En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014"

Transkript

1 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

2 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber resultater i fællesskab med borgere, erhvervsliv, foreninger, frivillige og medarbejderne. Vi har vist, hvordan vi kan skabe bedre og billigere løsninger ved at bringe nye ressourcer i spil og gå nye veje - sammen med andre. I dag har vi en organisation med robust styring og masser af faglighed. Det er en organisation, hvor medarbejdere og ledere over de seneste år har skabt mange resultater - men også en organisation, hvor borgere og virksomheder til tider oplever at falde mellem to stole, og hvor stive samarbejdsformer kan stå i vejen for udvikling og innovation. For når vi i de kommende år i højt tempo skal skabe bedre løsninger for færre penge og med færre ledere og medarbejdere, skal vi som organisation være mere lærende, fleksibel og effektiv end vi har mulighed for at være i dag uden at give køb på god økonomistyring og klar fordeling af ansvar. Vores forslag til ny organisation har ét styrende princip: Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for den enkelte borger, vores virksomheder og øvrige samarbejdspartnere Det handler om mennesker fremfor sager. Borgere og virksomheder skal allerede i deres første møde med kommunen opleve kommunen som en samarbejdspartner, der kan være med til at skabe de rigtige løsninger. Vi skal vejlede, bygge bro og skabe nye muligheder. Vi skal kort sagt være de bedste fordi vi kan. Derfor forandrer vi nu den administrative organisation og gør op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service og lykkes med kerneopgaven: Vi sætter kerneopgaven i centrum og stiller skarpt på den værdi, vi skal skabe for og med borgere og virksomheder Medarbejderne er afgørende for, at vi løser den rigtige kerneopgave, og god ledelse er vigtigt for at medarbejderne kan lykkes. Vi styrker handlerummet hos de ledere, der er tættest på borgerne Vi skaber en enkel organisation og styrker fællesskab, netværk og kommunikation for at forbedre den måde, vi løser kerneopgaven på I den nye organisation reducerer vi samtidig antallet af direktører, chefer og ledere. Byrådet sender forslaget i høring i MEDorganisation, Ældreråd og Handicapråd fra 9. til 24. oktober Vi ser frem til alle høringssvar og forslag til, hvordan vi kan blive stærke medspillere og sammen med jer skabe fremtidens kommune! Direktionen, september

3 Holbæk Kommune Forslag til ny organisation 3

4 Kerneopgaven i centrum Med kerneopgaven forstås den værdi, kommunen skal skabe for og med borgerne og virksomhederne. En kerneopgave har tre kendetegn: 1. Der er få kerneopgaver, og hver opgave skal skabe retning 2. Opgaverne løses med bidrag fra flere fagligheder og aktører og skal skabe sammenhæng for og med borgere og virksomheder 3. Borgeren og virksomhederne skal være aktive i at skabe en forandring Det er kerneopgaven, som giver os det fælles fokus i den nye organisation. Derfor organiserer vi os nu omkring de fælles kerneopgaver: Læring & trivsel, Uddannelse til alle unge, Alle kan bidrage, Aktiv hele livet, Ansvar for fremtiden og Fællesskab. Byrådets hensigt med Holbæk Kommunes kerneopgaver er at sætte fokus på kommunens bidrag til, at borgerne får mulighed for at udfolde deres eget liv med livskvalitet og værdighed, og at virksomhederne har gode rammer for vækst. Det skal ske i et stærkt fælleskab mellem individerne og i nogle bæredygtige samfundsmæssige rammer. Byråd, borgere, virksomheder og medarbejdere skal i et samspil uddybe og gøre kerneopgaverne konkrete. De mål, vi skal opnå med kerneopgaverne, bliver fastlagt hvert år, når byrådet vedtager budgettet for det kommende år. Vi skal følge op på, om vi lykkes med kerneopgaverne. Vi skal kunne dokumentere om vi gør en forskel. Og vi skal lære af vores erfaringer, så vi kan ændre den måde, vi løser opgaverne på, og gøre det bedre. I det følgende beskriver vi de fælles kerneopgaver. Kerneopgaven Læring & trivsel Læring er grundlaget for, at den enkelte kan klare sig i voksenlivet, som selvforsørgende samfundsborger. Trivsel er en forudsætning for læring. Som en stærk medspiller til børn og forældre, har kommunen et medansvar for, at det enkelte barn trives, udvikler sig og lærer nok til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Kerneopgaven Uddannelse til alle unge Uddannelse er overbygningen på læring. Med en kompetencegivende uddannelse er det enkelte unge menneske et skridt tættere på beskæftigelse. Som en stærk medspiller til den unge og til uddannelsesinstitutionerne, har kommunen et medansvar for, at den unge tager en kompetencegivende uddannelse, så den enkelte unge kan få et arbejde, forsørge sig selv og skabe et godt liv sammen med andre. Kerneopgaven Beskæftigelse - Alle kan bidrage For at leve det liv, det enkelte menneske ønsker sig, er det vigtigt at den enkelte kan forsørge sig selv og bidrage til samfundets værdiskabelse. Som en stærk medspiller til den enkelte borger har kommunen et medansvar for, at borgeren kommer i beskæftigelse, hvis den enkelte ikke selv lykkes med det. 4

5 Som en stærk medspiller til virksomhederne har kommunen et medansvar for at skabe plads på arbejdsmarkedet til alle. Som en stærk medspiller til borgere og virksomheder har kommunen et medansvar for at skabe det bæredygtige samfund, vi ønsker for fremtiden. Kerneopgaven Aktiv hele livet At kunne være aktiv hele livet er vigtigt for, at den enkelte kan leve det liv, den enkelte ønsker sig. Som stærk medspiller til borgeren og dennes netværk har kommunen et medansvar for at hjælpe borgeren til at kunne klare sig selv og have mulighed for et selvstændigt og meningsfuldt liv, sammen med andre. Kerneopgaven Fællesskab Fællesskaber er på en gang en kerneopgave for kommunen og en forudsætning for, at vi kan lykkes med de øvrige kerneopgaver. Fællesskaber er et ansvar for alle i Holbæk Kommune. Fællesskabet skal have nok sammenhængskraft til at rumme alle, også borgere i udsatte situationer. Det er derfor vi har et socialt sikkerhedsnet og yder hjælp, støtte og omsorg. Som stærk medspiller til alle borgere har kommunen et medansvar for, at alle kan indgå i forskellige fællesskaber. Det kan ske i en kommune, hvor foreninger, frivillige og aktive medborgere tager et medansvar for fællesskabet. Kerneopgaven Ansvar for fremtiden: Vækst og bæredygtighed Vækst, erhvervsudvikling og bosætning er en betingelse for, at vi kan bevare en kommune med et rimeligt serviceniveau, hvor det er godt at bo og leve. Ansvaret for fremtiden vedrører også ansvaret for natur, miljø og klima, for kulturhistorien og for kommunens ejendomme og infrastruktur. 5

6 Roller og ansvar Holbæk Kommune som organisation består af flere end 5000 ansatte. Vi er alle mennesker, der brænder for at gøre en forskel for og med andre. Den nye organisation skal være en stærk medspiller. En stærk medspiller gør andre gode. En stærk medspiller er dygtig og kompetent, sammen med andre. En stærk medspiller skaber muligheder. For at blive en stærk medspiller skal vores relationer og samarbejde i hele organisationen være kendetegnet af de seks værdier fra personalepolitikken: Tillid, retfærdighed, samarbejde, ansvarlighed, faglighed og engagement. Vores gensidige forventninger til den gode medarbejder og den gode leder er også beskrevet i vores personalepolitik. Kerneområder og tværgående stabe Den nye organisation består af fem områder med ansvar for kommunens kerneopgaver: Læring & trivsel Uddannelse til unge Alle kan bidrage Aktiv hele livet Ansvar for fremtiden Hvert område vil have en lille sekretariatsfunktion. De fem områder bliver understøttet af tre tværgående stabe: Strategi & udvikling Økonomi & effekt Koncernservice De tværgående stabe sikrer fælles retning i organisationen, så der er helhed og sammenhæng i ledelse og udvikling. Stabene understøtter organisationen i de nødvendige omstillinger og effektiviseringer. Samlet bidrager stabene til, at resten af organisationen kan lykkes med kerneopgaverne. Organisationen består endvidere af en tværgående stabsfunktion med et sekretariat, der arbejder med drift og udvikling på kulturområdet. Alle er afhængige af at samarbejde med andre, for at lykkes med kerneopgaven. Alle har medansvar for kerneopgaven fællesskab. Endeligt består organisationen af Socialtilsyn Øst, der løser fælleskommunale tilsynsopgaver på det sociale område. I det følgende beskriver vi, hvad den nye organisation betyder for medarbejdere og ledere i Holbæk Kommune. Medarbejdere Med En stærk medspiller vil vi styrke medarbejdernes muligheder for at lykkes med kerneopgaven. Medarbejderne skal skabe resultater for og med borgere og virksomheder og yde en god og sammenhængende service. Vi ved, at det tætte kendskab til kerneopgaven og borgerne ligger hos de medarbejdere, der arbejder sammen med borgerne og virksomhederne til daglig. Medarbejderne skal opleve, at de har muligheder og kompetencer til at løse kerneopgaven sammen med borgerne - i samarbejde med borgerens netværk, frivillige, relevante kolleger og andre også på nye, utraditionelle måder. 6

7 Det er vigtigt, at vi alle byder ind med både faglighed og engagement, når vi skal udvikle opgaver, samarbejdsrelationer og kompetencer. Vi have tillid til hinanden, så idéer til udvikling kan afprøves og læres af både når de lykkes og når de fejler. Og vi skal være gode til at dele denne viden med hinanden. Når vi skaber fremtidens kommune spiller lederne en stor rolle i omstillinger og i at bygge bro og skabe samarbejde i organisationen og med samarbejdspartnere i vores omverden. Det betyder, at lederne skal kunne lede på tværs og i teams og række ud til frivillige, virksomheder, lokalsamfund og andre aktører. Samtidig skal lederne stå i spidsen for, at det lille fællesskab, den lokale arbejdsplads, udvikles som en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og højt fremmøde. Det er afgørende, at lederne i hele organisationen er bevidste om, hvad kerneopgaven er, så vi arbejder i samme retning. Lederne skal kunne formidle og omsætte byrådets beslutninger, så medarbejderne kan løfte opgaverne i hverdagen. Vi skal gå ansvarligt til samarbejdet om kerneopgaven, både med kendte og ukendte kolleger og samarbejdspartnere. Det betyder blandt andet, at vi først spiller bolden videre når vi ved, at borgeren, virksomheden eller en kollega er parat til at gribe den. At være fagligt dygtig er vigtigt, men kun i samspil med andres faglighed. Det afgørende er at lykkes med kerneopgaven for og med borgerne og virksomhederne. Ledere God ledelse er vigtig for at medarbejderne kan lykkes. Ledere i Holbæk Kommune skal være dygtige ledere, der samler fællesskabet om kerneopgaven, så vi skaber resultater. Dygtige ledere har også styr på økonomien og er gode til personaleledelse. Andre end lederne er ansat til at lave administrative opgaver som for eksempel vagtplaner, løbende opfølgning på økonomi og personaleadministration. Udviklingen kræver øget ansvar til alle ledere. Det stiller krav til gode samtaler og tæt samarbejde mellem ledere om ledelse og udvikling. Vi vil derfor investere i og arbejde for stærke relationer blandet andet gennem forpligtende samarbejder i ledernetværk og dialoger mellem lederne om retning, resultater, relationer og de gensidige forventninger til god ledelse. Koncernledelse og chefer Cheferne udgør sammen med direktionen koncernledelsen, som har ansvar for at sikre fælles retning og sammenhæng mellem kommunens kerneopgaver. Koncernledelsen skal kendes på et synligt, 7

8 aktivt og engageret lederskab. I det daglige skal koncernledelsen være en stærk medspiller for både det politiske niveau og for organisationens ledere og medarbejdere. Den nye organisation har otte chefer, som har ansvar for at skabe resultater og strategisk udvikling med udgangspunkt i kommunens kerneopgaver for og med borgere og virksomheder. Endvidere har organisationen en kulturchef med ansvar for samspillet med det politiske niveau og udvikling af kulturområdets bidrag til kerneopgaverne. Vi øger dermed kravene til chefernes lederskab. Cheferne skal være holdspillere, være gode til at skabe løsninger sammen med andre og tage ansvar for helheden. De skal være strategiske, nysgerrige og skabe nye muligheder. Cheferne skal være handlekraftige og sikre, at vi får omsat politiske drømme og intentioner til ny virkelighed. De skal have politisk tæft og være stærke medspillere. Koncerndirektionen skal have stærkt fremtidsfokus, strategisk udsyn og bane vejen for nye samarbejder både i og udenfor Holbæk Kommune. Resten af organisation skal mærke, at koncerndirektionen bevæger sig fra at lede og kommunikere igennem hierarkiet til i langt højere grad at være nærværende, lede og være i dialog med organisationen og kommunens samarbejdspartnere som stærke medspillere. Koncerndirektionen består af tre personer. Den administrerende direktør har det endelige ansvar overfor den politiske ledelse. To koncerndirektører har hver deres særlige fokusområder, som vil skifte over tid. Koncerndirektionen træffer alle væsentlige beslutninger i fællesskab. Cheferne skal lede sammen med lederne og være gode rollemodeller for både medarbejdere og ledere. Koncerndirektion Koncerndirektionen har det overordnede administrative ansvar for organisationen og organisationens medarbejdere samt det overordnede ansvar for styringen af kommunens økonomi og prioriteringer. Koncerndirektionen er bindeled mellem det politiske og organisationen og skal arbejde med de temaer, der er af størst betydning for såvel den politiske niveau som driften af Holbæk Kommune. 8

9 Fra idé til virkelighed Byrådets ambitioner om Holbæk i Fællesskab stiller krav til organisationen om forandringer i højt tempo. Den nye organisering stiller krav til alle ledere og medarbejdere om samarbejde og følgeskab. Når vi sætter kerneopgaven i centrum, skal vi mange steder udvikle nye relationer for at lykkes. For og med borgere og virksomheder er også en kulturforandring, der udfordrer vores traditionelle måde at løse opgaverne på. Om cirka ét år vil koncernledelsen følge op på den nye organisation. Her gør vi samlet status på arbejde med at gøre Holbæk Kommune til en stærk medspiller til den enkelte borger, vores virksomheder og øvrige samarbejdsparter med kerneopgaven i centrum. Cheferne har et særligt ansvar for at få skabt samarbejde om de nye kerneopgaver. Koncerndirektionen har et særligt ansvar for lede og følge op på, at den nye organisation styrker borgernes og virksomhedernes oplevelse af Holbæk Kommune som en stærk medspiller. De næste, vigtige skridt Byrådet sender forslaget i høring i MEDorganisation, Ældreråd og Handicapråd fra 9. til 24. oktober Et endeligt forslag til ny organisering med tilhørende høringsnotat danner baggrund for, at Byrådet kan træffe beslutning om ny organisering den 12. november Herefter har koncernledelsen til opgave at skabe sammenhæng og tydelighed i den nye organisation. Lederne og MED-udvalg vil blive involveret i dette arbejde. Den nye organisation gælder fra 1. januar I samarbejde med Hovedudvalget vil vi i 2015 tilpasse vores MED-system, så det passer til den nye organisation. 9

10 Opgavefordeling Læring & trivsel Pladsanvisning Dagtilbud Indskoling og mellemtrin Børnekonsulentcenter Myndighedsopgaver vedrørende børn og familier 0-14 år Tandpleje Børnespecialcenter 1 Børnespecialcenter 2 Samarbejder med blandt andre bestyrelser Uddannelse til alle unge Udskoling Ungdommens Uddannelsesvejledning Ung Holbæk inkl. klubber og SSPsamarbejde og specialundervisning Myndighedsopgaver vedrørende unge 15år+, herunder for unge modtagere af uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) samt selvforsørgende unge uden en kompetencegivende uddannelse Center for specialundervisning Samarbejder med blandt andre produktionsskoler, Uddannelsesråd og Ungdomsbyråd Myndighedsopgaver vedrørende voksne inklusiv integration Forsorg og misbrug Mental sundhed Samarbejder med blandt andre virksomhederne, det statslige beskæftigelsessystem og integrationsråd Aktiv hele livet Hjemmepleje og plejecentre Handicap Patienthotel Sundhed inklusiv sundhedsaftaler Genoptræning Hjælpemidler Bo- og aktivitetstilbud til voksne med særlige behov Samarbejder med blandt andre Ældreråd og Handicapråd Ansvar for fremtiden Erhverv- og turismeudvikling Fysisk planlægning og projektudvikling Myndighedsopgaver vedrørende byggeri, miljø og trafik Byg & anlæg inkl. forsikring og risikostyring Ejendomme Vej & Park Teknisk Service Samarbejder med blandt andre Erhvervsforum Holbæk og Grønt Råd Alle kan bidrage Borgerservice inklusiv opkrævning Jobcenter 10

11 Strategi & udvikling Politik- og strategiudvikling Bruger- og borgeroplevelser Kommunikation Sekretariat for byråd og koncerndirektion Fundraising Et aktivt medborgerskab inklusiv koordinatorfunktion for lokalforumkonsulenter & frivilligkoordinatorer Økonomi & effekt Budget Effekt Økonomistyring Koncernservice HR og Arbejdsmiljø inklusiv sekretariat for Hovedudvalget og ansvar for arbejdsskadeforsikringer Digitalisering og IT inklusiv drift af hjemmeside og intranet Indkøb og udbud Løn & personale Regnskab Kultur Folkeoplysning og foreningsliv Kulturkaserne, Bibliotek, Musikskole Brorfelde Eventstrategi Socialtilsyn Øst Godkende sociale tilbud og plejefamilier Føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier 11

12 Holbæk Kommune Kanalstræde Holbæk 12

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere