KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 13. DECEMBER 2007, KL PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 2 Fraværende: Eva Laut, Jørgen Meier Sørensen. Til behandling forelå: SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Forslag til Børne- og ungepolitik for Nordfyns Kommune Godkendelse af Handicappolitik for Nordfyns Kommune Uddelegering af kompetence vedrørende værgemålsansøgninger Takstblad Regnskab for Sammenlægningsudvalget for Endelig vedtagelse af Lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Endelig vedtagelse af Lokalplan Boliger ved gadekæret i Særslev Bogense Andelsboligforening - Regnskab Boligselskabet BSB Søndersø - Regnskab Boligforeningen Højstrup - Regnskab Boligselskabet Søndersø Kommunes Ældreboliger - Regnskab Boligselskabet L.A.B. Fyn, afd. Elmehaven, Otterup - Huslejefastsættelse Boligselskabet L.A.B. Fyn, afdeling 05-19, Otterup - Huslejeforhøjelse Fastsættelse af priser på byggegrunde i Godkendelse af kvalitetsstandarder Årsrapport og Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2006 for Børnehaven Spirevippen Rådighedsbeløb til pensionister på plejecentre Afsættelse af midler til kunstnerisk udsmykning Status på rådhusrenovering Ansøgning fra Hårslev Skole om tilskud til bygningsrenovering Projekt i forbindelse med renovering, om- og tilbygning af Søndersøskolen/Nordmarkskolen med tilhørende børnehave...26 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...27 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 28

3 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 3 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 258. Forslag til Børne- og ungepolitik for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr P22 Oplægget til en sammenhængende Børne- og ungepolitik har som tidligere besluttet af Familieudvalget været i offentlig høring. På baggrund af høringssvarene og efterfølgende behandling i projektgruppen forelægges endeligt forslag til en sammenhængende Børne- og ungepolitik til behandling. Ved sagens behandling i Familieudvalget deltog repræsentanter fra projektgruppen. Forslag til en sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns Kommune efter høring. Høringsudgave af den sammenhængende Børne- og ungepolitik. Sammendrag af høringssvarene, notat af 19. november Samtlige høringssvar pr. 20. november 2007 (høringsfrist 12. november 2007). Administrationens indstilling: Det indstilles, at forslaget til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik for Nordfyns Kommune indstilles til godkendelse. Beslutning i Familieudvalget den 28. november 2007: Forslag til Sammenhængende Børne- og Ungepolitik indstilles godkendt med følgende ændringer: Administrationen foretager en redaktionel rettelse af siderne 1-8 samt side 18. Familieudvalget udarbejdede på mødet indholdsmæssige ændringer til siderne Disse ændringer indarbejdes i notatet. Temamål og initiativafsnittene tages ud af oplægget. De indgår som et bilag til Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og skal betragtes som intentioner i forhold til konkret handling og evalueres årligt. Bilag, lagt på sagen efter behandling i Familieudvalget den 28. november 2007: Børne- og ungepolitik: Temamål og initiativer udtaget / Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007 Børne- og ungepolitik: Temamål og initiativer / Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007 Børne- og ungepolitik: Bilag med standarter /Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007 Det indstilles, at indstillingen fra Familieudvalget følges.

4 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Godkendelse af Handicappolitik for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Forslag til Handicappolitik har været i høring i fagudvalg, Folkeoplysningsudvalg og Økonomiudvalg. Handicaprådet har i møde den 28. november 2007 besluttet at videresende forslaget til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Forslag til Handicappolitik Notat af 12. oktober 2007 Handicappolitik på vej til godkendelse Beslutning fra møde i Handicaprådet den 28. november Høringssvar fra møde i Familieudvalget den 28. november 2007 Høringssvar fra møde i Økonomiudvalget den 8. november 2007 Høringssvar fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 8. november 2007 Høringssvar fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 29. oktober 2007 Høringssvar fra møde i Social- og Sundhedsudvalget den 25. oktober 2007 Høringssvar fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 24. oktober 2007 Det indstilles, at forslaget til Handicappolitik godkendes Uddelegering af kompetence vedrørende værgemålsansøgninger Sagsnr J.nr

5 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 5 Ifølge Værgemålslovens 16, stk. 1, nr. 4 kan en Kommunalbestyrelse anmode om værgemål eller om ændring og ophævelse af værgemål. Kommunalbestyrelsen kan uddelegere denne kompetence til bestemte personer eller til indehavere af bestemte stillinger i kommunen. Vejledning om værgemål Værgemålslov Administrationens indstilling: At kompetencen vedrørende værgemålsansøgninger uddelegeres til Social- og Arbejdsmarkedschefen, samt afdelingscheferne for de respektive fagafdelinger under Social- og Sundhedssektoren. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2007: Det indstilles, at kompetencen vedrørende værgemålsansøgninger til Statsforvaltningen Syddanmark uddelegeres til Social- og Arbejdsmarkedschefen samt afdelingscheferne for de respektive fagafdelinger under social- og sundhedssektoren. Det indstilles, at indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget følges Takstblad 2008 Sagsnr J.nr Taksterne beregnes med udgangspunkt i den vejledning, som blev vedtaget i forbindelse med Budget Taksterne er en konsekvens, beregnet efter det vedtagne Budget Takstblad 2008 samt vejledning for Teknik- og Miljøudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Social- og Sundhedsudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Arbejdsmarkedsudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Familieudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område

6 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 6 Takstblad 2008 samt vejledning for Økonomiudvalgets område. Det indstilles, at forslaget til takstblad godkendes Regnskab for Sammenlægningsudvalget for 2006 Sagsnr J.nr Ifølge bekendtgørelsen om budget og regnskab for sammenlægningsudvalget skal der udarbejdes et særskilt regnskab for udgifterne til Sammenlægningsudvalget. Økonomi har udarbejdet et endeligt regnskab for de udgifter, der er afholdt i 2006 til Sammenlægningsudvalget samt til andre engangsudgifter i forbindelse med sammenlægningen. Udgifterne er en del af de 3 kommuners regnskaber for 2006, som Kommunalbestyrelsen godkendte i foråret Regnskabet udviser samlede udgifter til sammenlægning på ca. 12,2 mio. kr. Budgettet for Sammenlægningsudvalget udgjorde kun ca. 4,9 mio. kr. Budgettet er således overskredet med ca. 7,3 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldes, at der er medtaget udgifter på 2,8 mio. kr. i regnskabet, som er afholdt indenfor de 3 kommuners almindelige driftsbudgetter der ikke har været søgt de nødvendige tillægsbevillinger i årets løb. Budgetoverskridelsen har medført en revisionsbemærkning fra Kommunernes Revision. Revisionen konstaterer, at regnskabet udviser et merforbrug. Det er revisionens opfattelse, at Sammenlægningsudvalget skulle have meddelt de fornødne bevillinger forud for iværksættelsen af de foranstaltninger, hvortil der ikke har været den fornødne bevilling.

7 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 7 Regnskab for Sammenlægningsudvalget Revisionsberetning vedr. revision af Sammenlægningsudvalgets regnskab. Administrationens forslag til indstilling Det indstilles, at regnskabet for Sammenlægningsudvalget for 2006 godkendes. Samtidig godkendes den tilhørende revisionsberetning. Det indstilles, at regnskabet godkendes Endelig vedtagelse af Lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 16. august 2007, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. Planforslaget har været fremlagt fra den 21. august til den 16. oktober Der er fremkommet et ændringsforslag, hvor farvekoder i hvide nuancer foreslås tilføjet. I forbindelse med konkret byggeansøgning fra Netto, som ønsker at etablere sig i Adelgade 103, har det vist sig uhensigtsmæssigt, at lukkede gårdrum og facader ud mod private p-arealer også er omfattet af lokalplanens 7.15 og Derfor forslås det i den endelige lokalplan præciseret, at facader mod lukkede gårdrum og private p-arealer undtages fra 7.15 og Bogense Kommune vedtog i 2006 en bevarende lokalplan for Bogense bymidte. Lokalplanen viste sig imidlertid at rumme nogle huller, blandt andet stod det ikke eksplicit, at ny bebyggelse skulle være helårsbeboelse. Samtidig viste dokumentet sig vanskeligt at læse for en del borgere og svært at byggesagsbehandle efter.

8 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 8 Aarstiderne Arkitekter har derfor i samarbejde med Nordfyns Kommune udfærdiget en revideret udgave af lokalplanen, hvor det der er lagt mere vægt på hovedsageligt 3 ting: At udfærdige en mere udførlig og illustrativ redegørelse. At målrette de bevarende bestemmelser mod den bevaringsværdige bygningsmasse. At skabe bestemmelser og kortbilag der er umiddelbart gennemskuelige for byggesagsbehandlerne. I forhold til den eksisterende bevarende lokalplan er der ikke blevet slækket på de bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bygningsmasse, da lokalplanen således vanskeligt vil kunne kategoriseres som bevarende. Endelig lokalplan nr Forslag til lokalplan nr Indsigelsesskema Indsigelse Administrationens indstilling: Teknik og Miljø indstiller, at den foreslåede ændring vedtages, og at Kommunalbestyrelsen endeligt vedtager Lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2007: Det indstilles, at lokalplanen godkendes endeligt med de foreslåede ændringer. Det indstilles, at indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget følges Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Sagsnr J.nr

9 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 9 Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 16. august 2007, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 21. august til den 16. oktober I Nordfyns Kommune er det stadig Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune (vedtaget april 2006) der er den gældende forudsætning for lokalplanlægning i den tidligere Søndersø Kommune, indtil der er udarbejdet ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Boliger ved Gadekæret i Særslev. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at arealet for kommuneplanrammen udvides. Arealet omfatter det på side 6 viste område. En del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2004 udlagt til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre - ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), boligformål og offentlige formål: (offentlig service til betjening af området, parkering m.v.). Ved tillæg nr. 3 ændres arealafgrænsningen, så hele lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme C.5.3. Bestemmelserne fastholdes dog. Endelig Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Administrationens indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2007: Det indstilles, at kommuneplantillægget godkendes endeligt. Det indstilles, at indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget følges.

10 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Endelig vedtagelse af Lokalplan Boliger ved gadekæret i Særslev Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 16. august 2007, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 21. august til den 16. oktober Der er indkommet nogle få indsigelser/bemærkninger. Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan, er at skabe mulighed for opførelse af et nyt tæt lav boligområde nord for Østergade. Den private bygherre ønsker, at opføre 12 tæt lav boliger med tilhørende carporte og udhuse tæt tilknyttet de enkelte boliger. Boligerne opføres som ejerboliger. Lokalplanen har til formål at sikre arealet til 1-etagers boliger opført som dobbelthuse og at sikre interne køreveje, der skal etableres som stilleveje. Udbygningen af området forventes at ske i 1 etape. Endelig Lokalplan Forslag til lokalplan Indsigelsesskema vedrørende lokalplan Indsigelser (3 stk.) Administrationens indstilling: Teknik og Miljø indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Lokalplan Boliger ved gadekæret i Særslev vedtages endeligt med de indarbejdede ændringer på side 8. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2007: Det indstilles, at lokalplanen godkendes endeligt. Det indstilles, at indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget følges.

11 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Bogense Andelsboligforening - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligkontoret Danmark fremsender på vegne af Bogense Andelsboligforening regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for boligforeningen og dens 19 afdelinger med i alt 325 lejemål. Boligorganisationen har haft et overskud på ca kr. De enkelte afdelinger har tilsammen haft et nettooverskud på ca kr., der er overført til henlæggelser. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma Ernst & Young har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiske afdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Afdeling 20 har haft et underskud på ca kr. i Underskuddet skyldes bl.a. øgede energiudgifter. Der er et opsamlet underskud inkl. tidligere år på ca kr. Da underskuddet overstiger 1 måneds husleje, skal underskuddet godkendes særskilt af kommunen, jf. 116 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Afdelingen består af en bolig og et erhvervslejemål. Afdelingen er solgt fra pr. 1. marts 2007 og underskuddet er dermed afviklet. Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning og at underskuddet i afdeling 20 godkendes jf. 116 i driftsbekendtgørelsen om almene boliger. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes. Kim Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

12 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Boligselskabet BSB Søndersø - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Søndersø regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets 4 afdelinger med i alt 179 boliger i Søndersø, Særslev, Hårslev, Veflinge, Morud og Skamby. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca kr., der er overført til arbejdskapitalen. De 4 afdelingers regnskab udviser et samlet nettooverskud på ca kr., som er overført til henlæggelser. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet givet anledning til følgende forbehold: Der er ikke sammenhæng mellem indtægter og udgifter i afdeling 14, hvilket har medført, at afdelingen har et samlet opsamlet underskud på kr. Afdelingen har endvidere lejeledighed, som dog ikke påvirker resultatet, da kommunen har dækket tomgangslejen. Situationen er uændret i Der er derudover lån hos boligorganisationen og ingen likvide midler, hvorfor der er risiko for, at afdelingen ikke kan opfylde sine fremtidige forpligtelser. Afdelingens fortsatte drift er derfor betinget af en markant huslejestigning, samt at det opsamlede driftsunderskud fortsat kan finansieres. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Økonomiafdelingens kommentarer

13 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 13 I afdeling 14, Floravænget 2 a-h i Søndersø er der et underskud på ca kr. i Underskuddet skyldes primært øgede driftsudgifter pga. ændret udgiftsfordeling mellem afdelingerne. Afdelingen har et opsamlet underskud inkl. tidligere år på kr. Da underskuddet overstiger 1 måneds husleje, skal underskuddet godkendes særskilt af kommunen, jf. 116 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Underskuddet er så stort, at det ikke har kunnet dækkes af afdelingens henlæggelser. Derfor har det været nødvendigt, at afdelingen har lånt ca kr. hos boligorganisationen. Dette lån skal tilbagebetales hurtigst muligt, og henlæggelserne skal bringes op på et passende niveau. Det fremgår af regnskabet, at huslejen er forhøjet med ca. 14% pr. 1. januar 2007 for at forbedre afdelingens økonomi. Boligselskabet Domea har oplyst, at afdelingens økonomi følges nøje, og man forsøger at holde udgifterne nede udgiftsfordelingen mellem afdelingerne muligvis ændres til den oprindelige model, hvor afdeling 14 ikke belastes så meget Konklusion Afdeling 14 s økonomi er kritisk. Det er anbefalet, at udgiftsfordelingen ændres, så afdeling 14 ikke belastes så meget. Kommunen afventer regnskabet for 2007, før der aftales nærmere. Regnskabet ligger kun på papirsagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte konsekvenser. Da kommunen har givet en lejegaranti for boligerne i afdeling 14, vil en øget husleje påvirke kommunens driftsudgifter, hvis boligerne står tomme. Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning, og at underskuddet i afdeling 14 godkendes jf. 116 i driftsbekendtgørelsen. Det henstilles, at underskuddet afvikles hurtigst muligt. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes.

14 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Boligforeningen Højstrup - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligforeningen Højstrup fremsender revideret årsregnskab for 2006 for boligorganisationen Højstrup og dens 50 afdelinger med i alt lejemål. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune for de 3 afdelinger, der ligger i kommunen: afd. 16, 79 familieboliger beliggende Løkkehøj 2-18 samt 9-51 afd. 35, 18 familieboliger og 6 ungdomsboliger beliggende Toftekær samt afd. 66, 24 ældreboliger beliggende Toftekær De 3 afdelinger har tilsammen haft et nettooverskud på ca kr., der er overført til henlæggelser. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma Revisionsinstituttet har revisionen af regnskaberne ikke givet anledning til forbehold. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiske afdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes.

15 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Boligselskabet Søndersø Kommunes Ældreboliger - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet Søndersø Kommunes Ældreboliger regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets afdeling med 72 ældreboliger i Gamby, Morud, Veflinge, Særslev og Skamby. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et underskud på ca kr. Afdelingens regnskab udviser et overskud på ca kr., som er overført til henlæggelser. Overskuddet skyldes primært færre udgifter til vedligeholdelse og renholdelse samt indtægter fra tilbagebetaling af forbrugsafgifter for tidligere år. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af Økonomi. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Regnskabet foreligger kun i papirsagen. Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes.

16 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Boligselskabet L.A.B. Fyn, afd. Elmehaven, Otterup - Huslejefastsættelse Sagsnr J.nr Jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger skal huslejen og fordelingen af huslejen i nye afdelinger godkendes af kommunalbestyrelsen, inden afdelingen tages i brug. Fyns Almennyttige Boligselskab fremsender brev af 30. oktober 2007, hvor der anmodes om kommunens godkendelse af udlejningsbudget for 15. januar 2008 med deraf beregnet husleje. Afdelingen består af 26 boliger med et samlet boligareal på 2.271,1 m². Boligernes størrelse varierer fra 71,05 m² til 96,35 m². De samlede driftsudgifter for afdelingen er budgetteret til kr. pr. år, svarende til ca. 800 kr. pr. m² i gennemsnit. Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med skema B, at den gennemsnitlige husleje skulle udgøre 800 kr. pr. m². Boligselskabet ønsker at fordele et grundbeløb på kr. ligeligt på de 26 boliger, hvorefter resten af udgifterne fordeles efter m². De kr. svarer til kr. pr. bolig og skal dække udgifterne til basisinstallation (køkken og bad), som er ens for alle boliger, uanset størrelse. Herefter vil huslejen udgøre kr. årligt for den mindste bolig, svarende til 820 kr. pr. m². Huslejen for de største boliger vil udgøre kr. årligt, svarende til 791 kr. pr. m². Skrivelse af 30. oktober 2007 fra FAB Administrationens forslag til indstilling Det indstilles, at udlejningsbudget og huslejefordeling pr. 15. januar 2008 for Elmehaven godkendes. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes.

17 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Boligselskabet L.A.B. Fyn, afdeling 05-19, Otterup - Huslejeforhøjelse Sagsnr J.nr Jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger skal huslejeforhøjelser over 1% som følge af moderniseringsarbejder mv. godkendes af kommunalbestyrelsen. Fyns Almennyttige Boligselskab fremsender brev af 8. november 2007, hvor der anmodes om kommunens godkendelse af en huslejeforhøjelse på 14,81% i 3 år, hvorefter huslejeforhøjelsen nedsættes til 12,29%. Huslejeforhøjelsen skyldes renoverings- og moderniseringsarbejde i afdelingen. Arbejdet og huslejeforhøjelsen er godkendt på det ordinære afdelingsmøde. Udgifterne til projektet forventes at udgøre kr., som finansieres således: Brug af henlæggelser: Tilskud fra dispositionsfonden: Tilskud fra Landsbyggefonden: Lån i kreditforening: I alt kr kr kr kr kr. Lånet i kreditforeningen vil blive uden kommunal garanti. Projektet forventes igangsat april Boligselskabet har oplyst, at den årlige husleje i afdelingen p.t. udgør ca. kr. 600 pr. m². Den vil stige til ca. kr. 690 pr. m². Den månedlige husleje vil stige med kr , afhængig af boligens størrelse. Ansøgning fra L.A.B. Fyn. Økonomiske konsekvenser for kommunen Ingen direkte udgifter for kommunen. Huslejeforhøjelsen medfører en indirekte merudgift for kommunen til de beboere, der modtager boligsikring eller boligydelse. Staten refunderer kommunens udgifter til boligsikring og boligydelse med hhv. 50 og 75%.

18 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 18 Administrationens indstilling Det indstilles, at den ansøgte huslejeforhøjelse i afdeling 05-19, Otterup, godkendes. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes Fastsættelse af priser på byggegrunde i 2008 Sagsnr J.nr I henhold til bekendtgørelse 472 af 20. juni 1991 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme - skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale byggegrunde. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender ved brev af 28. juni 2007 meddelelse om fastsættelse af reguleringsprocent for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret I brevet henvises der til Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni , stk. 2 og 3, Lov om kommunal ejendomsskat. I brevet konkluderes det, at reguleringsprocenten for 2008 udgør 4,9 pct. Der gøres opmærksom på, at priserne på arealer til blandet bolig og erhverv i Gamby, Skamby og Veflinge er inkl. kloaktilslutning. Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 28. juni Administrationens indstilling: Det indstilles, at alle byggegrunde stiger med 4,9 % i henhold til Meddelelse om fastsættelse af reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2008 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

19 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 19 Det indstilles, at administrationens indstilling følges Godkendelse af kvalitetsstandarder Sagsnr J.nr Jf. servicelovens 139 skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op. Myndighedsafdelingen har udarbejdet fornyede forslag til kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, genoptræning, hjemmesygepleje, kørsel m.v. i Nordfyns Kommune. Kvalitetsstandarder for de enkelte områder. Uddrag af serviceloven, uddrag af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp, uddrag af lov om forebyggende besøg til ældre m.v., uddrag af sundhedsloven, uddrag af lov om trafikselskaber, samt uddrag af lov om almene boliger m.v. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2007: Kvalitetsstandarderne indstilles godkendt. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

20 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Årsrapport og Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2006 for Børnehaven Spirevippen Sagsnr J.nr Gårdbørnehaven Spirevippen fremsender Årsrapport og Revisionsprotokollat for regnskabsåret Revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ved en fejl har Gårdbørnehaven Spirevippen i december 2006 fået udbetalt kr for meget. Administrationen har udarbejdet gældsbrev til institutionen. Beløbet afdrages med kr pr. måned, indtil det er tilbagebetalt. Årsrapport for 2006 for Spirevippen Revisionsprotokollat for 2006 for Spirevippen Notat fra Økonomi af 6. november 2007 Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Årsregnskab for Gårdbørnehaven Spirevippen indstilles godkendt. Samtidig indstilles, at det for meget udbetalte beløb afdrages iht. det af Administrationen udarbejdede gældsbrev. Beslutning i Familieudvalget den 14. november 2007: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Det indstilles, at Familieudvalgets indstilling følges.

21 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Rådighedsbeløb til pensionister på plejecentre Sagsnr J.nr Pensionsgruppen under Myndighedsafdelingen har udarbejdet forslag til økonomisk sikring af ubemidlede pensionister på Nordfyns Kommunes plejecentre. Det vil sige pensionister uden formue og indtægt ud over den sociale pension. Formålet med det udarbejdede oplæg er at sikre enhver plejecenterborger et minimum af lommepenge, uanset hvilket plejecenter pågældende visiteres til. Med andre ord garanteres den berørte borger på trods af et højt huslejeniveau et minimumsbeløb til lommepenge. Ved lommepengebeløb forstås det månedlige rådighedsbeløb der fremkommer, når pensionen inklusiv boligstøtte og varmetillæg er fratrukket kost, vask, forsikring og husleje/varme. Medicinudgifter forventes dækket via medicinkort, Sygesikringen og personligt tillæg. Pensionsgruppens oplæg Notat af 16. november 2007 fra Økonomi Henvendelse fra LO Faglige Seniorer vedrørende rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere Spørgeskema vedrørende rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere Administrationens indstilling: at sikre et månedligt lommepengebeløb på minimum kr ,- (2007-priser) at lommepengebeløbet pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2007: Det indstilles, at administrationen følges. Christian Sommerlund finder, at minimumsbeløbet bør sættes til kr pr. måned. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren konstaterede flertal for, at minimumsbeløbet fastsættes til kr pr. måned. Dette godkendt.

22 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Afsættelse af midler til kunstnerisk udsmykning Sagsnr J.nr P22 Som deltager i Kulturregion Fyn har Nordfyns Kommune underskrevet Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Fyn. Med Kulturaftalen har Kulturregion Fyn blandt andet forpligtet sig til følgende: Kulturregion Fyn vil i løbet af aftaleperioden sikre, at der ved nybygning og større anlægsprojekter i den fynske kulturregion afsættes som minimum 5 af byggesummen til kunstnerisk udsmykning. For at sikre, at Nordfyns Kommune lever op til forpligtelserne i Kulturaftalen, herunder at der afsættes en byggesum til indkøb af kunstnerisk udsmykning, skal Kommunalbestyrelsen træffe en principbeslutning, der fastlægger retningslinierne for byggesummen. Det foreslås, at der afsættes 5 af den samlede byggesum til kunstnerisk udsmykning ved o nybygninger og større renoveringsarbejder over 1 mio. kr. og o anlægsarbejder over 1 mio. kr. (dog ikke ved anlæg af kloakledninger). Økonomiske oplysninger: Såfremt det gennemføres, at der afsættes 5 til kunstnerisk udsmykning af den samlede byggesum ifm. nybyggeri og større anlægsprojekter, vil det medføre en forøgelse af fremtidige anlægsudgifter på kr. pr. 1 mio. kr. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at der afsættes 5 til kunstnerisk udsmykning af den samlede byggesum for nybygninger, større renoveringsarbejder og anlægsarbejder over 1 mio. kr. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 20. november 2007: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

23 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Status på rådhusrenovering Sagsnr J.nr Der har tidligere været drøftet overtagelse af Statens andel af Bogense Rådhus samt en renovering heraf. I forbindelse med disse drøftelser blev det aftalt, at alle alternative løsningsmuligheder omkring rådhusene skulle belyses. Til belysning af sagen har der været foretaget følgende: Birch & Krogboe, rådgivende ingeniører har gennemgået Bogense Rådhus med henblik på renovering. Nordfyns Kommunes afdeling Plan og Byg har gennemgået Otterup og Søndersø rådhuse med henblik på at beskrive nødvendige bygningsændringer. Restato Erhverv, ejendomsmæglere har vurderet forventede salgspriser på de tre rådhuse. Cowi A/S, rådgivningsfirma, har opstillet og vurderet de realistiske alternativer. Alternativerne er: Model 1: Rådhuse i Bogense, Otterup og Søndersø, etableringsudgift 19,5 mio. kr. Model 2: Rådhuse i Otterup og Søndersø, etableringsudgift 13,0 mio. kr. Model 3: Rådhus i Otterup, etableringsudgift 26,7 kr. mio. kr. Model 4: Rådhus i Søndersø, etableringsudgift 30,6 mio. kr. Model 5: Opførelse af ny administrationsbygning, etableringsudgift 49,4 mio. kr. Birch & Krogboes rapport ligger i papirsagen Restato Erhvervs vurderingsrapporter ligger i papirsagen Cowis vurdering af realistiske alternativer ligger i sagen Bygningsændringer på Søndersø Rådhus Bygningsændringer på Otterup Rådhus Notat af 28. november 2008: Status på vurdering af rådhusalternativer Beslutning fra møde i Kommunalbestyrelsen 19. april 2007 Sagen optages på Kommunalbestyrelsens møde den 13. december Økonomiudvalget drøfter sagen igen på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde kl forud for kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgets indstilling vil foreligge til Kommunalbestyrelsens møde.

24 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 24 Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2007: Det indstilles, at tidligere beslutning om at de tre eksisterede rådhuse skal anvendes som basis for administrationen fastholdes. Det indstilles på denne baggrund, at: Statens andel af Bogense Rådhus købes, idet særskilt sag behandles, når endelig pris foreligger der frigives kr til igangsætning af projektering af ombygning/renovering af Bogense Rådhus. Evt. skimmelsvamp i kælderen løses ved en isoleret indermur der frigives kr. 1,7 mio. kr. til ombygning m.m. på Otterup Rådhus der frigives kr. 1,4 mio. til køkken og nyt tag på Søndersø Rådhus. Bevillinger finansieres af kassebeholdningen. Christian Sommerlund indstiller, at der opføres en ny rådhusadministrationsbygning i eller ved Søndersø. Arbejdet påbegyndes hurtigst muligt. SF, De Radikale og Nordfynslisten foreslog: Punktet udskydes. Det undersøges, hvad transporttid og omkostninger, der reelt er ved 3 afdelinger. Det undersøges, om posthuset i Søndersø kan købes og anvendes til Arbejdsformidling, og hvis det er tilfældet, hvad koster den resterende tilbygning til Søndersø Rådhus. For dette forslag stemte 6 (SF, De radikale, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Pia Longet). Imod stemte 17. For Økonomiudvalgets indstilling stemte 17. Imod stemte 6 (SF, De radikale, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Pia Longet). Økonomiudvalgets indstilling dermed godkendt.

25 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Ansøgning fra Hårslev Skole om tilskud til bygningsrenovering Sagsnr J.nr Ø39 Bestyrelse og ledelse ved Hårslev Skole fremsender ansøgning om økonomisk tilskud til renovering af loftet i skolens gymnastiksal. Nordfyns Kommunes bygningskonsulent har primo november 2007 foretaget et bygningssyn af gymnastiksalens loft og har her konstateret, at gymnastiksalen reelt burde lukkes, indtil loftet var udskiftet eller istandsat. Dele af loftsbeklædningen og flere loftsarmaturer er i fare for at falde ned. I ansøgningen anføres, at skolens budget ikke kan rumme renoveringsopgaver i denne størrelsesorden. Brev af 14. november 2007 fra Hårslev Skole. Notat af 16. november 2007 fra Økonomi. Notat af 19. november 2007 fra Teknik & Miljø. Økonomiske oplysninger: Bygningskonsulent Poul Jørgensen anslår, at udgiften til udskiftning af loft til træbetonloft samt udskiftning af belysning vil andrage mellem og kr. Administrationens indstilling: Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Udgiften foreslås finansieret over anlægspuljen for skole- og institutionsbyggeri i Beslutning i Familieudvalget den 28. november 2007: Arbejdet søges iværksat hurtigst muligt. Der søges om frigivelse af anlægsmidler i budget 2008 på kr kr. Det henstilles til skolen at der søges alternative lokaliteter til idrætsundervisning med videre. Arbejdet er igangsat. Det indstilles, at indstillingen fra Familieudvalget følges.

26 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: Projekt i forbindelse med renovering, om- og tilbygning af Søndersøskolen/Nordmarkskolen med tilhørende børnehave Sagsnr J.nr A00 Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 8. marts 2007 at godkende Familieudvalgets indstilling af 14. februar 2007 om, at Teknik og Miljø i samarbejde med Børn og Familie udarbejder et konkret projekt med udgangspunkt i en model (2), i hvilken Undervisningsafdelingen anbefaler, at hele institutionsstrukturen på daginstitutions-, skole- og SFO-området i Søndersø By kombineres med legestuefaciliteter til dagplejen. Familieudvalget besluttede at afholde en arkitektkonkurrence, og der er ved tidsfristens udløb indkommet følgende 3 forslag 1. H. Skjøde Knudsen A/S, Vissenbjerg 2. NovoCon A/S, Årslev 3. Tømrermester Poul Rasmussen, Kappendrup, Otterup. På et møde den 5. december 2007 er projekterne præsenteret for Styregruppen og Familieudvalget. Arkitekt Thomas Buhl fra Arkitektfirmaet Arne Kirk deltager i behandlingen af punktet som kommunens rådgiver. Notat om styregruppens indstilling vil foreligge inden mødet. Økonomi: Den økonomiske ramme er som udgangspunkt det i budget 2007 aftalte rådighedsbeløb til skolerenoveringer og nyt børnehavebyggeri på kr. På grund af projektmaterialets format ligger dette kun i papirsagen. Administrationens indstilling: Familieudvalget anmodes om en stillingtagen til Styregruppens indstilling. Det indstilles endvidere, at rådighedsbeløbet til renoveringer og nyt børnehavebyggeri på kr. frigives. Beslutning i Familieudvalget den 12. december 2007: Det indstilles, at der frigives kr til gennemførelse af det indstillede projekt.

27 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 27 Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2007: Det indstilles, at der frigives kr til gennemførelse af det indstillede projekt. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. SAGER TIL EFTERRETNING 280. Orientering fra Borgmesteren Sagsnr Der foreligger referat fra møde i Borgmesterforum på Fyn den 12. november Der foreligger referat fra bestyrelsesmøde i Fjernvarme Fyn den 3. december Til efterretning. LUKKEDE SAGER 281. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

28 Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 18 TORSDAG DEN 6. DECEMBER 2007, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 2 Fraværende: Mogens Christensen.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 TORSDAG DEN 22. NOVEMBER 2007, KL. 14.30 PÅ BOGNÆS Social- og Sundhedsudvalget 22. november 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen. Børge

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 27. AUGUST 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 2. december 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth Til behandling

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 10 TIRSDAG DEN 3. JUNI 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 3. juni 2008 Side: 2 Fraværende: Freddy

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 8. NOVEMBER 2007, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. november 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 29. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Tessa Gjødesen med

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TIRSDAG DEN 10. MARTS 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 10. marts 2009 Side: 2 Fraværende: Ingmar

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere