Der skal to til at danse tango. Mere end tre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der skal to til at danse tango. Mere end tre"

Transkript

1 1 Indledning Der skal to til at danse tango. Mere end tre årtiers arbejderhistorisk forskning har resulteret i en væsentlig forøgelse af vores viden om arbejderbevægelsens organisationer og frontskikkelser, om arbejderkultur og om arbejderbevægelsens resultater. I en dansk sammenhæng har tidsskriftet Arbejderhistorie og udgiveren Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie været et omdrejningspunkt for denne forskning. I dette regi er der også blevet forsket i, hvordan arbejderen har oplevet at arbejde. Det er sket ud fra forskellige sociologiske, politiske og kulturelle forskningspositioner. Denne forskning har kastet lys over en lang række hvide pletter på det historiske landkort og har på afgørende vis præget den dominerende historiske fortælling om det moderne Danmark som et produkt af netop arbejderbevægelsens indsats. Det er en forskning af historie-faglig betydning og som også har haft en emancipatorisk betydning. At have historien på sin side giver selvtillid. Fælles for megen af den arbejderhistoriske forskning er imidlertid, at den kun i meget begrænset omfang har inddraget arbejdsgiversiden i sin analyse. Arbejdsgiveren kapitalisten, udbytteren, entreprenøren bliver ofte betragtet som noget statisk. Ofte bestemt som negationen af arbejderne og deres bevægelses mål og strategier. Som en slags kontekst hovedaktøren arbejderen, den udbyttede, lønmodtageren handler i forhold til. For så vidt der skete forandringer var de ofte strukturelt bestemte. Også her findes et udvalg af mere eller mindre teoretiske forklaringer om kapitalismens iboende krisetendens, profitratens tendens til fald, kapitalismens ekspansive karakter eller stadige specialisering. Derimod har den arbejderhistoriske forskning ikke i særlig høj grad inddraget arbejdsgiveren som politisk aktør. En aktør med mål og midler som forandrer sig over tid. Og ikke mindst forandrer sig i mødet med arbejderbevægelsens. Det gælder hvad enten det drejer som om de overordnede politiske strategier, ledelses- og management strategier eller den enkel- ARBEJDS- GIVERENS BLIK

2 2 ARBEJDERHISTORIE NR te virksomheds motiver og midler. Der findes en veritabel forskningsindustri om ledelsesstrategier, virksomhedsorganisationer eller produktionsmetoder. Men den er meget anvendelsesorienteret og ofte uden historiske perspektiver. Der findes også en tradition for økonomisk historisk forskning, men den har i Danmark været meget kvantitativ orienteret. Der skal to til at danse tango. Historien om lønarbejdets udvikling og arbejderen er uløseligt knyttet til historien om arbejdsgiveren. Man kan godt skrive de to parters historie separat. Arbejderhistorien og virksomhedshistorien lever og lever fint som to ret adskilte forskningstraditioner. Men der er fra vores side ikke tvivl om, at krydsfeltet mellem de to historier også er vigtigt. Inddragelsen af arbejdsgiversiden rejser nye spørgsmål og kaster nyt lys over arbejderhistorien. Det har vi i dette temanummer forsøgt at vise med en række historisk orienterede studier. Artiklerne griber emnet meget forskelligt an. Undersøger lige fra den overordnede politiske strategi til det nære, den enkelte virksomhed. Fælles er at de via et studie af arbejdsgiversiden kommer med væsentlige bidrag til arbejderhistorien. Den svenske historiker Carl-Axel Nilsson undersøger i sin artikel, Från Septemberforliget 1899 till Saltsjöbadsavtalet 1938, de danske arbejdsgiveres organisering og politiske strategier med et nordisk udblik. Arbejdsgiverne organiserede sig som en reaktion på arbejdernes organisering i sidste del af det 19. århundrede. Arbejdsgiverorganisationerne havde derfor i første omgang et defensivt sigte, at holde den socialistiske arbejderbevægelse (og staten) tilbage og forsvare retten til selv at afgøre reglerne på arbejdspladsen. Med forskellige udgangspunkter og i forskelligt tempo måtte arbejdsgiverne i de nordiske lande dog erkende, at arbejderbevægelsen og den interventionistiske stat var kommet for at blive. Erkendelsen skete tidligst i Danmark blandt andet på grund af den tidligere industrialisering, men også fordi den danske arbejderbevægelse var mindre radikal. I artiklen illustreres dette ved Michael Lyngsies besøg i Finland Den finske arbejdsgiverforening var noget tøvende overfor at modtage denne danske socialist, men blev beroliget af deres danske kolleger i DA: Lyngsie var slet ikke så farlig som han lød. Han var faktisk en ganske fornuftig fyr. Nilsson behandler i sin artikel perioden fra det danske Septemberforlig i 1899 frem til det svenske modstykke, Saltsjöbad-avtalet i Den periode hvor den danske (nordiske) arbejdsmarkedsmodel blev grundlagt. En model som er blevet internationalt berømmet for sin effektivitet og samarbejdstradition, og som har været en integreret del af den danske (nordiske) velfærdsstats udvikling. Spørgsmålet er dog, hvor længe denne model vil kunne klare sig? Den finske historiker Pauli Kettunen har fx peget på, at modellen forudsætter eksistensen af nationalt organiserede forhandlingsparter, men at arbejdsgiverne i stigende grad orienterer sig imod EU eller det globale marked. 1 Hvad vil der ske, når der ikke længere er nogen at danse tango med? Et svar kan være, at så må arbejderbevægelsen finde et nyt sted at danse. Man kan enten søge opad på overnationalt niveau eller nedad på virksomhedsniveau. Man kan ane tendenser i begge retninger. Men også her findes der en forhistorie, som kan skabe en bedre forståelse af vores samtid. Niels Jul Nielsen tager udgangspunkt i en konkret virksomhed, Brede Klædefabrik. Jul Nielsen diskuterer i sin artikel, Arbejdere og ledelse på Brede Klædefabrik , den paternalisme, som Brede Klædefabrik i nogen grad fremstår som prototypen på. Omsorgen for arbejderen fra vugge til grav. Paternalismen fremstilles ofte som et før-moderne fænomen, som et levn fra et feudalt, laugssystem, som tiden ubønhørligt gik imod. Jul Nielsen afviser i sin artikel denne tolkning og viser, at paternalismen bedre forstås som en historisk specifik arbejdsgiverstrategi. Den voksende interesse for arbejderens ve og vel kan også anskues som et rationelt svar på fx arbejdernes organisering (den socialistiske trussel) med en social indstillet og liberal ledelse kan det endda blive en offensiv og forebyggende strategi. Jul Nielsen viser hvordan denne paternalistiske strategi stadig gjorde sig

3 INDLEDNING 3 gældende langt oppe i det 20. århundrede og trækker undervejs i artiklen perspektiver ud til andre arbejdspladser og andre lande. Keld Dalsgaards Larsens artikel, Vi havde selv fat i den lange ende, behandler udfra lokale eksempler den danske papirindustri i hele dens historie fra 1880erne til i dag. Det bliver på en måde Danmarkshistorie i et lokalt, arbejdspladsperspektiv. Dalsgaard viser, hvordan papirarbejdet har udviklet sig fra et dårligt betalt, ufaglært arbejde til et stadig mere specialiseret job med voksende krav (og løn) til følge. Aktørerne i denne proces var både arbejdsgivere og arbejdere, og det er centralt at ingen af parterne blev uforandrede af processen. Dalsgaard betoner således arbejdernes dobbelte loyalitet til både arbejdspladsen og arbejderbevægelsen (arbejderklassen) at den ansatte har været vant til at se tingene fra to sider. En dobbelthed som de arbejderhistoriske forskere ikke i samme grad har været opmærksomme på. Historien om dansk papirindustri illustrerer, hvordan arbejdets indhold og form har ændret sig væsentligt over tid. Et væsentligt aspekt af denne ændring er videnskabeliggørelsen af produktions- og ledelsesstrategier. Her skete især i det 20. århundredes første del en mental revolution, hvor der med hjælp fra nye socialvidenskaber, ikke mindst psykologien, blev sat nye temaer på dagsordenen. Søren Toft Hansen undersøger i sin artikel, Arbejdslede som udfordring til arbejdsledelsen arbejdspsykologiens og human factor scientific managements tidlige historie i Danmark Hvordan forløb debatten om arbejdsglæde og arbejdstilfredshed, og hvilke løsningsmodeller anså arbejdsmarkedets parter, de politiske partier og fagfolkene for passende? Hvordan institutionaliserede arbejdspsykologien og human factor scientific management sig i Danmark i den første halvdel af det 20. århundrede? Centralt i den historie som Toft Hansen fortæller er diskussionen om at involvere arbejderne i virksomheden og herunder ikke mindst diskussionerne om de såkaldte bedriftsråd. Det var en debat som især blussede op når der var uro på arbejdsmarkedet eller mangel på arbejdskraft. Der var enighed om værdien i at fremme arbejdsglæden (eller i hvert fald mindske arbejdsleden), men mindre enighed om hvordan. Arbejderbevægelsen ønskede institutionelle løsninger som indeholdt et socialistisk perspektiv, men arbejdsgiverne foretrak mere individuelt orienterede (og produktionsorienterede) løsninger. Psykologiseringen og videnskabeliggørelsen trak mest i den sidste retning. Denne videnskabelige organisering af arbejdet er på den ene side en forudsætning for vores velstand i dag, men har på den anden side et odiøst skær af udspekuleret udbytning over sig. Rationalitet og moral kan nogen gange støde sammen. En af forklaringerne på dette kan være det velorganiserede danske arbejdsmarked. Begge parter var organiserede i centralorganisationer (LO og DA), som medvirkede til, at aftaler blev indgået og holdt, og til at krav om modkrav effektivt kunne fremsættes. Det var imidlertid langt fra tilfældet overalt i verden. Og danske arbejdsgivere kunne i deres udenlandske engagementer agere langt mere frit, og udviklede helt andre strategier. Ofte tilpasset de lokale, historiske omstændigheder. Historikeren Joachim Lund tager i sin artikel, F. L. Smidth & Co. og spørgsmålet om den konsekvente linie et af de mere kontroversielle eksempler på dette under behandling. På baggrund af af både danske og tyske arkiver undersøger artiklen, hvordan jødiske slavearbejdere kom til at arbejde for en dansk virksomhed i Estland under 2. Verdenskrig. F.L. Smidth s fabrik i Port Kunda udviklede sig i begyndelsen af århundredet til en mønstervirksomhed med en markant paternalistisk profil (skoler, arbejderboliger osv.). Med 2. verdenskrigs udbrud ændrede dette sig. Først blev Estland og cementfabrikken besat af Sovjetunionen og kort efter af Tyskland. Det gav F.L. Smidth mulighed for at genvinde den nationaliserede fabrik. Cementproduktion havde stor strategisk betydning for den tyske krigsøkonomi, som F.L. Smidths fabrik blev en del

4 4 ARBEJDERHISTORIE NR af. Lund viser i sin artikel, hvordan én af konsekvenserne af dette var anvendelsen af slavearbejdere på den dansk ejede og drevne fabrik. Moral og etik, internationalt samarbejde, virksomhedernes sociale ansvar, videnskabeligt funderede ledelsesprincipper, udnyttelse af menneskelige ressourcer kunne lyde som overskrifter på et af vort tids kurser for erhvervsledere. Men artiklerne i dette temanummer viser, at det er temaer med en historie. Det er man ikke altid opmærksom på i debatten. Da man i 1980 erne diskuterede den japanske model som et muligt forbillede eller når vi nu diskuterer virksomhedernes sociale ansvar, så ligger der også et historisk forbillede i den tidlige paternalisme, som beskrives i flere af artiklerne. På godt og ondt. Kendskabet til denne historie kan således være én forudsætningen på den præcise analyse af det danske arbejdsmarked i dag. Historien har sat sit tydelige præg på de danske arbejdsmarkedsrelationer, og den historiske undersøgelse af tidligere forandringer i relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager kan måske kaste lys over de forandringsprocesser, som foregår netop nu. Den historiske udvikling i samspillet mellem ledelsesstrategier og faglige modsvar har betydning for den aktuelle debat om globaliseringens betydning for fagbevægelser og arbejdsmarkedsrelationer. De historiske analyser kan nemlig ses som et centralt bidrag til analysen af de arbejdsmarkedsrelationer, der ifølge mange globaliseringsteoretikere vil blive grundlæggende udfordret af den økonomiske globalisering. Ved at se på de historisk udviklede ledelsesrelationer mellem lønarbejdere og ledelse, får man et mere præcist billede af, hvad det er, der nu møder globaliseringens og de nye managementstrategiers udfordring. Hvor forskellige er de nationalt, branchemæssigt og på virksomhedsplan, og hvor forskelligartet bliver dermed mødet med de nye udfordringer? Hvor robuste og rodfæstede er de, og dermed hvor stor indre modstands- og forandringskraft rummer de som modsvar/medspil til de nye managementstrategier? Men de historisk udviklede samspil mellem ledelse og medarbejdere omkring ledelsen giver ikke blot et mangfoldigt billede af vilkårene for fremtidens globalisering og managementstrategier. De rummer måske også et afsæt til en kritisk diskussion af selve teorierne og forestillingerne om globaliseringens gennemslag på virksomhederne i form af nye managementstrategier. Der er i dag mange, der beskriver globaliseringen som et uomgængeligt historisk faktum, der på afgørende vis truer fagbevægelsen på sit eksistensgrundlag: de nationale og lokale overenskomster og aftaler. Med et formodentlig utilsigtet slægtskab med fortidens vulgærmarxisme beskriver disse teoretikere en økonomisk udvikling, hvor transnationale selskaber bruger sine nye muligheder for hurtigt at flytte investeringer, produktion og markeder rundt på kloden for bl.a. at frigøre sig fra overenskomster, aftaler og nationale love. Skulle man tro disse teoretikere burde deres dødsdom over de nationale fagbevægelser for længst været eksekveret. Men trods tilbageslag i en lang række lande, er dette langtfra tilfældet, og i nogle lande f.eks. globaliseringens hjemland USA har fagbevægelsen i de senere år oplevet et nyt opsving med øget organisering og faglige sejre. Måske kan den historiske udvikling i og den samfundsmæssige kontekst for virksomhedernes ledelsesregimer (forholdet mellem ledelse og medarbejdere) her bidrage til en forklaring. De rummer både rodfæstede sociale kompromisser og en række indre rationaler som ledelsesformer. De udgør dermed ikke blot et vilkår og et modstandspotentiale mod globaliseringens krav om forandringer. De udgør samtidig (forskellige) muligheder for at svare offensivt igen på globaliseringens udfordringer. Set i det lys bliver det måske mindre underligt, at globaliseringen endnu ikke har tromlet fagbevægelsen helt over ende. Det bliver samtidig mere forståeligt, at globaliseringens managementstrategier udformes og ikke mindst udfoldes vidt forskelligt i f.eks. Danmark, SydKorea, USA og Brasilien. Selv om de måske introduceres af det samme transnationale konsulentfirma alle 4 steder. Dette indikerer

5 INDLEDNING 5 indirekte, at globaliseringen langtfra rummer den entydige logik, som det ofte hævdes. Sociologen Zygmont Bauman 2 har sammenlignet de sociale relationer, som skabes af globaliseringen med det forhold, som fortidens godsejere havde til bønderne, nemlig ligegyldighed udover interessen for, hvad de og den lokale produktion kunne kaste af sig i feudal udbytning. Både Bauman, Ulrich Beck 3 og Manuel Castell 4 har peget på modsætningen mellem på den ene side kapitalens stigende globale mobilitet og lønarbejdernes fortsatte lokale stedbundethed som den afgørende nye faktor. Heri ligger grundlæggende en forrykning af magtforholdene til ugunst for løn-arbejderne og de lokale og nationale omgivelser for kapitalen. Kapitalens frigørelse fra det stedbundne betyder nye muligheder for at spille på lønarbejdernes indbyrdes konkurrence i global målestok. Men kapitalens mobilitet er langtfra uindskrænket. Selv det transnationale selskab kan ikke leve i en flyver. Den nødvendige infrastruktur, de rette kompetencer, osv. er nødvendigvis tilstede, der hvor kapitalen måtte ønske det. Store dele af produktionen retter sig mod lokale eller nationale markeder. Derfor er det en bestandig ledelsesmæssig opgave at afveje ønsker om kortsigtet gevinst og billigst mulig arbejdskraft over for ønsker om langsigtet udvikling af produktiv kompetence. Globaliseringen åbner med andre ord et betydeligt spektrum af ledelsesmæssige valgmuligheder. Det sker tilmed i en mere ustabil verden, hvor de rette valg af strategiske alliancer, lokalisering, produkter, markeder, mv. er af vital betydning ikke blot for overskuddets størrelse, men også for hverdagens medarbejdervilkår. Hertil kommer det, man kunne kalde forskellige tidsdimensioner i kapitalens mobilitet. Nye teknologier har forøget mulighederne for at træffe hurtige beslutninger og investering, produktion og afsætning, og de har ikke mindst forøget mulighederne for hurtigt at omsætte beslutninger til ændringer af investeringer, produktion og markedsføring geografisk som kvalitativt. Den ledelsesmæssige evne til at udnytte disse muligheder er dermed blevet en skærpet konkurrencefaktor. Hurtige beslutninger betyder de bedste investeringer, først til de bedste produktionsvilkår og hurtigst på de gunstige markeder og det betyder den laveste omsætningstid for kapitalen og dermed den højeste profit. Dermed er spørgsmålet om, hvordan der ledes, på én gang blevet mere åbent og blevet et endnu vigtigere vilkår for forholdet mellem lønarbejdere og ledelse. Set i det lys er globaliseringens management et muligt damoklessværd over fagbevægelsens hoved, men det er samtidig blevet en mulighed for at påvirke fremtidens arbejdsliv. En mulighed, der kan og må bygge med de forhåndenværende søm i form af den formelle og uformelle medarbejderindflydelse på ledelsen, der er skabt op gennem historien. Vi har i dette temanummer af arbejderhistorie kastet Arbejdsgiverens blik på arbejderhistorien. Vi synes, at de meget forskellige artikler viser, at en undersøgelse af dette blik og fokus på relationerne mellem arbejdere og arbejdsgivere kan bringe nye indsigter til arbejderhistorien. Historien kan naturligvis ikke udstikke vejen til fremtiden. Men historien kan gøre os klogere på den tid, vi lever i, og det er et godt sted at starte. Og så er historien endda interessant i sig selv. Anette Eklund Hansen, Bent Graversen & Klaus Petersen Noter 1. Pauli Kettunnen, Globalisation and the Criteria of Us A Historical Perspective on the Discussion of the Nordic Model and the New Challanges i Daniel Fleming e.a. (red.), Global Redefining of Working Life. København Zygmont Bauman, Globalisering. De menneskelige konsekvenser. København, Ulrich Beck, Schöne Neue Arbeitswelt. Frankfurt am Mein, Manuel Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Virksomhedens værdier og etik. Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG

Virksomhedens værdier og etik. Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG Virksomhedens værdier og etik Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Lille land hvad nu..?

Lille land hvad nu..? Lille land hvad nu..? Information og debat om Danmarks situation i lyset af globaliseringen Lille land hvad nu..? Information og debat om Danmarks situation i lyset af globaliseringen Projektledelse i

Læs mere

Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere

Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere Sociologiska institutionen Lunds universitet Personalegoder Fra ansatte til medarbejdere Om forandringer i relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager Magisteruppsats Soc. 464, 61-80 p Vårterminen 2004

Læs mere

Analyse: Alternativets partiprogram

Analyse: Alternativets partiprogram Analyse: Alternativets partiprogram Analyse af, og overvejelser om ALTERNATIVETS partiprogram: Et svar på Alternativets udkast til partiprogram af Initiativ Samutveckling METAMODERNA nyudgivelse METAMODERNA

Læs mere

Forhandlingssystemet Konflikt eller forlig

Forhandlingssystemet Konflikt eller forlig Jørgen Steen Madsen Forhandlingssystemet Konflikt eller forlig Ny Løn mellem individualisering og kollektiv aftaleret Forskningsprojekt om Ny Løndannelse i amter og kommuner Delprojekt 2 Forhandlingssystemet

Læs mere

EN FAGFORENING I FREMTIDEN?

EN FAGFORENING I FREMTIDEN? Lunds universitet Sociologiska institutionen EN FAGFORENING I FREMTIDEN? Författere: Monica Sawroop Uppsats SOC 344, 41-60 p Vårterminen 2001 Handledere: Britt-Marie Johansson och Birgitta Ericsson ABSTRACT

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet En analyse af virkemidler i arbejdsmiljøreguleringen Øje på arbejdsmiljøet, december 2003 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Nye samarbejdsformer mellem ledelse og medarbejdere i staten

Nye samarbejdsformer mellem ledelse og medarbejdere i staten Tidsskrift for arbejdsliv nr. 3, 1999, s. 31-46.. Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard Nye samarbejdsformer mellem ledelse og medarbejdere i staten Der blev ved overenskomsten 1999 indgået en aftale om samarbejde

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet mellem læring og politik

Forandringer i arbejdslivet mellem læring og politik Christian Clausen og Annette Kamp Forandringer i arbejdslivet mellem læring og politik I denne artikel sættes lærings- og politisk proces-tilgange til organisatorisk forandring overfor hinanden med henblik

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 Denne analyse er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af forsvarsforligskredsen. Formålet med

Læs mere

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Annette Kamp Arbejdsmarkedets rummelighed Arbejdspapir 12:2001 1 Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Januar 2004 Public Governance i Danmark god offentlig topledelse 1 Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Finansministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Øje på det psykiske arbejdsmiljø i grænseløst arbejde Øje på arbejdsmiljøet, april 2007 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det nye lønsystem, der blev gennemført

Det nye lønsystem, der blev gennemført Ny Løn mellem individualisering og kollektiv aftaleret Jørgen Steen Madsen Hvad sker der med et centraliseret forhandlingssystem, når en væsentlig del af forhandlingskompetencen rykkes fra parterne på

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Prekarisering af arbejdsmarkedet

Prekarisering af arbejdsmarkedet Prekarisering af arbejdsmarkedet En projektrapport om fleksibilitet i arbejdslivet Gruppe 12: Randa Sebelin Niels Krogh Søndergaard Marie Dørup Olesen Emil Nielsen Nanna Westerby Vejleder: Birgit Jæger

Læs mere