En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014"

Transkript

1 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

2 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber resultater i fællesskab med borgere, erhvervsliv, foreninger, frivillige og medarbejderne. Vi har vist, hvordan vi kan skabe bedre og billigere løsninger ved at bringe nye ressourcer i spil og gå nye veje - sammen med andre. I dag har vi en organisation med robust styring og masser af faglighed. Det er en organisation, hvor medarbejdere og ledere over de seneste år har skabt mange resultater - men også en organisation, hvor borgere og virksomheder til tider oplever at falde mellem to stole, og hvor stive samarbejdsformer kan stå i vejen for udvikling og innovation. For når vi i de kommende år i højt tempo skal skabe bedre løsninger for færre penge og med færre ledere og medarbejdere, skal vi som organisation være mere lærende, fleksibel og effektiv end vi har mulighed for at være i dag uden at give køb på god økonomistyring og klar fordeling af ansvar. Vores forslag til ny organisation har ét styrende princip: Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for den enkelte borger, vores virksomheder og øvrige samarbejdspartnere Det handler om mennesker fremfor sager. Borgere og virksomheder skal allerede i deres første møde med kommunen opleve kommunen som en samarbejdspartner, der kan være med til at skabe de rigtige løsninger. Vi skal vejlede, bygge bro og skabe nye muligheder. Vi skal kort sagt være de bedste fordi vi kan. Derfor forandrer vi nu den administrative organisation og gør op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service og lykkes med kerneopgaven: Vi sætter kerneopgaven i centrum og stiller skarpt på den værdi, vi skal skabe for og med borgere og virksomheder Medarbejderne er afgørende for, at vi løser den rigtige kerneopgave, og god ledelse er vigtigt for at medarbejderne kan lykkes. Vi styrker handlerummet hos de ledere, der er tættest på borgerne Vi skaber en enkel organisation og styrker fællesskab, netværk og kommunikation for at forbedre den måde, vi løser kerneopgaven på I den nye organisation reducerer vi samtidig antallet af direktører, chefer og ledere. Byrådet sender forslaget i høring i MEDorganisation, Ældreråd og Handicapråd fra 9. til 24. oktober Vi ser frem til alle høringssvar og forslag til, hvordan vi kan blive stærke medspillere og sammen med jer skabe fremtidens kommune! Direktionen, september

3 Holbæk Kommune Forslag til ny organisation 3

4 Kerneopgaven i centrum Med kerneopgaven forstås den værdi, kommunen skal skabe for og med borgerne og virksomhederne. En kerneopgave har tre kendetegn: 1. Der er få kerneopgaver, og hver opgave skal skabe retning 2. Opgaverne løses med bidrag fra flere fagligheder og aktører og skal skabe sammenhæng for og med borgere og virksomheder 3. Borgeren og virksomhederne skal være aktive i at skabe en forandring Det er kerneopgaven, som giver os det fælles fokus i den nye organisation. Derfor organiserer vi os nu omkring de fælles kerneopgaver: Læring & trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage, Aktiv hele livet, Ansvar for fremtiden og Fællesskab. Byrådets hensigt med Holbæk Kommunes kerneopgaver er at sætte fokus på kommunens bidrag til, at borgerne får mulighed for at udfolde deres eget liv med livskvalitet og værdighed, og at virksomhederne har gode rammer for vækst. Det skal ske i et stærkt fælleskab mellem individerne og i nogle bæredygtige samfundsmæssige rammer. Byråd, borgere, virksomheder og medarbejdere skal i et samspil uddybe og gøre kerneopgaverne konkrete. De mål, vi skal opnå med kerneopgaverne, bliver fastlagt hvert år, når byrådet vedtager budgettet for det kommende år. Vi skal følge op på, om vi lykkes med kerneopgaverne. Vi skal kunne dokumentere om vi gør en forskel. Og vi skal lære af vores erfaringer, så vi kan ændre den måde, vi løser opgaverne på, og gøre det bedre. I det følgende beskriver vi de fælles kerneopgaver. Kerneopgaven Læring & trivsel Læring er grundlaget for, at den enkelte kan klare sig i voksenlivet, som selvforsørgende samfundsborger. Trivsel er en forudsætning for læring. Som en stærk medspiller til børn og forældre, har kommunen et medansvar for, at det enkelte barn trives, udvikler sig og lærer nok til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Kerneopgaven Uddannelse til alle unge Uddannelse er overbygningen på læring. Med en kompetencegivende uddannelse er det enkelte unge menneske et skridt tættere på beskæftigelse. Som en stærk medspiller til den unge og til uddannelsesinstitutionerne, har kommunen et medansvar for, at den unge tager en kompetencegivende uddannelse, så den enkelte unge kan få et arbejde, forsørge sig selv og skabe et godt liv sammen med andre. Kerneopgaven Beskæftigelse - Alle kan bidrage For at leve det liv, det enkelte menneske ønsker sig, er det vigtigt at den enkelte kan forsørge sig selv og bidrage til samfundets værdiskabelse. Som en stærk medspiller til den enkelte borger har kommunen et medansvar for, at borgeren kommer i beskæftigelse, hvis den enkelte ikke selv lykkes med det. 4

5 Som en stærk medspiller til virksomhederne har kommunen et medansvar for at skabe plads på arbejdsmarkedet til alle. Som en stærk medspiller til borgere og virksomheder har kommunen et medansvar for at skabe det bæredygtige samfund, vi ønsker for fremtiden. Kerneopgaven Aktiv hele livet At kunne være aktiv hele livet er vigtigt for, at den enkelte kan leve det liv, den enkelte ønsker sig. Som stærk medspiller til borgeren og dennes netværk har kommunen et medansvar for at hjælpe borgeren til at kunne klare sig selv og have mulighed for et selvstændigt og meningsfuldt liv, sammen med andre. Kerneopgaven Fællesskab Fællesskaber er på en gang en kerneopgave for kommunen og en forudsætning for, at vi kan lykkes med de øvrige kerneopgaver. Fællesskaber er et ansvar for alle i Holbæk Kommune. Fællesskabet skal have nok sammenhængskraft til at rumme alle, også borgere i udsatte situationer. Det er derfor vi har et socialt sikkerhedsnet og yder hjælp, støtte og omsorg. Som stærk medspiller til alle borgere har kommunen et medansvar for, at alle kan indgå i forskellige fællesskaber. Det kan ske i en kommune, hvor foreninger, frivillige og aktive medborgere tager et medansvar for fællesskabet. Kerneopgaven Ansvar for fremtiden: Vækst og bæredygtighed Vækst, erhvervsudvikling og bosætning er en betingelse for, at vi kan bevare en kommune med et rimeligt serviceniveau, hvor det er godt at bo og leve. Ansvaret for fremtiden vedrører også ansvaret for natur, miljø og klima, for kulturhistorien og for kommunens ejendomme og infrastruktur. 5

6 Roller og ansvar Holbæk Kommune som organisation består af flere end 5000 ansatte. Vi er alle mennesker, der brænder for at gøre en forskel for og med andre. Den nye organisation skal være en stærk medspiller. En stærk medspiller gør andre gode. En stærk medspiller er dygtig og kompetent, sammen med andre. En stærk medspiller skaber muligheder. For at blive en stærk medspiller skal vores relationer og samarbejde i hele organisationen være kendetegnet af de seks værdier fra personalepolitikken: Tillid, retfærdighed, samarbejde, ansvarlighed, faglighed og engagement. Vores gensidige forventninger til den gode medarbejder og den gode leder er også beskrevet i vores personalepolitik. Kerneområder og tværgående stabe Den nye organisation består af fem områder med ansvar for kommunens kerneopgaver: Læring & trivsel Uddannelse til unge Alle kan bidrage Aktiv hele livet Ansvar for fremtiden Hvert område vil have en lille sekretariatsfunktion. De fem områder bliver understøttet af tre tværgående stabe: Strategi & udvikling Økonomi & effekt Koncernservice De tværgående stabe sikrer fælles retning i organisationen, så der er helhed og sammenhæng i ledelse og udvikling. Stabene understøtter organisationen i de nødvendige omstillinger og effektiviseringer. Samlet bidrager stabene til, at resten af organisationen kan lykkes med kerneopgaverne. Organisationen består endvidere af en tværgående stabsfunktion med et sekretariat, der arbejder med drift og udvikling på kulturområdet. Alle er afhængige af at samarbejde med andre, for at lykkes med kerneopgaven. Alle har medansvar for kerneopgaven fællesskab. Endeligt består organisationen af Socialtilsyn Øst, der løser fælleskommunale tilsynsopgaver på det sociale område. I det følgende beskriver vi, hvad den nye organisation betyder for medarbejdere og ledere i Holbæk Kommune. Medarbejdere Med En stærk medspiller vil vi styrke medarbejdernes muligheder for at lykkes med kerneopgaven. Medarbejderne skal skabe resultater for og med borgere og virksomheder og yde en god og sammenhængende service. Vi ved, at det tætte kendskab til kerneopgaven og borgerne ligger hos de medarbejdere, der arbejder sammen med borgerne og virksomhederne til daglig. Medarbejderne skal opleve, at de har muligheder og kompetencer til at løse kerneopgaven sammen med borgerne - i samarbejde med borgerens netværk, frivillige, relevante kolleger og andre også på nye, utraditionelle måder. 6

7 Det er vigtigt, at vi alle byder ind med både faglighed og engagement, når vi skal udvikle opgaver, samarbejdsrelationer og kompetencer. Vi have tillid til hinanden, så idéer til udvikling kan afprøves og læres af både når de lykkes og når de fejler. Og vi skal være gode til at dele denne viden med hinanden. Når vi skaber fremtidens kommune spiller lederne en stor rolle i omstillinger og i at bygge bro og skabe samarbejde i organisationen og med samarbejdspartnere i vores omverden. Det betyder, at lederne skal kunne lede på tværs og i teams og række ud til frivillige, virksomheder, lokalsamfund og andre aktører. Samtidig skal lederne stå i spidsen for, at det lille fællesskab, den lokale arbejdsplads, udvikles som en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og højt fremmøde. Det er afgørende, at lederne i hele organisationen er bevidste om, hvad kerneopgaven er, så vi arbejder i samme retning. Lederne skal kunne formidle og omsætte byrådets beslutninger, så medarbejderne kan løfte opgaverne i hverdagen. Vi skal gå ansvarligt til samarbejdet om kerneopgaven, både med kendte og ukendte kolleger og samarbejdspartnere. Det betyder blandt andet, at vi først spiller bolden videre når vi ved, at borgeren, virksomheden eller en kollega er parat til at gribe den. At være fagligt dygtig er vigtigt, men kun i samspil med andres faglighed. Det afgørende er at lykkes med kerneopgaven for og med borgerne og virksomhederne. Ledere God ledelse er vigtig for at medarbejderne kan lykkes. Ledere i Holbæk Kommune skal være dygtige ledere, der samler fællesskabet om kerneopgaven, så vi skaber resultater. Dygtige ledere har også styr på økonomien og er gode til personaleledelse. Andre end lederne er ansat til at lave administrative opgaver som for eksempel vagtplaner, løbende opfølgning på økonomi og personaleadministration. Udviklingen kræver øget ansvar til alle ledere. Det stiller krav til gode samtaler og tæt samarbejde mellem ledere om ledelse og udvikling. Vi vil derfor investere i og arbejde for stærke relationer blandet andet gennem forpligtende samarbejder i ledernetværk og dialoger mellem lederne om retning, resultater, relationer og de gensidige forventninger til god ledelse. Koncernledelse og chefer Cheferne udgør sammen med direktionen koncernledelsen, som har ansvar for at sikre fælles retning og sammenhæng mellem kommunens kerneopgaver. Koncernledelsen skal kendes på et synligt, 7

8 aktivt og engageret lederskab. I det daglige skal koncernledelsen være en stærk medspiller for både det politiske niveau og for organisationens ledere og medarbejdere. Den nye organisation har otte chefer, som har ansvar for at skabe resultater og strategisk udvikling med udgangspunkt i kommunens kerneopgaver for og med borgere og virksomheder. Endvidere har organisationen en kulturchef med ansvar for samspillet med det politiske niveau og udvikling af kulturområdets bidrag til kerneopgaverne. Vi øger dermed kravene til chefernes lederskab. Cheferne skal være holdspillere, være gode til at skabe løsninger sammen med andre og tage ansvar for helheden. De skal være strategiske, nysgerrige og skabe nye muligheder. Cheferne skal være handlekraftige og sikre, at vi får omsat politiske drømme og intentioner til ny virkelighed. De skal have politisk tæft og være stærke medspillere. Koncerndirektionen skal have stærkt fremtidsfokus, strategisk udsyn og bane vejen for nye samarbejder både i og udenfor Holbæk Kommune. Resten af organisation skal mærke, at koncerndirektionen bevæger sig fra at lede og kommunikere igennem hierarkiet til i langt højere grad at være nærværende, lede og være i dialog med organisationen og kommunens samarbejdspartnere som stærke medspillere. Koncerndirektionen består af tre personer. Den administrerende direktør har det endelige ansvar overfor den politiske ledelse. To koncerndirektører har hver deres særlige fokusområder, som vil skifte over tid. Koncerndirektionen træffer alle væsentlige beslutninger i fællesskab. Cheferne skal lede sammen med lederne og være gode rollemodeller for både medarbejdere og ledere. Koncerndirektion Koncerndirektionen har det overordnede administrative ansvar for organisationen og organisationens medarbejdere samt det overordnede ansvar for styringen af kommunens økonomi og prioriteringer. Koncerndirektionen er bindeled mellem det politiske og organisationen og skal arbejde med de temaer, der er af størst betydning for såvel den politiske niveau som driften af Holbæk Kommune. 8

9 Fra idé til virkelighed Byrådets ambitioner om Holbæk i Fællesskab stiller krav til organisationen om forandringer i højt tempo. Den nye organisering stiller krav til alle ledere og medarbejdere om samarbejde og følgeskab. Når vi sætter kerneopgaven i centrum, skal vi mange steder udvikle nye relationer for at lykkes. For og med borgere og virksomheder er også en kulturforandring, der udfordrer vores traditionelle måde at løse opgaverne på. Om cirka ét år vil koncernledelsen følge op på den nye organisation. Her gør vi samlet status på arbejde med at gøre Holbæk Kommune til en stærk medspiller til den enkelte borger, vores virksomheder og øvrige samarbejdsparter med kerneopgaven i centrum. Cheferne har et særligt ansvar for at få skabt samarbejde om de nye kerneopgaver. Koncerndirektionen har et særligt ansvar for lede og følge op på, at den nye organisation styrker borgernes og virksomhedernes oplevelse af Holbæk Kommune som en stærk medspiller. De næste, vigtige skridt Byrådet sender forslaget i høring i MEDorganisation, Ældreråd og Handicapråd fra 9. til 24. oktober Et endeligt forslag til ny organisering med tilhørende høringsnotat danner baggrund for, at Byrådet kan træffe beslutning om ny organisering den 12. november Herefter har koncernledelsen til opgave at skabe sammenhæng og tydelighed i den nye organisation. Lederne og MED-udvalg vil blive involveret i dette arbejde. Den nye organisation gælder fra 1. januar I samarbejde med Hovedudvalget vil vi i 2015 tilpasse vores MED-system, så det passer til den nye organisation. 9

10 Opgavefordeling Læring & trivsel Pladsanvisning Dagtilbud Indskoling og mellemtrin Børnekonsulentcenter Myndighedsopgaver vedrørende børn og familier 0-14 år Tandpleje Børnespecialcenter 1 Børnespecialcenter 2 Samarbejder med blandt andre bestyrelser Uddannelse til alle unge Udskoling Ungdommens Uddannelsesvejledning Ung Holbæk inkl. klubber og SSPsamarbejde og specialundervisning Myndighedsopgaver vedrørende unge 15år+, herunder for unge modtagere af uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) samt selvforsørgende unge uden en kompetencegivende uddannelse Center for specialundervisning Samarbejder med blandt andre produktionsskoler, Uddannelsesråd og Ungdomsbyråd Myndighedsopgaver vedrørende voksne inklusiv integration Forsorg og misbrug Mental sundhed Samarbejder med blandt andre virksomhederne, det statslige beskæftigelsessystem og integrationsråd Aktiv hele livet Hjemmepleje og plejecentre Handicap Patienthotel Sundhed inklusiv sundhedsaftaler Genoptræning Hjælpemidler Bo- og aktivitetstilbud til voksne med særlige behov Samarbejder med blandt andre Ældreråd og Handicapråd Ansvar for fremtiden Erhverv- og turismeudvikling Fysisk planlægning og projektudvikling Myndighedsopgaver vedrørende byggeri, miljø og trafik Byg & anlæg inkl. forsikring og risikostyring Ejendomme Vej & Park Teknisk Service Samarbejder med blandt andre Erhvervsforum Holbæk og Grønt Råd Alle kan bidrage Borgerservice inklusiv opkrævning Jobcenter 10

11 Strategi & udvikling Politik- og strategiudvikling Bruger- og borgeroplevelser Kommunikation Sekretariat for byråd og koncerndirektion Fundraising Et aktivt medborgerskab inklusiv koordinatorfunktion for lokalforumkonsulenter & frivilligkoordinatorer Økonomi & effekt Budget Effekt Økonomistyring Koncernservice HR og Arbejdsmiljø inklusiv sekretariat for Hovedudvalget og ansvar for arbejdsskadeforsikringer Digitalisering og IT inklusiv drift af hjemmeside og intranet Indkøb og udbud Løn & personale Regnskab Kultur Folkeoplysning og foreningsliv Kulturkaserne, Bibliotek, Musikskole Brorfelde Eventstrategi Socialtilsyn Øst Godkende sociale tilbud og plejefamilier Føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier 11

12 Holbæk Kommune Kanalstræde Holbæk 12

En stærk medspiller November 2014

En stærk medspiller November 2014 En stærk medspiller November 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber resultater i fællesskab med

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

NOTAT. en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne

NOTAT. en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne Dato: 23. april 2015 Sagsbeh..: kkemp Sagsnr.: 15/13557 Dir.tlf.: 72 36 46 43 E-mail: kkemp@holb.dk NOTAT om en ny politisk struktur organiseret efter kerneopgaverne 1 Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til Tilbudsservice. Borgere, virksomheder, eksterne og interne samarbejdspartnere skal opleve et Jobcenter

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016 Børnenes stemme - høringsudkast Juni 2016 Natur og Udvikling Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme, fordi det er ægte og autentisk. Vi lytter, når børn

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Indledning Børne- og Ungepolitikken udtrykker kommunens grundlæggende tilgang til arbejdet med børn, unge og familier, uanset om der arbejdes på det generelle og forebyggende

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Borger Kontakt 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en ny ramme

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Vores organisationsfilosofi kort fortalt

Vores organisationsfilosofi kort fortalt Her ser vi dig her tør vi gå nye veje Vores organisationsfilosofi kort fortalt 1 Vi har to værdier Her ser vi dig og Her tør vi gå nye veje. Værdierne udtrykker det, der binder os sammen, og det, som skal

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Værkstedsservice

Job- og personprofil for leder af Værkstedsservice Job- og personprofil for leder af Værkstedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til Værkstedsservice. Borgere, virksomheder, eksterne og interne samarbejdspartnere skal opleve et

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER HOLBÆK KOMMUNES LEDELSESGRUNDLAG 1 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 1 16-11-2015 08:43:14 2 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 2 16-11-2015 08:43:14

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Byrådet godkendte i februar 2014 en ny administrativ organisation for Haderslev Kommune. Godkendelsen skete på baggrund af en grundig

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg

Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Vi dyrker ledelse som holdsport Vi skaber synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere