Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5"

Transkript

1 Digital Tinglysning Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 010 version 1.5

2 Inden du starter (1/3) Hvornår skal en tinglysningsfuldmagt benyttes? I de tilfælde, hvor en person ikke har en digital signatur, er det nødvendigt at give en tinglysningsfuldmagt til en person(cprnr.)/virksomhed(cvr-nr.), der har en digital signatur. Udgangspunktet er, at enhver, der skal disponere eller tiltræde dokumenter, som allerede er oprettede i tingbogen eller endnu ikke oprettede dokumenter i tingbogen, skal underskrive med digital signatur. Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at du er klar til at gennemføre anmeldelsen: Den rigtige blanket til tinglysningsfuldmagten findes på Tinglysningsrettens hjemmeside her - der må ikke ændres i blankettens format/formular ved udfyldelse af denne. Alene tryk på den ene side. Dvs. at s. 1 er på et ark, s. på et nyt ark osv. Logo eller andet mærke må ikke påføres på fuldmagtens første 4 sider. Vær opmærksom på, at du selv kan underskrive med digital signatur/nemid, og at det ofte sikrer hurtigere tinglysning. Underskrift med digital signatur/nemid - i stedet for fuldmagt - fjerner mulig fejlkilde ved den digitale tinglysning, og vil - hvis din rådgiver tager betaling for at lave fuldmagten - være billigere. Læs mere om digital signatur/nemid her. Privatpersoner der har digital signatur/nemid kan anvende digital fuldmagt læs mere her.

3 Inden du starter (/3) Der kan anvendes to typer af fuldmagter til brug ved tinglysning af fast ejendom Forudgående fuldmagt: Formkrav: Skal opfylde betingelserne i bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden 7 (blanketfuldmagt) - skal være identisk med den fuldmagtsblanket, der findes på Tinglysningsrettens hjemmeside og bør udfyldes her. Sendes til Tinglysningsretten til registrering i fuldmagtsdatabasen,før de kan bruges til tinglysning. Blanketfuldmagten kan først danne grundlag for tinglysning, når fuldmægtigen på blanketfuldmagten har modtaget registrerings-mail om, at fuldmagten er godkendt og registreret i tinglysningssystemet, og/eller at fuldmagten kan konstateres registreret ved opslag på tinglysning.dk > mine tinglysninger > fuldmagter ( Fuldmagter jeg har modtaget ) Fordel: Anmeldelsen behandles og resultatet er enten afvist eller tinglyst. Ulempe: Det tager tid at få registreret en korrekt blanketfuldmagt. Efterfølgende fuldmagt: Formkrav: Skal opfylde betingelserne i bek. om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden 6( 6-fuldmagt) eller 7. Originale skiftefuldmagter kan anvendes som efterfølgende fuldmagter - skifteretsattest i original skal medendes til forevisning i dette tilfælde. Denne type fuldmagt indsendes først efter, at selve anmeldelsen er sket og anmelder har fået besked om at det anmeldte dokumentet er tinglyst med frist til fremsendelse af efterfølgende fuldmagt. Fristen er på 6 hverdage, dvs. fuldmagten skal være modtaget ved Tinglysningsretten senest 6 arbejdsdage efter dokumentet blev tinglyst med frist. Først når korrekt efterfølgende fuldmagt er forevist med oplysning om dato og løbenummer, vil fristen blive slettet, og dokumentet er endeligt tinglyst/tinglyst uden frist, evt. bilag returneres.

4 Inden du starter (3/3) - Efterfølgende fuldmagt (forsat): Fremsendelse af den efterfølgende fuldmagt må afvente, til anmelder har modtaget meddelelse om, at der er sket tinglysning med frist, da det først er på dette tidspunkt at dato og løbenummer for dokumentet meddeles. Fordel: Der anmeldes inden fuldmagten er godkendt - hurtigere sagsgang. Ulempe: Fristen kan springe pga. korrekt fuldmagt ikke indsendes inden fristen udløber. Udgangspunktet er, at det er valgfrit, om der anvendes en efterfølgende eller en forudgående fuldmagt til brug ved anmeldelse på Undtagelse: - Forudgående fuldmagter skal altid anvendes ved aflysning af servitutter, opdeling af ejerlejligheder, aflysning af pant og lysning af påtegninger. - Efterfølgende fuldmagter skal altid anvendes ved selvkontrahering. Vær opmærksom på, at kun oprettede anmeldelser kan lyses med frist. Alt der medsendes i forbindelse med registrering af tinglysningsfuldmagterne, er alene til brug for godkendelse af tinglysningsfuldmagten. Dvs. de medsendte dokumenter bruges alene til forevisning i forbindelse med registrering og godkendelse af tinglysningsfuldmagterne og uploades ikke i bilagsbanken eller registreres på anden måde hos Tinglysningsretten. Efter registrering af blanketfuldmagten eller sletning af frist returneres originale skifteretsattester, skiftefuldmagter, I/S kontrakter, generalforsamlingsbeslutninger og vedtægter til afsenderen (angivet s. 4 i blanketfuldmagten). Den dokumentation, der indsendes sammen med fuldmagten, skal indeholde markering/fremhævelse (overstregning eller en post-it) af det relevante, ellers kan det medføre afvisning.

5 Oversigt Generelt om fuldmagt (fast ejendom) - 7-blanketfuldmagt Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 1 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 3 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 4 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 5 Kontakt Du kan få oversigten frem ved at benytte bogmærker/bookmarks i venstre side af skærmen. Bogmærkerne kan også benyttes til at navigere rundt i vejledningen.

6 Generelt om fuldmagt (fast ejendom) - 7-blanketfuldmagt Den tekst, fuldmagten udfyldes med, må ikke gå udenfor rubrikkerne og skal udfyldes med/på maskine s. 1 til s. 4 indtil fuldmagtsgivers underskrift. Underskriftsfeltet og dato på fuldmagtens s. 4 og vitterlighedspåtegning s. 5 er ikke omfattet af dette krav dvs. må gerne være skrevet med læselig håndskrift og fuldmagten afvises ikke, hvis ex. underskriften går uden for rubrikken. Når blanketfuldmagten er registreret får fuldmægtigen mail herom - der er oplyst nederst på s.1. Vær opmærksom på, at de generelle fuldmagtsregler gælder ved siden af reglerne i adgangsbekendtgørelsen. Selvkontrahering: Fuldmægtigen kan således ikke disponere til fordel for sig selv uden dette fremgår særskilt af fuldmagten og her skal anvendes en efterfølgende fuldmagt. Anvendes en blanketfuldmagt skal det anføres efter fuldmagtsgivers underskrift nederst på s. 4 at der er tale om selvkontrahering. Fuldmagtsgivers død medfører som udgangspunkt bortfald af fuldmagten. Blanketfuldmagten kan ikke videregives. En person der via en generalfuldmagt har fået bemyndigelse til at underskrive en blanketfuldmagt, skal være fuldmægtig på blanketfuldmagten, med mindre der i generalfuldmagten er anført, at fuldmagten kan videregives til tredjemand. Dog er der visse men begrænsede muligheder. En bobestyrer/kurator kan i begrænset omfang videregive sine opgaver. Tinglysningsretten vil med baggrund i retspraksis tillade en fuldmagt fra en advokat, der er bobestyrer/kurator til en person (person. nr.) ansat i samme advokatfirma, men ikke til firmaet (CVR.nr.), eller til andre. Den person, der får fuldmagt skal ligeledes være advokat, og det skal af adressen fremgå, at vedkommende er ansat i samme firma.

7 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 1 (1/4) 1 CVR: [013] 1 CVR: [013] Anvend det navn den pågældende er anført med i CPR- hhv. CVR-registeret. Kan et person- eller firmanavn ikke anføres fuldt ud, er det væsentlig, at en forkortelse giver mulighed for at genkende navnet, når man har CPR-nr. hhv. CVRnr. Der skal udfyldes adresse i én eller flere linjer. Fuldmagtsgiver Er der tale om en person eller en juridisk person (selskab, forening etc.), der ikke har et dansk personnr./cvr-nr. sættes X i felt Ikke registeret i DK. Alle danske juridiske personer, der kan få et CVR-nr. skal anskaffe sig et for at kunne være fuldmagtsgiver. Er det ikke muligt at anskaffe et CVR-nr. skal det dokumenteres at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har givet et afslag om udstedelse af CVR-nr. til den pågældende juridiske person. Almennyttige boligafdelinger er fritaget fra at dokumentere, at de ikke kan få et CVR-nr. Fuldmagtsgiver er død. Fuldmagtsgiver er boet efter afdøde(navn) med afdødes CPR-nr.- (original skifteretsattest skal være medsendt). Afdødes blanketfuldmagt registreres alene med afdødes navn og CPR-nr.

8 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 1 (/4) 3 CVR: [013] 3 CVR: [013] Fuldmægtig Fuldmagten skal være udstedt til en bestemt person (CPR-nr.) eller til en virksomhed (CVRnr.) som har en digital signatur for at blanketfuldmagten kan anvendes. Er blanketfuldmagten udstedt til en virksomhed, kan den kun danne grundlag for automatisk tinglysning, såfremt denne virksomhed er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og med underskriver indlagt i denne database. Når blanketfuldmagten er godkendt og scannet returneres mailsvar til fuldmægtigs mailadresse anført på fuldmagtens side 1, nederst Skriv e- mailadresse med STORE BOGSTAVER, da det mindsker læsefejl ved scanning.

9 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 1 (3/4) Fuldmagtsgiver er død -fuldmagtsgiver er boet efter afdøde med afdødes CPR-nr. Original skifteretsattest skal altid medsendes som dokumentation for hvem der er tegningsberettigede for boet efter afdøde. Skiftefuldmagt skal forevises i original ved godkendelse af blanketfuldmagten - kan anvendes på følgende måde. Tinglysningsretten accepterer, at skiftefuldmægtigen transformerer skiftefuldmagten til en blanketfuldmagt, men ikke at den videregives til tredjemand. Dvs. den person, som er fuldmægtig (fuldmagtshaver) på skiftefuldmagten også skal være det på blanketfuldmagten. Skal anføres med CPR-nr. ikke CVR-nr. Fuldmægtig kan ikke ved at underskrive tinglysningsfuldmagten give fuldmagten videre til tredjemand (person/firma) på blanketfuldmagten. Dette gælder også for en advokat, der ikke kan videregive sin personlige fuldmagt på en skiftefuldmagt til sit firma, eller til en anden advokat. Det anbefales, at arvingerne ved siden af skiftefuldmagt, også tager stilling til evt. tinglysningsfuldmagt, og hvis sådan ønskes udfylder en blanketfuldmagt. En arving der har en skifteværge. Skifteværgen underskriver blanketfuldmagten, på vegne af den arving, der er under værgemål. Tredjemand kan være fuldmægtig på denne blanketfuldmagt. Uden skiftefuldmagter alle arvinger der er anført på skifteretsattesten skal underskrive en fuldmagt eller hver deres fuldmagt. Er der f.eks. 3 arvinger må de f.eks. gerne udfylde to fuldmagter, hvor to af arvingerne underskriver en fuldmagt og den tredje arving underskriver en anden fuldmagt. Det er en forudsætning at blanketfuldmagterne sendes samlet til Tinglysningsretten. Med skiftefuldmagt alle arvinger skal via skiftefuldmagten give fuldmagt til en person, denne person skal være fuldmægtig med CPR-nr. på blanketfuldmagten og underskrive denne. Originale skiftefuldmagter skal medsendes som dokumentation for at den pågældende har den fornødne legitimation. Bobestyrer: Bobestyrer underskriver blanketfuldmagten. Bobestyrer kan være fuldmagtshaver på blanketfuldmagten, men skal ikke være det.

10 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 1 (4/4) Fuldmagtsgiver er en enkeltmandsvirksomhed Skal registreres ved ejerens navn og cpr-nr. og IKKE med virksomhed CVR-nr. Gælder også selvom enkeltmandsvirksomheden er registeret med CVR-nr. i tingbogen. Fuldmagtsgiver er under værgemål Fuldmagtsgiver anføres på s. 1 med CPR-nr. og værgen underskriver på s. 4 original værgebeskikkelse skal forevises. Interessentskabet(I/S) er fuldmagtsgiver Original I/S-kontrakt skal forevises til dokumentation for hvem der er interessenter og dermed tegningsberettede i interessentskabet. Fuldmagtsgiver er en juridisk person - fuldmagtsgiver har et CVR-nr Der skal fremsendes tegningsudskrifter eller anden dokumentation i original, der bekræfter, hvem der kan underskrive for den juridiske person. Fuldmagtsgiver er et A/S eller et ApS Selskabsrapport fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen med tegningsregler for selskabet. Tegningsudskrifter må ikke være ældre end 1 måned regnet fra den dato, som er angivet ved underskriften s. 4 i blanketfuldmagten. Fuldmagtsgiver har givet en generalfuldmagt til XX. Fuldmagtsgiver er fuldmagtsgiver på blanketfuldmagten, men XX underskriver blanketfuldmagten gælder både private og firmaer. Generalfuldmagten skal udtrykkeligt angive, at den kan videregives, for at XX alene underskriver blanketfuldmagten og ikke også er fuldmægtig på blanketfuldmagten. Er generalfuldmagten udstedt af et selskab skal generalfuldmagten ligeledes være tids- og opgavebestemt, da der ikke for juridiske personer er muligt at udstede fuldmagter, der omgår tegningsreglerne i selskabslovgivningen Der skal være vitterlighedsvidner med CPR-nr. på generalfuldmagten. Generalfuldmagterne skal opfylde kravene i adgangsbekendtgørelsen 6.

11 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side (1/) eks.: 01 64C 1 - Landsejerlavskoden kan findes på under blanketter her. Der må ikke anføres andet end talkoden for landsejerlavet. Skrives navnet på landsejerlavet afvises fuldmagten. - Matr.nr. og bogstav kan findes på Det anbefales, at bogstaverne skrives med store bogstaver, med undtagelse af bogstavet i. - Der kan kun anføres én ejendom, én fuldmagtsgiver og én fuldmægtig på hver blanket. To personer, der ejer en ejendom sammen skal således oprette fuldmagter Der kan alene anføres en konkret ejendom på en fuldmagtsblanket dvs. der skal laves en blanketfuldmagt for hvert enkelt blad i tingbogen uanset om de har samme adresse - Du kan alene anføre et delareal pr. fuldmagt. Vær opmærksom på, at hvis en fuldmagt skal vedrøre ex. et helt matr.nr. og et delareal, vil matr.nr. udløse legitimation vedr. hele ejendommen. 3 Der skal udfyldes adresse i én eller flere linjer. Fortsættes næste side

12 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side (/) 4 5 Umatrikuleret areal er alene arealer, der ikke allerede er tildelt et matr.nr. i matriklen, og ikke delarealer af et allerede matrikuleret areal. Umatrikulerede arealer er ofte kirkegårde, vej- og jernbanearealer og opfyldte havnearealer. Du må give en kort beskrivelse, så fuldmagten kan identificeres, i forbindelse med den senere tinglysning, og være indstillet på, at tinglysning sker med frist til matrikulering 5 4 Her fremgår de i adgangsbekendtgørelsens angivne valgmuligheder. Der kan være flere af valgmulighederne, der kan anvendes: 1. Anvendes til alle ejendomme, der ikke er angivet nedenfor felt C kan udfyldes. Anvendes til alle ejerlejligheder lejlighedsnummer i felt A skal udfyldes 3. Anvendes til alle ejerlejligheder beliggende i en bygning på lejet grund angiv lejlighedsnummer i felt A og bygningsnummer i felt B vær opmærksom på, at det er tingbogens bygningsnummer, du angiver. 4. Anvendes til ejendomme, der i tingbogen er opdelt i anparter anpartsnummer i felt A skal angives. 5. Anvendes hvor ejendommen, der i tingbogen er opdelt i anparter, og hvor anpartsejendommen er beliggende i en bygning på lejet grund anpartsnummer i felt A og bygningsnummer i felt B skal angives vær opmærksom på, at det er tingbogens bygningsnummer, du angiver. 6. Anvendes hvor ejendommen består af en bygning på lejet grund, og hvor der allerede er oprettet bygningsblad i tingbogen angiv bygningsnummer i felt B (på trods af at der står at felt A skal udfyldes) - vær opmærksom på, at det er tingbogens bygningsnummer, du angiver. - Umatrikuleret ejendom anvendes kun, hvor arealet ikke fremgår af matriklen. Skal ikke anvendes ved udstykning og lejlighedsopdeling.

13 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 3 (1/) 1 1 Det skal ved afkrydsning angives, hvad fuldmægtigen bemyndiges til og der kan eventuelt angives en beløbsbegrænsning. Beløb angives i hele kroner (eller anden valuta) uden angivelse af ører. Evt. komma og øreangivelse slettes ved indlæsning i fuldmagtsdatabasen. Valuta skal anføres, hvis det er udenlandsk valuta. Dispositionstyper omfatter bl.a. følgende: 1 Anvendes af en sælger og en ægtefælles samtykke til salg af familiens ejendom, 3, 4, 5. Anvendes vedr. alle former for pant, ex. pantebreve, ejerpantebreve, skadesløsbreve, udlæg 4. Underpantsætning vedrører dels underpant i ejerpantebreve og dels underpant, hvor kreditor underpantsætter et pantebrev 8 Anvendes ved fuldmagt til ejerlejlighedsopdeling og påtegning på servitutter, hvilket skal anføres nederst på side 4 med maskin- eller håndskrift. Pkt. 8 anvendes også i de tilfælde, hvor det tilkendegives at en forkøbsret ikke skal gøres gældende. 10. Anvendes af køber

14 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 3 (/) - Fuldmagten bortfalder automatisk efter 1 måneder regnes fra fuldmagtsgivers underskrift. - Der kan dog fastsættes en kortere frist i rubrikken Dato for bortfald. - Datoformaet er dd-mm-åååå - Fuldmagten kan også tilbagekaldes af såvel fuldmagtsgiver som fuldmægtigen i løbet af etårsperioden ved at anvende denne blanket Tilbagekaldelse af fuldmagt til brug for tinglysning findes på under blanketter.

15 1 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 4 (1/) Dato: [dd-mm-åååå] 1 Her skal det oplyses, hvem Tinglysningsretten skal sende: Blanketfuldmagten til hvis den ikke er udfyldt korrekt dvs. den afvises. Bilag der medsendes til dokumentation for tegningsberettigede mv. kan f.eks. være følgende Skifteretsattest med evt. skiftefuldmagter som altid skal forevises i original Vedtægter, generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødereferater hvor tegningsreglerne ikke fremgå af cvr.- udskrift. Originale generalfuldmagter og værgebeskikkelser Fuldmagtsgiver daterer og underskriver herunder fuldmagten. Skal fuldmagten underskrives af flere personer kan underskrifterne anføres på det blanke felt nederst på s. 4 - det kan være alle arvinger i et dødsbo, flere tegningsberettigede i et selskab mv. Fuldmagtsgivers underskrift skal være oversat med maskinskrift, stempel eller håndskrevne blokbogstaver dvs. fuldmagtsgivers navn eller de tegningsberettigede navne skal anføres under underskriften.

16 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 4 (/) 3 3 Angivelse kan være separeret med komma (1,,3,5) eller streg (1-3, 5) eller plus (1++3+5) eller kombinationer heraf, ex. (1-3+5) i alle disse viste kombinationer er der kryds i 1,,3 og 5. Tjek at blanketfuldmagtens omfang på side 3 stemmer overens med det oplyste på s. 4

17 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 5(1/) 1 Dato: [dd-mm-åååå] Fuldmagten kan: sendes til registrering i fuldmagtsdatabasen inden tinglysning sker her må tinglysning afvente meddelelse om at fuldmagten er registeret, eller at fuldmagten kan konstateres registreret ved opslag på tinglysning.dk > mine tinglysninger > fuldmagter. sendes efterfølgende med angivelse af dato og løbenummer for det nu med frist tinglyste dokument. Her må fremsendelse afvente meddelelse om den skete tinglysning, og anmelder får derfor først dato og løbenummer for dokumentet på det tidspunkt. Hvis ikke disse oplysninger fremgår af fuldmagten, vil det ikke blive registreret, at der er tale om en efterfølgende fuldmagt, og det tinglyste dokument vil blive udslettet ved fristens udløb. 1 Udgangspunktet er, at alle fuldmagter skal bekræftes med vitterlighedsvidner. Dog skal der ikke være vitterlighedspåtegning når: Fuldmagtsgiver er en offentlig myndighed uanset fuldmagtens omfang. Fuldmagten skal bruges til kvittere og aflyse pantebreve (dispositionstype 5) Fuldmagten skal bruges til at udstede/anmelde servitutter (dispositionstype 6) eller kvittere/aflyse servitutter (dispositionstype 7) Fuldmagten skal bruges til ejerlejlighedsopdelinger eller påtegning på servitutter(dispositionstype 8). - Husk at anføre nederst på s. 4 at fuldmagten skal anvendes til dette formål. Oplysningerne om vitterlighedsvidnerne kan påføres med maskinskrift, stempel eller blokbogstaver, men skal til enhver tid være let læselige. Vitterlighedspåtegning kan ikke anføres før fuldmagtsgivers underskrift. Nærtstående familiemedlemmer til fuldmagtsgiver må ikke skrive til vitterlighed. Skriver personer, der ikke har et dansk CPR-nr. til vitterlighed, skal der anføres et tilsvarende identifikationsnummer som CPR-nr. ex. pasnummer. Der skal ikke medsendes yderligere dokumentation for vitterlighedsvidnernes identitet.

18 Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) side 5(/) Det er utvivlsomt, at en fuldmægtig ikke selv kan underskrive vitterlighedspåtegning på fuldmagten. Som følge heraf kan ex. en indehaver af et advokatfirma heller ikke være vitterlighedsvidne, hvor advokatfirmaet får fuldmagt. Såfremt et vitterlighedsvidne på en sådan fuldmagt er advokat, må der medsendes dokumentation for, at vedkommende ikke er (med)indehaver af advokatfirmaet. Såfremt sådan dokumentation ikke er medsendt vil fuldmagten blive afvist. Her anføres dato og løbenummer for en efterfølgende blanketfuldmagt dvs. den dato hvor dokumentet er tinglyst med frist og det løbenummer som er unik for det pågældende dokument begge disse oplysninger er anført i den anmelder modtager om at dokumentet er tinglyst med frist. Hvis ikke disse oplysninger fremgår af fuldmagten, vil den ikke blive registreret som en efterfølgende fuldmagt, men registeret som en forudgående fuldmagt. Springer fristen vil det tinglyste dokument blive udslettet ved fristens udløb.

19 Kontakt Har du spørgsmål eller input til indholdet af denne vejledning, er du velkommen til at kontakte Tinglysningsretten: Har du input eller generelle spørgsmål til vejledningen, bedes du benytte kontaktformularen på Tinglysningsretten.dk under punktet Benyt kontaktformular nederst på siden. Har du tekniske spørgsmål til Tinglysning.dk, kan du ringe til vores hotline på hotline er åben fra kl. 06:00 til 18:00 alle hverdage.

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere