FRA PASSIV UNDERSTØTTELSE TIL ERHVERVSFREMME OG AKTIV JOBSKABELSE GENNEM TEKNOLOGIOVERFØRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA PASSIV UNDERSTØTTELSE TIL ERHVERVSFREMME OG AKTIV JOBSKABELSE GENNEM TEKNOLOGIOVERFØRING"

Transkript

1 FRA PASSIV UNDERSTØTTELSE TIL ERHVERVSFREMME OG AKTIV JOBSKABELSE GENNEM TEKNOLOGIOVERFØRING Systematiseret teknologioverførsel som et resultat af et samarbejde mellem danske myndigheder og Technolink...

2 ... Nogle betragtninger om ændringen af passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem industriel udvikling blandt primært små og mellemstore fremstillings virksomheder baseret på en maksimering af teknologi og produkters udnyttelsesgrad. Indholdsfortegnelse: Passiv forsørgelse er i dag et af Danmarks mest påtrængende problemer Små og mellemstore virksomheder en betydelig del af Danmarks vækstgrundlag Hvad er så teknologi Salg af teknologi på licens Hvorfor lade andre udnytte egne udviklede teknologier Der kan også for større virksomheder være flere gode grunde til at licensiere Systematiseret teknologioverføring Human ressources i teknologioverføringsprocessen Vækstgrupper i små og mellemstore virksomheder Interaktive udviklingsprojekter Præcisering af udviklingsaspektet Ved systematiseret teknologioverføring i stor skala er markedsføringen vigtig De overordnede mål En case story Salg af teknologi (teknologieksport) En case story Køb af teknologi (teknologiimport) Rollefordeling ved teknologioverføring København, Maj 2001 Copyright: Finn Bech Christensen Teknologimægler Lyngbyvej 32 E 2100 København Ø Telefon: Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 2 af 20.

3 Passiv forsørgelse er i dag et af Danmarks mest påtrængende problemer Mange forsøg er derfor også gjort for at ændre passive understøttelsesbidrag til varig og langsigtet beskæftigelse. Erfaringerne viser beklageligvis, at de etablerede beskæftigelsesforhold ikke får den ønskede varighed. Alt for ofte bliver beskæftigelsessituationerne negativt påvirket af mikro- og makroøkonomiske forhold. Man har længe vidst, at ny teknologi er en af de væsentligste drivkræfter bag stabil vækst i økonomierne. Hvordan en sådan stabil vækstproces og implementeringen af ny teknologi er bundet sammen, lader sig beskrive og forklare. Dermed bliver det også muligt at udnytte denne drivkraft som grundlag for en aktiv bekæmpelse af en nations eller regions arbejdsløshedsproblem. At kunne gå fra stagnation til udvikling. På det globale plan findes tilstrækkeligt med teknologier til at sikre en teknologibaseret udviklingsproces - og det næsten hvor som helst. Ofte skal teknologierne bare flyttes fra det ene sted til det andet. Tit fra det ene land til det andet. Fra måske et sted hvor den der har retten til at udnytte teknologien f.eks. ikke disponerer over de ressourcer, der er en forudsætning for at kunne udnytte teknologierne alle de steder, der er brug for dem. Det er her systematiseret teknologioverførsel kommer ind. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 3 af 20.

4 Små og mellemstore virksomheder en betydelig del af Danmarks vækstgrundlag I Danmark udgør små og mellemstore fremstillingsvirksomheder omkring 80% af hele den etablerede industri. Det er derfor uden videre klart, at der her ligger et betydeligt vækstgrundlag. Videnskabelige undersøgelser har godtgjort, at gruppen af små- og mellemstore fremstillingsvirksomheder er kendetegnet ved: * at den skaber mere end 80% af alle nye jobs, * at den genererer ca. 80% af alle jobreplacements, * at den udvikler 24 gange mere pr. udviklingskrone end gruppen af større virksomheder, * at den er særdeles fleksibel og i besiddelse af god accelerationsevne, men også er kendetegnet ved at være den vanskeligste del af erhvervsvirksomhederne at komme i kontakt med ved hjælp af offentlige initiativer - herunder også teknologiudviklingsprogrammer. Virksomhedsgruppens dominerende problem er ofte, at den strategiske kapacitet, der kunne sikre en varig og stabil vækst, ikke er til stede i fornødent omfang. På den ene side kunne virksomhederne godt i princippet udvikle projekter med et fordelagtigt forhold mellem input og output, kunne godt gennemføre en international markedsføring og medvirke til en øget beskæftigelse, samfundsvækst og forbedret velfærd. På den anden side er der så de prohibitive forhold. Situationen kan udtrykkes ved, at kunne differencen mellem denne virksomhedsgruppes - denne potentielle vækstgenerators - nuværende situation og det relevant opnåelige elemineres, vil der frigøres stærke og positive kræfter. Teknologioverførsel vil netop i mange tilfælde kunne eleminere denne difference. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 4 af 20.

5 Hvad er så teknologi Teknologi defineres som: Den samlede sum af ressourcer der er anvendt og den struktur der har dannet baggrund for frembringelsen af et produkt, eller en ydelse der vil kunne dække eller modsvare et behov i markedet og hermed skabe grundlaget for en længerevarende økonomisk cyklus. Der findes et mangefold af teknologier i gruppen af små og mellemstore virksomheder. Problemet er, som også tidligere påpeget, at virksomhederne her ikke - som typisk de større virksomheder gør det - disponerer over den strategiske kapacitet, der gør det muligt at udnytte disse teknologier maksimalt. Kunne sådanne teknologier udnyttes fuldt ud - enten gennem intensiveret anvendelse af de, der besidder teknologierne - eller ved f.eks. gennem licensaftaler at overføre teknologierne til andre områder og virksomheder, ville den vækst, så mange ønsker, kunne blive en langvarig realitet. Forunderligt nok besværliggøres og forsinkes teknologioverførsel ved, at for mange betragter indgåelsen af en licensasftale som noget kompliceret og uoverskueligt. Resultatet er, at mange stærkt kvalificerede licensobjekter ikke får den høje udnyttelsesgrad, som de, og for den sags skyld også samfundet, fortjener. På samme måde som objekterne ikke kommer til at bidrage til styrkelse af økonomierne i de virksomheder, der besidder dem. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 5 af 20.

6 Salg af teknologi på licens Salg af teknologi på basis af licens kan defineres som: Overførsel af teknisk kompetence til en køber, som til gengæld for de erhvervede rettigheder betaler med penge, produkter eller en anden form for ydelse. Teknologi forekommer som: hardware (maskiner, værktøjer, komponenter o.l.) og som software (patenter, know-how o.l.). En teknologi, som en besidder vil overlade til en andens udnyttelse, vil typisk bestå af elementer som: * Patent, mønster- og eller varemærkebeskyttelse * Know-how i forbindelse med konstruktion, recepter, metoder, modeller etc. * Produktionserfaring - produktionsgrundlag, tests samt produktionsforskrifter. * Hertil kommer ofte transfererbar ledelses- og markedsføringserfaring. Patent, mønstre og varemærke er såkaldte industrielle rettigheder, som omfattes af den industrielle retsbeskyttelse, reguleret af en omfattende national og international lovgivning. Produktionshemmeligheder, produktionserfaring samt almindelig know-how er derimod ikke omfattet af nogen egentlig retsbeskyttelse. En forudsætning for at f.eks. know-how skal kunne gøres til et licensobjekt er derfor, at denne know-how kan hemmeligholdes. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 6 af 20.

7 Hvorfor lade andre udnytte egne udviklede teknologier I den liberale samfundsøkonomi er erhvervsvirksomheders opgave at reagere på behovene i det ydre og indre miljø. At reagere på en for virksomhederne lønsom måde bliver bestandigt vanskeligere og vanskeligere. Ikke mindst fordi udviklingen hele tiden accelererer på en måde, der synes at bevirke, at der er et omvendt proportionalt forhold mellem udviklingshastigheden og livslængden af de produkter og ydelser, der skal være svaret på miljøernes behov. I denne udviklingsproces er der dog noget, der er konstant. Behovene. Det, der undergår ændringer, er den måde virksomhederne søger behovene dækket på. Undersøgelser viser, at ikke mindst mindre virksomheder, på trods af fleksibilitet og accelerationsevne, føler disse forandringer som et pres. Det er ofte her, der ikke disponeres over tilstrækkeligt med ressourcer til at sikre en rimelig høj markedspenetration, før produktet går ind i de sidste faser af sin livscyklus. På samme måde, som det er i dette erhvervssegment, at sproglige og kulturelle forskelle opleves som uovervindelige barrierer. Det er ikke mindst her, man finder virksomheder, som føler sig så hårdt belastet, at de langsomt går helt i stå. En bedre metode til intensiveret udnyttelse af en ny eller nyere teknologi end licensiering kan næppe tænkes. Ved hjælp af licensiering kan en virksomhed: * Opnå en hurtigere markedspenetration. * Undvige eventuelle handelshindringer. * Begrænse sin ressourceindsats og minimere sine ricisi. * Fokusere mere på det mest relevante. * Opnå et højere afkast af den kapital der blev investeret i et konkret udviklingsprojekt. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 7 af 20.

8 Der kan også for større virksomheder være flere gode grunde til at licensiere Der har allerede været angivet adskellige grunde til at licensiere for mindre virksomheder. Men større virksomheder kan også have gode grunde til at indtræde i licensaftaler som den sælgende part. Forholdet er jo, at der i langt de fleste virksomheder foregår en mere eller mindre løbende produktudvikling. Det normale er selvsagt, at denne udvikling ligger inden for rammeme af virksomhedernes overordnede strategi. Erfaringerne viser dog, at det ikke altid er sådan. Forklaringen er naturligvis den, at kreativitet ikke altid i praksis lader sig retningsbestemme. Resultatet er så, at en virksomhed pludselig kan stå som indehaver af et produkt, en teknologi som ikke passer ind i virksomhedens strategikompleks, og som derfor ikke lader sig kommercielt udnytte af virksomheden. Eller der kan ske det, at en nyudviklet teknik viser sig at kunne udnyttes i andre tekniske applikationer - et såkaldt spinn-off projekt. Når produktudviklingsprojekter og dele af et produktsortiment opgives, bør man, samtidig med at beslutningen træffes, undersøge om det opgivne kan være af en sådan interesse for andre virksomheder, at en licensaftale kan etableres. På samme måde som man bør være opmærksom på muligheden for kommerciel udnyttelse af spinn-off effekter. En licensiering, en hel eller delvis afståelse af en rettighed, bør naturligvis altid gennemføres på en sådan måde, at den sælgende virksomheds planlagte ekspansion på hjemmemarkedet og på udvalgte eksportmarkeder ikke besværliggøres eller bringes i fare. For den licenstagende virksomhed bør aftalen etableres sådan, at den tilsigtede udnyttelse af objektet sikres. Igen vil teknologioverførsel være en kvalificeret mulighed. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 8 af 20.

9 Systematiseret teknologioverføring At overføre f.eks. teknologi i produktion fra det landeområde hvor teknologien er udviklet til økonomisk udnyttelse i andre landeområder, er en proces, der kræver både indsats af tid og ekspertice. Det har ofte vist sig, at en teknologioverføring tager omkring 1 år. Det vil typisk være sådan, at overføringen af teknologier i produktion tager sin begyndelse med en distributionsaftale. Når markedet er modent, er grundlaget for en lokal produktion til stede. En succesfuld teknologioverføring forudsætter ikke bare, at teknologien er velegnet til overføring, men også at teknologien er grundig beskrevet og vurderet ud fra markedsmæssige, tekniske og økonomiske synsvinkler. En teknologi som er færdigudviklet og klar til licensiering betegnes som en Teknologi- Enterprise og defineres således: En teknologi der allerede er i produktion og som har penetreret på mindst eet marked og bevist rentabilitet ved at have fremkaldt en selvstændig økonomisk cyklus. Licensgiveren leverer typisk produktionsgrundlaget med en specificeret ret til udnyttelse heraf og medvirker ved selve opstarten af den lokale produktion. En del af aftalen vil ofte være, at licensgiveren har pligt til at uddanne og træne licenstageren og dennes medarbejdere. En teknologienterprise vil erfaringsmæssigt skabe grundlag for en beskæftigelse til ca. 30 personer inden udgangen af år 3, med en stigende beskæftigelse efterhånden som yderligere markedspenetrering finder sted. Systematiseret teknologioverføring vil virkelig kunne være et logisk og vigtigt element i bestræbelserne på at sikre eksisterende arbejdspladser og ny jobskabelse med langtidsvirkende effekt. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 9 af 20.

10 Human ressources i teknologioverføringsprocessen Selvsagt involverer teknologioverføring mange menneskelige ressourcer på adskellige felter. I forbindelse med kontaktetablering, analysegennemførelse, etablering af endeligt beslutningsgrundlag, planlægning og projektstyring. Til gennemføringen af disse opgaver har det vist sig, at der i den store gruppe af højtuddannede ledige findes mange kvalificerede potentielle projektkonsulenter, som kunne få langvarig beskæftigelse ved at medvirke til udvikling af små og mellemstore virksomheder til strategisk vækst gennem licensiering. For at sikre en ensartet gennemføring af global teknologioverføring har Technolink udarbejdet et rådgivningskoncept, som kan anvendes af samarbejdende projektkonsulenter i forbindelse med licenseksport- og import eller etablering af internationale distributionsaftaler. Konceptet indeholder følgende elementer: * Kundeidentifikation. * Produktbeskrivelser. * Formularsæt og arbejdsbeskrivelser med indbygget checkliste. * Internationale kontrakter til regulering af parternes forhold. * Konsulenttjenester til etablering og implementering af projekter. * Kursus og træningsprogrammer. * Markedsføringsplan. * Internationalt teknologiformidlingsnetværk bestående af mere end 2000 professionelle teknologimæglere i 62 industrialiserede lande. Technolinks koncept indeholder således modeller, der gør det muligt at opsamle den information og de data, der er nødvendige for at kunne udbyde og efterspørge teknologi eller produkter, samt retningslinier og arbejdsbeskrivelser for det tilhørende rådgivningsarbejde. Systematiseret teknologioverførsel vil, som Technolink ser det, ikke bare medføre varig beskæftigelsesøgning i den gruppe, der direkte er involveret i produktion og afsætning, men i høj grad også i gruppen af ledige højt uddannede, der her vil komme til at udgøre en vigtig funktion som en art krumtap i processen. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 10 af 20.

11 Vækstgrupper i små og mellemstore virksomheder Udviklingen af små og mellemstore fremstillingsvirksomheder sættes som oftest i stå, fordi virksomhedsgruppen ikke har økonomiske ressourcer til at ansætte højt uddannede til at organisere og gennemføre den nødvendige strukturering til imødegåelse af fremtidens hurtigt stigende teknologiske og internationale konkurrence. Også her vil højt uddannede lediges tilstedeværelse kunne sikre iværksættelse af vækstaktiviteter gennem strategisk vækst ved licensiering og herved reducere gabet mellem ønsket omsætningsudvikling og de eksisterende produkters omsætningsudvikling. Det sker gennem import og eksport af færdigudviklet teknologi allerede i produktion, det vil sige teknologi og produkter med en dokumenteret afsætning, med forme, tegninger og produktionsforskrifter. En trappetrinsløsning er ofte mulig: Det danske marked kan afprøves gennem import og salg af produktet, forinden en egentlig produktion påbegyndes. På denne måde sikres, at virksomheder ikke bruger ressourcer til produktudvikling af produkter som allerede er opfundet og beskyttet af patent, at patentproblemer undgås og produktionsrettigheder sikres på danske hænder og at gode dansk udviklede produkter der produceres i virksomhederne i dag, kan tilbydes udenlandske virksomheder til licensproduktion eller distribution på markeder, hvor virksomheden ikke kan eller vil være tilstede. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 11 af 20.

12 Interaktive udviklingsprojekter Med ledige højt uddannede som projektkonsulenter og deltagere i vækstgrupper i små og mellemstore virksomheder, kan der etableres bæredygtige udviklingsprojekter som gennem virksomhedsudvikling i praksis udvikler fremstillingsvirksomhedens stærke sider i et interaktivt 12 måneders rådgivningsprogram, som fremmer interaktiv udvikling i tre vækstretninger: teknologivækst, produktvækst og markedsvækst. Udviklingsaktiviteterne planlægges med udgangspunkt i virksomhedens nuværende status for herefter at tilføre de menneskelige og økonomiske ressourcer, den intensive udvikling kræver. Ved at det danske samfund støtter disse udviklingsprocesser i de små og mellemstore virksomheder, sikres eksisterende beskæftigelsesgrundlag og nye arbejdskraftbehov opstår i takt med udviklingsprojekternes succes. Motiveringen for at fremstillingsvirksomheder skulle ønske at optræde som 'aktive jobskabere' gennem etablering af et interaktivt udviklingsprojekt, som hurtigt ville kunne opsuge ledig arbejdskraft, kunne ligge i at virksomheden gennem en beskæftigelses- og erhvervsfremme støtteordning fik betalt omkostningerne til etablering af et projekt og løntilskud til etablering af en vækstgruppe. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 12 af 20.

13 Præcisering af udviklingsaspektet En virksomhed kan vokse horisontalt. Det vil sige, at den spreder eksisterende produkter på mange forskellige markeder. Eller, den kan vokse vertikalt. Det vil sige, at den vokser ved at sende nye produkter på eksisterende markeder. Gennem licensiering af færdigudviklet teknologi der kan modsvare et øjeblikkeligt markedsbehov, får virksomheder nye muligheder. Den nye projekttype er aktiv jobskabelse gennem en maksimering af produkters og teknologiers udnyttelsesgrad og dermed skabe større produktion og omsætning. Det indebærer internationale forretningsaktioner og hertil kræves højt uddannet arbejdskraft til at vurdere, indlede, afslutte og implementere strategiske alliancer. En henvendelse til Technolinks internationale netværk resulterer i konkrete henvendelser fra netværkets mæglere. Erfaringerne viser, at det vil være muligt at etablere distributionsaftaler på markeder, som virksomheden kan håndtere med egen produktion, som der kan etableres licensaftaler på markeder, som virksomheden ikke selv kan håndtere. Professionel sagsbehandling, overvindelse af sproglige barrierer og kvalificeret follow up på enhver henvendelse fra netværket skal sikre etableringen af de kommercielle aftaler. Det er arbejdsgrundlaget og behovet for vækstgruppernes tilstedeværelse i de små og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 13 af 20.

14 Ved systematiseret teknologioverføring i stor skala er markedsføringen vigtig Hvor systematiseret teknologioverføring indgår i et megaprojekt i forbindelse med bekæmpelse af stagnation og arbejdsløshed på regionalt eller nationalt plan, er markedsføringen af projektet vigtigt. Ikke mindst på baggrund af den kendsgerning at de der ofte vil udgøre den primære målgruppe, nemlig de små og mellemstore virksomheder, er så vanskelige at få til at respondere og reagere, må der etableres en markedsføringsplan for projektet. I denne plan bør annoncering i dagspressen indgå med en betydelig vægt. I annoncer bør målgruppen fristes med muligheden for at opnå udnyttelsesretten til produkter, der allerede er i produktion - typisk i udlandet. På samme måde skal annoncerne gøre opmærksom på den mulighed der er for, at en udenlandsk virksomhed vil være interesseret i en kommerciel udnyttelse af en lokal produktion. En annoncekampagne bør følges op af en direct mail kampagne over for en nærmere udvalgt målgruppe. I denne markedsføringsplan bør projektkonsulenterne indgå som et væsentligt element med personlige informations- og opfølgningsaktiviteter.til målgruppens virksomheder. Det er naturligvis vigtigt i forbindelse med megaprojekter at sikre, at ikke bare behandles enhver udvist interesse korrekt, men også, at undersøge muligheden for at opnå synergieffekt i forbindelse med en påtænkt indgåelse af en licensaftale, vil etablering af et centralt styringsorgan en supportgruppe for projektkonsulenterne være relevant. Technolink medvirker gerne ved en sådan etablering ved at stille sine erfaringer til disposition. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 14 af 20.

15 De overordnede mål Bekæmpelse af arbejdsløshed og erhvervsmæssig stagnation gennem en struktureret implementering af ny eller nyere teknologi i små og mellemstore virksomheder ved hjælp af overførsel at Teknologi-Enterpriser vil påvirke den lokale, regionale og nationale situation på væsentlige områder i forbindelse med: Omlægning af passive understøttelsesbidrag til aktiv jobskabelse med langtidseffekt. Indtægter ved salg af dansk udviklet teknologi gennem betaling for overførte rettigheder (down-payment og løbende royalties). Indtægter i forbindelse med opnået salg af nye produktioner baseret på indkøbt og færdigudviklet teknologi fra udlandet. Eksportindtægter i forbindelse med opnået salg gennem etablering af udenlandske distributionsaftaler for danske produkter. Gennem en kraftig strukturering og systematisering af teknologioverførsel sammen med en grundig træning og uddannelse af projektkonsulenter og en velplanlagt og gennemført markedsføring vil hver projektkonsulent kunne bearbejde en basisgruppe på 25 virksomheder og påvirke iværksættelse af 10 projekter om året. Igangsættes f. eks. således 150 projektkonsulenter vil den samlede effekt af deres indsats være igangsættelse af 1000 projekter årligt og skabe nye varige jobs i fremstillingsvirksomheder over en 5 årig periode. Kun fantasien danner en grænse for, hvad man kan forestille sig denne effekt udvikle sig til på langt sigt. Igangsætning og løbende stimulering af teknologioverførsel ved hjælp af veltrænede, ofte tidligere ledige/arbejdsfri med en højere uddannelse, projektkonsulenter vil ikke konflikte med eksisterende offentlige teknologiprogrammer. Der vil tværtimod kunne påregnes en positiv komplementær effekt. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 15 af 20.

16 En case story Salg af teknologi (teknologieksport) En mindre virksomhed producerer og markedsfører en måler, som måler mængden af væske eller gas gennem et rør eller en ledning. Virksomheden udnytter og tilgodeser denne efterspørgsel på det Skandinaviske marked. Begrænsede ressourcer inden for virksomheden fremtvinger en prioritering og segmentering i tid og rum. Den stedse hurtigere teknologiske udvikling og internationale konkurrence medfører, at den kommercielle livslængde på produktet bliver kortere - ressourcerne inden for virksomheden rækker ikke til, at produktet når at markedspenetrere og dække alle de ønskede markeder ind. Denne baggrund i kombination med øgede transportomkostninger og tekniske handelshindringer på egnede markeder, gør at licensiering bliver et endnu mere interessant markedsføringsalternativ og dette har ført frem til følgende overvejelser i den mindre virksomhed: Under dette produkts kommercielle liv, har vi ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at gennemføre produkteksport til Sydeuropa, Nord- Syd og Latinamerika, transportomkostningerne til Japan og Asean-lande, respektivt mangel på vestlig valuta i Øst Europa, umuliggør en lønsom produkteksport til disse områder. Virksomheden er vidende om, at der eksisterer en stor markedsefterspørgsel på disse markeder og bør derfor undersøge mulighederne for at licensiere eller etablere en joint venture Og på samme tid dette ressonement: Om 2-5 år er konkurrencen blevet for stor, markedet i Danmark, Norge,Finland og Sverige ønsker virksomheden selv at dække ved hjælp af underleverandører, men ønsker samtidigt at supplere indtjeningen ved at sælge produktet via licensaftaler. Totalmarkedet for produkterne kan segmenteres som nedenfor: Markedsområde: M1: Skandinavien. M2: Frankrig, Tyskland, Schweiz, Østrig, Holland. M3: EU uden markedsområderne M1 og M2. M4: Nord, Syd og Latinamerika. M5: Japan og Asean-landende. M6: Comecon-landene. M7: Resten af verden. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 16 af 20.

17 Tekniske applikationsområder: T1: Væskemålere, diameter 0-20 cm. T2: Væskemålere, diameter 20-> cm. T3: Gasmålere. De tekniske applikationsområde T1 omfatter hele markedet for målere til huse og beboelsesejendomme, det vil sige, at markedspotentialet udgøres af et stort antal målere med en relativ lav stykpris. Område T2 har en anden struktur, den inkluderer industrisektoren med sine behov for større og mere komplicerede målere. T3 omfatter hele markedet for gasmålere. Virksomhedens produktions- og salgsressourcer er begrænsede, så kun M1 og T1 til T3 kan bearbejdes i eget regi. Virksomheden er derfor interesseret i at etablere distributionsog licensaftaler for markedsområderne M2, M3, M4, M5, M6 og M7 for alle tre tekniske applikationer. Licensieringsstrategi Virksomheden er interesseret i at kontakter etableres til store foretagender med global markedsføringsorganisation, og som er interesseret i en world wide aftale. Hvis virksomheden modtager et dårligt tilbud, ønsker den at etablere en licensaftale med respektivt en japansk virksomhed til at dække det sydøstasiatiske marked, en amerikansk virksomhed for det nord, syd og latinamerikanske marked og en fransk, engelsk eller tysk virksomhed til at dække EU. Strategikomplekset og ressource ræsonnementet kan illustreres med nedenstående illustration: Virksomhedens resourcer er afgørende for størrelsen på cirklerne. Respektivt viser cirklen hvor der skal igangsættes aktiviteter og ressourcer til at gennem projekter, der kan skabe en større cirkel for virksomhedens produkter. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 17 af 20.

18 En case story Køb af teknologi (teknologiimport) En mindre virksomhed producerer svejseudstyr til skibsværftindustrien. Markederne er vigende på grund af konkurrence fra nyt svejseudstyr, der håndterer de delvis giftige affaldsprodukter som opstår ved svejsning af skibsplader af stål. Virksomheden har et produktionsapparat til fremstilling af svejseudstyr og en salgsorganisation der gennem tiden har oparbejdet temmelig gode relationer til skibsværftsindustrien i Skandinavien. Den betjener således værftsindustrien såvel nybygningssom reparationsværfter med såvel nysalg som reservedelssalg. Virksomhedens ressourcer har været begrænsede både økonomisk og personalemæssigt. Således er produktet ikke i tide blevet spredt på forskellige eksportmarkeder med en tidsforsinket livscyklus til følge. Produkt- og eller licenseksport på nuværende tidspunkt er udelukket, idet produkterne befinder sig i slutningen af sin livscyklus. Virksomheden behersker ikke den nye teknologi, som er basis for fremstillingen af en ny miljøvenlig produktgeneration. Virksomheden er uden muligheder for selv at foretage produktudvikling eller købe ekstern udviklingsassistance, idet målet for en sådan produktudvikling spærres af andres patenter. Fremtiden for virksomheden ser derfor noget usikker ud. Virksomhedens fremstillingsapparat består af metalforarbejdning- og efterbehandlingsfunktioner, overfladebehandling, montering, klargøring og pakning. De elektriske komponenter, der indgår i produktet, leveres af underleverandører. Den ledige produktions- og salgskapacitet søges derfor dækket ind gennem intensiv tilvækst ved tilgang af nye produkter enten ved licensiering af færdigudviklet teknologi allerede i produktion eller etablering af distributionsaftaler. Licensieringsstrategi: I tilvækststrategien indgår det med hovedvægt, at dét eller de nye produkter skal kunne afsættes på markeder med eksisterende markeds- og produktkompetence, alternativt nye udenlandske markeder eller segmenter i markedet. Produkter der i første omgang er af interesse: Svejseudstyr til skibsværftsindustrien. Svejseudstyr til fremstillingssektoren. Svejseudstyr til håndværk. Alternativt må virksomheden diversificere. Det vil sige, påbegynde fremstilling af produkter og markedsføring til helt nye markeder uden kompetencer og referencegrundlag.. I udgangspunktet for en eventuel diversifikation skal der tages hensyn til virksomhedens eksisterende produktionsapparat og fremstillingskompetencer. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 18 af 20.

19 Den ønskede karakteristik af licensobjektet: Produktet fremstilles på velkendt teknologi. Produktet er færdigudviklet, i produktion, kommercielt afprøvet og med markedsreferencer. Produktet er i opadgående trend. Produktet passer godt ind i virksomhedens produktstrategi. Passer godt til eksisterende salgskanaler. Det valgte licensobjekt: Lasere til materialebearbejdning som, svejsning, skæring, overfladebehandling, gravering, boring og mærkning. Produktet er en amerikansk produktudvikling fra en mindre højteknologisk virksomhed. Produktet er færdigudviklet, i serieproduktion og kommercielt afprøvet, med mange kørende referenceanlæg. I den amerikanske virksomheds markedsføringsstrategi indgår det, at man ønsker at etablere licensaftaler for markedsområderne M1, M2, M3, M5, M6 og M7. Markedsområde: M1: Skandinavien. M2: Frankrig, Tyskland, Schweiz, Østrig, Holland. M3: EU uden markedsområderne M1 og M2. M4: Nord, Syd og Latinamerika. M5: Japan og Asean-landende. M6: Comecon-landene. M7: Resten af verden. Tekniske applikationsområder: T1: Store gaslasere W herunder CO 2 lasere. T2: Små gaslasere W T3: ND-YAG og andre faststoflasere W. Det tekniske applikationsområde T1 omfatter hele markedet for store gaslasere til industrielle produktionsanlæg, det vil sige, at markedspotentialet udgøres af den større industrisektor med et begrænset antal lasere med en relativ høj stykpris. Område T2 har en anden struktur, den inkluderer den mindre industrisektor med sine behov for mindre lasere og et stort antal med en relativ mindre stykpris. T3 omfatter hele markedet for lasere til mærkning. Den danske virksomheds produktions- og salgsressourcer er svarende til, at virksomheden kan bearbejde M1 med alle tekniske applikationer i eget regi, hvorfor forhandlingerne om en fremstillings- og markedsføringslicens begrænses til dette markedsområde og applikationsområde. Det tekniske applikationsområde T3 rummer en sikring af virksomhedens behov for fremtidig vækst og omsætningsudvikling på et vækstmarked. Produktområdet dækker over laserprintning med en stor og let omskiftelig ordmængde. Den kan anvendes på såvel papir, pap, plastic, folier og metal for eksempel til printning af varemærkedeklarationer direkte på emballagen. Printningen kan foregå direkte ved produktionslinien. Markedet for printning af varemærkedeklarationer er under hastig udvikling. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 19 af 20.

20 1. Rollefordeling ved teknologioverføring Udviklingsaktivitet Projektkonsulent Technolink Netværk Identifikation i virksomheden af behov for køb/salg af teknologi. 2. Dokumentation af udbudt eller efterspurgt teknologi. 3. Udarbejdelse og usendelse af teknologibeskrivelser til netværket. 4. Teknologi og virksomhedsmatchning via netværkets mæglere, objektet søges a. Mæglerens klientregister. b. Hos lokale virksomheder. Tilbagerapportering til dansk virksomhed. 5. Informationsudveksling vedrørende licenssamarbejde. 6. Formidling af resultat til virksomheden. 7. Vejledning af virksomheden m.h.t. det videre forløb. 8. Etablering af endelig kontakt mellem udbyder og efterspørger. 9. Assistance til virksomhedsbesøg og forhandling. 10. Forslag til licensaftale (endelig udformning af advokat) 11. Projektledelse af teknologioverføring og implementering af teknologi i virksomheden. NB.: Tilbagerapportering fra netværkets teknologimæglere efter søgning af teknologi eller samarbejdspartner vil normalt kunne finde sted således: Klientregister 1-2 uger Hos lokale virksomheder 2-4 uger Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 20 af 20.

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Rundt om ideen Trin 1/10

Rundt om ideen Trin 1/10 undt om ideen Trin 1/10 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Enterprise Status/Analyse Dette er en indføring i brugen af produktet Mamut Enterprise Status/Analyse. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler virksomheden Kontormøbler AS, blive

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger.

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere