Health at a Glance: Europe 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Health at a Glance: Europe 2010"

Transkript

1 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN OECD

2 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige resultater på folkesundhedsområdet. Den forventede levealder ved fødslen i EU-landene er steget med seks år siden 1980, mens omvendt tallene for for tidlig død er faldet drastisk. Forbedrede leve- og arbejdsvilkår og ændret sundhedsadfærd har været væsentligt medvirkende faktorer til opnåelsen af disse gode resultater, men samtidig har også fremskridt inden for sundhedsplejen en stor del af æren. Sundhedssektorerne i EU-landene vokser både i størrelse og kompleksitet, og samtidig har udgifterne til sundhedspleje aldrig været højere og udgør således en stadig større andel af nationalindkomsten. Denne første udgave af Fokus på helbredet: Europa er resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem OECD og Europa-Kommissionen og fremlægger statistiske datarækker om sundhed og sundhedssystemer i 31 europæiske lande de 27 EU-medlemsstater, samt Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet. Udvælgelsen af indikatorer har taget udgangspunkt i en kortliste over EU-sundhedsindikatorer (European Community Health Indicators (ECHI)), som er blevet udviklet af Europa-Kommissionen med det formål at styre udviklingen og rapporteringen af sundhedsstatistikker (Europa- Kommissionen, 2010a). Imidlertid afviger en række af indikatorerne i denne rapport fra ECHI s definitioner som følge af datatilgængelighed eller begrænsninger, eller i visse tilfælde fordi nogle ECHI-indikatorer endnu ikke er klar til at blive implementeret. Publikationen giver ligeledes detaljerede oplysninger om sundhedsudgifterne og om deres finansiering med udgangspunkt i OECD s etablerede dataindsamling og ekspertise på dette område. De fremlagte data i denne publikation kommer primært fra nationale statistikker, som er indsamlet i OECD Health Data, Eurostat Statistics Database og WHO-Europe s Health for All Database. Fokus på helbredet: Europa 2010 påviser store forskelle mellem de europæiske lande indbyrdes, for så vidt angår folkesundhedsstatus, risikofaktorer for sundhed, inputs, outputs og resultater af sundhedssystemer og størrelsen af sundhedsudgifter og finansieringskilder. Publikationen indeholder i et vist omfang en forklaring på disse variationer og giver en bedre baggrundsforståelse for de underliggende årsager hertil, som kan danne afsæt for udvikling af politiske løsningsmodeller, der skal mindske forskellene mellem landene. Det skal ligeledes bemærkes, at mens nogle grundlæggende befolkningsfordelinger ud fra køn og alder vises, så gives der generelt ikke nogen detaljeret fordeling ud fra subnational region, socioøkonomiske grupper eller forskellige etniske grupper/racer. Læseren skal derfor huske på, at mange af de indikatorer, der gives i denne publikation, muligvis afviger lige så meget inden for et land som på tværs af landene. Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat eksisterer store forskelle Den forventede levealder ved fødslen i EU-landene er steget med seks år siden 1980 og nåede op på 78 år i Den forventede levealder ved fødslen i de 27 EU-lande var for den treårige periode på 74,3 år for mænd og 80,8 år for kvinder. Frankrig havde den højeste forventede levealder for kvinder ved fødslen (84,4 år), mens Sverige havde den højeste forventede levealder for mænd (78,8 år). Den forventede levealder ved fødslen i EU var lavest i Rumænien for kvinder (76,2 år) og Litauen for mænd (65,1 år). Forskellen mellem lande med den HEALTH AT A GLANCE: EUROPE 2010 ISBN OECD

3 højeste og laveste forventede levealder ved fødslen er omkring otte år for kvinder og 14 år for mænd. Hvorvidt forbedringerne i den forventede levealder samtidig medfører, at befolkningerne lever længere med godt helbred, har vigtige konsekvenser for sundheds- og langtidsplejeordningerne i Europa. Sunde leveår defineres som antallet af leveår, hvor en persons daglige aktiviteter ikke begrænses af en sundhedstilstand eller et sundhedsproblem. I perioden var antallet af sunde leveår i gennemsnit for EU 61,3 år for kvinder og 60,1 år for mænd. Kønsskævheden er langt mindre end for den forventede levetid, hvilket afspejler det forhold, at en større del af kvinders liv tilbringes med aktivitetsbegrænsninger. Antallet af sunde leveår i perioden var højest i Malta for både mænd og kvinder, og kortest i Letland for kvinder og i Estland for mænd. Den forventede levealder ved 65 år er også steget markant inden for de seneste årtier i de europæiske lande. Gennemsnittet i for de 27 EU-lande var 15,9 år for mænd og 19,5 år for kvinder. Med hensyn til den forventede levealder ved fødslen havde Frankrig den højeste forventede levealder ved 65 år for kvinder (22,6 år), men også for mænd (18,1 år). Den forventede levealder ved 65 år var lavest i Østeuropa i Letland for mænd (12,7 år) og i Bulgarien for kvinder (16,3 år). Ligesom den forventede levealder ved fødslen er kønsskævheden for sunde leveår ved 65 år meget mindre udtalt end for den forventede levetid. I var tallet en smule mere i mændenes favør, med 8,4 år, i modsætning til 8,1 år for kvinder. Det er svært at vurdere, hvor meget de mange medicinske og ikke-medicinske faktorer relativt bidrager til denne udvikling, som muligvis har indflydelse på variationerne i det forventede antal (sunde) leveår. En højere nationalindkomst er generelt forbundet med en højere forventet levealder i europæiske lande, selv om forbindelsen er mindre tydelig ved højere niveauer af nationalindkomster, hvilket tyder på en "diminishing return" efter et bestemt niveau. Også andre sundhedsdeterminanter spiller en vigtig rolle. Risikofaktorer for sundhed ændrer sig Mange EU-lande har gjort bemærkelsesværdige fremskridt med hensyn til nedsættelse af tobaksforbruget, men tobak er fortsat en af de største årsager til tidlig død. En stor del af dette fald kan tilskrives nationale politikker og EU-politikker til fremme af oplysningskampagner, reklameforbud og forhøjede afgifter. Under 18 % af de voksne i Sverige og Island ryger nu dagligt, svarende til et fald fra over 30 % i Omvendt fortsætter næsten 40 % af de voksne i Grækenland med at ryge dagligt. Rygefrekvensen er også relativt høj i Bulgarien, Irland og Nederlandene. Også alkoholforbruget er faldet i mange europæiske lande inden for de seneste tre årtier. Begrænsninger i markedsføring, salgsrestriktioner og beskatning har vist sig at være effektive foranstaltninger til reduktion af alkoholforbruget. De traditionelle vinproducerende lande, som f.eks. Italien, Frankrig og Spanien har oplevet et betydeligt fald i alkoholforbruget pr. indbygger siden Til gengæld er forbruget steget markant i en række lande, herunder Irland, Det Forenede Kongerige og visse nordiske lande. Over halvdelen af den samlede voksne befolkning i hele EU lider nu af overvægt eller fedme. Det gælder ligeledes i 15 af de 27 EU-lande. Forekomsten af fedme der medfører større sundhedsrisici end overvægt varierer fra under 10 % i Rumænien, Schweiz og Italien til over 20 % i Det Forenede Kongerige, Irland, Malta og Island. I gennemsnit er 15,5 % af alle voksne i EU-landene fede. HEALTH AT A GLANCE: EUROPE 2010 ISBN OECD

4 Antallet af fedmetilfælde er mere end fordoblet inden for de seneste 20 år i de fleste EU-lande, for hvilke der findes data. Den hurtige stigning forekom, uanset hvor fedmeniveauerne befandt sig for to årtier siden. Antallet af fedmetilfælde mere end fordobledes i både Nederlandene og Det Forenede Kongerige mellem 1988 og 2008, selv om tallet i Nederlandene i øjeblikket ligger under tallet for Det Forenede Kongerige. Da fedme øger risikoen for at udvikle kroniske sygdomme, er denne tilstand også forbundet med signifikant flere udgifter til sundhedspleje. Det blev på basis af en nylig undersøgelse i England anslået, at de samlede omkostninger i forbindelse med overvægt og fedme kunne stige med helt op til 70 % mellem 2007 og 2015, og være 2,4 gange højere i 2025 (Foresight, 2007). Manglen på sundhedsarbejdere vækker bekymring i mange lande Manglen på læger er et stort problem i mange europæiske lande. Antallet af læger pr. indbygger varierer stærkt og er lavest i Tyrkiet, efterfulgt af Polen og Rumænien. Antallet af læger er ligeledes relativt lavt i Det Forenede Kongerige og Finland. Siden 2000 er antallet af læger pr. indbygger imidlertid steget i alle europæiske lande, med undtagelse af Slovakiet. I gennemsnit steg antallet af læger fra 3,0 pr indbyggere i 2000 til 3,3 i Stigningen var størst i Irland, med næsten 50 %. En stor del af denne stigning skyldtes ansættelse af udenlandsk uddannede læger, hvis andel tredobledes i denne periode. Tilsvarende steg antallet af læger pr. indbygger i Det Forenede Kongerige med 30 % mellem 2000 og 2008, og steg fra 2,0 pr indbyggere til 2,6. I modsætning hertil har der praktisk taget ikke været nogen vækst i antallet af læger pr. indbygger i Frankrig og Italien siden Efter et fald i antallet af nye lægestuderende i 1980 erne og 1990 erne toppede antallet af læger pr. indbygger i Italien i 2002, og har været faldende siden da. I Frankrig toppede antallet af læger i 2005, og faldet forventes at fortsætte over de næste ti år. I næsten alle lande har balancen mellem praktiserende læger og speciallæger forrykket sig inden for de seneste årtier, hvor antallet af speciallæger steg hurtigere. Der er som følge heraf flere speciallæger end praktiserende læger i de fleste lande, med undtagelse af Rumænien og Portugal. Dette kan forklares med det forhold, at den traditionelle måde at være praktiserende læge/familielæge på ikke længere er så attraktiv, samt med stigende lønforskelle. Den langsomme vækst eller nedgang i antallet af praktiserende læger pr. indbygger vækker bekymring for adgangen til primære sundhedstjenester. I mange lande gør man sig overvejelser om, hvordan man kan gøre jobbet som praktiserende læge mere attraktivt og udvikle nye roller til andre ydere af sundhedstjenester, f.eks. sygeplejersker. Der hersker i mange europæiske lande ligeledes bekymring over manglen på sygeplejersker. Sygeplejersker spiller en vigtig rolle i ydelsen af sundhedstjenester, ikke alene i de traditionelle miljøer, såsom hospitaler og langtidsplejeinstitutioner, men også i stigende grad inden for primære sundhedsydelser, navnlig gennem tilbud til kronisk syge, og i patienternes eget hjem. I 2008 var der omkring 15 sygeplejersker pr indbyggere i Finland, Island, Irland og Schweiz, og en smule færre i Danmark og Norge. Tyrkiet havde det færreste antal sygeplejersker, efterfulgt af Grækenland, Bulgarien og Cypern, med under fem pr indbyggere. Siden 2000 er antallet af sygeplejersker pr. indbygger imidlertid steget i alle europæiske lande, med undtagelse af Litauen og Slovakiet. Stigningen var særlig markant i Portugal, Spanien, Frankrig og Schweiz. HEALTH AT A GLANCE: EUROPE 2010 ISBN OECD

5 Stigende sundhedsudgifter sætter de offentlige budgetter under pres Sundhedsudgifterne er steget i alle europæiske lande, og ofte i et hurtigere tempo end den økonomiske vækst med det resultat, at sundhedsområdet tegner sig for en stadig større andel af BNP. I 2008 brugte EU-landene i gennemsnit 8,3 % af deres BNP på sundhedssektoren, hvilket er en stigning fra 7,3 % i Andelen af BNP, der bruges på sundhedssektoren, varierer dog meget, fra under 6 % i Cypern og Rumænien til over 10 % i Frankrig, Schweiz, Tyskland og Østrig. I nogle lande resulterede den seneste økonomiske afmatning i en markant stigning i sundhedsudgifternes andel af BNP. I Irland steg sundhedsudgifternes andel af BNP fra 7,5 % i 2007 til 8,7 % i I Spanien steg tallet fra 8,4 % til 9,0 %. I 2008 havde Norge de største sundhedsudgifter pr. indbygger blandt de europæiske lande, nemlig ca EUR. Schweiz, Luxembourg og Østrig havde de næsthøjeste sundhedsudgifter. De fleste nord- og vesteuropæiske lande bruger mellem og EUR PPP pr. person, dvs. 10 % til 60 % mere end EUgennemsnittet. De lande, der har sundhedsudgifter under EU-gennemsnittet, er øst- og sydeuropæiske lande, som f.eks. Tyrkiet, Rumænien, Bulgarien, Polen og Ungarn. Der synes at være en positiv korrelation mellem sundhedsudgifterne pr. indbygger og BNP pr. indbygger, selv om sammenhængen er stærkere blandt europæiske lande med et lavt BNP pr. indbygger. Selv for lande, hvis BNP pr. indbygger ligger på samme niveau, kan der være betydelige forskelle i sundhedsudgifterne. Eksempelvis har Spanien og Frankrig et BNP pr. indbygger på nogenlunde samme niveau, men Spanien bruger mindre end 80 % på sundhedsområdet i forhold til Frankrig. Sundhedsordningerne kritiseres undertiden for at have for stor fokus på "pleje af syge": for at behandle de syge, men ikke gøre nok i forhold til sygdomsforebyggelse. Der bruges i gennemsnit kun ca. 3 % af de nuværende sundhedsudgifter på forebyggelse og folkesundhedsprogrammer i EU-landene. Størstedelen af udgifterne på sundhedsområdet afholdes af offentlige midler, med undtagelse af Cypern. I gennemsnit blev næsten trefjerdele af samtlige sundhedsudgifter i 2008 finansieret af den offentlige sektor, enten gennem almindelige skatter eller socialsikringsbidrag. I Luxembourg, Den Tjekkiske Republik, de nordiske lande (undtagen Finland), Det Forenede Kongerige og Rumænien, tegnede den offentlige sektor sig for over 80 % af alle udgifter til sundhedsområdet. Der er variationer i størrelsen og sammensætningen af privat finansiering mellem de forskellige lande. I de fleste lande sker det i form af patienternes egenbetaling. Privat sundhedsforsikring tegner sig i gennemsnit kun for omkring 3-4 % af de samlede sundhedsudgifter i EU-landene. Den spiller imidlertid en betydelig rolle i nogle lande. I Tyskland udgør den visse befolkningsgruppers primære forsikringsdækning. I Frankrig finansierer privat sundhedsforsikring 13 % af de samlede sundhedsudgifter, men yder tillægs- og supplerende dækning inden for rammerne af en generel offentlig ordning. I betragtning af det eksisterende behov for at reducere budgetunderskuddene i mange lande kan nogle regeringer komme til at stå over for nogle vanskelige politiske valg på den korte bane. De kan enten blive nødt til at begrænse væksten i de offentlige sundhedsudgifter, skære ned på udgifterne på andre områder, eller sætte skatterne eller socialsikringsbidragene op for at nedbringe deres underskud. Forbedret produktivitet i sundhedssektoren kan være med til at lette presset, f.eks. gennem en strammere vurdering af sundhedsteknologier HEALTH AT A GLANCE: EUROPE 2010 ISBN OECD

6 eller øget brug af informations- og kommunikationsteknologier ("ehealth"). Disse initiativer kan også have den merværdi, at de forbedrer kvaliteten af plejeydelserne, som er et andet område, som OECD og Europa- Kommissionen kan samarbejde om. This translation was undertaken by the European Commission Multilingual summaries are translated excerpts of OECD publications originally published in English and in French. They are available free of charge on the OECD Online Bookshop For more information, contact the OECD Rights and Translation unit, Public Affairs and Communications Directorate at: or by fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Visit our website HEALTH AT A GLANCE: EUROPE 2010 ISBN OECD

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg

Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg Af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Formand for De Økonomiske Råd og professor ved Økonomisk Institut på Københavns

Læs mere

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande.

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande. Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Danish Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande Sammendrag på dansk Krisen og pensionspolitik Tallene i overskrifterne

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/migr_outlook-2012-en International Migration Outlook 2012 Sammendrag på dansk Opbremsningen i migrationen til OECD-landene

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union ISSN 1609-6096 2001 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union E.M.C.D.D.A. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug DA Juridisk meddelelse Denne publikation

Læs mere

ALKOHOL I EUROPA. En rapport til EU-kommissionen

ALKOHOL I EUROPA. En rapport til EU-kommissionen ALKOHOL I EUROPA En rapport til EU-kommissionen Peter Anderson og Ben Baumberg Institute of Alcohol Studies, England Juni 2006 1 Resumé Baggrunden for rapporten På et tidspunkt, hvor Europakommissionen

Læs mere

1. Arbejde, sundhed og livsstil

1. Arbejde, sundhed og livsstil 1. Arbejde, sundhed og livsstil 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Bedre helbred alligevel flere offentligt forsørgede 32 1.3 Negative helbredskonsekvenser af at stå uden arbejde 55 1.1 Sammenfatning Dansk helbred

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

I.1 Økonomisk samhørighed

I.1 Økonomisk samhørighed Et overblik over den europæiske økonomi EU s økonomi er i dag i udtalt grad domineret af serviceerhverv, som nu står for 67% af produktionen og 66% af beskæftigelsen, hvor begge forhold er steget 5 procent

Læs mere

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Danish OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv Sammendrag på dansk Der er sket enorme ændringer i

Læs mere

Social Årsrapport 2002

Social Årsrapport 2002 Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Omslag Grafisk

Læs mere

KAPITEL IV INTEGRATION AF INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE. Dansk Økonomi efterår 2007. IV.1 Indledning

KAPITEL IV INTEGRATION AF INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE. Dansk Økonomi efterår 2007. IV.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2007 KAPITEL IV INTEGRATION AF INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE IV.1 Indledning Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet Indvandreres erhvervsfrekvens er betydeligt lavere Relativt

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere