rigtigt personalehåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rigtigt personalehåndbog"

Transkript

1 VI GØR DET RIGTIGE, RIGTIGT - FØRSTE GANG personalehåndbog oktober 2015

2 Din GUIde 2 Din guide - som medarbejder hos NC Du bydes hermed velkommen som medarbejder og kollega i Nisgaard + Christoffersen A/S (i det følgende kaldet NC). Om NC Vision/mission 4 Historie 5 Koncernen 5 Ledergruppen 5 God ledelse 6 Vi håber, du vil befinde dig godt, og at det arbejde du udfører, må blive til gavn for både dig selv og NC. Personalehåndbogen skal forsøge at afdække mange af de spørgsmål, man som medarbejder måtte have. Den skal sikre, at du er velorienteret om dit ansættelsesforhold, og de forventninger vi som virksomhed har til dig, måden du varetager arbejdet på, omgang med kunder, leverandører og kolleger. Har du spørgsmål, som ikke kan besvares med bogen, er du naturligvis altid velkommen til at spørge din nærmeste leder. Din guide Intro 2 Hvor & Hvornår Adresser 8 Arbejdstider 8 Information 9 Intranet 9 Øvrig Firmakøb 18 Fester 18 Gaver 18 Rabataftaler 18 Brud på regler NC betragter brud på reglerne som en alvorlig misligholdelse af de ansættelsesmæssige forpligtigelser. Overtrædelser vil medføre en advarsel til medarbejderen. Gentagende advarsler kan medføre opsigelse og i grovere tilfælde bortvisning. God læsning Ansættelsen Løn/gager 10 Overenskomst 10 Fravær/sygdom 10 Pension, Ferie 11 Nøgler 11 Firmabil, Kørsel 11 Begravelse 12 Arbejdstøj 12 Værnemidler 12 Mobiltelefon 12 Hygiejne 13 Loyalitet 13 Samtaler 13 Fratrædelse 13 Vejrlig, Værktøj 14 Overarbejde 14 Bortvisning 14 Kontor 15 Alkohol m.v. 16 Rygning 17 Arbejdsmiljø Beredskab 19 Krisehjælp 19 Sundhed 20 Omgangstone 21 Samarbejde 21 Dit ansvar 22 AMO 25 Skader 25 Sikkerhed 26 Kemi 30

3 om NC 5 vores vision forpligter - Vi gør det rigtige, rigtigt - første gang Vores Vision VI GØR DET RIGTIGE, RIGTIGT - FØRSTE GANG Vores vision fungerer som et kompas for både medarbejdere og forretningspartnere. Den udgør grundlaget for, hvordan vi optræder og handler i hverdagen og giver os vejledning til vores beslutninger. Vi vil, at vores kunder føler tillid til os. At lave forretninger med os skal være præget af troværdighed og ordentlighed samt korrekt adfærd fra alle parter. Vores mission For vore kunder betyder dette, at NC er forberedte og kender projektet som forudsætning for at kunne stille de nødvendige krav samt sikre løbende forventningsafstemning i forhold til samarbejde, byggeproces og løsning. For vore ledere og medarbejdere betyder dette, at alle er ambassadører for en høj kvalitetskultur - dette er med til at skabe en større arbejdsglæde og motivation hos alle. For vore leverandører og underentreprenører betyder dette, at vi i fællesskab sikrer den rigtige kvalitet i leverancer og processer. Med udgangspunkt i kundens forventninger skaber vi fremtidens byggeri gennem en løsningsorienteret dialog. NC S HISTORIE Selskabet har rødder helt tilbage til Selskabets nuværende navn har udgangspunkt i 2 tidligere vejlensiske virksomheder, C. Christoffersen A/S og J. Nisgaard & Co. A/S. NC ejes idag af adm. direktør Keld Rasmussen og administrationschef / HR- Heidi Hvingel. NC løser primært opgaver i total-, hoved- og storentrepriser i Jylland for erhvervslivet og offentlige kunder. I få tilfælde udfører vi også traditionelt håndværksarbejde som f.eks. reparation og vedligeholdelse for udvalgte loyale kunder. Virksomheden beskæftiger ca. 35 dygtige medarbejdere, som i vores egenproduktion udfører opgaver inden for murer-, beton-, element-, jord-, kloak- og belægningsarbejde. På kontoret er vi pt. 14 dygtige medarbejdere, som beskæftiger sig med kalkulation / salg, projektledelse samt bogholderi og administration Nc koncernen Koncernen består pt. af 3 selskaber: - NC Invest ApS (Moderselskab) - Nisgaard + Christoffersen A/S (Driftselskab) - NC Ejendomme ApS (Ejendomsselskab) ledergruppen Adm. direktør Keld Rasmussen udgør, sammen med salgschef Asger Jensen, kalkulations- & tilbudschef Dan Johansen, projektchef Jesper Jensen, HR- og administrationschef Heidi Hvingel og Egenproduktionsleder Dennis G. Pedersen, ledergruppen i NC. Keld Rasmussen Jesper Jensen Asger Jensen Dan Johansen Heidi Hvingel Dennis G Pedersen

4 øvrig 7 NC s Ledelseskodekset understøtter NC s overordnede Vision & Mission, som er beskrevet på side 4. ledelseskodeks NC er bevidst om, at ledelseskvaliteten har indflydelse på al anden kvalitet i organisationen. Ledelsen har derfor besluttet sig for, at følgende lederadfærd skal være kendetegnende i det daglige arbejde og er gældende for alle ledere i NC: Mål Vi skaber klare retningslinjer Vi sætter ambitiøse, klare og tydelige mål Vi sætter NC mål over egne mål Vi følger regelmæssigt op Lederstil Vi er engagerede, synlige og bakker op hvis noget går galt Vi er det gode eksempel Vi er i maskinrummet kender vores nøgletal og tilhørende forklaring Kommunikation Vi har en menneskelig respekt i vores kommunikation Vi har en tydelig og forståelig kommunikation Vi formidler mål og resultater Vi sætter kunden i centrum stiller spørgsmål så vi sikrer, at vi kender kundens behov Motivation Vi giver konstruktiv kritik og feedback Vi anerkender den gode præstation Vi giver medindflydelse og forventer at der bliver taget ansvar Vi tager hånd om rigtig og forkert adfærd Værdier Troværdig og ambitiøs Empati for vores kollegaer og medarbejdere Vi udviser gensidig respekt Ordentlighed og ordholdenhed Folderen Retningslinjer / procedurer Alle funktionærer får udleveret folderen Retningslinjer / procedurer som har til formål at ensrette dokumenthåndtering, overdragelse, projektstyring m.v. Når alle i huset arbejder efter samme skabelon mindskes, risikoen for fejl og det gør det muligt for dine kolleger at hjælpe i ferie- og sygdomsperioder. Vi er altid åbne for forslag til forbedringer, men indtil disse er vedtaget, skal alle følge gældende retningslinjer.

5 hvor / hvornår 9 hvor & hvornår NC adresser Ladegårdsvej 16, 7100 Vejle Administration og kontor (Tlf.: ) Pottemagervej 10, 7100 Vejle Lager og produktion (Tlf.: ) Det fremgår af din ansættelseskontrakt hvor du er ansat. Det kan oplyses at funktionærer er ansat på Ladegårdsvej 16, Vejle og de fleste timelønnede er beskæftiget på ikke permanente arbejdspladser. Telefontiderne for omstillingen: Mandag til torsdag Fredag Arbejdstider - håndværkere: Mandag og tirsdag Onsdag til fredag pauser - håndværkere: Frokostpause afholdes Middagspause afholdes informationer Målene for kommunikation er at identificere, etablere og opretholde gensidigt gavnlige relationer med vore medarbejdere. NC s interne kommunikation vil derfor fungere på flere platforme: Den direkte dialog med den enkelte medarbejder Fælles informationsmøder Skriftlige informationer Digitale informationer (Mails / NC Intranet) Vi forventer at du, som medarbejder, holder dig ajour med den information der gives og agerer (handler) herefter. Kommunikation er dog først rigtig effektiv, når den går begge veje. Derfor opfordrer vi alle til aktivt at deltage, når det er muligt. Herved har du mulighed for medindflydelse og det bliver nemmere at tage ejerskab for de beslutninger der træffes. NC Intranet Vores digitale information ligger på vores intranet og her finder du: Den gældende personalehåndbog Liste over fødselsdage Liste over jubilæer i det kommende år Referater fra arbejdsmiljøudvalgsmøder Arrangementer i firmaet Personalenyt m.v. Åbn klik på Om NC / Personale & job i den øverste vandrette navigation, herefter klikker du på NC intranet i navigationen til venstre. Brugernavn og adgangskode udleveres ved ansættelsen. Har du glemt dit brugernavn og/eller adgangskode, kan du kontakt administrationen på telefon

6 ansættelsesforhold 10 Løn / gager Fravær / sygdom Pension Firmabil Lønnen for timelønnede overføres torsdag i ulige uger. Lønnen vil altid blive afregnet på baggrund af rettidigt modtagne oplysninger. Det er dit eget ansvar, at ugesedlen ankommer rettidigt på Ladegådsvej 16, Vejle. - afleveres hver mandag inden kl. 08:00. Ugesedler kan downloades på og fremsendes på Ugesedlen skal som minimum indeholde: Navn, Uge nr., Sagsnavn, Beskrivelse af hvad du har udført på sagen, antal Timer m.v. (se eksempel på udfyldt ugeseddel som er udleveret til alle) Gager til funktionærer overføres senest den sidste hverdag i måneden. Det er dit eget ansvar at få afleveret køresedler m.v. til lønbehandling rettidigt - senest den 20. i hver måned. Timefordelingslister afleveres senest den 5. i efterfølgende måned til bogholderiet. Manglende registreringer, fra enhver, afregnes tidligst ved næstkommende lønkørsel. Eventuelt for meget betalt skat kan IKKE udbetales igen, men skal reguleres via den lokale skatteforvaltning. Skifter du adresse, telefonnummer eller bank skal du altid meddele dette til lønkontoret på telefon overenskomst NC er medlem af Dansk Byggeri som har overenskomst med 3F, HK, Teknisk Landsforbund, Dansk Formandsforening samt Lederne. Hvis du er syg eller har andet pludseligt fravær, skal du ringe til adm. direktør Keld Rasmussen på mobil Af hensyn til planlægningen bedes du ringe senest på mødetidspunktet. Hvis du undlader at sygemelde dig, sidestilles det med udeblivelse, og det kan få den konsekvens, at du bortvises fra dit arbejde. Sygefravær skal ALTID dokumenteres med tro- og loveerklæring. Er du syg i mere end 3 dage, skal tro- og loveerklæringen sendes til Ladegårdsvej 16, 7100 Vejle, senest på 4. fraværsdag. Ved højst 3 dages fravær afleveres erklæringen til lønkontoret ved raskmelding. Du får ved din ansættelse udleveret 2 fraværsdokumentationserklæringer. Du kan efterfølgende hente dem på NC s Intranet. Hvis du ikke afleverer en erklæring, kan det medføre tab af løn/dagpenge under fraværet. Sygdom skal påføres din ugeseddel. Efter 5 dages sygdom vil der blive fremsendt et sygefraværsskema med tilhørende frankeret returkuvert. Blanketten skal udfyldes og returneres senest 3 dage efter modtagelsen. Alternativt kan man besvare denne over telefonen. Sygemeldes du i en periode på over 3 uger, vil du blive indkaldt til en obligatorisk sygefraværssamtale, hvor mulighederne for at vende tilbage helt eller delvist afklares. Ovenstående gælder også for barnets første sygedag. Som timelønnet er du berettiget til pension, såfremt du har 6 måneders brancheanciennitet. Dette fremgår af din ansættelseskontrakt. Bidraget udgør pr i alt 12% hvoraf Nisgaard + Christoffersen A/S betaler 8% og medarbejderen 4%. Ordningen er obligatorisk. Satsen ændres i henhold til gældende overenskomster. Pensioner til funktionærer er en arbejdsgiveradministreret ordning hos Topdanmark. Hør nærmere ved ansættelsen. Ferie Nisgaard + Christoffersen A/S varsler ferieplanen for det kommende ferieår omkring februar måned. Som hovedregel ønsker selskabet at hovedferien afholdes i industriferien (uge 29-31), samt i juleferien uge 52/53. Kontoret holder ferielukket i uge 29 og 30. Ferieønsker skal varsles i god tid, så det ikke er til hindring for almindelig planlægning og det skal ALTID afstemmes med ledelsen. Nøgler Du får udleveret nøgler efter behov og du kvitterer ved modtagelsen. Ved ansættelsesophør skal der kvitteres for afleveringen. Bortkomne nøgle(r) vil medføre krav om betaling af en ny(e) nøgle samt eventuel betaling til ny cylinder. Hvis du får stillet firmabil til rådighed, er det et lovkrav at du skal aflevere en kopi af dit førebevis samt udfylde en blanket i administrationen. Der vil blive udleveret et sæt nøgler, registreringsattest samt tankkort. Firmaets biler og tankkort må ikke bruges privat. Du er ansvarlig for, at bilen er rengjort udvendig og indvendig. Vaskeplads samt støvsuger befinder sig på Pottemagervej 10, Vejle. kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse til og fra arbejde samt kørsel i firmabil honoreres ikke af NC. Kørsel i egen bil i arbejdstiden bliver kun honoreret efter forudgående aftale med nærmeste arbejdsleder. Det skal til enhver tid tilstræbes, at kørsel i arbejdstiden foregår i firmaets biler, såfremt disse måtte være til rådighed i den pågældende situation.

7 ansættelsesforhold 13 begravelse Personlige værnemidler Hygiejne medarbejder-samtaler Ved dødsfald i den nærmeste familie har man ofte behov for at tage fri i forbindelse med begravelsen. NC giver ret til en ½ fridag med løn på begravelsesdagen. Øvrig nødvendig fravær, i denne forbindelse, vil være uden løn. arbejdstøj - Håndværkere Efter 3 måneders ansættelse leverer NC 1 sæt standard arbejdstøj, 2 gange om året (april / oktober), efter NC s valg. Herudover udleveres der sorte T-shirts med LOGO efter behov. Når du arbejder for NC, skal du bære det udleverede arbejdstøj, påført NC s gældende LOGO. Det tolereres ikke, at man bærer arbejdstøj med andre firmaers LOGO eller navn i arbejdstiden. Alt udleveret beklædning med firmalogo er NC s ejendom og skal returneres ved ansættelsens ophør. Ved ansættelsen udleveres de nødvendige personlige værnemidler. Hvis disse mangler, skal du straks meddele dette til din arbejdsleder. Sikkerhedssko udleveres iht. overenskomst. Skal bestilles gennem administrationen. Mobiltelefon Ved udlevering af mobiltelefon skal der udfyldes en blanket i administrationen. Det samme gælder ved senere returnering. Det indskærpes at mobiltelefonerne kun er til firmasamtaler. Private samtaler må kun finde sted i nødstilfælde og kun af kortere varighed. Telefonen må under ingen omstændigheder medtages på ferie på grund af eksempelvis tyveri. Misbrug vil medføre inddragelse af telefonen, fradrag i lønnen og evt. erstatning for tab. Ødelagte eller bortkomne telefoner erstattes af medarbejderen. Som ambassadører for NC, forventer vi at alle medarbejdere har god personlig hygiejne. Når du møder på arbejde, skal du være ren og velsoigneret, dette gælder også din beklædning. Jævnlig håndvask giver den enkelte medarbejder bedre chancer for at undgå både forkølelse, influenza og diaré. Det bidrager desuden til at hindre sygdomsspredning. Kundepleje / loyalitet Alle skal være med til, at yde en god kundepleje og udvise loyalitet overfor NC. Det er derfor nødvendigt at du: Leverer en god service Møder til tiden og udnytter arbejdstiden effektivt Medbringer det du skal bruge til opgaven Holder orden/rydder op/gør rent efter dig Optræder høfligt og servicemindet Værner om materialer, materiel m.v. Aldrig taler dårligt om NC, men går til din arbejdsleder, hvis der er noget du er utilfreds med Lønsamtaler samt MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtaler) afholdes med den enkelte medarbejder 1 gang om året. Lønsamtaler afholdes marts/april MUS-samtaler afholdes september/oktober Indkaldelse med tidspunkt og sted vil blive udsendt ca. en uge før samtalen. Fratrædelse / Opsigelse Hvis du vil sige op, skal du aflevere en skriftlig opsigelse i to eksemplarer til din afdelingschef. På NC intranet findes en standardformular, som du kan benytte. Din arbejdsleder skal underskrive din kopi af opsigelsesblanketten. Du skal aflevere opsigelsen i så god tid, at opsigelsesvarslet i din overenskomst eller kontrakt overholdes. Hvis du er i tvivl om dit opsigelsesvarsel, så kontakt din A-kasse. Ved opsigelse, skal du ligeledes deltage i en afsluttende fratrædelsessamtale, som har til hensigt at afdække baggrunden, samt kortlægge hvad vi som virksomhed kan gøre bedre i fremtiden.

8 Ansættelsesforhold 14 Specielt for KONTOR - FUNKTIONÆRER Vejrlig Der vil blive udleveret regntøj hvis nødvendigt. Hvis du har fået regntøj udleveret, er du forpligtet til at medbringe dette på arbejdspladsen. Du er selv ansvarlig for at holde din påklædning tør - medbring evt. skiftetøj. Der udbetales kun vejrligs- / ventetidspenge, hvis din arbejdsleder skønner, at der ikke kan udføres noget arbejde på grund af vejret. Værktøj NC udleverer redskaber og værktøj i god og brugbar stand. Du skal anvende og vedligeholde værktøjet efter foreskrifterne for de enkelte værktøjer. Ved udlevering skal medarbejderen kvittere for at have modtaget værktøjet. Vær opmærksom på, at hvis du behandler værktøjet skødesløst, kan du gøres erstatningsansvarlig for skader eller bortkomst. Tyveri og hærværk på værktøjet skal straks indberettes til administrationen. Værktøj indkøbt på NC s regning, skal mærkes med gravørpen, spraymaling eller lignende, så det er tydelig at det er NC s ejendom. Overarbejde Overarbejde skal så vidt muligt undgås. Arbejdsopgaver vil blive planlagt, så overarbejde så vidt muligt undgås. I pressede situationer kan ledelsen dog beordre overarbejde. Overarbejde afspadseres eller honoreres efter gældende overenskomst, med mindre din ansættelse er funktionsbaseret. Bortvisningsårsager Du vil øjeblikkelig blive bortvist fra virksomheden i tilfælde af: Tyveri Beruselse i arbejdstiden, eller anden grov overtrædelse af NC s alkoholpolitik Brug eller påvirkning af euforiserende stoffer Udeblivelse Vold eller trusler om vold Grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven Gentagende overtrædelser af arbejdsmiljøloven, herunder manglende brug af personlige værnemidler Handlinger i arbejdstiden, der er omfattet af straffeloven Bestilling af kontorartikler m.v. De fleste kontorartikler kan afhentes i kopirummet på Ladegårdsvej 16, Vejle. Når man tager det sidste af sin slags, afleveres emballagen eller en bestillingsseddel i administrationen. Alle bestillinger af kontorartikler skal ske gennem administrationen. Post: Udgående post, skal afleveres i administrationen i frankeret kuvert senest kl , fredage kl Post der indleveres til administrationen for sent, vil først blive sendt dagen efter. Alternativt kan man selv tage det med i postkassen. Betjening af frankeringsmaskine, kopimaskiner, printere samt tegningsplottere Administrationen vil være behjælpelig med undervisning og hjælp.

9 Ansættelsesforhold 16 Alkoholpolitik (rusmidler) Rygepolitik Ledelsen har vedtaget, af sikkerhedsmæssige årsager, at indføre totalt alkoholforbud. Forbuddet er indført for at eliminere enhver risiko, der kunne opstå som følge af påvirkning og gælder derfor ikke kun alkohol, men også alle former for rusmidler. Ved helt specielle lejligheder, som fx. jubilæer, rejsegilder eller lignende, kan der blive serveret alkohol. Men det vil ledelsen beslutte fra gang til gang. Virksomhedens matrikler (Ladegårdsvej 16 samt Pottemagervej 10) På byggepladser m.v. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på virksomhedens byggepladser. Dette gælder også skurvogne, toiletter og andre indendørs opholdssteder. Eventuelle alkoholpolitikker hos kunden / bygherren, der er mere restriktive end virksomhedens, skal altid efterleves. Overtrædelse af reglerne Beruselse i arbejdstiden, vil medføre bortvisning fra arbejdspladsen. Rygning i virksomhedens lokaler (Ladegårdsvej 16 samt Pottemagervej 10) Det er ikke tilladt at ryge indendørs i virksomhedens lokaler. Det gælder både kontorer, møderum, toiletter, kantiner, lagerrum, gennemgangsrum samt andre indendørs opholdssteder. Rygning på byggepladser Det er ikke tilladt at ryge indendørs på virksomhedens byggepladser. Det gælder skurvogne, toiletter og andre indendørs opholdssteder. Forbuddet gælder også inden døre, når der arbejdes i private hjem hos kunder. Rygning i virksomhedens biler, maskiner m.m. Det er ikke tilladt at ryge i virsomhedens biler og førerkabiner/maskiner. Overtrædelse af reglerne Overtrædelse af rygereglerne vil medføre en advarsel til medarbejderen. Gentagende overtrædelse kan medføre opsigelse og i grovere tilfælde bortvisning af medarbejderen. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på virksomhedens matrikler. I virksomhedens biler / maskiner Det er ikke tilladt at indtage alkohol i virksomhedens biler og førerkabiner/maskiner. Når der er tag og vægge til alle sider, er man indendørs. Dette gælder uanset væggene og tagets materiale, herunder om der er tale om foldedøre, presenning mv. At der er åbninger til døre og vinduer, har som udgangspunkt ingen betydning.

10 Øvrig 18 BEREDSSKABSPLAN - i tilfælde af ulykker firmakøb NC har en række fordelagtige rabatter og leve-randøraftaler. Disse kan benyttes af vore medarbejdere. Betaling foretages af medarbejderen, og direkte til leverandøren. Såfremt der, efter aftale med Keld Rasmussen, udføres privatarbejde af NC medarbejdere, kan dette udføres for følgende timepriser: Svendetimer Arbejdsmandstimer Lærlingetimer kr. 325,00 pr time kr. 325,00 pr time kr. 150,00 pr time Priserne som er ekskl. moms, reguleres hvert år omkring den 1. april. Med hensyn til maskintimer forhør nærmere. Arbejder for NC har altid højeste prioritet. Firma-arrangementer NC afholder hvert år et fællesarrangement for alle ansatte. Sted og tidspunkt meddeles ca. 2 måneder før afholdelse. Firmabetalte gaver På en lang række mærkedage ønsker NC at give en gave, her kan bl.a. nævnes: Fødselsdage: 50 år 60 år Jubilæum: 10 år Bryllup 20 år Sølvbryllup 25 år Julegaver Sponsoraftaler (rabatordninger) Som sponsor i Vejle Musikteater, kan vi tilbyde alle vore medarbejdere 15% rabat på de fleste forestillinger. Rabatkupon kan afhentes i administrationen. Betaling foretages af medarbejderen, og direkte til Vejle Musikteater. Vi har en firmaaftale med restauranterne i The Dining Project A/S - Remouladen & The Lodge i Vejle, som giver 10% rabat. Hør mere om aftalen i administrationen. Betaling foretages af medarbejderen, og direkte til restauranten. 1. Straks 1. Stands ulykken. 2. Hjælp den tilskadekomne. 3. Ring alarm Oplys: Dit navn og telefonnummer, Adressen på ulykkesstedet, Hvad der er sket, Hvor det er sket, Aftal mødested, Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp. 4. Afspær ulykkesstedet - Så andre ikke kan komme til skade. 5. Kontakt straks NC på og informer om ulykken samt aftal håndtering. 6. Jf. folderen krisehjælp - ligger i APV-mappe eller kan downloades på NC Intranet under arbejdsmiljø. 7. Hold medarbejderne informeret om årsagen til ulykken og om den tilskadekomnes tilstand. 8. Underret de pårørende - lngen bør kontakte de pårørende, før der er sket en officiel kontakt fra politiet eller hospitalet. 2. På kort sigt (1. dag) 1. Pressen - Giv udelukkende faktuelle oplysninger til pressen og undlad at omtale den tilskadekomnes personlige forhold. 2. Anmeldelse - lnden ni dage skal ulykken anmeldes hos Arbejdstilsynet (tlf ). Ved dødsulykker skal Arbejdsskadestyrelsen desuden underrettes inden 48 timer (tlf ). 3. På mellemkort sigt ( dag) 1. Hold medarbejderne løbende informeret om den tilskadekomnes tilstand og årsagen til ulykken. 2. Hold løbende kontakt med de pårørende, informer dem om fx forsikring og løn. 3. Sikkerhedsorganisation - Sikkerhedsudvalget skal sørge for, at årsagerne til ulykken bliver undersøgt og gennemføre foranstaltninger, der hindrer en gentagelse af ulykken. 4. Sikkerhedsmøder - På byggepladser med sikkerhedsorganisation skal der holdes et ekstraordinært sikkerhedsmøde ved alvorlige arbejdsulykker. 4. På lang sigt (5 dage og frem) 1. Når den skadelidte kommer tilbage - Vær opmærksom på, at han/hun måske íkke kan klare den samme type eller mængde af opgaver, som før ulykken. Tag en dialog med den tilskadekomne, så I sammen kan finde ud af, hvordan arbejdet skal forløbe fremover.

11 Arbejdsmiljø 21 din og min sundhed sundhedsordninger Som håndværker bliver du automatisk tilmeldt PensionDanmark s Sundhedsordning som giver dig mulighed for hurtig og kompetent behandling af skader og andre pro-blemer, der er opstået i forbindelse med dit arbejde. Læs mere om PensionDanmark Sundhedsordning eller bestil tid til behandling på eller ring på Som funktionær giver din pension hos Topdanmark dig mulighed for hurtig behandling. Læs mere på Forebyg nedslidning Ergonomiske belastninger som tunge løft og dårlige arbejdsstillinger giver nogle af de største arbejdsmiljøproblemer i bygge- og anlægsbranchen. Meget kan løses ved brug af tekniske hjælpemidler. Brug derfor de tekniske hjælpemidler som stilles til rådighed, og hvis du har kendskab til et teknisk hjælpemiddel, som kan lette din arbejdsbyrde, men som NC endnu ikke har på lager, opfordrer vi dig til at give denne information videre til din arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant. Hvor det er muligt, skal man anvende rotation (fx. skifte mellem arbejdsopgaver eller bytte plads så arbejdsstillingen varieres) Husk udstrækning - strækøvelser kan forebygge skader og gøre det fysisk hårde arbejde mere tåleligt.

12 arbejdsmiljø 23 Positive mennesker skaber positive omgivelser! Det bedste samarbejde skabes, når der er god dialog, og alle parter er fleksible og omstillingsparate. Hvis man ikke får afstemt sine forventninger med virkeligheden, skaber det utilfredshed og en dårlig stemning. Er man ikke enig/tilfreds med de forandringer man bliver præsenteret for, hvad kan man så gøre? Konstruktiv kritik rettes til den person som kan gøre noget ved problemet. Acceptere at ikke alle problemer kan løses med det samme. Ikke dvæle ved ting som ikke kan være anderledes. Dig, din motivation og din arbejdsglæde Alle må kigge indad og se hvad vi hver især kan gøre for at skabe positive omgivelser. Hvad skaber motivation og arbejdsglæde? God omgangstone Samarbejde Højt informationsniveau Gensidig respekt Stolthed over det gode håndværk En sikker arbejdsplads Hvis alle har fokus på disse punkter og bidrager positivt, vil Nisgaard + Christoffersen A/S, være en attraktiv arbejdsplads for alle. I det følgende vil vi se nærmere på, hvad vi hver især kan gøre for at bevare en god omgangstone og et godt samarbejde. Omgangstone Med omgangstonen menes ikke kun selve ordene, men også kropssprog og fremtoning. Kommunikation handler både om det sagte og det usagte. Tavshed eller fysisk afstandtagen kan være mindst lige så slemt som en masse skældsord. Tal ordentligt - undgå konflikter Sproget har stor betydning for vores forhold til hinanden. Hvis man anvender meget ironi eller sarkasme, er der en risiko for, at andre misforstår, hvad der bliver sagt. Skældsord og drillerier kan også opfattes mere bogstaveligt, end de var ment. Især under tidspres eller hvis man i forvejen har en dårlig dag, kan en hård tone være det, der vælter korthuset. Brug sproget konstruktivt Brug et ordentligt og klart sprog, så den anden person ikke misforstår dig Tal for dig selv og i jeg-sprog Svar ligeud på den andens spørgsmål med ord og vendinger, som du forventer den anden forstår Lyt til hvad den anden siger og undlad at afbryde Spørg ind til det, den anden person siger, så du er sikker på at have forstået det rigtigt Erkend hvis du har taget fejl, eller hvis du skifter mening Giv konstruktiv kritik med fokus på sagen og ikke personen Tænk på tid og sted når du giver kritik - udtryk aldrig din kritik over for en person i andres påhør Samarbejde Godt samarbejde er en nødvendighed for, at alle kan trives. Hvis samarbejdet kniber, skal problemet findes og løses. Det kan du gøre som medarbejder: Overvej om problemerne skyldes noget organisatorisk, fx. mangel på information. Sig det til din arbejdsleder, hvis det er tilfældet, så han kan få løst problemet Overvej om problemerne skyldes dårlig kemi, eller hvordan I har det med hinanden. Hvis du vil gå videre til din arbejdsleder så find konkrete eksempler på problemet Tag initiativ til at tale med hinanden og de andre faggrupper på pladsen om, hvordan opgaverne løses bedst Være opmærksom på, hvordan du selv taler til andre og lyt til andres forslag Det kan du som arbejdsleder gøre: Brug tid på at planlægge og koordinere en opgave, inden du går i gang Afhold altid opstartsmøder og tal opgaven og processen igennem med medarbejderne, så det er tydeligt for dem, hvad deres opgave er Sørg for at du og medarbejderne jævnligt taler om, hvordan det går Tag fat om problemerne, hvis du kan se dem, eller bliver gjort opmærksom på dem.

13 Arbejdsmiljø 25 Et godt arbejdsmiljø - dit medansvar NC ønsker et højt niveau af sikkerhed og sundhed for alle ansatte, uanset om dette foregår på kontoret eller på en af vore byggepladser. Dette mål nås kun gennem fælles indsats, og derfor forventer NC, at alle ansatte sætter sig godt ind i og følger de basisinstrukser, som arbejdspladsvurderingen (APV) indeholder for det enkelte fag / område. Overholdelse af disse regler er samtidig en forudsætning for at arbejde og samarbejde med NC. Arbejdsmiljøudvalget hos NC sørger løbende for at informere alle ansatte om nye tiltag indenfor arbejdsmiljø. Disse informationer kommer enten gennem din arbejdsleder eller gennem NC Intranet Det kan oplyses, at Arbejdstilsynet har gennemført screeningsbesøg og har forsynet NC med en grøn arbejdsmiljøsmiley. Vi gør en stor indsats for at leve op til denne anerkendelse og forventer derfor også, at alle ansatte yder en indsats for at vi, også i fremtiden, kan beholde vores grønne smiley. Arbejdsmiljøorganisationen Hvert andet år udvælger medarbejderne en af deres kollegaer, som skal repræsentere dem i arbejdsmiljøudvalget. Der afholdes møder i udvalget hvert kvartal, som inkluderer Den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som bliver afholdt medio december Her har alle medarbejdere, forud for møderne, mulighed for at komme med forslag til arbejdsmiljømål, forbedringer, problemer m.v. som I ønsker, vi skal drøfte på møderne. Arbejdsskader Skulle du være så uheldig, at komme til skade på arbejdet, skal du straks informere din nærmeste arbejdsleder og kontakte administrationen, som vil anmelde arbejdsskaden til arbejdstilsynet samt forsikringsselskabet. NB: ALLE skader der kræver lægebehandling og/eller sygedage SKAL anmeldes. Virksomheden har pligt til at anmelde inden ni dage fra første fraværsdag. Hvis der forekommer uregelmæssigheder i forbindelse med arbejdsmiljøet, skal dette straks bringes i orden. Er du ikke selv i stand til at rette op på problemet, skal du meddele din arbejdsleder om det og først fortsætte det pågældende arbejde, når det igen er forsvarligt. Dette opnås ved, at alle medarbejdere følger gældende arbejdsmiljøregler samt virksomhedens instruktion. Har du spørgsmål om sikkerhed og sundhed, kan du henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder (Se arbejdsmiljøorganisationen på næste side). Håndbog for sikkerhedsgruppen er standardudstyr i vore skure samt faste arbejdspladser. Såfremt den bliver væk, skal det omgående meddeles firmaet. Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant og vær herved med til at forbedre arbejdsmiljøet hos NC. NC s arbejdsmiljøorganisation er opbygget som det ses i diagrammet til højre. Kontaktoplysninger: Keld Rasmussen Ejlif Jensen Henrik Jensen Judith Kristensen formand Keld Rasmussen funktionærer Keld Rasmussen timelønnede Ejlif Jensen Judith Kristensen arbejdsmiljøleder arbejdslederrepræsentant arbejdslederrepræsentant medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant Henrik Jensen Judith Kristensen

14 Brug værnemidler Nøglen til din personlige sikkerhed arbejdsmiljø 27 Der findes ingen brugbare undskyldninger for ikke at bruge de lovpligtige værnemidler! Mød aldrig op på en byggeplads uden de påbudte værnemidler, som hjelm, sikkerhedssko o.l. Opstart aldrig noget arbejde før du har sikret dig, at du har de nødvendige værnemidler. Hvis du mangler, rekvireres disse hos din arbejdsleder inden opstart. Nisgaard + Christoffersen A/S tolererer ikke at, man tager chancer eller har en ligegyldig holdning til brugen af de lovpligtige værnemidler. Hvis arbejdslederen vurderer at, der er behov for at have hjelmpåbud på en byggeplads, gælder dette for ALLE, også selvom nogle synes at, det ikke er nødvendigt for dem. Brud på reglerne, betragtes som en alvorlig misligholdelse af den indgåede kontrakt, og vil i første omgang medføre en mundtlig advarsel og hvis dette ikke tages til efterretning, bortvisning fra byggepladsen.

15 Arbejdsmiljø 29 instruktion Du skal være instrueret i, hvordan du udfører dine arbejdsopgaver. Du har pligt til at informere din arbejdsleder, hvis du ikke har forstået instruktionen. Certifikater Materiel, der kræver certifikat, må kun betjenes af personer med gældende certifikat. Er du i tvivl, om der er krav til certifikat, så spørg altid din arbejdsleder. I det tilfælde at der mangler en fører med det gældende certifikat, skal du kontakte din arbejdsleder, som vil sørge for, at der kommer en som kan hjælpe. Påbud På Nisgaard + Christoffersen A/S s byggepladser er der ofte påbud om brug af hjelm og sikkerhedsfodtøj m.v. Når du går ind på en byggeplads, er det dit eget ansvar at orientere dig om sådanne påbud er gældende. Hvis der er påbud, vil der ved indgangen til byggepladsen være skilte som viser dette og disse påbud skal overholdes af alle. Sikkerhedsudstyr Hvis du mangler sikkerhedsudstyr til en opgave, giver du straks besked til din arbejdsleder. Du skal altid bruge det udleverede sikkerhedsudstyr, når dette er påkrævet, også selvom du ikke direkte har fået besked om det. Hvis du er i tvivl om, hvornår eller hvordan sikkerhedsudstyret skal bruges, skal du henvende dig til din arbejdsleder, før du begynder på arbejdet. I forbindelse med faldsikringsudstyr, skal I specielt være opmærksom på følgende: Der skal bruges faldsikringsudstyr, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres, så der ikke er fare for nedstyrtning. Brug af faldsikringsudstyr er derfor en nødløsning. Fare for nedstyrtning skal normalt være sikret ved brug af egnede tekniske hjælpemidler fx. rækværk, stillads eller personløfter. Kan nedstyrtning ikke sikres på anden måde end ved brug af faldsikringsudstyr, skal der anvendes sele og line med justeringsanordning og støddæmpning. Kontroller altid udstyret grundigt forinden brug. Nedstyrtningsfare Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid til stede, når der arbejdes på tage, i bygninger og konstruktioner mv., på arbejdsdæk, -platforme, stilladser og adgangsveje. Der skal altid træffes passende sikkerhedsforanstaltninger mod faren for nedstyrtning og gennemstyrtning i form af fx. etablering af stilladser, rækværker, skærme, overdækninger, tagstiger, transportable personløftere med arbejdsplatform (lift), sikkerhedsnet eller faldsikringsudstyr. Hvis der er fare for, at der kan ske fald på mere end 2,0 meter fra disse arbejdssteder til det omgivende underlag, skal der opsættes rækværk eller anden effektiv afspærring (Fod-, knæ- og håndliste). Der skal altid etableres faldsikring uanset faldhøjden, hvis fald til det omgivende underlag er forbundet med særlig fare fx opstablede materialer, udragende armeringsjern, lyskasser, trappe- eller kælderskakte, eller hvis der arbejdes med sandblæsning, højtryksrensning eller lignende farlige håndværktøjer. Et rækværk eller en afspærring, der hindrer fx afsætning eller fjernelse af materialer, kan fjernes, hvis der anvendes anden sikkerhedsforanstaltning, fx. lift eller faldsikringsudstyr. Rækværk eller afspærring skal genetableres, når arbejdsopgaven er udført. Orden/oprydning Alle, der arbejder på pladsen, skal holde orden. Fjern løbende affald fra arbejdsstedet. Mange ulykker på pladserne skyldes ofte manglende oprydning. Du kan være med til at undgå ulykker med din orden og oprydning. Meldepligt Underret straks din arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du ser sikkerhedsforhold på pladsen, som ikke er tilfredsstillende, og som giver risiko for ulykker. PSS og APV Sørg for at sætte dig grundigt ind i byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed, APV for egenproduktion samt byggepladsens beredskabsplan. KEMI Når du arbejder med farlige stoffer eller materialer, er det et krav, at du har kendskab til, hvordan man bruger disse. Læs altid leverandørbrugsanvisningerne og arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis disse mangler, skal du straks rekvirere disse hos Bent Knudsen. (Læs mere på næste side)

16 Arbejdsmiljø 31 NYE FARESYMBOLER PÅ KEMIKALIER - ny klassificering og mærkning EU har vedtaget et nyt system for klassificering og mærkning af farlige kemikalier. Det betyder i praksis, at der kommer nye etiketter på kemikalierne og nye sikkerhedsdatablade. De velkendte orange faresymboler forsvinder, og oplysningerne på etiketterne og sikkerhedsdatabladene ændres. Indkøbere, arbejdsmiljøorganisationer og medarbejdere bør derfor have viden om det nye system, så de ved, hvordan de skal forholde sig til ændringerne. Det nye system for klassificering og mærkning benævnes CLP Classification, Labelling and Packaging (klassificering, mærkning og emballering). Systemet er baseret på GHS (Globally Harmonized System), som er vedtaget i FN. Over en årrække skal alle farlige kemikalier klassificeres og mærkes efter CLP. Datoen afhænger af, om det er et rent stof eller en blanding af flere stoffer. For rene stoffer skal den nye klassificering og mærkning være på plads senest d. 1. december 2010 og for blandinger senest d. 1. juni Det vil sige, at i perioden frem til 2015, vil der løbende ske en ændring af klassificeringen og mærkningen af kemikalier. Etiketter og sikkerhedsdatablade De velkendte orange faresymboler skiftes i det nye system ud med andre symboler. Ved mærkning efter de gamle regler kan der højst være tre faresymboler på en etikette. Med CLaP er der i princippet ingen øvre grænser for antallet af farepiktogrammer. Desuden ændres Risiko-sætninger til Hazardsætninger (H-sætninger) og Sikkerhedssætninger til Precautionary-sætninger (Psætninger). Derudover introduceres begrebet signalord i det nye system. Signalordene er Fare og Advarsel. Fare skal anvendes for de mest farlige stoffer og blandinger og Advarsel for de mindre farlige. De tidligere farebetegnelser under hver af de orange faresymboler forsvinder. Hvad betyder ændringerne? Det er vigtigt, at medarbejderne får kendskab til de nye symboler og sætninger, så det også fremover sikres, at arbejdet med kemikalier bliver så sikkert som muligt. Derfor vil der i alle mandskabsvogne blive hængt en oversigt over eksisterende og kommende faresymboler med tilhørende farekategorier op. Alle medarbejdere har herved muligheden for at blive fortrolig med den nye mærkning. Den der har ansvaret for arbejdspladsbrugsanvisningerne, som i Nisgaard + Christoffersen A/S s tilfælde er den pladsansvarlige, skal være opmærksom på at de skal løbende opdateres i takt med, at der kommer nye sikkerhedsdatablade. Indkøberne er en anden vigtig målgruppe for den nye viden, da de i forbindelse med kravspecifikationer ved indkøb skal kende de ændrede klassificeringer og mærkninger samt sikre medlevering af sikkerhedsdatablade, der lever op til de nye regler.

17 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej Vejle

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk PERSONALEHÅNDBOG HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 PERSONALEHÅNDBOG Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs

sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs sikkerhedsregler gældende for chauffører og håndværkere, der færdes hos Reno djurs 2 pyha! Vores mål er at forebygge ulykker, begrænse miljøpåvirkninger mest muligt og overholde lovkrav Pjecen retter sig

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere