HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: Telefax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk"

Transkript

1 PERSONALEHÅNDBOG

2 HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: Telefax:

3 3 PERSONALEHÅNDBOG Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder vil føle dig godt tilpas her hos HN Byg & Montage og opnå den arbejdsglæde og trivsel, som er en forudsætning for et udbytterigt samarbejde. Du er ansat i en virksomhed, der konstant ønsker vækst og fremgang og samtidig lægger vægt på medarbejdernes velbefindende. Som en naturlig følge heraf forventer vi også, at du vil bidrage til firmaets fortsatte udvikling. Denne personalehåndbog vil fortælle om HN Byg & Montage og om de retningslinier, som du bør følge. Hvis der er forhold, som denne folder ikke giver svar på, eller forhold, som du er i tvivl om, så spørg! Vi mener, at du hellere må spørge én gang for meget end én gang for lidt. Med venlig hilsen, Med venlig hilsen, Michael Hyllested Ronni Bak Larsen

4 4 Om virksomheden HN Byg & Montage er vækstorienteret og udvikler sig løbende gennem håndtering af større og større opgaver, hvor ledelse og medarbejdere udvikler nye metoder i takt med kundekrav og ordrestørrelser. Vi har aktiviteter i hele Danmark og indgår samarbejde med anerkendte bygherrer og hovedentreprenører. Virksomhedens vækst siden opstarten er ikke sket på bekostning af medarbejdernes kontakt til ledelsen. Der er stadig kort afstand fra den enkelte medarbejder til ledelsen og sådan ønsker virksomheden at fortsætte udviklingen! Den positive udvikling i virksomheden fortsætter, fordi HN Byg & Montage leverer kvalitet og ordholdenhed og samtidig satser på: Kvalitet gennem tilfredse medarbejdere! Kvalitet gennem de rette holdninger! Kvalitet gennem samarbejdsevner! Organisation hvem er hvem? Michael Hyldested Indehaver, salg Ronni Bak Larsen Projektleder, salg Martin Ravn Arbejdsmiljø Rep. Jane Andersen Løn/bogholderi (tirsdage) HN Byg & Montage Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon:

5 5 PERSONALEHÅNDBOG Personalepolitik Kvalitet kommer ikke af sig selv, men gennem kvalificerede, tilfredse og motiverede medarbej dere, der tager ansvar dette er tanken bag personalepolitikken ved HN Byg & Montage. Omtrent hvert andet år foretages spørgeskemaanalyse og/eller samtaler blandt vores medarbejdere, således at ledelsen reelt ved, hvilke holdninger medarbejderne har og om der leves op til de holdninger, som virksomheden ønsker at stå for. Det er dig som medarbejder, der støder på udfordringerne i arbejdet og på de områder, der kan gøres bedre. Selvom kvalitet og arbejdsglæde er i centrum i virksomheden, skal der hele tiden ske forbedring og udvikling. Udviklingen skal følge kundens og branchens krav. I denne udvikling er det væsentligt for ledelsen af HN Byg & Montage at inddrage medarbejderne. Medarbejderne kan stille krav til ledelsen og omvendt stiller ledelsen krav til medarbejderne: En god medarbejder ved HN Byg & Montage forstår at samarbejde med andre leverandø rer og få en samlet leverance. En god medarbejder ved HN Byg & Montage er loyal og åben overfor ledelse og kolleger. En god medarbejder ved HN Byg & Montage har holdningen: At et ord er et ord, at en aftale skal overholdes og hvis dette ikke er muligt, skal en overskridelse begrundes og hurtigst muligt udmeldes til ledelse, kolleger, kunder m.fl. En god medarbejder ved HN Byg & Montage tænker i ansvar, løsninger og muligheder i sit eget arbejde og i det arbejde, som samarbejdspartnerne udfører! Sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen - APV HN Byg & Montage har selvfølgelig en APV (Arbejds-Plads-Vurdering). En APV er en løbende proces med gennemgang af overordnet fire faser: A) Kortlægning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø og evt. problematikker B) Vurdering af kortlægningen C) Checkliste hvad gør vi konkret ved problematikkerne? D) Retningslinjer for opfølgning hvordan sikrer vi fortsat fokus på området?

6 6 Formål med APV ved HN Byg og Montage: Forebygge /undgå sygefravær/ulykker på arbejdspladsen (byggepladser/biler, værksted og kontor) Sikre et godt og trygt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk arbejdsmiljø Have et beredskab for arbejdsmiljø dvs. hvad gør vi, hvis uheldet er ude, hvis en med arbejder ikke trives, etc. Fortløbende lære af erfaringer og forbedre arbejdsmiljøet, der skal medvirke til trivsel og gode resultater i virksomheden Der er nedsat en APV-gruppe, som består af flg. personer: Ronni Bak Larsen og Martin Ravn. Min. 2 gange årligt afholdes der møde i sikkerhedsgruppen. På kontoret findes en mappe om APV og sikkerhed på arbejdspladsen generelt. Mappen er blå og findes på kontoret. Referat fra sikkerhedsgruppens møder opsættes på opslagstavlen i frokostrum. Procedurerne omkring APV og sikkerhed på kontor, byggepladser, i biler og værksted er alt sammen beskrevet i APV-mappen. Det er på pladsen projektlederens ansvar, at der ved hver opstart udfyldes tjekliste for sikkerhedsforholdene på pladsen og at der udbedres, hvor der måtte være usikkerhed eller problemer. På hver byggeplads findes der kopier af checklister for hver byggeplads. Det er HN Byg & Montages ansvar at maskiner og tilbehør er i forskriftsmæssig stand. Medarbejderne er dog klart medansvarlige i, at anvendelsen sker på forskriftsmæssig vis. Alle skal medvirke til, at bestemmelserne i arbejdsmiljøloven overholdes og sørge for, at sikkerhedsmæssige mangler bliver afhjulpet. Projektlederen skal straks underrette HN Byg & Montages APV-gruppe, såfremt han ikke selv i samarbejde med medarbejderne på pladsen kan afhjælpe manglen. Som medarbejder har du pligt til at benytte korrekt sikkerhedsudstyr ved betjening af maskiner og i øvrigt udvise tilbørlig forsigtighed og orden. Desuden skal du som medarbejder medvirke til at forebygge sundhedsfare og ulykkestilfælde. Sikkerheden er altid et nøglepunkt, og alle har et medansvar for at fastholde HN Byg & Montage som en sikker arbejdsplads. Forhold på kontoret For personale, der arbejder på kontoret, er der ligeledes foretaget en arbejdspladsvurdering og der er initieret handlinger, der optimerer arbejdsmiljøet indendørs. Dette arbejde skal naturligvis vedligeholdes, og såfremt den enkelte medarbejder vurderer, at der er forhold, der bør ændres bedes dette meddelt APV-gruppen. HN Byg & Montage Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon:

7 7 PERSONALEHÅNDBOG Forhold i værkstedet Værkstedet er opdelt i tre afdelinger: Produktionsværksted, lager for materialer og lager for værktøj. Michael Hyllested har det overordnede ansvar for værkstedet. Michael Hyllested har ansvaret for lageret af uforarbejdede og indkøbte materialer, samt for værktøj, maskiner og stilladsmateriel. Alle følgesedler på varer fra leverandører skal samles og kontrolleres og efterfølgende afle veres til projektlederen/den ansvarlige til brug til kvalitetssikring. Forhold på byggepladsen Projektlederen på byggepladsen har såvel praktisk som økonomisk ansvar for HN Byg & Montages aktiviteter på byggepladsen. Lederen påser, at tidsplanen overholdes og at samarbejdet med de øvrige involverede firmaer fungerer. Desuden skal projektlederen varetage firmaets interesser overfor bygherren og herunder deltage i byggemøderne. Dog har alle medarbejdere en vigtig rolle i at understøtte projektlederens arbejde, hvorfor medarbejderne ligeledes bør arbejde for, at tidsplan og kvalitet i leverancen overholdes til punkt og prikke. De nødvendige faciliteter som skurvogne mv. etableres ved byggeriets start, og indhegning foretages efter behov. Der lægges stor vægt på, at der hersker en udpræget orden på pladsen, idet dette er med til at give virksomheden et godt omdømme og fremme arbejdets kvalitet. På byggepladsen gælder såvel som i andre tilfælde, at medarbejderne lever op til kravet om frihed under ansvar. Materiel og køretøjer Det udleverede materiel skal vedligeholdes, passes og plejes, så levetiden er længst mulig. Dette er ligeledes gældende for virksomhedens biler. Bemærker føreren uregelmæssigheder, skal det straks meddeles til Michael Hyllested. HN Byg & Montages biler må udelukkende anvendes i forbindelse med arbejdet. Privat kørsel er ikke tilladt! Det er førerens ansvar at overholde færdselsloven HN Byg & Montage betaler ikke for bøder mv. Beredskabsplan I forbindelse med APV og sikkerhedsarbejde generelt er der udarbejdet en beredskabsplan i virksomheden. I den forbindelse skal der bl.a. være en liste over pårørende, der skal kontaktes i tilfælde af, at du som medarbejder kommer til skade og ikke selv er i stand til at kontakte disse. Vi

8 8 skal derfor bede dig angive den el. de personer, vi skal kontakte i den forbindelse. Vi skal samtidig nævne, at det er dig selv, der afgør, om du ønsker at angive navn på pårørende. Ønsker du dette, bedes du skriftligt aflevere en seddel med navne og telefonnumre til kontoret på sedlen bedes du huske, at angive dit eget navn også. Listen med navne opbevares fortroligt ved ledelsen. Sådan forholder vi os ved uheld/ulykker samt svækket psykisk arbejdsmiljø: Ved mindre uheld (Definition: Plaster/forbinding løser problemet og du kan arbejde videre derpå): Gør brug af førstehjælpskassen i bilerne yd førstehjælp til hinanden. OBS: Husk at tjekke førstehjælpskassen for indhold jævnligt. Mangler der noget, skal dette meddeles Michael Hyllested, der sørger for opfyldning af indhold. Ved andre uheld (Definition: Uheld, der kræver standsning af dit arbejde) Kontakt kontor/projektleder og giv en orientering om uheld, således at ulykken bliver rettidigt anmeldt og således at pårørende kan underrettes, hvis der er behov herfor. Yd førstehjælp til hinanden. Ved kritiske uheld: Ring 112 (ambulance/politi). Kontakt kontoret mhp. kontakt til pårørende og skadesanmeldelse. HN Byg & Montage tilbyder psykologassistance for involverede parter, såfremt der er behov for dette. Rygepolitik for HN Byg og Montage Rygning er indendørs forbudt overalt! Indendørs betyder: Værksted, kontorer, mødelokaler, køkken og biler. Konsekvens ved overtrædelse og bøde: Hvis rygepolitikken overtrædes og virksomheden får bøde herfor vil bøde kollektivt skulle dækkes af alle medarbejdere! Derfor: Ryger: Overhold politikken!! - Overvej rygestopkursus! Ikke-ryger: Kræv af dine ryger-kolleger at de går udenfor! HN Byg & Montage Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon:

9 9 PERSONALEHÅNDBOG Ryd op! Skodder udendørs skal samles i rør med sand udenfor porten Ved kunden: Kundens henvisninger bør altid følges Alkoholpolitik Indtagelse af alkohol er ikke tilladt i arbejdstiden. Undtaget dog ved rejsegilder og andre sociale arrangementer indenfor arbejdstiden. Kvalitet og kvalitetssikring HN Byg & Montage har udarbejdet en håndbog for kvalitetssikring, som skal anvendes og følges. Ansættelseskontrakt Senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse skal der være udarbejdet ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten underskives af medarbejderen og HN Byg & Montage. Begge parter får et underskrevet eksemplar. Uddannelse/kurser Som medarbejder har du pligt og ret til at være fagligt opdateret og derfor også pligt til at deltage engageret i kurser/efteruddannelse. Disse aktiviteter tilstræbes afholdt inden for normal ar bejdstid. Overenskomst HN Byg & Montage følger overenskomst indgået mellem TIB og Dansk Byggeri. Arbejdstid Den normale arbejdsuge udgør 37 timer, mandag - tirsdag kl og onsdag til fredag kl I løbet af dagen holdes to pauser af hver 30 min. varighed. Ved distancearbejde aftales normalt en 4 dages arbejdsuge. Løn Lønudbetaling sker hver 14. dag. Arbejdssedler afleveres til Jane senest mandag morgen. Mangler Jane lønsedlerne udbetales lønnen næskommende løndag. Ferie og fridage Der optjenes ferie og fridage i henhold til gældende overenskomst mellem TIB og Dansk Byggeri.

10 10 Ferietidspunkter Afholdes i henhold til HN Byg & Montages gældende kalender eller ifølge aftale. Meddelelse ved sygdom Meddelelse om fravær på grund af sygdom skal ske telefonisk til kontoret senest 2 timer efter normal arbejdstids begyndelse. Efter 3 dages sygdom kan der efter HN Byg & Montages ønske indhentes dokumentation i form af lægeerklæring. Der opnås dagpenge ved sygdom efter gældende regler. Udlevering af værktøj Værktøj udleveres ved kontakt til Michael eller Ronni. Værktøj til udlevering ligges i dueslag til afhentning den efterfølgende dag kl eller efter nærmere aftale. Afhentning af materialer på værksted Al afhentning af materialer skal registreres på materialeafhentningsblanket. Udfyld med navn, sag og materialer samt underskrift. Stillads Ved udlevering af div. rulle/bukke, stilladser etc. kontaktes Michael eller Ronni. Arbejdstøj Arbejdstøj bestilles udfra mappe placeret i frokoststue på værksted. Der indsættes en gang mdl. kr. 125,- på konto til køb af arbejdstøj. Kontoen opgøres en gang årligt. Tilgodehavende/restance afregnes ved ophør. Sikkerhedsfodtøj Der udleveres sikkerhedsfodtøj ved henvendelse til Michael eller Ronni. Personalegoder Lån af værksted og materiel: Det er muligt at låne værksted og materiel til udførelse af privat arbejde. Udlån af materiel og værksted kan kun ske med forudgående aftale med Michael. Pension Det anbefales at du selv tegner pensionsordning gennem PensionDanmark. PensionDanmark er medlemmernes eget pensionsselskab og ingen aktionærer tjener på pensionsordningen. Hele overskuddet går til medlemmerne det vil sige til dig som TIB-medlem. HN Byg & Montage Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon:

11 11 PERSONALEHÅNDBOG

12 HN Byg & Montage Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon:

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog SIKA Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S 1 Det bedst mulige ansættelsesforløb SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end

Læs mere

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

VELKOMMEN TIL AUNSBJERG...

VELKOMMEN TIL AUNSBJERG... Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL AUNSBJERG... 3 VIRKSOMHEDENS HISTORIE... 4 IDEGRUNDLAG... 5 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER... 5 VORES VISION... 6 VORES MISSION... 6 VÆRES VÆRDIER... 6 BESTYRELSEN I AUNSBJERG

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps 1 Indledning. Denne personalehåndbog tjener det formål, at informere medarbejderen om de personale fordele der er som ansat i Fubutec ApS. Der udover informerer

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården PERSONALEHÅNDBOG Boligforeningen Ringgården Indhold # 1 OVERORDNEDE FORHOLD 1.1. Ringgårdens vision side 4 1.2 Ringgårdens historie og facts side 5 1.3 Beboerdemokratiet side 5 1.4 Vedtægter side 5 # 2

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

SILVAN er det absolut mest serviceorienterede gør-det-selv byggemarked, når du skal indrette, reparere og vedligeholde din bolig.

SILVAN er det absolut mest serviceorienterede gør-det-selv byggemarked, når du skal indrette, reparere og vedligeholde din bolig. styrer vi SILVAN efter vores værdier. Dig og SILVAN Personale o - handbog Mål: Vi skal skabe resultater ud over det normale markedsniveau, så vi fortsat kan udvikle SILVAN-Kæden. Det skal være interessant

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN Opdateret: 21. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Strategi, mål mm.... 5 Vores historie... 5 Mission, vision og strategi... 6 Værdigrundlag...

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere