Nøgletal og indikatorer 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal og indikatorer 2015"

Transkript

1 Nøgletal og indikatorer 2015

2 0. Nøgletal og indikatorer 2015 Indledning Sundhedsvæsenet skal levere mest mulig sundhed for pengene. Tilgangen er et flersidet fokus på kvalitet, sammenhæng og omkostningseffektivitet. Synlighed om resultater af indsatsen er en af de helt centrale drivkræfter for udviklingen. I økonomiaftalen for 2014 blev det aftalt, at der i de kommende år arbejdes for større synlighed om resultater. Med udgangspunkt i Triple Aim tankegangen, der blev introduceret i økonomiaftalen for 2014, blev der opstillet en række indikatorer for de overordnede målsætninger i sundhedsvæsenet. Indikatorerne er grupperet i 3 hovedgrupper, heraf navnet Triple Aim. Det er en vision og tankegang der sikrer at der opretholdes en balancegang mellem kliniske, patientoplevede og økonomiske mål i sundhedsvæsenet. De 3 hovedgrupper er: God folkesundhed Høj kvalitet for patienterne Lave sundhedsudgifter pr. borger Triple Aim skitseres i nedenstående figur. Høj kvalitet for patienterne God folkesundhedstilstand Lave sundhedsudgifter pr. borger God folkesundhed Høj kvalitet for patienterne Lave sundhedsudgifter pr. borger Livskvalitet Patienttilfredshed Sundhedsudgifter Forebyggelse Tilgængelighed Klinisk kvalitet Tværsektorielt samarbejde Effektiv udnyttelse af ressourcer I de følgende afsnit er der vist målinger af resultater, der vedrører folkesundhed, kvalitet for patienterne og sundhedsudgifter pr. borger. Der er indsamlet en række nøgletal, hvor det er muligt at sammenligne regionerne på de 3 dimensioner. Endvidere præsenteres en række supplerende nøgletal samt opfølgning på de kvalitetsmål der indgik i budget Det skal bemærkes, at der er enkelte nøgletal, hvor det endnu ikke har været muligt at få nye tal, det vil fremgå ved de relevante nøgletal. Nøgletallene vil blive søgt opdateret hurtigst muligt. Den nyeste version af nøgletal og indikatorer kan findes på Udarbejdet af Koncernøkonomi maj 2015 Nøgletal og indikatorer

3 Indholdsfortegnelse: 0. Nøgletal og indikatorer Indledning God folkesundhed...4 Figur 1-1: Middellevetid...5 Figur 1-2: Andel rygere...6 Figur 1-3: Andel med skadeligt alkoholforbrug...7 Figur 1-4: Andel overvægtige...8 Figur 1-5: Akutte genindlæggelser inden 30 dage...9 Figur 1-6: Akutte genindlæggelser efter operation...10 Figur 1-7: Færre forebyggelige genindlæggelser...11 Figur 1-8: Hospitalsdødelighed...12 Figur 1-9: Relativ overlevelsesrate for lungekræft...13 Figur 1-10: 1-års overlevelse for kræft Høj kvalitet for patienterne...16 Figur 2-1: Indtryk af indlæggelse og behandling Planlagt indlagte somatiske patienter Figur 2-2: Indtryk af indlæggelse og behandling Akut indlagte somatiske patienter Figur 2-3: Indtryk af forløb og behandling Ambulante somatiske patienter Figur 2-4: Samlet indtryk planlagt indlagte somatiske patienter...20 Figur 2-5: Samlet indtryk akut indlagte somatiske patienter...21 Figur 2-6: Samlet indtryk ambulante somatiske patienter...22 Figur 2-7: Samlet indtryk af ambulante besøg voksenpsykiatrien...23 Figur 2-8: Samlet indtryk af indlæggelse voksenpsykiatrien...24 Figur 2-9: Samlet indtryk af ambulante besøg børne- og ungdomspsykiatrien...25 Figur 2-10: Samlet indtryk af indlæggelse børne- og ungdomspsykiatrien Figur 2-11: Ventetid til operationer...27 Figur 2-12: Ventetid på akutmodtagelserne...28 Figur 2-13: Ventetid i Børne- og Ungdomspsykiatrien...29 Figur 2-14: Ventetid i voksenpsykiatrien...30 Figur 2-15: Ventetid jf. udredningsretten for Region Midtjylland...31 Figur 2-16: Gennemsnitligt antal dage patienten er indlagt...32 Figur 2-17: Rettidigt afsendte epikriser Lave udgifter pr. borger...34 Figur 3-1: Regionale sundhedsudgifter pr. borger...35 Figur 3-2: Regionale sundhedsudgifter pr. borger, alderskorrigeret...36 Figur 3-3: Produktivitet på sygehusene...37 Figur 3-4: Antal kontakter pr. patient...38 Figur 3-5: Sygefravær i regionerne...39 Figur 3-6: Ambulante besøg i somatikken...40 Figur 3-7: Udskrivninger i somatikken...41 Figur 3-8: Ambulante besøg i psykiatrien...42 Figur 3-9: Udskrivninger i psykiatrien Supplerende nøgletal...44 Figur 4-1: Befolkningsfremskrivning...45 Figur 4-2: Befolkningsfremskrivning, borgere på 60 år og derover...46 Figur 4-3: Bloktilskud på sundhedsområdet i forhold til indbyggertallet...47 Figur 4-4: Bloktilskudsindeks - Aldersbestemt...48 Figur 4-5: Bloktilskudsindeks - Socioøkonomisk...49 Figur 4-6: Budgetoverholdelse 2014 Sundhed inkl. medicintilskud Kvalitetsmål Figur 5-1: Afsendelse af udskrivningsbreve (epikriser)...53 Figur 5-2: Patientsikkert Sygehus og forebyggelige genindlæggelser...54 Nøgletal og indikatorer

4 Kræftpakker: Kræft i nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer (urologisk cancer) og lungecancer...55 Figur 5-3: Bestemte sygdomsområder...56 Somatikkens servicemål...57 Psykiatriens servicemål...58 Præhospitalets servicemål...59 Praksissektorens servicemål...60 Kontaktpersonordningen...61 I graferne er følgende farvekode benyttet: Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele Landet Mål for indikatorer Nøgletal og indikatorer

5 God folkesundhed 1. God folkesundhed -Livskvalitet -Forebyggelse -Klinisk kvalitet Nøgletal og indikatorer

6 God folkesundhed - Livskvalitet Figur 1-1: Middellevetid Forventet middellevetid år Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet : : : : : : : : : : : : : :2014 Kilde: Danmarks Statistik Definition: Middellevetiden for 0-årige angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve under den forudsætning, at de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Generel udvikling: Middellevetiden har i perioden været jævnt stigende med godt 3 måneder om året. I 2014 er den laveste forventede middellevetid i Region Sjælland på 79,9 år og den højeste i Region Midtjylland på 81,2 år. Region Midtjylland: Middellevetiden har i hele perioden ligget over samtlige andre regioner og er derudover med en stigning på 3,5 måneder om året, steget mere end landsgennemsnittet. Nøgletal og indikatorer

7 God folkesundhed - Livskvalitet Figur 1-2: Andel rygere Daglige rygere - procentdel af befolkningen % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Storrygere - procentdel af befolkningen % 8 6 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Kilde: (nationale og regionale sundhedsprofiler) Definition: Daglige rygere: Procentdel af befolkningen der selv angiver at de ryger dagligt. Storrygere: Procentdel af befolkningen der ryger 15 eller flere cigaretter om dagen. Generel udvikling: I samtlige regioner har der været et fald i antallet af daglige rygere samt storrygere. Det gennemsnitlige fald i daglige rygere er på godt 4 procentpoint, mens det gennemsnitlige fald i antallet af storrygere er omkring 2,8 procentpoint. Region Midtjylland: Faldet i antal daglige rygere ligger lidt under gennemsnittet med ca. 3,3 procentpoint og er det næstlaveste fald blandt regionerne. Faldet i antal storrygere ligger ligeledes lidt under gennemsnittet med 2,5 procentpoint. For både antal daglige rygere og antal storrygere gælder at Region Midtjylland både i 2010 og 2013 have den næstlaveste procentdel blandt regionerne. Nøgletal og indikatorer

8 God folkesundhed - Livskvalitet Figur 1-3: Andel med skadeligt alkoholforbrug Andel af befolkningen der har et alkoholforbrug der overskrider sundhedsstyrelsens højrisikogrænse % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Andel af befolkningen der har et alkoholforbrug der overskrider sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Kilde: (nationale og regionale sundhedsprofiler) Definition: Højrisikogrænse: Procentdel af befolkningen der selv angiver at have et alkoholforbrug der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisiko-anbefalinger. Dvs. 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd. Lavrisikogrænse: Procentdel af befolkningen der selv angiver at have et alkoholforbrug der overskrider Sundhedsstyrelsens lavrisiko-anbefalinger. Dvs. højst 7 genstande om ugen for kvinder og højst 14 genstande om ugen for mænd. Generel udvikling: I Samtlige regioner har der været et fald i antallet af borgere med både højog lavrisiko forbrug. Det gennemsnitlige fald er på godt 1,7 procentpoint for højrisiko forbrug og på 3,7 procentpoint for lavrisiko forbrug. Region Midtjylland: Har oplevet et fald på ca. 2,8 procentpoint for højrisiko forbrug hvilket er det næsthøjeste fald blandt regionerne. For lavrisiko forbrug er faldet i Region Midtjylland på 5,1 procentpoint hvilket er det højeste blandt regionerne. I 2013 havde Region Midtjylland den laveste andel af befolkningen med et højrisiko forbrug. Nøgletal og indikatorer

9 God folkesundhed - Livskvalitet Figur 1-4: Andel overvægtige Andel af befolkningen der er moderat eller svært overvægtige % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Andel af befolkningen der er svært overvægtige % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Kilde: (nationale og regionale sundhedsprofiler) Definition: Moderat eller svært overvægtige: Procentdel af befolkningen der, ud fra selvangivet højde og vægt, har et BMI på 25 eller derover. Generel udvikling: I samtlige regioner på nær Region Hovedstaden, har der været en stigning i andelen af borgere der er overvægtige. Og en næsten identisk stigning i andelen af borger der er svært overvægtige. Region Hovedstaden har som den eneste region haft et fald i andelen af overvægtige og svært overvægtige. Region Midtjylland: Har oplevet en stigning på 0,5 procentpoint i andelen af både overvægtige og svært overvægtige, stigningen er stort set identisk med stigningen på landsplan. Nøgletal og indikatorer

10 God folkesundhed - Forebyggelse Figur 1-5: Akutte genindlæggelser inden 30 dage i somatikken Akutte genindlæggelser 9 8,5 % 8 7,5 7 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet 6, Kilde: Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Definition: Andelen af patienter, der indlægges akut 30 dage eller mindre efter seneste udskrivning fra hospitalet, ud fra det samlede antal udskrivninger (undtaget patienter med kræft og skader). Ønsket er at opnå det lavest mulige antal genindlæggelser. Generel udvikling: I samtlige regioner, på nær Region Sjælland, er andelen af patienter der bliver genindlagt faldet over perioden. På landsplan har der over perioden været et fald på 0,6 procentpoint. Region Midtjylland: Har oplevet et fald på 1,2 procentpoint i perioden , hvilket er det næststørste fald blandt regionerne, hvilket har medført at regionen er gået fra at have det næsthøjeste niveau til at have det laveste niveau blandt regionerne, sammen med Region Nordjylland og Hovedstaden. Nøgletal og indikatorer

11 God folkesundhed - Forebyggelse Figur 1-6: Akutte genindlæggelser efter operation Genindlæggelser efter operation, fordelt på hospitaler i Region Midtjylland 7% 6% 5% 4% 3% jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Mål 2% 1% 0% AUH HE Midt HE Horsens HE Vest RH Randers Total Kilde: Kvartalsrapporten - Region Midtjylland pr. 30. september 2013 Definition: Andelen af opererede patienter, der genindlægges inden for 30 dage. Målet er et fald på 20 procent ved udgangen af 2014 i forhold til niveauet i Ønsket er at opnå det lavest mulige antal genindlæggelser efter operationer. Generel udvikling: Set over perioden er antallet af genindlæggelser efter operationer på regionsniveau faldet med 0,8 procentpoint. Alle hospitaler på nær RH Randers har haft stigninger i mindst en periode. Hospitalsenheden Horsens har som den eneste haft en stigning set over perioden. Målopfyldelse: Ingen hospitaler overholder målet ved udgangen af Hospitalsenheden Vest er tættest på målopfyldelse med en afvigelse på 0,3 procentpoint. Nøgletal og indikatorer

12 God folkesundhed - Forebyggelse Figur 1-7: Færre forebyggelige genindlæggelser i somatikken Forebyggelige indlæggelser, fordelt på hospitaler i Region Midtjylland 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 3. kvt kvt kvt Mål 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% AUH HE Midt HE Horsens HE Vest RH Randers Total Kilde: Kvartalsrapporten - Region Midtjylland Pr. 30. september 2013 Definition: Andelen af udskrevne patienter, der bliver genindlagt i tidsrummet mellem 4 timer og 30 dage efter udskrivelsestidspunktet - set i forhold til det samlede antal udskrivelser for patienter indenfor det somatiske område, som er fyldt 67 år og som udskrives fra hospitalet med en diagnose indenfor en af 13 udvalgte aktionsdiagnosegrupper. Aktionsdiagnosegrupperne er: hjerneblødning, dehydrering, forstoppelse, lungebetændelse, blærebetændelse, astma/bronkitis (KOL), hjertesvigt, gastroenteritis, brud (skulder, arm, hånd, ryg, hofte, ben, ankel), ernæringsmæssig anæmi (blodmangel), gigt, sociale og plejemæssige forhold samt tryksår. Målet er et fald på 20procent ved udgangen af 2013 i forhold til niveauet i Ønsket er at opnå det lavest mulige antal genindlæggelser. Generel udvikling: Overordnet set er antallet af forebyggelige genindlæggelser steget med 0,6 procentpoint i perioden. De enkelte sygehuse ligger fra et fald på 2,1 procentpoint til en stigning på 3,8 procentpoint. Målopfyldelse: På regionsplan mangler en reduktion på 3,5 procentpoint, Hospitalsenheden Horsens er tættest på målopfyldelse og mangler 0,4 procentpoint. Nøgletal og indikatorer

13 God folkesundhed Klinisk kvalitet Figur 1-8: Hospitalsdødelighed Hospitalsdødelighed Indeks 2013 = 100 for landsgennemsnittet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Kilde: Sundhed.dk Definition: Hospitalsdødeligheden viser udviklingen i dødelighed i procent fra et udgangspunkt på 100 procent i For de enkelte sygehuse udregnes på diagnoseniveau hvor mange der er døde i forhold til landsgennemsnittet i Ønsket er at opnå det lavest mulige niveau for Hospitalsdødelighed. Generel udvikling: I samtlige regioner har der været et fald i HSMR over perioden. På landsplan har der været et fald i HSMR på 7 procentpoint. Region Midtjylland: Har over perioden haft et fald på 8 procentpoint, hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Region Midtjylland har i hele perioden haft den næstlaveste hospitalsdødelighed blandt regionerne. Nøgletal og indikatorer

14 God folkesundhed Klinisk kvalitet Figur 1-9: Relativ overlevelsesrate for lungekræft 1-års overlevelse ved lungekræft 50,0% Andel, der overlever 1 år fra diagnosedato 47,5% 45,0% 42,5% 40,0% 37,5% Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet 35,0% Kilde: Årsrapporter for Dansk Lungecancer Register Definition: 1-års overlevelse for lungekræft, angiver andelen af patienter der stadig er i live 1 år efter de har fået diagnosen. Generel udvikling: Samtlige regioner har oplevet en stigning i 1-års overlevelsen for lungekræft. Stigningen ligger fra 3,6 procentpoint for Region Hovedstaden til 8,2 procentpoint for Region Sjælland. På landsplan har stigningen over perioden været på 5,8 procentpoint. Region Midtjylland: Har over perioden haft en stigning på 6,2 procentpoint, hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Region Midtjylland havde i 2008 den laveste 1-års overlevelse for lungekræft. Regionen har dog efter en stigning på 6,2 procentpoint fra 2009 til 2010 haft den næsthøjeste overlevelsesrate i 2010 og Efter et fald fra 2011 til 2012 har Region Midtjylland i 2012 den næstlaveste overlevelsesrate. Det har ikke været muligt at opdatere tallene i forhold til det materiale der blev præsenteret på regionsrådets budgetseminar 20. maj Nøgletal og indikatorer

15 God folkesundhed Klinisk kvalitet Figur 1-10: 1-års overlevelse for kræft 1-års overlevelse efter kræft, Andel der lever 1 år efter diagnosedato Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 62 Mænd Kvinder Kilde: Årsrapporter for Dansk Lungecancer Register Definition: 1-års overlevelse for kræft, angiver andelen af patienter der stadig er i live 1 år efter de har fået diagnosen. Generelt: Kvinder har større sandsynlighed for at være i live 1 år efter diagnosedato, undtaget i Region Nordjylland hvor sandsynligheden er den samme for mænd og kvinder. Region Midtjylland: Har sammen med Region Sjælland og Region Nordjylland den højeste 1-års overlevelse blandt mænd, og sammen med Region Syddanmark den næst højeste 1-års overlevelse blandt kvinder. Nøgletal og indikatorer

16 God folkesundhed Klinisk kvalitet Nøgletal og indikatorer

17 Høj kvalitet for patienterne 2. Høj kvalitet for patienterne -Patienttilfredshed -Tilgængelighed -Tværsektorielt samarbejde Nøgletal og indikatorer

18 Høj kvalitet for patienterne - Patienttilfredshed Figur 2-1: Indtryk af indlæggelse og behandling Planlagt indlagte somatiske patienter 2014 Andel planlagt indlagte patienter der i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med hhv. deres indlæggelse og behandling % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Indlæggelse Behandling Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 Definition: Baseret på den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) Tallene er udtryk for de patienter der har svaret i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad på spørgsmål om deres tilfredshed med hhv. indlæggelsen alt i alt og behandlingen af deres sygdom. Bemærk: Der kan ikke direkte sammenlignes med tidligere år i det LUP på flere punkter er ændret i forhold til tidlige år. Generelt: Landsgennemsnittet er for indlæggelsen 95 % og for behandlingen 97 %. Alle regioner ligger i intervallet 93 % - 98 % både for indlæggelse og behandling. Region Midtjylland: Har den højeste andel patienter der er tilfredse, i nogen til meget høj grad, blandt alle regionerne både i forhold til indlæggelse og behandling, med hhv. 97 % og 98 % af patienterne. Nøgletal og indikatorer

19 Høj kvalitet for patienterne - Patienttilfredshed Figur 2-2: Indtryk af indlæggelse og behandling Akut indlagte somatiske patienter 2014 Andel akut indlagte patienter der i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med hhv. deres indlæggelse og behandling % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Indlæggelse Behandling Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 Definition: Baseret på den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) Tallene er udtryk for de patienter der har svaret i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad på spørgsmål om deres tilfredshed med hhv. indlæggelsen alt i alt og behandlingen af deres sygdom. Bemærk: Der kan ikke direkte sammenlignes med tidligere år i det LUP på flere punkter er ændret i forhold til tidlige år. Generelt: Landsgennemsnittet er for indlæggelsen 91 % og for behandlingen 92 %. Alle regioner ligger i intervallet 90 % - 95 % både for indlæggelse og behandling, med undtagelse af Region Hovedstaden der for indlæggelser ligger på 87 %. Region Midtjylland: Har den højeste andel patienter der er tilfredse, i nogen til meget høj grad, blandt alle regionerne både i forhold til indlæggelse og behandling, med hhv. 92 % og 95 % af patienterne. Nøgletal og indikatorer

20 Høj kvalitet for patienterne - Patienttilfredshed Figur 2-3: Indtryk af forløb og behandling Ambulante somatiske patienter 2014 Andel ambulante patienter der i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med hhv. deres forløb og behandling 98, ,5 % 97 96, ,5 95 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet 94, ,5 Forløb Behandling Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 Definition: Baseret på den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) Tallene er udtryk for de patienter der har svaret i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad på spørgsmål om deres tilfredshed med hhv. forløbet alt i alt og behandlingen af deres sygdom. Bemærk: Der kan ikke direkte sammenlignes med tidligere år i det LUP på flere punkter er ændret i forhold til tidlige år. Generelt: Landsgennemsnittet er for både forløb og behandlingen 97 %. Alle regioner ligger i intervallet 95 % - 98 % både for forløb og behandling. Region Midtjylland: Har den højeste andel patienter der er tilfredse, i nogen til meget høj grad, blandt alle regionerne både i forhold til forløb og behandling, 98 % af patienterne. Nøgletal og indikatorer

21 Høj kvalitet for patienterne - Patienttilfredshed Figur 2-4: Samlet indtryk planlagt indlagte somatiske patienter LUP Planlagt indlagte somatiske patienter: Fordeling O, U og G Total antal "Over landsresultat" (O) Total antal "Gemmensnitslige" (G) Total antal "Under landsresultat" (U) Den mundtlige information under indlæggelse er forståelig O O O G U O 27. Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling O O O G U O 2. Ventetid fra patienterne skulle møde til de bliver henvist til en seng (kaldt ind) O O O O U U 11. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling O O O U U O 18. Patienternes behov for mad og drikke er dækket O O O O U U 20. Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket O O O O U U 7. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov O O O G U G 10. Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling O O G G U O 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand O O O G U G 23. Patienterne informeres før indlæggelse om, hvad der skal ske under indlæggelse G O G O U O 25. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under indlæggelse O O O G U G 26. Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under indlæggelse O O G G U O 29. Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning O O G G U O 30. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse O O G G U O 34. Patienterne er tilfredse med plejen O O O G U G 36. Patienterne er alt ialt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse O O O G U G 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand O O O U U G 22. Afdelingens lokaler er rene O O O G U U 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst O O G G U G 5. Personalet er venligt og imødekommende O O G G U G 6. Personalet har sat sig ind ipatienternes sygdomsforløb ved samtaler O O G G U G 8. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov O O G G U G 13. Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse O O G G U G 19. Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn O O G G U G 21. Patienternes behov for smertelindring er dækket O O G G U G 28. Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse O O G G U G 31. Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse O O G G U G 35. Patienterne er tilfredse med behandlingen O O G G U G 39. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt O O G G U G 17. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen G G G G G O 14. Patienterne oplever fejl O G G G U G 38. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg O G G G U G 16. Patienterne vurderer, fejlen forlænger indlæggelse eller fører til genindlæggelse G G G G G G 33. Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse G G G G G G 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid G G G G U G Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 Privathosp. Midtjylland Nordjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Definition: Baseret på den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser. O angiver at svaret på spørgsmålet ligger statisk sikkert (signifikant) over landsgennemsnittet. G angiver at svaret ikke afviger statistisk sikkert (signifikant) fra landsgennemsnittet og U angiver at svaret på spørgsmålet ligger statistisk sikkert (signifikant) under landsgennemsnittet. Generelt: Privathospitalerne samt Region Midtjylland og Nordjylland ligger i alle spørgsmål på eller over gennemsnittet, mens Region Syddanmark og Hovedstaden hovedsageligt ligger på gennemsnittet med lidt afvigelser til begge sider. Region Sjælland ligger hovedsageligt under gennemsnittet dog med få spørgsmål på gennemsnittet. Region Midtjylland: Svarene på 29 ud af 35 spørgsmål ligger statistisk sikkert (signifikant) over landsgennemsnittet mens de sidste 6 ikke afviger statistisk sikkert (signifikant) fra landsgennemsnittet. Nøgletal og indikatorer

22 Høj kvalitet for patienterne - Patienttilfredshed Figur 2-5: Samlet indtryk akut indlagte somatiske patienter LUP Akut indlagte somatiske patienter: Fordeling O, U og G Total antal "Over landsresultat" (O) Total antal "Gemmensnitslige" (G) Total antal "Under landsresultat" (U) Afdelingens lokaler er rene O O O O U 9. Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov O O O G U 22. Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket O O O G U 29. Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling O O O G U 7. Personalet er venligt og imødekommende O O O U U 8. Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov O O O U U 15. Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse O O O U U 20. Patienternes behov for mad og drikke er dækket O O O U U 23. Patienternes behov for smertelindring er dækket O O O U U 33. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse O O O U U 36. Patienterne oplever, at afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse O O O U U 37. Patienterne er tilfredse med plejen O O O U U 38. Patienterne er tilfredse med behandlingen O O O U U 39. Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse O O O U U 1. Ved ankomst tilses patienterne hurtigt af en sygeplejerske eller læge O G O G U 2. Ved ankomst informeres patienterne om, hvad der skal foregå i starten af indlæg. O G O G U 3. Ved ankomst tilbyder personalet at informere pårørende, hvis patienterne er alene G O O G U 4. Ved ankomst spørger personalet ind til patienternes medicinforbrug O G O G U 10. Patienterne oplever, at én/flere har ansvar for forløb fra ankomst til udskrivelse O O G G U 11. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand O O G G U 13. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling O O G U G 21. Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn O O G G U 28. Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under indlæggelse O O G G U 14. Patienterne har samtaler med personalet om håndtering af sygdom/tilstand O O G U U 26. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under indlæggelse O O G U U 27. Information fra forskelligt personale på afdelingen stemmer overens O O G U U 30. Patienterne informeres løbende om, hvad der skal foregå O O G U U 31. Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse O O G U U 32. Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning O O G U U 16. Patienterne oplever fejl O G G G U 25. Den mundtlige information under indlæggelse er forståelig O G G U G 12. Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling O G G U U 34. Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse O G G U U 18. Patienterne vurderer, fejlen forlænger indlæggelse eller fører til genindlæggelse G G G G G 19. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen G G G G G Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 Midtjylland Nordjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Definition: Baseret på den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser. O angiver at svaret på spørgsmålet ligger statisk sikkert (signifikant) over landsgennemsnittet. G angiver at svaret ikke afviger statistisk sikkert (signifikant) fra landsgennemsnittet og U angiver at svaret på spørgsmålet ligger statistisk sikkert (signifikant) under landsgennemsnittet. Generelt: Region Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark ligger i alle spørgsmål på eller over gennemsnittet, mens Region Sjælland og Hovedstaden hovedsageligt ligger under gennemsnittet med lidt afvigelser. Region Midtjylland: Svarene på 32 ud af 35 spørgsmål ligger statistisk sikkert (signifikant) over landsgennemsnittet mens de sidste 3 ikke afviger statistisk sikkert (signifikant) fra landsgennemsnittet. Nøgletal og indikatorer

23 Høj kvalitet for patienterne - Patienttilfredshed Figur 2-6: Samlet indtryk ambulante somatiske patienter LUP 2014 Ambulante somatiske patienter: Fordeling O, U og G Total antal "Over landsresultat" (O) Total antal "Gemmensnitslige" (G) Total antal "Under landsresultat" (U) Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind O O O O O U 23. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) O O O O O U 7. Personalet har tid til patienterne O O O O G U 24. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov O O O O G U 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov O O O O G U 5. Personalet er venligt og imødekommende O O O O U U 6. Personalet har sat sig ind ipatienternes sygdomsforløb ved besøget O O O O U U 10. Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling O O O O U U 29. Patienterne er alt ialt tilfredse med besøgets forløb O O O O U U 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst O O O G G U 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg O O O U G G 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg O O O G G U 19. Patienterne oplever fejl G O O O G U 22. Ambulatoriets lokaler er rene O O O G G U 26. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) O O O G G U 32. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt O O G O G U 8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person O O O G U U 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/ tilstand O O O G U U 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand O O O G U U 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg O O O G U U 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg O O O G U U 27. Patienterne er tilfredse med plejen O O O G U U 28. Patienterne er tilfredse med behandlingen O O O G U U 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig O O G G U G 31. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg O G O G G U 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid O G G G U G 11. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling G G O U G G 21. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen G G G G G G Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Privathosp. Midtjylland Nordjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Definition: Baseret på den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser. O angiver at svaret på spørgsmålet ligger statisk sikkert (signifikant) over landsgennemsnittet. G angiver at svaret ikke afviger statistisk sikkert (signifikant) fra landsgennemsnittet og U angiver at svaret på spørgsmålet ligger statistisk sikkert (signifikant) under landsgennemsnittet. Generelt: Privathospitalerne samt Region Midtjylland og Nordjylland ligger i alle spørgsmål på eller over gennemsnittet, mens Region Syddanmark hovedsageligt ligger på gennemsnittet med få under gennemsnittet og en del over. Region Sjælland ligger generelt på eller under gennemsnittet og Hovedstaden ligger hovedsageligt under gennemsnittet dog med få spørgsmål på gennemsnittet. Region Midtjylland: Svarene på 24 ud af 28 spørgsmål ligger statistisk sikkert (signifikant) over landsgennemsnittet mens de sidste 4 ikke afviger statistisk sikkert (signifikant) fra landsgennemsnittet. Nøgletal og indikatorer

24 Høj kvalitet for patienterne - Patienttilfredshed Figur 2-7: Samlet indtryk af ambulante besøg voksenpsykiatrien Ambulante voksne i psykiatrien - Andel med positiv samlet tilfredshed % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Definition: Baseret på den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien. Tallene er udtryk for de patienter der har angivet en positiv opfattelse af det samlede forløb. Generel udvikling: Alle regioner har i perioden haft mellem 94 og 97 procent tilfredse patienter i den ambulante voksenpsykiatri. I 2014 er der på landsplan 96 procent der er tilfredse. Region Midtjylland: Ligger stabilt på 96 procent, hvilket er det samme som landsgennemsnittet i 2014, men højere end landsgennemsnittet i Kun Region Syddanmark har en højere tilfredshed med 97 procent i Nøgletal og indikatorer

25 Høj kvalitet for patienterne - Patienttilfredshed Figur 2-8: Samlet indtryk af indlæggelse voksenpsykiatrien Indlagte voksne i psykiatrien - Andel med positiv samlet tilfredshed % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Definition: Baseret på den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien. Tallene er udtryk for de patienter der har angivet en positiv opfattelse af det samlede forløb. Generel udvikling: Regionerne ligger alle inden for procent over hele perioden og procent i Landsgennemsnittet er i 2014 er 90 procent. Region Midtjylland: Er i 2014 steget til 89 fra 86 procent i Region Midtjylland ligger dermed lige under landsgennemsnittet. Nøgletal og indikatorer

26 Høj kvalitet for patienterne - Patienttilfredshed Figur 2-9: Samlet indtryk af ambulante besøg børne- og ungdomspsykiatrien. Ambulante patienter i børne- og ungdoms psykiatrien samt deres forældre - Andel med positiv samlet tilfredshed i 2013 og Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 2013 Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 2013 Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 2013 Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 2013 Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 2013 Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 80 % Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Definition: Baseret på den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien. Tallene er udtryk for de patienter der har angivet en positiv opfattelse af det samlede forløb. Generel udvikling: i 2014 angiver både patienter og forældre mellem 90 og 97 procent af tilfældene at være tilfredse med besøget. På landsplan er 93 procent af patienterne og 95 procent af forældrene tilfredse. Region Midtjylland: Har 94 procent tilfredse blandt både patienter og forældre, hvilket er hhv. lige over og lige under landsgennemsnittet. Nøgletal og indikatorer

27 Høj kvalitet for patienterne - Patienttilfredshed Figur 2-10: Samlet indtryk af indlæggelse børne- og ungdomspsykiatrien. Indlagte patienter i børne- og ungdoms psykiatrien samt deres forældre - Andel med positiv samlet tilfredshed i 2013 og % Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 2013 Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 2013 Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 2013 Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 2013 Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre 2013 Patienter 2014 Patienter 2013 Forældre 2014 Forældre Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien Definition: Baseret på den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien. Tallene er udtryk for de patienter der har angivet en positiv opfattelse af det samlede forløb. Generel udvikling: Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien har generelt en lavere tilfredshed end de øvrige grupper i psykiatrien. Der er dog sket en stor fremgang i tilfredsheden blandt både patienter og forældre i næsten alle regioner. Dette tydeliggøres også af at landsgennemsnittet er steget fra 71 til 80 procent tilfredse blandt patienter og fra 78 til 94 procent tilfredse blandt forældre. Region Midtjylland: Region Midtjylland har oplevet stor fremgang blandt både patienter hvor der er en stigning fra 14 procentpoint fra 73 til 87 og forældre hvor der er en stigning på 11 procent point fra 89 til 100 procent. Region Midtjylland ligger dermed væsentligt over landsgennemsnittet med 7 procentpoint blandt patienter og 6 procentpoint blandt forældre. Nøgletal og indikatorer

28 Høj kvalitet for patienterne - Tilgængelighed Figur 2-11: Ventetid til operationer Erfaret ventetid til operation Dage Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Kilde: Danske Regioner Definition: Gennemsnitlig ventetid på planlagte operationer i dage. Generel udvikling: Set over hele perioden har alle regioner på nær Nordjylland oplevet at fald i ventetiden til operationer på mellem 8 og 14 dage. På landsplan er ventetiden faldet med 8 dage over perioden. Region Midtjylland: Havde i den længste ventetid på operationer. I 2009 toppede ventetiden på 73 dage. Siden 2009 er ventetiden reduceret med 23 dage og ligger i 2012 og 2013 på 50 dage, hvilket er det næstlaveste blandt alle regionerne. Særligt: Strejken i sundhedssektoren i 2008 medførte en kraftig stigning i ventetiderne fra 2008 til Nøgletal og indikatorer

29 Høj kvalitet for patienterne - Tilgængelighed Figur 2-12: Ventetid på akutmodtagelserne i somatikken Ventetid på akutmodtagelserne Minutter Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Kilde: Danske Regioner Definition: Gennemsnitlig ventetid på akutmodtagelserne i minutter. Generel udvikling: Alle regioner har samlet set over perioden opnået et fald. Region Hovedstaden og Midtjylland har opnået de største fald med hhv. 28 og 24 minutter, mens de øvrige regioner har opnået fald på mellem 2 og 11 minutter. Region Midtjylland: Har i perioden oplevet et fald i ventetiden på 24 minutter, hvilket er det næststørste fald blandt regionerne. Dermed er Region Midtjylland den region der har den næstkorteste ventetid på akutmodtagelserne, med en gennemsnitlig ventetid på 25 minutter. Særligt: Region Nordjylland har af IT-tekniske grunde ikke kunnet opgøre ventetider før 1. juli I andet halvår 2013 havde Region Nordjylland en gennemsnitlig ventetid på 60 minutter hvilket faldt til 49 minutter i Nøgletal og indikatorer

30 Høj kvalitet for patienterne - Tilgængelighed Figur 2-13: Ventetid i Børne- og Ungdomspsykiatrien Ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien Dage Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Kilde: Statens Serum Institut Definition: Gennemsnitlig ventetid som patienterne har haft fra første henvisning til første kontakt. Generel udvikling: Set over hele perioden og alle regionerne er der en forskel på op til 100 dage i ventetiden. På landsplan er ventetiden faldet med 26 dage i perioden. Alle regioner på nær Region Nordjylland har haft et fald i ventetiden. Region Midtjylland: Havde i 2011 den længste ventetid på 120 dage. Siden 2011 er ventetiden reduceret med 73 dage så den i 2013 var på 47 dage hvilket imidlertid stadig er det næsthøjeste sammen med Region Hovedstaden. Nøgletal og indikatorer

31 Høj kvalitet for patienterne - Tilgængelighed Figur 2-14: Ventetid i voksenpsykiatrien Ventetid i voksenpsykiatrien Dage Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet Kilde: Statens Serum Institut Definition: Gennemsnitlig ventetid som patienterne har haft fra første henvisning til første kontakt. Generel udvikling: Set over hele perioden er ventetiden steget i alle regionerne på nær Region Nordjylland. På landsplan er ventetiden steget med 10 dage i perioden. Region Midtjylland: Har haft den største stigning i ventetiden på 16 dage og er dermed den region med den næstlængste ventetid. Ventetiden er dog reduceret med 3 dage fra 2012 til Nøgletal og indikatorer

32 Høj kvalitet for patienterne - Tilgængelighed Figur 2-15: Ventetid jf. udredningsretten for Region Midtjylland i somatikken Beskrivelse af mål 1. kvartal 2015 Målsætning Andel patienter, hvor tiden fra henvisning til udredning afsluttet er overholdt 63,8 procent Minimum 90 procent Andel patienter, hvor tiden fra henvisning til udredningsplan udarbejdet er overholdt Andel patienter, hvor tiden fra henvisning til enten udredning afsluttet eller udredningsplan er overholdt Kilde: InfoRM 9. maj ,8 procent 86,2 procent 100 procent 100 procent Definition: Fra 1. september 2013 har nyhenviste patienter ret til at blive udredt indenfor en måned fra den dag, de er henvist til et hospital. Efter endt udredning har Alvorligt syge ret til behandling inden for 1 måned, mens mindre alvorligt syge højst skal vente 2 måneder. Generel udvikling: Andelen af patienter hvor tiden fra henvisning til der er udarbejdet en udredningsplan er med 91,8 procent tættest på målopfyldelse. Andelen af patienter hvor tiden fra henvisning til udredning er overholdt er med 63,8 procent længst fra målopfyldelse, Målopfyldelse: Målene er endnu ikke opfyldt for udredningsretten. Det har ikke været muligt at få data for behandlingsretten på nuværende tidspunkt. Nøgletal og indikatorer

33 Høj kvalitet for patienterne - Tilgængelighed Figur 2-16: Gennemsnitligt antal dage patienten er indlagt i somatikken Gennemsnitligt antal indlæggelsesdage 4,4 4,2 Dage 4,0 3,8 3,6 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet 3,4 3,2 3, Kilde: Takstsystem 2013 Definition: Gennemsnitlig indlæggelsestid i dage. Generel udvikling: Alle regionerne har oplevet et fald i det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage. På landsplan har der over perioden været et fald på 0,43 dage. Region Midtjylland: Har i perioden oplevet et fald i ventetiden på 0,24 dage hvilket er lavere end faldet på landsplan. Region Midtjylland har indtil 2013 været den region der havde det laveste gennemsnitlige antal indlæggelsesdage. I 2014 er det dog Region Sjælland der har det laveste antal indlæggelsesdage, mens Region Midtjylland har, trods et pænt fald fra 2013 til 2014, det næstlaveste antal. Dette skyldes et særligt stort fald i antallet af indlæggelsesdage i Region Sjælland. Nøgletal og indikatorer

34 Høj kvalitet for patienterne Tværsektorielt samarbejde Figur 2-17: Rettidigt afsendte epikriser Rettidigt afsendte epikriser august - oktober 2013 Mål % Procent Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Kilde: Den nationale bestyrelse for sundheds-it Definition: Andelen af epikriser der er fremsendt rettidigt, dvs. senest 3 dage efter udskrivelsen. Generel udvikling: Ingen regioner har nået målet om at 95 procent af epikriserne skal afsendes rettidigt. Regionerne ligger alle indenfor intervallet procent. Region Midtjylland: Har i perioden afsendt 84 procent af epikriserne rettidigt hvilket er 11 procentpoint under målsætningen og det næsthøjeste niveau blandt regionerne. Det har ikke været muligt at opdatere tallene i forhold til det materiale der blev præsenteret på regionsrådets budgetseminar 20. maj For Region Midtjylland se. Figur 5-1 s. 53 Nøgletal og indikatorer

35 Lave udgifter pr. borger 3. Lave udgifter pr. borger -Sundhedsudgifter -Effektiv udnyttelse af ressourcer Nøgletal og indikatorer

36 Lave udgifter pr. borger - Sundhedsudgifter Figur 3-1: Regionale sundhedsudgifter pr. borger Sundhedsudgifter pr. borger kr Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Regionerne i alt Kilde: Danmarks Statistik og Danske Regioner Definition: Opgavekorrigerede sundhedsudgifter delt med folketallet for de enkelte regioner pr. 1/1 Generel udvikling: For alle regioner har der været en stigning over perioden. På landsplan har stigningen været på 611 kr. Region Syddanmark har i perioden haft en stigning på 1542 kr. hvilket er næsten dobbelt så meget som den Region Sjælland der har den næsthøjeste stigning med 858 kr. Region Midtjylland: Ligger over hele perioden ca kr. under landsgennemsnittet og fra 2011 og frem er det den eneste region der ligger under landsgennemsnittet. I 2014 ligger Region Midtjyllands udgifter pr. borger med kr. pr. borger, godt 1100 kr. under den region der har det næstlaveste niveau. Nøgletal og indikatorer

37 Lave udgifter pr. borger - Sundhedsudgifter Figur 3-2: Regionale sundhedsudgifter pr. borger, alderskorrigeret Udgifter pr. borger, alderskorrigeret Kr Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Regionerne i alt Kilde: Danmarks Statistik og Danske Regioner Definition: Opgavekorrigerede sundhedsudgifter delt med folketallet for de enkelte regioner pr. 1/1. Tallene er derefter korrigeret efter det alders indeks der benyttes i fordelingen af bloktilskud. Sundhedsudgift pr. borger 100 Alderskorrigerede sundhedsudgift pr. borger Aldersindeks fra økonomiaftalen Generel udvikling: Region Midtjylland og Hovedstaden har indeks der ligger under 100, mens de øvrige regioners indeks ligger over 100. Det fremgår da også at Region Midtjylland og Hovedstaden rykker op mens de øvrige regioner rykker ned i grafen i forhold til Figur 3-1. Generelt set medfører dette en ensartning af udgifterne med undtagelse af Region Hovedstaden der i forvejen lå i den øverste del og dermed rykker over de øvrige regioner. Region Midtjylland: Med alderskorrektionen kommer Region Midtjyllands udgiftsniveau tættere på de øvrige regioners. Udgiftsniveauet er dog stadig over størstedelen af perioden den laveste blandt regionerne og i 2014 er udgifterne 391 kr. lavere end den region der har det næstlaveste niveau. Det bemærkes at en væsentlig forklaring på sundhedsudgifter pr. borger korrigeret for alder kan være regionale forskelle i de bagvedliggende socioøkonomiske vilkår. I bloktilskuddet reguleres netop for en række socioøkonomiske forhold. Betydningen af denne regulering behandles i Figur 4-5. Nøgletal og indikatorer

38 Lave udgifter pr. borger Effektiv udnyttelse af ressourcer Figur 3-3: Produktivitet på sygehusene Produktivitetsudvikling ,0 8,0 6,0 % 4,0 2,0 0,0-2, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele landet -4,0-6,0-8,0 Kilde: Finansministeriet og Danske Regioner Definition: Produktivitet opgjort som omkostningseffektivitet, dvs. forholdet mellem produktionsværdi og driftsudgifter på det somatiske sygehusområde. Generel udvikling: Når der fokuseres på perioden efter strejken i 2008 har der på landsplan været en gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst på 3,9 procent, hvilket samlet giver en produktivitetsstigning på ca. 21,2 procent fra 2008 til Dette er en produktivitetsvækst der er markant højere end produktivitetsvæksten i økonomien som helhed. Danmarks statistik offentliggør arbejdsproduktiviteten i hele økonomien, både offentlig og privat. I perioden har denne til sammenligning været på godt 0,4 procent pr. år altså godt en tiendedel af produktivitetsvæksten på sygehusene. Region Midtjylland: Har haft en gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst på ca. 2,8 procent, hvilket er 1,1 procentpoint under landsgennemsnittet og den næstlaveste blandt alle regionerne. Særligt: Strejken i sundhedssektoren i 2008 er årsagen til det markante produktivitetsfald i perioden Nøgletal og indikatorer

39 Lave udgifter pr. borger Effektiv udnyttelse af ressourcer Figur 3-4: Antal kontakter pr. patient Antal kontakter pr. patient ,60 4,40 Antal kontakter 4,20 4,00 3,80 Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet 3,60 3, Kilde: Takstsystem 2013 Definition: Antallet af kontakter pr. patient (individuelle CPR nr.) i årene 2011 til 2013 Generel udvikling: Der har over perioden været en stigning i antallet af kontakter for alle regionerne på mellem 0,11 og 0,31 kontakter pr. patient. På landsplan har stigningen været på 0,21 kontakter pr. patient. Region Midtjylland: I perioden har Region Midtjylland haft en stigning på 0,11 kontakter pr. patient, hvilket er den laveste stigning blandt regionerne. Region Midtjylland er den region der ligger tættest på landsgennemsnittet. Det har ikke været muligt at opdatere tallene i forhold til det materiale der blev præsenteret på regionsrådets budgetseminar 20. maj Nøgletal og indikatorer

Nøgletal og indikatorer 2016

Nøgletal og indikatorer 2016 Nøgletal og indikatorer 2016 0. Nøgletal og indikatorer 2016 Indledning Sundhedsvæsenet skal levere mest mulig sundhed for pengene. Tilgangen er et flersidet fokus på kvalitet, sammenhæng og omkostningseffektivitet.

Læs mere

Nøgletal og indikatorer 2014

Nøgletal og indikatorer 2014 Nøgletal og indikatorer 2014 0. Nøgletal og indikatorer 2014 Indledning Sundhedsvæsenet skal levere mest mulig sundhed for pengene. Tilgangen er et flersidet fokus på kvalitet, sammenhæng og omkostningseffektivitet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Audit på forebyggelige genindlæggelser

Audit på forebyggelige genindlæggelser Audit på forebyggelige genindlæggelser Diagnostisk Center, marts 2015 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Definition: En akut indlæggelse som sker inden for 30 dage efter udskrivning og ikke som følge af

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Planlagt ambulante patienters oplevelser: Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (262) 4,30 Ventetid - spørgsmål 2 (257) 4,00 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Planlagt indlagte patienters oplevelser: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers Planlagt indlagte patienters oplevelser: ynækologisk-obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (20) 4,28 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (20) Patientinvolvering

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (193) 4,54 Ventetid - spørgsmål 2 (191) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Sundhedsoverblik. pr. 31. august Kvalitetsmål. Region Midtjylland

Sundhedsoverblik. pr. 31. august Kvalitetsmål. Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitetsmål Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Sundhedsområdets kvalitetsmål... 3 1.1 Patientsikkerhed og forebyggelige

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Akut indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (1062) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (1047) 3,97 4,07 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Kvalitet og servicemål Region Midtjylland

Kvalitet og servicemål Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Sundhedsområdets kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål vedrørende Patientsikkert Sygehus og forebyggelige genindlæggelser...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: OH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 37.521 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Dagkirurgi Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dialyse-afsnittet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 29. august 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skade-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på V08 Karkirurgisk Sengeafsnit - RHV Karkirurgisk Sengeafdeling Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 19. december 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere