Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården - Ekstrabevilling som følge af skimmelsvampe /204 Risagerlund: Renovering - Forslag med baggrund i venteliste og plejeboliggaranti /205 Pjece vedrørende Ældrerådet og kørselsordninger /206 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Socialudvalgets område /207 Øvrige korrektioner og ønsker til budget Socialudvalget /208 Prioriteringskatalog til budget /209 Projekt - Viden på tværs /210 Orientering Lukkede sager: 09/211 Arealfordeling /212 Orientering

3 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 313 Åbne sager: 01/203 Rosengården - Ekstrabevilling som følge af skimmelsvampe S03 08/2066 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Rosengården - Ekstrabevilling som følge af skimmelsvamp.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Som tidligere drøftet er der fortsat problemer med kælderen under Rosengården. For at minimere omfanget af det der henhører under servicearealer, og dermed også anlægsudgiften for kommunen, blev det i en sparerunde i forbindelse med ombygningsprojektet besluttet, at kælderen alene skulle males og i øvrigt ikke istandsættes. Bl.a. på grund af den kolde kælder i byggeperioden har det så vist sig, at skimmelsvamp er slået ud i lyse lue. Der blev givet et tilbud fra ISS om at fjerne problemet, hvilket har vist sig ikke er lykkedes. Rådgivningsfirmaet har derfor nu fået Dansk Bygningsanalyse ind i sagen, og de har foreslået en løsning, som tager udgangspunkt i, at plastmalingen i kælderen skal fjernes, således at kældervæggene kan ånde. Væggene skal isblæses og males med en dyrere åndbar maling. På baggrund af den anviste løsning er der indhentet et tilbud fra firmaet Polygon. Både Dansk Bygningsanalyse og Polygon står inde for løsningen, der udføres med tøris. På sidste møde i byggeudvalget blev fjernelse af plastmalingen drøftet. Den af Dansk Bygningsanalyse foreslåede løsning kan udføres for kr kr. til fjernelse af plastmaling = kr. Der må ikke afholdes udgifter der ikke er budgetmæssig dækning for. De kr. kan på nuværende tidspunkt holdes indenfor restbudgettet til uforudsete udgifter. På grund af de uforudsigelige problemer omkring kælderen vil det samlede budget dog blive overskredet på uforudsete udgifter. Efter byggemøde den 6/ : Afsat til uforudsete udgifter... Tillægsbevilling kr. reg. byggerevision... Forbrug jfr. aftalesedler... Restbudget... Skønnede resterende udgifter inkl til afrensning af plastmaling... Forventede merudgifter kr kr kr kr kr kr.

4 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 314 Prøvetagning, Dansk Bygningsanalyse... Leje af kondenstørrer... Fjernelse af plastmaling... Opgradering af malerbehandling i kælder fra plast til diffusionsåben maling... Maling af eksisterende dørkarme, gulv og radiatorer i kælder... Vaskemaskine i kælder... ISS-samlet udgift kr., heraf skal byggesagen betale en mindre del for indledende oprydning... Diverse finish murer efter isblæsning af vægge... Ekstra døre/lemme/termoruder m.v.... Renovering af installationer i bad/omklædning... Diverse uforudsigeligt... I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Det er således kælderproblematikken der gør, at udgifterne ikke kan holdes indenfor budgettet. Tidsplanen er nu jfr. rådgiver, at stueetagen overdrages til Brønderslev Kommune senest 1. september 2008 og kælderen afsluttes senest 1. oktober Byggeriet er klar til indflytning 1. oktober Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, efter drøftelse med byggerevisionen, at Byrådet meddeler tillægsbevilling på kr. til de uforudsigelige udgifter til kælderen. Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser. Sagen er sendt til påtegning i Center for Økonomi. Påtegning vil foreligge til mødet. Notat af 6. august ekstrabevilling Harde Larsen Anbefales. Den foreslåede tillægsbevilling giver mulighed for at afholde udgifter til håndlister i trappeopgang, energimærkning af bygningen, indeksering af udgifter til håndværkere med videre, som endnu ikke er prissat.

5 Socialudvalget, 13. august 2008 Side /204 Risagerlund: Renovering - Forslag med baggrund i venteliste og plejeboliggaranti G01 08/2143 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \ Renovering - Forslag med baggrund i venteliste og plejeboliggaranti.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Risagerlund I forbindelse med drøftelser omkring dele af Masterplanen for Ældreområdet, besluttede Socialudvalget i møde den 12. marts 2008, pkt. 03/145, straks at stoppe for indtag på Risagerlund. Begrundelsen var den forestående ombygning, idet det var forudsat at Risagerlund skulle være uden beboere i ombygningsfasen. Med baggrund i denne beslutning er der nu 30 beboere på Risagerlund, heraf 12 på skærmet enhed. Skærmet enhed foreslås for de 8 af beboernes vedkommende genhuset i Valdemarsgade. Hvis man beslutter sig for at renovere Risagerlund i etaper i stedet for byggeri i en fase foreslås, at der startes med den ældste fløj. Der vil så kunne være 22 beboere fordelt på 2 etager under ombygningen. Det vil reelt sige, at der nu er det antal beboere, der er plads til, og ledige boliger vil fremover kunne tilbydes borgere fra ventelisten. Ved tilbageflytningen til Rosengården vil der være 11 ledige boliger på Rosengården som kan tilbydes borgere fra ventelisten, samt 5 ledige boliger i Valdemarsgade som ligeledes kan tilbydes borgere fra ventelisten. En umiddelbar vurdering fra kommunens bygningsafdeling er, at en etapeopdelt løsning godt kan lade sig gøre. Fordelen ved denne model er, at det ikke nedsætter antallet af plejeboliger i byggeperioden, og at distrikt 1 (nordbyen og en del af det østlige opland) kan blive i deres nuværende lokaler indtil denne fløj skal ombygges. Samtidig skønnes det, at køkkenet vil kunne fungere under 1. etape af byggeriet. Der har tidligere været forespurgt om køkkenet kunne anvendes under ombygning og det kan ikke lade sig gøre hvis hele Risagerlund ombygges på en gang. Venteliste Den 2. juli 2008 er der 59 borgere på ventelisten. Ønskerne er fordelt på følgende måde: Tonnishave Margrethelund Hellevadlund Aldersro... 0 borgere... 9 borgere... 0 borgere... 0 borgere

6 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 316 Stengården Elmehøj Rosengården Valdemarsgade Risagerlund Tygelsgadecentret Kornumgaard Stenumgård Anden Kommune Alle plejehjem I alt... 3 borgere... 3 borgere... 7 borgere... 1 borgere... 4 borgere... 8 borgere borgere... 0 borgere... 2 borgere... 1 borgere...57 borgere Umiddelbart efter at listen blev trukket i systemet er der sket følgende: 2 borgere er slettet af listen 4 venter på indflytning Af de borgere der står på ventelisten: bor 4 på plejehjem, men ønsker at flytte til andet plejehjem har 4 borgere fået tilbudt plejebolig, men har sagt nej tak er 13 borgere på aflastning Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet beslutter om Risagerlund skal renoveres i 2 etaper eller under et og at ventelisterne løbende inddrages i det videre forløb i forhold til Masterplanens gennemførelse. Notat vedrørende renovering af Risagerlund Anbefales. Asta Skaksen anbefaler under forudsætning af, at det ikke er væsentlig dyrere at bygge etapevis. 03/205 Pjece vedrørende Ældrerådet og kørselsordninger P22 08/1589 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Pjece vedrørende Ældrerådet og kørselsordninger.doc ÅBEN SAG SO Sagsfremstilling:

7 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 317 Ældrerådet og ældreforeninger har på sit årlige møde i foråret 2008 ytret ønske om, at den nye pjece for Ældrerådet, samt pjece om kørselsordninger sendes til alle pensionister i Brønderslev Kommune. Dette ønske vil formanden for Socialudvalget Ole Jespersgaard gerne imødekomme. Formanden har bedt fagenheden om at undersøge mulighederne herfor. Undersøgelse af muligheden for at få pjecerne udsendt i pensionsmeddelelserne er udelukket, dels fordi meddelelserne kommer i lukkede kuverter fra Kommunedata, og samtidig er det ikke alle pensionister der får en månedlig meddelelse, det er kun ved ændringer i pensionen. Pjecerne skal sendes særskilt, og der vil også være behov for at få pjecerne trykt. Økonomi Der er via rådhusbetjentene indhentet overslag over udgiften til udsendelse af pjecerne: A-post stk. a 5,50 kr kr. B-post stk. a 5,00 kr kr. 1) stk. kuverter a 0,25 kr kr.+ moms 1) Trykning af Ældrerådets pjece kr. + moms 1) Trykning af pjecen Kørselsordninger Tilbud 1: stk. + evt. tillæg for opsætning af fil kr.+ moms Tilbud 2: stk. + evt. tillæg for opsætning af fil kr. + moms 1) + x antal arbejdstimer pedel/administration...7 timer 1) Ved udsendelse som B-post og med billigste tilbud for trykning vil udgiften blive ca kr. + pedeltimer og administrative timer. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget tager stilling til om Ældrerådets pjece og pjecen vedrørende kørselsordninger skal sendes til alle pensionister i Brønderslev Kommune. Fagenheden kan ikke pege på finansieringsmulighed. Sagen er sendt til påtegning i Center for Økonomi. Påtegning vil foreligge til mødet.

8 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 318 Pjece Kørselsordninger Pjece Ældrerådet Pjecen runddeles til plejehjem, pensionistforeninger og brugerråd og der indrykkes oplysning om kørselsordninger i lokalaviserne. 04/206 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Socialudvalgets område K05 08/46 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Socialudvalgets område.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Sagsfremstilling: Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Center for Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2008 for Socialudvalgets område. Budgetopfølgning 2 danner endvidere udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2009 på de forskellige politikområder. For at give det enkelte fagudvalg en bedre indsigt i de øvrige korrektioner i budget 2009, fremsendes budgetopfølgning 2 derfor i første omgang til de enkelte fagudvalg til orientering og det skal understreges, at det udelukkende at budgetopfølgningen for det enkelte udvalgs område som fremsendes. Økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning for Brønderslev Kommune på mødet den 21. august, hvorefter der evt. kan forventes anmodning om oprettende tiltag fra økonomiudvalgets side. Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2008 til orientering. Budgetopfølgningsrapport Socialudvalget

9 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 319 Til efterretning. 05/207 Øvrige korrektioner og ønsker til budget Socialudvalget Ø02 08/46 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Øvrige korrektioner og ønsker til budget Socialudvalget.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Sagsfremstilling: I følge principper for udarbejdelse af budget 2009 skal Center for Økonomi i samarbejde med fag- og stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal behandles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet har, Center for Økonomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser hvilke ændringer foreslås indarbejdet under hvert politikområde. Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for Herefter er der korrigeret for de ændringer der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2008 samt for evt. tillægsbevillinger givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de omplaceringer der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer. Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2008 og dette budgetgrundlag pris- og lønreguleres herefter til 2009 niveau. Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og de er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter eller 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2009 fordelt på drift og anlæg, som Center for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at fremsende yderligere ønsker. Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 21. august, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

10 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 320 Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Socialudvalget beslutter, hvilke af de øvrige korrektioner der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2009, samt at udvalget drøfter evt. ønsker til budget Basisbudget Socialudvalget Udvalget anbefaler de foreslåede korrektioner. Udvalget har ikke haft mulighed for at forholde sig til alle ønsker. Udvalget ønsker en generel udredning af anbringelsesområdet. 06/208 Prioriteringskatalog til budget Ø02 08/175 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Prioriteringskatalog til budget 2009.doc ÅBEN SAG SO Indstilling: Genoptagelse af sag fra Socialudvalgets møde den 25. juni 2008, pkt. 09/198. Socialudvalget indstiller i møde den 25. juni 2008, at sagen genoptages på møde den 13. august Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår til Socialudvalgets møde den 13. august 2008, at Socialudvalget drøfter prioriteringskataloget, med henblik på eventuelt at stille alternative forslag og såfremt der fremkommer alternative forslag udtage nogle af de tidligere stillede forslag, således der kan fremsendes et endeligt prioriteringskatalog fra udvalget i august. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for budget 2009 blev det besluttet at der ikke skal udarbejdes et nyt administrativt prioriteringskatalog til budget I stedes tages udgangspunkt i det prioriteringskatalog som administrationen havde udarbejdet til budget Kataloget fra sidste år er derfor blevet korrigeret, således at forslag som blev gennemført er blevet taget ud. Hvert udvalg drøfter på baggrund heraf det administrative forslag til prioriteringskatalog før sommerferien. Hvert udvalg har herefter mulighed for at stille alternative for-

11 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 321 slag indenfor området, og såfremt der fremkommer alternative forslag udtage nogle af de tidligere stillede forslag. Forslag til prioriteringskatalog fra udvalget fordelt på politikområder skal ligge klar i august. Der er ikke blevet fastsat en procentsats som skal afdækkes til budget Sidste år blev der afdækket forslag svarende til 4 % af driften hvilket medførte, at følgende beløb skulle afdækkes i 2008: i 1000 kr. Økonomiudvalget Udviklings- og Planlægningsudvalget 763 Børne- og Ungdomsudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget 89 Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår til mødet den 25. juni 2008, at Socialudvalget drøfter prioriteringskataloget, med henblik på eventuelt at stille alternative forslag og såfremt der fremkommer alternative forslag udtage nogle af de tidligere stillede forslag, således der kan fremsendes et endeligt prioriteringskatalog fra udvalget i august. Prioriteringskatalog for ældre, handicap og psykiatriområdet Prioriteringskataloget fremsendes uden indstilling. 07/209 Projekt - Viden på tværs P20 08/1865 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Projekt - Viden på tværs.doc ÅBEN SAG SU/SO/BE/ØK/BY Sagsfremstilling: I Danmark findes der en stor gruppe børn og unge, der lever i familier med misbrug eller psykisk sygdom. Dette giver børnene opvækstvilkår, der både på kort og lang sigt

12 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 322 kan have negative konsekvenser for dem. I Brønderslev Kommune vurderes det, at der i dag er estimeret børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse (oplysninger fra Sundhedsstyrelsen). De seneste år har der generelt været et stigende fokus på udsatte børn og unge i kommunerne, men børn af forældre med misbrug eller sindslidelse har ikke fået samme opmærksomhed, og dermed ikke den støtte og hjælp, som de har behov for. Servicestyrelsen har i samarbejde med konsulenter fra Socialt Udviklingscenter (SUS) og Muusmann samt fem kommuner, en region og to institutioner gennemført et udviklingsprojekt, som har resulteret i en generel samarbejdsmodel for bedre tværfaglig indsats. Anvendelsen af samarbejdsmodellen skal bidrage til: 1. at der sker tidlig opsporing af børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse, 2. at sikre tilbud, som er rettet mod netop disse børn og unge, og som hjælper dem til at håndtere de særlige problemer, der er forbundet med at være barn eller ung i sådanne familier, 3. at interne og eksterne aktører på området på trods af forskellige arbejdskulturer, metodiske tilgange og organisatoriske rammer samarbejder ud fra fælles mål og sikre at viden og bekymring formidles mellem faggrupper og sektorer. I forlængelse af udviklingsarbejdet omkring samarbejdsmodellen har Velfærdsministeriet udmeldt en pulje, hvorfra der kan søges midler til hel eller delvis anvendelse af modellen og til generelt at kvalificere indsatsen over for børn og unge af sindslidende eller misbrugende forældre. Den samlede pulje er på kr. 15 mio., og der er påtænkt bevillinger til omkring 15 projekter. Tidligere erfaringer med og nuværende tværfaglige og tværsektorielle tiltag har skabt grobund for, at man i Brønderslev Kommune ønsker, at videreudvikle det allerede eksisterende fokus på børn og unge i familier med misbrug og sindslidelse. Denne videreudvikling ses muliggjort ved bl.a. at udvikle og implementere en samarbejdsmodel for bedre tværfaglig indsats. Fagenheden ser et helt centralt behov for at opnå et fælles fundament i form af en fælles forståelsesramme og samarbejdsstruktur/-kultur på tværs af faggrænser. Et middel hertil er bl.a. fælles handleplaner og anvendelse af fælles redskaber. Dette vil et projektforløb og udviklingen af en lokal samarbejdsmodel for Brønderslev Kommune kunne tilføre. En vigtig opgave i projektforløbet bliver at få skabt overblik over eksisterende tilbud og effekter. Projektforløbet skal således også omfatte en beskrivelses- og afklaringsfase i forhold til eksisterende tiltag og procedurer. For at finde frem til hvad en optimal samarbejdsmodel skal indeholde i Brønderslev Kommune, - hvilke redskaber, handleplaner og aktiviteter vi skal anvende og iværksætte, - er det vigtigt at have fokus på effekterne af eksisterende tilbud. Tilbud som ikke giver de ønskede effekter, skal juste-

13 Socialudvalget, 13. august 2008 Side 323 res eller helt erstattes af nye tilbud, som giver mening i forhold til det enkelte barn/ den enkelte unge. Og så skal projektforløbet danne baggrund for, at der indledes samarbejde med regionen, psykiatrien, behandlingsinstitutioner for misbrugere, læger og andre relevante samarbejdspartner. Projektet vil primært være forankret i Fagenheden for Børn & Kultur, men omfatter også Fagenheden for Sundhed, Omsorg & Beskæftigelse. Fagenheden for Børn & Kultur er tovholder på projektet og sagen behandles i Børneog Ungdomsudvalget den 12. august Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår som Fagenheden for Børn og Kultur at der etableres et tværfagligt projekt med henblik på at udvikle og implementere en samarbejdsmodel, som skal være med til at sikre en mere målrettet, forebyggende og sammenhængende indsats i forhold til børn i familier med misbrug og sindslidelse at Velfærdsministeriet ansøges om økonomisk støtte til projektet der ansøges om i alt kr Projektansøgningen sendes endvidere til behandling i følgende udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget den 12/8 Sundhedsudvalget den 11/8 Beskæftigelsesudvalget den 25/8 Socialudvalget den 13/8 Påtegning fra Center for Økonomi foreligger til mødet. Projektansøgning - Bedre tværfaglig indsats Anbefales. 08/210 Orientering T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Orientering - åben.doc ÅBEN SAG SO

14 Socialudvalget, 13. august 2008 Side Status over ansøgninger i visitationen (indenfor det konflikt ramte område) pr. 1. august 2008 Status over ansøgninger i Visitationen 2. Møllegårdens budget 2008 Henvendelse fra Møllegården vedrørende Socialudvalgets beslutning i møde den 25. juni 2008, pkt. 06/195. Breve vedrørende Møllegården 1. Til efterretning. 2. Forslag til mødedatoer fastlægges på udvalgets næste møde. Lukkede sager: 09/211 Arealfordeling S05 08/1426 T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \arealfordeling.doc LUKKET SAG SO 10/212 Orientering T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Orientering - lukket.doc LUKKET SAG SO

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. august 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 19. juni 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 14.00-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Praksis for behandling

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 9. september 2008 Mødelokale 120 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. august 2008 Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 13.30-16.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/51 Brugerbetaling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. august 2011 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. marts 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:00-9:25 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. februar 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 31.01.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 77. Sager og skrivelser til orientering... 3 78.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Brønderslev Byråd Beslutningsprotokol Dato: 26. august 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-22.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Pkt. 14 udsat.

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol MED-udvalget for Børn og Kultur Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henning Risager, Formand Bente Kristoffersen Jill Joan Tubbert Mariane

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 31. oktober 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. august 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-12.10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/698 Budgetopfølgning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. juni 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:30-15:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 11. maj 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 19. august 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere