BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater"

Transkript

1 BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V itek.di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

2 FREMSKRIVNING af ITEK-branchens efterspørgsel efter it- og elektronikkandidater til 2020 viser en ubalance i størrelsen 3000 kandidater. Baggrund I en årrække har der været peget på stor mangel på it- og elektronikeksperter fra forskellige ministerier, Danmarks Statistik og ikke mindst DI ITEK, der er DI s branchefællesskab for it, tele, elektronik- og kommunikationsvirksomheder. 1 For at vurdere omfanget af manglen på længere sigt, har DI ITEK siden 2011 lavet en fremskrivning af udbuddet og efterspørgslen af den type specialister, der i dette notat betegnes som it- og elektronikkandidater. Det dækker over dataloger, naturvidenskabelige kandidater, it-kandidater, itog elektronikingeniører og flerfaglige it-kandidater. I det følgende fremlægger DI ITEK fremskrivningens metode, data og antagelser for fremskrivningerne og resultaterne heraf. Fremskrivningens resultat hviler på dette grundlag og det lægges frem, så læseren kan vurdere sikkerheden i fremskrivningen. Metode og afgrænsning Til fremskrivningen anvendes en model med en udbudsside og en efterspørgselsside. Udbuddet findes ud fra tilgangen af nye studerende på universiteternes datalogi, it- og elektronikuddannelser, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og nettotilgang fra udlandet. Efterspørgslen skønnes ud fra antallet af højtuddannede i branchen og den aktuelle mangel på it- og elektronikuddannede. Fremskrivningen af udbuddet bygger på historiske data for parametre, som har betydning for, hvor mange kandidater, der uddannes. Det holdes sammen med tre scenarier for efterspørgslen af it- og elektronikkandidater i branchen. Definition af udbuddet Det fremtidige udbud er defineret som universiteternes uddannelse af itog elektronikkandidater. Der anvendes Uddannelses- og Forskningsministeriet afgrænsning af it-uddannelser (boks 1). 1 IT-arbejdskraft og uddannelser, Undervisningsministeriet, IT- og forskningsministeriet, Arbejdsministeriet og Erhvervsministeriet, 2001 En værdiskabende sektor?, VTU-ministeriet, 2003 IT-uddannelsernes globale udfordringer, VTU-ministeriet, 2006 Rigtige it-uddannelser, DI ITEK og Københavns Universitet, 2009 It-anvendelse i virksomheder, Danmarks Statistik, 2012 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for it- og elektronikkandidater 2

3 Boks 1: It- og elektronikkandidatuddannelser fra universiteterne Datalogi Softwareudvikling Naturvidenskab og it Bach. Sc. Engineering Civilingeniør (Netværk og IT; Matematik og teknologi; Softwareteknologi; Robotteknologi; Velfærdsteknologi; Lærings- og oplevelsesteknologi; Software Engineering; Internetteknologi og computersystemer; Elektronik og IT; Software; Sundhedsteknologi; Produkt- og designpsykologi). Information Management HA (it) Global Business informatics It og Sundhed Informatik Informationsteknologi Medialogi IT Digitale medier og design Kommunikation og it It og kommunikationstek. Internat. Virk.komm, It og Web. Bibliotekskundsk. og videnkommunikation Humanistisk informatik Informationsvidenskab Digital design, IT, æstetik og Interaktion Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet 2014 Baggrunden for dette er, at det især er eksperter med universitetsbaggrund fra disse fag, virksomhederne vurderer, at de har haft vanskeligt ved at rekruttere. Vi ser dermed bort fra andre it-uddannede samt autodidakte, hvor de sidstnævnte i dag udgør en betydelig del af de ansatte i branchen. Vi ser også bort fra ansatte i it-stillinger fra andre brancher. Ud fra dette fremskrives den fremtidige produktion af it- og elektronikkandidater. Fremskrivningen anvender optaget på bacheloruddannelser, gennemførelsesprocenter for bachelor hhv. kandidatuddannelser samt studietid, til at fremskrive det ventede antal færdige kandidater i Definition af efterspørgslen Efterspørgslen er defineret som antal ansatte med en universitetsuddannelse i ITEK-branchen og det aktuelle udækkede behov for denne gruppe medarbejdere. ITEK branchen er defineret som brancherne Elektronikindustri, Fremstilling af elektrisk udstyr, Telekommunikation samt It- og informationstjenester, som de er defineret af Danmarks Statistik. Disse brancher dækker bredt set teknologiområdet, og svarer fx til medlemskredsen i DI s teknologibrancheorganisation DI ITEK. Data Data for udbuddet er tal for optaget til universiteterne hentet fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Koordinerede Tilmelding (KOT), der viser optag år for år til universiteternes forskellige uddannelser. Gennemførelsesprocenter og studietid er ligeledes fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2 Data for de beskæftigedes aldersfordeling og uddannelse er hentet i RASU44 i Statistikbanken. Ud fra aldersfordelingen er det gjort op, hvor 2 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for it- og elektronikkandidater 3

4 mange der ventes at forlade erhvervet for at gå på pension. Vi har antaget, at det er hver tiende om året i aldersgrupperne over 60 år i 2013 eller 73 om året. Ud fra udviklingen i uddannelsesdata er andelen af universitetsuddannede (bachelor og kandidater) beregnet. Det gælder også stigningstakten i denne gruppes andel af branchens beskæftigelse. Udover danske kandidater kan branchen ansætte udenlandske kandidater, der søger det danske arbejdsmarked. Det skal holdes sammen med, hvor mange vi taber til udlandet. Antallet af fuldtidsbeskæftigede udlændinge i Informations- og kommunikationsbranchen er opgjort af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til 3748 i 2013 eller 1000 flere end i Opgørelsen af flowet ud af branchen er imidlertid statistisk dårligt belyst. Der er således ikke opgørelser for, hvor mange af branchens ansatte, der finder beskæftigelse i udlandet. Rockwool Fonden har i en undersøgelse vurderet, at for personer med en lang videregående teknisk henholdsvis naturfaglig uddannelse er der netto lidt flere, der vandrer ud af Danmark end ind. 4 På den baggrund vurderer vi, at der årligt er et nettoflow ud af Danmark på 50 it- og elektronikkandidater. Data for efterspørgslen er beregnet ud fra Danmarks Statistiks opgørelse af beskæftigelsen i brancherne Elektronikindustri, Fremstilling af elektrisk udstyr, Telekommunikation samt It- og informationstjenester Fig 1: Beskæftigelse i ITEK-branchen Kilde: DI ITEK, beregnet ud fra Danmarks Statistik Den aktuelle udækkede efterspørgsel er skønnet ud fra Danmark Statistiks opgørelse af ledige stillinger i It- og kommunikationsbranchen. Denne branche har ikke helt samme inddeling, som de fire brancher, ITEKbranchen dækker Danmarks Kvalifikationsbalance, Rockwool Fondens Forskningsenhed, PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for it- og elektronikkandidater 4

5 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 Da overlappet imidlertid dækker cirka 72 pct. af ITEK-branchens beskæftigelse, antager vi, at der gælder samme beskæftigelsesbehov for de fire brancher mht. højtuddannede med it- og elektronikbaggrund. 5 Antallet af ledige stillinger inden for information- og kommunikationsbranchen har været jævnt stigende de senere år og var godt 2200 i 3. kvartal 2014, hvilket ses af figur 3. Fig 2: Ledige stillinger i Information- og kommunikationsbranchen Kilde: Danmarks Statistik De uddannede kandidater efterspørges fra forskellige dele af arbejdsmarkedet. Udover teknologiområdet får de ansættelse i fx den offentlige sektor og den finansielle sektor. Data for, hvor mange branchen rekrutterer, er beregnet ud fra Videnskabsministeriet og Erhvervsstyrelsens definition af IKT arbejdsmarkedet. 6 Tre scenarier for efterspørgslen Fremskrivningen af efterspørgslen består som nævnt af tre scenarier. Et scenarie med uædnret vækst i beskæftigelsen i branchen frem mod 2020, et scenarie med jævn vækst, hvor beskæftigelsen vokser til cirka i 2025, og et scenarie hvor beskæftigelsen stiger kraftigere dvs. til cirka allerede i 2020 svarende til branchens beskæftigelse i De tre scenariers udvikling i beskæftigelsen fra 2013 til 2020, som fremskrivningen går frem til, er vist i figur 3. 5 Vurderet ved at sammenligne statistikbankens tabeller ERH21 med DB07, IT-uddannelsernes globale udfordringer, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Beskæftigelsesmønstre inden for IKT, Erhvervsstyrelsen, PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for it- og elektronikkandidater 5

6 Fig 3: Scenarier for beskæftigelsen i ITEK branchen Kilde: DI ITEK egne beregninger Høj vækst i beskæftig. (2020 = beskæftig. 2009) Jævn vækst i beskæftig. (2025 = beskæftig. 2009) Baseline uændret beskæftigelse Andelen af højtuddannede var i 2013 ca. 21 pct. og væksten heri var de fire forudgående år 0,67 pct. point om året. Denne vækst i andelen har dog aldrig været tilstrækkelig til at kunne dække den stigende efterspørgsel efter it- og elektronikkandidater. I fremskrivning øger vi derfor andelen af højtuddannede med henholdsvis 0,67 pct. point, 1 pct. point og 1½ pct. point om året. De højtuddannede vil ved de tre vækstrater udgøre følgende andel i 2020 (tabel 1): Tabel 1: Højtuddannedes andel af branchens beskæftigelse i 2020 ved forskelligårlig vækst i deres andel Årlig vækst i andel Andel af ITEK branchens beskæftigelse i ,67 pct. points vækst 25 pct. 1 pct. points vækst 28 pct. 1½ pct. points vækst 32 pct. Ændringen i andelen it- og elektronikkandidater, der efterspørges, påvirker således alle tre scenarier. Jo større vækst i andel, desto større vil efterspørgslen på de højtuddannede være i hvert scenarie. Vi forudsætter, at til 80 pct. af ny- og genansættelser af højtuddannede efterspørges it- og elektronikkandidater, til nye stillinger og til at afløse autodidakte og andre akademisk uddannede. Baggrunden er, at de nævnte grupper it- og elektronikkandidater uddannelsesmæssigt dækker hele værdikæden, dvs. udvikling, forretning og salg. Ved ny- eller genansættelser vil det derfor være disse uddannelsesgrupper, der primært efterspørges. PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for it- og elektronikkandidater 6

7 Fremskrivningen ser således på de rekrutteringsmæssige udfordringer, hvis det aktuelle beskæftigelsesniveau i branchen fortsætter eller beskæftigelsen kommer op på det, der har været gældende før finanskrisen for alvor slog igennem. Det er altså en fremskrivning, der baserer sig på beregninger i tre scenarier, og det er ikke en forudsigelse af, hvad behovet rent faktisk vil blive i De tre scenarier beregner således behovet for højtuddannede i branchen: (1) Hvis branchens beskæftigelse ikke vokser. (2) Hvis beskæftigelsen i 2025 når samme omfang som i (3) Hvis beskæftigelsen i 2020 når samme omfang som i Vi forudsætter, at optagelsestallene til universiteternes it-uddannelser fortsætter uændret fra Vi antager, at branchens tiltrækker 50 pct. af de it- og elektronikuddannede kandidater til it- og elektronik stillinger. Baggrunden herfor er en opgørelse i hhv og 2011, der viste, at blandt dem, der er uddannet til og indtager en stilling inden for faget, beskæftigede IKT-erhvervet hhv. 55 pct. i 2001 og 47 pct. i Resultat af prognosen Fremskrivningen frem til 2020 er vist i fig. 4 nedenfor. Det omfatter de tre scenarier, hvor der for hver af dem er vist, hvad ubalancen er i 2020, når vi samtidig varierer it- og elektronikkandidaternes andel af branchens beskæftigelse. I hvert af scenarierne viser der sig at være ubalance. Selv når der ikke er vækst i beskæftigelsen, vil der være et udækket behov for it- og elektronikkandidater. Det beror på, at andelen af højtuddannede i branchen fortsat ventes at vokse. Det er kun, hvis der hverken er vækst i andelen af højtuddannede og ingen vækst i beskæftigelsen i ITEK-branchen, at der vil blive balance i behovet for it- og elektronikkandidater. 7 IKT-erhvervet og ITEK-branchen dækker i store træk de samme delbrancher. Erhvervsstyrelsens opgørelse dækker følgende IKT industri, IKT engroshandel, Telekommunikation, IKT service, konsulent mv. Se Beskæftigelsesmønstre inden for IKT, Erhvervsstyrelsen, PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for it- og elektronikkandidater 7

8 Fig 4 Mangel på it og elektronikkandidater i 2020 i ITEK branchen Uændret besk. Jævn besk. vækst Høj besk. Vækst 25 pct 28 pct 32 pct Hvis andelen af beskæftigede it- og elektronikkandidater i branchen bliver 28 pct., som er den midterste søjle i hvert af de tre scenarier, ligger ubalancen mellem 2213 og 3915 kandidater. Scenariet med jævn beskæftigelses vækst har en ubalance på 1441 og 5848 it- og elektronikkandidater i Det vurderes derfor, at der i 2020 er en ubalance i størrelsen 3000 it- og elektronikkandidater, i forhold til ITEK-branchens ventede efterspørgsel. PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for it- og elektronikkandidater 8