BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ..."

Transkript

1 INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION... 6 HJEMMESIDEN... 6 KREDSBLADET... 6 ÅBENT KURSUS... 7 SKOLELEDERNE... 7 PENSIONISTKLUBBEN Næstved Lærerkreds

2 Indledning Danmarks Lærerforening har gennem hele Anders Bondos formandstid arbejdet for en arbejdstidsaftale, som skulle give lærerne det professionelle råderum og ansvaret for den samlede undervisningsopgave. Ved OK 08 lykkedes det at indgå en aftale, som rummer disse elementer i sig. Dog skal den centrale aftale tiltrædes af kredse og kommuner efter lokale forhandlinger. Lærerkredsen og Næstved kommune har derfor gennem efteråret og vinteren drøftet værdigrundlaget i aftalen og vurderet de resursemæssige muligheder for en lokal tiltrædelse af aftalen. Som et led i det lokale arbejde indtastede tillidsrepræsentanter og skoleledere i november samtlige læreres aktivitetsplaner for at skaffe det ressourcemæssige niveau for 2 væsentlige forhold i aftalen - nemlig et maksimalt undervisningstimetal og en omregningsfaktor til opgaver i tilknytning til undervisningen. Forhandlingerne har været varetaget på en række møder af to forhandlingsdelegationer. Det har taget tid at skyde sig ind på aftalen, og forhandlingerne var ikke afsluttet ved redaktionens slutning. Om vi får en aftale, afhænger i høj grad af, om der hos kommunen er vilje og ressourcer til at sikre aftalens værdigrundlag til at understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Lærerkredsen har prioriteret mange resurser til arbejdstidsforhandlingerne i det forløbne år for at få aftalens værdigrundlag ind under huden og for på kvalificeret vis at kunne forhandle en god aftale for lærerne i Næstved. Løn Overenskomstresultatet fra 2008 udløser først lokale lønmidler 1. april 2010 på folkeskoleområdet. Det betyder, at kredsen kun i begrænset omfang har forhandlet løn det sidste årstid. Der har dog været ført forhandlinger på enkelte skoler for at få opdateret de gældende skoleforhåndsaftaler. Lærerkredsen har derudover været involveret i en række fejl i lønudbetalinger. Det beslaglægger stadig meget arbejdstid for såvel sagsbehandler som kredsstyrelse, at der er forholdsvis mange fejl. Fejlene er mangeartede og skyldes flere forhold. Kredsen har igen ved flere lejligheder måttet minde Næstved Kommune om, at det er deres ansvar som arbejdsgiver at udbetale den korrekte løn til tiden. Arbejdstid lokalaftalen Der har været ganske få henvendelser omkring arbejdstiden i det forløbne år. Det er vores indtryk, at helhedsaftalen fungerer godt og giver lærere, børnehaveklasseledere og lærere et professionelt råderum. En eventuel ny aftale skal derfor også tage sit udgangspunkt i det bedste fra vores gamle aftale. 2 Næstved Lærerkreds

3 Pædagogisk udvalg I det forløbne år har pædagogisk udvalg haft som mål at følge og være på forkant med kommunens tiltag på det pædagogiske område. De områder, som især har krævet vores opmærksomhed, har været LP-modellen, udlægningen af den vidtgående specialundervisning og ikke mindst vores egen rummelighedsundersøgelse. LP-modellen Alle skoleledere og øvrige interessenter, herunder formanden for Lærerkredsen, var på tur til Norge i oktober for at se og høre om modellen. I pædagogisk udvalg satte vi os derfor til at undersøge, hvad denne model egentlig var, og hvad der var så fantastisk ved den. Desværre var ingen menige lærere inviteret med på turen, men vi benyttede os af, at Glumsø skole var hoppet på ideen inden turen og nu er i gang på 2. år. Dette projekt er nærmere omtalt i kredsblad nr. 3. De 2 lærere, som deltog i et interview, var positive, men trods det, at de havde været i gang et år, var de desværre endnu ikke nået til at afprøve modellen i deres konkrete hverdag. De mente dog, at de nu havde et godt værktøj til at opkvalificere teamsamarbejdet. Samtidig gav de også udtryk for, at de ikke på nuværende tidspunkt kunne se, at det ville reducere antallet af elever til såvel den almindelige som den vidtgående specialundervisning. Fra at alle skoler skulle implementere modellen, er der nu reduceret en smule i kommunens succeskriterier. Halvdelen af kommunens skoler er tilmeldt og arbejder med modellen senest fra skoleåret Der uddannes konsulenter og psykologer til at vejlede LP-team på alle de skoler, der tilmelder sig. At elevers trivsel og læring er forbedret efter et 3-årigt LP-forløb dokumenteret ved følgeforskning. Stigningsraten for vidtgående specialundervisning mindskes. Ingen kan vel være uenige i, at det er en god model, hvis succeskriterierne viser sig at blive opfyldt. Vores skepsis har fra starten vedrørt kommunens forventning om, at modellen ville nedbringe udgifterne til den vidtgående specialundervisning. Det er vigtigt at understrege, at modellen er tiltænkt normalundervisningen, hvorfor en eventuel reduktion til dette specialområdet kun kan betragtes som en sidegevinst. Udlægningen af den vidtgående specialundervisning I første omgang blev udlægningen af den vidtgående specialundervisning forkastet af Byrådet. Det viste sig dog kun at være en stakket frist trods massive protester i høringssvarene. Pr. 1. august 2009 er det en realitet, at endnu et område er decentraliseret til den enkelte skole. På 2½ år er det gået fra at være en stor administrativ og pædagogisk opgave i amtet til at være noget, den enkelte skoleleder selv skal tage hånd om. Lærerne på skolerne oplever i deres dagligdag, at lederens tid til pædagogisk arbejde er meget sparsom, og nu skal ansvaret for børn til den vidtgående specialundervisning så også føjes til lederens ansvarsområde. Budgettet for udlægningen er lavet på grundlag af indeværende års visiteringer. Det betyder, at skolernes niveau fastfryses, og at der på den enkelte skole hverken vil være faglige Næstved Lærerkreds 3

4 eller økonomiske resurser til at rumme eventuelle nye børn med vidtgående behov. Rummelighedsundersøgelse Selv om vi også i september 2007 lavede en undersøgelse på specialundervisningsområdet, valgte vi at søsætte endnu en i februar i år. Den var denne gang udarbejdet af DLF og havde langt flere aspekter med. Selve undersøgelsens var rettet mod klasselærerne og det lykkedes at få en svarprocent på 62,7. Undersøgelsen er hovedtemaet i næste nummer af kredsbladet. Tendenserne i undersøgelsen er ikke just opmuntrende. Eksempelvis svarer 42 % af de adspurgte klasselærere, at de aldrig eller sjældent kan give alle elever den rette undervisning! Det er tankevækkende, fordi klasselærere generelt har et bedre kendskab til deres elever end andre lærere har. Fremtidens skole Hovedstyrelsen i DLF ønskede med initiativet Fremtidens skole at sætte fokus på, hvordan vi udvikler den folkeskole, vi har i dag, så den vil forberede eleverne til fremtidens samfund. Hovedstyrelsen havde 6 indfaldsvinkler til de lokale drøftelser af Fremtidens skole. faglighed kultur globalisering fællesskab demokrati læringsmiljø Oplægget lagde op til en god pædagogisk debat, men desværre var tilmeldingen i mange kredse, herunder også i Næstved, så lav, at vi valgte at aflyse arrangementet. Vi har senere fået tilkendegivelser på, at tiden og overskuddet til at komme af sted til et ekstra arrangement på en almindelig ugedag ikke er til stede. Det siger mere om lærernes generelle arbejdsbelastning end om interessen for temaet. Arbejdsmiljø Omdrejningspunktet for arbejdsmiljøudvalget i Næstved Lærerkreds har i det forgangne år været arbejdsmiljøpolitik og sikkerhedsrepræsentanternes arbejde. Sikkerhedsrepræsentanten udøver sin virksomhed under Arbejdsmiljøloven med Arbejdstilsynet som kontrolinstans og. samarbejder med den daglige sikkerhedsleder og tillidsrepræsentanten. En af de væsentligste opgaver for sikkerhedsrepræsentanten er at være med til at fastholde arbejdsgiverens pligt til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvilket går forud for alt andet. Vi ser tegn på en styrkelse af sikkerhedsrepræsentantens rolle på skolerne. På baggrund af ovenstående har vi haft 2 netværksmøder i år. Emnerne for disse har været: Sikkerhedsrepræsentantens rolle i MEDsystemet og udarbejdelse af årshjul i forhold til sikkerhedsgruppens arbejde og opgaver i virksomheds-med. Vold og trusler. Fokus var rettet mod de retningslinjer, der skal udarbejdes på alle skoler i den forbindelse. Derudover har vi som et væsentligt element givet de enkelte SR mulighed for erfaringsudveksling om alt. Som noget nyt har Danmarks Lærerforening afholdt intro-kursus for nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter. Kurset blev afholdt i fællesskab med lærerkredsene i Slagelse, Ringsted/Sorø, Faxe/Vordingborg og Lolland-Falster. Deltagerne på denne intro-dag var meget 4 Næstved Lærerkreds

5 interesserede og engagerede, og evalueringen viser, at det er noget, vi bør fortsætte med. Traditionen tro afholdt Lærerkredsen en temadag for sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og skoleledere. Emnet i år var: Den attraktive arbejdsplads. Hvordan skaber vi arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø, med god undervisning og arbejdsglæde for både skoleledere og lærere? Tilbagemeldingerne viser, at det var en interessant og inspirerende dag for både TR, SR og SL. Der var mange væsentlige drøftelser om forudsætninger for at drive god skole, bl.a. teamsamarbejdets betydning, god og synlig ledelse og det at kunne prioritere de opgaver, der er vigtige for at skabe god skole. Det gjaldt for både lederne og lærerne. Der var også gode diskussioner på baggrund af arbejdstidsaftalen 08. Der var en stemning, der afspejlede lyst til fornyelse og fleksibilitet. På sidste generalforsamling nævnte vi, at en af arbejdsmiljøudvalgets opgaver blev at skaffe sig overblik over skolernes APV. Vi har i år afventet, at kommunen skulle blive klar med en elektronisk APV. Den findes endnu ikke, og derfor vil vi lægge forslag til en enkel og brugbar APV på Lærerkredsens hjemmeside, Det forpligtende kredssamarbejde arbejder på at gøre denne APV elektronisk, så arbejdsmiljøudvalget har mulighed for at følge med i de enkelte skolers kortlægning af miljøet og eventuelt følge op på forhold, som SR ønsker os inddraget i. Indtil dette er muligt, opfordrer vi SR til at indsende deres APV er til Lærerkredsen. I vores arbejdsmiljøpolitik står der, at vi vil arbejde for et godt lærerliv i et sundt og godt miljø. Derfor har skolerne brug for gode og kompetente sikkerhedsrepræsentanter, der med deres uddannelse og med lovgivningen i hånden kan sørge for, at det arbejde, der dagligt skal udføres, foregår sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette prøver vi at støtte ved løbende at arrangere kurser og temadage. En forudsætning for et godt lærerliv er, at der er overensstemmelse mellem de ressourcer, der stilles til rådighed, og de opgaver, den enkelte lærer har. Det skal vi blive ved med at have for øje, og det vil fortsat være en af arbejdsmiljøudvalgets vigtigste opgaver. Næstved kommune Budget Lærerkredsen gør meget for at påvirke budgettet ved kontakter til det administrative og politiske system gennem budgetfasen. Vi arbejder også på at styrke kontakten til pressen. Samarbejdet mellem Byrådet og MED-systemet er gennem de sidste år forbedret, men der er stadig et udviklingspotentiale, som vi finder værd at dyrke. Denne gang vedtog Byrådet et budget med besparelser på timetallet i overbygningen, på naturskolen, efteruddannelsesområdet og på skolestrukturen. Dertil kom manglende fremskrivninger på andre konti og ikke at forglemme den vedtagne besparelse på 10 mio. fra 2007 på specialundervisningsområdet, som udmøntes over 4 år hen mod Besparelserne kommer oven i de sidste års mange besparelser, og det kan ikke undgå igen at reducere kvaliteten i Næstveds undervisningstilbud. Skolestruktur Næstved byråd besluttede sidste år at sammenlægge 8 skoler til 4 og dertil at forsøge sig med fælles ledelse på 3 skoler i Vestområdet. Begrundelsen fra byråd og forvaltning for sammenlægningerne var både pædagogisk Næstved Lærerkreds 5

6 og økonomisk funderet. Det har sidenhen vist sig, at der ikke kan spares det forventede med den vedtagne model, og det pædagogiske hensyn synes ikke at have haft høj prioritet. Politikernes vedtagelse om, at der fortsat skal være undervisning på alle 8 matrikler begrænser i nogen grad skolernes muligheder for pædagogiske og bæredygtige løsninger. Lærerkredsens repræsentanter i Område-MED har argumenteret for, at skolestrukturen besluttes ud fra pædagogiske overvejelser og med en langsigtet og bæredygtig løsning. Det har sidenhen vist sig, at der ikke kan spares de kr., som hidrørte fra etablering af fælles ledelse i Vestområdet. Besparelsen var nemlig afhængig af en dispensation fra undervisningsministeriet. Næstved kommune havde åbenbart en begrundet forventning om at denne dispensation ville blive imødekommet af Bertel Haarder, men kort før jul endte sagen ikke desto mindre med et afslag fra ministeriet. Sagsbehandlingen på kredskontoret En del medlemmer har brug for kontorets indsats i forbindelse med personlige forhold. Vi prioriterer den personlige sagsbehandling meget højt ud fra den forståelse, at et medlem altid skal føle sig sikker på, at der er hjælp at hente i deres fagforening, når behovet er der. Dette indebærer, at der i øjeblikket kan forekomme længere sagsbehandlingstider hos sagsbehandleren ved eksempelvis pensionsberegninger o.l. Via sagsbehandleren kan vi konstatere, at stadig flere har svært ved at klare det daglige pres på arbejdspladsen. Det gælder for såvel nyansatte som gamle garvede lærere. Arbejdspresset medfører nedslidning og dermed risiko for, at nogle bliver syge og i sidste ende ryger ud af arbejdsmarkedet. Vi har gennem det sidste skoleår set en stigning i antallet af afskedssager af denne art. Kommunikation Hjemmesiden Hjemmesiden har nu fungeret i et årstid, og vi bliver bedre og bedre til at bruge den. Den er lavet som en del af DLF s nye IT-portal, og den er derfor bygget op efter samme skabelon. Det gør den let at vedligeholde, og det giver stor genkendelighed for medlemmerne, hvis de klikker rundt mellem de forskellige hjemmesider i DLF s regi. Det er vores indtryk, at flere og flere af vores medlemmer bruger hjemmesiden. Kredsbladet Kredsbladet er nu en fast del af kredsens samlede information udadtil. Det har vist sig at være en god måde at synliggøre kredsens politik på. Det er målet, at det skal udkomme 4 gange årligt. Bladet skal medvirke til at binde medlemmerne sammen. Vi er som sagt blevet en meget større kreds, og det kræver en god og bred kommunikation til medlemmerne. Vi ved, bladet bliver læst mange steder. Ikke mindst bliver det læst af de forhandlingspartnere og politikere, som Næstved Lærerkreds samarbejder med. 6 Næstved Lærerkreds

7 Vi forsøger med Kredsbladet at tage emner op, som vi ved betyder noget for lærernes arbejdssituation. Da det ikke altid er nemt at få kredsens politik i de almindelige medier, har bladet her en klar opgave. Vi vil samtidig også gerne bringe de gode historier i lærerlivet. Lærere som frontkæmpere i det almindelige lærerliv. Her savner redaktøren lidt respons fra medlemmerne. Åbent kursus Vores årlige åbne kursus blev afviklet i slutningen af oktober måned 2008 på Gl. Avernæs. En dejlig oplevelse med gode oplæg fra filosof John Engelbrecht og konsulent Freddy Meyer. Vores kurser har i de sidste år været så populære, at vi på sidste års budget opprioriterede området. Det betød, at vi kunne tage af sted med 70 lærere, og det var en herlig oplevelse fra start til slut. Som altid sænker der sig hurtigt en meget afslappet stemning over bussen, når vi fredag eftermiddag ruller ud af Næstved by på vej mod et spændende kursusdøgn på en af DLF s dejlige kursusejendomme. Skolelederne På lokalt niveau samarbejder skolelederorganisationen og lærerkredsen om aktuelle skolepolitiske emner. Det sker på en række fastlagte møder hen over året, hvor vi drøfter udviklingen af det kommunale skolevæsen og de politiske og forvaltningsmæssige tiltag. Det er givtigt for begge parter at drøfte synspunkter og berøringsflader for at afklare, hvor vi har sammenfaldende interesser og kan støtte hinanden med fælles udspil. Således udarbejdede vi med held et fælles høringssvar til forvaltningens udspil til en ny ledelsesstruktur. Det lykkedes at få politikerne i tale og at få processen til at gå om, sådan at organisationerne kunne blive inddraget i kortlægningen af muligheder og konsekvenser i en ny model. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Skolelederne om det kommunale skolevæsen og lærere og lederes arbejdsvilkår i dette. Pensionistklubben Vi har en velfungerende pensionistklub, som styres meget professionelt af vores 3 kontaktpersoner Knud, Else og Signe. De 3 står for tilrettelæggelsen og afviklingen af klubbens arrangementer. Det er et stort arbejde de lægger for dagen, og vi kunne ikke gennemføre arrangementerne uden denne meget aktive gruppe. De 3 kontaktpersoner skal derfor have en stor tak for et godt samarbejde om denne del af lærerkredsens virksomhed, og vi håber, at pensionisterne vil støtte op om klubben, så der til stadighed kan afvikles gode udflugter, inspirerende foredrag og muntre julefrokoster. Næstved Lærerkreds 7

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4. Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6

FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4. Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6 FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4 Center for Dagområdet - konkurrenceudsættelse... 4 Center Lyngå... 4 IKH... 5 Sygehusundervisningen... 5 Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold...

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org

Generalforsamling 2015 Helsingør Lærerforening Stengade 75,1. 3000 Helsingør 49202977 / 035@dlf.org Formandens skriftlige beretning Planlægningen af skoleåret Undervisningen skal gennemføres. Det bliver den, men ikke upåvirket af de ændrede vilkår. Da planlægningen af skoleåret 14/15 gik i gang, begyndte

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2012/13 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13

SKRIFTLIG BERETNING - Årets gang i Kreds 60 2012/13 SKRIFTLIG BERETNING. Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13 SKRIFTLIG BERETNING Årets gang i Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 2012-13 Generalforsamling 14. marts 2013 1 ÅRETS GANG i de to kommuner i Kreds 60 Begge kommuner lagde i år ud med at beslutte

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Beretning 2012. Ordinær generalforsamling 2013. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2012. Ordinær generalforsamling 2013. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2012 Ordinær generalforsamling 2013 Fredag den 15. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF kreds 80 SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige beretning er også tilgængelig på kredsens hjemmeside. Beretningen kan også ses ved henvendelse til din

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Gentofte Kommunelærerforening

Gentofte Kommunelærerforening GKL Gentofte Kommunelærerforening DLF KREDS 19 Nr. 1 Marts 2012 Samarbejdets svære, men nødvendige kunst Skriftlig beretning 2012 Seksuelle overgreb sker det i Gentofte kommune INDHOLD LEDER Leder....

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere