Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen. 29. juni

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Redegørelse til Beskæftigelsesregionen Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Budgetkontrol pr. 30. april Flytning af kommunegrænse mellem Ny Haderslev Kommune og Ny Tønder Kommune Valg af afregningssats og udløbsalder for tjenestemandsforsikringer Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet Udpegning af medlemmer til beredskabskommissionen Høring vedr. budget 2007, Trafikselskabet for Syd- og Sønderjylland Ansøgning om kommunegaranti for Andelsboligforeningen Løjtnantsparken juni

3 1. Redegørelse til Beskæftigelsesregionen Åbent møde Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Kommunerne overtager som følge af opgave- og strukturreformen ansvaret for revalideringstilbud, forløb og projekter, som hidtil har ligget i amtsligt regi. For at sikre, at der findes relevante og nødvendige tilbud til målgrupper med behov for en særlig revalideringsindsats, skal de nye beskæftigelsesregioner i overgangsperiode på 4 år holde øje med udviklingen omkring kommunernes revalideringsindsats. Ifølge bekendtgørelsen skal Sammenlægningsudvalget senest den 1. september 2006 til og med 2009 sende en årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen om kommunens behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil 1. januar 2007 har drevet eller har haft aftale med selvejende institutioner om. Sammenlægningsudvalget skal senest 1. juli 2006 sende et udkast til Det Lokale Beskæftigelsesråd til udtalelse, således at udtalelsen kan indgå i redegørelsen. Redegørelsen skal være beskæftigelsesregionen i hænde senest 1. september Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet har godkendt redegørelsen på et møde den 12. juni Love og regler m.v.: Lov nr. 522 af 24. juni 2005, 79, stk. 3, 81, om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse af 15. februar 2006 om årlig redegørelse til beskæftigelsesregionerne om de revalideringstilbud, som amtskommunerne har drevet indtil 1. januar Bilag: Svarskrivelse til Beskæftigelsesregionen ( ) Notat fra KL om revalideringsindsats ( ) Resume af tilbagemeldinger ( ) Bilag 2 - Bredebro ( ) Bilag 2 - Højer Kommune ( ) Bilag 2 - Løgumkloster Kommune ( ) Bilag 2 - Nørre-Rangstrup Kommune ( ) Bilag 2 - Skærbæk Kommune ( ) Bilag 2 - Tønder Kommune ( ) Bilag 2 - totaloversigt ( ) 29. juni

4 Vurdering: Kommunerne anvender primært REVA Landlyst i Tønder, der er normeret til 84 pladser. Pr. 1. juni 2006 er 33 personer på venteliste til arbejdsprøvning hos REVA. Efterspørgslen er stigende og med lovens krav om, at kommunerne fremover skal kunne tilbyde mere specialiserede revalideringsforløb, vil der være behov for en styrkelse af området. Indstilling: Det indstilles til Sammenlægningsudvalget, At godkende udkast til svarskrivelse til Beskæftigelsesregionen Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

5 2. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer A01 / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan også ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Hvis Sammenlægningsudvalgets gør brug af disse muligheder, kan det have konsekvenser for både Sammenlægningsudvalgets budget og den nye kommunes første budget. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der fremsendes derfor redegørelse ultimo maj Der henvises til dokumentet, der fremlægges på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Totaloversigt for budget 2006 i Ny Tønder Kommune. ( ) Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen, der fremlægges på mødet, tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. 29. juni

6 Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Redegørelse vedr. den økonomiske udvikling blev udleveret på mødet. Redegørelsen anbefales taget til efterretning. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

7 3. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer S03 / OKONJF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede og hvor der inden mødet kan forekomme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi anbefaler ansøgningerne, og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til behandling på møde den 29. juni Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Sammendrag af ansøgninger blev udleveret på mødet. De ansøgte bevillinger fremsendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

8 4. Budgetkontrol pr. 30. april Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget har på sit møde den 1. juni 2006 besluttet, at der skal gennemføres en budgetkontrol pr. 30. april 2006 i de seks sammenlægningskommuner. Beslutningen er truffet på baggrund af den høje forbrugsprocent, der er konstateret pr. 30. april 2006, og dermed forventninger til relativt store overskridelser i forhold til basisbudget Oprindeligt budget 2006 blev først på året 2006 reduceret med ca. 7,1 mio kr., hvor kommunerne fik til opgave af Regeringen at genåbne budgetterne og reducere realvæksten i overensstemmelse med Regeringsaftalen for I forbindelse med eventuelle budgetoverskridelser tilkendegiver Sammenlægningsudvalget, at de 6 kommuner i 2006 skal finde kompenserende besparelser for eventuelle budgetoverskridelser på det realvækstbelagte område, og at de 6 kommuner skal søge at finde kompenserende besparelser for eventuelle budgetoverskridelser på overførselsområdet. Resultatet af budgetkontrollen fremlægges på mødet. Bilag: Budgetkontrol pr. 30. april 2006 i Sammenlægningskommunerne ( ) Referat fra Borgmestermøde den 21. juni 2006 ( ) Indstilling: Det indstilles, at sagen drøftes. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Oversigt over tillægsbevillingsbehov og forslag til kompenserende besparelser blev fremlagt på mødet tillige med referat af borgmestermøde den 21. juni Det indstilles, at der med henvisning til Sammenlægningsudvalgets tidligere beslutning ikke meddeles tillægsbevillinger på det foreliggende grundlag, og at bevillingssagerne returneres til de respektive kommuner på baggrund af beslutningerne på borgmestermødet den 21. juni I den forbindelse bemærkes, at Sammenlægningsudvalget forventer løbende og senest den 10. august 2006, at blive underrettet om kompenserende besparelser i 2006 på det realvækstbelagte område til finansiering af nødvendige tillægsbevillinger i 2006 på det realvækstbelagte område. 29. juni

9 Endvidere indstilles, at de enkelte kommunalbestyrelser forholder sig til pkt. 2 og 3 i referatet fra borgmestermødet den 21. juni Det indstilles endelig, at det klart tilkendegives, at såfremt den enkelte kommunalbestyrelse ikke lever op til sit ansvar i budgetopfølgningen, agter Sammenlægningsudvalget at træffe de fornødne økonomiske dispositioner. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Niels Malling (F) stillede ændringsforslag om, at der ikke forlanges kompenserende besparelser. For dette forslag stemte 1 medlem (Niels Malling, F). Imod stemte 25 medlemmer. 2 medlemmer stemte hverken for eller imod (Eike Albrechtsen og Søren E. Skov, A). Forslaget blev således forkastet herefter foretoges afstemning om Økonomiudvalgets indstilling. For Økonomiudvalgets indstilling stemte 27 medlemmer. Imod stemte 1 medlem (Niels Malling, F). Således blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 29. juni

10 5. Flytning af kommunegrænse mellem Ny Haderslev Kommune og Ny Tønder Kommune. Journalnummer / KIH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: En familie fra Galsted i Nr. Rangstrup Kommune har ved brev af 7. august 2005 anmodet om, at deres ejendom beliggende Jægerlundvej 7 måtte blive overført til Ny Haderslev Kommune i stedet for som planlagt til Ny Tønder Kommune. Ejendommen har i Nr. Rangstrup Kommunes levetid i valglisterne altid været hjemmehørende i Bevtoft sogn, ligesom familien i gennem alle årene har været tilknyttet dagpleje, børnehave og skole i Bevtoft, selv om de retteligt er hjemmehørende under distrikt Rangstrup. Nr. Rangstrup Kommune har i udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilkendegivet, at man finder, at en flytning af ejendommen fra Ny Tønder Kommune til Ny Haderslev Kommune vil være hensigtsmæssig og naturlig, da familien har et tæt tilknytningsforhold til Bevtoft-området, hvor også familien har sin kirkelige tilhørsforhold. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efterfølgende anmode Kort- og Matrikelstyrelsen om en udtalelse, og herfra meddeles det, at såfremt kommunegrænsen ændres for ovennævnte ejendom, bør kommunegrænsen generelt flyttes, så yderligere 3 matrikler overføres til Ny Haderslev Kommune. Dette betyder, at følgende matr.nr. i Galsted foreslås overflyttet til Ny Haderslev Kommune: matrikel 128, 140, 12 og 136. De tre øvrige ejendomme er alle landbrugsarealer, og flytningen berører således ikke andre borgere. Samtidig vil 300 m kommunevej skulle overføres til Ny Haderslev Kommune. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder således nu såvel Ny Tønder Kommune som Ny Haderslev Kommune om en udtalelse, hvorvidt man er indstillet på at efterkomme familiens ønske om at flytte kommunegrænsen. Såfremt begge kommuner kan anbefale denne ændring, vil Ny Tønder Kommune efterfølgende blive anmodet om at indhente udtalelse fra de berørte ejere af de 3 landbrugsarealer, hvorvidt disse ønsker en overførsel til Ny Haderslev Kommune. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 49. Bilag: jjorgensentonder.pdf ( ) jjorgensenbilag1.pdf ( ) 29. juni

11 DokAjour v1-Brev fra Marianne og John Erik Jørgensen.TIF ( ) DokAjour v1-Skr. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.DOC ( ) DokAjour v1-Notat om konsekvenser af kommunegræseflytning.doc ( ) Vurdering: Det vurderes, at en flytning af kommunegrænsen som foreslået af Kort- og Matrikelstyrelsen er hensigtsmæssig, idet det giver et mere naturligt kommunegrænseforløb, end hvis man blot valgte at overføre den af familien ejede ejendom. Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at man kan anbefale ændringen af kommunegrænsen vedr. matr. nr.: 12, 128, 136 og 140 Galsted, Agerskov. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

12 6. Valg af afregningssats og udløbsalder for tjenestemandsforsikringer Journalnummer 81.22P24 / AJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sampension fremsender i brev af 19. maj 2006 anmodning til Ny Tønder Kommune om at foretage valg af udløbsalder og afregningssats for så vidt budgettering af tjenestemandsforsikringer i I Ny Tønder Kommune er der blandt de sammenlagte kommuner valgt både 65 år og 67 år som udløbsalder. Således har kommunerne Bredebro og Tønder hidtil valgt 67 år som udløbsalder, medens kommunerne Højer, Skærbæk, Løgumkloster og Nr. Rangstrup har valgt 65 år som udløbsalder. Afregningssatsen afhænger af valget af udløbsalder, hvor der kan vælges 2 modeller: 1. Den nuværende udløbsalder på henholdsvis 65 år og 67 år fastholdes på de enkelte forsikringer. 2. Alle forsikringer ændres til udløbsalder 65 år for alle tjenestemænd (født den 1. juli 1939 eller senere). Afregningssatsernes kan vælges inden for følgende intervaller: 2007 Model 1 (65 og 67 år) Model 2 (67 år) Minimumssats 29,87% 34,12% Maksimumssats 33,85% 37,93% Økonomi/personaleforhold: Der vedlægges beregning, der viser de økonomiske konsekvenser ved valg af henholdsvis model 1 og 2 og ved valg af henholdsvis minimumssats og maksimumssats. Udgiften er i 2006 opgjort til 6,1 mio. kr. Den beregnede udgift i 2007 ligger i et spænd mellem 7,1 og 9,0 mio. kr. Bilag: Skrivelse fra Sampension budget 2007 ( ) Budgetberegning 2007, tjenestemandsforsikringer ( ) Vurdering: Pensionspræmierne i de vedlagte beregninger er foretaget på de aktuelt ansatte og vil ændre sig ved lønstigninger, pensionering, ændringer i beskæftigelses-grad og evt. tillæggelse af ekstra pensionsalder. Det er Sampension s anbefaling, at kommunen i videst muligt omfang vælger at anvende den høje afregningssats. Herved opnår kommunen at afvikle den størst mulige andel af pensionsforpligtigelsen i den periode, hvor tjenestemanden er ansat samtidig med, at der spares maksimalt op på bonuskontoen. 29. juni

13 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Sammenlægningsudvalget, at den nuværende udløbsalder på henholdsvis 65 år og 67 år fastholdes på de enkelte forsikringer, at der vælges mindstesats som afregningssats i 2007, svarende til 29,87%, og at udgiften indarbejdes i basisbudgettet for Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

14 7. Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet. Journalnummer A00 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Med baggrund i Sammenlægningsudvalgets beslutning af d. 24. januar 2006 har oplægget til den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet været fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsens udtalelse er vedhæftet som bilag 1 Det bemærkes indledningsvis, at der i Beredskabsstyrelsens udtalelse alene er tale om et ønske om uddybning af enkelte afsnit. Der var således ikke bemærkninger til selve dimensioneringsforslaget og grundlaget herfor. Tilføjelserne samt rettelser fremgår af bilag 4 Efter høringsfristens udløb har holdlederne i Nr. Rangstrup Kommune sendt skrivelse til Sammenlægningsudvalgets medlemmer om slangetenderne i Nr. Rangstrup Kommune (vedlagt som bilag 2). Af bilag 4 fremgår tiltag i forbindelse med denne skrivelse. Økonomi/personaleforhold: Kommunikationsudstyr. Det er af regeringen besluttet at fortsætte arbejdet om etablering af et samlet beredskabskommunikations system, og der er nu etableret et forhandlingssekretariat i regi af Økonomiministeriet / styrelsen. Der henvises til bilag 4. Der er indledt forhandlinger med Falck om de fremtidige kontrakter, ligeledes er udkast til kontrakter med de frv. brandværn klar til udtalelse ved brandværnene og de endelige forhandlinger afventer Sammenlægningsudvalgets godkendelse af planen for den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet i Ny Tønder Kommune. Det forventes, at driftsudgifterne for kontrakterne med brandværnene og Falck samlet set vil være identisk med 2006 niveauet, herfra kan trækkes en reduktion opnået ved optimering af antallet af slangetendere og samt den anbefalede ændring for så vidt angår indsatsledervagten, hvilket giver en samlet driftsbesparelse på ca , årligt. For at reduktionen i den årlige driftsudgift skal kunne opnås, samt etablering af en sikker kommunikation mellem samtlige enheder i Ny Tønder Kommunes redningsberedskab skal det nuværende radiosystem udbygges således, at det også dækker den nordlige del af kommunen. 29. juni

15 Denne udgift udgør ca kr. Andre investeringer. IT udstyr på brandstationerne. Udgift ca ,- IR kamera ved indsatslederen. Udgift ca ,- I bilag 3 og 4 uddybes forhold vedrørende økonomi. Personale. Ændringen af indsatsledervagten vil medfører afskedigelse af 4 deltidsindsatsledere hhv. 2 i Skærbæk og 2 i Nr. Rangstrup Kommune. Indsatslederne er orienteret mundtligt. Tidsplan og implementeringsplan: Fremgår af bilag 4 Bilag: Hovedrapport revideret den 12. juni 2006 ( ) Bilag 1.doc ( ) beslutningsreferat fra møde den 3. april 2006 Bilag 2.doc ( ) brev til Sammenlægningsudvalget om brandkøretøjers placering. Bilag 3.doc ( ) økonomi i forbindelse med forslaget til den fremtidige dimensionering. Bilag 4 - notat og indstilling om den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet i Ny Tønder Kommune. ( ) Indstilling: Beredskabsafdelingen indstiller at: Sammenlægningsudvalget godkender den reviderede plan af 12. juni 2006 (version 2.3) for Ny Tønder Kommunes risikobaserede dimensionering. At der meddeles anlægsbevilling på i alt , - til udbygning af ekst. radiosystem, udbygning og etablering af IT udstyr ved de frv. brandværn, samt indkøb af IR-kamera. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget godkender den reviderede plan af 12. juni 2006 (version 2.3) for Ny Tønder Kommunes risikobaserede dimensionering, og at der meddeles anlægsbevilling på i alt kr. til udbygning af eksisterende radiosystem. 29. juni

16 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

17 8. Udpegning af medlemmer til beredskabskommissionen. Journalnummer / JM SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen i Ny Tønder Kommune. Udpegningen bør finde sted hurtigst muligt af hensyn til den politiske behandling af bl.a. kontrakter med beredskabets entreprenører, herunder Falck, Frivillige brandværn og Beredskabsforbundet. Udarbejdelse af samlet Beredskabsplan for Ny Tønder Kommune betinger ligeledes, at Beredskabskommissionen nedsættes hurtigst muligt med henblik på afholdelse af det første møde i august Love og regler m.v.: Beredskabsloven. Den kommunale styrelseslov. Indenrigsministeriets Vejledning nr. 185 af 23. november Bilag: Notat om kommissionen.juni2006.doc ( ) Notat udarbejdet af Beredskabschef Lars Hviid. Vurdering: Beredskabsafdelingen vurderer en nedsættelse af Beredskabskommissionen højt af hensyn til nødvendigheden af at have et Beredskab, der kan virke fra Indstilling: Beredskabsafdelingen indstiller til Sammenlægningsudvalget, at træffe beslutning om antal medlemmer i Beredskabskommissionen. Beredskabsforvaltningen indstiller beredskabslovens minimums antal, 5 medlemmer i beredskabskommissionen (borgmester, politimester og mindst 3 valgte medlemmer), at udpege medlemmer til Ny Tønder Kommunes Beredskabskommission, at Sammenlægningsudvalget tager beslutning om, at frivillig repræsentation i beredskabskommissionen udpeges af Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum. Forvaltningen anbefaler, at Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum vælger 2 repræsentanter som observatører. Observatørerne indgår ikke som medlem i beredskabskommissionen, og at henlægge den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder opgaverne i beredskabslovens 34-37, samt koordinering af det civile beredskab, herunder udarbejdelse af den samlede beredskabsplan til beredskabskommissionen, og dermed til beredskabsafdelingen. 29. juni

18 Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Det indstilles, at antallet af medlemmer i Beredskabskommissionen fastsættes til 5 (borgmester, politimester og 3 medlemmer valgt af Sammenlægningsudvalget), at de 3 medlemmer, som Sammenlægningsudvalget skal vælge til Beredskabskommissionen, udpeges på Sammenlægningsudvalget møde, at Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum udpeger 2 repræsentanter som observatører i Beredskabskommissionen, og at henlægge den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder bl.a. opgaverne i beredskabslovens koordinering af det civile beredskab udarbejdelse af den samlede beredskabsplan til beredskabsforvaltningen. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. Som medlemmer blev udpeget: Udpeget af Venstre: Hans L. Hansen (V) Henning Schmidt ( C ) Udpeget af Socialdemokraterne Frede Jensen (A). Det blev oplyst, at Indsatsberedskabsforum har valgt 2 observatører til Beredskabskommissionen Leif Christiansen, Falck, Toftlund Paul-Erik Henriksen, Tønder Frivillige Brandværn. 29. juni

19 9. Høring vedr. budget 2007, Trafikselskabet for Syd- og Sønderjylland. Journalnummer Ø02 / LHH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark godkendte på sit møde den 11. maj 2006 at sende forslag til budget 2007 for det kommende regionale trafikselskab for Syd- og Sønderjylland i høring blandt de kommende kommuner i den jyske del af Region Syddanmark. Baggrunden er, at Region Syddanmark i 2006 har ansvaret for at forberede etableringen af de kommende trafikselskaber, herunder at tilvejebringe grundlaget for trafikselskabets budget for Som baggrund for Forberedelsesudvalgets beslutning havde den forberedende bestyrelse for det regionale trafikselskab for Syd- og Sønderjylland fremsendt et budgetforlag til Forberedelsesudvalget. Den forberedende bestyrelse behandlede budgettet på sit møde den 9. maj Bilag: Høringsbrev vedr. budget ( ) Budget med tilhørende kommentarer. ( ) Indstilling: Teknisk chef indstiller, at Underudvalg for Teknik og Miljø drøfter sagen. Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 06. juni 2006 Budgetoplæg taget til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

20 10. Ansøgning om kommunegaranti for Andelsboligforeningen Løjtnantsparken Journalnummer / SUTRNVA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Intergruppen, Esbjerg har d. 4. maj 2006 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for realkreditlån optaget i Andelsboligforeningen Løjtnantparken, Tønder. Ansøgningen omfatter pantesikkerheden ud over 55% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse, svarende til 20% ved egenbetaling (andelsbevis) på 25%. Der er påbegyndt renovering af første etape af andelsboligforeningen, der vil indeholde 6 boliger på hver 93 m 2. Man ønsker at påbegynde etape 2 + 3, der hver består af 6 boliger på ca. 115 m 2. Man forventer at påbegynde etaperne hurtigst muligt efter, der er tegnet bindende salgsaftaler på samtlige den enkelte etapes boliger. Budgettet for etape er 9 mio. kr. for hver etape. Andelsbeviset ventes udbudt til 25% af anskaffelsessummen, svarende til kr pr. bolig. Kreditforeningslånet ventes at udgøre kr Der ansøges om kommunegaranti på kr for etape 2 og tilsvarende for etape 3. Love og regler m.v.: Kommunen kan jf. Almenboligloven, LBKG nr. 610 af 21/6-2005, 160 n give tilsagn om at yde garanti for realkreditlån til etablering af andelsboliger. Garantien dækker den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Jf. 160 o er det et vilkår for tilsagnet, at der senest i forbindelse med byggearbejdernes påbegyndelse eller i forbindelse med indgåelse af aftale om erhvervelse foreligger bindende købstilbud for mindst 75% af andelene. Bilag: Ansøgning om kommunegaranti for realkreditlån optaget i Andelsbolig-foreningen Løjtnantparken, Tønder ( ) Vurdering: En garanti vil skulle nedskrives, såfremt ejendommen vurderes til en lavere værdi end den forudsatte, og garantien nedskrives ligeledes i takt med terminsbetalingerne. En kommunegaranti medfører ikke umiddelbart nogen omkostning for kommunen, men såfremt byggeriet af en eller anden grund bliver nødlidende, har kommunen en økonomisk risiko på kr for både etape 2 + 3, eller den nedskrevne garantis størrelse. En kommunegaranti til dette projekt behøver ikke at danne præcedens for kommende byggerier. Det vil være afhængigt af hvert enkelt projekt, der søges kommunegaranti til. 29. juni

21 Der gøres særligt opmærksom på, at kommunen ikke fører tilsyn med ustøttede andelsboliger, hverken når de er under opførelse eller når de er gået i drift. Der skal i en garanti være et forbehold, således at garantien bortfalder, såfremt lånetypen ændres uden kommunens godkendelse. Indstilling: Sagen forelægges Byrådet til stillingtagen. En godkendelse forudsætter endelig godkendelse fra Sammenlægnings-udvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 14. juni 2006 Under forudsætning af Sammenlægningsudvalgets godkendelse anbefales, at der ydes kommunegaranti på den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse, når der foreligger bindende salgsaftaler på samtlige den enkelte etapes boliger. Sagen fremsendes til godkendelse i Sammenlægningsudvalget under forbehold af godkendelse fra Tønder Byråd i møde den 21. juni Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Anbefales. Henning Schmidt kan ikke anbefale, at der ydes kommunegaranti. Byrådets beslutning den 21. juni 2006 Godkendt. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. Henning Schmidt kan ikke anbefale, at der ydes kommunegaranti. 29. juni

22 29. juni 2006 i

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere