GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING"

Transkript

1 GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ

2 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse) Publikationen er en del af projekt GODE TAGE. Ansvar Al information, herunder tekst, tegninger og andre elementer, samt hvad der måtte kunne beskrives som rådgivning i denne publikation, stilles til rådighed uden ansvar af nogen art for Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse og Fogh & Følner Arkitektfirma A/S. Der er tale om vejledende materiale, der skal tilpasses den konkrete ejendom og de til enhver tid gældende regler og bestemmelser for byggeri. Brug en byggeteknisk rådgiver. Tekster, illustrationer og 3D-modeller: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Redaktion: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Fotos: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Arkitektfirmaet Stig Trøst Malling Fotografi & Film Hovedstadens Bygningsentreprise A/S Design og layout: Kvorning design & kommunikation Projekt GODE TAGE Initieret af: BvB Økonomisk støtte: Grundejernes Investeringsfond Projektledelse: sbs Byfornyelse I projekt GODE TAGE har følgende personer deltaget: Søren Peter Bjarløv BvB Kristian Køie BvB Frank Beyer Reigstad BvB Lis Strunge Andersen sbs Byfornyelse Graves Simonsen sbs Byfornyelse Poul Madsen Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Kent Pedersen Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Lars Møller Andersen Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Martina A. Møller Fogh & Følner Arkitektfirma A/S Arne Kvorning Kvorning design & kommunikation Kjell Erik Hansen Kvorning design & kommunikation Anders Bøgh Kvorning design & kommunikation Derudover takkes Stig Trøst, Arkitektfirmaet Stig Trøst, og Niels Strange, Dansk Byggeri, for at have bidraget med konstruktiv kritik. Websider: Tryk: TrykTeam ISBN Oplag: BvB 2005 Citater fra GODE TAGE skal have tydelig kilde- angivelse. Længere uddrag og gengivelse af afsnit kan kun ske med BvB's tilladelse. 2

3 GODE TAGE Denne publikation er en del af et større formidlingsprojekt, GODE TAGE, der sætter fokus på god byggeskik ved renovering af tage. Baggrund BvB's statistikker viser et stort antal byggetekniske svigt i de tagkonstruktioner, der i de senere år er blevet renoveret eller udskiftet. Problemet er ikke knyttet specifikt til bygningsrenovering, men til byggeriet i almindelighed. Med økonomisk støtte fra Grundejernes Investeringsfond har vi derfor taget initiativ til projekt GODE TAGE. Formålet er at etablere et informativt og fagligt materiale, der gør det nemmere at vælge de gode byggetekniske løsninger, dvs. robuste, gennemprøvede og erfaringsmæssigt holdbare løsninger. Projektet Projektet omfatter sadeltaget, mansardtaget og københavnertaget med en tagbelægning af vingetagsten eller naturskifer. Tagopbygningen er det isolerede og ventilerede tag med fast undertag eller diffusionstæt tung banevare. Vi håber, at GODE TAGE vil medføre færre svigt og skader i de nyrenoverede tagkonstruktioner, og at dette vil kunne aflæses i vores statistik. PROJEKTET BESTÅR AF 5 ELEMENTER Hjemmeside med gode råd om planlægning, projektering, udførelse og kvalitetssikring, illustreret ved hjælp af interaktive 3D-modeller, fotos og videoklips, tekniske anvisninger og detailtegninger. Kan downloades gratis og bruges af rådgivere og udførende. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret. Cd-rom Cd-rom, som på udgivelsestidspunktet indeholder det samme som hjemmesiden. Vi forventer ikke, at der vil ske en opdatering. Se forhandler og pris på Publikation Denne publikation indeholder råd om valg af gode tagløsninger, og er primært rettet mod bygherrer og rådgivere. Mobil Mock-up Der er bygget to ens mobile mock-up'er, modeller i 1:1, med udsnit af en sadeltagskonstruktion. Den ene vil i en periode være opstillet hos Byggecentrum i Ballerup. Den anden vil blive transporteret rundt i landet og opstillet på tekniske skoler, byggemesser mv. Vi håber at projektet vil få rigtigt mange til at hente inspiration til gode totaløkonomiske tagløsninger med lang levetid. Undervisningsmateriale Der er udarbejdet undervisningsmateriale (PowerPoint) til brug på f.eks. de tekniske skoler. BvB, maj

4 INDHOLD BYGHERRENS VALG OG ANSVAR En byggesag Bygherrens valg Tilstandsvurdering Myndigheder Æstetik og materialevalg Byggeteknik Totaløkonomi Kvalitetssikring Øvrige forhold UDFØRELSE AF DET GODE TAG Nedrivning Opretning Skader fra råd, svamp og insekter Undertag inklusiv skotrender Taglægter Dampspærre Ventilering og isolering Tagbeklædning Inddækninger I disse afsnit opdeles tagrenoveringen i ni byggeprocesser fra nedrivning til inddækninger på det færdige tag. Byggeprocesserne bliver behandlet enkeltvis, men skal ses i sammenhæng. De områder, der ofte har vist sig problematiske, er særligt beskrevet og illustreret. For de områder, der normalt ikke volder problemer eller som hører til almindelig byggeteknisk viden, henvises til Normer og anvisninger m.m. på under de enkelte byggeprocesser. 43 DRIFT Drift & vedligehold 44 På finder man indholdet af denne publikation, suppleret med mere nyttig information om emnet, blandt andet: detailtegninger, 3-dimensionelle tagdetaljer, filmsekvenser, links, litteraturliste og ordliste. 4

5 BYGHERRENS VALG OG ANSVAR 5

6 EN BYGGESAG En byggesag er en proces, som består af en række faser. Faser som hver især skal godkendes af bygherren. Programmeringsfase Ideoplæg (programoplæg) Byggeprogram Forslagsfase Dispositionsforslag Projektforslag Projekteringsfase Forprojekt (myndighedsprojekt) Hovedprojekt Udbudsfase Licitation Kontrahering Udførelsesfase Byggeledelse Fagtilsyn Afleverings- og garantifase Afleveringsforretning Drift- og vedligeholdelsesplan 1 års gennemgang 5 års gennemgang BYGHERRENS VALG Ved udskiftning af en bygnings tag står bygherren over for en række valg, som berører byggeteknik, æstetik, økonomi, myndigheder og bygherrens egen langsigtede planlægning omkring anvendelse af bygningen. Forhold som det er væsentligt, at såvel bygherre som rådgivere forholder sig til, for at tagrenoveringen kan blive en succes. Afhængig af byggesagens størrelse og omfang aftaler bygherre og rådgiver om alle fasernes underpunkter er nødvendige i processen. Nærmere vejledning findes i Bygherrevejledning 2003 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen samt Tagbolig vejledning til bygherren fra Grundejernes Investeringsfond. 6

7 TILSTANDSVURDERING Som noget af det første bør omfanget af tagrenoveringen fastlægges. En gennemgang af taget i form af en tilstandsvurdering af konstruktioner, tagflader, kviste, tagrender, nedløbsrør mv. er nødvendig for at vurdere renoveringens omfang. Hvis bygherren overvejer at anvende et uudnyttet tagrum til bolig eller andre formål, bør tagkonstruktionens egnethed også vurderes. Hvis der er tegn på eller mistanke om, at vand trænger ind i tagkonstruktionen, vil det være en god ide, at lade et firma, der er specialister i at undersøge svampeangreb, gennemgå tagkonstruktionen for at få et overblik over omfanget af eventuelle skader. Nogle af undersøgelserne udføres bedst udefra med lift, og andre kan kun udføres indefra. Et svampeangreb er ofte skjult inde i tagkonstruktionen, og en undersøgelse vil derfor kræve, at eksempelvis lofter og gulve mv. bliver fjernet, så angrebet kan blotlægges. Tilstandsvurdering og en fastlæggelse af arbejdets omfang vil danne grundlaget for det første økonomiske overslag for renoveringen af taget. 7

8 MYNDIGHEDER BYGNINGSREGLEMENTET BR95 kap. 7.3 stk. 1: Tagkonstruktioner, ydervægskonstruktioner og kryberum, som indeholder fugtfølsomme materialer, skal sikres mod akkumulering af skadelig kondensfugt. BR95 kap. 7.3 stk. 3: Tage skal være udført af sådanne materialer og på sådan en måde, at der opnås tæthed mod indtrængen af regn og smeltevand og sne. BR95 kap. 7.3 stk. 4: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. BR95 kap. 7.3 stk. 5: Tagvand skal afledes til tagrender, skotrender, nedløbsrør eller indvendige afløb. Tagrender kan dog udelades ved bygninger med særlig fri beliggenhed samt ved garager, udhuse og lignende mindre bygninger, medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde forlanger andet. BR95 kap. 7.3 stk. 7: Overgangen mellem opvarmede rum og tagkonstruktioner af træ skal udføres på en sådan måde, at der ikke opstår skadelig kondens og sådan, at luftgennemgang forhindres. I henhold til Byggelovens 14 og 18 skal en ejendoms ejer holde sin bygning i forsvarlig stand, så den ikke frembyder fare for ejendommens beboere og andre. Endvidere skal bygningen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand. Disse krav gælder også bygningens tagflade og underliggende konstruktioner. Bygningsreglementet (BR95) stiller en række krav til taget, hvad angår materialer, tæthed over for fugt, skadelig kondens, taghældning og afledning af tagvand. Inden projektering af en tagrenovering bør bygherre eller rådgiver kontakte kommunen. Det skal ske for at få den nødvendige viden om eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter, kommuneplaner, særlig facadecensur, servitutter m.m. Der vil ofte være regler for taghældninger, tagmaterialer, anvendelse af tagrummet, bevaring af skorstene og for bebyggelsesprocenten på matriklen eller i området. Hvis tagmaterialet og bygningens udtryk ændres eller tagrummet inddrages til beboelse, skal der søges om tilladelse hos kommunen i henhold til bygningsreglementet. Almindelig vedligeholdelse kræver normalt ingen tilladelse. Hvis bygningen er fredet, skal Kulturarvsstyrelsen altid kontaktes. Det skal ske både ved udskiftning af taget og ved en eventuel ændring af tagfladens og bygningens udseende. 8

9 ÆSTETIK OG MATERIALEVALG Tagfladen kan betegnes som bygningens femte facade. Valget af det synlige tagmateriale har derfor stor betydning for bygningens arkitektoniske udtryk og bygningens indpasning i gadebilledet som helhed. Æstetisk er der ikke de samme krav til tagfladens underliggende materialer, som der er til tagbeklædningen. Derimod er der en række byggetekniske funktionskrav. De funktionskrav bliver beskrevet i afsnittet Udførelse af det GODE TAG. I langt de fleste tilfælde anbefales det at anvende samme tagmateriale i form, farve og stoflighed, som bygningen oprindelig er udført med. Tagmaterialet hører ofte til en særlig tid eller stilart og indgår som en naturlig del af bygningens samlede karakter. Man skal derfor være meget varsom med at ændre tagets materiale, form eller farve, så kortsigtede valg betyder, at man i mange år frem må leve med et uharmonisk arkitektonisk udtryk. De samme betragtninger og overvejelser omkring den arkitektoniske karakter gælder, hvis man ønsker at ændre på de elementer, der bryder tagfladen f.eks. kviste, ovenlys, skorstene, brandkamme mv. og i overgangen mellem tagflade og facade. Ved etablering af undertag på en ældre bygning, vil det ofte være nødvendigt at hæve tagfladen i forhold til det oprindelige niveau, fordi der skal monteres undertag og afstandslister, og spærene skal ofte rettes op for at opnå et plant underlag for tagdækningen. Endvidere kan krav til isoleringstykkelser få indflydelse på tagets opbygning. Tagfladen vil således komme til at ligge højere end tidligere. Den forøgede taghøjde påvirker tagfladens forhold til blandt andet gesims, brandkamme, kviste, gavle, inddækninger og tilstødende nabobygninger. Det er forhold, som skal drages ind i de arkitektoniske og byggetekniske overvejelser. 9

10 BYGGETEKNIK Tagfladen er den ydre bygningsdel eller klimaskærm, der er mest udsat for miljøets og vejrets påvirkninger. Regn og fugt er de største fjender, men også vindbelastning, sne, frost, varme, UV-stråling og luftforureningen har stor indflydelse på tagfladens holdbarhed. En forudsætning for et robust og holdbart tag, med en lang levetid, er gode solide byggetekniske løsninger, som er baseret på viden om bygningsfysiske forhold, anvendt byggeteknik og materialernes sammensætning og egenskaber. Afgørende for tagkonstruktionens levetid er samlet set især: dampspærrens tæthed, tagkonstruktionens ventilering samt undertagets beskaffenhed og gennembrydninger. Tagets levetid er dog også afhængig af muligheden for inspektion og vedligeholdelse. Uisolerede hanebåndslofter og skunkrum giver en bedre mulighed for inspektion af undertaget. DUKO DUKO (Dansk UndertagsKlassifikationsOrdning) er en uvildig klassifikationsordning af undertagsmaterialer, der skal gøre det lettere at vælge et egnet undertagsmateriale. Ordningen skal sikre, at undertagsmaterialerne lever op til en række minimumskrav. Der er fire forskellige anvendelsesklasser, der hver især stiller forskellige krav til materialerne. Ordningen revideres løbende. BvB anbefaler udelukkende undertage i anvendelsesklasse høj og middelhøj i forbindelse med renoveringsog byggearbejder i den ældre bygningsmasse. Hvilken anvendelsesklasse, der skal vælges, afhænger af det tag, som undertaget er en del af. Læs mere om DUKO i denne publikation under afsnittet Undertag og på Hvis der anvendes banevareundertag, bør dette kunne inspiceres løbende for registrering af evt. skadelig opfugtning. Erfaringer viser, at mange skader i tage opstår omkring inddækninger og gennembrydninger. Jo flere gennembrydninger i en tagflade, jo større er risikoen for skader. På gennemgås detaljeløsninger for sadeltaget, mansardtaget og københavnertaget som er de tre mest almindelige tagformer på ældre etageejendomme. 10

11 TOTALØKONOMI Kr. / m 2 tag Let banevare Tung banevare Fast undertag Totaløkonomisk set opnås den bedste løsning, hvis tagets materialer og konstruktioner vælges ud fra en såkaldt parallel levetid. Det betyder, at de enkelte bygningskomponenter har omtrent samme levetid. Hvis et undertag f.eks. med en anslået levetid på 25 år lægges under en tagbeklædning med en anslået levetid på ca. 60 år, vil der være risiko for, at undertaget skal udskiftes flere gange i tagbeklædningens levetid. Når undertaget udskiftes, skal tagbeklædningen også omlægges. Dette er særdeles uhensigtsmæssigt og bekosteligt, og en sådan løsning, hvor der ikke er parallel levetid, bør undgås. Eksemplet til venstre viser prisen på et tag med tre Etablering af tag Udskiftning af undertag let banevare Udskiftning af undertag tung banevare Udskiftning af undertag let banevare Udskiftning af tagbeklædning samt fast undertag År forskellige typer undertag Fast undertag, Tung banevare og Let banevare ved etablering i år 0 samt driftsudgifter afhængig af undertagenes levetid. Anslået driftsudgift: 6-10 kr./m 2 tag. Eksemplet tager udgangspunkt i en etages boligbebyggelse i Odense. Bygningen har sadeltag, er beklædt med vingetegl, og levetiden anslås til ca. 60 år. Der er ikke indregnet rådgiverhonorarer og prisregulering i eksemplet. En lille merinvestering på ca. 400 kr./m 2 ( ) ekstra i år 0 vil medføre en besparelse i år 60, på ca kr./m 2 ( ). I øvrigt henvises til temahæftet BILLIGT kan blive dyrt udgivet af BvB. Grafen viser et teoretisk forløb for de samlede udgifter for et tegltag med tre forskellige undertage over en 60-årig periode. Løbende driftsudgifter + éngangsinvesteringer (stiplede linier) = totaløkonomi (optrukne linier). 11

12 KVALITETSSIKRING Løbende kvalitetssikring er vigtig for at få et godt resultat. Det involverer alle parter i processen lige fra bygherren over rådgiveren til håndværkeren. Bygherren skal kende projektets omfang og godkende de enkelte faser i forhold til rådgiveren. Det vil også sige, at bygherren skal forpligte sine rådgivere og entreprenører til at kvalitetssikre deres ydelser, opstille krav til kvalitetsniveau, sikre at der udarbejdes tilsynsog kontrolplaner samt opstille eventuelle særlige krav til kvalitetssikring. Rådgiveren skal kvalitetssikre egne ydelser, rådgive bygherren i overensstemmelse med opstillede kvalitetskrav, føre tilsyn med håndværkets udførelse som beskrevet i tilsyns- og kontrolplanen. Håndværkeren skal kvalitetssikre eget arbejde, udarbejde og efterleve kontrolplan samt overholde eventuelle særlige krav til kvalitetssikringen. Hvilke forhold, der som minimum skal kvalitetssikres på byggepladsen, er beskrevet under de enkelte byggeprocesser. Byggeprocesserne kan i deres fulde længde læses under menupunktet Udførelse på ØVRIGE FORHOLD Bygherren skal tidligt i forløbet sikre sig, at den tagløsning, der er valgt, kan forsikres. Hvis en bygning har pulterrum i tagetagen, er det nødvendigt at flytte beboernes ejendele, mens der arbejdes på taget. I forbindelse med tagrummets pulterrum skal man ved en nyindretning være opmærksom på, at bygningsreglementet har nogle krav til overfladers brandklassificering, som blandt andet er aktuelle ved synlige undertage. Hvis tagrummet i forbindelse med tagarbejdet skal bygges om til beboelse, kan der blive tale om at genhuse nogle af beboerne. Hvis pulterrum nedlægges, vil det være nødvendigt at indrette nye pulterrum andre steder. Byggepladsens indretning, med opstilling af stillads og eventuel totaloverdækning, skal overvejes nøje, så der bliver færrest mulige gener for beboere, naboer og alle andre, der færdes i området. Totaloverdækning af byggepladsen giver optimale arbejdsbetingelser, færre følgeskader på bygningen under renoveringen, færre vejrligsdage og bedre håndværksmæssig udførelse. Hvis det bliver nødvendigt at placere nogle af byggepladsens mandskabsskure, affaldscontainere mv. på gaden eller fortovet, skal der indhentes tilladelse fra politi og/eller kommunen. 12

13 UDFØRELSE AF DET GODE TAG planlægning tagkonstruktion 13

14 NEDRIVNING Når eksisterende tagbeklædning, lægter og undertag mv. rives ned, skal arbejdet planlægges og udføres omhyggeligt. De miljømæssige og sikkerhedsmæssige bestemmelser skal overholdes, så tagkonstruktionens stabilitet bevares både under og efter byggeriet. Vi har i dette afsnit valgt, at den oprindelige spærkonstruktion bevares. ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet er med til at sørge for et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Det sker blandt andet ved at lave regler om arbejdsmiljøforhold. På Arbejdstilsynets hjemmeside findes en lang række love, cirkulærer, anvisninger og vejledninger om arbejdsmiljø, som skal bruges af bygherrer, projekterende og udførende. Bygherren Arbejdsmiljøloven giver ikke mulighed for, at bygherren kan overdrage sit ansvar til en anden. Det betyder, at alene bygherren har ansvaret for, at arbejdsmiljølovens regler om bygherreansvar overholdes. Læs mere i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 Bekendtgørelse om bygherrens pligter. Projekterende Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at den, der udarbejder et projekt i forbindelse med et byggeri, skal tage hensyn til de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Det gælder også ved nedrivning. Læs mere i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. Mht. nedrivning af tagbeklædninger og kviste mv. henvises til Normer og anvisninger m.m. på under afsnittet Nedrivning. På hjemmesiden findes desuden information om kvalitetssikring. Udførende Arbejdsmiljølovgivningen stiller også krav om, at den udførende på byggepladsen fastlægger arbejdsmetoder til at få arbejdet gennemført i praksis. Reglerne gælder hvad enten arbejdet udføres af ansatte, arbejdsgiveren selv eller af selvstændige uden ansatte. Den udførende skal ved planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet sørge for, at der ikke bruges arbejdsmetoder, som kan være farlige for sikkerheden og sundheden. Læs mere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. 14

15 Tagkonstruktionen er fritlagt, til den bærende hovedkonstruktion. AFFALDSHÅNDTERING Myndigheder kommunale Det er de enkelte kommuner, der bestemmer, hvordan byggeaffald skal sorteres og genanvendes (affaldsregulativ). Byggeaffald skal afleveres på godkendte modtageanlæg. De enkelte kommuner oplyser, hvilke modtageanlæg der er miljøgodkendte og har indgået aftale med kommunen. AFSTIVNING Inden bygningens tag eller dele af taget rives ned, skal den spærkonstruktion, som bliver stående, afstives midlertidigt, alt efter opgavens art. Afstivningen skal sikre, at spærene ikke vælter. Afstivningen udføres typisk ved at montere lægter på den indvendige side af spærene og på hanebåndet, så det udvendige tagarbejde kan udføres. Den midlertidige afstivning skal beregnes af en konstruktionsingeniør. Udførende Materialer fra nedrivningen skal i videst mulig omfang bringes til container via en lukket affaldssliske eller materialehejs. Støvende materialer skal anbringes i en lukket container. Den udførende skal sikre, at Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser for nedrivningsarbejde overholdes. Se mere om Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger mv. på Det skal sikres, at tagkonstruktionen er statisk stabil, inden den midlertidige afstivning fjernes. Tagkonstruktionens stabilitet skal dimensioneres som beskrevet i de Danske Standarder (DS), der er angivet under afsnittet Nedrivning på Den permanente stabilitet skal også beregnes af en konstruktionsingeniør. Asbest Bemærk de særlige regler for håndtering af materialer, der indeholder asbest. Det vil typisk være tagplader, loftsplader og rørisoleringsmaterialer. De skal behandles som beskrevet i Arbejdstilsynets At-meddelelse nr Nedrivning, reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer, som også findes på 15

16 OPRETNING Opretning af spær vil sædvanligvis være en forudsætning for at opnå et plant underlag for tagdækningen. Opretning med planker anvendes desuden ofte for at få ekstra plads til isolering og ventilering af tagkonstruktionen. Hvis en opretning medfører væsentlige ændringer af tagets til- og afslutninger, må dette afvejes mod kravene til tagfladernes planhed i forbindelse med en evt. prøveoplægning af tagdækning. Det skal bemærkes, at man i forbindelse med tagrenoveringer på ældre bygninger skal oprette med stor nænsomhed. Hvis tagværket eksempelvis hænger eller skyder ryg, må man ofte respektere afvigelsen for at sikre, at bygningen bevarer sin autentiske karakter, og for at tagfladen kan tilpasse sig bygningens øvrige skævheder. Mht. normer og anvisninger for opretning henvises til Normer og anvisninger m.m. på under afsnittet Opretning. På hjemmesiden findes desuden information om kvalitetssikring. Opretning af spær med planker på siden 16

17 OPRETNING AF SPÆR Inden opretning af spær udføres, skal der foretages en helhedsvurdering af tagkonstruktionen, hvor bl.a. spærafstande kontrolleres. Det kan være nødvendigt at udføre mellemspær, så det sikres, at der ikke er for stor spærafstand for undertag og taglægter. Ved opretning af spær skal der anvendes planker, som er mindst 45 mm brede, af hensyn til fastgørelse af afstandslister og lægter. Plankerne skal på monteringstidspunktet have en træfugtighed på højest 18 %. Generelt skal fastgørelsesmidlerne være korrosionsbeskyttet til anvendelsesklasse 2, jfr. DS 413. Taglægte Afstandsliste Opretningsplanke Gennemgående bolt Eksisterende spær (1) Fastgørelse af opretningsplanke med gennemgående bolt inkl. bulldogskiver, underlagsskiver og møtrikker Den bedste måde at fastgøre opretningsplanker på er med gennemgående bolte, bulldogskive, underlagsskiver og møtrikker (1). Fordelen er, at eksisterende spær og opretningsplanke kan spændes så hårdt sammen, at man opnår en god kraftoverførende samling, selv om opretningsplankerne svinder lidt efter montering. Der skal altid foretages en beregning af plankedimensioner og fastgørelsesafstande mv. af en konstruktionsingeniør. Opretningsplanker monteret med søm eller skruer Opretningsplanker, med bredde på 45 mm, kan alternativt fastgøres til eksisterende spær pr. ca. 300 mm med søm eller skruer i følgende dimensioner: Ringede maskinsøm, min. 3,1 x 90 mm. Skruer, min. 5,0 x 90 mm. Se også TOP's Byggeblad nr. 26, Lægter på tage. Tolerancer Under normale omstændigheder skal opretningsplankerne monteres, så oversiden af plankerne flugter, med en afvigelse på + 3 mm målt over en 2 meter retholt, hvilket svarer til den acceptable tolerance for underlag til taglægter. Skalk Gennemgående bolt OPSKALKNING I forbindelse med renovering af tage med opskalkning ved tagfoden, vil det være nødvendigt at ændre den eksisterende opskalkning, men således at tagfladens oprindelige geometri beholdes (2). Det gøres ved, at den eksisterende opskalkning fjernes, og den nye etableres med plankestykker monteret på siden af spærene. Det sker i forlængelse af opretningsplankerne. Opskalkningen kan ske efter samme metode, som er nævnt oven for under Opretning af spær. Opskalkningens højde/størrelse må på forhånd vurderes visuelt, evt. ved prøveoplægning, da den kan påvirke tagets samlede karakter og udseende. (2) Opskalkning ved tagfod 17

18 SKADER FRA RÅD, SVAMP OG INSEKTER Hvis en tagkonstruktion er udført forkert eller ikke er blevet tilstrækkeligt vedligeholdt, kan tagværket være blevet udsat for fugt. Det betyder risiko for angreb af råd, svamp og insekter. Mht. råd-, svampe- og insekttyper samt særlige forholdsregler for ægte hussvamp henvises til Normer og anvisninger m.m. på under afsnittet Skader fra råd, svamp og insekter. På hjemmesiden findes desuden information om kvalitetssikring. (3) Typiske steder i tagkonstruktionen hvor der konstateres råd-, svampe- og insektangreb GENERELT OM RÅD, SVAMP OG INSEKTER I naturen nedbrydes træ af bakterier, svampe og insekter, som omdanner træmassen til enkle stoffer, der kan indgå i naturens kredsløb. Den nedbrydning er naturligvis uønsket i bygningers træværk. Årsag For at undgå den naturlige nedbrydning skal træet være tørt. I trækonstruktioner, hvor træfugtigheden gennem længere tid er højere end 20 %, er der øget risiko for angreb af råd, svamp og insekter. Det bemærkes dog, at husbukke og borebiller kan være aktive ved træfugtighed på ned til henholdsvis 10 og 11 %. Den hyppigste årsag til, at træværk opfugtes i skrå tage og medfører angreb af svampe og insekter, er utætte tagdækninger og inddækninger, eller at træet er i kontakt med fugtigt murværk. Typiske steder for råd-, svampe- og insektangreb Specielt ved tagfod, gavl og brandkam, hvor spær, remme og bjælker kan være i direkte kontakt med murværket, er der øget risiko for angreb af svampe. Også steder, hvor træværk ikke er i kontakt med murværk, eksempelvis ved skotrender, bag skorstene og ved ovenlysvinduer, konstateres der ofte råd-, svampe-, og insektangreb (3). 18 Svampeangrebet spærende og rem ved murkrone

19 (4) Nyt og gammelt træ samlet med lasker og gennemgående bolte (5) Nyt og gammelt træ samlet med bladsamling og gennemgående bolte UDBEDRINGSMETODER Rådgivning Ved udbedring af råd-, svampe- eller insektangreb, skal en sagkyndig tekniker altid tages med på råd. Teknikeren skal naturligvis have den nødvendige viden om tagkonstruktioners statik og funktion, skal kunne vurdere skadernes omfang samt finde de steder, hvor der er øget risiko for, at fugten trænger ind. En rådgiver skal også kunne vurdere tagkonstruktionens styrke for at afgøre, om den skal udskiftes helt eller delvist. Det er vigtigt, at der udarbejdes et projektmateriale, som beskriver skaden i tagkonstruktionen. Materialet skal indeholde en præcis beskrivelse af, hvordan og hvor meget der skal efterimprægneres, repareres eller udskiftes. Desuden skal projektmaterialet anvise midlertidige understøtninger. Lette angreb Ved lette angreb er det ikke altid nødvendigt at reparere eller udskifte træet. En efterimprægnering og forstærkning af det angrebne træ med lasker af trykimprægneret træ kan være tilstrækkeligt. Det skal kombineres med, at konstruktionen ændres, så fugtkilden fjernes. Alt nyt træ bør være trykimprægneret til klasse A eller AB iht. Nordisk Træbeskyttelses Råd (NTR). Nye spær, bjælker og remme skal beskyttes med fugtspærre på de sider, der har kontakt til murværk. Kraftige angreb Ved kraftige angreb vil det ofte være nødvendigt at afkorte spær- eller bjælkeender og erstatte dem med nyt træ. Alt nyt træ skal være trykimprægneret til klasse A eller AB iht. Nordisk Træbeskyttelses Råd. Nye spær, bjælker og remme skal beskyttes med fugtspærre på de sider, der har kontakt til murværk. Udbedring med varmebehandling Ægte Hussvamp, der er varmefølsom, kan desuden afhjælpes med varmebehandling, uden at de angrebne bygningsdele skal udskiftes, såfremt bæreevnen fortsat er god nok. Læs mere om varmebehandling på Teknologisk Instituts hjemmeside: Træsamlinger Nyt og gammelt træ kan samles med lasker (4) eller samles med bladsamling (5). Samlingerne fastgøres med gennemgående bolte, bulldogskiver, underlagsskiver og møtrikker. Bolte, bulldogskiver, underlagsskiver og møtrikker mv., der bruges til fastgørelsen, skal være udført i varmforzinket eller rustfrit stål, i henhold til DS 413. Alt nyt træværk skal på monteringstidspunktet have en træfugtighed på højest 18 %. Inden samlingerne udføres, skal en konstruktionsingeniør altid foretage en beregning af trædimensioner, fastgørelsesafstande og boltedimensioner m.m. 19

20 UNDERTAG INKLUSIV SKOTRENDER Noget af det vigtigste i forbindelse med en tagrenovering er selve undertaget. Der spiller en væsentlig rolle for, at der ikke kan trænge vand ind i bygningen og dermed for tagets levetid. Der må derfor udvises den allerstørste byggetekniske omhu, når det gælder undertaget. Ved renoveringssager anbefales det, at tagkonstruktioner udføres med ventileret diffusionstæt undertag. BvB's erfaringer viser, at de diffusionsåbne undertage er mindre effektive over for opfugtning af den underliggende konstruktion. Dette skyldes ofte kondens på grund af, at der ikke er etableret en tæt dampspærre. Opfugtning kan også være forårsaget af utætheder. Det efterfølgende afsnit omhandler derfor ikke diffusionsåbne eller uventilerede undertage. Det bedste undertag opnås ved at oplægge et fast undertag på hele tagfladen. Hvor undertaget kan efterses fra hanebåndsloftet og evt. skunkrum (6), anser BvB også en tung banevare på mere end 1 kg/m 2 for at være et godt undertag. KOMPLEKSITET OG VALG AF UNDERTAG Ved valg af undertag og valg mellem forskellige typer undertag bør anvisningerne fra DUKO (Dansk UndertagsKlassifikationsOrdning) som et minimum følges. Se DUKO opdeler undertagsprodukterne i fire anvendelsesklasser: Lav (L) Middellav (ML) Middelhøj (MH) Høj (H) Høj er den klasse, der anvendes, hvor der stilles de største krav til undertaget. Hvilken klasse, der skal vælges, afhænger af det tag, som undertaget indgår i. Der skelnes blandt andet mellem høj og lav kompleksitet. Et simpelt tag med enkle gennemføringer har lav kompleksitet, mens et tag med store gennemføringer eller relativt svære detaljer har høj kompleksitet. Hvis taget har en eller flere af følgende detaljer, er der tale om en tagkonstruktion med høj kompleksitet: Skotrende Stor ventilationskanal Skorsten Kvist Man kan ifølge DUKO vælge at opdele tagkonstruktionen i høj og lav kompleksitet. Høj kompleksitet regnes for de spærfag, hvor der er komplekse detaljer (7), og lav kompleksitet for de øvrige spærfag. Det betyder, at man kan bestemme anvendelsesklasse og vælge undertagsmateriale særskilt for høj og lav kompleksitet. Mht. generel udførelse af fast undertag henvises til Normer og anvisninger m.m. på under afsnittet Undertag. På hjemmesiden findes desuden information om kvalitetssikring. Skunkrum Hanebåndsloft 20 (6) Undertaget kan inspiceres fra hanebåndsloft og skunkrum

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER

BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2002 1 BILLIGT KAN BLIVE DYRT Erfaringerne fra BvB s eftersyn viser, at der er svigt og skader i mellem 70 og

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 31. maj 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 31. maj 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 31. maj 2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere