Pædagogisk Dag. giv fremtiden mening. Aarhus Universitet. Torsdag den 7. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Dag. giv fremtiden mening. Aarhus Universitet. Torsdag den 7. februar 2013"

Transkript

1 Pædagogisk g Aarhus Universitet Torsdag den 7. februar 2013 giv fremtiden mening

2 1 Program for pædagogisk dag, torsdag d på Århus Universitet Giv fremtiden mening Hvordan skal vi forstå skolens nøglebegreber Faglighed, Fællesskab og gagement i en anno 2013 kontekst og i fremtiden? Hvordan understøtter undervisningen og skolens udviklingsarbejde kernebegreberne? Vi skal kunne oversætte de politiske dagsordener og integrere dem i vores egen praksis, fx 95%- målsætningen, innovation i AT, Ny Nordisk Skole, og vi skal bidrage til vores kerneydelse med en modernisering af dannelsesbegrebet og hvad det vil sige at være studieforberedt nu og i fremtiden. Det kalder på, at vi må gentolke de kernebegreber, der karakteriser vores skole, nemlig Faglighed, Fællesskab og gagement. Hvad ønsker vi disse begreber skal betyde anno 2013 og i fremtiden? Vi vil stille skarpt på, hvordan vi gennem udvikling af den daglige undervisning forsøger at oversætte de politiske dagsordener, så både vores egen skole og Stx som ungdomsuddannelse også fremadrettet står stærkt. Vi har samlet tre udviklingsprojekter under en fælles overskrift, nemlig Ny Nordisk Skole. NNS er en ramme, hvor hele skolen lærere og elever - er med til at udvikle både skolen og bidrage til det uddannelsesfællesskab og samarbejde, vi har med andre skoler. Den grundlæggende idé i NNS er, at vi er med til at give alle elevgrupper bedre uddannelse. I NNS er det meningen at man udfordrer og udfordres af andre skoler på såvel proces, mål og evaluering. Vi ønsker at bidrage med tre konkrete, igangværende projekter, som løfter eleverne ved indgangsniveauet og gennem grundforløbet, som udfordrer eleverne fagligt og tværfagligt i studieretningen og som undersøger ny pædagogik og didaktik under anvendelse af innovation og digitale medier. Se vedhæftede bilag vedr. NNS. Projektgrupperne er: Innovation i AT som driver for elevernes innovationskompetence og lærernes -didaktik ipad som generator for motivation og faglig udfordring af den enkelte elev, for udvikling af ny organisering af undervisningen, nye elev- og lærerroller Klar-Parat-Studieretning samarbejde om elevernes kompetenceudvikling Vi har mange bud på meningsfyldte og anvendelsesorienterede oversættelser af de politiske dagsordener. Gennem skolens forsøgsarbejde har vi forsøgt at være proaktive og innovative, så vi i fællesskab kan lægge sporene for skolens og vores egen udvikling. På pædagogisk dag tager vi udgangspunkt i det eksisterende udviklingsarbejde, som enten allerede er ved at blive implementeret eller står overfor snart at skulle integreres i undervisningen, hvor vi skal arbejde med at få forsøgsresultaterne ud i klasseværelset og dele erfaringer herfra.

3 2 Vi står samtidig med en fremadrettet udfordring i forhold til en ny IKT strategi og spørgsmålet om, hvad vi forstår ved digital dannelse. Vi får en præsentation af, hvordan vi gennem nye screeningsværktøjer får ny viden om vores elever, som vi kan anvende målrettet i tilrettelæggelsen af undervisningen, så vi kommer tættere på den enkelte elev - eksempelvis i forbindelse med ny skriftlighed. Vi har udviklet værktøjer i form af lektiecafe, særlige turbo-kurser, mentor mm til de svage elever. Vi har startet på talentudvikling, og vi skal fremtidigt overveje, hvordan vi opdyrker de skjulte talenter blandt eleverne, sådan at det ikke kun er 12-tallerne, der får mulighed for faglig udfordring og udvikling deres talent. Med en ny kompetenceudviklingsportal, som er en parallel til vores skriftlighedsportal, vil studieretningsledere, klasseteam og den enkelte lærer kunne få et bedre overblik over hvem, der gør hvad, hvornår. Dette for at kompetenceudviklingen i grundforløbet og i studieretningerne hænger sammen gennem det treårige forløb. Desuden vil vi se på hvordan elementer fra innovation i AT og fremmedsprogsundervisning på helt nye måder kan tilføre undervisningen nye muligheder samtidig med at elevernes engagement øges. Og endelig vil der være videndeling om hvordan IKT/iPads kan bidrage til at udvikle nye arbejdsformer og måske ny didaktik, som alt sammen kan understøtte skolens tre kernebegreber nu og i fremtiden.

4 3 Program Efter frokost på AU med deltagende lærere og elever gør vi status på skolens aktuelle udviklingsprojekter. Arbejdsgrupperne opsummerer det udførte arbejde og giver konkrete bud på anvendelsesmuligheder i undervisningen og hvordan arbejdet kan tilføre vores tre kernebegreber fornyet mening. Derefter er det meningen, at vi skal lade os forstyrre af den verden, der ser os udefra. Det sker i form af et oplæg ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen om Fremtiden og fremtidens gymnasium? Hvilke kompetencer skal vores elever have i fremtiden? Dernæst får vi elevernes opfattelse af skolen og undervisningen ved et blik ind i ETU en. Med et udefra-blik og et elev-blik med i bagagen er det meningen, at vi skal afslutte dagen i et værksted. I værkstedet skal vi drøfte implementeringsmuligheder af forsøgsarbejdet og udveksle erfaringer om det, der er igangsat eller allerede er afprøvet. Til sidst går vi i fremtidsværksted, hvor vi giver input til det fremtidige udviklingsarbejde på skolen. Implementeringsværkstedet er i faggrupper, fremtidsværksted er tværgående emnegrupper : Bygning 1536, Aarhus Universitet. Frokost i tematisk kantine. Sofie Lystlund, som er vores vært fra AU, udleverer spisebilletter ved indgangen til matematisk kantine, som dækker buffet og en vand/kaffe. Vi har reserveret plads til venstre i kantinen bag foldedørene Søauditorierne, Eduard Biermann, bygn 1252, lok 204 Velkommen til Aarhus Universitet ved AC fuldmægtig, Ditte Bruun Laursen, AU. Ditte står bl.a for Det Rullende Universitet og formidlingskursus, som retter sig mod studerende, der skal i praktik i gymnasiet eller med på Dru. 1230: Status på udviklingsprojekter og fremadrettet anvendelse i undervisningen. - Uddannelsessystemet på langs herunder Klar-Parat-Studieretning (KPS) og sammenhæng mellem udviklingsprojekterne og Ny Nordisk Skole ved SJ o KPS: Kompetenceudvikling i grundforløb og start på studieretninger OG portal ved An o KPS: Nye screeningssystemer, der følger den enkelte elev ved Lu o KPS: Omlagt skriftlighed, fremlæggelse af evaluering ved LN - Hvad kan vi med innovation og kreativitet på OG? ved ME, LE - Sprog gør klog, sprognetværksgruppen ved AV - Faglige, pædagogiske og didaktiske potentialer i ipad- forsøget ved TT, CJ min pause

5 Oplæg ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen: Fremtiden og fremtidens gymnasium? Jesper Bo Jensen er uddannet forsker med Ph.d. i statskundskab og postgraduate studier fra Stanford University. Han har mange års erfaringer med strategisk tænkning i den offentlige sektor. Han er pt. direktør i Fremforsk som blev stiftet i Kaffe samt fremvisning af Per Kirkeby kunst på Aarhus Universitet 1600 Centrale temaer fra Elevtrivselsundersøgelsen/ETU ved BL Ny projektorganisering ved BL 1620 Faglighed, Fællesskab og gagement - version 2013 og frem Faggrupper, bygning 1525 se lokalefordeling. I første runde arbejdes der i faggrupper. Her er det er meningen, at faggrupperne gør status på nuværende praksis og erfaringsudveksler ift. til de projekter, man allerede er godt i gang med, fx ny skriftlighed. Desuden drøftes hvordan man i faget kan anvende input fra udviklingsgrupperne i undervisningen og studieretningerne. Fagsekretæren er referent. Erfaringsudveksling og implementeringsmuligheder ift.: ny skriftlighed hvordan? både i fag med og uden skriftlig disciplin feedback og forslag til tilføjelser på kompetenceportalen vedr grundforløb til An innovationselementer fra AT muligheder i tværfagligt samarbejde elementer fra ipad-forsøg elementer fra sprogprojekt anvendelse af screeninger til målrettet indsats overfor elever med særlige behov 1720 Emnegrupper, bygning 1525 se lokalefordeling Anden runde er et fremtidsværksted, hvor man vælger ét emne, som man ønsker at være med til at udvikle, sådan at der efter arbejdet kan gives konkret input til det videre arbejde. Der vælges mellem nedenstående emner A til E.

6 5 Input til det videre arbejde med: A. Ny Nordisk skole Klar, Parat, Studieretning 1) af de udfordringer vi stiller skarpt på indenfor rammerne af NNS er arbejdet med forskellighed, fordi vores elever kommer fra grundskolen til os med meget forskellige færdigheder og kompetencer og efter grundforløbet fordeler de sig på studieretninger, der igen stiller forskellige krav til eleverne. Ideer til hvordan vi udvikler studieretningernes særlige profiler, jf. KPS: Vi tilrettelægger mindst to tværfaglige forløb i hver studieretning, hvor lærerne kan anvende halve eller hele projektdage, skemaet kan ombrydes og der åbnes for ny arbejdsformer. Eleverne giver og modtager faglig viden og studiekompetence til andre elever i forbindelse med at studieretningsklasser på tværs af årgange arbejder sammen eller at der samarbejdes med elever fra andre skoler. 2) Fra NNS: Hvordan vil jeres forandringsproces have et udviklende og lærende perspektiv for de professionelle (= lærerne) på jeres institution? Ideer til hvordan vi udvikler lærernes leder- og samarbejdskompetencer både i forhold til samarbejdet om klassen og i klassen. 3) Andre ideer 1) Digital dannelse af elever og lærere. Nye elev- og lærerroller? Ideer til hvilke elementer, det er relevant at arbejde videre med. 2) Interaktive tavler/smartboards ideer til, hvordan vi anvender tavlerne med et fagligt, pædagogisk og didaktisk formål, som kan engagere eleverne. 3) Fælles dokumentplatform Hvilke potentialer for undervisningen er mulige på sigt? 4) Andre ideer 1) Hvordan kan vi opdage og dyrke de skjulte talenter, som ikke i udgangspunktet er 12-taller? 2) Hvordan kunne vi organisere talentudvikling, så alle fakulteter er med og så vi benytter såvel interne som eksterne muligheder for talentudvikling 3) Andre ideer

7 6 og lærernes -didaktik Fra NNS: Vi vil træne elevernes innovationskompetence både som individer og i fællesskaber. Det vil vi gøre gennem projektarbejde, der retter sig mod en anvendelsesorienteret brug af fagene. Vi vil i arbejdsprocessen træne selvstændighed og samarbejde, nysgerrighed og kreativitet Undervisningen bliver i højere grad brugerdrevet og eleverne inddrages og får en mere aktiv rolle. Vi vil udforske innovationsbegrebet i praksis. Vi vil arbejde med forskellige sider af innovation med kreativitet som elevernes udfoldelse af innovation. Vi vil arbejde med vi-kreativitet, hvor elevteam samlet set skaber noget nyt over tid; vi vil sammenstille kendt viden på nye måder, der er til gavn eller skaber merværdi for andre, ikke nødvendigvis økonomisk, men også alment eller fagligt. Ideer til hvordan innovation kan anvendes i tværfagligt samarbejde i studieretningerne og på langs af studieretningerne 1) Hvordan kan vi som Stx-skole forstå samt anvende innovationsbegrebet? 2) Ideer til hvordan vi udvikler lærernes projektstyringsskompetence 3) Andre ideer? I skolens netværksprojekt har der været fokus sammenhængen mellem motivation og læring ud fra tre perspektiver. Fra projektet hedder det: Innovation som pædagogisk redskab : Hvordan benyttes utraditionelle, kreative undervisningsformer i fremmedsprogsundervisningen, og hvilen effekt har det på dels læring, dels motivation? Didaktik og fremmedsprog : Hvordan tilrettelægges undervisningen i fremmedsprog, så den bedst muligt understøtter og øger elevernes motivation? Digitale medier og fremmedsprog : Hvordan udnytter fremmedsprogsundervisningen de digitale mediers muligheder, og hvilke konsekvenser har øget brug af digitale medier for dels læring og dels motivation hos eleverne? 1. Hvordan styrker vi det fortsatte samarbejdet mellem fremmedsprogene? 2. Hvordan styrker vi samarbejdet med grundskolen? 3. Hvordan styrker vi fremmedsprogenes profil på skolen? 4. Hvilke nye muligheder er der i kulturformidlingssiden af fremmedsprogsundervisningen?

8 7 5. Andet Til hver gruppe tilknyttes en ordstyrer og referent 1820 Fysisk AUD, Bygning 1523, lok 318 Opsamling fra de to værkstedsrunder 1830: Middag, matematisk kantine samme sted som frokost Links og henvisninger til materialer: Ny Nordisk Skole MBU pjece: 0nordisk%20skole%20version%202.ashx MBU film: Odder Gymnasium ansøgning: Fc-konference under OGSÅDAN Klar Parat Studieretning: Fc-konference under OGSÅDAN Talentudvikling Film Oversigt over centrale links vedr talentudvikling DK/Content/News/Udd/Folke/2009/j/~/media/UVM/Filer/I%20fokus/Tema/Talent/090501_tale nt.ashx IKT strategi, digital dannelse, ipad-forsøg ipad som generator for motivation og faglig udfordring af den enkelte elev: Fc-konference under OGSÅDAN Multiple platforme simple stier Ppt oplæg ved YB om ny IKT strategi på OG: Fc-konference under OGSÅDAN Digital dannelse i gymnasieskolen Sprogudviklingsprojekt netværk mellem fire skoler Projektbeskrivelse på Fc-konference under OGSÅDAN

9 8 Innovation Innovation i en Stx sammenhæng Ppt oplæg ved AH på Fc-konference under OGSÅDAN Link til kort over Aarhus Universitet Eller vælg en App : AU Find

10 Lærere Emnegruppe Bygn Anne Juul Møller (AM) Dorthe Spaabæk Jensen (DS) Jette Søgaard Raunsbæk (JR) Merete Gjerløv (MG) Jan Vengsgaard (JV) Heidi Andersen (An) Anne Gry Hemmersam (GH) Jakob Bang (JB) Carsten Lund Petersen (CP) Niels Jensen (NJ) Jens Folke Harrits (JH) Kenneth Blach Hansen (KH) Lise Lotte evold Hansen (LL) Anne Grethe Grove (AG) Eilert Lautrup (EL) Lise ria Kold (LK) Mette Helles (MH) Tove Thomassen (TT) Kaj Vedel (KV) thias Linneberg Egholm (ME) Morten Myrhøj Monrad Nielsen (MM) Allan Ahle (AA) Jens Borchsenius Kristensen (JK) Pernille Nissen (PN) Rikke Reipurth (RR) Palle Jørgensen (PJ) Susanne Høegh (SH Frede Højland (FH) Jens Møller Nielsen (JN) Lise Nygaard Arge (LN) Linda Bettina Petersen (LP) Rikke Fogh Odgaard (Od) Helle ustrand (HD) Helle Hedevang (HH) Stine Jakobsen (Ja) Charlotte Linderoth (CL) Anne Schrøder Hejlesen (AH) Susanne Christiansen (SC) Lone Just Schütt (LS) Ann Elisabeth hl Langbak (AL) Birthe rie Lund (Lu) Jesper Kullegaard Brun Sørensen (JS) Anne Bisgaard Vase (AV) Lars V.Sloth Eskesen (LE) Camilla Jürgensen (CJ) Helle Brændsgård Henckel (He) Mette lsgaard (MD) Tilmelding til gruppearbejde på pædagogisk dag: Emnegrupper Lokale 215 Lokale 219 Lokale 223 Lokale 229 Lokale 231

11 Tilmelding til gruppearbejde på pædagoisk dag: Faggrupper Lærere Faggruppe Bygn Lise Lotte evold Hansen (LL) Bi/Bt Anne Grethe Grove (AG) Rikke Reipurth (RR) Rikke Fogh Odgaard (Od) Anne Juul Møller (AM) Dorthe Spaabæk Jensen (DS) Jette Søgaard Raunsbæk (JR) Merete Gjerløv (MG) Jan Vengsgaard (JV) Eilert Lautrup (EL) Helle ustrand (HD) Helle Hedevang (HH) Heidi Andersen (An) Lise ria Kold (LK) Mette Helles (MH) Tove Thomassen (TT) Ann Elisabeth hl Langbak (AL) Birthe rie Lund (Lu) Jesper Kullegaard Brun Sørensen (JS) Anne Gry Hemmersam (GH) Kaj Vedel (KV) thias Linneberg Egholm (ME) Morten Myrhøj Monrad Nielsen (MM) Palle Jørgensen (PJ) Frede Højland (FH) Susanne Høegh (SH Anne Bisgaard Vase (AV) Lars V.Sloth Eskesen (LE) Jakob Bang (JB) Allan Ahle (AA) Stine Jakobsen (Ja) Carsten Lund Petersen (CP) Niels Jensen (NJ) Jens Borchsenius Kristensen (JK) Pernille Nissen (PN) Jens Møller Nielsen (JN) Lise Nygaard Arge (LN) Charlotte Linderoth (CL) Anne Schrøder Hejlesen (AH) Susanne Christiansen (SC) Jens Folke Harrits (JH) Kenneth Blach Hansen (KH) Linda Bettina Petersen (LP) Lone Just Schütt (LS) Camilla Jürgensen (CJ) Helle Brændsgård Henckel (He) Mette lsgaard (MD) Bi/Bt Bi/Bt Bi/Bt Fy Fy Fy Fy Fy Fy Gr/la Gr/la Gr/la Hi Hi Hi Mu Mu Sa Sa Sa SPB/FRF/TYF SPB/FRF/TYF SPB/FRF/TYF SPB/FRF/TYF Lokale 215 Lokale 219 Lokale 223 Lokale 229 Lokale 231

12 Oversigtskort Her skal vi være

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Sociale medier i skolen Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Tema: Sociale medier i skolen Udgiver: VIA Efter- og videreuddannelse Hedeager

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere