Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr. 01.01.2016"

Transkript

1 Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr Foreningens opbygning Nuværende Forslag Bemærkninger 2 Den Danske Dyrlægeforening består af: et antal faglige og fagpolitiske foreninger herefter benævnt sektioner og betegnet Den Danske Dyrlægeforening Sektion vedr.... (jf. Standardvedtægter for Den Danske Dyrlægeforenings sektioner), en lønmodtagerorganisation for ansatte dyrlæger kaldet Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO), en brancheforening for liberalt praktiserende dyrlæger kaldet Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA), et antal regionalforeninger (jf. Vejledende vedtægter for regionalforeninger), et antal faglige selskaber (jf. Vejledende vedtægter for faglige selskaber). Stk. 2. Sektionerne har til formål at varetage dyrlægestandens faglige og fagpolitiske interesser efter hovedbestyrelsens angivne retningslinjer, jf. 8. Stk. 3. Ansatte Dyrlægers Organisation har til formål at varetage ansatte dyrlægers økonomiske og socialøkonomiske interesser. Stk. 4. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening har til formål at varetage praksisejernes økonomiske og socialøkonomiske interesser. Stk. 4. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening har til formål at varetage de personlige medlemmers og virksomhedsmedlemmernes interesser på det økonomiske og socialøkonomiske område. Stk. 5. Regionalforeningerne har til formål at samle dyrlægerne i området til fremme af det kollegiale forhold og den faglige udvikling samt forestå fagpolitiske diskussioner af betydning for professionen. Stk. 6. De faglige selskaber har til formål at fremme den faglige udvikling blandt medlemmerne.

2 Stk. 7. Vedtægterne for de i stk. 1 nævnte foreninger, organisationer og selskaber skal godkendes af Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse, jf. standardvedtægterne for de nævnte foreninger, organisationer og selskaber. Foreningens medlemmer Nuværende Forslag Bemærkninger 3 Som medlemmer optages dyrlæger, der har eller ville kunne opnå autorisation som dyrlæge i Danmark. Virksomhedsmedlemmer kan alene optages i PDA. Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat. Stk. 2. Ved optagelse i Den Danske Dyrlægeforening anbringes medlemmet i: Den eller de sektioner, som medlemmet ønsker sig tilknyttet, idet medlemmet som minimum skal være medlem af én sektion (jf. standardvedtægter for Den Danske Dyrlægeforenings sektioner). Ansatte Dyrlægers Organisation for så vidt angår ansatte dyrlæger samt arbejdsledige medlemmer. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening for så vidt angår dyrlæger, der er ejere eller medejere af virksomheder, som driver klinisk praksis, eller dyrlæger, der er ansat som chefer i virksomheder, hvis hovedformål det er at drive klinisk praksis. I PDA kan som virksomhedsmedlemmer tillige optages ikkedyrlægeejede dyreklinikker/ hospitaler. Hermed forstås dyreklinikker/ hospitaler, som for mindre end 50 % ejes direkte eller indirekte af dyrlæger. Stk. 2. Ved optagelse i Den Danske Dyrlægeforening anbringes medlemmet i: Den eller de sektioner, som medlemmet ønsker sig tilknyttet, idet medlemmet som minimum skal være medlem af én sektion (jf. standardvedtægter for Den Danske Dyrlægeforenings sektioner). Ansatte Dyrlægers Organisation for så vidt angår ansatte dyrlæger samt arbejdsledige medlemmer. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening for så vidt angår dyrlæger, der er selvstændige erhvervsdrivende eller i øvrigt har bestemmende indflydelse eller er ansat som chefer i virksomheder, hvis formål det er at drive klinisk praksis. I Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening kan som virksomhedsmedlemmer optages dyrlægeejede virksomheder samt virksomheder, hvis formål det er at drive klinisk praksis. Personligt medlemskab af Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening forudsætter, at den virksomhed, personen er tilknyttet tillige er virksomhedsmedlem. Tilsvarende kan virksomheder alene optages, hvis samtlige dyrlæger, som har bestemmende indflydelse i I PDA findes herefter personlige medlemmer og virksomhedsmedlemmer. Betingelsen for at optage en virksomhed er, at samtlige dyrlæger, som har bestemmende indflydelse i virksomheden, er personlige medlemmer af DDD. Har en virksomhed ansatte dyrlæger uden for Danmark, forudsættes disse at være medlemmer af det pågældende lands dyrlægeforening, i denne sammenhæng forstås»samtlige dyrlæger«alene som dyrlæger beskæftiget i Danmark. Bestemmelsen er nødvendig,

3 virksomheden, tillige er medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening. for at sikre sammenhæng mellem personligt medlemskab og virksomhedsmedlemsskab. Stk. 3. Ved optagelse i Den Danske Dyrlægeforening kan medlemmet tillige tilkendegive om: Der ønskes medlemskab af ét eller flere faglige selskaber (jf. Vejledende vedtægter for faglige selskaber). Der ønskes medlemskab af én eller flere regionalforeninger (jf. Vejledende vedtægter for regionalforeninger). Stk. 4. Medlemmet kan på ethvert tidspunkt tilkendegive, at medlemmet ønsker ændringer i medlemstilhørsforhold under respekt af minimumsbestemmelserne i stk. 2. Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan med Veterinærmedicinsk Forening indgå aftale om, at Veterinærmedicinsk Forenings medlemmer er studentermedlemmer af Den Danske Dyrlægeforening. Sådanne studentermedlemmer bliver ved dimissionen automatisk medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening. Studentermedlemmer, der beskæftiges som bachelors, registreres som bachelormedlemmer af Den Danske Dyrlægeforening og tilsluttes Ansatte Dyrlægers Organisation, jf. stk. 2. Ved eventuel genoptagelse af studiet overføres bachelormedlemmet til normalt studentermedlemskab. Stk. 6. Æresmedlemmer af Den Danske Dyrlægeforening udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling af hovedbestyrelsen. Stk. 7. Udmeldelse af Den Danske Dyrlægeforening kan kun ske ved skriftlig begæring til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat med mindst tre måneders varsel til udgangen af et betalingskvartal (31. marts, 30. juni, 30. september og 31.december), jf. dog bestemmelser i 3, stk. 9 og 10. Stk. 8. Medlemmer, der ved dimission er overflyttet fra studentermedlemskab, vil dog uanset bestemmelserne i stk. 7 kunne udmelde sig med

4 øjeblikkelig virkning, såfremt udmeldelsen finder sted senest 30 dage efter dimissionen. Stk. 9. Under en løbende konflikt, hvori Den Danske Dyrlægeforening er inddraget, kan udmeldelse kun finde sted med hovedbestyrelsens samtykke. Stk. 10. Et medlem kan ikke ved udmeldelse af Den Danske Dyrlægeforening unddrage sig de forpligtelser, der påhviler vedkommende på grund af forhold, der opstår inden vedkommendes udtræden. Stk. 11. Genindmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat. Det er en forudsætning for genindmeldelse, at eventuelle kontingentrestancer er betalt. Stk. 12. Et genindtrådt medlem kan ikke påregne, at foreningen vil bistå medlemmet økonomisk i sager opstået før eller med relation til perioden, hvor medlemmet har været udtrådt, og indtil 6 måneder efter genindtræden i foreningen. Stk. 13. Hovedbestyrelsen kan i enighed efter høring af det berørte medlem træffe afgørelse om udelukkelse af Den Danske Dyrlægeforening, når et medlem efter hovedbestyrelsens skøn og efter indstilling fra Etisk Nævn efter hovedbestyrelsens opfattelse har overtrådt udvist ukollegial adfærd eller foretaget handlinger, der er uværdige eller skadelige for dyrlægestanden. Hovedbestyrelsens beslutning meddeles medlemmet ved almindeligt og anbefalet brev og med oplysning om, hvorledes medlemmet kan anke hovedbestyrelsens afgørelse til Den Danske Dyrlægeforenings Overvoldgiftsret. Hovedbestyrelsens beslutning om udelukkelse træder i kraft med øjeblikkelig virkning, og indbringelse for Overvoldgiftsretten har ikke opsættende virkning. Hovedbestyrelsen er pligtig til på førstkommende, efterfølgende generalforsamling at orientere om eventuelle udelukkelser. Ved

5 ansøgning om genindmeldelse af et tidligere udelukket medlem træffer hovedbestyrelsen beslutning om bl.a. under hvilke omstændigheder/ betingelser dette kan ske. Kontingent Nuværende Forslag Bemærkninger 5 Medlemmerne betaler et årligt kontingent til Den Danske Dyrlægeforening. Kontingentet fastsættes af Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling. Stk. 2. Medlemmerne betaler endvidere et årligt kontingent til Ansatte Dyrlægers Organisation eller Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening fastlagt af organisationernes generalforsamlinger. Stk. 3. Medlemmerne betaler endvidere et årligt kontingent til den eller de sektioner, som medlemmet er medlem af. Kontingenterne fastsættes på sektionernes generalforsamlinger. Stk. 4. Medlemmerne betaler endvidere et årligt kontingent til den eller de regionalforeninger, som medlemmet er medlem af. Kontingentet fastsættes af regionalforeningernes generalforsamlinger. Stk. 5. Medlemmerne betaler herudover et årligt kontingent til faglige selskaber, såfremt medlemmerne har tilsluttet sig et eller flere af disse. Kontingenterne fastlægges af de respektive selskabers generalforsamlinger. 5 Medlemmerne betaler et årligt kontingent til Den Danske Dyrlægeforening. Kontingentet fastsættes af Den Danske Dyrlægeforenings generalforsamling. Kontingentet skal dække Den Danske Dyrlægeforenings arbejde samt honorering af medlemmer af sektionsbestyrelser og hovedbestyrelse. Tilføjet 2. punkt. Arbejde i foreningens bestyrelser honoreres ikke mere med tabt arbejdsfortjeneste ADO/PDA, men arbejdet honoreres af DDDs hovedbestyrelse.

6 Stk. 6. De i stk. 1 5 nævnte kontingenter opkræves kvartalsvis af Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat. Medlemmer, der skifter forening, organisation eller selskab, eller som ind eller udmelder sig af foreninger eller selskaber, vil få ændret kontingentopkrævning fra førstkommende kontingentopkrævning efter meddelelse om de af medlemmet ønskede ændringer er modtaget i sekretariatet. Der udbetales ikke refusion til personer, foreninger, organisationer eller selskaber i forbindelse med ind og udmeldelser. Stk. 7. Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse kan i særlige tilfælde efter ansøgning fra medlemmet bevilge nedsættelse af kontingent eller fritagelse for kontingent. Proceduren for nedsættelse af kontingentet differentieres således, at ved en indtægt svarende til højeste dagpengesats og derunder kan der bevilges halvt kontingent. Medlemmets ansøgning skal ledsages af pågældendes skatteoplysninger. Hovedbestyrelsens beslutning medfører kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse til samtlige organisationer, foreninger og selskaber. Stk. 8. Det påhviler bestyrelserne i de enkelte organisationer, foreninger og selskaber skriftligt at meddele Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat alle ændringer i kontingentsatser. Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan pålægge bruger eller belastningsbetaling for særlige aktiviteter eller ydelser, som kommer alle eller en gruppe af medlemmer til gode. Bruger eller belastningsbetalingen skal søges afgrænset til den gruppe af medlemmer, aktiviteten eller ydelsen vedrører. Stk. 6. De i stk. 1 5 nævnte kontingenter opkræves kvartalsvis af Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat. Medlemmer, der skifter forening, organisation eller selskab, eller som ind eller udmelder sig af foreninger eller selskaber, vil få ændret kontingentopkrævning fra førstkommende kontingentopkrævning efter meddelelse om de af medlemmet ønskede ændringer er modtaget i sekretariatet. Der udbetales ikke refusion til personer, virksomheder, foreninger, organisationer eller selskaber i forbindelse med ind og udmeldelser.»virksomheder«er tilføjet.

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER

VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER VEDTÆGTER FOR DANSKE SPEDITØRER 1 - Navn og formål Foreningens navn er Danske Speditører. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er som landsorganisation: - at formidle lokalforeningernes

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted 1 Foreningens navn er JA. Hjemstedet er København. 2 JA har til formål: 1. At organisere kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR TRAFIKFORBUNDET TRAFIKBUNDET Indholdsfortegnelse Side Forbundets navn 5 1 5 Formål. 5 2. 5 Medlemmer. 5 3 5 Indmeldelse. 5 4 5 Udmeldelse. 5 5 5 Udelukkelse og udelukkedes genoptagelse. 6 6 6 Tillidsposter. 6 7 6 Kontingent

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for De Offentlige Tandlæger

Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtægter for De Offentlige Tandlæger Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. oktober 2010 1. Navn og formål Stk. 1. Foreningens navn er De Offentlige Tandlæger. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

Tandlægeforeningens vedtægter

Tandlægeforeningens vedtægter Tandlægeforeningens vedtægter Kapitel 1, Navn og formål... 4 1, Foreningens navn... 4 2, Formål... 4 Kapitel 2, Forhandlingsret, organisation og tegningsret... 4 3, Forhandlingsret... 4 4, Direktør og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING KØBENHAVN OKTOBER 2006 0/4 Foreningens navn, hjemsted, formål og virksomhed 1. Foreningens navn er Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Københavns Kommune. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere