Indkøbs- og udbudspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudspolitik"

Transkript

1 ndkøbs- og udbudspolitik Forslag Juni 2014 Fællescenter Sekretariat Juni Oktober 2014

2 ndholdsfortegnelse 1. ndledning Mål Definitioner Forpligtelser ved indkøb og udbud Generelt Konkurrence ndkøbsaftaler rugerinddragelse Samarbejde Kontraktopfølgning esparelser Lokale hensyn Sociale klausuler Hvornår kan der anvendes sociale klausuler Hvorfor vil Rebild Kommune anvende sociale klausuler Hvordan vil Rebild Kommune anvende sociale klausuler Hvordan vil Rebild Kommune følge op Arbejdsklausuler Arbejdsmiljø og etik Klima og miljø Udbud af driftsopgaver Overvejelser inden udbud af driftsopgaver Virksomhedsoverdragelse Medarbejderinddragelse og beskyttelse Kontrolbud ygge- og anlægsopgaver Udbudsplan Konkurrence Entreprenørliste Selvejende institutioner Kompetencefordeling Vedtaget af byrådet i oktober Evalueres primo Juni Oktober 2014

3 1. ndledning Rebild Kommunes vision fremhæves fem indsatsområder: Åbenhed, borgerinddragelse og borgerdeltagelse Sundhed, klima og kvalitet i opgaveløsningen Sammenhængskraft land og by osætning og byudvikling Erhvervsudvikling Formålet med indkøbs- og udbudspolitikken er at understøtte indsatsområderne, ved at lave én samlet politik for Rebild Kommunes indkøb og udbud. Desuden skal politikken sikre, at Rebild Kommune lever op til gældende lovgivning om udbud og lever op til forpligtelserne ifølge kommunernes økonomiaftaler med regeringen 1. Politikken omfatter alle Rebild Kommunes indkøb af varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsydelser, samt udlicitering af Rebild Kommunes opgaver. Leasing og leje er også omfattet af politikken. 2. Mål Effektivisering Effektiviseringen af indkøb i Rebild Kommune skal føre til besparelser på indkøbsområdet for hele kommunen. Derudover skal Rebild Kommunes medarbejdere anvende færre ressourcer på at gennemføre indkøb. ndkøbs- og udbudspolitikken skal derudover føre til en større ensartethed på indkøbsområdet i Rebild Kommune. Serviceniveau Rebild Kommunes indkøb skal bidrage til, at det er muligt, at levere et højere serviceniveau til borgerne. Klima og miljø Rebild Kommune skal i større omfang foretage miljørigtige indkøb og skal generelt lægge vægt på miljø- og klimaegenskaber, når der købes ind. Sociale klausuler Det skal ved alle udbud overvejes, om der skal anvendes sociale klausuler, således at Rebild Kommune som offentlig myndighed bidrager til at løfte det sociale ansvar for personer under uddannelse eller svage personer. 1 Efter kommunernes økonomiaftale med regeringen for 2012 forpligter kommunerne sig til at etablere forpligtende indkøbsaftaler, med henblik på effektivisering af det kommunale indkøb. Størstedelen af kommunerne skal efter økonomiaftalen tilslutte sig de forpligtende indkøbsaftaler. Denne forpligtelse er videreført i aftalen om kommunernes økonomi for Juni Oktober 2014

4 Arbejdsklausuler Rebild Kommune vil anvende arbejdsklausuler i det omfang, der er muligt efter udbudsreglerne. Erhvervsudvikling ndkøbs- og udbudspolitikken skal bidrage til, at mindre og lokale virksomheder - under hensyn til udbudsreglerne - får mulighed for at blive leverandører til Rebild Kommune. 3. Definitioner De udtryk, der anvendes i indkøbs- og udbudspolitikken skal forstås således: Varer Køb af forbrugsvarer, teknisk udstyr, it-hardware, biler eller lignende. Tjenesteydelser Køb af ekstern arbejdskraft til udførelse af opgaver, eksempelvis konsulentbistand, it-services, rengøring og tolkeydelser. ygge- og anlægsopgaver Tjenesteydelser der vedrører opførelse af bygninger, anlæg eller lignende, eksempelvis tømrer-, murer- og maleropgaver, anlæg af veje og stier eller andet entreprenørarbejde. Myndighedsopgaver Myndighedsopgaver er kompetencen til at træffe afgørelse i sager, føre tilsyn og kontrol. Eksempelvis kommunens afgørelse om, hvorvidt en borger skal have en ydelse, der er ansøgt om. Myndighedsopgaver skal løses af kommunen og kan ikke overlades til eksterne parter. Driftsopgaver Den daglige drift eller opgaver der understøtter den daglige drift, eksempelvis vedligeholdelse af grønne områder, køkken- og kantinedrift og drift af plejecentre. Udbud Når der indhentes tilbud på indkøb eller opgaver enten i overensstemmelse med EUudbudsdirektivet eller tilbudsloven. Licitation Når der indhentes tilbud på bygge- og anlægsopgaver i overensstemmelse med tilbudsloven Juni Oktober 2014

5 Udbudspligt Hvis et indkøb eller en opgave er omfattet af EU udbudsdirektivet eller tilbudsloven, og disse regler pålægger kommunen at gennemføre et udbud, er der udbudspligt. ndkøbet eller opgaven er udbudspligtig for kommunen. ndkøbsaftale En løbende aftale om køb af varer eller tjenesteydelser til kommunen. Hvis indkøbsaftalen er udbudspligtig, kan den kun indgås efter udbud af aftalen. Konkurrenceudsættelse Udbud af driftsopgaver, der hidtil har været varetaget af kommunens medarbejdere. Udlicitering Overdragelse af en driftsopgave til en ekstern leverandør efter gennemførsel af konkurrenceudsættelse. Social klausul En kontraktbestemmelse, der pålægger en leverandør sociale forpligtelser. De sociale forpligtelser kan være beskyttelse af svage parter på arbejdsmarkedet, krav om at leverandøren har en personalepolitik eller krav om, at leverandøren anvender et vist antal lærlinge til at opfylde en kontrakt. Arbejdsklausul En kontraktbestemmelse der i overensstemmelse med LO s konvention nr om arbejdsforhold pålægger leverandøren at tilbyde sine ansatte løn og andre arbejdsvilkår, der svarer til løn og arbejdsvilkår på den egn, hvor opgaven skal udføres. 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud Rebild Kommunes ledelse er forpligtet til at sørge for, at kommunens medarbejdere overholder indkøbs- og udbudspolitikken. ndkøbs- og udbudspolitikkens mål skal opfyldes gennem nedenstående forpligtelser. 4.1 Generelt Rebild Kommune foretager indkøb for betragtelige beløb. ndkøbene fordeler sig på mange forskellige typer af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsydelser. Det er derfor nødvendigt at prioritere kommunens indsats på indkøbsområdet, således at ressourcerne anvendes bedst muligt og fører til de største effektiviseringer. 2 nternational Labour Organization Juni Oktober 2014

6 nden der indgås nye indkøbsaftaler eller gennemføres udbud af indkøbskontoret, skal indkøbskontoret analysere forbruget på de pågældende områder og de mulige effekter ved udbuddene. ndkøbskontoret udarbejder på baggrund af analyserne en årlig udbudsplan, der forelægges til godkendelse i overensstemmelse med kompetenceplanen, jf. pkt. 12. forbindelse med udarbejdelse af udbudsplanen, udarbejder indkøbskontoret også en oversigt over Rebild Kommunes samlede overholdelse af kommunens udbudspligt. 4.2 Konkurrence Rebild Kommune vil effektivisere kommunes indkøb ved at skabe størst mulig konkurrence om kommunens indkøb. Dette skal dog altid ske under hensyntagen til kvaliteten i opgaveløsningen og under hensyn til miljø, klima og sociale hensyn. Der skabes konkurrence ved at udbyde indkøbene eller ved at indhente flere tilbud, når der indgås indkøbsaftaler. ndkøbsaftaler om varer og tjenesteydelser eller enkeltstående indkøb, der ikke er udbudspligtige, kan kun indgås, hvis aftalen har været udsat for konkurrence. Dette betyder, at der som regel skal indhentes mere end et tilbud, inden der indgås aftale. Af hensyn til de administrative omkostninger kan mindre indkøb af varer og tjenesteydelser under kr. dog indgås uden at indhente flere tilbud. 4.3 ndkøbsaftaler For at kunne opfylde målet om effektivisering af Rebild Kommunes indkøb, er det nødvendigt, at kommunens indkøb i størst muligt omfang samles i generelle indkøbsaftaler, der dækker hele kommunen. Ved at samle kommunens indkøb på denne måde, opnås der volumen i indkøbsaftalerne og de bedste vilkår hos leverandørerne. Når der indgås indkøbsaftaler, skal kommunens indkøb i videst muligt omfang standardiseres således, at der købes ind på ensartede vilkår. ndkøbsaftalerne er obligatoriske for kommunens medarbejdere og skal anvendes, når et indkøb falder inden for aftalen. Hvis der eksempelvis er indgået en indkøbsaftale vedrørende kontorartikler, skal indkøbsaftalen anvendes, når der er behov for at købe kuglepenne, papirblokke eller lign. ndkøbsaftalerne er obligatoriske, uanset om de er indgået af et andet center. forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler, skal der som skrevet i pkt. 4.4 tages hensyn til, at indkøbsaftalen skal være let at anvende for kommunens medarbejdere. de tilfælde, hvor indkøbskontoret vurderer, at det vil være vanskeligt at anvende en indkøbsaftale til mindre indkøb, kan der indarbejdes bagatelgrænser i indkøbsaftalerne. ndkøbskontoret offentliggør de nødvendige oplysninger om indkøbsaftalerne på kommunens intranet, eksempelvis information vedrørende bestilling, priser og leveringsvilkår. Hvis der indgås indkøbsaftaler af andre centre end indkøbskontoret, skal det center, der indgår indkøbsaftalen, sende kopi af aftalen til indkøbskontoret således, at oplysningerne om aftalen kan offentliggøres på kommunens intranet. 4.4 rugerinddragelse Hvis der skal opnås effektivisering ved at indgå generelle indkøbsaftaler, er det nødvendigt, at indkøbsaftalerne kan anvendes af kommunens medarbejdere, og at indkøbsaftalerne medfører en administrativ lettelse for medarbejderne. Det center, der indgår en indkøbsaftale eller gennemfører et udbud, skal sørge for, at Rebild Kommunes medarbejdere inddrages i processen. Hvis der er tale om større og komplekse indkøbsaftaler eller udbud, skal det overvejes, om der skal nedsættes egentlige brugergrupper Juni Oktober 2014

7 med de relevante medarbejdere/fagpersoner, der deltager i udarbejdelsen af udbudsmateriale og vurdering af tilbud. 4.5 Samarbejde Rebild Kommune skal samarbejde med andre, hvis kommunen skal gennemføre alle de udbud, der er nødvendige for at overholde udbudspligten, og hvis kommunens mål om indgåelse af flest mulige indkøbsaftaler skal kunne opfyldes. Rebild Kommune har derfor besluttet at indgå i indkøbssamarbejdet Jysk Fællesindkøb. Jysk Fællesindkøb er et indkøbssamarbejde mellem otte kommuner, hvor kommunerne gennemfører udbud, der kan anvendes af de øvrige kommuner. Udover at kunne gennemføre et større antal udbud, giver indkøbssamarbejdet også den fordel, at der udbydes større aftaler, og at der derfor opnås bedre vilkår ved leverandørerne. Rebild Kommune har med tilsvarende begrundelser besluttet at anvende de forpligtende indkøbsaftaler, der er udbydes af KL på vegne af kommunerne. 4.6 Kontraktopfølgning Hvis Rebild Kommunes indkøbsaftaler ikke anvendes af kommunens medarbejdere eller ikke efterleves af leverandørerne, bliver de effektiviseringer, der er opnået ved indgåelse af indkøbsaftalerne, ikke realiseret. Det er derfor vigtigt, at der foretages kontraktopfølgning på indgåede indkøbsaftaler. Det center, der har indgået en indkøbsaftale er forpligtet til at foretage kontraktopfølgning. Kontraktopfølgningen skal omfatte leverandørens efterlevelse af de vigtigste vilkår i indkøbsaftalen, herunder priser, gebyrer, leveringsfrister og opfyldelse af kvalitetskrav. ndkøbskontoret foretager udover ovennævnte punkter også kontrol af, hvorvidt kommunens kontraktholdere anvender indkøbsaftalerne. 4.7 esparelser Ved indgåelse af indkøbsaftaler for nye områder, der ikke tidligere har været omfattet af en indkøbsaftale, fordeles eventuelle besparelser mellem de enheder, der anvender indkøbsaftalen og kommunen generelt med henholdsvis 25% og 75%. Dette gælder, uanset om indkøbsaftalen indgås af indkøbskontoret eller et andet center. esparelser, der opnås ved indgåelse af indkøbsaftaler på områder, som tidligere har været omfattet af en indkøbsaftale, tilfalder kommunen generelt. ndgås en indkøbsaftale, der medfører større omkostninger for de enheder, der anvender aftalen, tilføres disse enheder midler, hvis nedenstående betingelser er opfyldt: 1) Der tidligere har været inddraget beløb for besparelser i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftale for den pågældende vare eller tjenesteydelse. 2) ndkøbsaftalen har samme serviceniveau og omfang, som den tidligere indkøbsaftale. 3) Ved vurderingen af om en indkøbsaftale medfører større omkostninger, tages der hensyn til pristalsregulering i perioden fra indgåelse af den sidste indkøbsaftale. 4) Der tilbageføres ikke beløb under en bagatelgrænse på kr. 5) Hvis den seneste besparelse er fordelt med 25% til enheden og 75% til kommunen generelt, tilbageføres alene 75% Juni Oktober 2014

8 5. Lokale hensyn Rebild Kommune ønsker inden for lovgivningens rammer at bidrage til udvikling af det lokale erhverv. Udviklingen af lokalt erhverv må dog ikke ske på bekostning af konkurrencen og markedskræfterne. Når Rebild Kommune fortager udbud, er kommunen underlagt principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Disse principper betyder, at der ikke lovligt kan lægges vægt på om en leverandør er lokal. Rebild Kommune placerer imidlertid gerne sine indkøb lokalt, men på konkurrencedygtige vilkår, og lokale leverandører skal derfor kunne matche andre leverandører på alle relevante kriterier. Det center, der gennemfører udbud, skal i forbindelse med tilrettelæggelsen af udbuddet tage hensyn til, at lokale leverandører navnlig ved mindre udbud skal have mulighed for at deltage. Det center, der gennemfører et udbud, skal eksempelvis sørge for, at delaftalerne i udbuddet ikke er så store, at lokale leverandører ikke kan deltage i udbuddet. Ved indhentning af underhåndsbud på bygge- og anlægsydelser har kommunen mulighed for at sikre, at der er lokal repræsentation blandt de firmaer, der giver tilbud. det omfang, der er kompetente lokale virksomheder på den entreprenørliste som omtalt i afsnit 11, skal kommunen tilstræbe, at der også gives tilbud af lokale firmaer. 6. Sociale klausuler 6.1 Hvornår kan der anvendes sociale klausuler En social klausul er en kontraktbestemmelse, der eksempelvis pålægger kommunens leverandør at ansætte et bestemt antal medarbejdere på særlige vilkår, ansætte et antal lærlinge eller at formulere en etnisk ligestillingspolitik. Formålet med sociale klausuler er at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Rebild Kommune overvejer at anvende sociale klausuler i alle udbud. Der kan efter udbudsreglerne kun stilles krav til en leverandør om at overholde en social klausul, under følgende betingelser: Målgruppen for den sociale klausul skal afgrænses objektivt. Der må eksempelvis ikke henvises til danske ordninger som fleksjob, men i stedet henvises til, at der skal være tale om personer med nedsat arbejdsevne. Opgaven må kun kunne udføres i Danmark. De sociale klausuler skal stå mål med opgavens omfang. Der kan eksempelvis ikke stilles krav om anvendelse af en social klausul, hvis opgaven ikke er stor nok til at ansætte den eller de medarbejdere, der kræves for at opfylde den sociale klausul. Leverandørens medarbejdere skal beskyttes, og leverandøren skal derfor som udgangspunkt ikke afskedige medarbejdere for at opfylde den sociale klausul. Leverandørens ledelsesret skal beskyttes, og det skal eksempelvis være leverandøren, der bestemmer, hvilke personer der skal ansættes for at opfylde den sociale klausul. En social klausul er et kontraktkrav overfor leverandøren. Hvis klausulen ikke overholdes, vil konsekvensen typisk være, at kontrakten kan ophæves Juni Oktober 2014

9 6.2 Hvorfor vil Rebild Kommune anvende sociale klausuler Som offentlig myndighed påtager Rebild Kommune sig et socialt ansvar, og Rebild Kommune ønsker, at kommunens leverandører tilsvarende påtager sig et socialt ansvar, når der leveres til Rebild Kommune. Rebild Kommune lægger vægt på, at der er uddannelses- eller praktikpladser til personer, der er under uddannelse. For at skabe flere praktikpladser prioriterer Rebild Kommune derfor sociale klausuler om praktikpladser. Rebild Kommune lægger derudover også vægt på, at personer, der i kortere eller længere tid har stået udenfor arbejdsmarkedet, kommer tilbage i arbejde. Derfor prioriteres sociale klausuler, der hjælper disser personer tilbage i arbejde også. 6.3 Hvordan vil Rebild Kommune anvende sociale klausuler Rebild Kommune overvejer at anvende sociale klausuler, hver gang dette er muligt efter udbudsreglerne. Det er navnlig relevant at anvende sociale klausuler ved udbud af bygge- og anlægsydelser og længerevarende tjenesteydelser. De sociale klausuler skal stille krav om, at en procentdel af de årsværk, leverandøren anvender til at opfylde kontrakten, skal udføres af personer i uddannelse, i praktik eller af personer der i kortere eller længere tid har stået udenfor arbejdsmarkedet. Ved fastsættelse af denne procentandel skal der tages hensyn til udbudsreglernes krav om, at en social klausul skal stå mål med opgavens opfang (proportionalitetsprincippet). 6.4 Hvordan vil Rebild Kommune følge op Når Rebild Kommune anvender sociale klausuler, skal det sikres, at der er kædeansvar for de sociale forpligtelser således, at leverandøren er ansvarlig for at sikre, at leverandørens underleverandører overholder de sociale klausuler. De sociale klausuler der anvendes, skal give Rebild Kommune mulighed for at kontrollere overholdelsen af klausulen eksempelvis at kræve kopi af lønsedler eller anden relevant dokumentation. Hvis klausulen ikke overholdes, eller relevant dokumentation ikke fremskaffes, skal den sociale klausul sikre, at Rebild Kommune kan tilbageholde betalinger efter kontrakten eller pålægge leverandøren bod, herudover skal klausulen altid give Rebild Kommune mulighed for at ophæve kontrakten. forbindelse med opfyldelse kontrakten med leverandøren skal Rebild Kommune løbende følge op på, om de sociale klausuler overholdes af leverandøren. 7. Arbejdsklausuler Rebild Kommune vil som offentlig myndighed sikre ordentlige og forsvarlige arbejdsforhold for de personer, der udfører opgaver for kommunen. Når Rebild Kommune køber tjenesteydelser eller bygge- og anlægsydelser stiller kommunen derfor krav om, at kommunens leverandører påtager sig en arbejdsklausul i overensstemmelse med LO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Hvis der anvendes en arbejdsklausul, skal det sikres, at leverandøren også påtager sig et kædeansvar for sine underleverandørers overholdelse af arbejdsklausulen. Det skal derudover sikres, at Rebild Kommune kan kontrollere overholdelsen af klausulen, og at manglende overholdelse af klausulen som minimum kan betyde ophævelse af kontrakten med leverandøren Juni Oktober 2014

10 8. Arbejdsmiljø og etik Rebild Kommune vægter arbejdsmiljø og etik højt. Hensynet til sikre og sunde arbejdspladser for kommunens medarbejdere skal derfor indgå, når der gennemføres udbud eller indgås indkøbsaftaler. Det center, der gennemfører udbud, skal vurdere, om det er nødvendigt at inddrage arbejdsmiljøhensyn i forbindelse i udbuddet. Hvis det er relevant at inddrage arbejdsmiljøhensyn skal kommunens arbejdsmiljøorganisation have mulighed for at deltage ved udarbejdelse af udbudsmaterialet. de udbud, hvor der nedsættes en brugergruppe, skal arbejdsmiljøorganisationen have mulighed for at deltage i brugergruppen. Rebild Kommune stiller i alle kommunens indkøbsaftaler krav om, at leverandørerne overholder de grundlæggende LO konventioner om arbejdsforhold. Rebild Kommunes leverandører skal derfor overholde: LO konvention nr. 29 og 105, om forbud mod tvangsarbejde LO konvention nr. 100 om ligeløn LO konvention nr. 111 om forbud mod diskrimination i ansættelsen LO konvention nr. 138 og 182 om mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde LO konvention nr. 155 om sikkert og sundt arbejdsmiljø LO konvention nr. 87, 98 og 135 om organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, inden for rammerne af gældende lovgivning. 9. Klima og miljø Rebild Kommune har i 2011 vedtaget en klimastrategi, der indeholder en række tiltag, som rækker frem mod år Klimastrategien dækker områderne energiforsyning, energibesparelser og tilpasninger til klimaet og indeholder overordnede mål på disse områder. Målene er: - Energiforsyningen i Rebild Kommune (2025) o 50% af brændselet kommer fra vedvarende energikiler o rugen af olie til individuel opvarmning reduceres med 75% i forhold til 2007 o Naturgas som brændsel i decentrale kraftvarmeværker reduceres med 50% i forhold til Naturgassen udskiftes med brændsel fra vedvarende energikilder o rugen af naturgas til individuel opvarmning afskaffes - Energibesparelser o Gennemsnitlig energibesparelse på 1% om året fra 2007 o For Rebild Kommune som virksomhed, en besparelse på 2% om året fra Tilpasninger til klimaet o Virksomheden Rebild Kommune har igangsat nødvendige initiativer for at sikre, at kommunen (geografisk) er tilpasset de forandringer i klimaet, som vi har kendskab til. Rebild Kommune vil blandt andet gennem indkøbsområdet forsøge at nå disse mål. Det skal derfor ved alle udbud og ved indgåelse af indkøbsaftaler vurderes i hvilket omfang, det er muligt at stille krav, der tilgodeser klimaet og understøtter klimastrategiens konkrete mål. Når der stil Juni Oktober 2014

11 les krav vedrørende klimaet, prioriteres krav som set i forhold til meromkostningerne ved at stille kravet, giver den største effekt for klimaet. Rebild Kommune prioriterer derudover også, at der stilles andre krav til miljøegenskaber hos de varer, der indkøbes af kommunen, eksempelvis krav om minimering af brug af skadelige stoffer eller bortskaffelse. Når der stilles miljømæssige krav, skal der i videst muligt omfang stilles krav som omfatter varen i hele dens levetid, således at der indkøbes varer, som samlet set belaster miljøet mindst muligt. 10. Udbud af driftsopgaver Rebild Kommune ønsker at varetage alle kommunens opgaver effektivt. Konkurrenceudsættelse af de driftsopgaver, der udføres af kommunen kan være en måde at effektivisere opgavevaretagelsen på. eslutning om udbud af driftsopgaver træffes af byrådet, eventuelt i forbindelse med vedtagelse af kommunens indkøbsplan Overvejelser inden udbud af driftsopgaver Det er en forudsætning for at foretage udbud af en driftsopgave, at der findes private leverandører, der kan varetage opgaven for kommunen. Der skal således foreligge et privat marked for den pågældende opgave. Derudover er det også en forudsætning for udbud af en driftsopgave, at det skønnes at være mere fordelagtigt at udlicitere end, at kommunen selv løser opgaven. Disse forhold skal derfor være undersøgt inden, der iværksættes udbud af en driftsopgave. Når det overvejes at udbyde en driftsopgave skal følgende derudover indgå i overvejelserne: Ressourceforbrug og økonomi, navnlig forventede udgifter til den valgte leverandør, omkostninger ved overdragelse af opgaven, omkostninger ved virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, samt tidsforbrug og omkostninger til kontraktstyring Forsyningssikkerhed og driftsmæssige risici ved udlicitering Risiko for kompetencetab hos kommunen Kommunens krav til kvalitet Hensynet til kommunens medarbejdere De punkter, der er nævnt ovenfor, skal indgå i byrådets beslutningsgrundlag, når der træffes beslutning om udbud af driftsopgaver Virksomhedsoverdragelse De af Rebild Kommunes medarbejdere, der bliver omfattet af et udbud af en driftsopgave og eventuelt en udlicitering er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejdernes ansættelsesvilkår må derfor som udgangspunkt ikke forringes som følge af udliciteringen Medarbejderinddragelse og beskyttelse Rebild Kommune prioriterer medarbejdernes tryghed og faglig kvalitet i forbindelse med udbud af driftsopgaver. Ledelsen for den institution eller det center, som overvejer udbud af en driftsopgave, har derfor ansvaret for at inddrage de implicerede medarbejdere i overvejelserne om et Juni Oktober 2014

12 udbud, og har ansvaret for, at de til enhver tid gældende retningslinjer i MED-aftalen overholdes. Efter MED-aftalen skal det relevante MED-udvalg så tidligt som muligt informeres om overvejelserne vedrørende udlicitering og have mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser, som udliciteringen vil medføre. MED-udvalgets synspunkter og forslag skal indgå i ledelsens og byrådets beslutningsgrundlag. Efter MED-aftalens 7, stk. 5 træffer byrådet beslutning om udbud af driftsopgaver efter forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. Dialogen med medarbejderne i MED-udvalget skal yderligere medvirke til at skabe klarhed over de fremtidige arbejds- og ansættelsesforhold og medvirke til at sikre et positivt samarbejde under processen. Ved udbud af driftsopgaver skal der, i det omfang det efter udbudsreglerne er muligt, også anvendes arbejdsklausuler og sociale klausuler, samt stilles krav om at leverandørerne overholder LO s konventioner om arbejdsforhold. De sociale klausuler, der anvendes, skal også omfatte eventuelle underleverandører (kædeansvar). Ved udbud af driftsopgaver stilles der som udgangspunkt krav om, at den valgte leverandør har arbejdsmiljø- og personalepolitikker, hvis indhold svarer til Rebild Kommunes politikker. Ved genudbud af driftsopgaver skal økonomiudvalget tage stilling til, om der skal stilles krav om virksomhedsoverdragende vilkår overfor den leverandør, der vinder udbuddet. Der kan eksempelvis stilles krav om, at den vindende leverandør skal overtage medarbejdere fra den hidtidige leverandør. Derudover kan der stilles krav om, at de medarbejdere, der flytter fra den hidtidige leverandør til den vindende leverandør, uden at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, skal have samme beskyttelse som efter virksomhedsoverdragelsesloven. De økonomiske konsekvenser ved at stille bestemte krav om virksomhedsoverdragende vilkår, skal dog belyses grundigt, inden der træffes beslutning Kontrolbud Rebild Kommune ønsker kun at udlicitere driftsopgaver, hvis det er fordelagtigt for kommunen, eksempelvis fordi der ved konkurrenceudsættelsen kan opnås en effektivisering, eller kan leveres bedre service overfor borgerne. Hvis kommunen er den bedste leverandør, skal driftsopgaven ikke udliciteres. Medarbejderne ved det berørte center i Rebild Kommunen skal derfor have mulighed for at afgive kontrolbud, når der foretages udbud af en driftsopgave, således at kommunens opgavevaretagelse kan sammenlignes med de private leverandørers tilbud. De medarbejdere, der afgiver kontrolbud, skal have tilstrækkelig assistance til at afgive tilbuddet, herunder assistance fra kommunens øvrige centre og ekstern assistance, hvis dette er nødvendigt. Når der skal afgives kontrolbud, skal reglerne i bekendtgørelsen om kontrolbud overholdes. Det følger af denne bekendtgørelse, at de medarbejdere, der afgiver kontrolbuddet, ikke må deltage i evalueringen af tilbuddene. Derudover fremgår det, at kontrolbuddet skal medtage alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med varetagelse af den udbudte opgave. Hvis der er afgivet kontrolbud af kommunens medarbejdere, skal byrådet træffe beslutning om indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver eller antagelse af kontrolbud Juni Oktober 2014

13 11. ygge- og anlægsopgaver Rebild Kommunes indkøb af bygge- og anlægsopgaver er et væsentligt led i indsatsen for at gøre Rebild Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig og for udviklingen af kommunen generelt. Rebild Kommune vil med kommunens indkøb af bygge- og anlægsydelser fremme erhvervsudviklingen. ygge- og anlægsopgaver er med de undtagelser og ændringer, der fremgår af dette afsnit, fuldt ud omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken Udbudsplan ygge- og anlægsopgaver optages som udgangspunkt ikke på udbudsplanen, idet de fremgår af kommunens investeringsoversigt. Det forudsættes, at der foretages udbud i overensstemmelse med udbudsreglerne, når bygge- og anlægsopgaverne gennemføres efter investeringsoversigten. Det fremgår af kompetencefordelingen i hvilke situationer, udbud eller licitationer af bygge- og anlægsopgaver skal godkendes af de politiske udvalg i kommunen Konkurrence Rebild Kommune ønsker åbenhed og konkurrence om indgåelsen af bygge- og anlægskontrakter. Rebild Kommune har derfor vedtaget nedenstående beløbsgrænser (tærskelværdier) for anvendelse af underhåndsbud og licitation. eløbsgrænserne svarerer i et vist omfang lavere end til de tærskelværdier, Rebild Kommune er forpligtet til at følge efter lovgivningen 3. Det politiske udvalg eller den del af administrationen, der kan træffe beslutning vedrørende en byggeog anlægsopgave kan altid vælge, at anvende offentlig licitation i stedet for underhåndsbud eller EU udbud i stedet for offentlig licitation kr ,0 mio. kr. 3,0 mio. 38 mio. kr. 38 mio. kr. og mere Der indhentes som udgangspunkt mindst ét tilbud Entreprenørlisten skal anvendes 2 4 underhåndsbud Entreprenørliste skal anvendes (ndhentes der 4 underhåndsbud er det et krav efter tilbudsloven, at en af tilbudsgiverne er uden for Offentlig licitation (udbud) efter tilbudsloven Økonomiudvalget kan give tilladelse til, at der anvendes begrænset licitation EU udbud 3 Til sammenligning følgende tærskelværdier gældende efter tilbudsloven og EU-udbudsdirektivet kr ,0 mio. kr. 3,0 mio. 38 mio. kr. 38 mio. kr. og mere ngen krav Minimum 2 underhåndsbud Licitation (kan være offentlig eller begrænset efter ordregivers valg) EU udbud Juni Oktober 2014

14 lokalområdet) 11.3 Entreprenørliste Rebild Kommune vil etablere en entreprenørliste på kommunens hjemmeside, hvor firmaer, der er interesserede i at udføre opgaver for kommunen, kan beskrive deres kompetencer. Når Rebild Kommune indhenter underhåndsbud på en bygge- og anlægsopgave, er kommunen forpligtet til at undersøge, om der er firmaer på kommunens entreprenørliste, der har kompetencer til at udføre opgaven. Findes der firmaer på entreprenørlisten, der kan løse opgaven, skal der indhentes underhåndsbud fra disse. Er der flere end 54 kompetente firmaer på listen, skal der indhentes tilbud fra to firmaer med tilknytning til lokalområdet, og de resterende tilbud indhentes herefter blandt de øvrige firmaer på entreprenørlisten Selvejende institutioner Når Rebild Kommune yder støtte til bygge- og anlægsprojekter, der ikke udføres af kommunen selv, ønsker Rebild Kommune, at de hensyn, der er prioriteret i denne indkøbs- og udbudspolitik, i videst muligt omfang understøttes af den eksterne part, der gennemfører projektet. Selvejende institutioner, der modtager tilskud fra Rebild Kommune til bygge- og anlægsopgaver, er derfor forpligtede til at følge Rebild Kommunes indkøbs- og udbudspolitik i forbindelse med realisation af det projekt, der er ydet tilskud til. 12. Kompetencefordeling Rebild Kommunes centre er ansvarlige for at indgå indkøbsaftaler og gennemføre udbud på deres områder. ndkøbskontoret overtager dog ansvaret for at gennemføre et udbud eller indgå en indkøbsaftale, hvis dette fremgår af Rebild Kommunes udbudsplan. Tilsvarende gælder for områder, hvor indkøbskontoret tidligere har indgået indkøbsaftaler eller gennemført udbud. eslutning om at gennemføre et udbud, og beslutninger vedrørende udbud i øvrigt skal træffes i overensstemmelse med nedenstående kompetencefordeling. Hvor det i kompetencefordelingen er angivet, at administrationen har kompetencen, betyder dette, at centerchefen for det område, der gennemfører udbuddet har kompetence til at træffe beslutninger. Forkortelser: : eslutter : ndstiller O: Orienteres Y: yråd ØK: Økonomiudvalg FU: Fagudvalg ADM: Administration Generelt Sagstype Y ØK FU ADM Vedtagelse af udbudsplan og godkendelse af udbuddene på udbudsplanen Vedtagelse af indkøbs- og udbudspolitik og ændringer af ind Juni Oktober 2014

15 købs- og udbudspolitik eslutning om deltagelse i indkøbsfællesskaber Varer og tjenesteydelser Sagstype Y ØK FU ADM Udbud der ikke fremgår af udbudsplanen - Varekøb og tjenesteydelser, hvor kommunen er udbudspligtig O - Varekøb og tjenesteydelser, med en skønnet værdi 4 på mere end 5 mio. kr. o beslutning om udbud og væsentlige vilkår for udbuddet O o beslutning om indgåelse af kontrakt med vindende tilbudsgiver O Udbud af driftsopgaver, der hidtil har været løst af kommunen - beslutning om udbud og overordnede vilkår for udbuddet - beslutning om indgåelse af kontrakt med vindende tilbudsgiver Genudbud af driftsopgaver, der tidligere har været løst af kommunen - beslutning om udbud, hvor udbuddet ikke fremgår af udbudsplanen O - beslutning om virksomhedsoverdragende vilkår (uanset om udbuddet fremgår af udbudsplanen) O - beslutning om indgåelse af kontrakt med vindende tilbudsgiver, hvor udbuddet ikke fremgår af udbudsplanen O Principielle udbud Udbud som på grund af deres indhold eller økonomi anses for 4 Værdien af et udbud opgøres efter de principper for beregning af tærskelværdier, der fremgår af EUudbudsdirektivet Juni Oktober 2014

16 principielle. Hvis et udbud eksempelvis vil få væsentlig betydning for serviceniveauet i forhold til kommunens borgere eller har en økonomisk værdi på mere end 15 mio. kr. anses udbuddet for principielt. - beslutning om udbud og overordnede vilkår for udbuddet - beslutning om indgåelse af kontrakt med vindende tilbudsgiver Hvis et udbud af en vare eller tjenesteydelse med en økonomisk værdi på mere end 15 mio. kr. tidligere har været udbudt, og der foretages genudbud, betragtes genudbuddet ikke som et principielt udbud med mindre, der foretages væsentlige ændringer i vilkårene for udbuddet. Kommunens deltagelse i samarbejder eller selskaber som medfører udbudspligt for kommunen. Eksempelvis deltagelse i selskaber efter sundhedslovens 78, stk. 4. ygge- og anlægsopgaver Sagstype Y ØK FU ADM Udbud og indhentning af underhåndsbud der vedrører løbende projekter på investeringsoversigten eller udbud og indhentning af underhåndsbud på enkeltstående projekter, der har en økonomisk værdi mellem og 0,53,0 mio. kr. - eslutning om valg af rådgivere og bygherrerådgiver - eslutning om overordnede vilkår for byggeriet - eslutning om valg af entreprenør Udbud og indhentning af underhåndsbud på enkeltstående projekter med en værdi over ,0 mio. kr. (Udbud og indhentning af underhåndsbud, der ikke vedrører løbende projekter på investeringsoversigten) - eslutning om valg af rådgivere og bygherrerådgiver (evt. via udbud) - eslutning om hvorvidt der skal anvendes begrænset licitation, herunder hvilke entreprenører, der indbydes til at deltage i begrænset licitation - eslutning om overordnede vilkår for udbud/underhåndsbud - eslutning om valg af entreprenør Juni Oktober 2014

17 Juni Oktober 2014

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Rebild Byråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016.

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Rebild Byråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016. ndkøbs- og udbudspolitik Vedtaget af Rebild yråd i oktober 2014 og ændret juni 2015 og juni 2016. 1. ndledning...4 2. Mål...4 3. Definitioner...4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...5 4.1 Generelt...6

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale

Anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale Notat Vedrørende: Erfaringsopsamling på anvendelsen af klausuler og partnerskabsaftale på udbuds- og indkøbsområdet i Randers Kommune Sagsnavn: Klausuler Sagsnummer: 00.01.00-A00-20-14 Skrevet af: Anne

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Rebild Byråd i oktober 2014. Evalueres primo 2016.

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Rebild Byråd i oktober 2014. Evalueres primo 2016. ndkøbs- og udbudspolitik Vedtaget af Rebild yråd i oktober 2014. Evalueres primo 2016. 1. ndledning... 3 2. Mål... 3 3. Definitioner... 4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud... 5 4.1 Generelt... 5 4.2

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Oplæg til indkøbs- og udbudspolitik Høringssvar

Oplæg til indkøbs- og udbudspolitik Høringssvar Oplæg til indkøbs- og udbudspolitik Høringssvar Høringssvar 1. MED - udvalget Fællescenter Sekretariat Bemærkninger Høringssvar til Indkøbs- og udbudspolitik (forslag) af juni 2014. Der kommenteres i punktform

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013

Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013 - Thisted Kommune 2013 godkendt i Byrådet den 20. august 2013 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Det lokale erhvervsliv... 4 Omfang og afgrænsning... 4 Generelt om indkøb og udbud... 4 Lovgivning...

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER VED KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Læs mere

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Retningslinje. for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Retningslinje for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indkøb af varer og tjenesteydelse... 4 Overvejelser før en vare eller tjenesteydelse indkøbes... 4 Beslutningsprocedure

Læs mere

Retningslinje. for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Retningslinje. for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Retningslinje for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsproceduren... 7 Gennemførelse af udbud...

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse 24. Januar 2017

Indkøbs- og udbudspolitik. Vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse 24. Januar 2017 Indkøbs- og udbudspolitik Vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse 24. Januar 2017 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Det lokale erhvervsliv... 4 Omfang og afgrænsning... 4 Generelt om indkøb

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh

Indkøb i Norddjurs Kommune. Lisbeth Krogh Indkøb i Norddjurs Kommune Lisbeth Krogh Program Organisering af indkøb Lovgivning vedr. offentligt indkøb SKI, JYFI og egne udbud Indkøbspolitik Lettere adgang til at blive leverandør Norddjurs Kommunes

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik

Udbuds- og indkøbspolitik Udbuds- og indkøbspolitik December 2016 Forord Hvorfor skal vi overhovedet have en indkøbs- og udbudspolitik? Svaret knytter sig til en række principielle og praktiske hensyn, vi som kommune skal tage,

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Vedtaget den: Revideret den: Godkendt: direktionen

UDBUDSPOLITIK. Vedtaget den: Revideret den: Godkendt: direktionen UDBUDSPOLITIK Vedtaget den: 17 02 2015 Revideret den: 26 05 2016 Godkendt: 13 06 2016 direktionen Vedtaget den: 17 02 2015 Revideret den: 26 05 2016 Godkendt: 13 06 2016 direktionen Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Udbuds og indkøbspolitik 2014

Udbuds og indkøbspolitik 2014 Udbuds og indkøbspolitik 2014 Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål og principper... 3 2. Ressourcerne skal bruges rigtigt!... 3 3. Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere