Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården - Ekstrabevilling som følge af skimmelsvampe /204 Risagerlund: Renovering - Forslag med baggrund i venteliste og plejeboliggaranti /205 Pjece vedrørende Ældrerådet og kørselsordninger /206 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Socialudvalgets område /207 Øvrige korrektioner og ønsker til budget Socialudvalget /208 Prioriteringskatalog til budget /209 Projekt - Viden på tværs /210 Orientering Lukkede sager: 09/211 Arealfordeling /212 Orientering

3 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 313 Åbne sager: 01/203 Rosengården - Ekstrabevilling som følge af skimmelsvampe S03 08/2066 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Rosengården - Ekstrabevilling som følge af skimmelsvamp.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Som tidligere drøftet er der fortsat problemer med kælderen under Rosengården. For at minimere omfanget af det der henhører under servicearealer, og dermed også anlægsudgiften for kommunen, blev det i en sparerunde i forbindelse med ombygningsprojektet besluttet, at kælderen alene skulle males og i øvrigt ikke istandsættes. Bl.a. på grund af den kolde kælder i byggeperioden har det så vist sig, at skimmelsvamp er slået ud i lyse lue. Der blev givet et tilbud fra ISS om at fjerne problemet, hvilket har vist sig ikke er lykkedes. Rådgivningsfirmaet har derfor nu fået Dansk Bygningsanalyse ind i sagen, og de har foreslået en løsning, som tager udgangspunkt i, at plastmalingen i kælderen skal fjernes, således at kældervæggene kan ånde. Væggene skal isblæses og males med en dyrere åndbar maling. På baggrund af den anviste løsning er der indhentet et tilbud fra firmaet Polygon. Både Dansk Bygningsanalyse og Polygon står inde for løsningen, der udføres med tøris. På sidste møde i byggeudvalget blev fjernelse af plastmalingen drøftet. Den af Dansk Bygningsanalyse foreslåede løsning kan udføres for kr kr. til fjernelse af plastmaling = kr. Der må ikke afholdes udgifter der ikke er budgetmæssig dækning for. De kr. kan på nuværende tidspunkt holdes indenfor restbudgettet til uforudsete udgifter. På grund af de uforudsigelige problemer omkring kælderen vil det samlede budget dog blive overskredet på uforudsete udgifter. Efter byggemøde den 6/ : Afsat til uforudsete udgifter... Tillægsbevilling kr. reg. byggerevision... Forbrug jfr. aftalesedler... Restbudget... Skønnede resterende udgifter inkl til afrensning af plastmaling... Forventede merudgifter kr kr kr kr kr kr.

4 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 314 Prøvetagning, Dansk Bygningsanalyse... Leje af kondenstørrer... Fjernelse af plastmaling... Opgradering af malerbehandling i kælder fra plast til diffusionsåben maling... Maling af eksisterende dørkarme, gulv og radiatorer i kælder... Vaskemaskine i kælder... ISS-samlet udgift kr., heraf skal byggesagen betale en mindre del for indledende oprydning... Diverse finish murer efter isblæsning af vægge... Ekstra døre/lemme/termoruder m.v.... Renovering af installationer i bad/omklædning... Diverse uforudsigeligt... I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Det er således kælderproblematikken der gør, at udgifterne ikke kan holdes indenfor budgettet. Tidsplanen er nu jfr. rådgiver, at stueetagen overdrages til Brønderslev Kommune senest 1. september 2008 og kælderen afsluttes senest 1. oktober Byggeriet er klar til indflytning 1. oktober Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, efter drøftelse med byggerevisionen, at Byrådet meddeler tillægsbevilling på kr. til de uforudsigelige udgifter til kælderen. Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser. Sagen er sendt til påtegning i Center for Økonomi. Påtegning vil foreligge til mødet. Notat af 6. august ekstrabevilling Harde Larsen Anbefales. Den foreslåede tillægsbevilling giver mulighed for at afholde udgifter til håndlister i trappeopgang, energimærkning af bygningen, indeksering af udgifter til håndværkere med videre, som endnu ikke er prissat.

5 Socialudvalget, 13. august 2008 Side /204 Risagerlund: Renovering - Forslag med baggrund i venteliste og plejeboliggaranti G01 08/2143 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \ Renovering - Forslag med baggrund i venteliste og plejeboliggaranti.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Risagerlund I forbindelse med drøftelser omkring dele af Masterplanen for Ældreområdet, besluttede Socialudvalget i møde den 12. marts 2008, pkt. 03/145, straks at stoppe for indtag på Risagerlund. Begrundelsen var den forestående ombygning, idet det var forudsat at Risagerlund skulle være uden beboere i ombygningsfasen. Med baggrund i denne beslutning er der nu 30 beboere på Risagerlund, heraf 12 på skærmet enhed. Skærmet enhed foreslås for de 8 af beboernes vedkommende genhuset i Valdemarsgade. Hvis man beslutter sig for at renovere Risagerlund i etaper i stedet for byggeri i en fase foreslås, at der startes med den ældste fløj. Der vil så kunne være 22 beboere fordelt på 2 etager under ombygningen. Det vil reelt sige, at der nu er det antal beboere, der er plads til, og ledige boliger vil fremover kunne tilbydes borgere fra ventelisten. Ved tilbageflytningen til Rosengården vil der være 11 ledige boliger på Rosengården som kan tilbydes borgere fra ventelisten, samt 5 ledige boliger i Valdemarsgade som ligeledes kan tilbydes borgere fra ventelisten. En umiddelbar vurdering fra kommunens bygningsafdeling er, at en etapeopdelt løsning godt kan lade sig gøre. Fordelen ved denne model er, at det ikke nedsætter antallet af plejeboliger i byggeperioden, og at distrikt 1 (nordbyen og en del af det østlige opland) kan blive i deres nuværende lokaler indtil denne fløj skal ombygges. Samtidig skønnes det, at køkkenet vil kunne fungere under 1. etape af byggeriet. Der har tidligere været forespurgt om køkkenet kunne anvendes under ombygning og det kan ikke lade sig gøre hvis hele Risagerlund ombygges på en gang. Venteliste Den 2. juli 2008 er der 59 borgere på ventelisten. Ønskerne er fordelt på følgende måde: Tonnishave Margrethelund Hellevadlund Aldersro... 0 borgere... 9 borgere... 0 borgere... 0 borgere

6 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 316 Stengården Elmehøj Rosengården Valdemarsgade Risagerlund Tygelsgadecentret Kornumgaard Stenumgård Anden Kommune Alle plejehjem I alt... 3 borgere... 3 borgere... 7 borgere... 1 borgere... 4 borgere... 8 borgere borgere... 0 borgere... 2 borgere... 1 borgere...57 borgere Umiddelbart efter at listen blev trukket i systemet er der sket følgende: 2 borgere er slettet af listen 4 venter på indflytning Af de borgere der står på ventelisten: bor 4 på plejehjem, men ønsker at flytte til andet plejehjem har 4 borgere fået tilbudt plejebolig, men har sagt nej tak er 13 borgere på aflastning Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet beslutter om Risagerlund skal renoveres i 2 etaper eller under et og at ventelisterne løbende inddrages i det videre forløb i forhold til Masterplanens gennemførelse. Notat vedrørende renovering af Risagerlund Anbefales. Asta Skaksen anbefaler under forudsætning af, at det ikke er væsentlig dyrere at bygge etapevis. 03/205 Pjece vedrørende Ældrerådet og kørselsordninger P22 08/1589 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Pjece vedrørende Ældrerådet og kørselsordninger.doc ÅBEN SAG SO Sagsfremstilling:

7 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 317 Ældrerådet og ældreforeninger har på sit årlige møde i foråret 2008 ytret ønske om, at den nye pjece for Ældrerådet, samt pjece om kørselsordninger sendes til alle pensionister i Brønderslev Kommune. Dette ønske vil formanden for Socialudvalget Ole Jespersgaard gerne imødekomme. Formanden har bedt fagenheden om at undersøge mulighederne herfor. Undersøgelse af muligheden for at få pjecerne udsendt i pensionsmeddelelserne er udelukket, dels fordi meddelelserne kommer i lukkede kuverter fra Kommunedata, og samtidig er det ikke alle pensionister der får en månedlig meddelelse, det er kun ved ændringer i pensionen. Pjecerne skal sendes særskilt, og der vil også være behov for at få pjecerne trykt. Økonomi Der er via rådhusbetjentene indhentet overslag over udgiften til udsendelse af pjecerne: A-post stk. a 5,50 kr kr. B-post stk. a 5,00 kr kr. 1) stk. kuverter a 0,25 kr kr.+ moms 1) Trykning af Ældrerådets pjece kr. + moms 1) Trykning af pjecen Kørselsordninger Tilbud 1: stk. + evt. tillæg for opsætning af fil kr.+ moms Tilbud 2: stk. + evt. tillæg for opsætning af fil kr. + moms 1) + x antal arbejdstimer pedel/administration...7 timer 1) Ved udsendelse som B-post og med billigste tilbud for trykning vil udgiften blive ca kr. + pedeltimer og administrative timer. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget tager stilling til om Ældrerådets pjece og pjecen vedrørende kørselsordninger skal sendes til alle pensionister i Brønderslev Kommune. Fagenheden kan ikke pege på finansieringsmulighed. Sagen er sendt til påtegning i Center for Økonomi. Påtegning vil foreligge til mødet.

8 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 318 Pjece Kørselsordninger Pjece Ældrerådet Pjecen runddeles til plejehjem, pensionistforeninger og brugerråd og der indrykkes oplysning om kørselsordninger i lokalaviserne. 04/206 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Socialudvalgets område K05 08/46 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Socialudvalgets område.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Center for Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2008 for Socialudvalgets område. Budgetopfølgning 2 danner endvidere udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2009 på de forskellige politikområder. For at give det enkelte fagudvalg en bedre indsigt i de øvrige korrektioner i budget 2009, fremsendes budgetopfølgning 2 derfor i første omgang til de enkelte fagudvalg til orientering og det skal understreges, at det udelukkende at budgetopfølgningen for det enkelte udvalgs område som fremsendes. Økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning for Brønderslev Kommune på mødet den 21. august, hvorefter der evt. kan forventes anmodning om oprettende tiltag fra økonomiudvalgets side. Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2008 til orientering. Budgetopfølgningsrapport Socialudvalget

9 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 319 Til efterretning. 05/207 Øvrige korrektioner og ønsker til budget Socialudvalget Ø02 08/46 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Øvrige korrektioner og ønsker til budget Socialudvalget.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Sagsfremstilling: I følge principper for udarbejdelse af budget 2009 skal Center for Økonomi i samarbejde med fag- og stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal behandles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet har, Center for Økonomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser hvilke ændringer foreslås indarbejdet under hvert politikområde. Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for Herefter er der korrigeret for de ændringer der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2008 samt for evt. tillægsbevillinger givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de omplaceringer der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer. Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2008 og dette budgetgrundlag pris- og lønreguleres herefter til 2009 niveau. Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og de er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2009 fordelt på drift og anlæg, som Center for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at fremsende yderligere ønsker. Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 21. august, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

10 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 320 Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Socialudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2009, samt at udvalget drøfter evt. ønsker til budget Basisbudget Socialudvalget Udvalget anbefaler de foreslåede korrektioner. Udvalget har ikke haft mulighed for at forholde sig til alle ønsker. Udvalget ønsker en generel udredning af anbringelsesområdet. 06/208 Prioriteringskatalog til budget Ø02 08/175 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Prioriteringskatalog til budget 2009.doc ÅBEN SAG SO Indstilling: Genoptagelse af sag fra Socialudvalgets møde den 25. juni 2008, pkt. 09/198. Socialudvalget indstiller i møde den 25. juni 2008, at sagen genoptages på møde den 13. august Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår til Socialudvalgets møde den 13. august 2008, at Socialudvalget drøfter prioriteringskataloget, med henblik på eventuelt at stille alternative forslag og såfremt der fremkommer alternative forslag udtage nogle af de tidligere stillede forslag, således der kan fremsendes et endeligt prioriteringskatalog fra udvalget i august. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for budget 2009 blev det besluttet at der ikke skal udarbejdes et nyt administrativt prioriteringskatalog til budget I stedes tages udgangspunkt i det prioriteringskatalog som administrationen havde udarbejdet til budget Kataloget fra sidste år er derfor blevet korrigeret, således at forslag som blev gennemført er blevet taget ud. Hvert udvalg drøfter på baggrund heraf det administrative forslag til prioriteringskatalog før sommerferien. Hvert udvalg har herefter mulighed for at stille alternative for-

11 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 321 slag indenfor området, og såfremt der fremkommer alternative forslag udtage nogle af de tidligere stillede forslag. Forslag til prioriteringskatalog fra udvalget fordelt på politikområder skal ligge klar i august. Der er ikke blevet fastsat en procentsats som skal afdækkes til budget Sidste år blev der afdækket forslag svarende til 4 % af driften hvilket medførte, at følgende beløb skulle afdækkes i 2008: i 1000 kr. Økonomiudvalget Udviklings- og Planlægningsudvalget 763 Børne- og Ungdomsudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget 89 Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår til mødet den 25. juni 2008, at Socialudvalget drøfter prioriteringskataloget, med henblik på eventuelt at stille alternative forslag og såfremt der fremkommer alternative forslag udtage nogle af de tidligere stillede forslag, således der kan fremsendes et endeligt prioriteringskatalog fra udvalget i august. Prioriteringskatalog for ældre, handicap og psykiatriområdet Prioriteringskataloget fremsendes uden indstilling. 07/209 Projekt - Viden på tværs P20 08/1865 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Projekt - Viden på tværs.doc ÅBEN SAG SU/SO/BE/ØK/BY Sagsfremstilling: I Danmark findes der en stor gruppe børn og unge, der lever i familier med misbrug eller psykisk sygdom. Dette giver børnene opvækstvilkår, der både på kort og lang sigt

12 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 322 kan have negative konsekvenser for dem. I Brønderslev Kommune vurderes det, at der i dag er estimeret børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse (oplysninger fra Sundhedsstyrelsen). De seneste år har der generelt været et stigende fokus på udsatte børn og unge i kommunerne, men børn af forældre med misbrug eller sindslidelse har ikke fået samme opmærksomhed, og dermed ikke den støtte og hjælp, som de har behov for. Servicestyrelsen har i samarbejde med konsulenter fra Socialt Udviklingscenter (SUS) og Muusmann samt fem kommuner, en region og to institutioner gennemført et udviklingsprojekt, som har resulteret i en generel samarbejdsmodel for bedre tværfaglig indsats. Anvendelsen af samarbejdsmodellen skal bidrage til: 1. at der sker tidlig opsporing af børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse, 2. at sikre tilbud, som er rettet mod netop disse børn og unge, og som hjælper dem til at håndtere de særlige problemer, der er forbundet med at være barn eller ung i sådanne familier, 3. at interne og eksterne aktører på området på trods af forskellige arbejdskulturer, metodiske tilgange og organisatoriske rammer samarbejder ud fra fælles mål og sikre at viden og bekymring formidles mellem faggrupper og sektorer. I forlængelse af udviklingsarbejdet omkring samarbejdsmodellen har Velfærdsministeriet udmeldt en pulje, hvorfra der kan søges midler til hel eller delvis anvendelse af modellen og til generelt at kvalificere indsatsen over for børn og unge af sindslidende eller misbrugende forældre. Den samlede pulje er på kr. 15 mio., og der er påtænkt bevillinger til omkring 15 projekter. Tidligere erfaringer med og nuværende tværfaglige og tværsektorielle tiltag har skabt grobund for, at man i Brønderslev Kommune ønsker, at videreudvikle det allerede eksisterende fokus på børn og unge i familier med misbrug og sindslidelse. Denne videreudvikling ses muliggjort ved bl.a. at udvikle og implementere en samarbejdsmodel for bedre tværfaglig indsats. Fagenheden ser et helt centralt behov for at opnå et fælles fundament i form af en fælles forståelsesramme og samarbejdsstruktur/-kultur på tværs af faggrænser. Et middel hertil er bl.a. fælles handleplaner og anvendelse af fælles redskaber. Dette vil et projektforløb og udviklingen af en lokal samarbejdsmodel for Brønderslev Kommune kunne tilføre. En vigtig opgave i projektforløbet bliver at få skabt overblik over eksisterende tilbud og effekter. Projektforløbet skal således også omfatte en beskrivelses- og afklaringsfase i forhold til eksisterende tiltag og procedurer. For at finde frem til hvad en optimal samarbejdsmodel skal indeholde i Brønderslev Kommune, - hvilke redskaber, handleplaner og aktiviteter vi skal anvende og iværksætte, - er det vigtigt at have fokus på effekterne af eksisterende tilbud. Tilbud som ikke giver de ønskede effekter, skal juste-

13 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 323 res eller helt erstattes af nye tilbud, som giver mening i forhold til det enkelte barn/ den enkelte unge. Og så skal projektforløbet danne baggrund for, at der indledes samarbejde med regionen, psykiatrien, behandlingsinstitutioner for misbrugere, læger og andre relevante samarbejdspartner. Projektet vil primært være forankret i Fagenheden for Børn & Kultur, men omfatter også Fagenheden for Sundhed, Omsorg & Beskæftigelse. Fagenheden for Børn & Kultur er tovholder på projektet og sagen behandles i Børneog Ungdomsudvalget den 12. august Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår som Fagenheden for Børn og Kultur at der etableres et tværfagligt projekt med henblik på at udvikle og implementere en samarbejdsmodel, som skal være med til at sikre en mere målrettet, forebyggende og sammenhængende indsats i forhold til børn i familier med misbrug og sindslidelse at Velfærdsministeriet ansøges om økonomisk støtte til projektet der ansøges om i alt kr Projektansøgningen sendes endvidere til behandling i følgende udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget den 12/8 Sundhedsudvalget den 11/8 Beskæftigelsesudvalget den 25/8 Socialudvalget den 13/8 Påtegning fra Center for Økonomi foreligger til mødet. Projektansøgning - Bedre tværfaglig indsats Anbefales. 08/210 Orientering T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Orientering - åben.doc ÅBEN SAG SO

14 Socialudvalget, 13. august 2008 Side Status over ansøgninger i visitationen (indenfor det konflikt ramte område) pr. 1. august 2008 Status over ansøgninger i Visitationen 2. Møllegårdens budget 2008 Henvendelse fra Møllegården vedrørende Socialudvalgets beslutning i møde den 25. juni 2008, pkt. 06/195. Breve vedrørende Møllegården 1. Til efterretning. 2. Forslag til mødedatoer fastlægges på udvalgets næste møde. Lukkede sager: 09/211 Arealfordeling S05 08/1426 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \arealfordeling.doc LUKKET SAG SO 10/212 Orientering T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Orientering - lukket.doc LUKKET SAG SO

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Dagsorden Dato: 14. september 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/168

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere