Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1"

Transkript

1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1

2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre, at du er klar til at gennemføre anmeldelsen: Få styr på dato og løbenummer og evt. gammel retskreds for den servitut, du vil aflyse. Vær opmærksom på, at ekspeditionstypen alene kan anvendes til fuldstændig aflysning af en servitut alle de steder, denne er tinglyst. Er der alene tale om en aflysning på én eller flere af de ejendomme, hvor servitutten er tinglyst, må du anvende ekspeditionstype påtegning på servitut > relaksation. Når du er klar, vælger du følgende dokumenttype: HUSK! Dato og løbenummer på bilag Gammel retskreds for servitut

3 Oversigt Oversigt Trin 1 af 15 Anmelder Trin 2 af 15 Find ejendom Trin 3 af 15 Tinglysning af Servitut Trin 4 af 15 Tinglysning af Servitut Trin 5 af 15 Valg af tinglyste ejere Trin 6 af 15 Tinglyste hæftelser Trin 7 af 15 Tinglyste Servitutter Trin 8 af 15 Tidsbegrænsning af tinglysningen Trin 9 af 15 Tinglysningsafgift Trin 10 af 15 Erklæringer vedrørende tinglysningsafgift Trin 11 af 15 Beregnet tinglysningsafgift Trin 12 af 15 Øvrige oplysninger Trin 13 af 15 Andre erklæringer Trin 14 af 15 Andre roller Trin 15 af 15 Underskriftsmetode Underskriftsmappe Fuldmagter Kontakt Du kan få oversigten frem i dette dokument ved at benytte bogmærker/bookmarks i venstre side af skærmen. Bogmærkerne kan også benyttes til at navigere rundt i vejledningen.

4 Trin Trin 1 af 1 15 af 16 - Anmelder Anmelder Her angiver du oplysninger om anmelder. 2 Af sikkerhedsmæssige grunde må Sagsnummer ikke indeholde cpr.nr. Hvis anmelder er anden person el. virksomhed end den, der er logget på, kan anmelder angives ved at klikke Anden anmelder. 3 Underretning om prøvetinglysning, underskrift, modtagen anmeldelse og tinglysning, samt efterfølgende sletning af retsanmærkning sendes til den primære adresse som er obligatorisk. 4 Du kan oplyse en række supplerende adresser, som alene vil modtage kopi af tinglysningssvaret.

5 Trin Trin 2 af 2 15 af 16 - Find Find ejendom ejendom a b c d e Angiv her, hvilken ejendom som tinglysningen omfatter. Du skal her søge efter ejendommen ved at oplyse én af følgende egenskaber: a Adresse b Ejerlav og matr.nr.* c BBR-nummer d Hovednoteringsnummer (KMS) e Umatrikuleret areal 1 Det er en fordel at benytte b, b da dette er den mest præcise egenskab tryk herefter (S)øg. Du får fejl, hvis du søger på mere end én af ovenstående egenskaber. 2 På næste skærmbillede skal du vælge den ønskede ejendom tryk (V)ælg.

6 Trin Trin 3 af 3 15 af 16 - Tinglysning Tinglysning af servitut af Servitut Her skal du vælge en overskrift for den servitut du er i gang med at tinglyse. Dette vil være med til at vise for andre, hvad servitutten drejer sig om. Lokalplaner, og forgængeren byplanvedtægt, kan ikke længere tinglyses, men skal registreres og søges på Du kan vælge flere overskrifter, hvis en servitut har flere egenskaber. En privatretlig servitut skal for at kunne tinglyses have samtykke fra kommunen, hvis der kan laves lokalplan med indhold som servitutten. Du kan læse mere om dette i planloven 15 og 42. Kommunen skal i anmeldelsen underskrive servitutten som myndighed Hvis servituttens indhold alene vedrører en del af den i tingbogen samlede ejendom, skal der ver vedhæftet rids og gml.fil, der viser stedfæstelse af servitutten. Læs mere i vejledning om upload af bilag til bilagsbank. Tilføj evt. dokumentation i form af bilag. Sæt flueben i Der refereres til dokumentation indlagt i Indsæt Referencenummer (kopier fra Bilagsbanken) Udfyld feltet Referencebeskrivelse med sigende titel, som du også har givet bilaget i bilagsbanken. Vælg referencetype fra rullelisten. Der er til start markeret for 80 andet, men det er vigtigt, at du vælger den rette type, og bl.a. gml.fil, anses ikke for vedhæftet, hvis den ikke er refereret som type 38.

7 Trin Trin 4 af 4 15 af 16 - Tinglysning Tinglysning af servitut af Servitut Det er her obligatorisk at skrive en tekst, der beskriver indhold af servitutten. Det er ikke tilstrækkeligt at have en vedhæftet fil med denne beskrivelse. Den rettighed, der ønskes beskyttet skal fremgå af teksten, og skal beskrives så dette sammen med de i øvrigt indtastede oplysninger udgør en endelig aftale. Hvis der ex. er tale om brugsrettighed overvej om rette eks.type er lejekontrakt, eller forpagtningskontrakt skal der mindst anføres oplysning om det udlejede, prioritetsstillingen, tids- og opsigelsesvilkår, leje- eller forpagtningsafgift. Hvis rettigheden stedfæstes til hele ejendommen, bør dette fremgå af servitutteksten. Tilføj evt. dokumentation i form af bilag. Sæt flueben i Der refereres til dokumentation indlagt i Indsæt Referencenummer (kopier fra Bilagsbanken) Udfyld feltet Referencebeskrivelse med sigende titel, som du også har givet bilaget i bilagsbanken. Vælg referencetype fra rullelisten. Der er til start markeret for 80 andet, men det er vigtigt, at du vælger den rette type, og bl.a. gml.fil, anses ikke for vedhæftet, hvis den ikke er refereret som type 38.

8 Trin 5 af 16 Valg af tinglyste ejere Angiv her ejere, der er forpligtet af servitutten typisk alle. Der skal tilføjes mindst en ejer, før der kan fortsættes til næste skærmbillede. Husk at tilføje oplysninger om CPR. og CVR nr. for hver enkelt ejer. Du skal i den forbindelse herudover angive fornavn (et)og efternavn svarende til cpr s oplysninger for personer. Fremgår den reelle ejer af ejendommen ikke af listen, må vedkommende tilføjes under roller, og adkomsthaver må underskrive tillige eller du må afvente berigtigelse af adkomsten. Der skal angives en eller flere påtaleberettigede. Hvis det er ejer, markeres dette med flueben ud for ejer, men ofte er det anden person, eller selskab/myndighed, der er påtaleberettiget. Så markeres linket: Der skal tinglyses anden påtaleberettiget. Du kan ikke få tinglyst en servitut uden at angive påtaleberettiget. Overvej inden du foretager valget, at det skal være håndterbart ved påtegninger.

9 Trin Trin 6 af 6 15 af 16 - Tinglyste Tinglyste hæftelser hæftelser Angiv her de af de tinglyste hæftelser, der respekteres husk at sætte flueben ved de hæftelser du ønsker at respektere. Klik på linket Vis, for at se de tinglyste hæftelser. Hvis du her få følgende besked: Dokumentet er konverteret. Benyt i stedet forespørgsel i Tingbogen efter indskannnet akt, kan du fremsøge hæftelser tinglyst før digital tinglysning under Forespørg > Indskannet akt eller Forespørg dokument. I dokumentet kan du finde bl.a. adresser på kreditorerne.

10 Trin Trin 7 af 7 15 af 16 - Tinglyste Tinglyste servitutter Servitutter Angiv her de af de tinglyste servitutter, der respekteres husk at sætte flueben ved de servitutter du ønsker at respektere. Klik på linket Vis, for at se de tinglyste servitutter. Hvis du her få følgende besked: Dokumentet er konverteret. Benyt i stedet forespørgsel i Tingbogen efter indskannnet akt, kan du fremsøge servitutter tinglyst før digital tinglysning under Forespørg > Indskannet akt eller Forespørg dokument. I dokumentet kan du finde nærmere beskrivelse af servitutten og påtaleberettiget..

11 Trin Trin 8 af 8 15 af 16 - Tidsbegrænsning af tinglysning af tinglysning Angiv her tidsbegrænsning for servitut. Dette kan især anvendes, hvor servitutten har begrænset gyldighedsperioden, men også i andre situationer. Husk, at hvis der ikke er sat tidsgrænse på, vil servitutten som udgangspunkt kun kunne aflyses, hvis påtaleberettiget/alle påtaleberettigede kvittere servitutten til aflysning. For nogle servitutter vil en tidsgrænse ikke være relevant.

12 Trin Trin 9 af 9 15 af 16 - Tinglysningsafgift -

13 Trin Trin af 15 af 16 - Erklæringer Erklæringer vedrørende vedrørende tinglysningsafgift

14 Trin Trin 11 af af 16 - Beregnet Beregnet tinglysningsafgift Tingbogen foretager en beregning af tinglysningsafgiften med udgangspunkt i den faste afgift. Hvis man ikke er enig i den foretagne beregning, gøres følgende: Udfyld feltet Angiv andet beløb til betaling Vælg Ret Skriv begrundelse, og vælg Tilføj afsnit og så Tilføj fritekst Vælg Tilbage og herefter Næste.

15 Trin Trin af 15 af 16 - Øvrige Øvrige oplysninger oplysninger Dette trin giver mulighed for at tilføje tekst eller fraser (gemt tekst) til anmeldelsen, som ikke skal være en del af det endeligt tinglyste dokument. Trinnet kunne også sammenlighed med tidligere tiders følgebrev. Vær opmærksom på, at tekst her ikke blive en del af det tinglyste dokument, og hvis det har betydning for parter, at det kan ses ved opslag i det tinglyste dokument, må teksten også indsættes i servituttekst.. Tilføj evt. dokumentation i form af bilag. Sæt flueben i Der refereres til dokumentation indlagt i Indsæt Referencenummer (kopier fra Bilagsbanken) Udfyld feltet Referencebeskrivelse med sigende titel, som du også har givet bilaget i bilagsbanken. Vælg referencetype fra rullelisten. Der er til start markeret for 80 andet, men det er vigtigt, at du vælger den rette type, og bl.a. gml.fil, anses ikke for vedhæftet, hvis den ikke er refereret som type 38.

16 Trin Trin af 15 af 16 - Andre Andre erklæringer erklæringer Anmelder har her mulighed for at markere en eller flere yderligere erklæringer, der ønskes afgivet i relation til anmeldelsen. Ved at vælge en formuleret erklæring kan anmelder i visse situationer undgå at skulle udtrykke det samme i fri tekst.

17 Trin Trin af 15 af 16 - Andre Andre roller roller Interessenter, der skal underskrive anmeldelsen skal tilføjes på dette trin, men ikke alle roller skal underskrive anmeldelsen. Ex. skal påtaleberettiget nok anføres og på næste side markeres til underskrift, men underskrift er ikke påkrævet. Læs mere i rollekatalog.

18 Trin Trin af 15 af 16 - Underskiftsmetode - Underskriftsmetode Her angives hvilken metode der benyttes til underskrift for de enkelte roller/aktører. Aktører uden cpr.nr eller cvr.nr. kan ikke underskrive i underskriftsmappen, men alene ved fuldmagt. Ved markering af fuldmagt, er det vigtigt, at der vælges fuldmægtig, og at vedkommende er oprettet i underskriftsdatabasen, for så vidt angår fuldmagt til cvr.nr. Ved underskrift for cvr.nr. kan cpr.nr. undsættes for de, der skal underskrive, eller *,* kan reservere to eller flere medarbejderunderskriftspladser. Servitutter kan ikke underskrives i henhold til anmelderordning.

19 Underskriftsmappe Når du har trykket Til (u)nderskrift i trin 13, skal du fortsætte til Mine Tinglysninger og herefter Underskriftsmappen. Herfra underskrives dokumentet ud fra den valgte underskriftsmetode i trin 13. Når alle nødvendige underskrifter er påført dokumentet, vælges fanebladet Dokumenter, der kan anmeldes. Herfra anmeldes den pågældende servitut til aflysning. Når du får beskeden: Din anmeldelse er nu blevet sendt til tinglysning, se da status i "Mine tinglysninger" for at se om anmeldelsen er afsendt.

20 Fuldmagter Tinglysningsfuldmagter - i forbindelse med tinglysning af skifteretsattester/videresalgsskøder Fuldmagten skal registreres i fuldmagtsdatabasen Ved registrering og godkendelse af tinglysningsfuldmagter skal legitimationspapirer være medsendt. Det betyder, at tinglysningsfuldmagter, der udstedes med baggrund i en skiftefuldmagt, både skal have medsendt den/de originale skiftefuldmagter og original skifteretsattest. Alt, der medsendes i forbindelse med registrering af tinglysningsfuldmagterne, er alene til brug for godkendelse af tinglysningsfuldmagten. Dvs. de medsendte dokumenter bruges alene til forevisning i forbindelse med registrering og godkendelse af tinglysningsfuldmagterne og uploades ikke i bilagsbanken eller registreres på anden måde hos Tinglysningsretten. Efter registrering af tinglysningsfuldmagten returneres skifteretsattest og skiftefuldmagter til afsenderen. Fuldmagtsgiver - uden skiftefuldmagt: Alle arvinger skal underskrive enten på den samme fuldmagt eller på hver deres fuldmagt. Er der f.eks. 3 arvinger, må de eks. gerne udfylde to fuldmagter, hvor to af arvingerne underskriver én fuldmagt, og den tredje arving underskriver en anden fuldmagt. Fuldmagtsgiver - med skiftefuldmagt: Skiftefuldmagter accepteres, men de kan ikke bruges til at videregive fuldmagten i forbindelse med en tinglysningsfuldmagt. Dvs. den person, som er fuldmægtig (fuldmagtshaver) på skiftefuldmagten, skal også være det på tinglysningsfuldmagten. Som fuldmægtig via skiftefuldmagten skal vedkommende også være fuldmægtig på tinglysningsfuldmagten og underskrive tinglysningsfuldmagten fra boet efter afdøde på tinglysningsfuldmagtens side 4. Fuldmægtig skal have en digital signatur for at kunne anvende tinglysningsfuldmagten. Hvis den person, der via skiftefuldmagter er fuldmægtig, ikke har en digital signatur, kan skiftefuldmagter ikke anvendes. I dette tilfælde skal samtlige arvinger underskrive en tinglysningsfuldmagt til tredjemand. Videregivelse af fuldmagt er ikke muligt Fuldmægtig kan ikke ved at underskrive tinglysningsfuldmagten give fuldmagten videre til tredjemand (person/firma) på tinglysningsfuldmagten. Dette gælder også for en advokat, der ikke kan videregive sin personlige fuldmagt på en skiftefuldmagt til sit firma eller til en anden advokat. Fuldmagten skal ikke registreres i fuldmagtsdatabasen, men forevises efterfølgende Skiftefuldmagterne kan også anvendes som fuldmagter, der forevises efter tinglysning med frist til forevisning af fuldmagt. Skiftefuldmagterne skal så fremsendes til forevisning i original sammen med original skifteretsattest. Der er her ikke helt så skrappe krav til fuldmagten, dels fordi fuldmagter til efterfølgende forevisning reguleres af adgangsbekendtgørelsens 6 og ikke - som ved fuldmagter, der skal registreres i fuldmagtsdatabasen - 7, og dels fordi Tinglysningsretten her kan se sammenhængen mellem det nu tinglyste dokument og de fuldmagter, der forevises. Fuldmægtigen i henhold til skiftefuldmagter kan underskrive med digital signatur og derefter forevise fuldmagterne, men skiftefuldmægtigen kan også hvis skiftefuldmagten giver mulighed for det - videregive sin fuldmagt til andre, eks. til den advokat, der skal sørge for tinglysning. Ved den efterfølgende forevisning af fuldmagt(er) skal tinglysningen først være afsluttet, og anmelder have fået tinglysningssvar med meddelelse om, at dokumentet er tinglyst med frist til fremsendelse af fuldmagt. Herefter sendes originale fuldmagter og original skifteretsattest til Tinglysningsretten tillige med oplysning om dato og løbenummer for det tinglyste dokument. Brevet skal være modtaget af Tinglysningsretten senest 6 arbejdsdage, efter dokumentet blev tinglyst med frist.

21 Kontakt Kontakt Har du spørgsmål eller input til indholdet af denne vejledning, er du velkommen til at kontakte Tinglysningsretten: Har du input eller generelle spørgsmål til vejledningen, bedes du benytte kontaktformularen på Tinglysningsretten.dk under punktet Benyt kontaktformular nederst på siden. Har du tekniske spørgsmål til Tinglysning.dk, kan du ringe til vores hotline på hotline er åben fra kl. 06:00 til 18:00 alle hverdage.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl)

Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl) Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl) 26. juni 2006 Connecting Business & Technology Devoteam Consulting A/S 2006 Dette dokument er udarbejdet for Domstolsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere