Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008"

Transkript

1 Hovedbind Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

2 Hovedbind Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

3 Dansk forsvar Globalt engagement Forsvarskommissionens beretning, marts 2009 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Tlf.: Fax: Elektronisk postkasse: Publikationen kan også hentes på nedenstående hjemmeside: Papir: Omslag: Galerie Image Indhold: Re-print Sat med: Berthold Akzidenz Grotesk & Palatino linotype Grafisk design og layout: Goodmorning Technology Tryk: Schultz Grafisk Billeder: Polfoto Forsvarets Mediecenter ISBN Oplag: Hovedbind 1.500

4 Hovedbind Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

5 Indholdsfortegnelse 10 Formandens forord Formandens forord Indledning Nedsættelse af Forsvarskommissionen af 2008 Foregående forsvarskommission Kommissorium for Forsvarskommissionen af 2008 Forsvarskommissionens faktiske sammensætning Budget og regnskab for Forsvarskommission Kommissionens arbejde Udredningsgruppe vedr. den sikkerhedspolitiske udvikling Øvrige rapporter mv., der har indgået i kommissionens arbejde Følgegruppe for personelorganisationerne Forsvarskommissionens rejser og besøg Forsvarskommissionens beretning Mindretalsudtalelse Tiltrædelse af kommissionsberetningen Kapitel De sikkerhedspolitiske præmisser Indledning Globalisering, magt, trusler og risici Magtcentrene frem mod 2025 Trusler, risici og tendenser Opsummering og perspektivering Sikkerhedspolitiske udfordringer på regionalt niveau Fokus for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik frem mod 2025 Væsentligste opgaver for dansk forsvar frem mod 2025 Anbefaling Kapitel Forsvarets formål og opgaver Indledning Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Dansk forsvars nuværende opgaver Dansk forsvars fremtidige opgaver Anbefaling

6 Kapitel Forsvarets struktur i dag Indledning Forsvarets aktuelle situation Forsvarets budget Forsvarets organisation Forsvarets operative opgaveløsning Dansk forsvars økonomiske ressourcer og udnyttelse heraf i sammenligning med andre relevante lande Værnepligten Erfaringer fra operationer Ændrede vilkår for forsvarets internationale opgaveløsning Kapitel Teknologi og materiel Indledning Generelt om materielanskaffelser til forsvaret Forsvarets opgaveløsning - operationernes og operationsvilkårenes indflydelse på materielområdet Den teknologiske udvikling Rapport fra Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007 Beskrivelse af de danske F-16 kampfly Status på F-16 flådens flyvetimer De fremadrettede materieludgifter Sammenfatning af forsvarets fremadrettede materieludgifter Materielanskaffelser i forhold til NATO s målsætning og i forhold til andre europæiske lande Dansk forsvarsindustri og industrisamarbejde Kapitel Medarbejderens rolle og vilkår Indledning Forsvarets og hjemmeværnets nuværende bemandingssituation Reservepersonel De frivillige i hjemmeværnet De ansattes nuværende rolle og vilkår i forsvaret Rekruttering og fastholdelse Samfundet og personelressourcerne generelt

7 Kapitel Støttestrukturen Indledning Generelt Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Personeltjeneste Den aktuelle situation inden for etablissementsområdet og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Den aktuelle situation inden for informatikområdet og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste Øvrige områder inden for støttevirksomheden Forsvarets skolestruktur Brug af offentligt-privat samarbejde, herunder outsourcing, udlicitering mv Kapitel Forsvarets udvikling Indledning De sikkerhedspolitiske præmisser, forsvarets fremtidige opgaver og vilkår Forsvarets status, herunder materiel, medarbejderne og støttevirksomheden Faktorer af betydning for forsvarets udvikling Forsvarets fremtidige kapacitetsbehov og udviklingsmuligheder Forsvarets fremtidige støttevirksomhed Kapitel Ressourcer Indledning Ressourcemæssige konsekvenser af forsvarets aktuelle status Forsvarets internationale engagement Yderligere prioritering af forsvarets ressourcer 328 Tillæg til Forsvarskommissionens beretning Mindretalsudtalelse af Enhedslistens medlem af Forsvarskommissionen, folketingsmedlem Frank Aaen 332 Stikordsregister Stikordsregister

8

9

10 Formandens forord

11 Formandens forord Dansk forsvar har gennemgået en dramatisk omstilling. Hvor næsten hele vægten tidligere lå på forsvaret af dansk territorium, er internationale opgaver nu dimensionerende for store dele af dansk forsvar, og det har givet Danmark mulighed for at føre en aktivistisk udenrigspolitik i de tyve år, der er gået siden Murens fald i Samtidig har terrorangrebene på World Trade Center i New York og Pentagon i Washington DC den 11. september 2001 ført til, at der er langt større fokus på indsatsen mod terrorisme, ekstremisme og spredning af masseødelæggelsesvåben. Som følge heraf har karakteren af den internationale indsats ændret sig fra Cypern over Bosnien og Kosovo til Irak og Afghanistan. Det har slidt på dansk forsvar både materielmæssigt og personelmæssigt. Forsvaret har tæret på reserverne og står i dag med et stort efterslæb på ammunitionslagre og uddannelsesmateriel. Det burde være en selvfølge, at de soldater, der sendes til Afghanistan, bliver uddannet på det materiel, de skal bruge dernede, men sådan er det ikke. Der er derfor behov for at hæve materielanskaffelsesniveauet på længere sigt, hvis vi skal beskytte de soldater, vi sender ud, så godt som muligt. Forsvaret vil ultimo 2009 have ca ubesatte stillinger. Når det overhovedet har kunnet lade sig gøre at få økonomien til at hænge sammen indtil nu, skyldes det netop, at den sparede lønsum har kunnet bruges til at dække hullet men den går jo ikke i længden. Belastningen på de soldater, der bliver tilbage i forsvaret, bliver bare endnu større. Det er derfor afgørende at stoppe denne udvikling ved at søge at fastholde nøglepersonel og samtidig uddanne flere, bl.a. ved at forøge indtaget på officersuddannelserne. Men det tager ti år at uddanne en ny kaptajn, og specialisterne tager det også tid at oplære. Og det er typisk disse aldersgrupper, som er småbørnsforældre. Det er derfor vigtigt, at der ses på fordelingen af de samlede tillægsmidler mellem de udsendte medarbejdergrupper, samtidig med at der øremærkes et beløb på 14 mio. kr. til et nyt tillæg, som kan støtte udsendt personel med forsøgerforpligtelser. Penge er selvfølgelig ikke alt, og forsvaret har da også en lang række andre initiativer i gang for at give personellet en bedre hverdag. Når manglerne på materiel- og personelområdet skal rettes op, bliver der ikke megen plads til nye aktiviteter, men på to områder foreslår Forsvarskommissionen, at der oprettes nye kapaciteter. 10

12 Formandens forord Det ene område er Computer Network Operations, som bl.a. skal sikre forsvarets itsystemer mod et angreb i cyberspace. Det andet er kapacitetsopbygning spændende fra f.eks. at bistå de østafrikanske lande med at opbygge en fredsbevarende enhed, der kan sættes ind, når tingene er ved at gå galt andre steder i Afrika, til at uddanne en enhed af de afghanske regeringsstyrker til på sigt at overtage nogle af de opgaver, vi løser i dag. Det har også været vigtigt at sikre, at vi ikke oplever en gentagelse af det, der skete i denne forligsperiode, hvor forsvarets kasse blev tømt i forbindelse med internationale operationer. Derfor finder Forsvarskommissionen, at alle nettomerudgifter relateret til forsvarets internationale engagement, herunder udgifter relateret til tab og afskrivninger med videre, bør synliggøres i forbindelse med opgørelsen af de nettomerudgifter, der som udgangspunkt inddækkes via finanslovens 35. Alle disse forslag koster penge, hvor skal de komme fra? Det er klart, at enten skal de findes ved at nedlægge eksisterende kapaciteter i forsvaret og her har Forsvarskommissionen peget på en række muligheder eller ved at forsvarsrammen forhøjes. Men det er ikke Forsvarskommissionens opgave at træffe dette valg, den endelige prioritering af ressourcerne må foretages i forbindelse med indgåelse af et nyt forsvarsforlig. Jeg har haft det privilegium at være medlem af de tre seneste forsvarskommissioner. I 1988 var jeg ny forsvarsordfører for Socialdemokratiet, i 1997 var jeg forsvarsminister, og denne gang har jeg været formand. En forsvarskommission har sin egen dynamik, den bringer folk med vidt forskellig baggrund sammen: Politikere, eksperter, forsvarets ledelse og embedsmænd fra de relevante ministerier, og der udvikles et fælles videngrundlag og personlige relationer, som gør det nemmere bagefter at finde fælles løsninger på vanskelige spørgsmål. Efter min mening er det mest bemærkelsesværdige ved denne forsvarskommission den brede enighed, der har præget arbejdet. Der er godt nok et enkelt parti, Enhedslisten, der har skrevet sin egen mindretalsudtalelse men sidste gang var der seks mindretalsudtalelser. Kun ét parti, Dansk Folkeparti, har taget forbehold vedrørende det forsvarspolitiske samarbejde i EU. Og selv om to partier principielt er imod værnepligten, og ét parti foreslår hjemmeværnet overført til det civile beredskab, er der tale om den bredeste tilslutning til hovedlinierne i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i de sidste 150 år. 11

13 Formandens forord Lad mig til slut takke forsvarsministeren, Søren Gade, fordi han har givet mig denne enestående chance for at aflægge et genbesøg hos dansk forsvar. Samtidig vil jeg gerne takke Forsvarskommissionens medlemmer for udvist tålmodighed og sidst men så sandelig ikke mindst sekretariatet, som har kæmpet i sene aftentimer for vores fælles sag. Hans Hækkerup Formand for Forsvarskommissionen 12

14

15

16 Indledning

17 Indledning Nedsættelse af Forsvarskommissionen af 2008 Efter folketingsvalget den 13. november 2007 dannede Venstre og Det Konservative Folkeparti regering med afsæt i regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund fra november På baggrund af regeringsgrundlaget blev Forsvarskommissionen af 2008 nedsat. Som formand for kommissionen blev forhenværende minister Hans Hækkerup udpeget. Forsvarskommissionen mødtes første gang den 30. januar 2008 og skulle jævnfør kommissoriet have afsluttet sit arbejde med udgangen af februar Det blev den 22. december 2008 besluttet, at terminen for aflevering af Forsvarskommissionens beretning blev udskudt til udgangen af marts Forudgående forsvarskommission Den forudgående Forsvarskommission var nedsat i 1997 og afgav sin beretning i Forsvarskommissionen af 1997 blev nedsat på baggrund af aftalen af 8. december 1995 om forsvarets ordning (Forsvarsforliget ). Arbejdet i Forsvarskommissionen af 1997 strakte sig over en periode på knap to år; fra januar 1997 til november Kommissorium for Forsvarskommissionen af 2008 Kommissionen blev nedsat med følgende kommissorium: Forsvarskommissionens nedsættelse og kommissorium Forsvarskommissionen af 2008 skal med baggrund i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, samt aftale om forsvarets ordning , stille forslag til en fortsættelse af forsvarets udvikling i de kommende år. Kommissionens arbejde skal i første omgang bidrage til at forberede en politisk aftale om forsvarets videre udvikling efter 2009, men skal have et perspektiv, der strækker sig frem mod Overvejelserne skal baseres på en fortsat aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder fortsat aktivt dansk medlemskab af FN, OSCE og NATO. Overvejelserne skal tillige omfatte perspektiver for EU s fremtidige sikkerhedspolitiske rolle. 16

18 Indledning Kommissionens overvejelser skal tage højde for, at en væsentlig del af forsvarets opgaver gennem de seneste år er løst via dansk deltagelse i flere, samtidige og geografisk adskilte missioner. Disse opgaver løses for størstedelens vedkommende dels i et skærpet sikkerhedsmiljø, dels i en del af verden, hvor klimaet og terrænmæssige forhold udgør en udfordring for vestlige landes militære styrker. Kommissionen skal vurdere sikkerhedspolitiske udviklingstendenser af betydning for forsvarets deltagelse i internationale operationer og forsvaret af Danmark. I vurderingen skal bl.a. inddrages den sikkerhedspolitiske situation i lyset af udviklingen i de arktiske egne, herunder på energi-, råstof- og forsyningsområdet samt den geopolitiske udvikling i øvrigt. Kommissionen skal stille forslag om mulige tilpasninger og ændringer i forsvarets struktur, materiel og eventuelle ændringer i den geografiske lokalisering i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling og udviklingen i vilkårene for forsvarets opgaveløsning, den enkelte soldats rolle og vilkår samt soldaternes sikkerhed. Kommissionen skal inddrage nye trusler, som f.eks hackerangreb mod computersystemer. Overvejelserne skal endvidere omfatte perspektiver for yderligere samtænkning af den danske militære indsats med øvrige danske og internationale civile indsatser, bl.a. hvordan forsvaret kan bidrage, såfremt situationen i et område vanskeliggør civile organisationers indsats. Endvidere skal kommissionen overveje og pege på eventuelle opgaver i Danmark, der med fordel kan varetages af forsvaret. I kommissionens overvejelser skal som grundlag bl.a. indgå relevante udvalgsarbejder, rapporter mv. På baggrund af bl.a. disse arbejder og rapporter skal kommissionen vurdere behovet for større materielanskaffelser i de kommende år. Kommissionen skal i sit arbejde forholde sig til tilsvarende analyser og vurderinger af behov for materielanskaffelser ved relevante samarbejdspartnere. Kommissionen skal i denne sammenhæng også overveje spørgsmålet om eventuel erstatningsanskaffelse for forsvarets nuværende F-16 fly. I grundlaget for kommissionens overvejelser skal også indgå resultatet af de analyser, som Forsvarsministeriet i overensstemmelse med den politiske aftale om forsvarets ordning for har iværksat vedrørende den operative kommandostruktur og forsvarets skolestruktur. Endvidere skal kommissionen belyse de ressourcemæssige konsekvenser af de anbefalede forslag, herunder muligheder for omprioriteringer, ligesom kommissionen skal se på de danske forsvarsudgifter med hensyn til størrelse, fordeling og anvendelse sammenlignet med andre relevante lande. 17

19 Indledning Kommissionen kan tilkalde sagkyndige fra ind- og udland og afgive delindstillinger, i det omfang det findes hensigtsmæssigt. Endvidere får de faglige organisationer mulighed for at fremsætte synspunkter, der kan indgå i overvejelserne. Forsvarskommissionen påbegynder sit arbejde primo 2008 og forudsættes at afslutte sit arbejde inden udgangen af februar Kommissionen kan rette henvendelse til alle danske og udenlandske myndigheder, organisationer og enkeltpersoner, som kommissionen finder det nødvendigt. Sammensætning Kommissionen sammensættes af politikere, embedsmænd og særligt sagkyndige. Som formand for kommissionen udpeges forhenværende minister Hans Hækkerup. Hvert af de politiske partier i Folketinget udpeger én repræsentant og én stedfortræder, som begge skal være medlem af Folketinget. Forsvarsministeren og Forsvarsministeriets departementschef indgår i kommissionen. Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet deltager med hver én repræsentant i kommissionen. Danmarks ambassadør til NATO indgår i kommissionen. Fra forsvaret indgår forsvarschefen, chefen for Forsvarsstaben og chefen for Forsvarsstabens Koordinationsstab i kommissionen. Chefen for Hjemmeværnet, chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste og direktøren for Beredskabsstyrelsen indgår i kommissionen. Forsvarsministeren udpeger efter drøftelse med formanden fire særligt sagkyndige, som indgår i kommissionen. Herudover deltager Grønlands Hjemmestyre med én repræsentant i kommissionens møder, når der behandles forhold af betydning for Grønland, Nordatlanten eller i relation til arktiske forhold. 18

20 Indledning Endvidere deltager Færøernes Landsstyre med én repræsentant i kommissionens møder, når der behandles forhold af betydning for Færøerne eller Nordatlanten. Til kommissionen tilknyttes et sekretariat under ledelse af Forsvarsministeriet. I sekretariatet indgår tillige repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Forsvarskommissionens faktiske sammensætning Kommissionen har jævnfør kommissoriet været sammensat af politikere, repræsentanter fra Grønlands Hjemmestyre og Færøernes Landsstyre, embedsmænd fra centraladministrationen, repræsentanter fra myndigheder under Forsvarsministeriet og særligt sagkyndige. Forhenværende minister Hans Hækkerup blev udpeget som formand for Forsvarskommissionen. Kommissionsmedlemmer fra de politiske partier blev udpeget af respektive folketingsgrupper med én repræsentant og én stedfortræder for hvert parti, alle medlemmer af folketinget. De fire særligt sagkyndige blev udpeget af forsvarsministeren. Kommissionens sammensætning blev løbende justeret, bl.a. som følge af ændringer meddelt af de politiske partier i Folketinget og rokeringer i forsvarets øverste ledelse. Justeringer i kommissionens sammensætning blev gjort offentligt tilgængelige på Forsvarsministeriets hjemmeside via Kundgørelse for Forsvaret. Kommissionen blev efter drøftelse mellem formanden, forsvarsministeren og repræsentanterne fra de politiske partier i Folketinget udvidet med et medlem, idet chefen for Forsvarets Materieltjeneste indtrådte i kommissionen pr. 15. marts Kommissionen har haft følgende sammensætning, idet eventuel omfordeling af pladser i kommissionen er angivet med skiftedato i parentes: Formand: Forhenværende minister Hans Hækkerup 19

21 Indledning Regeringens repræsentant: Forsvarsminister Søren Gade Repræsentanter for de politiske partier i Folketinget: Folketingsmedlem (Venstre) Karsten Nonbo Folketingsmedlem (Socialdemokraterne) John Dyrby Paulsen Folketingsmedlem (Dansk Folkeparti) Ib Poulsen Folketingsmedlem (Socialistisk Folkeparti) Holger K. Nielsen Folketingsmedlem (Det Konservative Folkeparti) Tom Behnke (indtil den 18. august 2008) Folketingsmedlem (Det Konservative Folkeparti) Helge Adam Møller (fra den 19. august 2008) Folketingsmedlem (Det Radikale Venstre) Morten Helveg Petersen Folketingsmedlem (Liberal Alliance, tidligere Ny Alliance) Jørgen Poulsen (indtil den 27. august 2008) Folketingsmedlem (Liberal Alliance, tidligere Ny Alliance) Villum Christensen (fra den 28. august 2008) Folketingsmedlem (Enhedslisten) Frank Aaen Stedfortrædere for repræsentanterne fra de politiske partier i Folketinget: Folketingsmedlem (Venstre) Gitte Lillelund Bech Folketingsmedlem (Socialdemokraterne) Christine Antorini Folketingsmedlem (Dansk Folkeparti) Søren Espersen Folketingsmedlem (Socialistisk Folkeparti) Pernille Frahm Folketingsmedlem (Det Konservative Folkeparti) Helge Adam Møller (indtil den 18. august 2008) Folketingsmedlem (Det Konservative Folkeparti) Tom Behnke (fra den 19. august 2008) Folketingsmedlem (Det Radikale Venstre) Marianne Jelved (indtil den 9. oktober 2008) Folketingsmedlem (Det Radikale Venstre) Jørgen Poulsen (fra den 10. oktober 2008) Folketingsmedlem (Enhedslisten) Per Clausen Liberal Alliance (tidligere Ny Alliance) havde i perioden frem til den 28. august 2008 ikke udpeget en stedfortræder. Fra den 28. august 2008 indtrådte folketings- 20

22 Indledning medlem Naser Khader som Liberal Alliances stedfortræder i Forsvarskommissionen. Fra den 5. januar 2009 til den 17. marts 2009 var folketingsmedlem Naser Khader uden for folketingsgrupperne (løsgænger i Folketinget), men fortsatte som udpeget stedfortræder i kommissionen. Den 17. marts 2009 blev folketingsmedlem Naser Khader medlem af Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe, men fortsatte som udpeget stedfortræder i kommissionen for Liberal Alliance. Repræsentanter fra centraladministrationen: Departementschef i Forsvarsministeriet, Lars Findsen Konsulent i Statsministeriet, Lisbet Zilmer-Johns Kontorchef i Udenrigsministeriet, Lone Dencker Wisborg Kontorchef i Økonomi- og Erhvervsministeriet, Christian Bruhn Rieper Kontorchef i Finansministeriet, Jacob Holbraad (indtil den 11. december 2008) Afdelingschef i Finansministeriet, Torben Steen Hansen (fra den 12. december 2008) Danmarks ambassadør til NATO, Per Poulsen-Hansen Repræsentanter fra Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre: Repræsentationschef for Færøernes Repræsentation, Herálvur Joensen (Færøernes Landsstyre) Direktør i Udenrigsdirektoratet, Inuuteq Holm Olsen (Grønlands Hjemmestyre) Repræsentanter fra myndigheder under Forsvarsministeriet: Forsvarschef, general Hans Jesper Helsø (indtil den 31. juli 2008) Forsvarschef, admiral Tim Sloth Jørgensen (fra den 1. august 2008) Chef for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen (indtil den 31. juli Tim Sloth Jørgensen fortsatte som medlem i Forsvarskommissionen i sin egenskab af forsvarschef) Chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup (fra den 1. august 2008) Chef for Forsvarsstabens Koordinationsstab, generalmajor Per Ludvigsen (indtil den 29. februar 2008) Chef for Forsvarsstabens Planlægnings- og Driftsstab (tidligere Forsvarsstabens 21

23 Indledning Koordinationsstab), generalmajor Per Pugholm Olsen (fra den 1. marts 2008) Chef for Forsvarets Materieltjeneste, generalløjtnant Per Ludvigsen (fra den 15. marts 2008, hvor kommissionens sammensætning blev udvidet med et medlem i forhold til kommissoriet, idet chefen for Forsvarets Materieltjeneste indtrådte i kommissionen) Chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, kontreadmiral Jørn Olesen (indtil den 29. februar 2008) Chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, kontreadmiral Finn Hansen (fra den 1. marts 2008) Chef for Hjemmeværnet, generalmajor Jan Steinberg Norgaard Direktør for Beredskabsstyrelsen, Frederik Schydt Særligt sagkyndige: Prorektor Lykke Friis Lektor Birthe Hansen Professor Bertel Heurlin Institutchef Mikkel Vedby Rasmussen Forsvarskommissionens sekretariat: Til støtte for Forsvarskommissionen blev der etableret et sekretariat, som var placeret i Forsvarsministeriet. Stillingen som chef for sekretariatet blev varetaget af chefen for 1. afdeling i Forsvarsministeriet. Ledelsen af sekretariat blev varetaget af chefen for 4. kontor i Forsvarsministeriet. Sekretariatet har fra januar 2008 haft tre fast tilknyttede sekretærer, idet der i perioden fra maj til august 2008 har været fire faste sekretærer. Derudover har sekretariatet permanent haft en kontorfuldmægtig tilknyttet samt fra maj 2008 tillige en studentermedhjælp på deltid. Sekretariatet har endvidere omfattet en sekretær fra henholdsvis Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, jævnfør kommissoriet. 22

24 Indledning Sekretariatet har været sammensat af følgende personer: Chef for sekretariatet: Afdelingschef (Forsvarsministeriet) Bjørn Ingemann Bisserup (indtil den 31. juli 2008) Afdelingschef (Forsvarsministeriet) Kim Jesper Jørgensen (fra den 1. august 2008) Leder af sekretariatet: Kontorchef (Forsvarsministeriet) Kim Jesper Jørgensen (indtil den 31. juli 2008) Kontorchef (Forsvarsministeriet) Gunner Arpe Nielsen (fra den 1. august 2008) Sekretærer fra Forsvarsministeriet: Major Gunner Arpe Nielsen (indtil den 31. juli 2008) Orlogskaptajn Lars Georg Stage Christensen Major Henning Roland Andersen Major Flemming Schousbøll Bastrup (fra maj 2008) Sekretær fra Udenrigsministeriet: Fuldmægtig Jakob Nielsen (indtil den 19. november 2008) Fuldmægtig Ulrik Enemark Petersen (fra den 20. november 2008) Sekretær fra Finansministeriet: Fuldmægtig Kim Bloch Sekretær fra Økonomi- og Erhvervsministeriet: Fuldmægtig Marie Kirkebæk Brandt Kontorfuldmægtig: Hanne Mandrup (Forsvarsministeriet) Studentermedhjælp: Malene Vita Bach Baunsgaard (Forsvarsministeriet) (fra maj 2008) 23

25 Indledning Budget og regnskab for Forsvarskommission Finansieringen af Forsvarskommissionen skete via allerede tildelte midler på forsvarets driftsbudget. Da sekretariatet var placeret i Forsvarsministeriet, blev udgifter til Forsvarskommissionen budgetteret og registreret af Forsvarsministeriet. Derfor blev de økonomiske midler til Forsvarskommissionen overført fra Forsvarskommandoens driftsramme til Forsvarsministeriets driftsramme. Tildelingen skete i 2008 via rammeredegørelse og tillægsbevillingslov. Forsvarsministeriet eller forsvaret blev således ikke tilført yderligere midler i forbindelse med Forsvarskommissionens nedsættelse og virke. Budgettet for Forsvarskommissionen af 2008 var samlet på ca. 11,5 mio. kr., hvilket inkluderede drifts- og lønudgifter, herunder udgifter til Forsvarskommissionens sekretariat. Lønbudgettet var på 3,3 mio. kr. og driftsbudgettet på ca. 8,2 mio. kr. For de anførte budgettal skal det bemærkes, at de dækkede hele den periode, som Forsvarskommissionen og sekretariatet virkede det vil sige fra etableringen af sekretariatet og nedsættelsen af kommissionen i januar 2008 til det tidspunkt, hvor både kommissionen og sekretariatet afsluttede sit arbejde i Udgifter relateret til Forsvarskommissionens rejser i ind- og udland blev dækket centralt af Forsvarskommissionens sekretariat for alle ordinære medlemmer i kommissionen. Ydelserne har været i henhold til statens almindelige satser, jævnfør Personalestyrelsens cirkulære om satsregulering for tjenesterejser pr. henholdsvis 1. januar 2008 og 1. januar Rejsegodtgørelse var efter time- og dagpengesatsen, idet der blev foretaget fradrag for ydede måltider. I regnskabsåret 2008 blev der registreret udgifter for i alt ca. 7,0 mio.kr., idet disse fordelte sig med 3,8 mio. kr. til drift og 3,2 mio. kr. til løn og vederlag. Det samlede regnskab for Forsvarskommissionens samlede virke var endnu ikke endeligt opgjort på tidspunktet for afleveringen af kommissionsberetningen. Kommissionens arbejde Kommissionen holdt sit første møde den 30. januar 2008 og har i alt holdt 20 møder. Kommissionsarbejdet har overordnet været opdelt i en redegørelses- og præmisfase, der primært fandt sted i 1. halvår 2008, samt en overvejelses- og konklusionsfase, der hovedsagligt forløb i 2. halvår af 2008 og i starten af

26 Indledning Udredningsgruppe vedrørende den sikkerhedspolitiske udvikling Forsvarskommissionen besluttede på det 1. møde i kommissionen den 30. januar 2008 at nedsætte en udredningsgruppe vedrørende den sikkerhedspolitiske udvikling under ledelse af Udenrigsministeriet. Udredningsgruppen vedrørende den sikkerhedspolitiske udvikling blev ledet af kontorchef i Udenrigsministeriet (Sikkerhedspolitisk Kontor) Lone Dencker Wisborg (tillige medlem af Forsvarskommissionen). Udredningsgruppen havde desuden deltagelse af Statsministeriet, Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Forsvarets Efterretningstjeneste samt de fire særligt sagkyndige i Forsvarskommissionen. Formålet med udredningen var at afdække aspekter af den sikkerhedspolitiske udvikling, der på kortere og længere sigt vil have betydning for forsvarets opgaver, idet det sikkerhedspolitiske perspektiv skulle strække sig frem til Udredningsgruppen afgav sin rapport vedrørende den sikkerhedspolitiske udvikling i juni Rapporten danner grundstammen i kommissionsberetningens 1. kapitel. Udredningsgruppen vedrørende den sikkerhedspolitiske udvikling havde følgende sammensætning: Formand, kontorchef Lone Dencker Wisborg, Udenrigsministeriet Konsulent Lisbet Zilmer-Johns, Statsministeriet Kontorchef Joachim Finkielman, Forsvarsministeriet Kommandør Aage Buur Jensen, Forsvarskommandoen Kontorchef Klaus Munk Petersen, Forsvarets Efterretningstjeneste Prorektor Lykke Friis, Københavns Universitet Lektor Birthe Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Professor Bertel Heurlin, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Institutchef Mikkel Vedby Rasmussen, Dansk Institut for Militære Studier Sekretariatsfunktionerne i udredningsgruppen blev varetaget af Udenrigsministeriet ved souschef Søren Rinder, fuldmægtig Ulrik Enemark Petersen og fuldmægtig Kristoffer Vivike. 25

27 Indledning Øvrige rapporter mv., der har indgået i kommissionens arbejde Til brug for det sikkerhedspolitiske udredningsarbejde og for kommissionens overvejelser udarbejdede Forsvarets Efterretningstjeneste en risikovurdering, som blev udleveret til kommissionen i april Risikovurderingen blev opdateret af Forsvarets Efterretningstjeneste pr. 15. december 2008 og udleveret til Forsvarskommissionen ved kommissionens 12. møde den 17. december Risikovurderingen indgår som en del af bilagsbind 2. Rapport fra Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007 har indgået i grundlaget for kommissionens overvejelser. Rapporten blev sendt til kommissionen i maj Rapporten indgår i kommissionsberetningen som bilagsbind 1. Forsvarsministeriets analyserapport vedrørende forsvarets skolestruktur og analyserapport vedrørende forsvarets operative kommandostruktur, der begge blev udarbejdet i henhold til aftale om forsvarets ordning for perioden 2005 til 2009 (Forsvarsforliget ), har indgået i grundlaget for kommissionens overvejelser. Analyserapporten vedrørende forsvarets skolestruktur blev sendt til kommissionen den 17. februar Analyserapporten vedrørende forsvarets operative kommandostruktur blev sendt til kommissionen den 20. februar Resumeerne af de to analyser indgår som en del af bilagsbind 2. Endvidere har der i grundlaget for kommissionens overvejelser indgået en række baggrundsnotater, som er blevet udarbejdet af Forsvarskommissionens sekretariat og af Forsvarskommandoen. Disse notater indgår i bilagsbind 2. Herudover har kommissionen i forbindelse med sit arbejde anvendt en række danske og udenlandske notater, rapporter, artikler og lignende. Følgegruppe for personelorganisationerne I kommissionens kommissorium var det anført, at: Endvidere får de faglige organisationer mulighed for at fremsætte synspunkter, der kan indgå i overvejelserne. For at efterleve kommissoriet og tilgodese organisationernes mulighed for at bidrage til kommissionens arbejde, blev der nedsat en følgegruppe til Forsvarskommissionen med repræsentation af en række personelorganisationer. Følgegruppen var uformel, idet der 26

28 Indledning ikke var etableret en skriftlig formålsbeskrivelse for følgegruppen. Følgegruppen modtog fra efteråret 2008 løbende udkast til kommissionsberetningens kapitler, således at disse kunne kommenteres over for kommissionens formand og skriftligt over for kommissionen. Skriftlige bemærkninger fra personelorganisationerne blev videresendt fra sekretariatet til kommissionens medlemmer. Følgegruppen afholdt sit første møde den 15. april 2008 og afholdt i alt otte møder. Personelorganisationerne deltog i en del af kommissionens 4. møde i april 2008, hvor hver organisation gav et indlæg af ca minutters varighed samt besvarede spørgsmål fra kommissionen. Møderne med følgegruppen har været mellem formanden for Forsvarskommissionen og personelorganisationernes repræsentanter. Følgegruppen har haft følgende sammensætning: Akademikernens Centralorganisation (AC) ved Bent Fabricius, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) Akademikernens Centralorganisation (AC) ved Lars Qvistgaard, Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) Overenskomstansattes Centralorganisation (OC) ved Jesper K. Hansen, Centralforeningen for Stampersonel (CS) Offentligt Ansattes Organisation (OAO) ved Flemming D. Winther, Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) Offentligt Ansattes Organisation (OAO) ved Yvonne Nordahn, Handels- og Kontorfunktionærer i Staten (HK-stat) Statstjenestemændenes Centralorganisation (COII) ved Jørn Uffe Nielsen, Forsvarets Civil-Etat (FCE) Forsvarskommissionens rejser og besøg Forsvarskommissionen har besøgt en række lande og organisationer af særlig betydning for Danmark på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område. Kommissionen har endvidere besøgt militære myndigheder og enheder i Danmark og Grønland samt udsendte danske styrker i Afghanistan. De gennemførte rejser har overordnet haft til formål at bibringe kommissionens medlemmer viden om bl.a. britisk, fransk og amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, FN s, EU s og NATO s synspunkter vedrørende sikkerhedspolitiske udviklingstenden- 27

29 Indledning ser og udfordringer samt udvikling i det arktiske område. Desuden har besøget ved udsendte styrker i Afghanistan haft til formål at give kommissionen indsigt i nogle af de forhold, der gør sig gældende i internationale operationer. Forsvarskommissionens rejse til Storbritannien Kommissionens første rejse blev gennemført den 5. til 7. marts 2008 og gik til Storbritannien. Denne omfattede bl.a. møde med House of Commons Defence Committee (HCDC) i det britiske parlament, besøg ved Permanent Joint Headquarters (PJHQ) i Northwood, paneldiskussion med eksperter og forskere fra forskellige tænketanke i Royal United Services Institute (RUSI), idet disse omfattede bl.a. general Sir Mike Jackson, baronesse Neville-Jones (skyggeminister og national sikkerhedsrådgiver for oppositionen), Michael Coder (Director of Military Sciences ved RUSI), professor Theo Farrell, Paul Beaver (særlig rådgiver for HCDC) og Giles Beattie (PA Consulting Management Group). Endvidere besøgte Kommissionen det britiske forsvarsministerium, hvor der bl.a. blev gennemført møder med Permanent Under Secretary Sir Bill Jeffrey og Chief of the Defence Staff, Air Chief Marshal Sir Jock Stirrup. Forsvarskommissionens rejse til USA Den 7. til 12. april 2008 blev der gennemført en orienteringsrejse til Washington DC og New York, USA. I Washington DC omfattede besøget bl.a. møder med eksperter og forskere ved tænketankene Atlantic Council, Center for Strategic & International Studies (CSIS) og RAND Corporation, ligesom det amerikanske udenrigsministerium (State Department) og det amerikanske forsvarsministerium (Department of Defence, Pentagon) blev besøgt. I New York blev der gennemført besøg ved FN, herunder møder med bl.a. assisterende generalsekretær Edmond Mulet (Department of Peacekeeping Operations), generalmajor Per Arne Five (Office of Military Affairs, Department of Peacekeeping Operations), assisterende generalsekretær Catherine Bragg (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), assisterende generalsekretær Haile Menkerios (Department of Political Affairs), Deputy Director John Ohiorhenuan (Bureau for Crises Prevention and Recovery, UN Development Programme) og assisterende generalsekretær Dmitry Titov (Of- 28

30 Indledning fice of Rule of Law and Security Institutions). Endeligt blev der holdt møde med præsidenten for International Peace Institute, Terje Rød-Larsen. Forsvarskommissionens besøg ved NATO og EU samt i Frankrig Kommissionen besøgte den 26. til 28. maj 2008 NATO og EU i Bruxelles samt Paris. Rejsen til NATO og EU omfattede møde med NATO s generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer, assisterende generalsekretær Jiri Šedivy (Defence Policy and Planning) og assisterende generalsekretær Peter Flory (Defence Investment). Desuden mødte Kommissionen NATO-ambassadørerne fra USA, Litauen, Nederlandene, Norge og Tyrkiet i forbindelse med paneldiskussioner. I EU mødte Forsvarskommissionen bl.a. EU s udenrigs- og sikkerhedspolitiske koordinator, Javier Solana, generaldirektøren for det europæiske forsvarsagentur, Alexander Weiss, generaldirektøren for eksterne relationer og politisk-militære anliggender, Robert Cooper (Rådssekretariatet), formanden for EU s militærkomité, general Henri Bentégeat, samt chefen for EU s militære stab, general David Leaky. I Frankrig mødtes Kommissionen med statssekretær Jean-Marie Bockel fra det franske forsvarsministerium, sikkerhedspolitisk rådgiver i Élyséet François Richier samt den franske Nationalforsamlings forsvarsudvalg. Endelig blev der holdt paneldiskussion med forskere fra Fondation Pour La Recherche Stratégique, bl.a. fordi disse forskere var medlemmer af den franske Hvidbogskommission, der afleverede sin beretning i juni Forsvarskommissionens rejse til Grønland Den 1. til 3. september 2008 var Forsvarskommissionen i Grønland. Rejsen havde til formål at bibringe kommissionens medlemmer viden om forsvarets tilstedeværelse og opgaver i Grønland og i Nordatlanten samt viden om Grønlands Hjemmestyres syn på udviklingen omkring Arktis. Rejsen omfattede bl.a. paneldiskussion med landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender, Aleqa Hammond, direktør i Udenrigsdirektoratet, Inuuteq Holm Ol- 29

31 Indledning sen, direktør i Råstofdirektoratet, Jørn Skov Nielsen og chef for Grønlands Kommando, kontreadmiral Henrik Kudsk. Derudover besøgte kommissionen Grønlands Kommando i Grønnedal og Ivittuut Kommune, hvor kommissionen bl.a. mødte borgmester, Per Nukaaraq Hansen, samt kommunaldirektøren i Ivittuut Kommune, Bent Svenbæk. Kommissionen sejlede med søværnets nye inspektionsfartøj, Knud Rasmussen, i forbindelse med besøget. Forsvarskommissionens besøg i Afghanistan Kommissionen besøgte de udsendte styrker i Afghanistan den 6. til 10. november Kommissionen besøgte Helmand og Kandahar provinserne, herunder Camp Bastion, Forward Operating Base Price, Forward Operating Base Sandford og Kandahar Air Field. Kommissionen havde mulighed for at møde flere af de udsendte soldater undervejs og høre om deres oplevelse af forholdene og vilkårene forud for, under og efter en udsendelse i international mission. Der blev undervejs givet flere briefinger til kommissionen, bl.a. fra den danske bataljonskampgruppe, den britiske chef for Provincial Reconstruction Teams (PRT) i Helmand, Hugh Powell, NATO s militære chef i Helmand, brigadegeneral Messenger (UK Royal Marines), NATO s Joint Helicopter Force i Helmand, det danske helikopterdetachement i Afghanistan, den danske Senior National Representative ved NATO s hovedkvarter for ISAF 1 i Kabul, oberst Claus Wessel-Tolvig (tillige chef for NATO s Policy Action Group Co-ordination), Deputy Commander Operations på Kandar Airfield, oberst Lars S. Kjøller, stabselementet ved NATO s Regional Command South, det danske kommunikationskompagni (Deployable Communications Module), det danske støtteelement i Afghanistan og danske CIMIC 2 -enheder i Helmand. En del af rejsen blev foretaget med et af det danske flyvevåbens C-130J Hercules fly. 1 NATO s International Security Assistance Force. 2 Civilian Military Cooperation. 30

32 Indledning Endagsbesøg Udover de nævnte udlandsrejser har kommissionen gennemført en række endagsbesøg. Den 14. maj 2008 besøgte kommissionen støtteskibet Absalon. Kommissionen sejlede med støtteskibet fra Hundested til København, idet bl.a. chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Christian Wang, orienterede kommissionen om søværnets opgaver, udvikling og vision under forlægningen mod København. Den 25. juni 2008 besøgte kommissionen Hærens Kampskole i Oksbøl, hvor en del af hærens nye materiel blev præsenteret for kommissionen. Kommissionen overværede endvidere den missionsspecifikke uddannelse af de soldater, der i august tog til Afghanistan som hold 6, hvilket var de samme soldater, som kommissionen mødte i forbindelse med besøget i Afghanistan den 6. til 10. november Kommissionens medlemmer havde i Oksbøl mulighed for at tale med soldaterne og høre om deres oplevelser og forventninger til en kommende udsendelse i international tjeneste. Transporten til og fra Oksbøl blev foretaget af en af forsvarets nye EH-101 helikoptere. Den 21. august 2008 besøgte Forsvarskommissionen Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus (SIKU) i Karup. Transport til og fra Karup blev ligesom ved besøget i Oksbøl foretaget med EH-101 helikopter. Kommissionen modtog under besøget briefing af chefen for Flyvertaktisk Kommando, generalmajor Stig Østergaard Nielsen samt af chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou. Nogle af hovedtemaerne var bl.a. flyvevåbnets og hærens mission, vision og strategi, operationer, luftstøtte, mobilitet, samtænkning, strategisk partnerskab, struktur og kapacitet, personelsituation og udvikling. Endvidere fremviste hæren og flyvevåbnet en række af deres kapaciteter i form af enheder og materiel under en taktisk demonstration, der omfattede brugen af et bredt udsnit af enheder og materiel på jorden som i luften. Derudover var der mulighed for at se nærmere på materiel fra både hæren og flyvevåbnet ved en materieludstilling på Flyvestation Karup. Forsvarskommissionens beretning Forsvarskommissionens beretning består af et hovedbind, to bilagsbind samt et resume. Resumeet er oversat til engelsk, fransk og tysk. 31

33 Indledning Mindretalsudtalelse Enhedslistens medlem af kommissionen, folketingsmedlem Frank Aaen har afgivet mindretalsudtalelse i forhold til Forsvarskommissionens beretning. Mindretalsudtalelsen fremgår af tillægget i kommissionsberetningen hovedbind. Tiltrædelse af kommissionsberetningen Kommissionsberetningen er afsluttet og tiltrådt den 25. marts Hans Hækkerup Søren Gade Karsten Nonbo John Dyrby Paulsen Ib Poulsen Holger K. Nielsen Helge Adam Møller Morten Helveg Petersen Villum Christensen Frank Aaen Lars Findsen Lisbet Zilmer-Johns Lone Dencker Wisborg Christian Bruhn Rieper Torben Steen Hansen Herálvur Joensen Inuuteq Holm Olsen Per Poulsen-Hansen Tim Sloth Jørgensen Bjørn I. Bisserup Per Pugholm Olsen Per Ludvigsen Finn Hansen Jan S. Norgaard Frederik Schydt Lykke Friis Birthe Hansen Bertel Heurlin Mikkel Vedby Rasmussen Kim Jesper Jørgensen Gunner Arpe Nielsen Lars G. Christensen Henning Roland Andersen Flemming S. Bastrup Ulrik E. Petersen Kim Bloch Marie Kirkebæk Brandt Følgende medlemmer har afgivet en mindretalsudtalelse: Frank Aaen 32

34

35

36 Kapitel 1 De sikkerhedspolitiske præmisser

37 Kapitel 1 - De sikkerhedspolitiske præmisser Indledning Danmark har siden afslutningen på Den Kolde Krig ikke været konfronteret med direkte, konventionelle militære trusler og nyder derfor godt af en gunstig sikkerhedsgeografisk placering uden historisk sidestykke. Som et mindre land med en åben økonomi og et åbent samfund er Danmarks sikkerhed, frihed og velstand på godt og ondt afhængig af den globale udvikling. Det indebærer andre trusler såsom international terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben. Med globaliseringen får en række bredere udviklingstræk stigende indflydelse på trusselsbilledet og dermed på sikkerhedspolitikkens horisont og virkemidler. Dette indebærer, at sikkerhedspolitik vil skulle udmøntes i en kontekst med mange dimensioner samt stor kompleksitet, dynamik og uforudsigelighed. Den internationale udvikling har på den ene side givet mindre lande som Danmark øget råderum til at føre en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik og dermed større muligheder for at være med til at forme den fremtidige internationale orden. På den anden side udgør selvsamme kompleksitet en udfordring, når det kommer til at formulere den politik, der vil give Danmark de bedste handlemuligheder i tiden frem mod Formålet med dette kapitel er at afdække, hvilke sikkerhedspolitiske udfordringer Danmark må forventes at stå over for i de næste to årtier samt vilkårene for at håndtere disse. Den sikkerhedspolitiske udvikling formes af to overordnede faktorer: Globaliseringen og udviklingen i magtfordelingen i det internationale system. Først opridses hvordan globaliseringen overordnet set indvirker på sikkerhedspolitikken i relation til udviklingen i magtfordelingen i det internationale system såvel som i forhold til fremkomsten af nye trusler og risici. Herefter analyseres udviklingen i magtforholdene mellem de ledende aktører i det internationale system. Dernæst beskrives dels de trusler, som Danmark forventeligt vil stå over for frem mod 2025, dels en række globale risici og tendenser, der vil spille en afgørende rolle for den sikkerhedspolitiske udvikling og for trusselsbilledet i de næste to årtier. Disse er kendetegnet ved overvejende at være transnationale og med ikke-statslige aktører i en ofte fremtrædende rolle. Samtidig er deres fremkomst i høj grad et resultat af globaliseringen. Analysen vil basere sig på fremskrivninger af aktuelle udviklingstræk. Erfaringen tilsiger dog, at man i et tidsperspektiv på år ikke kan udelukke, at der vil indtræffe større uventede begivenheder, som på afgørende vis vil få indvirkning på den globale udvikling og vilkårene for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. 36

38 Kapitel 1 - De sikkerhedspolitiske præmisser I de afsluttende afsnit af kapitlet vendes blikket mod konsekvenserne for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik af de beskrevne internationale udviklingstræk. Først analyseres de overordnede fokusområder for dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder prioriteter i forhold til de centrale internationale sikkerhedsinstitutioner. Derefter identificeres de militære opgaver, som dansk forsvar bør være parat til at bidrage til i perioden frem mod Kapitlet afsluttes med en række anbefalinger, der vil danne baggrund for de efterfølgende kapitler. Mens den seneste sikkerhedspolitiske redegørelse fra 2003 ( Bruun-rapporten ) tog afsæt i en amerikansk ledet verdensorden, tages der nu udgangspunkt i en forventning om, at der frem mod 2025 vil ske en gradvis magtforskydning fra USA og Vesten mod Asien. Der lægges derfor betydelig vægt på den større rolle, som især Kina, men også Indien, forventes at ville spille i det internationale system. I forhold til 2003-redegørelsen lægges der desuden større vægt på, at trusler og udfordringer i en globaliseret verden er for komplekse til, at de kan håndteres af noget enkelt land. Multilaterale løsninger vil derfor være påkrævet i et hidtil uset omfang. Som noget nyt i forhold til 2003-redegørelsen peges der på, at multinationale styrkers engagement i oprørsbekæmpelse, såsom i Afghanistan, medfører et behov for, at forsvaret kan gennemføre operationer, der både er langvarige og periodevist højintensive. Det fremhæves desuden, at de indsatte styrkebidrag ikke alene skal kunne bekæmpe oprørsstyrker og stabilisere et område, men også indgå i et dynamisk samspil med de aktører, der er ansvarlige for den civile genopbygnings- og udviklingsindsats samt (i begrænset omfang) selv kunne deltage i genopbygning. Herudover lægges vægt på, at militære bidrag til stabiliseringsoperationer forankres i bredspektrede strategier, der også omfatter politiske og civile indsatser og samtidig tager højde for regionale og transnationale aspekter. Endvidere fremhæves, som noget nyt i forhold til 2003-redegørelsen, bidrag til den militære kapacitetsopbygning især i Afrika som en væsentlig opgave i forbindelse med forsvarets samlede internationale engagement. 37

39 Kapitel 1 - De sikkerhedspolitiske præmisser Globalisering, magt, trusler og risici Globalisering kan i bred forstand forstås som den proces, hvorved menneskelig og institutionel interaktion finder sted over landegrænser med stigende intensitet og hastighed, og hvor betydningen af geografiske afstande generelt mindskes. Således forstået er globalisering ikke et nyt fænomen. Kombinationen af den industrielle revolution, frihandelsregimet under Pax Britannica og bredere samfundsmæssige udviklinger indebar også en stigende globalisering i det 19. århundrede. De to verdenskrige i første halvdel af det 20. århundrede og Den Kolde Krig i århundredets anden halvdel medførte en opbremsning af disse globaliseringstendenser, der varede frem til Berlin-murens fald i Efter afslutningen af Den Kolde Krig har kombinationen af åbning af nye markeder, øget frihandel samt de teknologiske landvindinger inden for it, telekommunikation og transport imidlertid banet vejen for en stigning i omfanget og intensiteten i udvekslingen af kapital, varer, tjenesteydelser, personer, teknologi, viden og ideer, der overgår tidligere tiders internationaliseringsprocesser i en sådan grad, at der med rette kan tales om et kvalitativt skift i de internationale relationers natur. Globaliseringen har haft mange positive følgevirkninger. Der kan således ikke herske tvivl om, at den i et hidtil uset omfang har bragt vækst, velstand, nye muligheder og forbedret livskvalitet til befolkningerne i store dele af verden. Den øgede gensidige afhængighed har i visse tilfælde forhøjet omkostningerne ved at forfølge politiske mål med militær magt, hvilket har medvirket til at reducere risikoen for væbnet konflikt mellem de ledende aktører. Gensidig afhængighed er dog et tveægget sværd. Det faktum, at flere aktører agerer på stadigt flere dimensioner i stadigt større omfang og med stadigt større hastighed, vil også øge antallet af potentielle generelle konfliktflader af både politisk, økonomisk og kulturel art: Åbne samfund, tættere integration af markeder for varer, serviceydelser og kapital samt den stadigt mere differentierede internationale arbejdsdeling øger staternes sårbarhed over for eksterne udviklinger. Dette ikke blot ved at udsving i verdensøkonomien som illustreret ved den aktuelle finanskrise spreder sig hurtigere og bredere, men også ved at intern ustabilitet eller regionale konflikter vil kunne få alvorligere konsekvenser end tidligere. Social og politisk uro i Kina ville sende rystelser gennem verdensøkonomien. Et sammenbrud i den indiske software-industri som følge af intern uro eller en konflikt med Pakistan ville have en betydelig indvirkning på de europæiske økonomier, der har outsourcet store dele af deres programmeringsopgaver til Indien. 38

40 Kapitel 1 - De sikkerhedspolitiske præmisser I globaliseringens kølvand følger nye sikkerhedspolitiske udfordringer. De samme processer og dynamikker, som har resulteret i økonomisk og politisk fremgang, rummer kimen til nye konflikter, spændinger og trusler. Globaliseringen indebærer således en omfordeling af magt og muligheder, som både skaber vindere og tabere. I store dele af Afrika og Mellemøsten vil demografiske, økonomiske, klimatiske og ressourcemæssige faktorer samt politiske strukturer fortsat give grobund for social uro, politisk og religiøs radikalisering, lokal og regional konflikt. Historisk set er der ikke noget nyt i, at sådanne faktorer får sikkerhedspolitiske konsekvenser. Men som noget nyt indebærer globaliseringen, at lokale eller regionale sikkerhedsproblemer hurtigere og lettere end hidtil kan udvikle sig til globale risici og trusler. Afghanistan under Taliban er et eksempel på, hvorledes fattigdom, etniske og religiøse spændinger, politisk radikalisering og lokal konflikt kan resultere i en sammenbrudt stat, der udvikler sig til en global trussel. Staterne udfordres som de primære aktører i det internationale system i hidtil uset omfang. Særligt på det økonomiske område får regionale organisationer og ikke-statslige aktører såsom multinationale selskaber og NGO er 3 øget indflydelse. På det sikkerhedspolitiske område forbedrer de nye kommunikations- og informationssystemer og netværksmuligheder de ikke-statslige aktørers mulighed for at gøre sig gældende og interagere uden for staternes kontrol. Skrøbelige og sammenbrudte stater kan i visse tilfælde fungere som frirum som følge af mangelfuld territorial kontrol. Derved opnår ikke-statslige aktører såsom terrornetværk, militser og organiserede kriminelle en bred platform for at påvirke den globale udvikling og trusselsbilledet også selvom de ikke råder over de samme ressourcer og pressionsmidler som stater. I visse tilfælde støttes ikke-statslige aktører direkte af stater, der bruger dem til at forfølge egne politiske mål, som det er tilfældet med Irans støtte til Hizbollah. Særligt terrornetværk og grupper af organiserede kriminelle agerer i stigende grad transnationalt og med destabiliserende konsekvenser, lokalt, regional og globalt. Al-Qaidas forberedelse af terrorangrebene den 11. september 2001 omfattede ageren på flere kontinenter, ligesom angrebene havde konsekvenser for verdensøkonomien (ifølge Verdensbankens beregninger en nedgang på 1 % i globalt bruttonationalprodukt i kølvandet på angrebene) og for den globale sikkerhedspolitiske dagsorden og prioritering. 3 Non-Governmental Organisation. 39

FORMANDENS FORORD. Som følge heraf har karakteren af den internationale indsats ændret sig fra Cypern over Bosnien og Kosovo til Irak og Afghanistan.

FORMANDENS FORORD. Som følge heraf har karakteren af den internationale indsats ændret sig fra Cypern over Bosnien og Kosovo til Irak og Afghanistan. FORMANDENS FORORD Dansk forsvar har gennemgået en dramatisk omstilling. Hvor næsten hele vægten tidligere lå på forsvaret af dansk territorium, er internationale opgaver nu dimensionerende for store dele

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Hvem er Hvem. i Forsvaret. Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk

Hvem er Hvem. i Forsvaret. Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk Hvem er Hvem i Forsvaret Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk FORSVARSKOMMANDOEN M.FL. Forsvarschefen Forsvarsstaben Forsvarschef General Hans Jesper Helsø Chef

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab Cirkulære om aftale om Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab 2014 Cirkulære af 19. maj 2014 Modst.nr. 026-14 PKAT nr. 644 J.nr. 2014-1514-0073 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY NOTAT BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY Indledning De danske F-16 fly planlægges pt. anvendt indtil ca. 2020, hvorefter de knap 40 år gamle fly vil være nedslidte og teknologisk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 15. januar 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan September 2009 BERETNING OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆRE OPERATIONER I AFGHANISTAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om net- og informationssikkerhed [af forsvarsministeren (Peter Christensen)]

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Computer Network Operationer (CNO) -

Computer Network Operationer (CNO) - Computer Network Operationer (CNO) - en ny dimension i moderne krigsførelse? John M. Foley, direktør og stifter af Center for Offentlig-Privat It- og Cybersikkerhed (COPITS). Offensiv Computer Network

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO NATO's ønsker til medlemslandenes. men er der reelt styrkemål det modsætningsforhold, og kapaciteter. som spørgsmålet

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Tilføjelse til tillægsbetænkning

Tilføjelse til tillægsbetænkning Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Tilføjelse til tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste (Nyordning af Statens Istjeneste

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Brydningstid: tid med uro og omskiftelser Hvordan placerer vi bedst Danmark i en omskiftelig

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

OVERORDNET PRODUKTIONSPLAN FOR FOR CENTER FOR MILITÆRE STUDIER/KØBENHAVNSUNIVERSITET

OVERORDNET PRODUKTIONSPLAN FOR FOR CENTER FOR MILITÆRE STUDIER/KØBENHAVNSUNIVERSITET Januar 2010 OVERORDNET PRODUKTIONSPLAN FOR 2011-2014 FOR CENTER FOR MILITÆRE STUDIER/KØBENHAVNSUNIVERSITET Center for Militære Studier Center for Militære Studier er en nyskabelse, der har til opgave at

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Ændring af reglerne om uddannelse, udpegelse til distriktsudvalg m.v.)

Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Ændring af reglerne om uddannelse, udpegelse til distriktsudvalg m.v.) UDKAST 8. november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Ændring af reglerne om uddannelse, udpegelse til distriktsudvalg m.v.) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011

INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011 INDUSTRIEN & SAMTÆNKNING 27. juni 2011 FAD-DI Konference om mulighederne for dansk industri indenfor global sikkerhed, stabilisering og genopbygning i skrøbelige stater. Foto fra Strategi for den danske

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 1. juli 2014 Den nationale forsvarsindustrielle strategi Sammenfatning Trusler mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse. Det betyder, at Danmarks sikkerhed afhænger af fællesskabet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret A 18

Kundgørelse for Forsvaret A 18 Kundgørelse for Forsvaret A 18 København, den 14. august 2006 1. HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN har resolveret som følger: Den 6/8 2006: Fra den 1/9 2006: a. Orlogskaptajn (søværnet) Dan Naetz Rasmussen udnævnes

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Tid Aktivitet Hvem Hvor 11.35 Seneste check in Kastrup lufthavn, Terminal 3 12.20 Afgang til N.Y. (SK909) 14:45 Ankomst (SK909) Newark lufthavn

Tid Aktivitet Hvem Hvor 11.35 Seneste check in Kastrup lufthavn, Terminal 3 12.20 Afgang til N.Y. (SK909) 14:45 Ankomst (SK909) Newark lufthavn PROGRAM FOR UDENRIGSPOLITISK NÆVNS BESØG I USA 10. 17. JUNI 2009 Onsdag d. 10. juni 2009 11.35 Seneste check in Kastrup lufthavn, Terminal 3 12.20 Afgang til N.Y. (SK909) 14:45 Ankomst (SK909) Newark lufthavn

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere