Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen. 29. juni

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Redegørelse til Beskæftigelsesregionen Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Budgetkontrol pr. 30. april Flytning af kommunegrænse mellem Ny Haderslev Kommune og Ny Tønder Kommune Valg af afregningssats og udløbsalder for tjenestemandsforsikringer Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet Udpegning af medlemmer til beredskabskommissionen Høring vedr. budget 2007, Trafikselskabet for Syd- og Sønderjylland Ansøgning om kommunegaranti for Andelsboligforeningen Løjtnantsparken juni

3 1. Redegørelse til Beskæftigelsesregionen Åbent møde Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Kommunerne overtager som følge af opgave- og strukturreformen ansvaret for revalideringstilbud, forløb og projekter, som hidtil har ligget i amtsligt regi. For at sikre, at der findes relevante og nødvendige tilbud til målgrupper med behov for en særlig revalideringsindsats, skal de nye beskæftigelsesregioner i overgangsperiode på 4 år holde øje med udviklingen omkring kommunernes revalideringsindsats. Ifølge bekendtgørelsen skal Sammenlægningsudvalget senest den 1. september 2006 til og med 2009 sende en årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen om kommunens behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil 1. januar 2007 har drevet eller har haft aftale med selvejende institutioner om. Sammenlægningsudvalget skal senest 1. juli 2006 sende et udkast til Det Lokale Beskæftigelsesråd til udtalelse, således at udtalelsen kan indgå i redegørelsen. Redegørelsen skal være beskæftigelsesregionen i hænde senest 1. september Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet har godkendt redegørelsen på et møde den 12. juni Love og regler m.v.: Lov nr. 522 af 24. juni 2005, 79, stk. 3, 81, om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse af 15. februar 2006 om årlig redegørelse til beskæftigelsesregionerne om de revalideringstilbud, som amtskommunerne har drevet indtil 1. januar Bilag: Svarskrivelse til Beskæftigelsesregionen ( ) Notat fra KL om revalideringsindsats ( ) Resume af tilbagemeldinger ( ) Bilag 2 - Bredebro ( ) Bilag 2 - Højer Kommune ( ) Bilag 2 - Løgumkloster Kommune ( ) Bilag 2 - Nørre-Rangstrup Kommune ( ) Bilag 2 - Skærbæk Kommune ( ) Bilag 2 - Tønder Kommune ( ) Bilag 2 - totaloversigt ( ) 29. juni

4 Vurdering: Kommunerne anvender primært REVA Landlyst i Tønder, der er normeret til 84 pladser. Pr. 1. juni 2006 er 33 personer på venteliste til arbejdsprøvning hos REVA. Efterspørgslen er stigende og med lovens krav om, at kommunerne fremover skal kunne tilbyde mere specialiserede revalideringsforløb, vil der være behov for en styrkelse af området. Indstilling: Det indstilles til Sammenlægningsudvalget, At godkende udkast til svarskrivelse til Beskæftigelsesregionen Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

5 2. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer A01 / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan også ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Hvis Sammenlægningsudvalgets gør brug af disse muligheder, kan det have konsekvenser for både Sammenlægningsudvalgets budget og den nye kommunes første budget. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der fremsendes derfor redegørelse ultimo maj Der henvises til dokumentet, der fremlægges på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Totaloversigt for budget 2006 i Ny Tønder Kommune. ( ) Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen, der fremlægges på mødet, tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. 29. juni

6 Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Redegørelse vedr. den økonomiske udvikling blev udleveret på mødet. Redegørelsen anbefales taget til efterretning. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

7 3. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer S03 / OKONJF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede og hvor der inden mødet kan forekomme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi anbefaler ansøgningerne, og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til behandling på møde den 29. juni Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Sammendrag af ansøgninger blev udleveret på mødet. De ansøgte bevillinger fremsendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

8 4. Budgetkontrol pr. 30. april Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget har på sit møde den 1. juni 2006 besluttet, at der skal gennemføres en budgetkontrol pr. 30. april 2006 i de seks sammenlægningskommuner. Beslutningen er truffet på baggrund af den høje forbrugsprocent, der er konstateret pr. 30. april 2006, og dermed forventninger til relativt store overskridelser i forhold til basisbudget Oprindeligt budget 2006 blev først på året 2006 reduceret med ca. 7,1 mio kr., hvor kommunerne fik til opgave af Regeringen at genåbne budgetterne og reducere realvæksten i overensstemmelse med Regeringsaftalen for I forbindelse med eventuelle budgetoverskridelser tilkendegiver Sammenlægningsudvalget, at de 6 kommuner i 2006 skal finde kompenserende besparelser for eventuelle budgetoverskridelser på det realvækstbelagte område, og at de 6 kommuner skal søge at finde kompenserende besparelser for eventuelle budgetoverskridelser på overførselsområdet. Resultatet af budgetkontrollen fremlægges på mødet. Bilag: Budgetkontrol pr. 30. april 2006 i Sammenlægningskommunerne ( ) Referat fra Borgmestermøde den 21. juni 2006 ( ) Indstilling: Det indstilles, at sagen drøftes. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Oversigt over tillægsbevillingsbehov og forslag til kompenserende besparelser blev fremlagt på mødet tillige med referat af borgmestermøde den 21. juni Det indstilles, at der med henvisning til Sammenlægningsudvalgets tidligere beslutning ikke meddeles tillægsbevillinger på det foreliggende grundlag, og at bevillingssagerne returneres til de respektive kommuner på baggrund af beslutningerne på borgmestermødet den 21. juni I den forbindelse bemærkes, at Sammenlægningsudvalget forventer løbende og senest den 10. august 2006, at blive underrettet om kompenserende besparelser i 2006 på det realvækstbelagte område til finansiering af nødvendige tillægsbevillinger i 2006 på det realvækstbelagte område. 29. juni

9 Endvidere indstilles, at de enkelte kommunalbestyrelser forholder sig til pkt. 2 og 3 i referatet fra borgmestermødet den 21. juni Det indstilles endelig, at det klart tilkendegives, at såfremt den enkelte kommunalbestyrelse ikke lever op til sit ansvar i budgetopfølgningen, agter Sammenlægningsudvalget at træffe de fornødne økonomiske dispositioner. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Niels Malling (F) stillede ændringsforslag om, at der ikke forlanges kompenserende besparelser. For dette forslag stemte 1 medlem (Niels Malling, F). Imod stemte 25 medlemmer. 2 medlemmer stemte hverken for eller imod (Eike Albrechtsen og Søren E. Skov, A). Forslaget blev således forkastet herefter foretoges afstemning om Økonomiudvalgets indstilling. For Økonomiudvalgets indstilling stemte 27 medlemmer. Imod stemte 1 medlem (Niels Malling, F). Således blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 29. juni

10 5. Flytning af kommunegrænse mellem Ny Haderslev Kommune og Ny Tønder Kommune. Journalnummer / KIH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: En familie fra Galsted i Nr. Rangstrup Kommune har ved brev af 7. august 2005 anmodet om, at deres ejendom beliggende Jægerlundvej 7 måtte blive overført til Ny Haderslev Kommune i stedet for som planlagt til Ny Tønder Kommune. Ejendommen har i Nr. Rangstrup Kommunes levetid i valglisterne altid været hjemmehørende i Bevtoft sogn, ligesom familien i gennem alle årene har været tilknyttet dagpleje, børnehave og skole i Bevtoft, selv om de retteligt er hjemmehørende under distrikt Rangstrup. Nr. Rangstrup Kommune har i udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilkendegivet, at man finder, at en flytning af ejendommen fra Ny Tønder Kommune til Ny Haderslev Kommune vil være hensigtsmæssig og naturlig, da familien har et tæt tilknytningsforhold til Bevtoft-området, hvor også familien har sin kirkelige tilhørsforhold. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efterfølgende anmode Kort- og Matrikelstyrelsen om en udtalelse, og herfra meddeles det, at såfremt kommunegrænsen ændres for ovennævnte ejendom, bør kommunegrænsen generelt flyttes, så yderligere 3 matrikler overføres til Ny Haderslev Kommune. Dette betyder, at følgende matr.nr. i Galsted foreslås overflyttet til Ny Haderslev Kommune: matrikel 128, 140, 12 og 136. De tre øvrige ejendomme er alle landbrugsarealer, og flytningen berører således ikke andre borgere. Samtidig vil 300 m kommunevej skulle overføres til Ny Haderslev Kommune. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder således nu såvel Ny Tønder Kommune som Ny Haderslev Kommune om en udtalelse, hvorvidt man er indstillet på at efterkomme familiens ønske om at flytte kommunegrænsen. Såfremt begge kommuner kan anbefale denne ændring, vil Ny Tønder Kommune efterfølgende blive anmodet om at indhente udtalelse fra de berørte ejere af de 3 landbrugsarealer, hvorvidt disse ønsker en overførsel til Ny Haderslev Kommune. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 49. Bilag: jjorgensentonder.pdf ( ) jjorgensenbilag1.pdf ( ) 29. juni

11 DokAjour v1-Brev fra Marianne og John Erik Jørgensen.TIF ( ) DokAjour v1-Skr. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.DOC ( ) DokAjour v1-Notat om konsekvenser af kommunegræseflytning.doc ( ) Vurdering: Det vurderes, at en flytning af kommunegrænsen som foreslået af Kort- og Matrikelstyrelsen er hensigtsmæssig, idet det giver et mere naturligt kommunegrænseforløb, end hvis man blot valgte at overføre den af familien ejede ejendom. Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at man kan anbefale ændringen af kommunegrænsen vedr. matr. nr.: 12, 128, 136 og 140 Galsted, Agerskov. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

12 6. Valg af afregningssats og udløbsalder for tjenestemandsforsikringer Journalnummer 81.22P24 / AJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sampension fremsender i brev af 19. maj 2006 anmodning til Ny Tønder Kommune om at foretage valg af udløbsalder og afregningssats for så vidt budgettering af tjenestemandsforsikringer i I Ny Tønder Kommune er der blandt de sammenlagte kommuner valgt både 65 år og 67 år som udløbsalder. Således har kommunerne Bredebro og Tønder hidtil valgt 67 år som udløbsalder, medens kommunerne Højer, Skærbæk, Løgumkloster og Nr. Rangstrup har valgt 65 år som udløbsalder. Afregningssatsen afhænger af valget af udløbsalder, hvor der kan vælges 2 modeller: 1. Den nuværende udløbsalder på henholdsvis 65 år og 67 år fastholdes på de enkelte forsikringer. 2. Alle forsikringer ændres til udløbsalder 65 år for alle tjenestemænd (født den 1. juli 1939 eller senere). Afregningssatsernes kan vælges inden for følgende intervaller: 2007 Model 1 (65 og 67 år) Model 2 (67 år) Minimumssats 29,87% 34,12% Maksimumssats 33,85% 37,93% Økonomi/personaleforhold: Der vedlægges beregning, der viser de økonomiske konsekvenser ved valg af henholdsvis model 1 og 2 og ved valg af henholdsvis minimumssats og maksimumssats. Udgiften er i 2006 opgjort til 6,1 mio. kr. Den beregnede udgift i 2007 ligger i et spænd mellem 7,1 og 9,0 mio. kr. Bilag: Skrivelse fra Sampension budget 2007 ( ) Budgetberegning 2007, tjenestemandsforsikringer ( ) Vurdering: Pensionspræmierne i de vedlagte beregninger er foretaget på de aktuelt ansatte og vil ændre sig ved lønstigninger, pensionering, ændringer i beskæftigelses-grad og evt. tillæggelse af ekstra pensionsalder. Det er Sampension s anbefaling, at kommunen i videst muligt omfang vælger at anvende den høje afregningssats. Herved opnår kommunen at afvikle den størst mulige andel af pensionsforpligtigelsen i den periode, hvor tjenestemanden er ansat samtidig med, at der spares maksimalt op på bonuskontoen. 29. juni

13 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Sammenlægningsudvalget, at den nuværende udløbsalder på henholdsvis 65 år og 67 år fastholdes på de enkelte forsikringer, at der vælges mindstesats som afregningssats i 2007, svarende til 29,87%, og at udgiften indarbejdes i basisbudgettet for Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

14 7. Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet. Journalnummer A00 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Med baggrund i Sammenlægningsudvalgets beslutning af d. 24. januar 2006 har oplægget til den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet været fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsens udtalelse er vedhæftet som bilag 1 Det bemærkes indledningsvis, at der i Beredskabsstyrelsens udtalelse alene er tale om et ønske om uddybning af enkelte afsnit. Der var således ikke bemærkninger til selve dimensioneringsforslaget og grundlaget herfor. Tilføjelserne samt rettelser fremgår af bilag 4 Efter høringsfristens udløb har holdlederne i Nr. Rangstrup Kommune sendt skrivelse til Sammenlægningsudvalgets medlemmer om slangetenderne i Nr. Rangstrup Kommune (vedlagt som bilag 2). Af bilag 4 fremgår tiltag i forbindelse med denne skrivelse. Økonomi/personaleforhold: Kommunikationsudstyr. Det er af regeringen besluttet at fortsætte arbejdet om etablering af et samlet beredskabskommunikations system, og der er nu etableret et forhandlingssekretariat i regi af Økonomiministeriet / styrelsen. Der henvises til bilag 4. Der er indledt forhandlinger med Falck om de fremtidige kontrakter, ligeledes er udkast til kontrakter med de frv. brandværn klar til udtalelse ved brandværnene og de endelige forhandlinger afventer Sammenlægningsudvalgets godkendelse af planen for den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet i Ny Tønder Kommune. Det forventes, at driftsudgifterne for kontrakterne med brandværnene og Falck samlet set vil være identisk med 2006 niveauet, herfra kan trækkes en reduktion opnået ved optimering af antallet af slangetendere og samt den anbefalede ændring for så vidt angår indsatsledervagten, hvilket giver en samlet driftsbesparelse på ca , årligt. For at reduktionen i den årlige driftsudgift skal kunne opnås, samt etablering af en sikker kommunikation mellem samtlige enheder i Ny Tønder Kommunes redningsberedskab skal det nuværende radiosystem udbygges således, at det også dækker den nordlige del af kommunen. 29. juni

15 Denne udgift udgør ca kr. Andre investeringer. IT udstyr på brandstationerne. Udgift ca ,- IR kamera ved indsatslederen. Udgift ca ,- I bilag 3 og 4 uddybes forhold vedrørende økonomi. Personale. Ændringen af indsatsledervagten vil medfører afskedigelse af 4 deltidsindsatsledere hhv. 2 i Skærbæk og 2 i Nr. Rangstrup Kommune. Indsatslederne er orienteret mundtligt. Tidsplan og implementeringsplan: Fremgår af bilag 4 Bilag: Hovedrapport revideret den 12. juni 2006 ( ) Bilag 1.doc ( ) beslutningsreferat fra møde den 3. april 2006 Bilag 2.doc ( ) brev til Sammenlægningsudvalget om brandkøretøjers placering. Bilag 3.doc ( ) økonomi i forbindelse med forslaget til den fremtidige dimensionering. Bilag 4 - notat og indstilling om den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet i Ny Tønder Kommune. ( ) Indstilling: Beredskabsafdelingen indstiller at: Sammenlægningsudvalget godkender den reviderede plan af 12. juni 2006 (version 2.3) for Ny Tønder Kommunes risikobaserede dimensionering. At der meddeles anlægsbevilling på i alt , - til udbygning af ekst. radiosystem, udbygning og etablering af IT udstyr ved de frv. brandværn, samt indkøb af IR-kamera. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget godkender den reviderede plan af 12. juni 2006 (version 2.3) for Ny Tønder Kommunes risikobaserede dimensionering, og at der meddeles anlægsbevilling på i alt kr. til udbygning af eksisterende radiosystem. 29. juni

16 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

17 8. Udpegning af medlemmer til beredskabskommissionen. Journalnummer / JM SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen i Ny Tønder Kommune. Udpegningen bør finde sted hurtigst muligt af hensyn til den politiske behandling af bl.a. kontrakter med beredskabets entreprenører, herunder Falck, Frivillige brandværn og Beredskabsforbundet. Udarbejdelse af samlet Beredskabsplan for Ny Tønder Kommune betinger ligeledes, at Beredskabskommissionen nedsættes hurtigst muligt med henblik på afholdelse af det første møde i august Love og regler m.v.: Beredskabsloven. Den kommunale styrelseslov. Indenrigsministeriets Vejledning nr. 185 af 23. november Bilag: Notat om kommissionen.juni2006.doc ( ) Notat udarbejdet af Beredskabschef Lars Hviid. Vurdering: Beredskabsafdelingen vurderer en nedsættelse af Beredskabskommissionen højt af hensyn til nødvendigheden af at have et Beredskab, der kan virke fra Indstilling: Beredskabsafdelingen indstiller til Sammenlægningsudvalget, at træffe beslutning om antal medlemmer i Beredskabskommissionen. Beredskabsforvaltningen indstiller beredskabslovens minimums antal, 5 medlemmer i beredskabskommissionen (borgmester, politimester og mindst 3 valgte medlemmer), at udpege medlemmer til Ny Tønder Kommunes Beredskabskommission, at Sammenlægningsudvalget tager beslutning om, at frivillig repræsentation i beredskabskommissionen udpeges af Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum. Forvaltningen anbefaler, at Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum vælger 2 repræsentanter som observatører. Observatørerne indgår ikke som medlem i beredskabskommissionen, og at henlægge den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder opgaverne i beredskabslovens 34-37, samt koordinering af det civile beredskab, herunder udarbejdelse af den samlede beredskabsplan til beredskabskommissionen, og dermed til beredskabsafdelingen. 29. juni

18 Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Det indstilles, at antallet af medlemmer i Beredskabskommissionen fastsættes til 5 (borgmester, politimester og 3 medlemmer valgt af Sammenlægningsudvalget), at de 3 medlemmer, som Sammenlægningsudvalget skal vælge til Beredskabskommissionen, udpeges på Sammenlægningsudvalget møde, at Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum udpeger 2 repræsentanter som observatører i Beredskabskommissionen, og at henlægge den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder bl.a. opgaverne i beredskabslovens koordinering af det civile beredskab udarbejdelse af den samlede beredskabsplan til beredskabsforvaltningen. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. Som medlemmer blev udpeget: Udpeget af Venstre: Hans L. Hansen (V) Henning Schmidt ( C ) Udpeget af Socialdemokraterne Frede Jensen (A). Det blev oplyst, at Indsatsberedskabsforum har valgt 2 observatører til Beredskabskommissionen Leif Christiansen, Falck, Toftlund Paul-Erik Henriksen, Tønder Frivillige Brandværn. 29. juni

19 9. Høring vedr. budget 2007, Trafikselskabet for Syd- og Sønderjylland. Journalnummer Ø02 / LHH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark godkendte på sit møde den 11. maj 2006 at sende forslag til budget 2007 for det kommende regionale trafikselskab for Syd- og Sønderjylland i høring blandt de kommende kommuner i den jyske del af Region Syddanmark. Baggrunden er, at Region Syddanmark i 2006 har ansvaret for at forberede etableringen af de kommende trafikselskaber, herunder at tilvejebringe grundlaget for trafikselskabets budget for Som baggrund for Forberedelsesudvalgets beslutning havde den forberedende bestyrelse for det regionale trafikselskab for Syd- og Sønderjylland fremsendt et budgetforlag til Forberedelsesudvalget. Den forberedende bestyrelse behandlede budgettet på sit møde den 9. maj Bilag: Høringsbrev vedr. budget ( ) Budget med tilhørende kommentarer. ( ) Indstilling: Teknisk chef indstiller, at Underudvalg for Teknik og Miljø drøfter sagen. Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 06. juni 2006 Budgetoplæg taget til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

20 10. Ansøgning om kommunegaranti for Andelsboligforeningen Løjtnantsparken Journalnummer / SUTRNVA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Intergruppen, Esbjerg har d. 4. maj 2006 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for realkreditlån optaget i Andelsboligforeningen Løjtnantparken, Tønder. Ansøgningen omfatter pantesikkerheden ud over 55% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse, svarende til 20% ved egenbetaling (andelsbevis) på 25%. Der er påbegyndt renovering af første etape af andelsboligforeningen, der vil indeholde 6 boliger på hver 93 m 2. Man ønsker at påbegynde etape 2 + 3, der hver består af 6 boliger på ca. 115 m 2. Man forventer at påbegynde etaperne hurtigst muligt efter, der er tegnet bindende salgsaftaler på samtlige den enkelte etapes boliger. Budgettet for etape er 9 mio. kr. for hver etape. Andelsbeviset ventes udbudt til 25% af anskaffelsessummen, svarende til kr pr. bolig. Kreditforeningslånet ventes at udgøre kr Der ansøges om kommunegaranti på kr for etape 2 og tilsvarende for etape 3. Love og regler m.v.: Kommunen kan jf. Almenboligloven, LBKG nr. 610 af 21/6-2005, 160 n give tilsagn om at yde garanti for realkreditlån til etablering af andelsboliger. Garantien dækker den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Jf. 160 o er det et vilkår for tilsagnet, at der senest i forbindelse med byggearbejdernes påbegyndelse eller i forbindelse med indgåelse af aftale om erhvervelse foreligger bindende købstilbud for mindst 75% af andelene. Bilag: Ansøgning om kommunegaranti for realkreditlån optaget i Andelsbolig-foreningen Løjtnantparken, Tønder ( ) Vurdering: En garanti vil skulle nedskrives, såfremt ejendommen vurderes til en lavere værdi end den forudsatte, og garantien nedskrives ligeledes i takt med terminsbetalingerne. En kommunegaranti medfører ikke umiddelbart nogen omkostning for kommunen, men såfremt byggeriet af en eller anden grund bliver nødlidende, har kommunen en økonomisk risiko på kr for både etape 2 + 3, eller den nedskrevne garantis størrelse. En kommunegaranti til dette projekt behøver ikke at danne præcedens for kommende byggerier. Det vil være afhængigt af hvert enkelt projekt, der søges kommunegaranti til. 29. juni

21 Der gøres særligt opmærksom på, at kommunen ikke fører tilsyn med ustøttede andelsboliger, hverken når de er under opførelse eller når de er gået i drift. Der skal i en garanti være et forbehold, således at garantien bortfalder, såfremt lånetypen ændres uden kommunens godkendelse. Indstilling: Sagen forelægges Byrådet til stillingtagen. En godkendelse forudsætter endelig godkendelse fra Sammenlægnings-udvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 14. juni 2006 Under forudsætning af Sammenlægningsudvalgets godkendelse anbefales, at der ydes kommunegaranti på den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse, når der foreligger bindende salgsaftaler på samtlige den enkelte etapes boliger. Sagen fremsendes til godkendelse i Sammenlægningsudvalget under forbehold af godkendelse fra Tønder Byråd i møde den 21. juni Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Anbefales. Henning Schmidt kan ikke anbefale, at der ydes kommunegaranti. Byrådets beslutning den 21. juni 2006 Godkendt. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. Henning Schmidt kan ikke anbefale, at der ydes kommunegaranti. 29. juni

22 29. juni 2006 i

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Henrik Mehlsen, Jens Andresen og Bent Aabling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ny Tønder Kommune Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Ny Tønder Kommune Sammenlægningsudvalget. Dagsorden Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: 23. november 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde 1 1. Forslag til dagsordenspunkt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson, Edith Harriet

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere