KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 13. DECEMBER 2007, KL PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 2 Fraværende: Eva Laut, Jørgen Meier Sørensen. Til behandling forelå: SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Forslag til Børne- og ungepolitik for Nordfyns Kommune Godkendelse af Handicappolitik for Nordfyns Kommune Uddelegering af kompetence vedrørende værgemålsansøgninger Takstblad Regnskab for Sammenlægningsudvalget for Endelig vedtagelse af Lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Endelig vedtagelse af Lokalplan Boliger ved gadekæret i Særslev Bogense Andelsboligforening - Regnskab Boligselskabet BSB Søndersø - Regnskab Boligforeningen Højstrup - Regnskab Boligselskabet Søndersø Kommunes Ældreboliger - Regnskab Boligselskabet L.A.B. Fyn, afd. Elmehaven, Otterup - Huslejefastsættelse Boligselskabet L.A.B. Fyn, afdeling 05-19, Otterup - Huslejeforhøjelse Fastsættelse af priser på byggegrunde i Godkendelse af kvalitetsstandarder Årsrapport og Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2006 for Børnehaven Spirevippen Rådighedsbeløb til pensionister på plejecentre Afsættelse af midler til kunstnerisk udsmykning Status på rådhusrenovering Ansøgning fra Hårslev Skole om tilskud til bygningsrenovering Projekt i forbindelse med renovering, om- og tilbygning af Søndersøskolen/Nordmarkskolen med tilhørende børnehave...26 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...27 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 28

3 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 3 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 258. Forslag til Børne- og ungepolitik for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr P22 Oplægget til en sammenhængende Børne- og ungepolitik har som tidligere besluttet af Familieudvalget været i offentlig høring. På baggrund af høringssvarene og efterfølgende behandling i projektgruppen forelægges endeligt forslag til en sammenhængende Børne- og ungepolitik til behandling. Ved sagens behandling i Familieudvalget deltog repræsentanter fra projektgruppen. Forslag til en sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns Kommune efter høring. Høringsudgave af den sammenhængende Børne- og ungepolitik. Sammendrag af høringssvarene, notat af 19. november Samtlige høringssvar pr. 20. november 2007 (høringsfrist 12. november 2007). Administrationens indstilling: Det indstilles, at forslaget til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik for Nordfyns Kommune indstilles til godkendelse. Beslutning i Familieudvalget den 28. november 2007: Forslag til Sammenhængende Børne- og Ungepolitik indstilles godkendt med følgende ændringer: Administrationen foretager en redaktionel rettelse af siderne 1-8 samt side 18. Familieudvalget udarbejdede på mødet indholdsmæssige ændringer til siderne Disse ændringer indarbejdes i notatet. Temamål og initiativafsnittene tages ud af oplægget. De indgår som et bilag til Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og skal betragtes som intentioner i forhold til konkret handling og evalueres årligt. Bilag, lagt på sagen efter behandling i Familieudvalget den 28. november 2007: Børne- og ungepolitik: Temamål og initiativer udtaget / Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007 Børne- og ungepolitik: Temamål og initiativer / Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007 Børne- og ungepolitik: Bilag med standarter /Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007 Det indstilles, at indstillingen fra Familieudvalget følges.

4 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Godkendelse af Handicappolitik for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Forslag til Handicappolitik har været i høring i fagudvalg, Folkeoplysningsudvalg og Økonomiudvalg. Handicaprådet har i møde den 28. november 2007 besluttet at videresende forslaget til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Forslag til Handicappolitik Notat af 12. oktober 2007 Handicappolitik på vej til godkendelse Beslutning fra møde i Handicaprådet den 28. november Høringssvar fra møde i Familieudvalget den 28. november 2007 Høringssvar fra møde i Økonomiudvalget den 8. november 2007 Høringssvar fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 8. november 2007 Høringssvar fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 29. oktober 2007 Høringssvar fra møde i Social- og Sundhedsudvalget den 25. oktober 2007 Høringssvar fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 24. oktober 2007 Det indstilles, at forslaget til Handicappolitik godkendes Uddelegering af kompetence vedrørende værgemålsansøgninger Sagsnr J.nr

5 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 5 Ifølge Værgemålslovens 16, stk. 1, nr. 4 kan en Kommunalbestyrelse anmode om værgemål eller om ændring og ophævelse af værgemål. Kommunalbestyrelsen kan uddelegere denne kompetence til bestemte personer eller til indehavere af bestemte stillinger i kommunen. Vejledning om værgemål Værgemålslov Administrationens indstilling: At kompetencen vedrørende værgemålsansøgninger uddelegeres til Social- og Arbejdsmarkedschefen, samt afdelingscheferne for de respektive fagafdelinger under Social- og Sundhedssektoren. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2007: Det indstilles, at kompetencen vedrørende værgemålsansøgninger til Statsforvaltningen Syddanmark uddelegeres til Social- og Arbejdsmarkedschefen samt afdelingscheferne for de respektive fagafdelinger under social- og sundhedssektoren. Det indstilles, at indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget følges Takstblad 2008 Sagsnr J.nr Taksterne beregnes med udgangspunkt i den vejledning, som blev vedtaget i forbindelse med Budget Taksterne er en konsekvens, beregnet efter det vedtagne Budget Takstblad 2008 samt vejledning for Teknik- og Miljøudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Social- og Sundhedsudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Arbejdsmarkedsudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Familieudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område

6 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 6 Takstblad 2008 samt vejledning for Økonomiudvalgets område. Det indstilles, at forslaget til takstblad godkendes Regnskab for Sammenlægningsudvalget for 2006 Sagsnr J.nr Ifølge bekendtgørelsen om budget og regnskab for sammenlægningsudvalget skal der udarbejdes et særskilt regnskab for udgifterne til Sammenlægningsudvalget. Økonomi har udarbejdet et endeligt regnskab for de udgifter, der er afholdt i 2006 til Sammenlægningsudvalget samt til andre engangsudgifter i forbindelse med sammenlægningen. Udgifterne er en del af de 3 kommuners regnskaber for 2006, som Kommunalbestyrelsen godkendte i foråret Regnskabet udviser samlede udgifter til sammenlægning på ca. 12,2 mio. kr. Budgettet for Sammenlægningsudvalget udgjorde kun ca. 4,9 mio. kr. Budgettet er således overskredet med ca. 7,3 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldes, at der er medtaget udgifter på 2,8 mio. kr. i regnskabet, som er afholdt indenfor de 3 kommuners almindelige driftsbudgetter der ikke har været søgt de nødvendige tillægsbevillinger i årets løb. Budgetoverskridelsen har medført en revisionsbemærkning fra Kommunernes Revision. Revisionen konstaterer, at regnskabet udviser et merforbrug. Det er revisionens opfattelse, at Sammenlægningsudvalget skulle have meddelt de fornødne bevillinger forud for iværksættelsen af de foranstaltninger, hvortil der ikke har været den fornødne bevilling.

7 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 7 Regnskab for Sammenlægningsudvalget Revisionsberetning vedr. revision af Sammenlægningsudvalgets regnskab. Administrationens forslag til indstilling Det indstilles, at regnskabet for Sammenlægningsudvalget for 2006 godkendes. Samtidig godkendes den tilhørende revisionsberetning. Det indstilles, at regnskabet godkendes Endelig vedtagelse af Lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 16. august 2007, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. Planforslaget har været fremlagt fra den 21. august til den 16. oktober Der er fremkommet et ændringsforslag, hvor farvekoder i hvide nuancer foreslås tilføjet. I forbindelse med konkret byggeansøgning fra Netto, som ønsker at etablere sig i Adelgade 103, har det vist sig uhensigtsmæssigt, at lukkede gårdrum og facader ud mod private p-arealer også er omfattet af lokalplanens 7.15 og Derfor forslås det i den endelige lokalplan præciseret, at facader mod lukkede gårdrum og private p-arealer undtages fra 7.15 og Bogense Kommune vedtog i 2006 en bevarende lokalplan for Bogense bymidte. Lokalplanen viste sig imidlertid at rumme nogle huller, blandt andet stod det ikke eksplicit, at ny bebyggelse skulle være helårsbeboelse. Samtidig viste dokumentet sig vanskeligt at læse for en del borgere og svært at byggesagsbehandle efter.

8 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 8 Aarstiderne Arkitekter har derfor i samarbejde med Nordfyns Kommune udfærdiget en revideret udgave af lokalplanen, hvor det der er lagt mere vægt på hovedsageligt 3 ting: At udfærdige en mere udførlig og illustrativ redegørelse. At målrette de bevarende bestemmelser mod den bevaringsværdige bygningsmasse. At skabe bestemmelser og kortbilag der er umiddelbart gennemskuelige for byggesagsbehandlerne. I forhold til den eksisterende bevarende lokalplan er der ikke blevet slækket på de bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bygningsmasse, da lokalplanen således vanskeligt vil kunne kategoriseres som bevarende. Endelig lokalplan nr Forslag til lokalplan nr Indsigelsesskema Indsigelse Administrationens indstilling: Teknik og Miljø indstiller, at den foreslåede ændring vedtages, og at Kommunalbestyrelsen endeligt vedtager Lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2007: Det indstilles, at lokalplanen godkendes endeligt med de foreslåede ændringer. Det indstilles, at indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget følges Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Sagsnr J.nr

9 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 9 Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 16. august 2007, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 21. august til den 16. oktober I Nordfyns Kommune er det stadig Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune (vedtaget april 2006) der er den gældende forudsætning for lokalplanlægning i den tidligere Søndersø Kommune, indtil der er udarbejdet ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Boliger ved Gadekæret i Særslev. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at arealet for kommuneplanrammen udvides. Arealet omfatter det på side 6 viste område. En del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2004 udlagt til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre - ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), boligformål og offentlige formål: (offentlig service til betjening af området, parkering m.v.). Ved tillæg nr. 3 ændres arealafgrænsningen, så hele lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme C.5.3. Bestemmelserne fastholdes dog. Endelig Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Administrationens indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2007: Det indstilles, at kommuneplantillægget godkendes endeligt. Det indstilles, at indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget følges.

10 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Endelig vedtagelse af Lokalplan Boliger ved gadekæret i Særslev Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 16. august 2007, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 21. august til den 16. oktober Der er indkommet nogle få indsigelser/bemærkninger. Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan, er at skabe mulighed for opførelse af et nyt tæt lav boligområde nord for Østergade. Den private bygherre ønsker, at opføre 12 tæt lav boliger med tilhørende carporte og udhuse tæt tilknyttet de enkelte boliger. Boligerne opføres som ejerboliger. Lokalplanen har til formål at sikre arealet til 1-etagers boliger opført som dobbelthuse og at sikre interne køreveje, der skal etableres som stilleveje. Udbygningen af området forventes at ske i 1 etape. Endelig Lokalplan Forslag til lokalplan Indsigelsesskema vedrørende lokalplan Indsigelser (3 stk.) Administrationens indstilling: Teknik og Miljø indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Lokalplan Boliger ved gadekæret i Særslev vedtages endeligt med de indarbejdede ændringer på side 8. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2007: Det indstilles, at lokalplanen godkendes endeligt. Det indstilles, at indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget følges.

11 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Bogense Andelsboligforening - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligkontoret Danmark fremsender på vegne af Bogense Andelsboligforening regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for boligforeningen og dens 19 afdelinger med i alt 325 lejemål. Boligorganisationen har haft et overskud på ca kr. De enkelte afdelinger har tilsammen haft et nettooverskud på ca kr., der er overført til henlæggelser. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma Ernst & Young har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiske afdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Afdeling 20 har haft et underskud på ca kr. i Underskuddet skyldes bl.a. øgede energiudgifter. Der er et opsamlet underskud inkl. tidligere år på ca kr. Da underskuddet overstiger 1 måneds husleje, skal underskuddet godkendes særskilt af kommunen, jf. 116 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Afdelingen består af en bolig og et erhvervslejemål. Afdelingen er solgt fra pr. 1. marts 2007 og underskuddet er dermed afviklet. Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning og at underskuddet i afdeling 20 godkendes jf. 116 i driftsbekendtgørelsen om almene boliger. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes. Kim Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

12 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Boligselskabet BSB Søndersø - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Søndersø regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets 4 afdelinger med i alt 179 boliger i Søndersø, Særslev, Hårslev, Veflinge, Morud og Skamby. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca kr., der er overført til arbejdskapitalen. De 4 afdelingers regnskab udviser et samlet nettooverskud på ca kr., som er overført til henlæggelser. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet givet anledning til følgende forbehold: Der er ikke sammenhæng mellem indtægter og udgifter i afdeling 14, hvilket har medført, at afdelingen har et samlet opsamlet underskud på kr. Afdelingen har endvidere lejeledighed, som dog ikke påvirker resultatet, da kommunen har dækket tomgangslejen. Situationen er uændret i Der er derudover lån hos boligorganisationen og ingen likvide midler, hvorfor der er risiko for, at afdelingen ikke kan opfylde sine fremtidige forpligtelser. Afdelingens fortsatte drift er derfor betinget af en markant huslejestigning, samt at det opsamlede driftsunderskud fortsat kan finansieres. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Økonomiafdelingens kommentarer

13 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 13 I afdeling 14, Floravænget 2 a-h i Søndersø er der et underskud på ca kr. i Underskuddet skyldes primært øgede driftsudgifter pga. ændret udgiftsfordeling mellem afdelingerne. Afdelingen har et opsamlet underskud inkl. tidligere år på kr. Da underskuddet overstiger 1 måneds husleje, skal underskuddet godkendes særskilt af kommunen, jf. 116 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Underskuddet er så stort, at det ikke har kunnet dækkes af afdelingens henlæggelser. Derfor har det været nødvendigt, at afdelingen har lånt ca kr. hos boligorganisationen. Dette lån skal tilbagebetales hurtigst muligt, og henlæggelserne skal bringes op på et passende niveau. Det fremgår af regnskabet, at huslejen er forhøjet med ca. 14% pr. 1. januar 2007 for at forbedre afdelingens økonomi. Boligselskabet Domea har oplyst, at afdelingens økonomi følges nøje, og man forsøger at holde udgifterne nede udgiftsfordelingen mellem afdelingerne muligvis ændres til den oprindelige model, hvor afdeling 14 ikke belastes så meget Konklusion Afdeling 14 s økonomi er kritisk. Det er anbefalet, at udgiftsfordelingen ændres, så afdeling 14 ikke belastes så meget. Kommunen afventer regnskabet for 2007, før der aftales nærmere. Regnskabet ligger kun på papirsagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte konsekvenser. Da kommunen har givet en lejegaranti for boligerne i afdeling 14, vil en øget husleje påvirke kommunens driftsudgifter, hvis boligerne står tomme. Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning, og at underskuddet i afdeling 14 godkendes jf. 116 i driftsbekendtgørelsen. Det henstilles, at underskuddet afvikles hurtigst muligt. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes.

14 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Boligforeningen Højstrup - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligforeningen Højstrup fremsender revideret årsregnskab for 2006 for boligorganisationen Højstrup og dens 50 afdelinger med i alt lejemål. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune for de 3 afdelinger, der ligger i kommunen: afd. 16, 79 familieboliger beliggende Løkkehøj 2-18 samt 9-51 afd. 35, 18 familieboliger og 6 ungdomsboliger beliggende Toftekær samt afd. 66, 24 ældreboliger beliggende Toftekær De 3 afdelinger har tilsammen haft et nettooverskud på ca kr., der er overført til henlæggelser. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma Revisionsinstituttet har revisionen af regnskaberne ikke givet anledning til forbehold. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiske afdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes.

15 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Boligselskabet Søndersø Kommunes Ældreboliger - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet Søndersø Kommunes Ældreboliger regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets afdeling med 72 ældreboliger i Gamby, Morud, Veflinge, Særslev og Skamby. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et underskud på ca kr. Afdelingens regnskab udviser et overskud på ca kr., som er overført til henlæggelser. Overskuddet skyldes primært færre udgifter til vedligeholdelse og renholdelse samt indtægter fra tilbagebetaling af forbrugsafgifter for tidligere år. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af Økonomi. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Regnskabet foreligger kun i papirsagen. Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes.

16 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Boligselskabet L.A.B. Fyn, afd. Elmehaven, Otterup - Huslejefastsættelse Sagsnr J.nr Jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger skal huslejen og fordelingen af huslejen i nye afdelinger godkendes af kommunalbestyrelsen, inden afdelingen tages i brug. Fyns Almennyttige Boligselskab fremsender brev af 30. oktober 2007, hvor der anmodes om kommunens godkendelse af udlejningsbudget for 15. januar 2008 med deraf beregnet husleje. Afdelingen består af 26 boliger med et samlet boligareal på 2.271,1 m². Boligernes størrelse varierer fra 71,05 m² til 96,35 m². De samlede driftsudgifter for afdelingen er budgetteret til kr. pr. år, svarende til ca. 800 kr. pr. m² i gennemsnit. Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med skema B, at den gennemsnitlige husleje skulle udgøre 800 kr. pr. m². Boligselskabet ønsker at fordele et grundbeløb på kr. ligeligt på de 26 boliger, hvorefter resten af udgifterne fordeles efter m². De kr. svarer til kr. pr. bolig og skal dække udgifterne til basisinstallation (køkken og bad), som er ens for alle boliger, uanset størrelse. Herefter vil huslejen udgøre kr. årligt for den mindste bolig, svarende til 820 kr. pr. m². Huslejen for de største boliger vil udgøre kr. årligt, svarende til 791 kr. pr. m². Skrivelse af 30. oktober 2007 fra FAB Administrationens forslag til indstilling Det indstilles, at udlejningsbudget og huslejefordeling pr. 15. januar 2008 for Elmehaven godkendes. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes.

17 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Boligselskabet L.A.B. Fyn, afdeling 05-19, Otterup - Huslejeforhøjelse Sagsnr J.nr Jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger skal huslejeforhøjelser over 1% som følge af moderniseringsarbejder mv. godkendes af kommunalbestyrelsen. Fyns Almennyttige Boligselskab fremsender brev af 8. november 2007, hvor der anmodes om kommunens godkendelse af en huslejeforhøjelse på 14,81% i 3 år, hvorefter huslejeforhøjelsen nedsættes til 12,29%. Huslejeforhøjelsen skyldes renoverings- og moderniseringsarbejde i afdelingen. Arbejdet og huslejeforhøjelsen er godkendt på det ordinære afdelingsmøde. Udgifterne til projektet forventes at udgøre kr., som finansieres således: Brug af henlæggelser: Tilskud fra dispositionsfonden: Tilskud fra Landsbyggefonden: Lån i kreditforening: I alt kr kr kr kr kr. Lånet i kreditforeningen vil blive uden kommunal garanti. Projektet forventes igangsat april Boligselskabet har oplyst, at den årlige husleje i afdelingen p.t. udgør ca. kr. 600 pr. m². Den vil stige til ca. kr. 690 pr. m². Den månedlige husleje vil stige med kr , afhængig af boligens størrelse. Ansøgning fra L.A.B. Fyn. Økonomiske konsekvenser for kommunen Ingen direkte udgifter for kommunen. Huslejeforhøjelsen medfører en indirekte merudgift for kommunen til de beboere, der modtager boligsikring eller boligydelse. Staten refunderer kommunens udgifter til boligsikring og boligydelse med hhv. 50 og 75%.

18 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 18 Administrationens indstilling Det indstilles, at den ansøgte huslejeforhøjelse i afdeling 05-19, Otterup, godkendes. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes Fastsættelse af priser på byggegrunde i 2008 Sagsnr J.nr I henhold til bekendtgørelse 472 af 20. juni 1991 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme - skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale byggegrunde. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender ved brev af 28. juni 2007 meddelelse om fastsættelse af reguleringsprocent for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret I brevet henvises der til Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni , stk. 2 og 3, Lov om kommunal ejendomsskat. I brevet konkluderes det, at reguleringsprocenten for 2008 udgør 4,9 pct. Der gøres opmærksom på, at priserne på arealer til blandet bolig og erhverv i Gamby, Skamby og Veflinge er inkl. kloaktilslutning. Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 28. juni Administrationens indstilling: Det indstilles, at alle byggegrunde stiger med 4,9 % i henhold til Meddelelse om fastsættelse af reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2008 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

19 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 19 Det indstilles, at administrationens indstilling følges Godkendelse af kvalitetsstandarder Sagsnr J.nr Jf. servicelovens 139 skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op. Myndighedsafdelingen har udarbejdet fornyede forslag til kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, genoptræning, hjemmesygepleje, kørsel m.v. i Nordfyns Kommune. Kvalitetsstandarder for de enkelte områder. Uddrag af serviceloven, uddrag af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp, uddrag af lov om forebyggende besøg til ældre m.v., uddrag af sundhedsloven, uddrag af lov om trafikselskaber, samt uddrag af lov om almene boliger m.v. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2007: Kvalitetsstandarderne indstilles godkendt. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

20 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Årsrapport og Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2006 for Børnehaven Spirevippen Sagsnr J.nr Gårdbørnehaven Spirevippen fremsender Årsrapport og Revisionsprotokollat for regnskabsåret Revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ved en fejl har Gårdbørnehaven Spirevippen i december 2006 fået udbetalt kr for meget. Administrationen har udarbejdet gældsbrev til institutionen. Beløbet afdrages med kr pr. måned, indtil det er tilbagebetalt. Årsrapport for 2006 for Spirevippen Revisionsprotokollat for 2006 for Spirevippen Notat fra Økonomi af 6. november 2007 Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Årsregnskab for Gårdbørnehaven Spirevippen indstilles godkendt. Samtidig indstilles, at det for meget udbetalte beløb afdrages iht. det af Administrationen udarbejdede gældsbrev. Beslutning i Familieudvalget den 14. november 2007: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Det indstilles, at Familieudvalgets indstilling følges.

21 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Rådighedsbeløb til pensionister på plejecentre Sagsnr J.nr Pensionsgruppen under Myndighedsafdelingen har udarbejdet forslag til økonomisk sikring af ubemidlede pensionister på Nordfyns Kommunes plejecentre. Det vil sige pensionister uden formue og indtægt ud over den sociale pension. Formålet med det udarbejdede oplæg er at sikre enhver plejecenterborger et minimum af lommepenge, uanset hvilket plejecenter pågældende visiteres til. Med andre ord garanteres den berørte borger på trods af et højt huslejeniveau et minimumsbeløb til lommepenge. Ved lommepengebeløb forstås det månedlige rådighedsbeløb der fremkommer, når pensionen inklusiv boligstøtte og varmetillæg er fratrukket kost, vask, forsikring og husleje/varme. Medicinudgifter forventes dækket via medicinkort, Sygesikringen og personligt tillæg. Pensionsgruppens oplæg Notat af 16. november 2007 fra Økonomi Henvendelse fra LO Faglige Seniorer vedrørende rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere Spørgeskema vedrørende rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere Administrationens indstilling: at sikre et månedligt lommepengebeløb på minimum kr ,- (2007-priser) at lommepengebeløbet pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2007: Det indstilles, at administrationen følges. Christian Sommerlund finder, at minimumsbeløbet bør sættes til kr pr. måned. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren konstaterede flertal for, at minimumsbeløbet fastsættes til kr pr. måned. Dette godkendt.

22 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Afsættelse af midler til kunstnerisk udsmykning Sagsnr J.nr P22 Som deltager i Kulturregion Fyn har Nordfyns Kommune underskrevet Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Fyn. Med Kulturaftalen har Kulturregion Fyn blandt andet forpligtet sig til følgende: Kulturregion Fyn vil i løbet af aftaleperioden sikre, at der ved nybygning og større anlægsprojekter i den fynske kulturregion afsættes som minimum 5 af byggesummen til kunstnerisk udsmykning. For at sikre, at Nordfyns Kommune lever op til forpligtelserne i Kulturaftalen, herunder at der afsættes en byggesum til indkøb af kunstnerisk udsmykning, skal Kommunalbestyrelsen træffe en principbeslutning, der fastlægger retningslinierne for byggesummen. Det foreslås, at der afsættes 5 af den samlede byggesum til kunstnerisk udsmykning ved o nybygninger og større renoveringsarbejder over 1 mio. kr. og o anlægsarbejder over 1 mio. kr. (dog ikke ved anlæg af kloakledninger). Økonomiske oplysninger: Såfremt det gennemføres, at der afsættes 5 til kunstnerisk udsmykning af den samlede byggesum ifm. nybyggeri og større anlægsprojekter, vil det medføre en forøgelse af fremtidige anlægsudgifter på kr. pr. 1 mio. kr. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at der afsættes 5 til kunstnerisk udsmykning af den samlede byggesum for nybygninger, større renoveringsarbejder og anlægsarbejder over 1 mio. kr. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 20. november 2007: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

23 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Status på rådhusrenovering Sagsnr J.nr Der har tidligere været drøftet overtagelse af Statens andel af Bogense Rådhus samt en renovering heraf. I forbindelse med disse drøftelser blev det aftalt, at alle alternative løsningsmuligheder omkring rådhusene skulle belyses. Til belysning af sagen har der været foretaget følgende: Birch & Krogboe, rådgivende ingeniører har gennemgået Bogense Rådhus med henblik på renovering. Nordfyns Kommunes afdeling Plan og Byg har gennemgået Otterup og Søndersø rådhuse med henblik på at beskrive nødvendige bygningsændringer. Restato Erhverv, ejendomsmæglere har vurderet forventede salgspriser på de tre rådhuse. Cowi A/S, rådgivningsfirma, har opstillet og vurderet de realistiske alternativer. Alternativerne er: Model 1: Rådhuse i Bogense, Otterup og Søndersø, etableringsudgift 19,5 mio. kr. Model 2: Rådhuse i Otterup og Søndersø, etableringsudgift 13,0 mio. kr. Model 3: Rådhus i Otterup, etableringsudgift 26,7 kr. mio. kr. Model 4: Rådhus i Søndersø, etableringsudgift 30,6 mio. kr. Model 5: Opførelse af ny administrationsbygning, etableringsudgift 49,4 mio. kr. Birch & Krogboes rapport ligger i papirsagen Restato Erhvervs vurderingsrapporter ligger i papirsagen Cowis vurdering af realistiske alternativer ligger i sagen Bygningsændringer på Søndersø Rådhus Bygningsændringer på Otterup Rådhus Notat af 28. november 2008: Status på vurdering af rådhusalternativer Beslutning fra møde i Kommunalbestyrelsen 19. april 2007 Sagen optages på Kommunalbestyrelsens møde den 13. december Økonomiudvalget drøfter sagen igen på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde kl forud for kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgets indstilling vil foreligge til Kommunalbestyrelsens møde.

24 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 24 Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2007: Det indstilles, at tidligere beslutning om at de tre eksisterede rådhuse skal anvendes som basis for administrationen fastholdes. Det indstilles på denne baggrund, at: Statens andel af Bogense Rådhus købes, idet særskilt sag behandles, når endelig pris foreligger der frigives kr til igangsætning af projektering af ombygning/renovering af Bogense Rådhus. Evt. skimmelsvamp i kælderen løses ved en isoleret indermur der frigives kr. 1,7 mio. kr. til ombygning m.m. på Otterup Rådhus der frigives kr. 1,4 mio. til køkken og nyt tag på Søndersø Rådhus. Bevillinger finansieres af kassebeholdningen. Christian Sommerlund indstiller, at der opføres en ny rådhusadministrationsbygning i eller ved Søndersø. Arbejdet påbegyndes hurtigst muligt. SF, De Radikale og Nordfynslisten foreslog: Punktet udskydes. Det undersøges, hvad transporttid og omkostninger, der reelt er ved 3 afdelinger. Det undersøges, om posthuset i Søndersø kan købes og anvendes til Arbejdsformidling, og hvis det er tilfældet, hvad koster den resterende tilbygning til Søndersø Rådhus. For dette forslag stemte 6 (SF, De radikale, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Pia Longet). Imod stemte 17. For Økonomiudvalgets indstilling stemte 17. Imod stemte 6 (SF, De radikale, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Pia Longet). Økonomiudvalgets indstilling dermed godkendt.

25 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Ansøgning fra Hårslev Skole om tilskud til bygningsrenovering Sagsnr J.nr Ø39 Bestyrelse og ledelse ved Hårslev Skole fremsender ansøgning om økonomisk tilskud til renovering af loftet i skolens gymnastiksal. Nordfyns Kommunes bygningskonsulent har primo november 2007 foretaget et bygningssyn af gymnastiksalens loft og har her konstateret, at gymnastiksalen reelt burde lukkes, indtil loftet var udskiftet eller istandsat. Dele af loftsbeklædningen og flere loftsarmaturer er i fare for at falde ned. I ansøgningen anføres, at skolens budget ikke kan rumme renoveringsopgaver i denne størrelsesorden. Brev af 14. november 2007 fra Hårslev Skole. Notat af 16. november 2007 fra Økonomi. Notat af 19. november 2007 fra Teknik & Miljø. Økonomiske oplysninger: Bygningskonsulent Poul Jørgensen anslår, at udgiften til udskiftning af loft til træbetonloft samt udskiftning af belysning vil andrage mellem og kr. Administrationens indstilling: Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Udgiften foreslås finansieret over anlægspuljen for skole- og institutionsbyggeri i Beslutning i Familieudvalget den 28. november 2007: Arbejdet søges iværksat hurtigst muligt. Der søges om frigivelse af anlægsmidler i budget 2008 på kr kr. Det henstilles til skolen at der søges alternative lokaliteter til idrætsundervisning med videre. Arbejdet er igangsat. Det indstilles, at indstillingen fra Familieudvalget følges.

26 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Projekt i forbindelse med renovering, om- og tilbygning af Søndersøskolen/Nordmarkskolen med tilhørende børnehave Sagsnr J.nr A00 Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 8. marts 2007 at godkende Familieudvalgets indstilling af 14. februar 2007 om, at Teknik og Miljø i samarbejde med Børn og Familie udarbejder et konkret projekt med udgangspunkt i en model (2), i hvilken Undervisningsafdelingen anbefaler, at hele institutionsstrukturen på daginstitutions-, skole- og SFO-området i Søndersø By kombineres med legestuefaciliteter til dagplejen. Familieudvalget besluttede at afholde en arkitektkonkurrence, og der er ved tidsfristens udløb indkommet følgende 3 forslag 1. H. Skjøde Knudsen A/S, Vissenbjerg 2. NovoCon A/S, Årslev 3. Tømrermester Poul Rasmussen, Kappendrup, Otterup. På et møde den 5. december 2007 er projekterne præsenteret for Styregruppen og Familieudvalget. Arkitekt Thomas Buhl fra Arkitektfirmaet Arne Kirk deltager i behandlingen af punktet som kommunens rådgiver. Notat om styregruppens indstilling vil foreligge inden mødet. Økonomi: Den økonomiske ramme er som udgangspunkt det i budget 2007 aftalte rådighedsbeløb til skolerenoveringer og nyt børnehavebyggeri på kr. På grund af projektmaterialets format ligger dette kun i papirsagen. Administrationens indstilling: Familieudvalget anmodes om en stillingtagen til Styregruppens indstilling. Det indstilles endvidere, at rådighedsbeløbet til renoveringer og nyt børnehavebyggeri på kr. frigives. Beslutning i Familieudvalget den 12. december 2007: Det indstilles, at der frigives kr til gennemførelse af det indstillede projekt.

27 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 27 Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2007: Det indstilles, at der frigives kr til gennemførelse af det indstillede projekt. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. SAGER TIL EFTERRETNING 280. Orientering fra Borgmesteren Sagsnr Der foreligger referat fra møde i Borgmesterforum på Fyn den 12. november Der foreligger referat fra bestyrelsesmøde i Fjernvarme Fyn den 3. december Til efterretning. LUKKEDE SAGER 281. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

28 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TORSDAG DEN 29. JANUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Bent Erik

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 55 ONSDAG DEN 9. DECEMBER 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 9. december 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 05 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 27. april 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 05 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 27. april 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 27. april 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Afbud: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 17-08-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

59 Ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S om kommunegaranti dels på byggekredit og dels på lån

59 Ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S om kommunegaranti dels på byggekredit og dels på lån Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 14. marts 2012 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 53 Økonomirapport pr. 29. februar 2012 54 Overførsel af uforbrugte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere