Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012."

Transkript

1 Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

2 Indhold Forord Indkøb og udbud Baggrund, formål og mål Politik, strategier og retningslinjer Generelle krav til indkøb og udbud Generelle krav til Rebild Kommunes leverandører Krav vedrørende indkøb af varer og tjenesteydelser Krav vedrørende udbud af driftsopgaver Krav vedrørende udbud af driftsopgaver... 7 Bilag 1: Tærskelværdier... 8 Bilag 2: Rammer for indkøb og udbud Side 2 af 13

3 Forord Rebild Kommune ønsker, at der er klare rammer for, hvordan vi køber ind og gennemfører udbud, for at sikre en optimal anvendelse af de økonomiske ressourcer og leve op til den gældende lovgivning. Det indebærer, at vi skal indgå flere obligatoriske indkøbsaftaler og øge andelen af driftsopgaver i udbud. I foråret 2011 begyndte Rebild Kommune at udarbejde en samlet politik for kommunens indkøb og udbud. Politikken skal sætte rammerne for, hvordan vi i de kommende år udbyder byggeprojekter, køber varer og tjenesteydelser eller åbner op for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Vi skal sikre, at borgerne får mest muligt for pengene og at kommunen leverer service af høj kvalitet. Vi skal udfordre os selv og vore leverandører til hele tiden at gøre det bedre og vi skal skabe konkurrence. Vel at mærke samtidig med, at kvaliteten i opgaveløsningen fastholdes, at der tages hånd om vores medarbejdere og uden vi belaster miljø og klima unødigt. Derfor er det vigtigt, at vi er bevidste om, hvilke betingelser der skal gælde for denne konkurrence. Politikken udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser samt driftsopgaver og bygge- og anlægsopgaver i Rebild Kommune. Politikken er derfor henvendt til vore leverandører og de af kommunens ansatte, der er ansvarlige for at købe ind, tilrettelægge indkøb og gennemføre udbud. For at sikre implementering af politikken udarbejdes tre strategier, som skal støtte op om henholdsvis indkøb af og udbud af varer og tjenesteydelser, udbud af driftsopgaver samt udbud af bygge- og anlægsopgaver. Anny Winther Borgmester Side 3 af 13

4 1 Indkøb og udbud Politik for indkøb og udbud vedrører alle indkøb af varer og tjenesteydelser, udbud af driftsopgaver (konkurrenceudsættelse 1 ) samt bygge- og anlægsopgaver. Alle ansatte er derfor forpligtiget til at efterleve politikken 2. Indkøb af varer omfatter eksempelvis kontorartikler, bleer, pc er, vejsalt og legetøj, mens indkøb af tjenesteydelser eksempelvis omfatter kørsel af elever til specialundervisning, vintervedligeholdelse og bankforretninger. Driftsopgaver er opgaver der i dag løses af kommunen selv, eller opgaver som er udliciteret og nu løses af private leverandører. Det kan være rengøringsopgaver, madservice og vedligeholdelse af grønne områder 3. Bygge- og anlægsopgaver omfatter alle typer af entrepriser: opførelse af nye bygninger, f.eks. institutioner og ældreboliger, større renoveringsopgaver af skoler, vedligeholdelsesopgaver og byggemodning samt infrastruktur. 2 Baggrund, formål og mål Politik for indkøb og udbud skal bidrage til, at vi får mest mulig kvalitet for pengene til gavn for vores borgere og sikrere et godt arbejdsmiljø, når vi køber varer, bygger institutioner eller leverer ydelser til borgerne. Vi skal udfordre os selv, men også vores leverandører til at gøre det endnu bedre. Det gør vi bl.a. ved at fremme konkurrencen mellem vores leverandører og konkurrenceudsætte driftsopgaver. Konkurrencen er med til at skabe fokus på kvalitet og effektiv ressourceanvendelse. Det er vigtigt, at Rebild Kommune fremstår som en enhed i forhold til leverandørerne. Det giver forretningsmæssige fordele at vi kan optræde som en enhed med et samlet udbudsvolumen overfor leverandører og dermed spare penge. Herudover skal politikken sikre, at konkurrencen foregår på et kendt grundlag og på fair og lige vilkår ligesom den skal sikre, at Rebild Kommune optræder socialt ansvarlig og miljøbevidst. Fokus er således både på kvalitet og økonomi, men også arbejdsmiljø, miljø, klima og samfundet som helhed spiller en væsentlig rolle. Med den øgede konkurrence, er det vores mål: At vi opnår bedre priser og aftalevilkår gennem bedre leverandørhåndtering. At vi tilpasser og udvikler den service, vi leverer til borgerne. At vi til enhver tid overholder gældende lovgivning, overenskomster og MED-aftaler i forbindelse med indkøb og udbud. At vi i forbindelse med indkøb og udbud fremmer sikre og sunde arbejdspladser. At vi i forbindelse med indkøb og udbud agerer socialt ansvarligt og miljøbevidst. 1 Konkurrenceudsættelse er mulige udbud af driftsopgaver, der hidtil har været udført af kommunens egne medarbejdere og som derfor vil kunne konkurrenceudsættes. 2 Ved indkøb af varer og tjenesteydelser, er selvejende institutioner, der er budget- og regnskabsansvarlige overfor kommunen, omfattet i det omfang, det ikke strider imod indgåede driftsoverenskomster. 3 Driftsopgaver skal forstås i overensstemmelse med afgrænsningen af drifts- og anlægsudgifter i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Side 4 af 13

5 3 Politik, strategier og retningslinjer Politikken udgør den overordnede ramme for, hvordan vi håndterer indkøb og udbud i Rebild Kommune. Politikken opstiller de overordnede mål og rammer for indkøb og udbud, mens der i to bilag til politikken er angivet mere specifikke rammer, som gælder for kommunens indkøb og udbud. Bilag 1 fastlægger tærskelværdier for alle indkøb og udbud 4. Det omfatter både de tærskelværdier som er fastsat af EU og Folketinget, men også de skærpede krav som Rebild Kommune har opstillet. I bilag 2 findes en mere detaljeret beskrivelse af de rammer, som Rebild Kommune udarbejder udbud i forhold til. For at understøtte implementeringen af politikken udarbejdes tre strategier med tilhørende retningslinjer. I strategierne fastlægges konkrete mål samt overordnede aktivitetsplaner, som skal sikre, at der arbejdes målrettet og konkret med de overordnede mål. Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser fastsætter mål for, i hvilket omfang Rebild Kommunes køb af varer og tjenesteydelser skal samles i obligatoriske indkøbsaftaler. Herudover fastlægges en plan for hvilke grupper af varer og tjenesteydelser der skal omfattes og hvordan det sikres at købene understøttes it-mæssigt. Strategi for udbud af driftsopgaver indeholder mål for omfanget af udbud og en tidsplan, hvornår de enkelte udbud påtænkes gennemført. Strategi for udbud af bygge- og anlægsopgaver udgøres af kommunes investeringsoversigt. I tilknytning til strategierne udarbejdes en kompetenceplan. Retningslinjerne er mere præcise beskrivelser af, hvordan vi køber ind, håndterer udbud og er med til at understøtte den daglige drift. Sammenhængen mellem dokumenterne er illustreret i figuren herunder. 4 EU s tærskelværdi er et fastsat beløb, og overstiger en kontrakt dette beløb, skal kontrakten sendes i EU-udbud. Tærskelværdierne er priser ekskl. moms og er gældende for 2012 og Side 5 af 13

6 Sammen med strategierne erstatter Politik for indkøb og udbud den tidligere servicestrategi og udbudspolitik og indkøbspolitik fra Generelle krav til indkøb og udbud Rebild Kommunes indkøb og udbud er styret af EU-lovgivning, national lovgivning, overenskomster og politisk vedtagne krav. Nedenfor fremgår de krav som kommunen generelt skal efterleve i forbindelse med indkøb og udbud, mens kommunens krav til leverandørerne er beskrevet i afsnit 5. Afsnit 6, 7 og 8 beskriver mere specifikke krav i forhold til henholdsvis indkøb af varer og tjenesteydelser samt udbud af driftsopgaver og bygge- og anlægsopgaver. 4.1 Tildelingskriterium Rebild Kommune udbyder som udgangspunkt opgaver efter tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket betyder, at der i valget af leverandøren indgår andre kriterier end prisen alene, f.eks. kvalitet, miljø og service. På baggrund af en konkret vurdering i forvaltningen kan tildelingskriteriet laveste pris anvendes. 4.2 Kvalitetsopfølgning Rebild Kommune vil altid stille krav til vore leverandører eksterne såvel som interne - og følge op på, om kvaliteten af de leverede ydelser eller varer er i overensstemmelse med det aftalte. 4.3Ligebehandling af leverandører Rebild Kommune vil behandle enhver leverandør ens og sagligt. Det betyder, at ingen leverandør må forhindres i at afgive tilbud ud fra usaglige krav og at lokale leverandører konkurrerer på lige fod med andre leverandører. 4.4 Tærskelværdier I bilag 1 ses en oversigt over de gældende tærskelværdier for Rebild Kommune. Tærskelværdierne er fastsat af EU- og national lovgivning og af Rebild Kommunes byråd (lokale tærskelværdier). Der kan efter en konkret vurdering ske afvigelser fra de lokale tærskelværdier. Det forudsætter dog en godkendelse fra Økonomiudvalget. 5 Generelle krav til Rebild Kommunes leverandører Alle leverandører til Rebild Kommune skal efterleve en række minimumskrav vedrørende økonomi og andre interne forhold. Disse regler skal overholdes ved EU-udbud, men skal også overholdes ved indkøb og udbud under EU s tærskelværdier. Herudover skal leverandørerne leve op til de krav, som er beskrevet nedenfor. 5.1 Etisk og socialt ansvar Rebild Kommune forudsætter, at kommunens leverandører og deres underleverandører overholder lovgivningsmæssige forpligtigelser i forhold til etisk og socialt ansvar samt de menneskerettighedserklæringer og konventioner Danmark har tiltrådt. 5.2 Miljø og klima Rebild Kommune tilstræber bæredygtighed for miljø og klima. Derfor lægger Rebild Kommune også vægt på, at vi belaster miljøet mindst muligt, også når vi køber ind. 5.3 Sociale klausuler Rebild Kommune ønsker at være en aktiv del af det rummelige arbejdsmarked. Dermed forventes både den interne kommunale driftsorganisation og eksterne leverandører at tage del i det sociale ansvar. Efter en konkret vurdering i forvaltningen kan der indarbejdes sociale klausuler, herunder også klausuler om uddannelse, i forbindelse med udbud. Side 6 af 13

7 6 Krav vedrørende indkøb af varer og tjenesteydelser 6.1 Arbejdsgrupper Som udgangspunkt skal Rebild Kommunes medarbejdere inddrages ved gennemførelse af udbud, typisk ved nedsættelse af en arbejdsgruppe som skal være med til at sikre, at der stilles relevante krav til leverandørerne. 6.2 Obligatoriske indkøbsaftaler Alle indkøbsaftaler er obligatoriske og enhver, der køber ind på kommunens vegne, har pligt til at benytte det digitale indkøbssystem. Der skal arbejdes målrettet med at indgå flere obligatoriske indkøbsaftaler og forbedre mulighederne for at benytte det digitale indkøbssystem. 6.3 Samarbejdspartnere I Rebild Kommune ønsker vi at have samarbejdspartnere, som kan bidrage til bedre indkøbsaftaler og mindske det administrative tidsforbrug. Samarbejdspartnerne er vigtige for Rebild Kommune og er med til at sikre, at vi kan udbyde de udbudspligtige områder som er relevante og som lovgivningen kræver. 6.4 Digitalt indkøbssystem Det er et krav, at leverandører kan håndtere og understøtte salg af varer via Rebild Kommunes digitale indkøbssystem. 7 Krav vedrørende udbud af driftsopgaver 7.1 Medarbejderinddragelse Medarbejderne skal inddrages og høres i forbindelse med konkurrenceudsættelse og den skal ske i overensstemmelse med gældende MED-aftale, overenskomster og personalepolitiske regler. Rebild Kommunes medarbejdere skal inddrages ved gennemførelse af udbud, typisk ved nedsættelse af en arbejdsgruppe som skal være med til at sikre, at der stilles relevante krav til leverandørerne. 7.2 Kontrolbud Byrådet ønsker ved udbud af driftsopgaver at give medarbejderne mulighed for at afgive kontrolbud på opgaven på lige fod med øvrige leverandører. De direkte involverede medarbejdergrupper inddrages i arbejdet med udarbejdelsen af kontrolbud. Der skal være fuld åbenhed om kontrolbud. Forvaltningen kan vælge at lave en kontrolberegning, som er en beregning af det aktuelle omkostningsniveau. Der skal være en klar adskillelse mellem de personer/afdelinger, der afgiver kontrolbuddet, og de personer/afdelinger, der skal vurdere de indkomne tilbud. 7.3 Arbejdsklausuler Leverandøren skal medvirke til at fastholde og udbygge et sikkert og sundt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø. På baggrund af en konkret vurdering i forvaltningen, kan der indarbejdes arbejdsklausuler i forbindelse med udbud. 8 Krav vedrørende udbud af driftsopgaver Alle overordnede krav i forhold til bygge- og anlægsopgaver er omfattet af kravene beskrevet i afsnit 4 og 5 samt politikkens bilag. Side 7 af 13

8 Bilag 1: Tærskelværdier Tærskelværdierne er fastsat af EU- og national lovgivning og af Rebild Kommunes Byråd (lokale tærskelværdier). I de tilfælde, hvor Rebild Kommune har fastsat lokale tærskelværdier er det fremhævet med kursiv. De lovgivningsmæssige tærskelværdier er gældende for 2012 og 2013 og justeres årligt af forvaltningen. Alle tærskelværdier er ekskl. moms. 1 Indkøb af varer og tjenesteydelser Hvis et indkøb af varer eller tjenesteydelser overstiger tærskelværdien, er købet omfattet af EUudbudsregler. Købet vedrører den samlede kontraktsum for en 4-årig periode. Indgås kontrakten for en periode på 3 år, og der er mulighed for 1 års option i kontrakten, skal hele kontraktsummen i de 4 år beregnes. Hvis kontrakten indgås for en periode længere end 4 år, da beregnes kontraktsummen for en 4-årig periode. Tabel 1: Tærskelværdier for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Enkeltstående køb* Annonceringspligt EU Udbud Varer kr. > kr. > kr. Tjenesteydelser kr. > kr. > kr. *Ved enkeltstående køb af varer og tjenesteydelser skal der indhentes 2-4 tilbud, ligesom der bør ske en forhandling af prisen. Side 8 af 13

9 2 Bygge- og anlægsopgaver Nedenstående tabel 1 viser tærskelværdierne for udbud på bygge- og anlægsområdet i Rebild Kommune. Tabel 2: Tærskelværdier for bygge- og anlægsopgaver Regningsarbejder Underhåndsbud 2 4 stk. Begrænset licitation Offentlig licitation (> 37,2 mio. = EUudbud) Fagentreprise og anlægsarbejde <0,1 mio. kr. 0,1-0,5 mio. kr. 0,5-1,5 mio. kr. > 1,5 mio. kr. Hovedentreprise <0,1 mio. kr. 0,1-1,0 mio. kr. 1,0-3,0 mio. kr. > 3 mio. kr. Regningsarbejder: Underhåndsbud: Licitation: Hvor der indhentes et tilbud hos en entreprenør uden særlige krav. Der skal indhentes mindst et skriftligt tilbud. Tilbud, der ikke indhentes ved en licitation eller på grundlag af en rammeaftale, er underhåndsbud. Udbyderen kan på samme arbejde indhente indtil 2-4 tilbud. Det fjerde underhåndsbud skal indhentes fra en tilbudsgiver uden for det lokale område. Opgaver der udbydes så flere opfordres til at give bud på samme opgave efter samme udbudsgrundlag og til samme tid. Ved en begrænset licitation rettes der henvendelse til den kreds af entreprenører, der ønskes tilbud fra. Udbyder skal oplyse overfor tilbudsgiverne, hvor mange tilbudsgivere der vil blive inviteret til at afgive bud. Der skal indhentes minimum tre tilbud. Ved en offentlig licitation kan alle afgive bud på baggrund af en annoncering. Ved en værdi over EU s tærskelværdi på kr. vil der være tale om et EUudbud. Prækvalifikation: Forvaltningen vurderer om en begrænset eller offentlig licitation skal ske med prækvalifikation. Med prækvalifikation indkaldes gennem annoncering til en slags konkurrence om hvem der må deltage i tilbudsafgivningen. Uden prækvalifikation rettes opfordringen om tilbudsafgivning direkte og alene til dem, hvorfra tilbud ønskes. Side 9 af 13

10 Bilag 2: Rammer for indkøb og udbud 1 Generelle regler 1.1 EU s udbudsdirektiv EU s udbudsdirektiv kræver, at der foretages EU-udbud, når kontraktværdien overstiger EU s tærskelværdier. Når tærskelværdien for en varegruppe eller område skal beregnes, skal kommunen ses som en enhed. Herved forstås at alle institutioners køb skal medregnes i den samlede tærskelværdi over en kontraktperiode på fire år 5. Der henvises til bilag 1 for en samlet oversigt over tærskelværdier. Ved gennemførelse af udbud skal de EU-retlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed overholdes. Tilbud skal sammenlignes på grundlag af objektive og saglige kriterier og tilbudsgiverne skal orienteres samtidigt om valg af tilbud. Derfor skal alle nødvendige oplysninger i forbindelse med gennemførelse af udbud også gøres tilgængelig for alle tilbudsgivere. 1.2 Lov om håndhævelse af udbudsreglerne Den 1. juli 2010 trådte Lov om håndhævelse af udbudsreglerne i kraft i Danmark. Loven indeholder en række bestemmelser om Klagenævnet for Udbuds kompetencer og beskriver konsekvenserne, hvis ordregiver ikke overholder udbudsreglerne. Med Håndhævelsesloven får Klagenævnet kompetence til at erklære en ulovligt tildelt eller indgået kontrakt for uden virkning, hvilket betyder at kommunen skal ophæve kontrakten og genudbyde opgaven. Klagenævnet har ikke tidligere haft beføjelser til at ophæve kontrakter. Erklæres en kontrakt for uden virkning, udelukker det ikke, at leverandøren, der har indgået kontrakten, kan få erstatning, hvis de almindelige betingelser for erstatning er opfyldt. Erklæres en kontrakt for uden virkning, har Klagenævnet mulighed for at idømme en økonomisk sanktion, eksempelvis bøder. Bøderne pålægges på objektivt grundlag, uanset om ordregiver forsætligt eller uagtsomt har overtrådt udbudsreglerne. Sanktionen er som hovedregel minimum kr. og maksimalt 10 mio. kr., dog max. 5 % af kontraktsummen. Også på baggrund af denne lovændring er det af afgørende betydning, at udbudsreglerne overholdes og kontrakterne indgås på korrekte vilkår. 1.3 Tilbudsloven - annonceringspligt Tilbudsloven indeholder regler om annonceringspligt 6 før indgåelse af vare- og tjenesteydelseskontrakter, der ikke skal i EU-udbud samt regler om bygge- og anlægskontrakter med en kontraktværdi under EU s tærskelværdi. Reglerne i Tilbudsloven er mere enkle og fleksible at udbyde efter end reglerne for EUudbud. For alle køb af opgaver, varer eller bygge- og anlægsopgaver, gælder EU-traktatens generelle regler for det indre marked. Herunder: Ligebehandling: Tilbudsgivere skal behandles ens. Tilbuddene skal sammenlignes på grundlag af objektive kriterier og tilbudsgiverne skal orienteres samtidigt om valg af tilbud. Offentliggørelse og annoncering: Kommunen har pligt til at annoncere køb af opgaver, der overstiger en kontraktsum på kr. 7 Dvs. ved en 4-årig kontrakt, hvor det årlige køb er på kr. er der annonceringspligt. 5 Nogle kontrakter om tjenesteydelser skal ikke i EU-udbud, selv om kontraktværdien overstiger tærskelværdien. Det gælder for de tjenesteydelser, som er nævnt i bilag II B til udbudsdirektivet bl.a. en række tjenesteydelser på sundheds- og socialområdet. 6 Annonceringen skal ske i pressen eller et elektronisk medie. Dette gælder alle varer og tjenesteydelser, dog ikke de "bløde" tjenesteydelser (de såkaldte bilag II B tjenesteydelser, fx på sundheds- og socialområdet). 7 Ændring af Tilbudsloven d. 1. juli 2007 med nye regler om annoncering af offentlige indkøb. Side 10 af 13

11 Folketinget har desuden tiltrådt den internationale GPA-aftale 8. Aftalen forpligter alle danske kommuner til at afstå fra protektionisme. Man må ikke vælge en lokal leverandør frem for en anden leverandør, hvis pris, kvalitet og andre saglige grunde taler imod det. 1.4 Kontrakter under kr. Som hovedregel stilles der ikke krav om annoncering for kontrakter med en anslået værdi, der ligger under kr. Traktatens principper betyder dog, at udbyder fra sag til sag skal vurdere om der alligevel skal gennemføres en annoncering for at imødekomme EU-kravet om gennemsigtighed. Ved denne vurdering skal udbyderen bl.a. lægge vægt på kontraktens genstand, markedets størrelse og struktur, leveringssted og handelspraksis. 1.5 Krav til leverandører I alle sager vurderes det konkret efter den enkelte sags art, kompleksitet og størrelse, hvilke krav der stilles til leverandøren. Krav til leverandøren skal stilles såvel i udbud med prækvalifikation som i offentlige udbud og i alle tilfælde, hvor kommunen skal indgå aftale med en ekstern leverandør. EU-reglerne beskriver en række krav til leverandørerne. Disse krav skal overholdes ved EU-udbud, men kan også indgå ved udbud under EU s beløbsgrænser. Leverandører, der ved kontraktens indgåelse har en gæld på over kr. til det offentlige, kan ikke indgå kontakt med kommunen. Leverandører der skal indgå kontrakt med Rebild Kommune, skal aflevere tro og love-erklæring om gæld til det offentlige. De opstillede krav skal være i overensstemmelse med Rebild Kommunes øvrige politikker, retningslinjer og interne krav. 1.6 Kravspecifikation Udbudsmateriale fra Rebild Kommune skal indeholde en kravspecifikation af den udbudte opgave. Udbudsforretningen skal gennemføres under størst mulig og gennemsigtig konkurrence. Kravspecifikationen skal udformes, på en sådan måde, at leverandører afgiver tilbud, der er sammenlignelige. Kravspecifikationen skal indeholde oplysninger om omfanget og afgrænsningen af den eller de udbudte opgaver samt oplysninger om tekniske, kontraktmæssige, kvalitets- og kvantitetsmæssige krav, miljøforhold samt tidsfrister, kontraktperiodens længde, mulighed for forlængelse og opsigelse. Der skal så vidt muligt anvendes standardiserede krav, normer og specifikationer. 1.7 Betalingsbetingelser Rebild Kommunes betalingsbetingelser er 30 kalenderdage fra modtagelse af faktura. 1.8 Sociale klausuler Udbud af kommunale opgaver kan suppleres med en social klausul med et krav til leverandørerne om forpligtelse til eksempelvis at aktivere ledige, oprettelse af stillinger for revaliderede samt oprettelse af fleks- og skånejobs. På samme måde kan oprettelse af elev- og praktikstillinger samt integration af flygtninge og etniske minoriteter også blive indarbejdet i udbudsmaterialet. 1.9 Arbejdsklausuler Ved hvert udbud skal det overvejes, om en arbejdsklausul er relevant og proportional, ikke for byrdefuld, i forhold til den opgave der udbydes og samtidigt skal klausulens eventuelle konkurrencebegrænsende effekt vurderes. I det omfang udenlandske leverandører kan tænkes at byde på opgaven, må en arbejdsklausul dog som udgangspunkt altid anses for relevant og proportional. 8 Multilateral aftale indgået i regi af WTO. Side 11 af 13

12 En arbejdsklausul er, i denne forbindelse, en bestemmelse om, at den der vinder udbuddet, skal sikre de medarbejdere, som skal udføre det pågældende arbejde, løn og arbejdsvilkår, der mindst svarer til det, der er aftalt i relevante overenskomster. 2 Indkøb af varer og tjenesteydelser Indkøbsaftaler administreres overordnet af Indkøbskontoret, mens decentrale indkøbere, f.eks. kontraktholdere, forestår indkøbene i henhold til gældende indkøbsaftaler og interne retningslinjer. 2.1 Arbejdsgrupper Ved gennemførelse af udbud inddrager Indkøbskontoret i størst mulig omfang decentrale indkøbere, da de har den nødvendige viden for at kunne udarbejde en kvalificeret kravspecifikation. Arbejdsgrupperne sammensættes efter faglig ekspertise og suppleres med repræsentanter for miljø- og sikkerhedsområderne, hvor det er relevant. 2.2 Obligatoriske indkøbsaftaler Obligatoriske indkøbsaftaler gælder også i tilfælde, hvor en medarbejder får et andet tilbud med mere fordelagtige betingelser end den obligatoriske indkøbsaftale. Medarbejdere er i sådanne tilfælde forpligtiget til at orientere Indkøbskontoret. Valg af produkt og leverandør i forbindelse med engangskøb, typisk større anskaffelser samt indkøb på vareområder der ikke er dækket af rammeaftaler, skal foretages i henhold til Politik for indkøb og udbud. 3 Udbud af driftsopgaver Når en driftsopgave sendes i udbud, sker det ud fra en vurdering af, om markedet for opgaven er præget af konkurrence og at kommunen ikke mister afgørende viden og kompetence. Endelig skal opgaven kunne afgrænses, entydigt beskrives og kvalitetsvurderes. Det vurderes løbende, om der er opgaver, som med fordel kan løses mere optimalt af private leverandører eller andre offentlige myndigheder frem for ved egen kommunal løsning af opgaven. Tilsvarende skal det også vurderes, om der er opgaver, der i dag løses af private virksomheder eller andre offentlige myndigheder, som med fordel kan udføres af kommunen. Byrådet beslutter, på baggrund af den vedtagne strategi, om en opgave der hidtil har været varetaget af kommunen skal udbydes samt betingelserne herfor. Udbudsproceduren sættes herefter i gang, og endelig beslutning om valg af leverandør træffes af byrådet, eller af et udvalg eller administrativt niveau bemyndiget hertil af byrådet. Myndighedsopgaver kan ikke sendes i udbud. 3.1 Medarbejderinddragelse Inddragelse af medarbejdere i forbindelse med konkurrenceudsættelse skal ske i overensstemmelse med gældende MED-aftale, overenskomster og personalepolitisk aftale. Det indebærer, at ledelsen skal orientere MED-udvalg om overvejelser om udbud af driftsopgaver på et så tidligt tidspunkt, at det giver mulighed for at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller byrådets beslutninger (jf. Rebild Kommunes MED-aftale). Ved beslutning om et konkret udbud skal medarbejderne inddrages, f.eks. ved af nedsættelse af en arbejdsgruppe med medarbejdere med den fornødne faglige ekspertise. På den måde sikres en løbende inddragelse af medarbejderne og at udbudsmaterialet lever op til en høj standard. 3.2 Virksomhedsoverdragelse Omfatter udbud af driftsopgaver personale der skal virksomhedsoverdrages, skal medarbejderne informeres og inddrages via MED-udvalg og personalemøder, Hovedudvalg samt relevante faglige organisationer 9. 9 Ved virksomhedsoverdragelse gælder Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Side 12 af 13

13 Tages opgaven tilsvarende tilbage til kommunen, så finder loven igen anvendelse, såfremt udførelsen af opgaven er organiseret som en økonomisk enhed og denne enhed bevarer sin identitet efter overdragelsen. 4 Udbud af bygge- og anlægsopgaver Rammer vedrørende udbud af bygge- og anlægsopgaver er præciseret i afsnit 1. Side 13 af 13

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik ndkøbs- og udbudspolitik Forslag Juni 2014 Fællescenter Sekretariat - 1 - Juni Oktober 2014 ndholdsfortegnelse 1. ndledning... 3 2. Mål... 3 3. Definitioner... 4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Udbuds og indkøbspolitik 2014

Udbuds og indkøbspolitik 2014 Udbuds og indkøbspolitik 2014 Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål og principper... 3 2. Ressourcerne skal bruges rigtigt!... 3 3. Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Glostrup Ejendomme. Udbudsstrategi, -regler og former for udbud på kommunens ejendomme

Glostrup Ejendomme. Udbudsstrategi, -regler og former for udbud på kommunens ejendomme Glostrup Ejendomme Udbudsstrategi, -regler og former for udbud på kommunens ejendomme November 2013 Udbudsstrategi Dato: 06.11.2013 Formål Udbudsstrategi, -regler og -formerne skal sikre at der ved udbud

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Rebild Byråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016.

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Rebild Byråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016. ndkøbs- og udbudspolitik Vedtaget af Rebild yråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016. 1. ndledning...4 2. Mål...4 3. Definitioner...4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...5 4.1 Generelt...6

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere