution i forvejen er optaget af, og formuleres i et tæt samarbejde mellem leder og medarbejdere. Arbejdet med lokale aktioner skal sikre, at de anvendte teorier om inklusion og inklusionsledelse forankres meningsfuldt i institutionernes hverdagspraksis. Ansøgning om puljemidler I forbindelse med uddannelsen er der afsat midler til gennemførelse af lokale aktioner. Det betyder, at institutionen kan ansøge en central pulje om økonomiske midler til fx vikardækning, materiale, ekstra kurser o.l., som er tilknyttet et lokalt aktionslæringsforløb 2. Læringsgrupper I læringsgrupper reflekterer deltagerne over og kvalificerer de igangværende lokale aktioner, ligesom der sættes fokus på den enkelte leders individuelle læringsproces. I grupper på ca personer arbejdes dels med at omsætte ny viden og teori fra uddannelsesdagene til praksis og dels med at drage læring af de erfaringer, som opstår i forbindelse med de lokale aktioner. I lærings-grupperne lærer deltagerne af og med hinanden. Læringsgrupperne sammensættes efter relevans, dvs. at man i perioder kan arbejde i læringsgrupper med personer, man i forvejen arbejder tæt sammen med - fx i eget område -, mens der i andre perioder arbejdes i tværgående læringsgrupper. 2 Rekvirér evt. ansøgningsskema hos Anne-Marie Jensen Afsluttende opgave Deltagerne afleverer ved forløbets afslutning en skriftlig opgave af et omfang på 5-7 sider. Opgaven tager udgangspunkt i en problemformulering, dvs. et teoretisk og praksisrelevant tema, som lederen ønsker at undersøge. I opgaven inddrages praksiseksempler fra et eller flere af de aktionslæringsforløb, som lederen har gennemført, og der knyttes an til nogle af de teoretiske perspektiver som er anvendt i forløbet. Alle deltagere får individuel feedback på deres opgave. REFLEKSION OMSÆTTE NY VIDEN AKTIONSLÆRING IAGTAGELSE/ UNDERSØGELSE INSPIRATION/ FORUNDRING AKTION/ EKSPERIMENT

4 Køge Kommunes Dagtilbud sætter Inklusion på dagsorden gennem arbejdet med de 4 pejlemærker. Med dette fælles uddannelsesprojekt vil vi på tværs af alle driftsformer skabe høj kvalitet for alle børn. Uddannelsesprojektet fokuserer på at styrke lederen i at lægge strategi og drive lokale projekter, der fremmer inklusion. Projektet tager udgangspunkt i den mangfoldighed der præger Køge Kommunes dagtilbud og gennem lokale inklusionsprojekter tages der udgangspunkt, lige netop der hvor det giver mening lokalt. Forældrene spiller en afgørende rolle for at inklusionen lykkes. Samarbejde og inddragelse med forældre, er derfor et kernebegreb i forløbet. Jeg ønsker alle god arbejdslyst og held og lykke i arbejdet. Dagtilbudschef Kirsten Vedel Eriksen

5 UDDANNELSESMODULER 1. ÅR UDDANNELSESMODULER 2. ÅR 1. MODUL 1. TEMADAG MED MEDARBEJDERE 2. MODUL 3. MODUL 4. MODUL 2. TEMADAG MED MEDARBEJDERE 5. MODUL 6. MODUL Inklusionslandskabet i Køge Kommune 1.0 Hvad ved vi? Hvad kan vi? Hvad kalder fremtiden på? Hvordan skal inklusion i Køge se ud? (Mål) (Metode: U-proces) Mål for institutioner + områder 1. GRUPPE: Design af lokale aktioner Professionelt lederskab i forandringsledelse Ledelse af samarbejde, læring og udvikling Forandringens psykologi Ledelse gennem paradokser Hvordan får lederen alle med? Hvad er modvilje mod forandring? Og hvordan kan vi komme den i møde? Projektstyringens ABC? Hvem skal inviteres ind, hvornår og til hvad? Årshjul for lokale aktioner/aktionslæringsforløb 2. GRUPPE: Projektplanlægning i årshjul Reflekteret praksis Den lærende organisation Reflekterende processer Udvikling af evalueringskultur hvordan? Kollegial coaching med fokus på organisation, forandring og læring 3. GRUPPE: Design af nye aktioner Forældre- Samarbejde Forskellige samarbejdsformer i forældresamarbejdet Inklusion som samskabende praksis Mentalisering som ingrediens i samarbejde Kollegial coaching udfordringer i forældresamarbejdet 4. GRUPPE: Aktioner; forældre samarbejde Inklusionslandskabet i Køge Kommune 2.0 Hvor langt er vi? Hvad kan vi nu, som vi ikke kunne før? Hvad har vi behov for at arbejde videre med? Justering af mål? (Metode: U-proces) Introduktion til afsluttende opgave 5. GRUPPE: Ledelse opad, udad, nedad og fremad Evalueringspraksis Evalueringens hvem, hvad, hvor (evalueringsteori) Evaluerings-metoder Fra teori til praksis Udvikling og fastholdelse af en evalueringskultur Evaluering af Uddannelsesforløbet Afsluttende opgave - feedback og deling af læringspointer 6. GRUPPE: Evaluerings aktioner 7. GRUPPE: Fremtid

6 1. Modul: Inklusionslandskabet i Køge Kommune 1.0 På uddannelsens første fælles undervisningsdag tegner vi et fælles billede over inklusionslandskabet i Køge set fra et ledelsesperspektiv. Vi arbejder med spørgsmål som: Hvad arbejder vi med allerede? Hvilke spændende tiltag er der i gang? Hvad betyder inklusion for os? Hvilke fordringer står vi overfor? Hvad kalder fremtiden på? Og hvordan skal fremtidens inklusionsarbejde se ud? Dagen er tilrettelagt med inspiration fra Teori U 3 og inspirerer eksemplarisk til nytænkning om forandring i institutioner, organisationer og praksis. Deltagerne får indblik i Teori U s forandringsforståelse gennem deltagelse i en U-proces. 1. Modul består af: Fælles uddannelsesdag for alle ledere og områdeledere Temadag for både ledere og medarbejdere 1 læringsgruppe Temadag 1 for både ledere og medarbejdere: Inkluderende fællesskaber På temadagen præsenteres forskellige teorier og perspektiver på inklusionsarbejdet. Deltagerne inviteres til 5 workshops med overskrifterne: Mentalisering Inklusion & læreplaner Vi kan alle skabe forandring Refleksionspraksis Skabende fællesskaber Den fælles temadag skaber grundlag for fælles forståelser og fælles sprog om inklusion, både på tværs af kommunens institutioner og i den enkelte institution. Samtidig inspireres til hvordan inklusionsarbejdet i den enkelte institution kan udvikles. Herunder udvikles også idéer til kommende aktionslæringsforløb. Mentalisering det handler om at skabe mening Inklusion & læreplaner TEMAER Inklusionsteori Aktionslæring Refleksionspraksis Vi kan alle skabe forandring Skabende fællesskaber Tid & sted: 22. September fra kl Comwell, Køge Strand Deltagere: Medarbejdere, ledere og områdeledere Tid & sted: 4. Oktober kl Comwell, Køge Strand Undervisning og proces: Inge Schoug Larsen, Vicki Sieling, Bente Lynge, Suzanne Krogh og Mette Møller 3 Find litteratur om Teori U på hjemmesiden

7 Læringsgruppe 1 I oktober etableres de første læringsgrupper og læringsgruppernes formål og arbejdsform defineres. Den første opgave i læringsgrupperne bliver, at alle deltagere formulerer egne læringsmål i forhold til de lokale aktioner, som de har formuleret sammen med deres medarbejdere på Temadag 1. Der sættes fokus på den enkelte leders opgaver og udfordringer i arbejdet med ledelse af de lokale aktioner som den enkelte institution skal arbejde med. Der knyttes an til det inklusionsarbejde lederen i forvejen er optaget af. Tid & sted: 9. Oktober kl Comwell, Køge Strand

8 2. Modul: Professionelt lederskab i forandringsledelse 2. Modul består af: 2 fælles undervisningsdage 1 læringsgruppe Uddannelsens andet modul består af 2 hele dage for alle deltagere, hvor der arbejdes både teoretisk og metodisk med temaet; lederskab i forandringsprocesser. Dag 1 På første undervisningsdag præsenteres deltagerne for ny teori om forandringsledelse, herunder ledelse af samarbejde, læring og udvikling af nye handleformer i medarbejdergruppen. Vi skal tale om forandringens psykologi, herunder forandring der opstår ud af ledelse i paradokser og om ledelse af kreative refleksionsprocesser i medarbejdergruppen. På dagen adresseres spørgsmål som: Hvordan får lederen alle med? Hvordan etableres en fælles forståelse af WHAT, WHY and HOW? Hvordan tilrettelægges og ledes en kreativ udfordring af medarbejdere? Hvordan kan ledere kontinuerligt koble nye udfordringer meningsfuldt til kendt viden og praksis? Hvad er modvilje mod forandring? Og hvordan kan vi komme den i møde? Tid & sted: 6. November kl Smålandshavet ved Karrebæksminde Dag 2 På den anden undervisningsdag præsenteres deltagerne for teori og metode for projektplanlægning og projektstyring. Om eftermiddagen arbejder vi i læringsgrupper, hvor alle deltagere udarbejder en projektplan som styringsredskab gennem resten af uddannelsesforløbet. Der arbejdes med spørgsmål som: Projektstyringens ABC? Hvordan sikres en god balance mellem hverdagspraksis og udvikling? Hvordan planlægges relevante faglige forstyrrelser i praksis? Hvad er god strategi for hvem der skal inviteres hvornår og til hvad? Hvordan inviteres relevante aktører i udviklingen af inklusionspraksis ind på det rette tidspunkt i projektforløbet og til den rette opgave? Årshjul for lokale aktioner/aktionslæringsforløb Læringsgruppe 2 Uddannelsens anden læringsgruppe ligger i umiddelbar forlængelse af modulets anden undervisningsdag. Om eftermiddagen d. 7. november arbejder deltagerne med at formulere strategi og planlægning for lokale aktioner i uddannelsesperioden. Tid & sted: 7. November kl Smålandshavet ved Karrebæksminde Undervisning og proces: Maibritt Højgaard & Vicki Sieling

9 3. Modul: Reflekteret praksis Refleksions- og evalueringspraksis er et af de vigtige pejlemærker som uddannelsen tager udgangspunkt i. På dette modul skal vi arbejde med overskrifter som: Den lærende organisation Reflekterende processer i hverdagens pædagogik 3. Modul består af: 1 fælles uddannelsesdag 1 læringsgruppe På modulets fælles undervisningsdag tager vi udgangspunkt i teori om den lærende organisation. Vi skal undersøge hvordan lederen kan skabe rammer for, at medarbejdere deler viden, læring og refleksion om inklusionsprocesser. En vifte af refleksive øvelser og praksisformer præsenteres til inspiration, ligesom vi undersøger, hvordan kollegial sparring kan systematiseres som del af den daglige praksis. Hvis inklusion skal virke i hverdagen, er det helt centralt at den igangværende inklusionspraksis løbende reflekteres. Læringsgruppe 3 I den tredje læringsgruppe adresseres udviklingen af en reflekteret praksis. Deltageren arbejde med at designe relevante refleksionsrum for egen institution, og giver hinanden sparring og inspiration; hvordan skaber jeg en lærende organisation? Hvordan sætter jeg gode betingelser op for mine medarbejderes kreativitet? Områdelederne arbejder i en selvstændig læringsgruppe med spørgsmålet: Ledelse af inklusionsledelse. Områdelederne formulerer egne læringsspørgsmål som har til formål at udvikle en refleksiv praksis i områdegrupperne. Tid & sted: 11. Marts kl Comwell, Køge Strand Tid & sted: 14. april kl Comwell, Køge Strand

10

11 4. Modul: Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 4 moduls gennemgående tema og på den fælles undervisningsdag præsenteres teori om forældresamarbejde, herunder forskellige former for involvering af forældrene i den pædagogiske praksis. 4. Modul består af: 1 fælles uddannelsesdag 1 temadag for medarbejdere, ledere og områdeledelse 1 læringsgruppe Vi skal arbejde med spørgsmål som: Hvordan engagerer vi forældrene i inklusionsarbejdet? Hvad skal forældrenes opgave være? Hvordan forstår vi forældresamarbejdet fra et inklusionsperspektiv? Hvordan kommer vi fra konsensuskultur til dialogkultur? Og hvad ligger der i disse begreber? Inklusion som samskabende praksis Mentalisering som vigtig kompetence i inklusion og forældresamarbejde Forældresamarbejde i overgange; inkluderende overgangsprocesser Temadag 2: Videndeling Videndeling, videreudvikling og ny inspiration er nøgleord på den anden temadag for både ledere og medarbejdere. Medarbejdere på tværs af institutioner deler erfaringer fra forløbet og præsenterer den høst af ny viden, der er gjort i forbindelse med de mange lokale aktioner. Under relevante overskrifter; fx forældresamarbejde, refleksionspraksis, inklusion af børn i vanskeligheder, eller andre temaer, præsenterer deltagerne, hvordan de har udforsket og udviklet praksis. Forældre samarbejde Workshop Inklusion 2.0 TEMAER & WORKSHOPS Workshop Workshop Workshop Tid & sted: 10 september kl Comwell, Køge Strand Deltagere: Medarbejdere, ledere og områdeledere Tid & sted: 24. Oktober 2014 kl Comwell, Køge Strand

12 Læringsgruppe 4 I den fjerde læringsgruppe sættes der særlig lys på, hvordan allerede planlagte forældrearrangementer og forældreinddragelsesforløb kan kvalificeres med inklusionsperspektivet. Hvordan kan traditionsbundne forældrearrangementer designes, så de styrker samarbejdet omkring inklusionspraksis i hverdagen? I denne læringsgruppe arbejder lederen med de særlige ledelsesopgaver der ligger i, at inspirere medarbejderne til at se forældresamarbejdet i nye perspektiver. Der ses på hvordan lederen kan arbejde aktivt med ledelse af medarbejder-forældre relationer. Deltagere: Medarbejdere, ledere & områdeledere Tid & sted: 3. November kl Comwell, Køge Strand

13 5. Modul: Inklusionslandskabet i Køge Kommune 2.0 Læringsgruppe 5 Udarbejdelse af opgave Den femte fælles uddannelsesdag bruger vi på at skabe et nyt overblik. Praksis for inklusion har ændret sig, vi har fundet nye veje i inklusionsarbejdet. 5. Modul består af: 1 fælles uddannelsesdag 1 fælles undervisningsdag 1 læringsgruppe På dagen vil vi tegne et nyt billede af inklusionslandskabet i Køge ud fra spørgsmål som: Hvad er inklusion i Køge Kommune? Og hvordan arbejder vi med det? Hvor langt er vi nået i forhold til vores opstillede mål? Hvad kan vi nu, som vi ikke kunne før? Hvad har vi behov for at arbejde videre med? Justering af mål? På dagen arbejder vi metodisk i en U-proces, hvor deltagerne får mulighed for at kigge tilbage, se på både nuet og fornemme fremtiden. Endelig inspirerer dagen til den forestående skriftlige opgave, som deltagerne skal i gang med. I den femte læringsgruppe arbejder deltagerne med overskrifterne, ledelse opad, nedad, fremad. Vi ser på de forskellige retninger for ledelse, som lederen må have opmærksomhed på, for at fastholde og udvikle den viden, der er udviklet omkring inklusionsprocesser gennem uddannelsesforløbet. Vi kigger både på ledelse i forhold til politiske niveauer og medarbejder niveauer. Under dette modul formulerer alle deltagere den problemstilling eller tematik, som de vil arbejde med i afleveringsopgaven. Opgaven skal præsentere eksempler fra de lokale aktioner, som deltageren har tilrettelagt og været involveret i, og disse eksempler reflekteres teoretisk, dvs. knyttes an til de teoretiske perspektiver, som er anvendt gennem forløbet. Der er mulighed for at arbejde i grupper under udarbejdelsen af opgaven samt mulighed for at udarbejde opgaven i forskellige præsentationsformer. Tid & sted: 19. Januar kl Comwell, Køge Strand Tid & sted: 3. Februar kl Comwell, Køge Strand

14 6. Modul: Evalueringspraksis Læringsgruppe 6 Aflevering og feedback på opgave Uddannelsens sidste modul handler om evaluering. På det sjette moduls undervisningsdag skal vi beskæftige os med evalueringsteori og forskellige evalueringsmetoder. Deltagerne præsenteres for Evalueringens hvem, hvad, hvor, og vi ser på, hvordan vi kan omsætte evalueringsteori relevant til praksis. På dagen beskæftiger vi os også overordnet med en evaluering af uddannelsesforløbet. I den forbindelse lærer vi en metode for evaluering af længere forløb, som deltagerne efterfølgende kan anvende i egen institution. Tid & sted: 10. Marts kl Comwell, Køge Strand 6. Modul består af: 1 fælles undervisningsdag 2 læringsgrupper I den sjette læringsgruppe planlægges lokale aktioner for arbejdet med evaluering i de enkelte institutioner. Deltagerne designer hvordan systematiske metoder for refleksion og evaluering skal blive en del af hverdagspraksis fremover. Tid & sted: 5. april fra kl Comwell, Køge Strand Undervisning og proces: Inge Schoug Larsen & Vicki Sieling I løbet af det sjette modul færdiggør alle deltagere deres opgave som afleveres senest d. 25. Maj Alle deltager gives feedback, svarende til 30 minutter ved en individuel samtale. Feedback gennemføres i juni måned. Læringsgruppe 7 I den sidste læringsgruppe beskæftiger vi os med fremtiden. Hvilke udfordringer i inklusionsarbejdet venter i fremtiden? Hvad glæder vi os til? På dagen ser i særlig ind til samarbejdet på tværs af ledergruppen i Køge Kommunens dagtilbud, kommunale, selvejende som private. Hvordan skal vi indrette fremtidens samarbejde for at sikre inklusionspraksis fremover? Hvordan sikrer vi en refleksiv praksis i ledergruppen? Tid & sted: 15. Juni kl Comwell, Køge Strand Undervisning og proces: Inge Schoug Larsen & Vicki Sieling

15 Psykologisk praksis

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Inklusion og læreplaner Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Hvilke krav stiller inklusion til læringsmiljøet? Hvordan kan læreplansarbejdet fremme inklusion? Workshoppen sigter på at sætte fokus

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Aktionslæring. Den ubrudte læringshistorie i Græsted

Aktionslæring. Den ubrudte læringshistorie i Græsted Aktionslæring Den ubrudte læringshistorie i Græsted Hvad er aktionslæring? Systematiske eksperimenter med - og refleksioner over hverdagens konkrete praksis (dét, vi gør) Aktionslæring er læring i fællesskab,

Læs mere

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår Aktionslæring i dagplejen Der hvor individuel og fælles læring opstår Formålet med i aften 1. At tilgodese dagplejens behov for viden til alle 2. At give mulighed for og støtte til at beslutte et fælles

Læs mere

Overordnet mål At skabe forbundne overgange med understøttende led, der forbinder to miljøer/kulturer.

Overordnet mål At skabe forbundne overgange med understøttende led, der forbinder to miljøer/kulturer. DEN GODE OVERGANG Overgange i Kornmarken Et udviklingsforløb i to tempi dels for vuggestue og børnehave i Kornmarkens Børnehuse, dels for kommende skolebørn i Kornmarkens Børnehuse og Arresø Børnehus og

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Leg er læring & læring er leg Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Præsentation Mette Guldager Uddannet pædagog fra Esbjerg seminarium 1998 1999-2004: Souschef 2004 2017: Leder i forskellige

Læs mere

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud

Professionel Pædagogisk. faglighed i kommunale dagtilbud Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale dagtilbud Faglighedsblomsten Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig håndtering

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 1 De pædagogiske læreplaner Successer Mere systematisk tilgang til læring Styrket fokus på dokumentation og evaluering

Læs mere

LEDELSE AF INKLUSION ER DET NOGET SÆRLIGT?

LEDELSE AF INKLUSION ER DET NOGET SÆRLIGT? LEDELSE AF INKLUSION ER DET NOGET SÆRLIGT? Et forsknings- og udviklingsprojekt viser, hvordan ledere kan anvende aktionslæring til at arbejde med udvikling af en mere inkluderende praksis. Projektet viser

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Ledelse af læringsmiljøer - strategisk aktionslæring som en mulighed. Chefkonsulent & partner Hanne Møller

Ledelse af læringsmiljøer - strategisk aktionslæring som en mulighed. Chefkonsulent & partner Hanne Møller Ledelse af læringsmiljøer - strategisk aktionslæring som en mulighed Chefkonsulent & partner Hanne Møller Strategisk Aktionslæring som metode SAL-gruppen som et professionelt læringsfællesskab Ledelsens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

1. Baggrund for og formål med inklusionstilsyn

1. Baggrund for og formål med inklusionstilsyn 1. Baggrund for og formål med inklusionstilsyn 1.1 Indledning En ny organisering trådte i kraft den 1. august 2012 1, hvilket betød, alle ressourcer til at etablere støtteindsatser for børn med særlige

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Velkommen til Læringskaravane Startskuddet for medarbejdernes e-læringsforløb

Velkommen til Læringskaravane Startskuddet for medarbejdernes e-læringsforløb Velkommen til Læringskaravane 2016 - Startskuddet for medarbejdernes e-læringsforløb 1 Aftenens program: Historisk tilbageblik fem spor samtidigt siden 1. januar 2011, ved Birgit Lindberg, Sekretariats-

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013.

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013. Virksomhedsplan 2013 CUP`s Virksomhedsplan 2013. Navn på fagligt fokusområde Formål hvorfor er der fokus på netop dette område? Udviklingen af Danmarks bedste læringsmiljøer for børn At arbejde med udviklingen

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder.

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder. 1 INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE Dagtilbud. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne.

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer er for alle børn

Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer er for alle børn Egebjerg Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer er for alle børn Definition: Inklusion er at undgå eksklusion Børn skal opleve sig som en del af et fællesskab Skift fra individfokus til fællesskabsfokus

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Pædagogisk Kontinuitet

Pædagogisk Kontinuitet Pædagogisk Kontinuitet Helhed og Sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem Dagtilbud og Skole Annette Quist Jeppesen Pædagogisk konsulent 1 Kort om Gladsaxe kommune Gladsaxe kommune har 66.656 indbyggere

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt Velkommen til! Tjek-ind for agenter og ledere: Hvad er jeg særligt optaget af fra uddannelsen? Hvad er jeg særligt optaget af fra min portfoliolæsning? Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Datainformeret kvalitetsarbejde i dagtilbud - Aktionslæring -

Datainformeret kvalitetsarbejde i dagtilbud - Aktionslæring - Datainformeret kvalitetsarbejde i dagtilbud - Aktionslæring - Alle LearnLab s digitale redskaber giver institutionen data om børnegruppens og det enkelte barns aktuelle udvikling og kompetencer Med udgangspunkt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

INTRODUKTION. Kære LOKE deltager

INTRODUKTION. Kære LOKE deltager INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE for de selvejende dagtilbudsledelser. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Dagtilbud & Skole. Netværk for læringsagenter d.26.11.2015. Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne

Dagtilbud & Skole. Netværk for læringsagenter d.26.11.2015. Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne Afbud fra: Birgitte, Dorthe, Hanne H., Jette, John og Sanne Dagsorden og Referat 1. Tjek ind: siden sidst. 1 stjerne + 1 ønske (max 1 min pr. deltager;) Der er rigtig mange processer og projekter i gang

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud Dansk kommuneeksempel. v./dorte Bloch, børnechef i Rudersdal Kommune.

Kvalitet i dagtilbud Dansk kommuneeksempel. v./dorte Bloch, børnechef i Rudersdal Kommune. Kvalitet i dagtilbud Dansk kommuneeksempel v./dorte Bloch, børnechef i Rudersdal Kommune. 1 Pædagogisk kvalitet Omsætning af begrebet højkvalitet til kommunal virkelighed KL-konference 27.05.2012 De fire

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere