FRA PASSIV UNDERSTØTTELSE TIL ERHVERVSFREMME OG AKTIV JOBSKABELSE GENNEM TEKNOLOGIOVERFØRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA PASSIV UNDERSTØTTELSE TIL ERHVERVSFREMME OG AKTIV JOBSKABELSE GENNEM TEKNOLOGIOVERFØRING"

Transkript

1 FRA PASSIV UNDERSTØTTELSE TIL ERHVERVSFREMME OG AKTIV JOBSKABELSE GENNEM TEKNOLOGIOVERFØRING Systematiseret teknologioverførsel som et resultat af et samarbejde mellem danske myndigheder og Technolink...

2 ... Nogle betragtninger om ændringen af passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem industriel udvikling blandt primært små og mellemstore fremstillings virksomheder baseret på en maksimering af teknologi og produkters udnyttelsesgrad. Indholdsfortegnelse: Passiv forsørgelse er i dag et af Danmarks mest påtrængende problemer Små og mellemstore virksomheder en betydelig del af Danmarks vækstgrundlag Hvad er så teknologi Salg af teknologi på licens Hvorfor lade andre udnytte egne udviklede teknologier Der kan også for større virksomheder være flere gode grunde til at licensiere Systematiseret teknologioverføring Human ressources i teknologioverføringsprocessen Vækstgrupper i små og mellemstore virksomheder Interaktive udviklingsprojekter Præcisering af udviklingsaspektet Ved systematiseret teknologioverføring i stor skala er markedsføringen vigtig De overordnede mål En case story Salg af teknologi (teknologieksport) En case story Køb af teknologi (teknologiimport) Rollefordeling ved teknologioverføring København, Maj 2001 Copyright: Finn Bech Christensen Teknologimægler Lyngbyvej 32 E 2100 København Ø Telefon: Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 2 af 20.

3 Passiv forsørgelse er i dag et af Danmarks mest påtrængende problemer Mange forsøg er derfor også gjort for at ændre passive understøttelsesbidrag til varig og langsigtet beskæftigelse. Erfaringerne viser beklageligvis, at de etablerede beskæftigelsesforhold ikke får den ønskede varighed. Alt for ofte bliver beskæftigelsessituationerne negativt påvirket af mikro- og makroøkonomiske forhold. Man har længe vidst, at ny teknologi er en af de væsentligste drivkræfter bag stabil vækst i økonomierne. Hvordan en sådan stabil vækstproces og implementeringen af ny teknologi er bundet sammen, lader sig beskrive og forklare. Dermed bliver det også muligt at udnytte denne drivkraft som grundlag for en aktiv bekæmpelse af en nations eller regions arbejdsløshedsproblem. At kunne gå fra stagnation til udvikling. På det globale plan findes tilstrækkeligt med teknologier til at sikre en teknologibaseret udviklingsproces - og det næsten hvor som helst. Ofte skal teknologierne bare flyttes fra det ene sted til det andet. Tit fra det ene land til det andet. Fra måske et sted hvor den der har retten til at udnytte teknologien f.eks. ikke disponerer over de ressourcer, der er en forudsætning for at kunne udnytte teknologierne alle de steder, der er brug for dem. Det er her systematiseret teknologioverførsel kommer ind. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 3 af 20.

4 Små og mellemstore virksomheder en betydelig del af Danmarks vækstgrundlag I Danmark udgør små og mellemstore fremstillingsvirksomheder omkring 80% af hele den etablerede industri. Det er derfor uden videre klart, at der her ligger et betydeligt vækstgrundlag. Videnskabelige undersøgelser har godtgjort, at gruppen af små- og mellemstore fremstillingsvirksomheder er kendetegnet ved: * at den skaber mere end 80% af alle nye jobs, * at den genererer ca. 80% af alle jobreplacements, * at den udvikler 24 gange mere pr. udviklingskrone end gruppen af større virksomheder, * at den er særdeles fleksibel og i besiddelse af god accelerationsevne, men også er kendetegnet ved at være den vanskeligste del af erhvervsvirksomhederne at komme i kontakt med ved hjælp af offentlige initiativer - herunder også teknologiudviklingsprogrammer. Virksomhedsgruppens dominerende problem er ofte, at den strategiske kapacitet, der kunne sikre en varig og stabil vækst, ikke er til stede i fornødent omfang. På den ene side kunne virksomhederne godt i princippet udvikle projekter med et fordelagtigt forhold mellem input og output, kunne godt gennemføre en international markedsføring og medvirke til en øget beskæftigelse, samfundsvækst og forbedret velfærd. På den anden side er der så de prohibitive forhold. Situationen kan udtrykkes ved, at kunne differencen mellem denne virksomhedsgruppes - denne potentielle vækstgenerators - nuværende situation og det relevant opnåelige elemineres, vil der frigøres stærke og positive kræfter. Teknologioverførsel vil netop i mange tilfælde kunne eleminere denne difference. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 4 af 20.

5 Hvad er så teknologi Teknologi defineres som: Den samlede sum af ressourcer der er anvendt og den struktur der har dannet baggrund for frembringelsen af et produkt, eller en ydelse der vil kunne dække eller modsvare et behov i markedet og hermed skabe grundlaget for en længerevarende økonomisk cyklus. Der findes et mangefold af teknologier i gruppen af små og mellemstore virksomheder. Problemet er, som også tidligere påpeget, at virksomhederne her ikke - som typisk de større virksomheder gør det - disponerer over den strategiske kapacitet, der gør det muligt at udnytte disse teknologier maksimalt. Kunne sådanne teknologier udnyttes fuldt ud - enten gennem intensiveret anvendelse af de, der besidder teknologierne - eller ved f.eks. gennem licensaftaler at overføre teknologierne til andre områder og virksomheder, ville den vækst, så mange ønsker, kunne blive en langvarig realitet. Forunderligt nok besværliggøres og forsinkes teknologioverførsel ved, at for mange betragter indgåelsen af en licensasftale som noget kompliceret og uoverskueligt. Resultatet er, at mange stærkt kvalificerede licensobjekter ikke får den høje udnyttelsesgrad, som de, og for den sags skyld også samfundet, fortjener. På samme måde som objekterne ikke kommer til at bidrage til styrkelse af økonomierne i de virksomheder, der besidder dem. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 5 af 20.

6 Salg af teknologi på licens Salg af teknologi på basis af licens kan defineres som: Overførsel af teknisk kompetence til en køber, som til gengæld for de erhvervede rettigheder betaler med penge, produkter eller en anden form for ydelse. Teknologi forekommer som: hardware (maskiner, værktøjer, komponenter o.l.) og som software (patenter, know-how o.l.). En teknologi, som en besidder vil overlade til en andens udnyttelse, vil typisk bestå af elementer som: * Patent, mønster- og eller varemærkebeskyttelse * Know-how i forbindelse med konstruktion, recepter, metoder, modeller etc. * Produktionserfaring - produktionsgrundlag, tests samt produktionsforskrifter. * Hertil kommer ofte transfererbar ledelses- og markedsføringserfaring. Patent, mønstre og varemærke er såkaldte industrielle rettigheder, som omfattes af den industrielle retsbeskyttelse, reguleret af en omfattende national og international lovgivning. Produktionshemmeligheder, produktionserfaring samt almindelig know-how er derimod ikke omfattet af nogen egentlig retsbeskyttelse. En forudsætning for at f.eks. know-how skal kunne gøres til et licensobjekt er derfor, at denne know-how kan hemmeligholdes. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 6 af 20.

7 Hvorfor lade andre udnytte egne udviklede teknologier I den liberale samfundsøkonomi er erhvervsvirksomheders opgave at reagere på behovene i det ydre og indre miljø. At reagere på en for virksomhederne lønsom måde bliver bestandigt vanskeligere og vanskeligere. Ikke mindst fordi udviklingen hele tiden accelererer på en måde, der synes at bevirke, at der er et omvendt proportionalt forhold mellem udviklingshastigheden og livslængden af de produkter og ydelser, der skal være svaret på miljøernes behov. I denne udviklingsproces er der dog noget, der er konstant. Behovene. Det, der undergår ændringer, er den måde virksomhederne søger behovene dækket på. Undersøgelser viser, at ikke mindst mindre virksomheder, på trods af fleksibilitet og accelerationsevne, føler disse forandringer som et pres. Det er ofte her, der ikke disponeres over tilstrækkeligt med ressourcer til at sikre en rimelig høj markedspenetration, før produktet går ind i de sidste faser af sin livscyklus. På samme måde, som det er i dette erhvervssegment, at sproglige og kulturelle forskelle opleves som uovervindelige barrierer. Det er ikke mindst her, man finder virksomheder, som føler sig så hårdt belastet, at de langsomt går helt i stå. En bedre metode til intensiveret udnyttelse af en ny eller nyere teknologi end licensiering kan næppe tænkes. Ved hjælp af licensiering kan en virksomhed: * Opnå en hurtigere markedspenetration. * Undvige eventuelle handelshindringer. * Begrænse sin ressourceindsats og minimere sine ricisi. * Fokusere mere på det mest relevante. * Opnå et højere afkast af den kapital der blev investeret i et konkret udviklingsprojekt. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 7 af 20.

8 Der kan også for større virksomheder være flere gode grunde til at licensiere Der har allerede været angivet adskellige grunde til at licensiere for mindre virksomheder. Men større virksomheder kan også have gode grunde til at indtræde i licensaftaler som den sælgende part. Forholdet er jo, at der i langt de fleste virksomheder foregår en mere eller mindre løbende produktudvikling. Det normale er selvsagt, at denne udvikling ligger inden for rammeme af virksomhedernes overordnede strategi. Erfaringerne viser dog, at det ikke altid er sådan. Forklaringen er naturligvis den, at kreativitet ikke altid i praksis lader sig retningsbestemme. Resultatet er så, at en virksomhed pludselig kan stå som indehaver af et produkt, en teknologi som ikke passer ind i virksomhedens strategikompleks, og som derfor ikke lader sig kommercielt udnytte af virksomheden. Eller der kan ske det, at en nyudviklet teknik viser sig at kunne udnyttes i andre tekniske applikationer - et såkaldt spinn-off projekt. Når produktudviklingsprojekter og dele af et produktsortiment opgives, bør man, samtidig med at beslutningen træffes, undersøge om det opgivne kan være af en sådan interesse for andre virksomheder, at en licensaftale kan etableres. På samme måde som man bør være opmærksom på muligheden for kommerciel udnyttelse af spinn-off effekter. En licensiering, en hel eller delvis afståelse af en rettighed, bør naturligvis altid gennemføres på en sådan måde, at den sælgende virksomheds planlagte ekspansion på hjemmemarkedet og på udvalgte eksportmarkeder ikke besværliggøres eller bringes i fare. For den licenstagende virksomhed bør aftalen etableres sådan, at den tilsigtede udnyttelse af objektet sikres. Igen vil teknologioverførsel være en kvalificeret mulighed. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 8 af 20.

9 Systematiseret teknologioverføring At overføre f.eks. teknologi i produktion fra det landeområde hvor teknologien er udviklet til økonomisk udnyttelse i andre landeområder, er en proces, der kræver både indsats af tid og ekspertice. Det har ofte vist sig, at en teknologioverføring tager omkring 1 år. Det vil typisk være sådan, at overføringen af teknologier i produktion tager sin begyndelse med en distributionsaftale. Når markedet er modent, er grundlaget for en lokal produktion til stede. En succesfuld teknologioverføring forudsætter ikke bare, at teknologien er velegnet til overføring, men også at teknologien er grundig beskrevet og vurderet ud fra markedsmæssige, tekniske og økonomiske synsvinkler. En teknologi som er færdigudviklet og klar til licensiering betegnes som en Teknologi- Enterprise og defineres således: En teknologi der allerede er i produktion og som har penetreret på mindst eet marked og bevist rentabilitet ved at have fremkaldt en selvstændig økonomisk cyklus. Licensgiveren leverer typisk produktionsgrundlaget med en specificeret ret til udnyttelse heraf og medvirker ved selve opstarten af den lokale produktion. En del af aftalen vil ofte være, at licensgiveren har pligt til at uddanne og træne licenstageren og dennes medarbejdere. En teknologienterprise vil erfaringsmæssigt skabe grundlag for en beskæftigelse til ca. 30 personer inden udgangen af år 3, med en stigende beskæftigelse efterhånden som yderligere markedspenetrering finder sted. Systematiseret teknologioverføring vil virkelig kunne være et logisk og vigtigt element i bestræbelserne på at sikre eksisterende arbejdspladser og ny jobskabelse med langtidsvirkende effekt. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 9 af 20.

10 Human ressources i teknologioverføringsprocessen Selvsagt involverer teknologioverføring mange menneskelige ressourcer på adskellige felter. I forbindelse med kontaktetablering, analysegennemførelse, etablering af endeligt beslutningsgrundlag, planlægning og projektstyring. Til gennemføringen af disse opgaver har det vist sig, at der i den store gruppe af højtuddannede ledige findes mange kvalificerede potentielle projektkonsulenter, som kunne få langvarig beskæftigelse ved at medvirke til udvikling af små og mellemstore virksomheder til strategisk vækst gennem licensiering. For at sikre en ensartet gennemføring af global teknologioverføring har Technolink udarbejdet et rådgivningskoncept, som kan anvendes af samarbejdende projektkonsulenter i forbindelse med licenseksport- og import eller etablering af internationale distributionsaftaler. Konceptet indeholder følgende elementer: * Kundeidentifikation. * Produktbeskrivelser. * Formularsæt og arbejdsbeskrivelser med indbygget checkliste. * Internationale kontrakter til regulering af parternes forhold. * Konsulenttjenester til etablering og implementering af projekter. * Kursus og træningsprogrammer. * Markedsføringsplan. * Internationalt teknologiformidlingsnetværk bestående af mere end 2000 professionelle teknologimæglere i 62 industrialiserede lande. Technolinks koncept indeholder således modeller, der gør det muligt at opsamle den information og de data, der er nødvendige for at kunne udbyde og efterspørge teknologi eller produkter, samt retningslinier og arbejdsbeskrivelser for det tilhørende rådgivningsarbejde. Systematiseret teknologioverførsel vil, som Technolink ser det, ikke bare medføre varig beskæftigelsesøgning i den gruppe, der direkte er involveret i produktion og afsætning, men i høj grad også i gruppen af ledige højt uddannede, der her vil komme til at udgøre en vigtig funktion som en art krumtap i processen. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 10 af 20.

11 Vækstgrupper i små og mellemstore virksomheder Udviklingen af små og mellemstore fremstillingsvirksomheder sættes som oftest i stå, fordi virksomhedsgruppen ikke har økonomiske ressourcer til at ansætte højt uddannede til at organisere og gennemføre den nødvendige strukturering til imødegåelse af fremtidens hurtigt stigende teknologiske og internationale konkurrence. Også her vil højt uddannede lediges tilstedeværelse kunne sikre iværksættelse af vækstaktiviteter gennem strategisk vækst ved licensiering og herved reducere gabet mellem ønsket omsætningsudvikling og de eksisterende produkters omsætningsudvikling. Det sker gennem import og eksport af færdigudviklet teknologi allerede i produktion, det vil sige teknologi og produkter med en dokumenteret afsætning, med forme, tegninger og produktionsforskrifter. En trappetrinsløsning er ofte mulig: Det danske marked kan afprøves gennem import og salg af produktet, forinden en egentlig produktion påbegyndes. På denne måde sikres, at virksomheder ikke bruger ressourcer til produktudvikling af produkter som allerede er opfundet og beskyttet af patent, at patentproblemer undgås og produktionsrettigheder sikres på danske hænder og at gode dansk udviklede produkter der produceres i virksomhederne i dag, kan tilbydes udenlandske virksomheder til licensproduktion eller distribution på markeder, hvor virksomheden ikke kan eller vil være tilstede. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 11 af 20.

12 Interaktive udviklingsprojekter Med ledige højt uddannede som projektkonsulenter og deltagere i vækstgrupper i små og mellemstore virksomheder, kan der etableres bæredygtige udviklingsprojekter som gennem virksomhedsudvikling i praksis udvikler fremstillingsvirksomhedens stærke sider i et interaktivt 12 måneders rådgivningsprogram, som fremmer interaktiv udvikling i tre vækstretninger: teknologivækst, produktvækst og markedsvækst. Udviklingsaktiviteterne planlægges med udgangspunkt i virksomhedens nuværende status for herefter at tilføre de menneskelige og økonomiske ressourcer, den intensive udvikling kræver. Ved at det danske samfund støtter disse udviklingsprocesser i de små og mellemstore virksomheder, sikres eksisterende beskæftigelsesgrundlag og nye arbejdskraftbehov opstår i takt med udviklingsprojekternes succes. Motiveringen for at fremstillingsvirksomheder skulle ønske at optræde som 'aktive jobskabere' gennem etablering af et interaktivt udviklingsprojekt, som hurtigt ville kunne opsuge ledig arbejdskraft, kunne ligge i at virksomheden gennem en beskæftigelses- og erhvervsfremme støtteordning fik betalt omkostningerne til etablering af et projekt og løntilskud til etablering af en vækstgruppe. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 12 af 20.

13 Præcisering af udviklingsaspektet En virksomhed kan vokse horisontalt. Det vil sige, at den spreder eksisterende produkter på mange forskellige markeder. Eller, den kan vokse vertikalt. Det vil sige, at den vokser ved at sende nye produkter på eksisterende markeder. Gennem licensiering af færdigudviklet teknologi der kan modsvare et øjeblikkeligt markedsbehov, får virksomheder nye muligheder. Den nye projekttype er aktiv jobskabelse gennem en maksimering af produkters og teknologiers udnyttelsesgrad og dermed skabe større produktion og omsætning. Det indebærer internationale forretningsaktioner og hertil kræves højt uddannet arbejdskraft til at vurdere, indlede, afslutte og implementere strategiske alliancer. En henvendelse til Technolinks internationale netværk resulterer i konkrete henvendelser fra netværkets mæglere. Erfaringerne viser, at det vil være muligt at etablere distributionsaftaler på markeder, som virksomheden kan håndtere med egen produktion, som der kan etableres licensaftaler på markeder, som virksomheden ikke selv kan håndtere. Professionel sagsbehandling, overvindelse af sproglige barrierer og kvalificeret follow up på enhver henvendelse fra netværket skal sikre etableringen af de kommercielle aftaler. Det er arbejdsgrundlaget og behovet for vækstgruppernes tilstedeværelse i de små og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 13 af 20.

14 Ved systematiseret teknologioverføring i stor skala er markedsføringen vigtig Hvor systematiseret teknologioverføring indgår i et megaprojekt i forbindelse med bekæmpelse af stagnation og arbejdsløshed på regionalt eller nationalt plan, er markedsføringen af projektet vigtigt. Ikke mindst på baggrund af den kendsgerning at de der ofte vil udgøre den primære målgruppe, nemlig de små og mellemstore virksomheder, er så vanskelige at få til at respondere og reagere, må der etableres en markedsføringsplan for projektet. I denne plan bør annoncering i dagspressen indgå med en betydelig vægt. I annoncer bør målgruppen fristes med muligheden for at opnå udnyttelsesretten til produkter, der allerede er i produktion - typisk i udlandet. På samme måde skal annoncerne gøre opmærksom på den mulighed der er for, at en udenlandsk virksomhed vil være interesseret i en kommerciel udnyttelse af en lokal produktion. En annoncekampagne bør følges op af en direct mail kampagne over for en nærmere udvalgt målgruppe. I denne markedsføringsplan bør projektkonsulenterne indgå som et væsentligt element med personlige informations- og opfølgningsaktiviteter.til målgruppens virksomheder. Det er naturligvis vigtigt i forbindelse med megaprojekter at sikre, at ikke bare behandles enhver udvist interesse korrekt, men også, at undersøge muligheden for at opnå synergieffekt i forbindelse med en påtænkt indgåelse af en licensaftale, vil etablering af et centralt styringsorgan en supportgruppe for projektkonsulenterne være relevant. Technolink medvirker gerne ved en sådan etablering ved at stille sine erfaringer til disposition. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 14 af 20.

15 De overordnede mål Bekæmpelse af arbejdsløshed og erhvervsmæssig stagnation gennem en struktureret implementering af ny eller nyere teknologi i små og mellemstore virksomheder ved hjælp af overførsel at Teknologi-Enterpriser vil påvirke den lokale, regionale og nationale situation på væsentlige områder i forbindelse med: Omlægning af passive understøttelsesbidrag til aktiv jobskabelse med langtidseffekt. Indtægter ved salg af dansk udviklet teknologi gennem betaling for overførte rettigheder (down-payment og løbende royalties). Indtægter i forbindelse med opnået salg af nye produktioner baseret på indkøbt og færdigudviklet teknologi fra udlandet. Eksportindtægter i forbindelse med opnået salg gennem etablering af udenlandske distributionsaftaler for danske produkter. Gennem en kraftig strukturering og systematisering af teknologioverførsel sammen med en grundig træning og uddannelse af projektkonsulenter og en velplanlagt og gennemført markedsføring vil hver projektkonsulent kunne bearbejde en basisgruppe på 25 virksomheder og påvirke iværksættelse af 10 projekter om året. Igangsættes f. eks. således 150 projektkonsulenter vil den samlede effekt af deres indsats være igangsættelse af 1000 projekter årligt og skabe nye varige jobs i fremstillingsvirksomheder over en 5 årig periode. Kun fantasien danner en grænse for, hvad man kan forestille sig denne effekt udvikle sig til på langt sigt. Igangsætning og løbende stimulering af teknologioverførsel ved hjælp af veltrænede, ofte tidligere ledige/arbejdsfri med en højere uddannelse, projektkonsulenter vil ikke konflikte med eksisterende offentlige teknologiprogrammer. Der vil tværtimod kunne påregnes en positiv komplementær effekt. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 15 af 20.

16 En case story Salg af teknologi (teknologieksport) En mindre virksomhed producerer og markedsfører en måler, som måler mængden af væske eller gas gennem et rør eller en ledning. Virksomheden udnytter og tilgodeser denne efterspørgsel på det Skandinaviske marked. Begrænsede ressourcer inden for virksomheden fremtvinger en prioritering og segmentering i tid og rum. Den stedse hurtigere teknologiske udvikling og internationale konkurrence medfører, at den kommercielle livslængde på produktet bliver kortere - ressourcerne inden for virksomheden rækker ikke til, at produktet når at markedspenetrere og dække alle de ønskede markeder ind. Denne baggrund i kombination med øgede transportomkostninger og tekniske handelshindringer på egnede markeder, gør at licensiering bliver et endnu mere interessant markedsføringsalternativ og dette har ført frem til følgende overvejelser i den mindre virksomhed: Under dette produkts kommercielle liv, har vi ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at gennemføre produkteksport til Sydeuropa, Nord- Syd og Latinamerika, transportomkostningerne til Japan og Asean-lande, respektivt mangel på vestlig valuta i Øst Europa, umuliggør en lønsom produkteksport til disse områder. Virksomheden er vidende om, at der eksisterer en stor markedsefterspørgsel på disse markeder og bør derfor undersøge mulighederne for at licensiere eller etablere en joint venture Og på samme tid dette ressonement: Om 2-5 år er konkurrencen blevet for stor, markedet i Danmark, Norge,Finland og Sverige ønsker virksomheden selv at dække ved hjælp af underleverandører, men ønsker samtidigt at supplere indtjeningen ved at sælge produktet via licensaftaler. Totalmarkedet for produkterne kan segmenteres som nedenfor: Markedsområde: M1: Skandinavien. M2: Frankrig, Tyskland, Schweiz, Østrig, Holland. M3: EU uden markedsområderne M1 og M2. M4: Nord, Syd og Latinamerika. M5: Japan og Asean-landende. M6: Comecon-landene. M7: Resten af verden. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 16 af 20.

17 Tekniske applikationsområder: T1: Væskemålere, diameter 0-20 cm. T2: Væskemålere, diameter 20-> cm. T3: Gasmålere. De tekniske applikationsområde T1 omfatter hele markedet for målere til huse og beboelsesejendomme, det vil sige, at markedspotentialet udgøres af et stort antal målere med en relativ lav stykpris. Område T2 har en anden struktur, den inkluderer industrisektoren med sine behov for større og mere komplicerede målere. T3 omfatter hele markedet for gasmålere. Virksomhedens produktions- og salgsressourcer er begrænsede, så kun M1 og T1 til T3 kan bearbejdes i eget regi. Virksomheden er derfor interesseret i at etablere distributionsog licensaftaler for markedsområderne M2, M3, M4, M5, M6 og M7 for alle tre tekniske applikationer. Licensieringsstrategi Virksomheden er interesseret i at kontakter etableres til store foretagender med global markedsføringsorganisation, og som er interesseret i en world wide aftale. Hvis virksomheden modtager et dårligt tilbud, ønsker den at etablere en licensaftale med respektivt en japansk virksomhed til at dække det sydøstasiatiske marked, en amerikansk virksomhed for det nord, syd og latinamerikanske marked og en fransk, engelsk eller tysk virksomhed til at dække EU. Strategikomplekset og ressource ræsonnementet kan illustreres med nedenstående illustration: Virksomhedens resourcer er afgørende for størrelsen på cirklerne. Respektivt viser cirklen hvor der skal igangsættes aktiviteter og ressourcer til at gennem projekter, der kan skabe en større cirkel for virksomhedens produkter. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 17 af 20.

18 En case story Køb af teknologi (teknologiimport) En mindre virksomhed producerer svejseudstyr til skibsværftindustrien. Markederne er vigende på grund af konkurrence fra nyt svejseudstyr, der håndterer de delvis giftige affaldsprodukter som opstår ved svejsning af skibsplader af stål. Virksomheden har et produktionsapparat til fremstilling af svejseudstyr og en salgsorganisation der gennem tiden har oparbejdet temmelig gode relationer til skibsværftsindustrien i Skandinavien. Den betjener således værftsindustrien såvel nybygningssom reparationsværfter med såvel nysalg som reservedelssalg. Virksomhedens ressourcer har været begrænsede både økonomisk og personalemæssigt. Således er produktet ikke i tide blevet spredt på forskellige eksportmarkeder med en tidsforsinket livscyklus til følge. Produkt- og eller licenseksport på nuværende tidspunkt er udelukket, idet produkterne befinder sig i slutningen af sin livscyklus. Virksomheden behersker ikke den nye teknologi, som er basis for fremstillingen af en ny miljøvenlig produktgeneration. Virksomheden er uden muligheder for selv at foretage produktudvikling eller købe ekstern udviklingsassistance, idet målet for en sådan produktudvikling spærres af andres patenter. Fremtiden for virksomheden ser derfor noget usikker ud. Virksomhedens fremstillingsapparat består af metalforarbejdning- og efterbehandlingsfunktioner, overfladebehandling, montering, klargøring og pakning. De elektriske komponenter, der indgår i produktet, leveres af underleverandører. Den ledige produktions- og salgskapacitet søges derfor dækket ind gennem intensiv tilvækst ved tilgang af nye produkter enten ved licensiering af færdigudviklet teknologi allerede i produktion eller etablering af distributionsaftaler. Licensieringsstrategi: I tilvækststrategien indgår det med hovedvægt, at dét eller de nye produkter skal kunne afsættes på markeder med eksisterende markeds- og produktkompetence, alternativt nye udenlandske markeder eller segmenter i markedet. Produkter der i første omgang er af interesse: Svejseudstyr til skibsværftsindustrien. Svejseudstyr til fremstillingssektoren. Svejseudstyr til håndværk. Alternativt må virksomheden diversificere. Det vil sige, påbegynde fremstilling af produkter og markedsføring til helt nye markeder uden kompetencer og referencegrundlag.. I udgangspunktet for en eventuel diversifikation skal der tages hensyn til virksomhedens eksisterende produktionsapparat og fremstillingskompetencer. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 18 af 20.

19 Den ønskede karakteristik af licensobjektet: Produktet fremstilles på velkendt teknologi. Produktet er færdigudviklet, i produktion, kommercielt afprøvet og med markedsreferencer. Produktet er i opadgående trend. Produktet passer godt ind i virksomhedens produktstrategi. Passer godt til eksisterende salgskanaler. Det valgte licensobjekt: Lasere til materialebearbejdning som, svejsning, skæring, overfladebehandling, gravering, boring og mærkning. Produktet er en amerikansk produktudvikling fra en mindre højteknologisk virksomhed. Produktet er færdigudviklet, i serieproduktion og kommercielt afprøvet, med mange kørende referenceanlæg. I den amerikanske virksomheds markedsføringsstrategi indgår det, at man ønsker at etablere licensaftaler for markedsområderne M1, M2, M3, M5, M6 og M7. Markedsområde: M1: Skandinavien. M2: Frankrig, Tyskland, Schweiz, Østrig, Holland. M3: EU uden markedsområderne M1 og M2. M4: Nord, Syd og Latinamerika. M5: Japan og Asean-landende. M6: Comecon-landene. M7: Resten af verden. Tekniske applikationsområder: T1: Store gaslasere W herunder CO 2 lasere. T2: Små gaslasere W T3: ND-YAG og andre faststoflasere W. Det tekniske applikationsområde T1 omfatter hele markedet for store gaslasere til industrielle produktionsanlæg, det vil sige, at markedspotentialet udgøres af den større industrisektor med et begrænset antal lasere med en relativ høj stykpris. Område T2 har en anden struktur, den inkluderer den mindre industrisektor med sine behov for mindre lasere og et stort antal med en relativ mindre stykpris. T3 omfatter hele markedet for lasere til mærkning. Den danske virksomheds produktions- og salgsressourcer er svarende til, at virksomheden kan bearbejde M1 med alle tekniske applikationer i eget regi, hvorfor forhandlingerne om en fremstillings- og markedsføringslicens begrænses til dette markedsområde og applikationsområde. Det tekniske applikationsområde T3 rummer en sikring af virksomhedens behov for fremtidig vækst og omsætningsudvikling på et vækstmarked. Produktområdet dækker over laserprintning med en stor og let omskiftelig ordmængde. Den kan anvendes på såvel papir, pap, plastic, folier og metal for eksempel til printning af varemærkedeklarationer direkte på emballagen. Printningen kan foregå direkte ved produktionslinien. Markedet for printning af varemærkedeklarationer er under hastig udvikling. Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 19 af 20.

20 1. Rollefordeling ved teknologioverføring Udviklingsaktivitet Projektkonsulent Technolink Netværk Identifikation i virksomheden af behov for køb/salg af teknologi. 2. Dokumentation af udbudt eller efterspurgt teknologi. 3. Udarbejdelse og usendelse af teknologibeskrivelser til netværket. 4. Teknologi og virksomhedsmatchning via netværkets mæglere, objektet søges a. Mæglerens klientregister. b. Hos lokale virksomheder. Tilbagerapportering til dansk virksomhed. 5. Informationsudveksling vedrørende licenssamarbejde. 6. Formidling af resultat til virksomheden. 7. Vejledning af virksomheden m.h.t. det videre forløb. 8. Etablering af endelig kontakt mellem udbyder og efterspørger. 9. Assistance til virksomhedsbesøg og forhandling. 10. Forslag til licensaftale (endelig udformning af advokat) 11. Projektledelse af teknologioverføring og implementering af teknologi i virksomheden. NB.: Tilbagerapportering fra netværkets teknologimæglere efter søgning af teknologi eller samarbejdspartner vil normalt kunne finde sted således: Klientregister 1-2 uger Hos lokale virksomheder 2-4 uger Fra passiv understøttelse til erhvervsfremme og aktiv jobskabelse gennem teknologioverføring. Side 20 af 20.

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER.

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER. CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER www.youtube.com/watch?v=hljnd1kjrss EU KRIDTER BANEN OP SMV-instrumentet kort fortalt: Partnerskab: Ingen partnerkrav, men projekter involverer ofte kunder og underleverandører

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag.

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. Beskyt din opfindelse Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. PATENTERING Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Find vej til det Norske og Tyske marked

Find vej til det Norske og Tyske marked Find vej til det Norske og Tyske marked Væksthus Hovedstaden og Gribskov Erhvervscenter 13 november 2015 Ved: Klaus Baagøe-Nielsen VP Sales & Marketing WiseCon præsentation: Hvem er WiseCon Mission & Vision

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Rundt om ideen Trin 1/10

Rundt om ideen Trin 1/10 undt om ideen Trin 1/10 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO

Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime. Steen Brødbæk, CEO Udfordringer for at få succes i udlandet Semco Maritime Steen Brødbæk, CEO Pressen skrev Børsen - 11. maj 2010 Semco-strategi slået tilbage til start Jydske Vestkysten - 12. maj 2010 Krisen slår Semco

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator Formål At skabe flere internationalt orienterede virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og sætter virksomhederne i stand til at: Udvikle klare

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed.

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed. Dato 01.01.2014 Små og mellemstore danske virksomheder udgør en særlig prioritet. SMV er repræsenterer mere end 95 procent af den danske erhvervsstruktur, de vurderes at besidde et stort og uudnyttet eksportpotentiale,

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

F&U på energiområdet: Samfundsøkonomiske principper og empiriske resultater

F&U på energiområdet: Samfundsøkonomiske principper og empiriske resultater F&U på energiområdet: Samfundsøkonomiske principper og empiriske resultater af Eirik S. Amundsen Formand for De Økonomiske Råd Professor Københavns Universitet og Universitetet i Bergen EnergiForsk2013

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere