Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen. 29. juni

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Redegørelse til Beskæftigelsesregionen Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Budgetkontrol pr. 30. april Flytning af kommunegrænse mellem Ny Haderslev Kommune og Ny Tønder Kommune Valg af afregningssats og udløbsalder for tjenestemandsforsikringer Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet Udpegning af medlemmer til beredskabskommissionen Høring vedr. budget 2007, Trafikselskabet for Syd- og Sønderjylland Ansøgning om kommunegaranti for Andelsboligforeningen Løjtnantsparken juni

3 1. Redegørelse til Beskæftigelsesregionen Åbent møde Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Kommunerne overtager som følge af opgave- og strukturreformen ansvaret for revalideringstilbud, forløb og projekter, som hidtil har ligget i amtsligt regi. For at sikre, at der findes relevante og nødvendige tilbud til målgrupper med behov for en særlig revalideringsindsats, skal de nye beskæftigelsesregioner i overgangsperiode på 4 år holde øje med udviklingen omkring kommunernes revalideringsindsats. Ifølge bekendtgørelsen skal Sammenlægningsudvalget senest den 1. september 2006 til og med 2009 sende en årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen om kommunens behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil 1. januar 2007 har drevet eller har haft aftale med selvejende institutioner om. Sammenlægningsudvalget skal senest 1. juli 2006 sende et udkast til Det Lokale Beskæftigelsesråd til udtalelse, således at udtalelsen kan indgå i redegørelsen. Redegørelsen skal være beskæftigelsesregionen i hænde senest 1. september Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet har godkendt redegørelsen på et møde den 12. juni Love og regler m.v.: Lov nr. 522 af 24. juni 2005, 79, stk. 3, 81, om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Bekendtgørelse af 15. februar 2006 om årlig redegørelse til beskæftigelsesregionerne om de revalideringstilbud, som amtskommunerne har drevet indtil 1. januar Bilag: Svarskrivelse til Beskæftigelsesregionen ( ) Notat fra KL om revalideringsindsats ( ) Resume af tilbagemeldinger ( ) Bilag 2 - Bredebro ( ) Bilag 2 - Højer Kommune ( ) Bilag 2 - Løgumkloster Kommune ( ) Bilag 2 - Nørre-Rangstrup Kommune ( ) Bilag 2 - Skærbæk Kommune ( ) Bilag 2 - Tønder Kommune ( ) Bilag 2 - totaloversigt ( ) 29. juni

4 Vurdering: Kommunerne anvender primært REVA Landlyst i Tønder, der er normeret til 84 pladser. Pr. 1. juni 2006 er 33 personer på venteliste til arbejdsprøvning hos REVA. Efterspørgslen er stigende og med lovens krav om, at kommunerne fremover skal kunne tilbyde mere specialiserede revalideringsforløb, vil der være behov for en styrkelse af området. Indstilling: Det indstilles til Sammenlægningsudvalget, At godkende udkast til svarskrivelse til Beskæftigelsesregionen Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

5 2. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer A01 / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan også ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Hvis Sammenlægningsudvalgets gør brug af disse muligheder, kan det have konsekvenser for både Sammenlægningsudvalgets budget og den nye kommunes første budget. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der fremsendes derfor redegørelse ultimo maj Der henvises til dokumentet, der fremlægges på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Totaloversigt for budget 2006 i Ny Tønder Kommune. ( ) Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen, der fremlægges på mødet, tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. 29. juni

6 Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Redegørelse vedr. den økonomiske udvikling blev udleveret på mødet. Redegørelsen anbefales taget til efterretning. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

7 3. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer S03 / OKONJF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede og hvor der inden mødet kan forekomme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi anbefaler ansøgningerne, og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til behandling på møde den 29. juni Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Sammendrag af ansøgninger blev udleveret på mødet. De ansøgte bevillinger fremsendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

8 4. Budgetkontrol pr. 30. april Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget har på sit møde den 1. juni 2006 besluttet, at der skal gennemføres en budgetkontrol pr. 30. april 2006 i de seks sammenlægningskommuner. Beslutningen er truffet på baggrund af den høje forbrugsprocent, der er konstateret pr. 30. april 2006, og dermed forventninger til relativt store overskridelser i forhold til basisbudget Oprindeligt budget 2006 blev først på året 2006 reduceret med ca. 7,1 mio kr., hvor kommunerne fik til opgave af Regeringen at genåbne budgetterne og reducere realvæksten i overensstemmelse med Regeringsaftalen for I forbindelse med eventuelle budgetoverskridelser tilkendegiver Sammenlægningsudvalget, at de 6 kommuner i 2006 skal finde kompenserende besparelser for eventuelle budgetoverskridelser på det realvækstbelagte område, og at de 6 kommuner skal søge at finde kompenserende besparelser for eventuelle budgetoverskridelser på overførselsområdet. Resultatet af budgetkontrollen fremlægges på mødet. Bilag: Budgetkontrol pr. 30. april 2006 i Sammenlægningskommunerne ( ) Referat fra Borgmestermøde den 21. juni 2006 ( ) Indstilling: Det indstilles, at sagen drøftes. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Oversigt over tillægsbevillingsbehov og forslag til kompenserende besparelser blev fremlagt på mødet tillige med referat af borgmestermøde den 21. juni Det indstilles, at der med henvisning til Sammenlægningsudvalgets tidligere beslutning ikke meddeles tillægsbevillinger på det foreliggende grundlag, og at bevillingssagerne returneres til de respektive kommuner på baggrund af beslutningerne på borgmestermødet den 21. juni I den forbindelse bemærkes, at Sammenlægningsudvalget forventer løbende og senest den 10. august 2006, at blive underrettet om kompenserende besparelser i 2006 på det realvækstbelagte område til finansiering af nødvendige tillægsbevillinger i 2006 på det realvækstbelagte område. 29. juni

9 Endvidere indstilles, at de enkelte kommunalbestyrelser forholder sig til pkt. 2 og 3 i referatet fra borgmestermødet den 21. juni Det indstilles endelig, at det klart tilkendegives, at såfremt den enkelte kommunalbestyrelse ikke lever op til sit ansvar i budgetopfølgningen, agter Sammenlægningsudvalget at træffe de fornødne økonomiske dispositioner. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Niels Malling (F) stillede ændringsforslag om, at der ikke forlanges kompenserende besparelser. For dette forslag stemte 1 medlem (Niels Malling, F). Imod stemte 25 medlemmer. 2 medlemmer stemte hverken for eller imod (Eike Albrechtsen og Søren E. Skov, A). Forslaget blev således forkastet herefter foretoges afstemning om Økonomiudvalgets indstilling. For Økonomiudvalgets indstilling stemte 27 medlemmer. Imod stemte 1 medlem (Niels Malling, F). Således blev Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 29. juni

10 5. Flytning af kommunegrænse mellem Ny Haderslev Kommune og Ny Tønder Kommune. Journalnummer / KIH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: En familie fra Galsted i Nr. Rangstrup Kommune har ved brev af 7. august 2005 anmodet om, at deres ejendom beliggende Jægerlundvej 7 måtte blive overført til Ny Haderslev Kommune i stedet for som planlagt til Ny Tønder Kommune. Ejendommen har i Nr. Rangstrup Kommunes levetid i valglisterne altid været hjemmehørende i Bevtoft sogn, ligesom familien i gennem alle årene har været tilknyttet dagpleje, børnehave og skole i Bevtoft, selv om de retteligt er hjemmehørende under distrikt Rangstrup. Nr. Rangstrup Kommune har i udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilkendegivet, at man finder, at en flytning af ejendommen fra Ny Tønder Kommune til Ny Haderslev Kommune vil være hensigtsmæssig og naturlig, da familien har et tæt tilknytningsforhold til Bevtoft-området, hvor også familien har sin kirkelige tilhørsforhold. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efterfølgende anmode Kort- og Matrikelstyrelsen om en udtalelse, og herfra meddeles det, at såfremt kommunegrænsen ændres for ovennævnte ejendom, bør kommunegrænsen generelt flyttes, så yderligere 3 matrikler overføres til Ny Haderslev Kommune. Dette betyder, at følgende matr.nr. i Galsted foreslås overflyttet til Ny Haderslev Kommune: matrikel 128, 140, 12 og 136. De tre øvrige ejendomme er alle landbrugsarealer, og flytningen berører således ikke andre borgere. Samtidig vil 300 m kommunevej skulle overføres til Ny Haderslev Kommune. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder således nu såvel Ny Tønder Kommune som Ny Haderslev Kommune om en udtalelse, hvorvidt man er indstillet på at efterkomme familiens ønske om at flytte kommunegrænsen. Såfremt begge kommuner kan anbefale denne ændring, vil Ny Tønder Kommune efterfølgende blive anmodet om at indhente udtalelse fra de berørte ejere af de 3 landbrugsarealer, hvorvidt disse ønsker en overførsel til Ny Haderslev Kommune. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 49. Bilag: jjorgensentonder.pdf ( ) jjorgensenbilag1.pdf ( ) 29. juni

11 DokAjour v1-Brev fra Marianne og John Erik Jørgensen.TIF ( ) DokAjour v1-Skr. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.DOC ( ) DokAjour v1-Notat om konsekvenser af kommunegræseflytning.doc ( ) Vurdering: Det vurderes, at en flytning af kommunegrænsen som foreslået af Kort- og Matrikelstyrelsen er hensigtsmæssig, idet det giver et mere naturligt kommunegrænseforløb, end hvis man blot valgte at overføre den af familien ejede ejendom. Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at man kan anbefale ændringen af kommunegrænsen vedr. matr. nr.: 12, 128, 136 og 140 Galsted, Agerskov. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

12 6. Valg af afregningssats og udløbsalder for tjenestemandsforsikringer Journalnummer 81.22P24 / AJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sampension fremsender i brev af 19. maj 2006 anmodning til Ny Tønder Kommune om at foretage valg af udløbsalder og afregningssats for så vidt budgettering af tjenestemandsforsikringer i I Ny Tønder Kommune er der blandt de sammenlagte kommuner valgt både 65 år og 67 år som udløbsalder. Således har kommunerne Bredebro og Tønder hidtil valgt 67 år som udløbsalder, medens kommunerne Højer, Skærbæk, Løgumkloster og Nr. Rangstrup har valgt 65 år som udløbsalder. Afregningssatsen afhænger af valget af udløbsalder, hvor der kan vælges 2 modeller: 1. Den nuværende udløbsalder på henholdsvis 65 år og 67 år fastholdes på de enkelte forsikringer. 2. Alle forsikringer ændres til udløbsalder 65 år for alle tjenestemænd (født den 1. juli 1939 eller senere). Afregningssatsernes kan vælges inden for følgende intervaller: 2007 Model 1 (65 og 67 år) Model 2 (67 år) Minimumssats 29,87% 34,12% Maksimumssats 33,85% 37,93% Økonomi/personaleforhold: Der vedlægges beregning, der viser de økonomiske konsekvenser ved valg af henholdsvis model 1 og 2 og ved valg af henholdsvis minimumssats og maksimumssats. Udgiften er i 2006 opgjort til 6,1 mio. kr. Den beregnede udgift i 2007 ligger i et spænd mellem 7,1 og 9,0 mio. kr. Bilag: Skrivelse fra Sampension budget 2007 ( ) Budgetberegning 2007, tjenestemandsforsikringer ( ) Vurdering: Pensionspræmierne i de vedlagte beregninger er foretaget på de aktuelt ansatte og vil ændre sig ved lønstigninger, pensionering, ændringer i beskæftigelses-grad og evt. tillæggelse af ekstra pensionsalder. Det er Sampension s anbefaling, at kommunen i videst muligt omfang vælger at anvende den høje afregningssats. Herved opnår kommunen at afvikle den størst mulige andel af pensionsforpligtigelsen i den periode, hvor tjenestemanden er ansat samtidig med, at der spares maksimalt op på bonuskontoen. 29. juni

13 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Sammenlægningsudvalget, at den nuværende udløbsalder på henholdsvis 65 år og 67 år fastholdes på de enkelte forsikringer, at der vælges mindstesats som afregningssats i 2007, svarende til 29,87%, og at udgiften indarbejdes i basisbudgettet for Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

14 7. Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet. Journalnummer A00 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Med baggrund i Sammenlægningsudvalgets beslutning af d. 24. januar 2006 har oplægget til den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet været fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsens udtalelse er vedhæftet som bilag 1 Det bemærkes indledningsvis, at der i Beredskabsstyrelsens udtalelse alene er tale om et ønske om uddybning af enkelte afsnit. Der var således ikke bemærkninger til selve dimensioneringsforslaget og grundlaget herfor. Tilføjelserne samt rettelser fremgår af bilag 4 Efter høringsfristens udløb har holdlederne i Nr. Rangstrup Kommune sendt skrivelse til Sammenlægningsudvalgets medlemmer om slangetenderne i Nr. Rangstrup Kommune (vedlagt som bilag 2). Af bilag 4 fremgår tiltag i forbindelse med denne skrivelse. Økonomi/personaleforhold: Kommunikationsudstyr. Det er af regeringen besluttet at fortsætte arbejdet om etablering af et samlet beredskabskommunikations system, og der er nu etableret et forhandlingssekretariat i regi af Økonomiministeriet / styrelsen. Der henvises til bilag 4. Der er indledt forhandlinger med Falck om de fremtidige kontrakter, ligeledes er udkast til kontrakter med de frv. brandværn klar til udtalelse ved brandværnene og de endelige forhandlinger afventer Sammenlægningsudvalgets godkendelse af planen for den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet i Ny Tønder Kommune. Det forventes, at driftsudgifterne for kontrakterne med brandværnene og Falck samlet set vil være identisk med 2006 niveauet, herfra kan trækkes en reduktion opnået ved optimering af antallet af slangetendere og samt den anbefalede ændring for så vidt angår indsatsledervagten, hvilket giver en samlet driftsbesparelse på ca , årligt. For at reduktionen i den årlige driftsudgift skal kunne opnås, samt etablering af en sikker kommunikation mellem samtlige enheder i Ny Tønder Kommunes redningsberedskab skal det nuværende radiosystem udbygges således, at det også dækker den nordlige del af kommunen. 29. juni

15 Denne udgift udgør ca kr. Andre investeringer. IT udstyr på brandstationerne. Udgift ca ,- IR kamera ved indsatslederen. Udgift ca ,- I bilag 3 og 4 uddybes forhold vedrørende økonomi. Personale. Ændringen af indsatsledervagten vil medfører afskedigelse af 4 deltidsindsatsledere hhv. 2 i Skærbæk og 2 i Nr. Rangstrup Kommune. Indsatslederne er orienteret mundtligt. Tidsplan og implementeringsplan: Fremgår af bilag 4 Bilag: Hovedrapport revideret den 12. juni 2006 ( ) Bilag 1.doc ( ) beslutningsreferat fra møde den 3. april 2006 Bilag 2.doc ( ) brev til Sammenlægningsudvalget om brandkøretøjers placering. Bilag 3.doc ( ) økonomi i forbindelse med forslaget til den fremtidige dimensionering. Bilag 4 - notat og indstilling om den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet i Ny Tønder Kommune. ( ) Indstilling: Beredskabsafdelingen indstiller at: Sammenlægningsudvalget godkender den reviderede plan af 12. juni 2006 (version 2.3) for Ny Tønder Kommunes risikobaserede dimensionering. At der meddeles anlægsbevilling på i alt , - til udbygning af ekst. radiosystem, udbygning og etablering af IT udstyr ved de frv. brandværn, samt indkøb af IR-kamera. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget godkender den reviderede plan af 12. juni 2006 (version 2.3) for Ny Tønder Kommunes risikobaserede dimensionering, og at der meddeles anlægsbevilling på i alt kr. til udbygning af eksisterende radiosystem. 29. juni

16 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

17 8. Udpegning af medlemmer til beredskabskommissionen. Journalnummer / JM SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen i Ny Tønder Kommune. Udpegningen bør finde sted hurtigst muligt af hensyn til den politiske behandling af bl.a. kontrakter med beredskabets entreprenører, herunder Falck, Frivillige brandværn og Beredskabsforbundet. Udarbejdelse af samlet Beredskabsplan for Ny Tønder Kommune betinger ligeledes, at Beredskabskommissionen nedsættes hurtigst muligt med henblik på afholdelse af det første møde i august Love og regler m.v.: Beredskabsloven. Den kommunale styrelseslov. Indenrigsministeriets Vejledning nr. 185 af 23. november Bilag: Notat om kommissionen.juni2006.doc ( ) Notat udarbejdet af Beredskabschef Lars Hviid. Vurdering: Beredskabsafdelingen vurderer en nedsættelse af Beredskabskommissionen højt af hensyn til nødvendigheden af at have et Beredskab, der kan virke fra Indstilling: Beredskabsafdelingen indstiller til Sammenlægningsudvalget, at træffe beslutning om antal medlemmer i Beredskabskommissionen. Beredskabsforvaltningen indstiller beredskabslovens minimums antal, 5 medlemmer i beredskabskommissionen (borgmester, politimester og mindst 3 valgte medlemmer), at udpege medlemmer til Ny Tønder Kommunes Beredskabskommission, at Sammenlægningsudvalget tager beslutning om, at frivillig repræsentation i beredskabskommissionen udpeges af Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum. Forvaltningen anbefaler, at Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum vælger 2 repræsentanter som observatører. Observatørerne indgår ikke som medlem i beredskabskommissionen, og at henlægge den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder opgaverne i beredskabslovens 34-37, samt koordinering af det civile beredskab, herunder udarbejdelse af den samlede beredskabsplan til beredskabskommissionen, og dermed til beredskabsafdelingen. 29. juni

18 Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Det indstilles, at antallet af medlemmer i Beredskabskommissionen fastsættes til 5 (borgmester, politimester og 3 medlemmer valgt af Sammenlægningsudvalget), at de 3 medlemmer, som Sammenlægningsudvalget skal vælge til Beredskabskommissionen, udpeges på Sammenlægningsudvalget møde, at Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum udpeger 2 repræsentanter som observatører i Beredskabskommissionen, og at henlægge den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder bl.a. opgaverne i beredskabslovens koordinering af det civile beredskab udarbejdelse af den samlede beredskabsplan til beredskabsforvaltningen. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. Som medlemmer blev udpeget: Udpeget af Venstre: Hans L. Hansen (V) Henning Schmidt ( C ) Udpeget af Socialdemokraterne Frede Jensen (A). Det blev oplyst, at Indsatsberedskabsforum har valgt 2 observatører til Beredskabskommissionen Leif Christiansen, Falck, Toftlund Paul-Erik Henriksen, Tønder Frivillige Brandværn. 29. juni

19 9. Høring vedr. budget 2007, Trafikselskabet for Syd- og Sønderjylland. Journalnummer Ø02 / LHH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark godkendte på sit møde den 11. maj 2006 at sende forslag til budget 2007 for det kommende regionale trafikselskab for Syd- og Sønderjylland i høring blandt de kommende kommuner i den jyske del af Region Syddanmark. Baggrunden er, at Region Syddanmark i 2006 har ansvaret for at forberede etableringen af de kommende trafikselskaber, herunder at tilvejebringe grundlaget for trafikselskabets budget for Som baggrund for Forberedelsesudvalgets beslutning havde den forberedende bestyrelse for det regionale trafikselskab for Syd- og Sønderjylland fremsendt et budgetforlag til Forberedelsesudvalget. Den forberedende bestyrelse behandlede budgettet på sit møde den 9. maj Bilag: Høringsbrev vedr. budget ( ) Budget med tilhørende kommentarer. ( ) Indstilling: Teknisk chef indstiller, at Underudvalg for Teknik og Miljø drøfter sagen. Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 06. juni 2006 Budgetoplæg taget til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. 29. juni

20 10. Ansøgning om kommunegaranti for Andelsboligforeningen Løjtnantsparken Journalnummer / SUTRNVA SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Intergruppen, Esbjerg har d. 4. maj 2006 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for realkreditlån optaget i Andelsboligforeningen Løjtnantparken, Tønder. Ansøgningen omfatter pantesikkerheden ud over 55% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse, svarende til 20% ved egenbetaling (andelsbevis) på 25%. Der er påbegyndt renovering af første etape af andelsboligforeningen, der vil indeholde 6 boliger på hver 93 m 2. Man ønsker at påbegynde etape 2 + 3, der hver består af 6 boliger på ca. 115 m 2. Man forventer at påbegynde etaperne hurtigst muligt efter, der er tegnet bindende salgsaftaler på samtlige den enkelte etapes boliger. Budgettet for etape er 9 mio. kr. for hver etape. Andelsbeviset ventes udbudt til 25% af anskaffelsessummen, svarende til kr pr. bolig. Kreditforeningslånet ventes at udgøre kr Der ansøges om kommunegaranti på kr for etape 2 og tilsvarende for etape 3. Love og regler m.v.: Kommunen kan jf. Almenboligloven, LBKG nr. 610 af 21/6-2005, 160 n give tilsagn om at yde garanti for realkreditlån til etablering af andelsboliger. Garantien dækker den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Jf. 160 o er det et vilkår for tilsagnet, at der senest i forbindelse med byggearbejdernes påbegyndelse eller i forbindelse med indgåelse af aftale om erhvervelse foreligger bindende købstilbud for mindst 75% af andelene. Bilag: Ansøgning om kommunegaranti for realkreditlån optaget i Andelsbolig-foreningen Løjtnantparken, Tønder ( ) Vurdering: En garanti vil skulle nedskrives, såfremt ejendommen vurderes til en lavere værdi end den forudsatte, og garantien nedskrives ligeledes i takt med terminsbetalingerne. En kommunegaranti medfører ikke umiddelbart nogen omkostning for kommunen, men såfremt byggeriet af en eller anden grund bliver nødlidende, har kommunen en økonomisk risiko på kr for både etape 2 + 3, eller den nedskrevne garantis størrelse. En kommunegaranti til dette projekt behøver ikke at danne præcedens for kommende byggerier. Det vil være afhængigt af hvert enkelt projekt, der søges kommunegaranti til. 29. juni

21 Der gøres særligt opmærksom på, at kommunen ikke fører tilsyn med ustøttede andelsboliger, hverken når de er under opførelse eller når de er gået i drift. Der skal i en garanti være et forbehold, således at garantien bortfalder, såfremt lånetypen ændres uden kommunens godkendelse. Indstilling: Sagen forelægges Byrådet til stillingtagen. En godkendelse forudsætter endelig godkendelse fra Sammenlægnings-udvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 14. juni 2006 Under forudsætning af Sammenlægningsudvalgets godkendelse anbefales, at der ydes kommunegaranti på den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse, når der foreligger bindende salgsaftaler på samtlige den enkelte etapes boliger. Sagen fremsendes til godkendelse i Sammenlægningsudvalget under forbehold af godkendelse fra Tønder Byråd i møde den 21. juni Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2006 Anbefales. Henning Schmidt kan ikke anbefale, at der ydes kommunegaranti. Byrådets beslutning den 21. juni 2006 Godkendt. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 29. juni 2006 Godkendt som indstillet. Henning Schmidt kan ikke anbefale, at der ydes kommunegaranti. 29. juni

22 29. juni 2006 i

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 01. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde 20.15 Fraværende: Kim P. Ringbæk med anmeldt forfald. Povl R. Thude

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 9. februar 2016 kl Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 9. februar 2016 kl Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 9. februar 2016 kl.16.00 Afbud: Niels Henriksen, Poul Erik Ibsen og Agnes Berg Indholdsfortegnelse: 1. Forslag til tilrettet budget for Lolland-Falster

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. december 2005

Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. december 2005 Mødedato: 06. december 2005 Mødelokale: Byrådssalen Starttidspunkt for møde 17.00 Sluttidspunkt for møde 17.20 Fraværende: Ingen Der er indkaldt til det konstituerende møde efter aftale med Rudi Jensen,

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke REFERAT Torsdag den 17. marts 2016 kl. 08.00 Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Dagsorden Side 1 af 13

Dagsorden Side 1 af 13 Dagsorden Side 1 af 13 Referat Byrådet Møde nr.: 2 Mødedato: Onsdag den 22-02-2006 Mødetidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen Medlemmer: Hans Henning Bjørnsen, Bent Raith, Jens Brogaard Jensen, Kristian Moberg,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. juni 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. juni 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 06. juni 2006 Mødested: Vester Gammelby Deponi, Nyhedevej 1, 6280 Højer Starttidspunkt for møde 12.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Alle mødt. Hans L. Hansen forlod mødet

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2006 KL. 16.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 16 Orientering om budget 2007 17 Produktionsskolen

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 13. august 2014 Aftale om etablering af

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 04-11-2008 Mødested: Solsikkevej 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Beredskabskommissionen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Referat af Beredskabskommissionens møde 10. juni 2016 Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen... 3 2. Ændringer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Mødedato: 01. november 2006 Mødelokale: Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Fraværende: Ingen 01. november 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Gensidig orientering

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder

Til: Teknik- og Miljøudvalget. 18. april Fra: Adm. dir. Hjalte Aaberg. Vedr.: Udvalgets møder )*++$+!! + Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Adm. dir. Hjalte Aaberg Udvalgets møder 18. april 2007 Teknik- og Miljøudvalget fik 1. udgave af dette notat i januar 2006 og 2. udgave i september

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere