FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 - KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5"

Transkript

1 FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5

2

3 INDHOLD INDHOLD INDLEDNING BELIGGENHED PLANFORHOLD BESKRIVELSE BYGNINGENS TILSTAND BEVARINGSVÆRDI OG ARKITEKTURHISTORIE INDRETNING AF BOLIGER PLANDISPONERING MATERIALER AREALBEREGNINGER PLANTEGNINGER FACADER MYNDIGHEDSFORHOLD BRAND OG LYD [ 03 ]

4 EKSISTERENDE FORHOLD FOTOREGISTRERING INDLEDNING Nærværende prospekt indeholder et forslag til indretning af boliger i den eksisterende ejendom, Anker Heegaards Gade nr. 3 og 5. Der foreligger i forvejen et forslag til ombygning af ejendommens nr. 7 til boliger for Folketinget. Ejendommen er opført i 1925, af arkitekt Hack Kampmann, i en smuk stringent nyklassicisme. Huset fremstår umiddelbart i fin stand. Beliggenheden i området syd for H.C. Andersens Boulevard, lige umiddelbart uden for byens oprindelige voldanlæg, har givet plads til en bebyggelse af en vis volumen i de nyere karrébebyggelser opført omkring forrige århundredeskifte. Anker Heegaards Gade nr. 3 og 5 har i nyere tid været indrettet til kontorer for Københavns Politi og har således undergået en del ændringer. Baggården er i dag indrettet traditionelt med asfaltbelægning og plankeværk i skel. BELIGGENHEDEN Anker Heegaards Gade er centralt beliggende i København mellem Glyptoteket og Kalvebod Brygge med det nye havneanlæg Bølgen, Hovedbanegården, Tivoli og Rådhuspladsen i umiddelbar gåafstand. Anker Heegårds Gade er en rolig gade med kontorer og boliger. Der er nogle få butikker med blandt andet antikvariat og kiosk, samt enkelte caféer i området. [ 04 ]

5 Anker Heegaards gade 3-5 EKSISTERENDE FORHOLD PLANFORHOLD Bebyggelsen er beliggende i byzone og omfattet af Københavns Kommuneplan Områdebetegnelse C2. Der findes ingen lokalplan eller byplanvedtægt. FOTOREGISTRERING BESKRIVELSE Anker Heegårds Gade 3-7 består af 5 etager med en tagetage og et tørreloft, der er delvist udnyttet i dag. Der er tre hovedadgange til huset; nr. 3 og 7 direkte fra gaden og nr. 5 via portåbningen. Der er elevatoradgang til etage. Bygningen er tegnet af arkitekt Hack Kampmann i en smuk nyklassicisme med fine detaljer både ude og inde. Mod gaden har 5. sal en smal altan der løber langs hele facaden. Husets tag er udformet med mansard med dørhøje kviste, inddækket med kobber diagonalt i et rudemønster. Tørreloftets skrå tagflader er dækket med vingetegl og den flade del med pap. Tørreloftets rum er dagsbelyst med fortrinsvis ovenlys. Gennem porten er der adgang til et langt smalt gårdrum belagt med asfalt. Gårdrummet bruges i dag til parkering af cykler og motorcykler samt affaldshåndtering. TILSTAND Bygningen er overordnet set i god stand. Indvendig er der lavet mange ændringer. Lofterne er sænkede og lydregulerede på flere forskellige måder; fra nedstroppede gipsmoduler til ophængte lydbaffler. Der er kraftigt slid på døre og eksisterende gulve. Gulvene er nogle steder belagt med linoleum eller tæppe. De smukke eksisterende terrazzotrapper i hovedadgange trænger til en nænsom renovering. Hvor stuklofter er synlige vurderes de i umiddelbar fin stand. [ 05 ]

6 ETAGEPLANER 1:200 Anker Heegaardsgade 3-5 Ny brandmur lodret gennem hele husets højde BEVARINGSVÆRDI OG ARKITEKTURHISTORIE Anker Heegårds Gade 3-7 ligger i et af Københavns centrale byområder og både huset og den generelle bebyggelsesstruktur vurderes som bevaringsværdig. Huset kategoriseres som SAVE2 - høj bevaringsværdi. KØKKEN Nyklassicisme I 1910 tilbød Brygger Jacobsen at skænke et nyt spir til tårnet på C.F. Hansens klassicistiske Vor Frue Kirke. Dette førte til en fornyet debat om, og interesse for, klassicismen. I nyklassicismen hentede man sin inspiration fra den danske klassicisme samt fra den klassisk græske og italienske tradition, og stilen blev stort set enerådende i Danmark, indtil funktionalismen fik sit gennembrud i Nyklassicismen ses især ved de store regelmæssige karrébyggerier med havanlæg, hvor den konsekvente og stringente stil understreger de store bygningskroppe, og den bliver til tider også omtalt som Kilometerstil. KØKKEN Stueplan Port Stilen er baseret på en præcis talbaseret proportionering og har kun sparsom udsmykning; ofte er der kun ornamenter ved indgangsdørene eller udsmykning i form af kvaderliséner ved karréens hjørner. (Københavns Kommune Stilarter s. 19) BRUS KØKKEN SALS 4. salplan [ 06 ]

7 ETAGEPLANER 1:200 Anker Heegaardsgade 3-5 INDRETNING AF BOLIGER Ejendommen er oprindelig opført til boligformål. Beliggenheden er meget attraktiv, bygningsvolumen giver mulighed for indretning af nogle fine tidssvarende lejlighedsstørrelser og -disponeringer. Ny brandmur Med indretning til kontorer er den oprindelige indretning i nogen grad ændret, dog er nye vægge fortrinsvist lette vægge. Det vurderes at være ukompliceret at genindrette ejendommen til boliger. Ændringen skal udføres i tæt samarbejde med Københavns Kommune. Konverteringen til boliger skal tage hensyn til husets oprindelige og bevaringsværdige arkitektur og atmosfære. De eksisterende bagtrapper foreslås nedlagt. De eksisterende hovedtrappeadgange kan overholde brandkrav, forudsat at eksisterende betontrapper bevares og hoveddøre til lejligheder overholder brandkrav. Jfr. BR10 skal der etableres elevatoradgang til tagetagen, hvis denne inddrages til indretning af boliger. Myndighedskrav til etablering af elevatoradgang ved ombygning bør undersøges. Der er ikke umiddelbart fuld tilgængelighed til den hævede stueetage, men dette kan etableres ved adgangen til hovedtrapperne fra gårdrummet. 5. SALS PLAN 5. sal Som det kan læses af myndighedernes notat (s. 18), vil etablering af boliger fordre en generel fornyelse af gårdrummet på tværs af matrikelskel, således at de tilgængelige friarealer optimeres for alle. Endvidere skal der opføres en brandmur i hele bygningens højde umiddelbart øst for portgennemgangen. (BASCON Notatbilag 1.01 af 4. april 2013) I forbindelse med ændring fra kontor til boliger stilles ikke ændrede krav til parkering: jfr. kommuneplanen højst 1 pr. 200 m2. Dette krav forudsættes opfyldt i forbindelse med eksisterende anvendelse. 6. sal SALS PLAN EKSISTERENE FORHOLD [ 07 ]

8 FREMTIDIGE FORHOLD PLANDISPONERING Bygningen er statisk opført således, at facader og langsgående skillevægge omkring gangareal er bærende. Gavle, brandvæg og trapperum er stabiliserende for bygningen. På anden sal er en del af de langsgående vægge fjernet og erstattet med søjler. Det vurderes umiddelbart, at dette er et motiv der kan gentages i forbindelse med at etablere åbne og lyse boliger - bør dog udredes i ingeniørprojekt. Inspirationsbilleder Forslaget skitserer i princippet to gennemlyste boliger omkring hver trappeadgang. Altså fire boliger på hver etage, dog kun tre i stueplan. Lejlighederne indrettes med køkken i tæt tilknytning til opholds- og spiserum, som placeres mod gaden. eværelser placeres omkring trappeadgange samt 1-3 værelser fortrinsvis placeret mod gården. (Se diagrammer næste side). I tagetagen etableres lejligheder med enkelte værelser eller som ét sammenhængende rum som et New Yorker Loft. Der foreligger umiddelbart en positiv indstilling fra myndighederne til ønsket om at etablere kviste med fransk altan mod Anker Heegaards Gade. Disse skal af hensyn til det bevaringsværdige hus etableres i hele bygningens udstrækning og i en fast rytme. Der kan således etableres 5 eller 10 kviste. Ved 5 kviste vurderes det umiddelbart, at der bør etableres supplerende ovenlys for optimering af mængde og kvalitet af dagslys. Et eventuelt ønske om at etablere indeliggende altaner virker kompliceret og pladskrævende, trods den indlysende herlighedsværdi. Skal belyses nærmere og afklares med myndighederne. Muligheden beror på en samlet løsning for hele bygningen. [ 08 ]

9 værelser og bad adgang og køkken ophold De enkelte boliger er i stueplan mellem 98 og 111 m2, 1-5. etage m2 og i tagplan m2 evt. nye franske altaner sal eksist franske altaner sal stueplan STUEPLAN Fremtidige forhold værelser og bad adgang og køkken ophold etageplan 1. SALS PLAN værelser og bad MATERIALER Indvendigt Overordnede materialevalg bør stræbe efter at reetablere den oprindelige atmosfære. De indvendige overflader bør reetableres i det omfang det er foreneligt med en nutidig lejlighedsindretning og i det omfang bevaringshensynet fordrer dette. Det vurderes umiddelbart at der bør etableres nye gulve. adgang og køkken ophold Valg af nye løsninger, materialer og overflader bør efterstræbe en afdæmpet enkelhed der mimer den oprindelige arkitektur. 5. sal 5. SALS PLAN Anker Heegards gade Udvendigt Der bør efterstræbes en præcis respekt for husets oprindelige arkitektur. De eksisterende facader ændres ikke. Det foreslås dog at der etableres yde ligere franske altaner i gårdfacaden svarende til de eksisterende på sal - se tegning. Eksisterende vinduer bevares og der etableres eventuelt koblede rammer - som allerede påbegyndt. værelser og bad adgang og køkken ophold tagplan 6. SALS PLAN 50 M2 50 M2 [ 09 ]

10 AREALBEREGNINGER Etage Netto Brutto Kælder Stue Lejlighed A B C Overdækket adgangsareal Port samlet sal Lejlighed A B C D samlet sal Lejlighed A B C D samlet sal Lejlighed A B C D samlet Samlet etageareal 3449 m m 2 [ 010 ]

11 STUEPLAN LEJLIGHEDER 1:100 Brandmur Reng. Depot Opgang Trappe Elevator Trappe Elevator Opgang Teknik Port 131 m 2 Nr. 3 Anker Heegaards Gade 120 m m 2 Nr. 5 [ 011 ]

12 1.-4. SAL 1:100 Gårdrum Eksist. franske altaner sal Eksist. franske altaner sal Evt. nye franske altaner sal Eksist. franske altaner sal Nr. 3 Nr. 5 Brandmur Opgang Opgang Trappe Elevator Trappe Elevator Depot Depot 128 m 2 Anker Heegaards Gade 112 m 2 98 m 2 91 m 2 [ 012 ]

13 5. SAL 1:100 Brandmur Opgang Opgang Trappe Elevator Trappe Elevator Depot Depot 114 m 2 Anker Heegaards Gade 105 m 2 74 m 2 98 m 2 [ 013 ]

14 6. SAL 1:100 Gårdrum Nr. 3 Opgang Nr. 5 Opgang Brandmur Trappe Elevator Trappe Elevator 77 m 2 Anker Heegaards Gade 52 m 2 44 m 2 57 m 2 [ 014 ]

15 GADEFACADE MED NYE anker KVISTE heegaards 1:200 gade februar revideret 25. juni 2013 facade mod gade - kviste 1:200 Brandmur Facade mod gade Port mod gård Anker Heegaardsgade 3-7 Emne: Skitse Arkitekt: Danielsen Architecture A/S [ 015 ]

16 anker heegaards gade 3-7 GÅRDFACADE MED NYE KVISTE 1: februar revideret 25. juni 2013 facade mod gård 1:200 Brandmur Facade mod gård Port mod gade Anker Heegaardsgade 3-7 Emne: Skitse Arkitekt: Danielsen Architecture A/S Vestergade 2C, 4.sal, 1456 København K tel.: , [ 016 ]

17 anker heegaards gade februar revideret 25. juni 2013 EKSISTERENDE GADEFACADE 1:200 facade mod gade 1:200 anker heegaardsgade 5-7 Facade mod gade Port mod gård Anker Heegaardsgade 3-7 Emne: Skitse Arkitekt: Danielsen Architecture A/S Vestergade 2C, 4.sal, 1456 København K [ 017 ]

18 EKSISTERENDE GÅRDFACADE 1:200 Facade mod gård Port mod gade SAGSNAVN Emne: Sagsnr.: Skitse facader XXX-X Dato: Målestok: 1:200 Arkitekt: danielsenarchitecture Vestergade 2B, 4.sal, 1456 København K tel.: , mail Tegn. nr: Revision: [ 018 ]

19 PRINCIPSNIT MED KVISTE 1:50 MYNDIGHEDSFORHOLD Der har været en indledende samtale med Københavns Kommune og der er ikke umiddelbart nogen hindring for at nedlægge eksisterende bagtrapper. Adgangen fra naboejendommen gennem brandmuren mod Anker Heegaards Gade 1 er ikke tinglyst på ejendommen. Denne adgang er en reminiscens fra politiets brug af begge ejendomme. prin Lejlighederne er indrettet ud fra den antagelse, at bagtrapper nedlægges. Der er adgang til gårdrummet fra fortrapper. Der foreligger en skriftligt notat fra Københavns Kommune i forbindelse med en tidligere byggesag på Anker Heegaards Gade nr. 7, dateret , hvor det bemærkes at: Center for Bydesign og Center for Byggeri har drøftet sagen. På den baggrund kan flg. noteres som supplement til brevet af : Ny Kvist Ny Kvist Ejendommen er omfattet af skødeservitut S1391, der bl.a. fastlægger en begrænsning på antal beboelseslag til 5. Den ønskede indretning omfatter 6 beboelseslag inklusive tagetagen. Servitutten er ikke til hindring for forvaltningens godkendelse af den ønskede indretning af beboelse i tagetagen. Ejendommen har høj bevaringsværdi, SAVE 2, og der må på den baggrund forventes skærpede krav om bevaring af facadedetaljer, samt krav til den detaljerede udformning af nye kviste i tagetagen. De fremviste skitser til kviste i tagetagen vurderes at være en fin løsning og vil i detaljen kunne udformes med respekt for den højt bevaringsværdige bygning. Tagetagen. Der tages forbehold for den konstruktive udformning af kviste i tagetagen. Brandforhold i relation til indretning af boliger i tagetagen. Der tages forbehold for at redningsåbninger kan nås af brandvæsenet. Brandforhold ved trapper. Trapper til boligenheder skal være mindst B30 eller sprinklede trætrapper. Anvendelsesændringen fra kontorerhverv til boliger vurderes at være ikke væsentlige ændringer i relation til bebyggelsesprocent, bilparkering, cykelparkering. Anvendelsesændringen vurderes at være væsentlig i relation til krav om friareal for boliger. Det er ikke muligt på ejendommen at etablere tilstrækkeligt stort friareal. Det vurderes dog at anvendelsen vil kunne godkendes med et krav om tilvejebringelse af en deklaration med krav om at ejendommen indgår i fællesgård med de øvrige ejendomme i karreen på det tidspunkt, hvor kommunen vurderer, at det er muligt. Det er en forudsætning for godkendelse af medlemsboliger i den ene halvdel af ejendommen, at der forinden er etableret en brandmur fra kælder til tagkip mellem de to dele af ejendommen. Principsnit med kviste Anker Heegaardsgade 3-7 Emne: Skitse [ 019 ]

20 PRINCIPSNIT GADEPROFIL 1:100 Ny Kvist Ny Kvist < 1,4 m Vandret afstand mellem redningsåbning og tagkant BRAND OG LYD Brand- og lydkrav er vigtige forhold, der skal indarbejdes i forbindelse med etablering af boliger i ejendommen. Ved valg af planløsning såvel som lejlighedsadskillelse i dæk og væg, tages hensyn både til brand og lyd. Alle lejligheder har adgang fra hovedtrappe med eksisterende betontrappe. Lejlighedernes hovedadgangsdøre skal leve op til brandkrav. Med ref. til myndighedsnotat forudsætter indretningen af tagetagen til fire boliger, at kvistene etableres således, at de kan nås med Beredskabets redningsmateriel (se snit side 17). Vedr. Energistyrelsens Eksempelsamling Om brandsikring af byggeri 2012 s. 109 og DBI Brandsikring af Byggeri 3. udgave 2. oplag s. 234 (se snit denne side) overholdes afstandskrav for redningsberedskabets indsatsmulighed. Mht. lydforhold skal bygningen undersøges nærmere. Dog vurderes der ikke at være en lydproblematik der går udover, hvad man normalt kan forvente af tilsvarende byggeri Fortorv Skråparkering Vejbane Skråparkering Fortorv Snit i gadeprofil Afstand ml. bygning og brandredningsareal 3-10 m Brandredningsareal min 4 m [ 020 ]

21 ARKITEKT: Danielsen Architecture Vestergade 2B, København K

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

Forord. En levende by

Forord. En levende by Indhold 3 Forord 5 Tage 9 Kviste og tagvinduer 14 Facader 19 Vinduer 28 Døre 32 Porte og gennemgange 35 Trappeopgange 38 Altaner og karnapper 43 Tilbygninger 46 Butiksfacader 51 Beplantning og forarealer

Læs mere

Lokalplan nr. 416 "Sølvgades Skole"

Lokalplan nr. 416 Sølvgades Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2007 og bekendtgjort den 4. juli 2007. Indhold Baggrund for lokalplanen Formål...3 Baggrund...3 Kvarteret og lokalplanområdet...4 Sølvgades Skole...5 Bevaringsværdier

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-06-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3

Læs mere

Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt

Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt Maj 2005 publikation.pdf 19-07-2005 14:37:58 Titel Udgiver Udgivelsesår Udgave & oplag C Sats Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt Socialministeriet

Læs mere

LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192

LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192 LOKALPLAN NR. 192 V E J L E K O M M U N E For et område ved Nørregade, Flegborg, Vedelsgade, Tønnesgade, Staldgaardsgade og Vestergade. Okt. 2006 Lokalplan nr. 192 LOKALPLAN NR. 192 For et område ved

Læs mere

Brandsikring af trætrapper. ved brug af sprinkling

Brandsikring af trætrapper. ved brug af sprinkling b y f o r n y e l s e Brandsikring af trætrapper ved brug af sprinkling Brandsikring af trætrapper ved brug af sprinkling Projektdeltagere Projektet er gennemført i et samarbejde mellem: NOVA5 arkitekter

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008

Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 "Carlsberg II" Forslag til lokalplan Forslag til kommuneplantillæg Miljøvurdering (VVM og SMV) Del II Offentlig høring fra 25. juni til 25. september 2008 orgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE

LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Borgerrepræsentationen har den 28. oktober 2004 vedtaget lokalplan nr. 382 Jernbanegade for karréen mellem Vesterbrogade og Jernbanegade. Lokalplanen er bekendtgjort 23.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan 201 for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II"

Lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplan nr. 432 "Carlsberg II" Del II - lokalplanens bestemmelser Lokalplanen er vedtaget på orgerrepræsentationens møde den 29. januar 2009 og bekendtgjort den 18. februar 2009. Indhold Lokalplan 1.

Læs mere

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag til indstilling om støtte til opførelse af 88 almene familieboliger i Ørestad City Nord Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag AAB har som byg- og driftsherre fremsendt

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN

LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN LOKALPLAN NR. 374 KVÆSTHUSBROEN Borgerrepræsentationen har den 25. marts 2004 vedtaget lokalplan for et område ved Kvæsthusbroen. Lokalplanen er bekendtgjort 14. april 2004. Københavns Kommune INDHOLD

Læs mere

Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen.

Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Arkitekt Christian Fabricius Østersøgade 22 1357 København K 19. december 2014 edoc: 2014-0022101 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere