Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5"

Transkript

1 Digital Tinglysning Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 010 version 1.5

2 Inden du starter (1/3) Hvornår skal en tinglysningsfuldmagt benyttes? I de tilfælde, hvor en person ikke har en digital signatur, er det nødvendigt at give en tinglysningsfuldmagt til en person(cprnr.)/virksomhed(cvr-nr.), der har en digital signatur. Udgangspunktet er, at enhver, der skal disponere eller tiltræde dokumenter, som allerede er oprettede i tingbogen eller endnu ikke oprettede dokumenter i tingbogen, skal underskrive med digital signatur. Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at du er klar til at gennemføre anmeldelsen: Den rigtige blanket til tinglysningsfuldmagten findes på Tinglysningsrettens hjemmeside her - der må ikke ændres i blankettens format/formular ved udfyldelse af denne. Alene tryk på den ene side. Dvs. at s. 1 er på et ark, s. på et nyt ark osv. Logo eller andet mærke må ikke påføres på fuldmagtens første 4 sider. Vær opmærksom på, at du selv kan underskrive med digital signatur/nemid, og at det ofte sikrer hurtigere tinglysning. Underskrift med digital signatur/nemid - i stedet for fuldmagt - fjerner mulig fejlkilde ved den digitale tinglysning, og vil - hvis din rådgiver tager betaling for at lave fuldmagten - være billigere. Læs mere om digital signatur/nemid her. Privatpersoner der har digital signatur/nemid kan anvende digital fuldmagt læs mere her.

3 Inden du starter (/3) Der kan anvendes to typer af fuldmagter til brug ved tinglysning af fast ejendom Forudgående fuldmagt: Formkrav: Skal opfylde betingelserne i bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden 7 (blanketfuldmagt) - skal være identisk med den fuldmagtsblanket, der findes på Tinglysningsrettens hjemmeside og bør udfyldes her. Sendes til Tinglysningsretten til registrering i fuldmagtsdatabasen,før de kan bruges til tinglysning. Blanketfuldmagten kan først danne grundlag for tinglysning, når fuldmægtigen på blanketfuldmagten har modtaget registrerings-mail om, at fuldmagten er godkendt og registreret i tinglysningssystemet, og/eller at fuldmagten kan konstateres registreret ved opslag på tinglysning.dk > mine tinglysninger > fuldmagter ( Fuldmagter jeg har modtaget ) Fordel: Anmeldelsen behandles og resultatet er enten afvist eller tinglyst. Ulempe: Det tager tid at få registreret en korrekt blanketfuldmagt. Efterfølgende fuldmagt: Formkrav: Skal opfylde betingelserne i bek. om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden 6( 6-fuldmagt) eller 7. Originale skiftefuldmagter kan anvendes som efterfølgende fuldmagter - skifteretsattest i original skal medendes til forevisning i dette tilfælde. Denne type fuldmagt indsendes først efter, at selve anmeldelsen er sket og anmelder har fået besked om at det anmeldte dokumentet er tinglyst med frist til fremsendelse af efterfølgende fuldmagt. Fristen er på 6 hverdage, dvs. fuldmagten skal være modtaget ved Tinglysningsretten senest 6 arbejdsdage efter dokumentet blev tinglyst med frist. Først når korrekt efterfølgende fuldmagt er forevist med oplysning om dato og løbenummer, vil fristen blive slettet, og dokumentet er endeligt tinglyst/tinglyst uden frist, evt. bilag returneres.

4 Inden du starter (3/3) - Efterfølgende fuldmagt (forsat): Fremsendelse af den efterfølgende fuldmagt må afvente, til anmelder har modtaget meddelelse om, at der er sket tinglysning med frist, da det først er på dette tidspunkt at dato og løbenummer for dokumentet meddeles. Fordel: Der anmeldes inden fuldmagten er godkendt - hurtigere sagsgang. Ulempe: Fristen kan springe pga. korrekt fuldmagt ikke indsendes inden fristen udløber. Udgangspunktet er, at det er valgfrit, om der anvendes en efterfølgende eller en forudgående fuldmagt til brug ved anmeldelse på Undtagelse: - Forudgående fuldmagter skal altid anvendes ved aflysning af servitutter, opdeling af ejerlejligheder, aflysning af pant og lysning af påtegninger. - Efterfølgende fuldmagter skal altid anvendes ved selvkontrahering. Vær opmærksom på, at kun oprettede anmeldelser kan lyses med frist. Alt der medsendes i forbindelse med registrering af tinglysningsfuldmagterne, er alene til brug for godkendelse af tinglysningsfuldmagten. Dvs. de medsendte dokumenter bruges alene til forevisning i forbindelse med registrering og godkendelse af tinglysningsfuldmagterne og uploades ikke i bilagsbanken eller registreres på anden måde hos Tinglysningsretten. Efter registrering af blanketfuldmagten eller sletning af frist returneres originale skifteretsattester, skiftefuldmagter, I/S kontrakter, generalforsamlingsbeslutninger og vedtægter til afsenderen (angivet s. 4 i blanketfuldmagten). Den dokumentation, der indsendes sammen med fuldmagten, skal indeholde markering/fremhævelse (overstregning eller en post-it) af det relevante, ellers kan det medføre afvisning.

5 Oversigt Generelt om fuldmagt (fast ejendom) - 7-blanketfuldmagt Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 1 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 3 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 4 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 5 Kontakt Du kan få oversigten frem ved at benytte bogmærker/bookmarks i venstre side af skærmen. Bogmærkerne kan også benyttes til at navigere rundt i vejledningen.

6 Generelt om fuldmagt (fast ejendom) - 7-blanketfuldmagt Den tekst, fuldmagten udfyldes med, må ikke gå udenfor rubrikkerne og skal udfyldes med/på maskine s. 1 til s. 4 indtil fuldmagtsgivers underskrift. Underskriftsfeltet og dato på fuldmagtens s. 4 og vitterlighedspåtegning s. 5 er ikke omfattet af dette krav dvs. må gerne være skrevet med læselig håndskrift og fuldmagten afvises ikke, hvis ex. underskriften går uden for rubrikken. Når blanketfuldmagten er registreret får fuldmægtigen mail herom - der er oplyst nederst på s.1. Vær opmærksom på, at de generelle fuldmagtsregler gælder ved siden af reglerne i adgangsbekendtgørelsen. Selvkontrahering: Fuldmægtigen kan således ikke disponere til fordel for sig selv uden dette fremgår særskilt af fuldmagten og her skal anvendes en efterfølgende fuldmagt. Anvendes en blanketfuldmagt skal det anføres efter fuldmagtsgivers underskrift nederst på s. 4 at der er tale om selvkontrahering. Fuldmagtsgivers død medfører som udgangspunkt bortfald af fuldmagten. Blanketfuldmagten kan ikke videregives. En person der via en generalfuldmagt har fået bemyndigelse til at underskrive en blanketfuldmagt, skal være fuldmægtig på blanketfuldmagten, med mindre der i generalfuldmagten er anført, at fuldmagten kan videregives til tredjemand. Dog er der visse men begrænsede muligheder. En bobestyrer/kurator kan i begrænset omfang videregive sine opgaver. Tinglysningsretten vil med baggrund i retspraksis tillade en fuldmagt fra en advokat, der er bobestyrer/kurator til en person (person. nr.) ansat i samme advokatfirma, men ikke til firmaet (CVR.nr.), eller til andre. Den person, der får fuldmagt skal ligeledes være advokat, og det skal af adressen fremgå, at vedkommende er ansat i samme firma.

7 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 1 (1/4) 1 CVR: [013] 1 CVR: [013] Anvend det navn den pågældende er anført med i CPR- hhv. CVR-registeret. Kan et person- eller firmanavn ikke anføres fuldt ud, er det væsentlig, at en forkortelse giver mulighed for at genkende navnet, når man har CPR-nr. hhv. CVRnr. Der skal udfyldes adresse i én eller flere linjer. Fuldmagtsgiver Er der tale om en person eller en juridisk person (selskab, forening etc.), der ikke har et dansk personnr./cvr-nr. sættes X i felt Ikke registeret i DK. Alle danske juridiske personer, der kan få et CVR-nr. skal anskaffe sig et for at kunne være fuldmagtsgiver. Er det ikke muligt at anskaffe et CVR-nr. skal det dokumenteres at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har givet et afslag om udstedelse af CVR-nr. til den pågældende juridiske person. Almennyttige boligafdelinger er fritaget fra at dokumentere, at de ikke kan få et CVR-nr. Fuldmagtsgiver er død. Fuldmagtsgiver er boet efter afdøde(navn) med afdødes CPR-nr.- (original skifteretsattest skal være medsendt). Afdødes blanketfuldmagt registreres alene med afdødes navn og CPR-nr.

8 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 1 (/4) 3 CVR: [013] 3 CVR: [013] Fuldmægtig Fuldmagten skal være udstedt til en bestemt person (CPR-nr.) eller til en virksomhed (CVRnr.) som har en digital signatur for at blanketfuldmagten kan anvendes. Er blanketfuldmagten udstedt til en virksomhed, kan den kun danne grundlag for automatisk tinglysning, såfremt denne virksomhed er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og med underskriver indlagt i denne database. Når blanketfuldmagten er godkendt og scannet returneres mailsvar til fuldmægtigs mailadresse anført på fuldmagtens side 1, nederst Skriv e- mailadresse med STORE BOGSTAVER, da det mindsker læsefejl ved scanning.

9 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 1 (3/4) Fuldmagtsgiver er død -fuldmagtsgiver er boet efter afdøde med afdødes CPR-nr. Original skifteretsattest skal altid medsendes som dokumentation for hvem der er tegningsberettigede for boet efter afdøde. Skiftefuldmagt skal forevises i original ved godkendelse af blanketfuldmagten - kan anvendes på følgende måde. Tinglysningsretten accepterer, at skiftefuldmægtigen transformerer skiftefuldmagten til en blanketfuldmagt, men ikke at den videregives til tredjemand. Dvs. den person, som er fuldmægtig (fuldmagtshaver) på skiftefuldmagten også skal være det på blanketfuldmagten. Skal anføres med CPR-nr. ikke CVR-nr. Fuldmægtig kan ikke ved at underskrive tinglysningsfuldmagten give fuldmagten videre til tredjemand (person/firma) på blanketfuldmagten. Dette gælder også for en advokat, der ikke kan videregive sin personlige fuldmagt på en skiftefuldmagt til sit firma, eller til en anden advokat. Det anbefales, at arvingerne ved siden af skiftefuldmagt, også tager stilling til evt. tinglysningsfuldmagt, og hvis sådan ønskes udfylder en blanketfuldmagt. En arving der har en skifteværge. Skifteværgen underskriver blanketfuldmagten, på vegne af den arving, der er under værgemål. Tredjemand kan være fuldmægtig på denne blanketfuldmagt. Uden skiftefuldmagter alle arvinger der er anført på skifteretsattesten skal underskrive en fuldmagt eller hver deres fuldmagt. Er der f.eks. 3 arvinger må de f.eks. gerne udfylde to fuldmagter, hvor to af arvingerne underskriver en fuldmagt og den tredje arving underskriver en anden fuldmagt. Det er en forudsætning at blanketfuldmagterne sendes samlet til Tinglysningsretten. Med skiftefuldmagt alle arvinger skal via skiftefuldmagten give fuldmagt til en person, denne person skal være fuldmægtig med CPR-nr. på blanketfuldmagten og underskrive denne. Originale skiftefuldmagter skal medsendes som dokumentation for at den pågældende har den fornødne legitimation. Bobestyrer: Bobestyrer underskriver blanketfuldmagten. Bobestyrer kan være fuldmagtshaver på blanketfuldmagten, men skal ikke være det.

10 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 1 (4/4) Fuldmagtsgiver er en enkeltmandsvirksomhed Skal registreres ved ejerens navn og cpr-nr. og IKKE med virksomhed CVR-nr. Gælder også selvom enkeltmandsvirksomheden er registeret med CVR-nr. i tingbogen. Fuldmagtsgiver er under værgemål Fuldmagtsgiver anføres på s. 1 med CPR-nr. og værgen underskriver på s. 4 original værgebeskikkelse skal forevises. Interessentskabet(I/S) er fuldmagtsgiver Original I/S-kontrakt skal forevises til dokumentation for hvem der er interessenter og dermed tegningsberettede i interessentskabet. Fuldmagtsgiver er en juridisk person - fuldmagtsgiver har et CVR-nr Der skal fremsendes tegningsudskrifter eller anden dokumentation i original, der bekræfter, hvem der kan underskrive for den juridiske person. Fuldmagtsgiver er et A/S eller et ApS Selskabsrapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen med tegningsregler for selskabet. Tegningsudskrifter må ikke være ældre end 1 måned regnet fra den dato, som er angivet ved underskriften s. 4 i blanketfuldmagten. Fuldmagtsgiver har givet en generalfuldmagt til XX. Fuldmagtsgiver er fuldmagtsgiver på blanketfuldmagten, men XX underskriver blanketfuldmagten gælder både private og firmaer. Generalfuldmagten skal udtrykkeligt angive, at den kan videregives, for at XX alene underskriver blanketfuldmagten og ikke også er fuldmægtig på blanketfuldmagten. Er generalfuldmagten udstedt af et selskab skal generalfuldmagten ligeledes være tids- og opgavebestemt, da der ikke for juridiske personer er muligt at udstede fuldmagter, der omgår tegningsreglerne i selskabslovgivningen Der skal være vitterlighedsvidner med CPR-nr. på generalfuldmagten. Generalfuldmagterne skal opfylde kravene i adgangsbekendtgørelsen 6.

11 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side (1/) eks.: 01 64C 1 - Landsejerlavskoden kan findes på under blanketter her. Der må ikke anføres andet end talkoden for landsejerlavet. Skrives navnet på landsejerlavet afvises fuldmagten. - Matr.nr. og bogstav kan findes på Det anbefales, at bogstaverne skrives med store bogstaver, med undtagelse af bogstavet i. - Der kan kun anføres én ejendom, én fuldmagtsgiver og én fuldmægtig på hver blanket. To personer, der ejer en ejendom sammen skal således oprette fuldmagter Der kan alene anføres en konkret ejendom på en fuldmagtsblanket dvs. der skal laves en blanketfuldmagt for hvert enkelt blad i tingbogen uanset om de har samme adresse - Du kan alene anføre et delareal pr. fuldmagt. Vær opmærksom på, at hvis en fuldmagt skal vedrøre ex. et helt matr.nr. og et delareal, vil matr.nr. udløse legitimation vedr. hele ejendommen. 3 Der skal udfyldes adresse i én eller flere linjer. Fortsættes næste side

12 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side (/) 4 5 Umatrikuleret areal er alene arealer, der ikke allerede er tildelt et matr.nr. i matriklen, og ikke delarealer af et allerede matrikuleret areal. Umatrikulerede arealer er ofte kirkegårde, vej- og jernbanearealer og opfyldte havnearealer. Du må give en kort beskrivelse, så fuldmagten kan identificeres, i forbindelse med den senere tinglysning, og være indstillet på, at tinglysning sker med frist til matrikulering 5 4 Her fremgår de i adgangsbekendtgørelsens angivne valgmuligheder. Der kan være flere af valgmulighederne, der kan anvendes: 1. Anvendes til alle ejendomme, der ikke er angivet nedenfor felt C kan udfyldes. Anvendes til alle ejerlejligheder lejlighedsnummer i felt A skal udfyldes 3. Anvendes til alle ejerlejligheder beliggende i en bygning på lejet grund angiv lejlighedsnummer i felt A og bygningsnummer i felt B vær opmærksom på, at det er tingbogens bygningsnummer, du angiver. 4. Anvendes til ejendomme, der i tingbogen er opdelt i anparter anpartsnummer i felt A skal angives. 5. Anvendes hvor ejendommen, der i tingbogen er opdelt i anparter, og hvor anpartsejendommen er beliggende i en bygning på lejet grund anpartsnummer i felt A og bygningsnummer i felt B skal angives vær opmærksom på, at det er tingbogens bygningsnummer, du angiver. 6. Anvendes hvor ejendommen består af en bygning på lejet grund, og hvor der allerede er oprettet bygningsblad i tingbogen angiv bygningsnummer i felt B (på trods af at der står at felt A skal udfyldes) - vær opmærksom på, at det er tingbogens bygningsnummer, du angiver. - Umatrikuleret ejendom anvendes kun, hvor arealet ikke fremgår af matriklen. Skal ikke anvendes ved udstykning og lejlighedsopdeling.

13 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 3 (1/) 1 1 Det skal ved afkrydsning angives, hvad fuldmægtigen bemyndiges til og der kan eventuelt angives en beløbsbegrænsning. Beløb angives i hele kroner (eller anden valuta) uden angivelse af ører. Evt. komma og øreangivelse slettes ved indlæsning i fuldmagtsdatabasen. Valuta skal anføres, hvis det er udenlandsk valuta. Dispositionstyper omfatter bl.a. følgende: 1 Anvendes af en sælger og en ægtefælles samtykke til salg af familiens ejendom, 3, 4, 5. Anvendes vedr. alle former for pant, ex. pantebreve, ejerpantebreve, skadesløsbreve, udlæg 4. Underpantsætning vedrører dels underpant i ejerpantebreve og dels underpant, hvor kreditor underpantsætter et pantebrev 8 Anvendes ved fuldmagt til ejerlejlighedsopdeling og påtegning på servitutter, hvilket skal anføres nederst på side 4 med maskin- eller håndskrift. Pkt. 8 anvendes også i de tilfælde, hvor det tilkendegives at en forkøbsret ikke skal gøres gældende. 10. Anvendes af køber

14 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 3 (/) - Fuldmagten bortfalder automatisk efter 1 måneder regnes fra fuldmagtsgivers underskrift. - Der kan dog fastsættes en kortere frist i rubrikken Dato for bortfald. - Datoformaet er dd-mm-åååå - Fuldmagten kan også tilbagekaldes af såvel fuldmagtsgiver som fuldmægtigen i løbet af etårsperioden ved at anvende denne blanket Tilbagekaldelse af fuldmagt til brug for tinglysning findes på under blanketter.

15 1 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 4 (1/) Dato: [dd-mm-åååå] 1 Her skal det oplyses, hvem Tinglysningsretten skal sende: Blanketfuldmagten til hvis den ikke er udfyldt korrekt dvs. den afvises. Bilag der medsendes til dokumentation for tegningsberettigede mv. kan f.eks. være følgende Skifteretsattest med evt. skiftefuldmagter som altid skal forevises i original Vedtægter, generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødereferater hvor tegningsreglerne ikke fremgå af cvr.- udskrift. Originale generalfuldmagter og værgebeskikkelser Fuldmagtsgiver daterer og underskriver herunder fuldmagten. Skal fuldmagten underskrives af flere personer kan underskrifterne anføres på det blanke felt nederst på s. 4 - det kan være alle arvinger i et dødsbo, flere tegningsberettigede i et selskab mv. Fuldmagtsgivers underskrift skal være oversat med maskinskrift, stempel eller håndskrevne blokbogstaver dvs. fuldmagtsgivers navn eller de tegningsberettigede navne skal anføres under underskriften.

16 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 4 (/) 3 3 Angivelse kan være separeret med komma (1,,3,5) eller streg (1-3, 5) eller plus (1++3+5) eller kombinationer heraf, ex. (1-3+5) i alle disse viste kombinationer er der kryds i 1,,3 og 5. Tjek at blanketfuldmagtens omfang på side 3 stemmer overens med det oplyste på s. 4

17 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 5(1/) 1 Dato: [dd-mm-åååå] Fuldmagten kan: sendes til registrering i fuldmagtsdatabasen inden tinglysning sker her må tinglysning afvente meddelelse om at fuldmagten er registeret, eller at fuldmagten kan konstateres registreret ved opslag på tinglysning.dk > mine tinglysninger > fuldmagter. sendes efterfølgende med angivelse af dato og løbenummer for det nu med frist tinglyste dokument. Her må fremsendelse afvente meddelelse om den skete tinglysning, og anmelder får derfor først dato og løbenummer for dokumentet på det tidspunkt. Hvis ikke disse oplysninger fremgår af fuldmagten, vil det ikke blive registreret, at der er tale om en efterfølgende fuldmagt, og det tinglyste dokument vil blive udslettet ved fristens udløb. 1 Udgangspunktet er, at alle fuldmagter skal bekræftes med vitterlighedsvidner. Dog skal der ikke være vitterlighedspåtegning når: Fuldmagtsgiver er en offentlig myndighed uanset fuldmagtens omfang. Fuldmagten skal bruges til kvittere og aflyse pantebreve (dispositionstype 5) Fuldmagten skal bruges til at udstede/anmelde servitutter (dispositionstype 6) eller kvittere/aflyse servitutter (dispositionstype 7) Fuldmagten skal bruges til ejerlejlighedsopdelinger eller påtegning på servitutter(dispositionstype 8). - Husk at anføre nederst på s. 4 at fuldmagten skal anvendes til dette formål. Oplysningerne om vitterlighedsvidnerne kan påføres med maskinskrift, stempel eller blokbogstaver, men skal til enhver tid være let læselige. Vitterlighedspåtegning kan ikke anføres før fuldmagtsgivers underskrift. Nærtstående familiemedlemmer til fuldmagtsgiver må ikke skrive til vitterlighed. Skriver personer, der ikke har et dansk CPR-nr. til vitterlighed, skal der anføres et tilsvarende identifikationsnummer som CPR-nr. ex. pasnummer. Der skal ikke medsendes yderligere dokumentation for vitterlighedsvidnernes identitet.

18 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 5(/) Det er utvivlsomt, at en fuldmægtig ikke selv kan underskrive vitterlighedspåtegning på fuldmagten. Som følge heraf kan ex. en indehaver af et advokatfirma heller ikke være vitterlighedsvidne, hvor advokatfirmaet får fuldmagt. Såfremt et vitterlighedsvidne på en sådan fuldmagt er advokat, må der medsendes dokumentation for, at vedkommende ikke er (med)indehaver af advokatfirmaet. Såfremt sådan dokumentation ikke er medsendt vil fuldmagten blive afvist. Her anføres dato og løbenummer for en efterfølgende blanketfuldmagt dvs. den dato hvor dokumentet er tinglyst med frist og det løbenummer som er unik for det pågældende dokument begge disse oplysninger er anført i den anmelder modtager om at dokumentet er tinglyst med frist. Hvis ikke disse oplysninger fremgår af fuldmagten, vil den ikke blive registreret som en efterfølgende fuldmagt, men registeret som en forudgående fuldmagt. Springer fristen vil det tinglyste dokument blive udslettet ved fristens udløb.

19 Kontakt Har du spørgsmål eller input til indholdet af denne vejledning, er du velkommen til at kontakte Tinglysningsretten: Har du input eller generelle spørgsmål til vejledningen, bedes du benytte kontaktformularen på Tinglysningsretten.dk under punktet Benyt kontaktformular nederst på siden. Har du tekniske spørgsmål til Tinglysning.dk, kan du ringe til vores hotline på hotline er åben fra kl. 06:00 til 18:00 alle hverdage.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Skifteretsattest Udgivet 13. septemer 010 version 1.5 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne 0 GEO PARTNER BORNHOLMS SPILEVAN NS Industrivej 1 3700 Rønne Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. Geopartner Landinspektører AiS Egensevej 15 I samarbejde med Bornholms Forsyning NS er Geopartner

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden BEK nr 670 af 11/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7010-0075 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Aflysning af servitut Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1. Digital Tinglysning Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende Udgivet. september 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til opslag i Tingbog Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at søge i Tingbogen, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil:

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Man skal have en medarbejdersignatur, så der kan underskrives digitalt. Man skal tillige være oprettet i tinglysningsretten som anmelder- og underskriftsberettiget.

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation Digital Tinglysning Sekretariatschef Brian Pedersen Tinglysningsretten Brian Pedersen en præsentation Uddannet jurist Tidligere jobindhold Ejendomskonsulent landbruget Dommerfuldmægtig Advokat Retsasssor,

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

FULDMAGT IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

FULDMAGT IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fondens navn/fuldmagtsgiver CVR-nr./Kundenr. giver fuldmagt til, at CPR-nr. Fuldmagtstype alene eller 2-i-forening (A, B, C) Der underskriver

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den

Læs mere

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV FULDMAGT Reg.nr. Afdeling Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) Release 4.2+ 1 EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010 E-TL workshop for de små bøger 13. Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden 9:30-9:45 Velkomst (HHJ) 9:45-10:05 Introduktion til e-tl (HHJ) Komponenter i e-tl S2S

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0201 aq. København, den 10. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0201 aq. København, den 10. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 10. maj 2011 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...5 1.1 Generelt om kursusmaterialets opbygning...5 1.1.1 Anvendelse af formateret tekst...5 1.1.2 Handlevejledninger...5 1.2 Begreber og forkortelser...5

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

KONTOFULDMAGT - FORENING

KONTOFULDMAGT - FORENING Der skal udskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver Kundenummer (maks. 10 tegn) Foreningens navn Giver fuldmagtshaver CPR-nr. Der underskriver således og ved underskriften samtykker

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde Skatteministeriet J.nr. 2017-7370 Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens 54 I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes:

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

Torsdag, den 12. november 2015, kl. 15.00. på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, hvor der vil være kaffe, the og vand med følgende

Torsdag, den 12. november 2015, kl. 15.00. på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, hvor der vil være kaffe, the og vand med følgende Hellerup, 26. oktober 2015 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Da Københavns Andelskasse har fået en ny betydende investor, Clearhaus Holding A/S, og da H.C. Hansen

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0039 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Dennis Jespersen Gyldenlakvej 19 Stevnstrup 8870 Langå

Klagerne. J.nr. 2012-0039 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Dennis Jespersen Gyldenlakvej 19 Stevnstrup 8870 Langå 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Dennis Jespersen Gyldenlakvej 19 Stevnstrup 8870 Langå og Torben Snedevind Skovhulevej 13 8920 Randers NV Nævnet har modtaget klagen den 29. februar

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013 Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013 Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Dag Måned År Klokkeslæt Liste nr. Eventuel listebetegnelse Valgbestyrelsens formands underskrift Kandidatliste Kandidatliste

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016. 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand Til interesserede Den 31. marts 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for sommerhusene ved

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr , til afholdelse

I henhold til vedtægternes 8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr , til afholdelse 20. juni 2016 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE I henhold til vedtægternes 8 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse, CVR-nr. 82 11 22 19, til afholdelse

Læs mere

Torsdag, den 22. januar 2015, kl. 17.00. på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, hvor der vil være kaffe, the og vand med følgende

Torsdag, den 22. januar 2015, kl. 17.00. på andelskassens adresse Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, hvor der vil være kaffe, the og vand med følgende Hellerup, 8. januar 2015 TIL ANDELSHAVERNE I KØBENHAVNS ANDELSKASSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Da bestyrelsesmedlemmerne Søren Holmblad og Søren Brinkmann har ønsket at fratræde bestyrelsen i Københavns

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede kan pålægges at erstatte klagers udgifter til advokat.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede kan pålægges at erstatte klagers udgifter til advokat. København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech A/S Gentoftegade 72 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et dårligt mæglerarbejde

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober

Læs mere