Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé"

Transkript

1 Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse mere effektiv samtidig med, at der søges efter yderligere ressourcer til at imødekomme den stigende efterspørgsel på uddannelse udgaven af Education at a Glance: OECD Indicators giver landene mulighed for at se sig selv i lyset af andre landes præstationer. Den giver et bredt udvalg af sammenlignelige og up-to-date indikatorer på uddannelsessystemer og repræsenterer et konsensus af professionelle overvejelser om, hvordan man måler uddannelsernes tilstand internationalt. Indikatorerne viser, hvem der deltager i uddannelse, hvor meget der bliver brugt på uddannelse, og hvordan uddannelsessystemerne fungerer. De viser også et bredt udvalg af uddannelsesmæssige resultater, der for eksempel sammenligner elevernes resultater inden for centrale fagområder og betydningen af uddannelse for løn og voksnes muligheder for beskæftigelse. EDUCATION AT A GLANCE 2010: OECD INDICATORS ISBN OECD

2 Education at a Glance 2010: Investering i fremtiden Uddannelse er igen kommet i fokus i forbindelse med regeringers forsøg på at få deres økonomi på plads i kølvandet på den globale økonomiske krise. På den ene side udgør uddannelse en stor del af de offentlige udgifter i de fleste lande. På den anden side er investering i uddannelse af afgørende betydning, hvis landene ønsker at udvikle deres vækstpotentiale på længere sigt og blive i stand til at reagere på de ændringer i teknologi og demografi, der påvirker arbejdsmarkedet. Education at a Glance 2010 indeholder data og analyser til at belyse begge sider af denne ligning - investering og afkast. Generelt giver den data til en række spørgsmål, der omhandler uddannelsesområdet, herunder uddannelsesniveauer, adgang og læringsmiljø. Uddannelse: Investering og afkast OECD-lande investerer massivt i uddannelse. På trods af et relativt stabilt antal elever/studerende er udgifterne til uddannelsesinstitutionerne (uden for de videregående uddannelser) pr. studerende gennemsnitligt steget med 43% mellem 1995 og Efter at have holdt sig på et stabilt niveau de foregående fem år er udgifterne på de videregående uddannelsesinstitutioner pr. studerende steget med gennemsnitligt 14 procentpoint i OECD-landene fra 2000 til Dette afspejler delvis regeringernes bestræbelser på at håndtere udvidelsen af de videregående uddannelser gennem massive investeringer (indikator B1). Udgifterne varierer betydeligt mellem lande i absolutte såvel som relative tal. Alt i alt bruger OECDlandene 6,2% af deres samlede Brutto National Produkt (BNP) på uddannelsesinstitutioner. Fra mere end 7% i Danmark, Israel, Island, USA og partnerlandet Rusland til 4,5% (eller mindre) i Italien og Slovakiet. (indikator B2). Det er særligt interessant at se på, hvor stor en del af de offentlige udgifter der går til uddannelse i den nuværende økonomiske situation. Offentlig finansiering af uddannelse er også en social prioritet i OECDlande med begrænset offentlig indsats på andre områder. OECD-landene benytter i gennemsnit 13,3% af de samlede offentlige udgifter til uddannelse. Fra mindre end 10% i Tjekkiet, Italien og Japan til næsten 22% i Mexico (indikator B4). Offentlige midler investeret i uddannelse betaler sig på forskellige måder, herunder for eksempel gennem højere skatteindtægter. I OECD-landene bidrager en mand med en videregående uddannelse i løbet af sit arbejdsliv i gennemsnit med USD mere i indkomstskat mm. end en person, der blot har en ungdomsuddannelse. Selv efter at have fratrukket de offentlige udgifter, der er forbundet med at finansiere uddannelsen, vil der i gennemsnit være USD tilbage, hvilket er ca. det tredobbelte af, hvad det koster det offentlige pr. studerende på de videregående uddannelser. Men det er ikke det hele. Afkastet til samfundet er endnu større, idet flere fordele (se kapitel A nedenfor) ikke direkte afspejles i skatteindtægter (indikator A8). Uddannelse spiller også en vigtig rolle ved at bidrage til, at arbejdstagerne bliver længere på arbejdsmarkedet en fordel der bliver nødvendig, efterhånden som befolkningerne i OECD-landene bliver ældre. Desuden øger det beskæftigelsen. I gennemsnit har arbejdsløsheden i OECD-landene siden 1997 blandt personer med en videregående uddannelse ligget på 4% (eller herunder), mens den for personer, der ikke har opnået en ungdomsuddannelse, til tider har oversteget 10% (indikator A6). EDUCATION AT A GLANCE 2010: OECD INDICATORS ISBN OECD

3 Dermed er der overbevisende dokumentation for de økonomiske og sociale fordele ved uddannelse. Alligevel er det ikke nok bare at bruge flere penge på uddannelse. Det er bekymrende, at den betydelige stigning i udgifter pr. elev i mange lande over det sidste årti ikke har medført betydelige forbedringer, hvad angår resultater. Generalsekretæren for OECD Angel Gurría konstaterer i sin leder i Education at a Glance 2010, at publikationens konklusioner understreger omfanget af den indsats, der er nødvendig for, at uddannelse kan genopfinde sig selv på måder, som andre erhverv allerede har gjort for at skabe mere værdi for pengene. Andre indikatorer i Education at a Glance 2010: Kapitel A: Uddannelsesinstitutionernes resultater og effekten af indlæring Uddannelsesniveauet er steget markant de seneste 30 år - en kendsgerning der afspejler sig på forskellige niveauer blandt yngre og ældre. I gennemsnit er andelen af de 25 til 34-årige, der har en ungdomsuddannelse, 22 procentpoint højere end i aldersgruppen årige (indikator A1). Førstegangs-ungdomsuddannelsesgraduation blandt unge (17-20-årige) overstiger 70% i mere end to tredjedele af OECD-landene og overstiger 90% i 9 OECD-lande. I en række lande, herunder Danmark, Finland, Island og Norge, udgør de studerende, der er over 25 år, mere end 10 procentpoint heraf (indikator A2). I de 26 OECD-lande (hvor der findes sammenlignelige data) skønnes det, at gennemsnitligt 38% af de unge i dag vil opnå en videregående uddannelse. Andelen af studerende uden for den typiske alder er høj i Finland, Island, Israel, New Zealand og Sverige, hvor de studerende, der er ældre end 30 år, tegner sig for en fjerdedel eller mere (indikator A3). I flere lande begynder et betydeligt antal studerende på en mellemlang eller lang videregående uddannelse uden at fuldføre. I de 18 OECD-lande (for hvilke der foreligger data) formår omkring 31% af de studerende på videregående uddannelser ikke at fuldføre en mellemlang eller lang videregående uddannelse (indikator A4). Læring ophører selvfølgelig ikke, og mange voksne fortsætter med at studere gennem hele deres arbejdsliv. På tværs af OECD deltager mere end 40% af de voksne i formel eller uformel uddannelse på et givet år, men omfanget varierer betydeligt. I New Zealand og Sverige er der tale om mere end 60 %, mens der i Ungarn og Grækenland er tale om under 15% (indikator A5). En række andre økonomiske gevinster af uddannelse, foruden dem der er beskrevet oven for, bliver også analyseret i Education at a Glance 2010, herunder indkomstforskelle mellem personer med forskellige uddannelsesniveauer. Sådanne indkomstforskelle er i nogle tilfælde betydelige. I mere end to tredjedele af de lande, hvor data er tilgængeligt, nyder personer med videregående uddannelser en forhøjet indkomst på mere end 50% (indikator A7). Højere uddannelse er også forbundet med andre fordele, herunder bedre sundhed (indikator A9). Omkostningerne for arbejdsgiverne ved at ansætte arbejdstagere med forskellige uddannelsesniveauer bliver også undersøgt i Education at a Glance I OECD-området er gennemsnittet for den årlige lønudgift til ansatte, der ikke har opnået en ungdomsuddannelse, USD for mænd og USD for kvinder. For arbejdstagere med videregående uddannelser stiger beløbet til USD for mænd og USD for kvinder (indikator A10). Kapitel B: De finansielle og menneskelige ressourcer, der investeres i uddannelse. Som beskrevet ovenfor, investerer OECD-landene generelt store summer i uddannelse. Størstedelen af investeringen kommer fra det offentlige. I gennemsnit betaler det offentlige over 90% af udgifterne til grundskole- og ungdomsuddannelsesniveauet samt post-ungdomsuddannelsesniveauet (ISCED 1 til 4). EDUCATION AT A GLANCE 2010: OECD INDICATORS ISBN OECD

4 Andelen af privat finansiering er mere omfattende på de videregående uddannelser. Hvad angår Danmark, Finland og Norge udgør de private udgifter mindre end 5% af de samlede udgifter, mens der i Chile og Korea er tale om over 75% (indikator B3). Studieafgifter er også et område, der behandles i Education at a Glance. I 8 OECD-lande opkræver offentlige institutioner slet ingen studieafgift. Men i en tredjedel af de OECD-lande (for hvilke der findes tilgængelige data) opkræver offentlige institutioner årlige studieafgifter på mere end USD pr. studerende (indikator B5). Hvad går uddannelsesudgifterne til? I OECD-landene går 92% af de samlede udgifter til folkeskole-, ungdomsuddannelsesniveauet (ISCED 1 til 4). Med undtagelse af 4 lande går mere end 70% heraf til personalelønninger (indikator B6). Lønudgiften pr. elev varierer betydeligt mellem OECD-landene. For eksempel er lønudgiften mere end ti gange større i Luxembourg, Spanien og Schweiz end i Chile (indikator B7). Kapitel C: Adgang til uddannelse, deltagelse og fremskridt I de fleste OECD-lande har næsten alle (i løbet af de sidste 10 år) haft adgang til mindst 12 års formel uddannelse. I omkring en tredjedel af OECD-landene (med tilgængelige data) kunne de seneste års indskrivningsrate for de årige og for de 20 til 29-årige tyde på, at et mætningspunkt er nået (indikator C1). Studentermobiliteten dvs. andelen af de studerende på videregående uddannelser, der rejser til et andet land for at studere - fortsætter med at stige. I 2008 blev over 3.3 millioner studerende på videregående uddannelser indskrevet uden for deres hjemland. Dette er en stigning på 10,7% i forhold til det foregående år (indikator C2). Overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet er ikke altid nem for de unge. I flere lande er teenagere på 15 til 19 år ofte hverken i uddannelse, på arbejdsmarkedet eller registreret arbejdsløse. Denne andel varierer meget fra land til land. I Tyrkiet er 32,6% af de 15 til 19-årige ikke i uddannelse, på arbejdsmarkedet eller registreret arbejdsløse, mens der i Nederlandene kun er tale om 2,1% (indikator C3). Kapitel D: Læringsmiljø og skolernes organisation I OECD-landene udgør undervisning i læsning, skrivning, matematik og naturvidenskab i gennemsnit 48% af den obligatoriske undervisningstid for de 9 til 11-årige og 40% for de 12 til 14-årige. For de 9 til 11-årige varierer andelen af den obligatoriske undervisningstid til læsning og skrivning fra 16% (Island) til over 30% (Frankrig, Mexico og Nederlandene) (indikator D1). På grundskolens 1. til 6. klassetrin er der i gennemsnit omkring 22 elever i hver klasse. Antallet varierer fra 30 elever (eller mere) i Chile og Korea til næsten det halve i Luxembourg og partnerlandet Rusland (indikator D2). Lærerlønninger steg mellem 1996 og 2008 i stort set alle OECD-lande, men lærere er generelt stadig lavere lønnet end andre lønmodtagere med samme uddannelsesniveau. Lønnen for lærere med 15 års erfaring, der underviser klasse, spænder fra mindre end USD om året i Ungarn og partnerlandet Estland til mere end USD i Luxembourg (indikator D3). Antallet af undervisningstimer i den offentlige folkeskoles 7. til 10. klassetrin er i gennemsnit 703 timer om året, men varierer fra mindre end 520 timer i Grækenland og Polen til over 1000 i Mexico og USA (indikator D4). Education at a Glance undersøger i år to nye spørgsmål: 1. i hvilket omfang forældre kan vælge deres børns skole, og 2. hvilken rolle forældre har i forbindelse med tilsyn af skoler. Ud over de offentlige skoler, har lande typisk en række forskellige uddannelsesinstitutioner. For eksempel tillader fire ud af fem OECDlande, at statsafhængige privatskoler og uafhængige privatskoler tilbyder obligatorisk undervisning. Kun i syv EDUCATION AT A GLANCE 2010: OECD INDICATORS ISBN OECD

5 lande har de statsafhængige privatskoler dog over 10% af det samlede antal elever (indikator D5). De fleste OECD-lande rapporterer, at forældrene har en række muligheder for at deltage i tilsynet med de offentlige skoler eller deltage i foreninger, der rådgiver offentlige skoler. De fleste rapporterer også, at forordninger skaber en formel proces, gennem hvilken forældre kan indgive klager (indikator D6). OECD 2010 Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på: eller pr. fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Besøg vores website EDUCATION AT A GLANCE 2010: OECD INDICATORS ISBN OECD

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Danish OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv Sammendrag på dansk Der er sket enorme ændringer i

Læs mere

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande.

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande. Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Danish Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande Sammendrag på dansk Krisen og pensionspolitik Tallene i overskrifterne

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Danish OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005 Sammendrag på dansk Resumé Den langsigtede tendens mod en videnbaseret økonomi

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes. OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster

OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes. OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Danish OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster Sammendrag på dansk Efter to årtier med stigende

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Performance-related Pay Policies for Government Employees Summary in Danish Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Sammendrag på dansk Indledning For tyve år siden blev næsten alle

Læs mere

Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Modernising Government: The Way Forward Summary in Danish Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem Sammendrag på dansk Gennem de sidste to årtier har vi været vidner til en tilstrømning af

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

KAPITEL II UDDANNELSE. Dansk Økonomi efterår 2003. II.1 Indledning

KAPITEL II UDDANNELSE. Dansk Økonomi efterår 2003. II.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2003 KAPITEL II UDDANNELSE II.1 Indledning Uddannelse er vigtigt Gratis uddannelse forudsætning for lige muligheder og lille lønspredning Gratis uddannelse bygger på implicit kontrakt

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Drenge er de nye tabere

Drenge er de nye tabere Drenge er de nye tabere Mens piger tager kvantespring i uddannelsessystemet, halter drengene markant bagefter især dem fra mindre veluddannede hjem. En ny kønsrevolution er undervejs, og nye tal tyder

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet DI ANALYSE SÅDAN ligger landet > Globaliseringsredegørelse 2011 > marts 2011 Sådan ligger landet Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2011 Udgivet af DI Redaktion: Sidsel Dyrholm Holst, Casper

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

PISA 2003. Danske unge i en international sammenligning. Redaktion: Jan Mejding

PISA 2003. Danske unge i en international sammenligning. Redaktion: Jan Mejding PIS 2003 Danske unge i en international sammenligning Redaktion: Jan Mejding PIS 2003 Danske unge i en international sammenligning Redaktion: Jan Mejding Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere