Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 22

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bramdrupdam Bofællesskaber Centervej Kolding Tlf.: Hjemmeside: 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) 18 til 85 år (medfødt hjerneskade, udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse) Pladser i alt: til 65 år (udviklingshæmning, udadreagerende adfærd) 18 til 65 år (udviklingshæmning, andre psykiske vanskeligheder) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Flemming Syrak Bøgebjerg Hansen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 22

3 *Samlet vurdering: Tilsynets indsamlede informationer om tilbuddet vil indgå i den lovbestemte re-godkendelsesvurdering, der skal have fundet sted inden udgangen af *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Følgende dokumenter er modtaget forud tilsynsbesøget: - CV-to afdelingsledere - Organisationsdiagram - Vikar-oversigt - Opgørelse af fratrådte og tiltrådte medarbejdere - APV-oversigt (Certification fra Kolding Kommune) - Vikar-forbrug - Proces hjemflytning - Vidensdeling, genhusning mv. (vejledning) - AMR referat - Proces genhusning (arbejdsmiljøproces) - Ledertræning, oversigt over Kolding kom. forløb - Sanseintegration Side 3 af 22

4 Observation Interview Interviewkilder - Seksualvejlederudd. (medarbejderkompetencer) - Forflytning af borgere (referat) - Sygefraværsoversigt - Opgørelse over medarbejdere - Oversigt ift. efteruddannelse - Design katalog - Design workshop - Design brief (designproces for Bramdrupdam Bofællesskab) - Inspektionsrapport Brandalarm - Følgeskrivelse til tilsynsmateriale Rundvisning på de samlede fysiske rammer. Interview med: Centerleder, 3 afdelingsledere, 1 administrativ leder (gruppeinterview) 2 medarbejdere (gruppeinterview) 2 borgere (individuelt) Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 22

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger : Centervej 17, 6000 Kolding Flemming Syrak Bøgebjerg Hansen Centervej 7-31 Enkeltmandsprojekt Centervej 19 Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 22

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 22

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,9 Ledelsen på Bostedet Centervej har samlet set gode og relevante kompetencer til at lede tilbuddet. Der er stor fokus på udviklingen af de organisatoriske rammer i tilbuddet i forbindelse med tilbageflytningen til nye fysiske rammer. Ledelsen har et strategisk sigte, der tager udgangspunkt i de nye boligforhold og borgernes selv- og medbestemmelse. Tilsynet vurderer, at en kompliceret og anstrengende flytteproces kombineret med implementering af en større organisationsændring, har været, og, stadig er en hård og opslidende proces for medarbejderne. Tilsynet vurderer, at ledelsesvejen er gennemskuelig, og at der generelt er adgang til ledelsen, når det omhandler faglige og ledelsesmæssige spørgsmål. Tilsynet vurderer dog ligeledes, at ledelsesstrukturen har været under pres i flytteprocessen og, at medarbejderne, i perioder har savnet ledelse. Tilsynet vurderer, at Socialtilsyn Syd vurderer, at der er følgende udviklingspunkter: - højere grad af inddragelse og involvering af medarbejderne i en omstillingsproces, der både omhandler nye fysiske rammer, en omfattende organisationsændring og et nyt borgerperspektiv. - afdækning af gruppekoordinatorfunktionen i forhold til indhold og kompetencer. - ekstern supervision og udvikling deraf. - at medarbejderne sikres MUS-samtaler. - udarbejdelse af en arbejdspladsvurdering. Side 7 af 22

8 personalesammensætningen på tilbuddet sikrer en kompetent daglig drift Der er muligheder for supervision af medarbejdere og ledelse, men tilsynet vurderer, at det for medarbejderne, opleves uklart og usammenhængende, hvordan ekstern supervision, i praksis, tilrettelægges og gennemføres. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på Centervej generelt har solide og relevante faglige kompetencer, i forhold til de opgaver de løser. Tilsynet er opmærksomt på, at medarbejderne efterspørger MUS-samtaler. Tilsynet vurderer, at medarbejderne, trods udfordringer, generelt har stor tillid til ledelsen og til fremtiden. Det vurderes, at medarbejdergruppen er stabil med en lav personalegennemstrømning og at sygefraværsprocenten ikke er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Bostedet Centervej består af et ledelsesteam, der indeholder relevant erfaring med ledelse og stor faglig viden og kendskab til målgruppen. Tilbuddet er netop flyttet tilbage efter en totalrenovering og genhusningsperiode. Ledelsen har i den forbindelse valgt, at omorganisere personalet og de forskellige teams. Desuden har ledelsen valgt, at igangsætte en designproces med det formål, at kulturforandre fra traditionelt bofællesskab til et hjem med fokus på det private, fra beboer- til borgperspektiv. Ledelsen har et strategisk sigte, der tager udgangspunkt i de nye boligforhold og borgernes selv- og medbestemmelse. Centerlederen har det overordnede ansvar. Souschefen fungerer som faglig spydspids og afdelingslederne har selvstændige kompetencer i forhold til daglig drift, økonomi og personaleledelse samt administration. Ledelsen har Side 8 af 22

9 valgt at uddelegere faglig kompetence til 7 gruppekoordinatorer, der fungerer som faglige tovholdere. Medarbejderne oplever, at ledelsesvejen er gennemskuelig og at der generelt er adgang til ledelsen, når det omhandler faglige og ledelsesmæssige spørgsmål. I forhold til gruppekoordinatorfunktionen opleves den uafklaret i forhold til kompetencer og hvad den indebærer. Forløbet omkring flytte- og ombygningsprocessen opleves, som en meget opslidende og til tider kaotisk proces for både medarbejdere og borgere. Tilbageflytningen var præget af mangel på struktur, mangel på personale (sommerferien) og af mangel på tid. Medarbejderne beskriver et ledelsesvakuum i forbindelse med den overståede flytning. I perioder opleves det som om de reelt har været selv-ledende. Økonomiske vilkår blev også en modspiller i den sidste fase, bl.a. sidder personalet tilbage med en fornemmelse af, at efter et hårdt arbejdspres kommer besparelser som tak. Tilsynet bemærker, at denne proces har været meget opslidende for personalet. Medarbejderne udtaler, at der er tillid til ledelsen og tillid til at det nok skal gå. Der efterspørges dog anerkendelse fra centerlederen, og der ønskes generelt en mere synlig ledelse, der har mere interesse for både borgere og medarbejdere. Medarbejderne udtaler, at de ser relativt lyst på fremtiden, men at der samtidig er store udfordringer. Tilsynet er opmærksomt på, at der af ledelsen gives udtryk for, at der er afsat midler til ekstern supervision, men at der er af personalet beskrives et uklart og usammenhængende billede af, hvordan supervision i praksis muliggøres og tilrettelægges. Medarbejderne efterspørger MUS-samtaler. Medarbejderne og ledelsen giver udtryk for gode forløb med ekstern organisationspsykolog, omhandlende "Fælles fagligt fokus og samarbejde i de nye teams". Side 9 af 22

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Organisationen Bramdrupdam består af 4 botilbud, 3 voksentilbud og 1 børn og unge tilbud. Der er en centerleder af samtlige tilbud, som ligeledes er leder af Bostedet Centervej. Bostedet Centervej er opbygget med 5 afdelinger, benævnt Række A, Række B, Række C. Række D og Række E, hertil er tilknyttet 3 afdelingsledere med følgende fordeling: Række E, 1 afdelingsleder, Række A, B og C, 1 afdelingsleder og Række D, 1 afdelingsleder. Desuden er der ansat en administrativ leder med 3 medarbejdere. Bostedet Centervej er for få måneder siden flyttet tilbage efter en totalrenovering, hvor der har været genhusning på Haderslev Sygehus. Centerleder og den ene afdelingsleder, med status af souschef, har mange års ledelseserfaring på Centervej, og har ligeledes mange års viden og faglige kompetence i forhold til målgruppen. De to andre afdelingsledere har henholdsvis flere års erfaring med ledelse men ikke inden for målgruppen og flere års erfaring med målgruppen men en relativ kort ledelseserfaring. Alle ledere har desuden en pædagogisk grunduddannelse. Souschefen fungerer som faglig spydspids og er tillige kursus-ansvarlig samt ansvarlig for Centervejs faglige forum. Souschefen har bl.a. specifikke kompetencer indenfor neuropædagogik, etik og seksuelle krænkelser. Ledelsen har i forbindelse med tilbageflytningen valgt at foretage en omorganisering af personalet og af de forskellige teams. Desuden er der sket en reduktion af afdelinger, fra 8 til 3, hvilket fremgår af fremsendte organisationsdiagram. Ledelsen har desuden igangsat en designproces med det overordnede sigte at opnå et paradigmeskifte, hvor målet er at kulturforandre fra traditionelt bofællesskab til et hjem med fokus på det private, fra beboer til borger. Dette har været en proces hvor hele personalegruppen har været involveret. Dette har resulteret i nye tilgange og retninger og har sat pejlemærker for fremtidige kompetencer for både ledelse og medarbejdere og borgere. Side 10 af 22

11 Ledelsen udtaler, at strategien for udvikling af botilbuddet vil være fokus på de nye boligforhold. Derudover vil der være fokus på udarbejdelse af indsatsplaner som tager afsæt i en privat tilværelse, hverdagsliv og socialisering. Ledelsens strategi er, at borgerne lærer og får forståelse for, at de bor på nogle andre vilkår, at de finder trivsel i egen bolig og her finder deres egen identitet. Selv- og medbestemmelse er en kongstanke der har været under udvikling i mange år og som går hånd i hånd med Kolding Kommunes selvværdsstrategi, udtaler ledelsen. Fælles fagligt fokus på samarbejde i de nye teams. Centerleder udtaler, at hun har det overordnede ansvar i hele Organisationen Bramdrupdam, og at afdelingslederne er selvstændigt kørende i forhold til daglig drift, økonomi og personaleledelse, eksempelvis MUS- og sygefraværssamtaler. Centerlederen varetager samtaler vedr. fyring og vedr. længerevarende fravær. Den administrative leder udtaler, at hun har det økonomiske overblik i forhold til hele organisationen og er i løbende dialog med centerlederen og de enkelte afdelingsledere både i forhold til daglig drift og generel vejledning og rådgivning. Ledelsen udtaler, at det er planlagt, at der skal ansættes en økonomisk planlægger således at afdelingslederne får mere plads og rum til fagligt orienterede emner frem fremfor til HK-arbejde. Ledelsen udtaler, at økonomi spiller en stor rolle for tiden da flytteprocessen mellem Haderslev og Bramdrupdam på alle fronter har været omkostningsfuld. Ledelsen har valgt at uddelegere faglig kompetence til 7 gruppekoordinatorer. De fungerer som faglige tovholdere, både som formidler og modtager. Der er afsat timer i gruppekoordinatorens arbejde til dette. Medarbejderne udtaler, at ledelsesvejen er gennemskuelig. Medarbejderne udtaler, at de generelt er glade for deres afdelingsledere. I forhold til gruppekoordinatorfunktionen opleves den uafklaret, opgaven er endnu ikke klart Side 11 af 22

12 defineret i forhold til hvilke kompetencer og opgaver funktionen indebærer. Tilsynet spørger ind til den netop overståede flytte- og ombygningsproces. Her udtaler medarbejderne følgende, på vegne af personalet, om forløbet: - Minus struktur. - Oplevelse af at der ikke har været personale nok. - Sommerferieperioden har været kaotisk for både borgere og personale. - Tiden har været en modspiller i denne proces. - En oplevelse af at de økonomiske vilkår spillede for stor en proces i den afsluttende fase af flytte- og ombygningsprocessen. - Botilbuddet var ikke klar til indflytning. (Klar til borgerne, men ikke til personalet) - Sammensætning af personale har overvejende været god, vi passer godt sammen. - Opdelingen af teams har været uhensigtsmæssig, der opleves større arbejdspres. - Borgernes selv- og medbestemmelse har været/er underlagt et bygnings- og indretningsreglement, der anskues som en modpol til netop borgernes selv- og medbestemmelse. - Opleves at der efter en hård arbejdsindsats kommer besparelser som tak. - Medarbejderne har ikke længere kompetence til at sætte vikarer på, det opleves som mistillid til personalet selvom der er en bevidsthed om at det også skyldes økonomi. - Set i bakspejlet en proces der kunne være håndteret anderledes. - Først nu vi er ved at lande. - Der er medarbejdere som ikke har fået deres ønsker opfyldt efter tilbageflytningen, og det har været hårdt at være kollega til utilfredse kollegaer. Medarbejderne udtaler, at de enten har ringe eller ingen fornemmelse af fremtidig strategi for personalet og for borgerne, når det omhandler borgernes selv- og medbestemmelse. Der gives af medarbejderne udtryk for, at det er drastisk skridt for borgerne at bo i egen bolig. Mere hensigtsmæssigt med en glidende overgang til medbestemmelse i forhold til at være borger i eget Side 12 af 22

13 hjem. Mere forberedelse til den selvstændighed der er givet ved og forbundet med at være borger i eget hjem. Her giver medarbejderne udtryk for bekymring i forhold til omsorgssvigt og selvstændighed/medbestemmelse. Medarbejderne udtaler, at der er tillid til ledelsen og tillid til at det nok skal gå. Der efterspørges dog anerkendelse fra centerlederen, og der ønskes generelt en mere synlig ledelse der har mere interesse for både borgere og medarbejdere. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne udtaler, at de ser relativt lyst på fremtiden, men at der samtidig er store udfordringer. Ledelsen fortæller, at der i flytteprocessen har været anvendt en ekstern organisationspsykolog (private område). Der er adgang til stress-konsulenter. Der er mulighed for, at afdelingslederne kan give medarbejderne supervision ved opståede faglige udfordringer. Der er ved personalemøder mulighed for kollegial sparring og afdækning af hinandens kompetencer. Der beskrives økonomi til at give supervision til både ledelse og medarbejdere. De to afdelingsledere som tilsynet taler med er tilknyttet Kolding kommunes interne ledertræningsforløb, og de giver begge udtryk for tilfredshed med kvaliteten og udbyttet deraf. Adm. leder giver udtryk for at have et godt netværk med mulighed for kollegial sparring i dagligdagen. Ledelsen udtaler, at samarbejdet med medarbejderne har været præget af etablering af nyes teams, nye borgere, nye kollegaer og af en stor genindflytning. Det vil sige en ny beboersammensætning og en ny personalesammensætning. Dette har medført mindre udfordringer. Ledelsen udtaler, er man ansat på Centervej, skal man kunne arbejde alle steder på Centervej. Ledelsen fortæller, at der ved tilbageflytningen kun var 4 medarbejdere, hvis ønske om arbejdsplacering, som ikke kunne honoreres. Ledelsen beskriver omfang og struktur på personalemøder og teammøder samt fællesmøder. Teammøder hver 14. dag. Der afholdes faste møder mellem de 3 afdelingsledere. Der afholdes hver tirsdag styregruppemøde, som udelukkende omhandler processen omkring flytning. Side 13 af 22

14 Medarbejderne udtaler, at der ikke modtages faglig ekstern supervision vedrørende konkrete borgere. Ved konkrete problemer vedrørende borgere, er der et behov for faglig sparring/supervision med udefrakommende. Der beskrives forskellige oplevelser af hvordan supervision har været og fungeret. Medarbejderne mangler den personlige og samarbejdende proces omkring faglig sparring i personalegruppen. Medarbejderne efterspørger MUS-samtaler. Medarbejderne beskriver et ledelsesvakuum i forbindelse med den overståede flytning. I perioder opleves det som om de reelt har været selv-ledende. Medarbejderne giver samtidig udtryk for gode forløb med ekstern organisationspsykolog, omhandlende "Fælles fagligt fokus og samarbejde i de nye teams". Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilsynet vurderer, at personalesammensætningen på tilbuddet sikrer en kompetent daglig drift. De ufaglærte medarbejdere har generelt mange års erfaring indenfor området og indenfor målgruppen. Der tages udgangspunkt i den pædagogiske handleplan for den enkelte borger for derved at sikre at borgeren får kontakt til personale med relevante kompetencer. Tilsynet bemærker, at der er divergens, når samspillet mellem ressourcer og opgaver ses ud fra et ledelses- eller et personalemæssigt synspunkt. Ledelsen mener, der er et fornuftigt samspil og medarbejderne at der er for få ressourcer og for mange opgaver. Medarbejderne oplever, at være inddraget og medbestemmende i udarbejdelsen af deres vagtplaner. Der har været relativt store bevægelser i nyansatte og fratrådte grundet den store flytteproces. Generelt fremgår en meget lille ændring i personalegennemstrømningen. Mange personaler har været ansat i mange år. Ledelsen har Side 14 af 22

15 fokus på at bevare det gode fra den gamle struktur får love til at udvikle sig med det nye. Ledelsen tager hånd om medarbejderne, ud fra en betragtning om, at fungerer du godt derhjemme fungerer du godt på arbejde. Sygefraværsoversigt er ikke på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Der bliver taget hånd om medarbejdere der er ramt af sygdom. Centerlederen er organisatorisk og ledelsesmæssigt flyttet længere væk fra medarbejderne og det er en ledelsesstruktur, som medarbejderne skal vænne sig til. Grundet den store flytteproces som Bostedet Centervej har været underlagt de seneste år, er der ikke udarbejdet en aktuel arbejdspladsvurdering. Kolding kommune har dog hele tiden været garant i forhold til kontrol og sikring af et trygt arbejdsmiljø. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Det fremgår af tilbudsportalen, at der er følgende personalesammensætning: 47 socialpædagoger, 24 pædagogmedhjælpere, 2-3 fysioterapeuter/ergoterapeuter, 4 social- og sundhedsassistenter, 3 social- og sundhedshjælpere, 1 pedel, 1 rengøringsassistent, 4 pædagogiske assistenter. Ledelsen udtaler, at belægningen er 100 pct. og at der er en venteliste på 5-6 borgere. Ledelsen udtaler, at der er et fornuftigt samspil mellem ressourcer og opgaver. Der er ikke to dage der er ens og det opleves generelt, at der er den nødvendige tid til borgerne. Ledelsen udtaler, at pædagogikken anskues som overligger hvori ufaglærte kan arbejde alene. Der informeres om, at det er ufaglærte medarbejdere med mange års erfaring indenfor området og specifikt med målgruppen. Der tages udgangspunkt i den pædagogiske handleplan for den enkelte borger for derved at sikre at borgeren har kontakt med personale med relevante kompetencer. Ledelsen informerer om, at borgerne i team (A,B, C) har en kontaktperson og en sekundær kontaktperson. De andre teams arbejder i teams, hvor der typisk er tilknyttet 6 personaler til 4 Side 15 af 22

16 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad opfyldt) borgere. Medarbejderne udtaler, at der er for få ressourcer og for mange opgaver. Det er især i forhold til at få løst administrative opgaver, at der opleves få ressourcer. Arbejdet med borgerne prioriteres i forhold til de administrative opgaver, derfor mærker borgerne det som udgangspunkt ikke. Men af personalet opleves det som opgaver, der hænger, og som bliver mere og mere belastende. Ligeledes oplever medarbejderne konsekvenserne af ikke at må anvende vikarer i samme omfang som tidligere. Det betyder, ifølge medarbejderne, mindre tid til handleplaner m.m.. Der er et ønske fra medarbejderne om mere struktur og planlægning i forhold til at få løst administrative opgaver. Medarbejderne fortæller, at de er involveret i udfærdigelsen af deres egen arbejdsplan. Der er mulighed for at være medbestemmende og komme med ønsker. Det fremgår af fremsendt opgørelse af fratrådte og nyansatte, at der har været relativt store bevægelser. Dette skyldes, ifølge ledelsen, den store flytteproces Bostedet Centervej har været underlagt det seneste år. Her har i perioder været tilknyttet ekstra ressourcer for at sikre kvaliteten. Ledelsen udtaler, at der er en meget lille ændring i personalegennemstrømningen. Mange personaler har været ansat i mange år. Ledelsen beskriver sig som en god arbejdsplads med en kollektiv opfattelse af faglig stolthed, og det at gøre en forskel. Det gode fra den gamle struktur får lov til at udvikle sig med det nye. Naturligt for mange medarbejdere er, at værne om den gode kultur. Ledelsen udtaler, at der tages hånd om medarbejderne, fungerer du godt derhjemme fungerer du godt på arbejde. Der er hvert år stormøder hvert år, hvor strategi og retning meldes ud. Ligeledes er der hvert år en nytårskur for alle på Centervej. Sådanne arrangementer er gode for organisationen, udtaler ledelsen. Indikator 09.c: Sygefraværet 3 (i middel Af fremsendt sygefraværsoversigt fremgår følgende: Sygefraværsprocent på 8,2, fordelt på Side 16 af 22

17 blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser grad opfyldt) korttidssygefravær på 2,7 og langtidssygefravær på 5,5. Totalt fravær er 12,9 procent. Ledelsen udtaler, at der bliver taget hånd om de personer der har sygdom. Arbejdsmiljøet bekrives, af ledelsen, som munter med god stemning. Der er en god ånd også selv om mange praktiske ting har fyldt den sidste tid. Centerlederen er organisatorisk og ledelsesmæssigt flyttet længere væk fra medarbejderne og det er en ny ledelsesstruktur, som flere skal vænne sig til. Tema Gns. bedømmelse Den sidste APV er fra Ledelsen forklarer, at dette skyldes den flytteproces Bostedet Centervej har været underlagt de seneste år, hvor de har boet på Haderslev sygehus midlertidigt. Der har dog under hele flytteprocessen været et samarbejde med Kolding kommune både i forhold til kontrol og sikring af et sikkert og trygt arbejdsmiljø. Det har betydet, at arbejdsmiljøet løbende har været passet til under flytningerne, indretningerne og på det midlertidige bosted. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Tilsynet vurderer, at Bosted Centervejs fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. De fysiske rammer er helt nye og fremstår med høj kvalitet. De fysiske rammer understøtter mulighederne for at udvikle borgernes selv- og medbestemmelse. Tilsynet er opmærksomt på, at boligerne og tilbuddet er indrettet med det sigte, at give borgerne mest mulig privathed med mulighed for selv at til- eller fravælge det sociale fællesskab. Tilbuddet tilgodeser desuden borgere med særlige behov, idet det er muligt, i selve bygningen, at inddele de fysiske rammer ud fra hver enkelt borgers behov for Socialtilsyn Syd vurderer, at der er følgende udviklingspunkter: - at tilbuddet skal finde en afklaring af, hvorvidt borgeren skal have indflydelse, og hvis ja, i hvilket omfang, når det omhandler indretningen af de fælles boligrammer på tilbuddet. Side 17 af 22

18 plads og for at blive skærmet. Tilsynet vurderer, at der er en divergens mellem, på den ene side borgerens selvbestemmelsesret i egen bolig og borgerens mangel på samme, når det omhandler indretning af borgernes fællesrum. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. De fysiske rammer fremstår i særdeles god forfatning, både inden- og udendørs rammer. Tilbuddet bærer i høj grad præg af en netop overstået ny- og ombygning. Der er fremvisning af to lejligheder (heraf en kørestolsbruger) som begge fremstår med et personligt præg og med mulighed for individuel indretning. Alle borgere har egen indgang og lås. Ud fra interview med flere borgere, er det tilsynets opfattelse, at de fysiske rammer understøtter den enkelte borgers trivsel og udvikling. De fysiske rammer giver mulighed for stor fleksibilitet i forhold til eksisterende enkeltmandsprojekt og med muligheder for eventuel skærmning af borgere. Konstruktionen og indretningen af husene giver mulighed for at indrette sig efter målgruppen og deres specielle behov. Fællesarealer, terapihus, udendørsarealer, spa-rum og snoezelrum vil tilgodese borgernes udvikling og trivsel. I fællesarealerne er der oplevet en uoverensstemmelse mellem, på den ene side borgernes ønske om placeringen af et fjernsyn, og på den anden side generelle retningslinjer for indretning af fællesrum. Dette opleves som en indskrænkning af borgernes selv- og medbestemmelse. Side 18 af 22

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilsynet blev under besøget ledsaget på en rundtur for at se Bostedet Centervejs samlede fysiske rammer, herunder besøg i to borgeres lejligheder,. De fysiske rammer fremstår i særdeles god forfatning, dette gælder både inden- og udendørs rammer. Tilbuddet bærer præg af at være enten nybygget eller ombygget. Der mangler stadig at blive etableret en fælles udendørs aktivitetsplads. Bramdrupdam Bofællesskaber er nybygget og indviet i sommeren Der er opført 28 rækkehuse og 4 lejligheder. yderligere 8 lejligheder er opført i 2003, her er fællesarealerne ombygget i sommeren Boligerne er placeret i kanten af matriklen, så det private vender væk fra midten. I midten af området er der et fælles torv med borde og stole. Herfra er der også indgang til at fælleshus som er til fri afbenyttelse for borgerne. Fælleshuset rummer også 2 cykelskure samt vaskeri. Bofællesskabet har også et terapihus hvor fysioterapeuterne holder til. Derudover er der et spa rum og snoezel rum, der er til fir afbenyttelse. Terapihuset er omkranset af en udendørs aktivitetsplads og en naturplads til bål m.m. De øvrige plæner er til eks. boldspil, samvær og hygge. Der er plantet frugttræer på alle plæner og i kanten af området er der plantet spiselige bærbuske. Overfor torvet er der busholdeplads, her holder busser der transporterer borgerne på arbejde. Lejlighederne/værelserne er alle 50 kvm. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgerne som inviterer tilsynet til at se deres lejligheder giver udtryk for tilfredshed med deres lejligheder og viser gerne rundt. Lejlighederne har et personligt præg og er individuelt indrettet. Ledelsen udtaler, at de fysiske rammer tilgodeser målgruppen og deres særlige behov. De fysiske rammer tilgodeser desuden det enkeltmandsprojekt, der er underlagt tilbuddet. Her giver de fysiske rammer og fleksibiliteten deraf mulighed for individuel indretning og for at skærme borgeren. Konstruktionen og indretningen af husene giver stor plads til fleksibilitet, når det omhandler selve Side 19 af 22

20 størrelsen på lejligheden, men også når det gælder selve indretningen af disse. Der er mulighed for at indrette sig efter målgruppen og deres specielle behov, men også mulighed for at tilrette sig løbende ændringer af eksisterende målgruppe og evt. en ny målgruppe. Tilsynet ser ved rundvisning tilbuddets terapihus, hvor fysioterapeuterne holder til. Derudover er der et spa-rum og et snoezelrum (under opbygning), der er til fri afbenyttelse. Terapihuset er omkranset af en udendørs aktivitetsplads (under opbygning) og en naturplads til bål m.m.. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilsynet ser to lejligheder, hvoraf den ene er indrettet til en kørestolsbruger. Lejlighederne fremstår med gode muligheder for personlig indretning og med meget fleksible muligheder for indretning også når det omhandler fysiske handicaps(opsætning af lift, plads til hjælpemidler m.m.). Badeværelserne er store og med god plads til eksempelvis kørestole. Alle borgere har, på badeværelset, egen vaskemaskine og tørretumbler. Tilsynet oplever ved rundvisning på Bostedet Centervej at der i alle facetter, indendørs som udendørs, er tænkt på, hvordan de fysiske rammer mest muligt tilgodeser, at dette er borgernes hjem. Boligerne er placeret i kanten af matriklen, så det private vender væk fra midten. Alle borgere har egen indgang og lås. Medarbejderne udtaler, at borgerne er underlagt retningslinjer der, til dels, begrænser deres selv- og medbestemmelse, i forhold til indretning af fællesrum, i botilbuddet. Konkret handler det om placeringen af et fjernsyn, der ikke måtte placeres et bestemt sted, efter borgerens ønske, da denne placering oprindeligt var tiltænkt et andet formål. Side 20 af 22

21 Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 21 af 22

22 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr. 0,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter - Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning - Lønomkostninger, fast personale - - Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 22 af 22

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere