Åbent Referat. til. Handicaprådet. Poul Rosendahl, Else Marie Fog, Lotte Christiansen, Ellen Margrethe Højberg, Arne Lindberg Callesen, Gitte Eskesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Handicaprådet. Poul Rosendahl, Else Marie Fog, Lotte Christiansen, Ellen Margrethe Højberg, Arne Lindberg Callesen, Gitte Eskesen"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 2. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Poul Rosendahl, Else Marie Fog, Lotte Christiansen, Ellen Margrethe Højberg, Arne Lindberg Callesen, Gitte Eskesen Erik Rosendahl, Jan Boysen, Susanne Bergmann Nikolaj Dybdal Winther

2 Varde Kommune Handicaprådet Indholdsfortegnelse Side 51. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Orientering om aktiviter i regi af Varde Museum Orientering vedr. tilsyn på det specialiserede socialområde Orientering om nedlæggelse af specialarbejdsmarkedskonsulentstilling Bilagsliste Underskriftsblad Side 115

3 Varde Kommune Handicaprådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 7632 Sagsid.: 15/2523 Initialer: niwi Åben sag Anbefaling Forvaltningen anbefaler At: Dagsorden godkendes. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Erik Rosendahl, Jan Boysen, Susanne Bergmann Dagsorden godkendt. Side 116

4 Varde Kommune Handicaprådet Gensidig orientering Dok.nr.: 7633 Sagsid.: 15/2523 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Ny direktør på socialområdet. Nyt medlem i handicaprådet Marianne Kjærgaard erstatter Lene P. Warwick. Udbud af Madordningen udsat til januar 2016 Orientering v/sekretariatet Gensidig orientering Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Erik Rosendahl, Jan Boysen, Susanne Bergmann Orienteringen blev taget til efterretning. Side 117

5 Varde Kommune Handicaprådet Orientering om aktiviter i regi af Varde Museum Dok.nr.: 7634 Sagsid.: 15/2523 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Som led i handicaprådets løbende dialog med Varde Museum, vil museumsdirektør Claus K. Jensen give en orientering om museets aktiviteter og handicappedes muligheder i den forbindelse. Konsekvens i forhold til visionen Visionen om Vi i naturen inkluderer alle borgere, herunder borgere med handicap. Aktiviteterne i regi af Varde Museum foregår til dels i naturen eller naturnære lokaliteter. Aktiviteterne vil derfor lægge sig op af målsætningen i visionen samt visionens inkluderende mågruppe. Retsgrundlag Ikke relevant Økonomi Ingen bemærkninger. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler At: Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Erik Rosendahl, Jan Boysen, Susanne Bergmann Claus foreslår, at rådet holder møde ved Tirpitz. Når det har taget form. Claus foreslår i øvrigt, at Museets fremtidige planer præsenteres for handicaprådet i planlægningsfasen. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 118

6 Varde Kommune Handicaprådet Orientering vedr. tilsyn på det specialiserede socialområde Dok.nr.: 7635 Sagsid.: 15/441 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Tilbuddene på det specialiserede socialområde i Varde Kommune har i 2014 alle haft besøg af Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet er blevet til på baggrund af Socialministerens ambition om at sikre en høj kvalitet i tilbuddene og at skabe et professionelt og uafhængigt tilsyn. Socialtilsyn Syd skal i sine vurderinger tage stilling til, om det er sandsynligt, at sociale tilbud og plejefamilier vil kunne og fortsat kan levere den fornødne kvalitet i indsatsen. Kravene til tilbuddene er fastlagt i Lov om Socialtilsyn 6, som er en kvalitetsmodel, hvor tilbuddene bedømmes på en skala fra 1 (i meget lav grad opfyldt)- 5 (i meget høj grad opfyldt) under følgende temaer: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgrupper, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Der er i de enkelte tilsyn fokus på udvalgte temaer og hertil hørende indikatorer. Alle tilbud på det specialiserede socialområde i Varde Kommune får gode bedømmelser og bliver godkendt af tilsynet. Socialtilsyn Syd peger dog på et punkt, som Varde Kommune skal være opmærksom på. I rapporterne for Handicap Bo og Beskæftigelse, afdeling Østervang og afdeling Oksbøl samt Lunden står der, at uoverensstemmelsen mellem tilbuddets faktiske forhold og de juridiske rammer kræver en tilretning med henblik på, at tilbuddet bringes i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget. Dette henviser til, at borgere i de tre afdelinger bor med egen lejekontrakt efter 105 i almenboliglejeloven, men er visiteret til enten 107 eller 108 tilbud efter Lov om Social Service. På Krogen blev man også mundtligt gjort opmærksom på denne problematik i forhold til botilbuddet Krogen 5. Forvaltningen har længe været opmærksom på denne problematik og er ved at finde løsninger i samarbejde med virksomhederne. Dette er en problematik, der arbejdes med i mange af landets kommuner. Forvaltningen gennemgår i hovedtræk tilsynsrapporterne fra de enkelte tilbud. Udviklingskonsulent Sanne Schroll deltager under sagens behandling. Side 119

7 Varde Kommune Handicaprådet Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Socialtilsyn Syd generelt har afleveret høje bedømmelser på de udvalgte temaer og indikatorer i tilsynsrapporterne. Det er med baggrund i tilsynene vurderingen, at der er velfungerende tilbud på det specialiserede socialområde i Varde Kommune. Forvaltningen vurderer, at der inden årets udgang er fundet en løsning på problematikken med paragraffer for botilbuddene. Retsgrundlag Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtilsyn (Socialtilsynsloven) Økonomi Ingen. Høring Handicaprådet til orientering Bilag: 1 Åben Tilsynsrapport Krogture VoksenUngeaflastning 12558/15 Børneaflastning_1.pdf 2 Åben Godkendelsesrapport - Center Bøgely.pdf 11614/15 3 Åben Tilsynsrapport Krogen 3, Botilbud for børn.pdf 6796/15 4 Åben Tilsynsrapport Krogen Bofællesskab for voksne 2014.pdf 6795/15 5 Åben Tilsynsrapport Socialpsykiatrien Vidagerhus 4644/15 6 Åben Tilsynsrapport Lunden.PDF 4600/15 7 Åben Tilsynsrapport Handicap Bo og Beskæftigelse Østervang.pdf 4582/15 8 Åben Tilsynsrapport Handicap Bo og Beskæftigelse Ølgod.pdf 4581/15 9 Åben Tilsynsrapport Handicap Bo og Beskæftigelse Varde.pdf 4578/15 10 Åben Tilsynsrapport Handicap Bo og Beskæftigelse Oksbøl.pdf 4577/15 11 Åben Social tilsyn - Tilsynsrapport, Østbækhjemmet pdf 4567/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Erik Rosendahl, Jan Boysen, Susanne Bergmann Orienteringen blev taget til efterretning. Side 120

8 Varde Kommune Handicaprådet Orientering om nedlæggelse af specialarbejdsmarkedskonsulentstilling Dok.nr.: 7629 Sagsid.: 15/1339 Initialer: JOIV Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med førtidspensionsreformen, som trådte i kraft januar 2013, har Social og Handicap i december 2014 nedlagt stillingen som specialarbejdsmarkedskonsulent, da medarbejderen havde fået andet arbejde samt at antallet af sager var faldet markant i forbindelse med førtidspensionsreformens ikrafttræden. Nedlæggelsen er foregået uden forudgående politisk godkendelse, hvorfor beslutningen heller ikke er hørt eller blevet orienteret om i Handicaprådet, inden den trådte i kraft. På mødet vil formanden orientere om sagen, ligesom socialchefen vil stå til rådighed for sagens oplysning, herunder vejledning og opfølgning. Konsekvens i forhold til visionen Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Styrelsesvedtægten. Økonomi Ingen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben standardbrev ifbm. ophør af specialkonsulent 24791/15 Anbefaling Formanden anbefaler At: Handicaprådet drøfter sagen At: Handicaprådet bemyndiger formanden til at følge op på sagen på rådets vegne At: Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Erik Rosendahl, Jan Boysen, Susanne Bergmann Gitte Eskesen orienterede om baggrunden for specialarbejdsmarkedskonsulentens oprettelse, i forbindelse med ændring af kantinedriften på Campus Varde. Derudover baggrunden for nedlæggelsen af stillingen, da der i forbindelse med førtidspensions- og Side 121

9 Varde Kommune Handicaprådet fleksjobreformen kom færre og færre brugere af specialarbejdsmarkedskonsulentens kompetencer. Derfor blev stillingens opgaver overflyttet til jobcenterets regi. At Handicaprådet ikke blev orienteret om nedlæggelsen af stillingen i socialområdets regi, er en beklagelig fejl fra Social og Handicaps side. Peter Petersen orienterede om, hvordan specialarbejdsmarkedskonsulentstillingens opgaver løses i dag i jobcenteret, herunder en kort redegørelse for førtids-og fleksjobsreformens muligheder og udfordringer. Borgeren skal primært selv finde sit skånejob. Er borgeren ikke selv i stand til at finde jobbet, bistår Jobcenteret med udarbejdelse af CV til brug for jobsøgning. Er borgeren ikke selv i stand til at søge jobbet, bistår Jobcenteret med match i det omfang virksomhederne tilbyder jobåbninger.vilkårene synligøres på Jobcenterets hjemmeside. Handicaprådet udtrykker tilfredshed med redegørelserne, og anerkender at der er gjort tiltag for at kompensere for specialarbejdsmarkedskonsulentstillingens nedlæggelse. Samtidig ønsker Handicaprådet dog at udtrykke bekymring for, om tiltagene er tilstrækkelige for at hjælpe den meget sårbare gruppe, specialarbejdsmarkedskonsulenten hidtil har betjent. Handicaprådet tager i øvrigt orienteringen til efterretning. Handicaprådet bemyndiger formanden til at følge sagen op. Side 122

10 Varde Kommune Handicaprådet Bilagsliste 54. Orientering vedr. tilsyn på det specialiserede socialområde 1. Tilsynsrapport Krogture VoksenUngeaflastning Børneaflastning_1.pdf (12558/15) 2. Godkendelsesrapport - Center Bøgely.pdf (11614/15) 3. Tilsynsrapport Krogen 3, Botilbud for børn.pdf (6796/15) 4. Tilsynsrapport Krogen Bofællesskab for voksne 2014.pdf (6795/15) 5. Tilsynsrapport Socialpsykiatrien Vidagerhus (4644/15) 6. Tilsynsrapport Lunden.PDF (4600/15) 7. Tilsynsrapport Handicap Bo og Beskæftigelse Østervang.pdf (4582/15) 8. Tilsynsrapport Handicap Bo og Beskæftigelse Ølgod.pdf (4581/15) 9. Tilsynsrapport Handicap Bo og Beskæftigelse Varde.pdf (4578/15) 10. Tilsynsrapport Handicap Bo og Beskæftigelse Oksbøl.pdf (4577/15) 11. Social tilsyn - Tilsynsrapport, Østbækhjemmet pdf (4567/15) 55. Orientering om nedlæggelse af specialarbejdsmarkedskonsulentstilling 1. standardbrev ifbm. ophør af specialkonsulent (24791/15) Side 123

11 Varde Kommune Handicaprådet Underskriftsblad Poul Rosendahl Else Marie Fog Lotte Christiansen Erik Rosendahl Jan Boysen Ellen Margrethe Højberg Susanne Bergmann Arne Lindberg Callesen Gitte Eskesen Side 124

12 Bilag: Tilsynsrapport Krogture VoksenUngeaflastning Børneaflastning_1.pdf Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 02. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 12558/15

13 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 30

14 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Jægumsvej Varde Tlf.: Hjemmeside: krogen.vardekommune.dk 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) *Målgrupper: 12 til 67 år (kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse, synsnedsættelse) Pladser i alt: til 67 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, udviklingsforstyrrelse af tale og sprog) 12 til 67 år (multipel funktionsnedsættelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Charlotte Torbensen (Socialtilsyn Syd) Side 2 af 30

15 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: *Afgørelse: Socialtilsyn Syd vurderer, at Krogen aflastningstilbud for voksne og børn samt Krogture lever op til den fornødne kvalitet i Kvalitetsmodellens 3 temaer. Temaer som er blevet belyst ved det anmeldte tilsynet: Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer. De indhentede oplysninger vil indgå i revurderingen af tilbuddet, som skal være foretaget inden udgangen af Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Ved næstkommende tilsyn vil der vil være fokus på: Indretning af aflastningsværelser på Børneaflastning og Voksen/Ungeaflastning. Supervision på alle 3 afdelinger. Forældresamarbejde på alle 3 afdelinger. Side 3 af 30

16 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Oplysninger om lederen på tilbuddet, leders CV, eksamensbevis og dokumentation for øvrige relevante kompetencer Samtykke til indhentelse af straffeattest for leder Opgørelse af vikarforbrug med angivelse af navne, timer pr. måned, jobfunktioner og evt. vikarbureau. Resultat af APV vedr. fysisk og psykisk arbejdsmiljø og beskrivelse af evt. iværksatte tiltag (1 år bagud ) Observation Interview Interviewkilder Opgørelse over sygefravær for det seneste år pr. afdeling Observation af de fysiske rammer. I forbindelse med det anmeldte driftorienteret tilsyn har der været interview med: Forstander Kurt Berthelsen 3 afdelingsledere 3 medarbejdere 8 borgere Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 30

17 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Jægumsvej 44, 6800 Varde Charlotte Elise Holmen Charlotte Torbensen Afdelinger Krogture, weekend og ferieaflastning. Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 30

18 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 30

19 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Tilsynet vurderer, at ledelsen har relevant uddannelser samt erfaring med målgruppen. Ledelsesstilen er dialogbaseret, anerkendende og inddragende. Tilsynet vurderer, at ledelsen er faglig kompetent til at lede Krogture Voksen/Ungeaflastning og Børneaflastning. Tilsynet vurderer, at afdelingerne ikke får kontinuerlig supervision, der er et ønske fra medarbejderne om at få dette. Der forefindes tilstrækkelig fagligsparring på afdelingerne. Tilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent af tilbuddets medarbejdere og ledelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Ledelsen har relevant grunduddannelse samt efteruddannelse. Ledelsesstilen er dialogbaseret, anerkendende og inddragende. Side 7 af 30

20 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Krogture, Voksen/ungeaflastning og Børneaflastning får ikke supervision, alle 3 afdelinger har et ønske om kontinuerlig supervision. Der forefindes tilstrækkelig fagligsparring på afdelingerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelse: Forstanderen har 25 års erfaring som leder. Har været med til opstarten af 2 tilbud fra bunden. Deltager i flere andre aktiviteter indenfor handicapområdet. Han opfatter sin ledelsesstil som værende dialogbaseret samt teambaseret. Forstanderen oplyser, at Krogens medarbejdere ikke hans, men alle udfylder hver deres rolle, så tilbuddet kan drives bedst muligt. Krogture: Stedfortræderen på Krogen er også leder på Krogture. Da stedfortræderen ikke deltager, vil forstanderen udtale sig på hendes vegne i interviewet. Stedfortræderen har været chef på udfører området, og har tidligere været forstander på andet botilbud, samt i forhold til særforanstaltninger. Stedfortræderens ledelsesstil er så autentisk som muligt, dialogbaseret og mere coachende. Voksen/Ungeaflastning: Lederen har først været medarbejder på Krogen, og derefter leder i 6 år. Hun er uddannet socialpædagog samt merit fra læreruddannelsen i Lederen har taget en diplom i ledelse, hvor hun blev færdig i Lederen mestrer godt det at se ressourcer både økonomiske og det menneskelige samt medarbejdernes skjulte ressourcer. Lederen er god til at tænke organisatorisk. Hun er leder for målgruppen fra år, og der er ingen øvre grænse. Ledelsesstilen er anerkendende, inddragende og uddelegerende. Side 8 af 30

21 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Børneaflastning: Lederen har været ansat som medarbejder inden lederfunktion. Hun startede som leder på Krogture 2006, og har i 4 år været afdelingsleder for Krogen 3. Lederen er uddannet socialpædagog, og har ikke en lederuddannelse. Hun skal i gang i 2015, men har deltaget i diverse kurser. Lederen mestrer godt at have overblik, og at agere i forandringer. Hun mangler at uddelegere mere, da hun har mange ting lige nu pga. omstrukturering i tilbuddet. Lederen er god til at starte noget op, udvikle samt pårørendekontakt. Ledelsesstilen er medinddragende og anerkendende. Vision: Forstanderen oplyser, at grundlaget for aflastning har været at følge forældrenes ønsker, og Krogen har været udfordret på aldersspredningen. Dette ændres fremadrettet til at være modulopbygget i forhold til alder og borgernes problematikker. Det bliver mere brugerorienteret fremfor pårørendeorienteret. Forældrene har reageret i forhold til at ting har ændret sig, og dette er en igangværende proces. En 30 årig gammel kultur skal ændres, og medarbejderne er også påvirket af det. Lederne ser det som deres opgave, at formidle forandringerne til både kommunen og pårørende. Medarbejdere: Krogture: Medarbejderen har været ansat i 8 år. Medarbejderen oplyser, at de har tidligere haft afdelingslederen ude på Krogture hver fredag. En stor omvæltning at der ikke længere er en fysisk leder tæt på. Nuværende leder sidder fysisk et andet Side 9 af 30

22 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn sted, og inviterer meget til at medarbejderne kontakter hende. Medarbejderen oplever ikke at lederen er længere væk, end at de kan kontakte hende. Afdelingslederen er god til at inddrage medarbejdernes kompetencer i fællesskab med hende. Besidder rummelighed og varme og omsorg som skinner igennem. Medarbejderen beretter, at nuværende leder som god, fordi hun ser medarbejderne både fagligt og personligt. Voksen/Ungeaflastning: Medarbejderen har 7 års ansættelse. Medarbejderen nævner, at lederstilen er omsorgsfuld. Lederen er en god leder og har overblik, selvom der er kaos. Kan nå ud til medarbejderne via dialog. Lederen er tættere på nu, og hun har mere føling med huset. Huset er indrettet så leder er en del af huset og er meget nærværende. Medarbejderne får den nødvendige information. Indimellem er informationen lidt for langsom, men der rettes op på det, når medarbejderne siger det til ledelsen. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 3 (i middel grad opfyldt) Børneaflastning: Medarbejderen har været ansat i 17 år. Omsorgsfuld leder der vil det bedste for medarbejderne. Kommer hver morgen og siger god morgen og spørger ind og er engageret. Spørger ind til medarbejderne og det daglige arbejde. Lederen kan skære igennem, holde på det hun står for. Der er tilstrækkelig information fra Ledelsen. Der sker rigtig meget på Krogen lige nu, men lederen formår, at få det vigtige ud. Ledelse: Krogture: Der er ikke fast supervisor, medarbejderne bruger sygeplejersken og Ledelsen til sparring. Det er en lille medarbejdergruppe, men de er gode til at invitere til sparring. Side 10 af 30

23 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Der er faglig sparring på dagsordenen. Medarbejderne møder også hinanden på tværs af organisationen, men dette er ikke nødvendigvis planlagt. Voksen/Ungeaflastning: Der er Kollegial faglig sparring på afdelingen, og de har brugt seksualvejleder rigtig meget i forhold til de problemstillinger der opstår. Børneaflastning: Der er ikke fast supervisor, hvis der er problemstillinger tages de op. Medarbejderne bruger ledere, stedfortrædere med flere i Krogens regi til supervision. Har faglig sparring i forhold til konkrete emner. Forstanderen oplyser, at der ikke har været defineret i ledelsesgruppen forskellen mellem faglig sparring og supervision. Men at der er mest faglig sparring i tilbuddet. Tilbuddet har ikke haft ekstern supervisor. Ved dødsfald tilbydes eksempelvis ekstern krisehjælp. Der afholdes møde med øvrige afdelingsledere på Krogen. Forstanderen vil reflektere over, om der ville opnås større kvalitet, hvis der var fast supervision. Der gives eksempel på, at de 1 gang har brugt ekstern supervision, som var meget givtigt. Medarbejderne har ikke efterspurgt ekstern supervision, men forstanderen er ikke afvisende overfor det, hvis der var en borger der udfordrede særligt. Forstanderen nævner, at der er ikke officielt ledelsessparring udover de ordinære Ledere i Varde. Ellers sparring der med andre Ledere i landet 2 gange årligt, som også arbejder med aflastning. Medarbejdere: Side 11 af 30

24 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Børneaflastning: Har ikke supervision, men har haft det for år tilbage. Der er blevet talt om, at det kunne være godt, især nu hvor medarbejderne på grund af omstruktureringer er rigtig meget igennem. Faglig sparring: Bruger hinanden rigtig meget. Krogen er en virkelig god arbejdsplads, hvor der er plads til forskelligheder. Faglig sparring er ikke fastsat, men der er tid i hverdagen til det. På personalemøderne er faglig sparring ikke et fast punkt. Der er overlap, når der kommer nye kollegaer på arbejde og tager over både om morgenen og om eftermiddagen. Voksen/Ungeaflastning: Der er ikke supervision, men vil rigtig gerne have det. Krogen har været på konflikthåndteringskurser. Medarbejderen følte, at medarbejderne fik noget godt ud af det, men savner supervision. På personalemødet kan medarbejderne sige, hvad der rører sig hos den enkelte. Eks. hvis der er noget arbejdsmæssigt/fagligt. I weekenderne er der tid til faglig sparring. Krogture: Har ikke ekstern supervision. Det kunne være rart, hvis der blev givet ekstern supervision, men det er ok med faglig sparring fra de øvrige afdelinger. Medarbejderen ser nogle kollegaer kun til personalemøder, hvor de er gode til at samle hinanden op. Der er lige lavet om på dagsorden på personalemøde, hvor der nu er afsat tid til faglig sparring. I weekendvagter er der rigtig god tid til sparring med den éne kollega. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af afdelingernes medarbejdere og ledelse. Krogture, Voksen/Ungeaflastning og Børneaflastning følger sygefraværspolitikken i Varde Kommune. På en af afdelingerne forefindes der personalegennemstrømning. Side 12 af 30

25 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelse: Krogture: Det er en blanding af pædagogisk og sundhedspersonale. Børneaflastning: Fortrinsvise er det pædagoger ansat i tilbuddet. Dog er der 2 nattevagter, som er social - og sundhedshjælpere. Enkelte er uuddannede, men som har været i tilbuddet i mange år og 1 sygeplejerske ansat. Der er også ansat en seksualvejleder. Voksen/Ungeaflastning: Fortrinsvis pædagoger der er ansat, sygeplejerske og omsorgsmedhjælper. Dog har der også været en Paw- studerend, det kan være svært at rekruttere mænd. Medarbejdere: Krogture: Afdelingen har lige fået nye ansatte 3 pædagoger og 2 omsorgsmedhjælpere. Medarbejderne arbejder ca. 1-2 gange månedligt med faste vikarer. Vikarerne introduceres til bosted mv. Vikarerne er en naturlig del af huset. Borgerne kender dem og der skriftes meget lidt ud i vikargruppen. Afdelingen har intromateriale, og medarbejder gør rede for indholdet. Voksen/Ungeaflastning: Side 13 af 30

26 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Der er ansat pædagoger, omsorgsmedhjælpere, 2 Paw, 1 sygeplejerske, 1 i fleksjob i tilbuddet. Medarbejderne arbejder ca. 1 gang om ugen med vikar. Har et fast vikarkorps på ca. 7 personer. Afdelingen har intro folder plus afkrydsningsskema. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) Børneaflastning: Pædagoger, sosu, paw, ergoterapet, sygeplejerske er ansat på afdelingen. Ca. 1 til 2 dage om ugen arbejdes der med vikarer. Vikarerne er faste og rigtig gode og kender borgerne og huset som helhed. Afdelingen har også intromateriale, og medarbejder gør rede for det. Ledelse: Børneaflastning, Voksen/Ungeaflastning og Krogture: Generelt er der ikke et stort forbrug af vikarer, men har et fast vikarkorps på Krogen. Afdelingerne anvender også studerende. Afdelingerne har udarbejdet materiale til nyansatte og til vikarer. Tilbagemelding er rigtig god fra de nyansatte. Der kobles mentor på de nyansatte. Krogture: Der er meget lille personalegennemstrømning. Personalet er glade for de lange vagter der efterfølgende giver mange fridage. Børneaflastning: Meget lidt personalegennemstrømning på afdelingen. Afdelingen har kun skiftet personale, når nogen er gået på efterløn. Der forekommer en naturlig gennemstrømning. Voksen/Ungeaflastning: Der har været personalegennemstrømning. Side 14 af 30

27 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Medarbejdere: Børneaflastning: Der er generelt ikke personalegennemstrømning. Der er medarbejdere der blev ansat midlertidig og nogle af dem har i perioden fået fast stillinger. Voksen/Ungeaflastning: 2 medarbejdere er stoppet, fordi aflastning ikke var det medarbejderen forventede. Nogle af de faste personaler fra børneaflastning rykker ud til voksenafdelingen. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad opfyldt) Krogtur: Meget lidt personalegennemstrømning på afdelingen, da det er et godt fast team. Ledelse: Forstanderen oplyser, at der er et sygefravær 4,26 procent for hele Krogen. Børneaflastning: En langtidssygemeldt ellers ikke. APVen bliver der løbende arbejdet med, der udarbejdet et færdigt materiale med handleplan. Voksen/Ungeaflastning: Har haft 2 sygemeldinger, hvor der er fulgt op på sygefravær ved samtale efter 4 dage. Intro til nyansatte var en del af seneste APV. Prioriterer de 7 vigtigste punkter, og betragter det som et løbende arbejdsredskab. Krogture: Side 15 af 30

28 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Samme procedurer som Voksen/Ungeaflastning, og APVen tages altid med på MED- møderne. Oplever at det er et rigtig godt redskab. Tilbuddet bruger Varde Kommunes sygefraværspolitik. Tilbuddet har gode tilbagemeldinger fra medarbejdere, når lederen har fulgt op med telefonisk omsorgssamtale. Der samarbejdes med jobcentret, hvor de er aktive efter 14 dages sygemelding. Medarbejdere: På alle afdelinger har der været fokus på at nedbringe sygefravær. Der har været temadage mv. Interne samarbejde i hver afdeling: Børneaflastning: Der er et godt indbyrdes samarbejde. Fast weekendmakker men i hverdagen går medarbejderne på skift. Der bliver taget hånd om personalet fra ledelsens side. Ledelsen gør alt for at hjælpe personalet. Krogen har en meget fremsynet øverste leder, som kan forudsige fremtiden. APV: Husker ikke noget der skal arbejdes videre med i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Voksen/Ungeaflastning: Samarbejdet fungerer rigtig godt specielt efter at der er kommet flerfaglighed ind i huset med forskellige faglige medarbejdere. APV: Prøve at ses mere privat i medarbejdergruppen, og arrangerer flere sociale arrangementer. Side 16 af 30

29 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Tema Gns. bedømmelse Krogture: Samarbejdet er en udfordring da medarbejderne ikke ses så ofte. Medarbejderne oplever, at der er en finger på pulsen og giver beskeder via IT. Medarbejderne har en opfattelse af hvor hinanden er. APV: Fokuspunkt i forhold til hvad der fungerer/ikke fungerer. Sikrer løbende trivslen ved at have APV på dagsorden løbende. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Tilsynet vurderer, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder udfra den anciennitet der er blandt medarbejderne. Ledelse og medarbejdere har samme opfattelse af muligheden for kompetence udvikling på afdelingerne. Tilsynet vurderer, at der er mulighed for efteruddannelse og at alle medarbejder har fået en KRAP-uddannelse samt kursus i konflikthåndtering. Tilsynet vurderer, at medarbejdergruppens kompetencer afspejler målgruppen og deres komplekse problemstillinger. Tilsynet vurderer, at den nuværende medarbejdergruppe har erfaring med målgruppen. Dog bør en afdeling have mere fokus på forældresamarbejde samt mere vidensdeling med nye ansatte og vikarer. Tilsynet vurderer, at afdelingerne henter underviserer ind Side 17 af 30

30 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn efter behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Medarbejdergruppens kompetencer afspejler målgruppen og deres komplekse problemstillinger. Alle medarbejder har fået en KRAP-uddannelse samt kursus i konflikthåndtering, og der er mulighed for efteruddannelse på afdelingerne. Afdelingerne henter eksterne underviser ind, hvis der opleves et behov. På Voksen/Ungeaflastning bør der være mere fokus på forældresamarbejde samt mere vidensdeling med nye ansatte og vikarer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) Ledelse: Forstanderen oplyser, at alle medarbejdere er uddannet i KRAP. Voksen/Ungeaflastning: På afdelingen har der været talt om uddannelse indenfor tegn til tale, dette har været et medarbejderønske. Nogle enkelte medarbejdere har moduler på diplom niveau. Børneaflastning: Nogle få medarbejdere er på moduler i diplom. De fleste ressourcer er brugt på KRAP og kursus i konflikthåndtering. Der er ønsker fra medarbejderne om mere IT- uddannelse. Krogture: Afdelingen har haft tegn til tale kurser. Der er fokus på at være omstillingsparat, og pårørendesamarbejde er kerneopgaver for medarbejderne på aflastning. På afdelingen er der afholdt temadage i forhold til forældresamarbejde, og der anvendes Side 18 af 30

31 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn erfaringsviden fra de medarbejdere der har været ansat i en årrække. Medarbejdere: Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne har gode muligheder for kompetenceløft, og de oplever at blive hørt. Alle medarbejdere har lige været på KRAP. Det var et medarbejderønske, at få et fælles sprog, og det har givet et godt resultat. Ligeledes har alle medarbejdere også været på konflikthåndteringskursus. Nogle kollegaer har været på neuropædagogiske uddannelser. Medarbejderne bliver ikke bremset i forhold til udviklingsmuligheder og de har også mulighed for, at få en diplomuddannelse. Hvis borgere har en bestemt diagnose, hvor der kræves specifikke kompetencer, spørges interne kollegaer. Medarbejderne oplyser også, at der har været eksterne undervisere. Lederne kan også foreslå kurser til de enkelte medarbejdere. Ledelse: Borgerne giver udtryk for, at der er behov for tegn til tale metoder. Mange borgere har ikke sprog, så medarbejderne tolker på observationer. Afdelingerne har kontakt til skoler og institutioner, og Krogen læner sig op ad de metoder, som anvender i forhold til borgerne. Medarbejdere: Voksen/Ungeaflastning: Medarbejdere skal på tegn til tale kurser, da der er flere borgere med det behov. Børneaflastning: Medarbejderne har været på tegn til tale. Mener at medarbejderne har de nødvendige kompetencer Side 19 af 30

32 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Tema Gns. bedømmelse til borgernes behov. Fx. i en periode hvor afdelingen havde mange borgere med autisme, blev der gået i dybden med emnet. Krogture: Medarbejderen oplever, at have de nødvendige kompetencer. Når der kommer nye borgere i afdelingen, så følges der op på medarbejdernes viden eks. pradeville diagnose. Medarbejderne oplever, at de blive klædt på til opgaven. Alle medarbejdere er instrueret i at give medicin med sprøjte. Medarbejderen oplyser, at der også bruges tegn til tale. Godt at kunne hente erfaringer fra hinandens afdelinger. Samtale med forældre ved uanmeldt tilsyn d. 17. december på Voksen/Ungeaflasning: Forælderen oplyser, at hun ikke synes, at medarbejderne er godt nok uddannet fx til forældresamarbejde. Hun føler sig ikke mødt samt hørt. Hun næver, at medarbejderne er mere imødekommende, da tilsynet er tilstede. Medarbejderne er søde, men meget unge og uerfaren og der er en del udskiftning blandt medarbejderne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,3 Tilsynet vurderer, at borgerne trives i de nuværende rammer, men samtidig også, at de ikke isolerer sig på aflastningsværelserne. De fysiske rammer understøtter for nuværende borgernes udvikling og trivsel. Dog på to afdelinger er der ikke taget højde for at gøre aflastningsværelserne hyggelige. Dels skyldes det en ombygningens periode, samt ikke nok fokus på hyggelig indretning. Side 20 af 30

33 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Udfra besigtigelse, observation og interview vurderer tilsynet, at de fysiske rammer på tilbuddet afspejler, at det er borgernes aflastningshjem. Tilsynet vurderer, at afdelingerne fremstår rene. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel De fysiske rammer tager højde for, at afdelingerne er borgernes aflastninghjem. De fysiske rammer understøtter for nuværende borgernes udvikling og trivsel. Dog undrer det tilsynet, at Voksen/Ungeaflastning og Børneaflastning gør så lidt ud af aflastningsværelserne. Selvom det er en ombygnings periode for begge afdelinger, burde der flere ting, blomster, billeder samt hygge på værelserne. Ved det anmeldte tilsynsbesøg manglede en afdeling, at hænge skrivelsen vedr. Whistleblowerordningen op. Ved efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg, havde afdelingen fået den op. På Børneaflastning og Voksen/Ungeaflastning hænger fælles opslagstavler med oplysninger vedr. borgernes medicin samt tidspunkter på medicinindtag. Voksen/Ungeaflastning har udviklet en anden form, så oplysninger er aflåst i et skab. Ved tilsynsbesøget fremstår afdelingerne rene. Borgerne oplyser, at de trives i de fysiske rammer på afdelingerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives 4 (i høj grad Ledelse: Side 21 af 30

34 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn med de fysiske rammer opfyldt) Voksen/Ungeaflastning: Udfordringer i forhold til både at være et børne og et voksent tilbud. Eks. skal parkeringsplads laves om til legeplads. De fysiske rammer opdeles ikke i en børne- og en voksenafdeling. Nogle voksen får også noget ud af at være i rammerne der er for børnene. Børn og voksne er ikke i aflastning samtidig, og indretningsmæssigt er til alle borgere. Der er bygget 300 km2 til efter arbejdstilsynets anbefaling. Børneaflastning: Børnene trives rigtig godt på afdelingen, og de får de hjælperedskaber der er behov for. Der er kæmpe legeplads, og legetøj til de forskellige aldre. Krogture: Rigtig gode fysiske rammer. Målgruppen er afstemt i forhold til de fysiske rammer. Der er et stort udenomsareal, og der tages i skoven osv. Medarbejdere: Børneaflastning: Har nogle rigtig dejlige fysiske rammer. Kunne evt. gøre det lidt mere personligt på værelserne. Afdelingen er i en brydningstid, da bodelen har fået 2 lejligheder, så børnene har været samlet på mindre plads. Voksen/Ungeaflastning: Afdelingen har kun trampolin, sandkasse og gynge, da der først skal bygges en legeplads. Er i gang Side 22 af 30

35 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn med ombygning med de fysiske rammer, og det er ikke iorden lige nu hverken for personale eller borgere. For borgere med autisme er det kaos med ændringerne. De øvrige kan skærmes fra byggerodet. Krogture: Oplever at de unge mennesker stortrives. Arbejder med at skabe sociale relationer. Der er ikke enkeltværelser og kun tv i fællesrum. Rigtig godt hus. Borgere: Børneaflastning: Barnet er glad for at være på Krogen 3. Hun kan lide at tegne og lege med perler. Barnet bor i akut værelset, hun kan lide værelset og synes om at sove der. Der er 3 værelser der er lavet om til bo derfor er pigen på akutværelse denne gang Voksen/Ungeaflastning: Borgerne nævner, at de godt kan lide værelserne, og synes om at være i aflastning. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige 4 (i høj grad opfyldt) Krogture Børnene synes godt om de fysiske rammer på Krogture, og de anvender også udenomspladsen. Det nævnes, at der spilles fodbold, leger, gynges og laves bål i haven. Børnene beretter, at når de ankommer vælger de selv hvilke værelser samt andre børn de vil sove med. Der anvendes også andre fysiske rammer i form at ture til en spejderhytte i Marbæk. Dette hytte finder børnene også god, da denne er beliggende tæt ved skov og strand. Ledelse: Krogture: Side 23 af 30

36 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn behov De fysiske rammer imødekommer borgernes behov. Voksen/Ungeaflastning: Det er en udfordringen er at få en legeplads etableret, da godkendelsen stadig mangler. Afdelingen tager en del ud af huset i weekender, da borgerne er trætte, når de kommer i aflastning i hverdagen. Det bliver en udfordring at bevare fagligheden med den brede aldersmæssige spredning. Børneaflastning: Afdelingen matcher børnenes krav. Dog tages der en del ud af huset lige nu, dette for at kompensere for flytterod. Afdelingen har lejer Krogeture til aflastning på hverdage. Medarbejdere: Krogture: Der er ingen lift mv. Målgruppen skal kunne være i fællesskabet, men der kan også lavet enkeltværelse ved behov. Voksen/Ungeaflastning: Er igang med at få loftslifter op og rydder op i fællesarealer. Huset skal hænge sammen, så både børn og voksne kan være i rammerne. Børneaflastning: Afdelingen har også værelser med lift og værelser uden, og små og større senge og en dejlig legeplads. Medarbejderne som skal flytte med på Voksen/Ungeaflastning, er ikke inddraget i selve indretningen på afdelingen. Men der samarbejdes om de ting der er relevante i forhold til materialer mv. Side 24 af 30

37 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Borgere: Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 2 (i lav grad opfyldt) Krogture Børnene oplyser, at de ser tv i fællesrummet eller leger inde på værelserne med hinanden. Om aften kan udenoms arealerne også anvendes, hvor de bliver brugt fx til dåseleg. Børnene kommer også på ture, ture de kan vælge sig på i samråd med forældrene. Fremadrettet er dette ikke et tilbud, konceptet laves om. Børnene oplyser, at Krogture giver oplevelser samt knytter venskaber. Et af de 4 børn er bekymret med det nye koncept, hvor hun måske ikke kommer til at være sammen med sin bedste ven. Turene går til Legoland, sommerhus, Baloocity og fisketure m.m. Ledelse: Forstanderen oplyser, at der ikke er droslet ned på aflastning på Voksen/Ungeaflastningen i den periode ombygningen står på. Dette er planlagt med forældre. Krogen har tidligere flyttet borgere ved ændringer. Har truffet valget for at optimere indsatsen. Krogen har valgt at investere i store digitale opslagstavler, hvor der kan sendes beskeder fra IPAD. det kan fx være hvem er på arbejde, madplan osv. Vigtigt at have for øje at børneaflastning er under afvikling. Børneaflastning.: Nogle børn har deres egne dyner med. Forældre kommer og afleverer nogle personlige ting til børnene. Værelserne på Krogen 3 skal ikke konkurrere med børnenes værelser der hjemme. Der er mulighed for, at børnene kan sove sammen. Voksen/Ungeaflastning: Side 25 af 30

38 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Der er respekt for de voksne, når de går til deres egne aflastningsværelse. Hvis børnene lukker døren, banker medarbejderne på inden de kommer ind. Det er en udfordring for medarbejderne, at få borgerne indbyrdes til at respektere privatsfæren i voksenaflastning. Borgerne har selv bestemt nogle indkøb eks. bordhockey. Medarbejdere: Voksen/Ungeaflastning: Borgerne har kuffert med, bamser, legetøj mv, de har noget med hjemmefra. Borgerne inddrages ikke i indretningen fx vedr. valg af billeder. Borgere med autister skal have det samme værelser, men det har de øvrige ikke. Der er afholdt informationsmøder på voksenaflastning sammen med forældre der skal flytte fra børneaflastning til voksenaflastning. Krogture: Afdelingen har indrettet værelserne med forskellige temaer fx biltema. Borgerne bor ikke nødvendigvis på det samme værelse fra gang til gang. Børneaflastning: Afdelingen har også haft forskellige temaer, men det hele er lidt i opløsning. Børnene kan skifte værelse fra gang til gang, og næsten alle børn har noget med hjemmefra. Fælles for alle afdelingerne: Medarbejderne har respekt for, at det er borgernes hjem, mens de er i aflastning. Hvis døren er lukket, så respekteres det. Der bankes på, og medarbejderne venter på at de blive budt Side 26 af 30

39 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn ind. Borgere: Krogture Børnene har ikke selv være med til at indrette Krogture, dog har 1 af de 4 4 interviewede valgt en plakat til et af værelserne. Alle børn synes godt om indretningen på Krogture. Men børnene ville gerne høres vedr. indretning. Der ønskes flere fodboldting til væggene samt udsmykning af køkkenet i form af hjemmelavede sommerfugle. Alle 4 børn er tilfredse med Krogture som konceptet fremstår nu. Krogture er ikke børnenes hjem, men det er indrettet som et hjem. Observation af de fysiske rammer: Krogture: Krogture befinder sig en bygning med fællesarealer med køkken, 2 badeværelser og 2 og 3 mandsværelser. Tilbuddet er lyst og rummeligt og der er en god atmosfære på afdelingen. Børneaflastning: Det interviewede barn er blevet indlogeret på akutværelset, et meget sterilt værelse. Det eneste der er i værelset er 2 senge. Der forefindes intet på væggene eller nogen form for blomster eller hygge på værelset. Voksen/Ungeaflastning: Anmeldt tilsyn d. 9. september: De fysiske rammer bærer præg af, at det er en omrokeringsperiode. Fællesrummet er fyldt med Side 27 af 30

40 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn byggerod samt håndværker. Håndværkerne starter først når borgerne er taget i dagtilbud, og slutter når borgerne er tilbage igen. Værelserne er også fyldt med byggematerialer, pap, ledninger m.m. Tilsynet får oplyst, at en borger skal på et af disse værelser. Medarbejderne fjerner rodet, så borgeren kan flytte ind. Der er redt op på kontoret til en borger, da der er mangel på færdige værelser. Denne foranstaltning bliver dog ikke taget i brug, da et værelse bliver færdig til borgeren kommer i aflastning. WB-ordningen er ikke kendt af medarbejder samt afdelingsleder. Skrivelsen vedr. WB-ordningen er heller ikke hængt op på afdelingen. Opslagstavler i det store fællesrum, oplyser om borgernes medicin samt tidspunkter på indtag. Uanmeldt tilsyn d. 17. december: Fællesrummet er pyntet op til jul, og fremstår hyggeligt uden byggerod. Værelserne fremstår ubeboet og kolde med intet andet end tv på væggene. Få værelser har ting i vindueskarmen. Nogle af værelserne er lige malet, hvor andre er malet i ugen forinden. Medarbejdere informerer om, at pedelen skal komme og sætte billeder op på væggene, dagen efter tilsynsbesøget. Skrivelsen med WBordningen er hængt op i tilbuddet. Det faste personale kender til ordningen, dog ikke vikaren. Opslagstavlen i det store fællesrum oplyser stadig om klokkeslæt på medicin indtag. En medarbejder oplyser, at der er udarbejdet en ny form, hvor informationen opbevares i et aflåst skab. Dette tiltag skal i gangsættes dagen efter tilsynsbesøget. Medarbejderen fremviser skitse. Side 28 af 30

41 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn Side 29 af 30

42 Tilbud: Krogen, Aflastningstilbud for voksne og børn 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud ,00 Ejendomsudgifter ,00 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning ,00 Lønomkostninger, fast personale ,00 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 23,00 Sygefravær , ,00-7,50 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype:. Takster Side 30 af 30

43 Bilag: Godkendelsesrapport - Center Bøgely.pdf Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 02. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 11614/15

44 Tilbud: Center Bøgely Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 47

45 Tilbud: Center Bøgely 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Center Bøgely Storegade Varde Tlf.: Hjemmeside: 110 (forsorgshjem/herberg) 18 til 65 år (hjemløshed) Pladser i alt: 20 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lene Sørup Nellemann (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det er socialtilsynets vurdering, at Center Bøgely samlet set har den nødvendige kvalitet og dermed opfylder betingelserne for godkendelse efter ny lov om Socialtilsyn. Side 2 af 47

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Referat. til. Handicaprådet

Referat. til. Handicaprådet Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Poul Rosendahl, Erik Buhl Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere