Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune"

Transkript

1 Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

2 Indholdsfortegnelse FORORD FORMÅL INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING ORGANISERING INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET PERMANENT INDKØBSGRUPPE EKSTERNE ENHEDER INDKØBSAFTALER CONTROLLING PROCEDURE FOR INDGÅELSE AF INDKØBSAFTALER STØRRE INDKØB / UDBUD MINDRE INDKØB BRUGERINDDRAGELSE GRØNNE INDKØB ARBEJDSMILJØ SOCIALE KLAUSULER ERHVERVSPOLITIK UDBUD AF KOMMUNALT UDFØRTE OPGAVER VALG AF LEVERANDØRER, KRAVSPECIFIKATIONER OG BETINGELSER VED UDBUD KONTROLBUD, HERUNDER OMKOSTNINGSKALKULATIONER KVALITETSOPFØLGNING BESLUTNINGSPROCEDURE I FORBINDELSE MED UDBUD INDRAGELSE AF PERSONALET ANVENDELSE AF SOCIALE KLAUSULER ØKONOMI MÅL UDVALGSBEHANDLING TEGNING DIGITALISERING E-HANDELSSYSTEM ELEKTRONISK UDBUDSPROCES

3 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken for Næstved Kommune afspejler kommunens målsætninger om at udnytte de nye stordriftsfordele på indkøbsområdet, som etableringen af en storkommune skaber. Indkøbs- og udbudspolitikken er vedtaget af Byrådet d. 25. August

4 1 Formål Formålet med Indkøbs- og udbudspolitikken for Næstved Kommune er gennem en samordning af de enkelte forvaltningsområders indkøb at optimere den samlede indkøbsproces og sikre lavest mulige priser i forhold til kvaliteten og i kombination med bedst mulige leverandørvilkår (bedst og billigst), skabe mulighed for fastholdelse af Næstved Kommunes serviceniveau og råderum for politiske prioriteringer. 2 Indkøbs- og udbudspolitikkens omfang og afgrænsning Indkøbs- og udbudspolitikken omfatter samtlige kommunale indkøb af varer, service og tjenesteydelser, herunder bygge- og anlægsopgaver, samt leje- og leasingaftaler. Ligeledes omfatter den udbud af kommunalt udførte driftsopgaver mm. jf. afsnit 11. Næstved Kommunes forvaltninger og virksomheder, herunder forsyningsvirksomheder og selvejende institutioner m.fl. opfattes i indkøbsmæssig sammenhæng som én samlet organisation. Indkøbs- og udbudspolitikken skal følges af alle forvaltninger og virksomheder i forhold til ovenstående indkøb. 3 Organisering 3.1 Indkøbs- og udbudskontoret Næstved Kommune har etableret et centralt Indkøbs- og udbudskontor, der har som opgave at indgå fordelagtige indkøbsaftaler for Næstved Kommune i overensstemmelse med lovgivningen på området. Herudover rådgiver Indkøbsog udbudskontoret alle enheder om økonomiske og juridiske forhold vedr. indkøb omfattet af Indkøbs- og udbudspolitikken. Næstved Kommunes indkøb er således baseret på centrale indkøbsaftaler i kombination med decentrale indkøbere / disponenter. Indkøbs- og udbudskontoret formidler Indkøbs- og udbudspolitikken internt og eksternt til relevante samarbejdspartnere. 3.2 Permanent indkøbsgruppe Næstved Kommune nedsætter en permanent indkøbsgruppe, hvis overordnede formål er at medvirke til forankring og formidling af Næstved Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik. Derudover er indkøbsgruppens funktion rådgivende 4

5 i forhold til Indkøbs- og udbudskontorets arbejdsfelt, herunder i forhold til de indkøbsmæssige prioriteringer. Medlemmerne vælges på baggrund af Næstved Kommunes aktuelle indkøbsmæssige prioriteringer. Økonomichefen er formand for indkøbsgruppen. 3.3 Eksterne enheder Næstved Kommune kan indgå aftaler med eksterne enheder fx selvejende uddannelsesinstitutioner om rådgivning på indkøbs- og udbudsområdet og deltagelse i indkøbsaftaler mod betaling. Indkøbs- og udbudskontoret fastsætter de nærmere vilkår for sådanne aftaler. 4 Indkøbsaftaler Indkøbsaftalerne indgås centralt af Indkøbs- og udbudskontoret efter inddragelse af repræsentanter for de indkøbene forvaltninger og virksomheder i overensstemmelse med lovgivningen. Indkøbs- og udbudskontoret udarbejder en indkøbsstrategi der vedtages af Byrådet i forbindelse med den årlige budgetlægning. Indkøbs- og udbudskontoret kan justere indkøbsstrategien tidsmæssigt efter aftale med repræsentanterne fra de berørte forvaltninger og virksomheder såfremt dette anses for hensigtsmæssigt i forhold til den daglige drift. Såfremt det er foreneligt med indkøbsstrategien kan Indkøbs- og udbudskontoret igangsætte yderligere udbud eller forhandlinger med henblik på at indgå flere indkøbsaftaler end indkøbsstrategien umiddelbart lægger op til. Indkøbs- og udbudskontoret udarbejder en årlig opfølgning på indkøbsstrategien i forbindelse med regnskabsaflæggelse og en delopfølgning i forbindelse med den almindelige budgetopfølgning jf. i øvrigt afsnit 12 vedr. mål. Begge opfølgninger forelægges Byrådet. Indkøb foretages af enhederne på de af Næstved Kommunes Indkøbs- og udbudskontor indgåede indkøbsaftaler, hvorved det sikres at Næstved Kommune udnytter storkundefordele ved kontraktforhandlinger og udbud, kan indføre standardiserede indkøbsprocedurer - bl.a. via e-handel, minimerer transaktionsomkostninger ved kontraktindgåelse, kan høste gevinster ved udbud o. lign. 5

6 forankrer viden om leverandører, standardkontrakter mm. Alle enheder i Næstved Kommune er forpligtet til at benytte de centralt indgåede indkøbsaftaler. Fravigelse sker alene efter godkendelse fra Indkøbsog udbudskontoret. Direkte eller indirekte tilskud til diverse velgørende formål kræver politisk godkendelse. Indkøbs- og udbudskontoret er dog, i mindre sager, bemyndiget til at give tilladelse hertil. Samtlige af Næstved Kommunes kontrakter omfattet af Indkøbs- og udbudspolitikken registreres af Indkøbs- og udbudskontoret 1. Dette gælder både gældende kontrakter og kontrakter der indgås i fremtiden. 5 Controlling. Indkøbs- og udbudskontoret etablerer et samarbejde med Controllerkontoret om opfølgning og brug af indkøbsaftaler mm. 6 Procedure for indgåelse af indkøbsaftaler 6.1 Større indkøb / udbud Indkøb der overstiger tærskelværdierne for EU-udbud jf. bekendtgørelse nr. 937 af 16. sept om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter udbydes i overensstemmelse med regelsættet. 6.2 Mindre indkøb Indkøb der ikke forudsætter EU-udbud annonceres på en måde der sikrer en passende grad af offentliggørelse, der gør det muligt at åbne Næstved Kommunes indkøb for konkurrence fra potentielle tilbudsgivere. Dette kan fx ske ved annoncering på Næstved Kommunes hjemmeside. Indkøbs- og udbudskontoret kan fastsætte nærmere retningslinjer for offentliggørelsen / konkurrenceudsættelsen. 6.3 Brugerinddragelse. I forbindelse med udbud etableres ad hoc brugergrupper med repræsentanter for de indkøbene forvaltninger og virksomheder. Disse grupper sikrer den fornødne brugerinddragelse, og indestår for de faglige krav og det kvalitative indhold i beskrivelsen (kravspecifikationen) af de indkøb Næstved Kommune udbyder. 1 Registreringen sker som et led i at sikre det totale overblik over Næstved Kommunes økonomiske og juridiske forpligtigelser. 6

7 Brugergrupperne ledes som udgangspunkt af Indkøbs- og udbudskontoret, og de er sammensat af personer, der repræsenterer det relevante område, ud fra faglige og erfaringsmæssige kvalifikationer. De enkelte forvaltninger og virksomheder er forpligtet til at udpege det fornødne antal repræsentanter til brugergrupperne og det er repræsentanterne for brugergrupperne, der har ansvaret for udarbejdelsen af kravspecifikationen i henhold til den vedtagne indkøbsstrategi. 7 Grønne indkøb Næstved Kommune inddrager miljømæssige kriterier og krav i indkøbsaftaler, hvor det forekommer velbegrundet. Fx kan der tages hensyn til produkters indhold af skadelige stoffer, energirigtige indkøb o. lign. Indkøbs- og udbudskontoret etablerer et samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningens Agenda 21 koordinator vedr. muligheden for at tage hensyn til grønne indkøb i indkøbsaftaler. 8 Arbejdsmiljø Næstved Kommune vil ved indkøb af varer, service- og tjenesteydelser inddrage sikkerhedsmæssige aspekter ved vurderingen af den pågældende vare/ydelse 2. Dette kan fx indgå i kvalitetsvurderingen. Indkøbs- og udbudskontoret etablerer et samarbejde med Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø vedr. muligheden for at indbygge sikkerhedsmæssige aspekter i indkøbsaftaler. 9 Sociale klausuler Næstved Kommune vil bidrage til at skabe det rummelige arbejdsmarked. Indkøbs- og udbudskontoret etablerer et samarbejde med Arbejdsmarkedsforvaltningen vedr. muligheden for at indbygge sociale klausuler i indkøbsaftaler. 10 Erhvervspolitik Indkøbs- og udbudspolitikken medvirker til at sikre offentlighed og konkurrence om Næstved Kommunes indkøb. Dette medvirker derved indirekte til at det lokale erhvervsliv får mulighed for at vinde kommunale kontrakter i fri konkurrence. 2 Såfremt lov eller myndighedskrav kræver en vurdering af arbejdsmiljøforhold mv. ved kommunale indkøb vil disse regler gå forud for kommunens indkøbspolitik - reglerne vil blive implementeret i indkøbspolitikken som en naturlig del af denne. 7

8 Indkøbs- og udbudskontoret sikrer offentlighed om Næstved Kommunes indkøb og udbud. Udbudsreglerne er generelt til hinder for særbehandling af det lokale erhvervsliv. 11 Udbud af kommunalt udførte opgaver. Næstved Kommunes udbudspolitik skal indeholde nedenstående obligatoriske emner 3 vedr. udbud af kommunalt udførte opgaver: 1. valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud, 2. kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer, 3. kvalitetsopfølgning, 4. beslutningsprocedure i forbindelse med udbud, 5. indragelse af personalet, 6. anvendelse af sociale klausuler Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud. Næstved Kommune tilrettelægger udbud af kommunalt udførte opgaver således at konkurrencen om den fremtidige kontrakt fremmes mest muligt. Dette sker gennem udbudsprocedurer der sikrer offentlighed og gennemsigtighed i udbuddet og ligebehandling af tilbudsgiverne. Næstved Kommune anvender de udbudsformer som EU s udbudsregler åbner mulighed for, men i de tilfælde hvor Næstved Kommune ikke er forpligtiget til at følge EU s udbudsregler tilrettelægges udbuddet som minimum således at udbuddet foregår i lige og åben konkurrence. Tildeling af kontrakterne sker altid på baggrund af enten den laveste pris eller det økonomiske mest fordelagtige tilbud 4. Udbudsmaterialet udarbejdes som udgangspunkt af det forvaltningsområde der berøres i samarbejde med Indkøbs- og udbudskontoret. Afhængig af udbuddets art og omfang kan der træffes beslutning om køb af eksterne konsulentydelser i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Opgaverne udbydes på baggrund af det politisk fastsatte serviceniveau, og udbudsmaterialet skal gengive dette niveau. Udbudsmaterialet skal altid som minimum indeholde oplysninger om tekniske, kontraktmæssige, kvalitets- og 3 Jf. 2 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 881af 24. oktober 2002 om servicestrategi og opfølgningsredegørelse udstedt i medfør af den kommunale styrelseslov 62 og 62 c. 4 Der henvises til art. 53 i udbudsdirektivet, der anvendes uanset der foretages EU-udbud eller ej. 8

9 kvantitetsmæssige krav, tidsfrister og kontraktperiodens længde medmindre tungtvejende grunde er til hinder herfor. Udbuddene gennemføres altid elektronisk i det af Indkøbs- og udbudskontoret valgte system jf. afsnit Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer. Næstved Kommunes Byråd afgør om der skal afgives kontrolbud på de enkelte udbud. Ved afgivelse af kontrolbud skal der, idet omfang det er praktisk muligt, ske en klar adskillelse af de funktioner der udarbejder kontrolbud og de funktioner der udarbejder udbudsmaterialet. Der må således, som hovedregel, ikke deltage medarbejdere eller ledere ved beregningen af et kontrolbud som også medvirker ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Kontrolbud kalkuleres på baggrund af kapitel 9 om omkostningskalkulationer i Velfærdsministeriets budget og regnskabssystem for kommuner, idet reglerne sikrer at alle direkte og indirekte omkostninger indgår i beregningen af kontrolbuddet. Såfremt kontrolbuddet er det laveste eller økonomisk mest fordelagtige annulleres udbudsforretningen og der udarbejdes en intern kontrakt i overensstemmelse med kontrolbuddet Kvalitetsopfølgning. Næstved Kommune følger op på indgåede kontrakter, og så vidt det er muligt vil der blive opstillet kvalitetsmål i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Herudover vil opfølgningen ske en i konstruktiv dialog med leverandørerne ud fra de i kontrakterne opstillede mål og krav, og der vil blive anvendt opfølgningsmøder, stikprøvkontrol, fælleskontrol med leverandørerne, leverandørernes egenkontrol, brugerundersøgelser osv. i det omfang det skønnes nødvendigt. Ved store udbud kan der etableres egentlig controllerfunktioner hvis hovedopgave er at foretage kvalitetsopfølgning Beslutningsprocedure i forbindelse med udbud. Næstved Kommune følger samme beslutningsprocedure vedr. udbud af kommunale opgaver som normalt bliver anvendt i forhold til udvalgs- og Byrådsbehandling. 9

10 11.5 Indragelse af personalet. Personalet inddrages i overensstemmelse med MED-aftalen, og Næstved Kommune stiller i øvrigt altid krav om at Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse såfremt der overføres kommunale opgaver til eksterne leverandører Anvendelse af sociale klausuler. Næstved Kommune kan i forbindelse med udbud stille krav om at den kommende leverandør varetager de samme sociale forpligtigelse som kommunen har på de respektive områder. Det kan fx være elevuddannelse, aktivering, fleks- og skånejob, integration, revalidering og jobtræning. 12 Økonomi Gevinster opnået ved indgåelse af centrale indkøbsaftaler fordeles som udgangspunkt 5 efter følgende fordelingsnøgle: 50% af gevinsten hjemtages til kommunekassen til politisk prioritering. 25% af gevinsten indgår i en pulje til styrket kompetenceudvikling og arbejdsmiljøindsats. 25% af gevinsten bibeholdes på de berørte forvaltninger og virksomheders budget. Brugerfinansierede områder bibeholder den fulde gevinst. Gevinsternes størrelse opgøres af Økonomiafdelingen, og indgår i den årlige opfølgning på indkøbsstrategien. Gevinstopgørelsen forelægges indkøbsgruppen. 13 Mål Der fastsættes mål for gennemførelsen af Næstved Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik. De konkrete mål fastlægges i forbindelse med godkendelsen af den årlige indkøbsstrategi, men kan fx tage udgangspunkt i størrelsen af opnåede gevinster ved indgåelse af indkøbsaftaler, hvor stor en del de kommunale indkøbsaftaler udgør af de samlede indkøb, eller hvor stor en del af indkøbene der foregår digitalt. 5 Ved tværgående udbud hvor få personer skal lave en mindre indsats på manges vegne hjemtages gevinsten 100% til kommunekassen. Dette gælder fx ved udbud af energi gas, el, brændstof mm. 10

11 14 Udvalgsbehandling I forbindelse med vedtagelsen af indkøbsstrategien kan der træffes beslutning om evt. politisk behandling af de enkelte udbud / indkøbsaftaler. Genudbud vil som hovedregel ikke kræve udvalgsbehandling, mens nye udbud typisk vil blive forelagt, såfremt de vedrører tjenesteydelser, der købes direkte til borgerne og samtidig vedrører principielle spørgsmål i forhold til fastsættelse af serviceniveauet i den konkrete indkøbsaftale. Såfremt udvalgsbehandling er påkrævet sker dette i udvalget for Økonomi, Personale og overordnet Planlægning, og hvor det er relevant høres fagudvalget med hensyn til serviceniveauet. 15 Tegning Borgmesteren eller direktionens medlemmer er berettiget til at underskrive alle indkøbsaftaler alene. Såfremt en aftale alene retter sig mod et bestemt område modtager den ansvarlige direktør en kopi af indkøbsaftalen. Indkøbs- og udbudschefen er berettiget til at fratage indkøbene forvaltninger og virksomheder fuldmagt til at handle med udvalgte leverandører Digitalisering Næstved Kommune skal anvende e-handel i størst muligt omfang med det sigte at minimere vore egne og vore samhandelspartneres samlede ressourceforbrug ved indkøb af varer og tjenesteydelser mest muligt. Som følge heraf kan leverandører der ikke kan eller vil foretage e-handel med Næstved Kommune på de af Indkøbs- og udbudskontoret fastsatte vilkår udelukkes fra samhandel med Næstved Kommune E-handelssystem Næstved Kommune bruger pt. indkøbssystemet Indkøbs- og udbudskontoret gør alle indkøbsaftalerne tilgængelige i for Næstved Kommunes decentrale indkøbere. Brugen af er obligatorisk for de enheder, der har adgang til systemet. Manglende brug af kan derfor kun accepteres ved bestilling af varer, der ikke findes som katalogvarer i og som heller ikke kan erstattes af varer herfra. Indkøbs- og udbudskontoret kan fastsætte nærmere 6 Hensigten med bestemmelsen er at forhindre at Næstved Kommune aftaleretligt kan blive bundet i forhold til virksomheder der driver virksomhed v. hj. af uacceptable forretningsmetoder fx de såkaldte annoncesælgere. 11

12 retningslinjer for opsamling og registrering af indkøb der gyldigt foretages udenfor Indkøbs- og udbudskontoret bistår og underviser forvaltninger og virksomheder i forbindelse med brug af 16.2 Elektronisk udbudsproces Med henblik på at konkurrenceudsætte flest mulige af Næstved Kommunes indkøb benytter Næstved Kommune et IT-system til understøttelse af udbudsprocesser og konkurrenceudsættelse. Indkøbs- og udbudskontoret fastsætter eventuelle nærmere retningslinjer for obligatorisk decentral brug af IT-systemet. 12

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune 2013 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 2 UDBUDSORGANISERING... 4 3 INDKØB OG DISPONERING...

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg

Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg Indkøbs- og udbudspolitik 2014 Svendborg Kommune [Forsidebilleder] Varer og tjenesteydelser Byggeri og anlæg 1 December 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål...3

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik

Lemvig Kommunes Indkøbspolitik Lemvig Kommunes Indkøbspolitik 2007 Indholdsfortegnelse Formål side 3 Omfang og afgrænsning side 3 Mål side 3 Midler side 3 Indkøbsaftaler side 4 Obligatoriske aftaler Engangsindkøb og indkøb uden for

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik 323-2006-119867 / MG 4. december 2006 Tilrettet 23.11.2007. Tilpasset Kommunalbestyrelsens vedtagne leasingpolitik/-strategi (side 6) /MG Indkøbs- og udbudspolitik Indledning og grundlag... 2 Servicestrategi...

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret april Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret april 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 6 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

Udbudspolitik. Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik. Indholdsfortegnelse Udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1.0 Formål og målsætning... 2 2.0 Afgrænsning... 3 3.0 Årlig udbudsplan... 3 4.0 Udbuds- og samarbejdsformer... 4 4.1 Innovationsfremmende udbud... 5 4.2 Innovation gennem

Læs mere

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland.

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Brugergrupper Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Koncerntankegang - stor omsætning fælles grundlag Indkøbsområdet i Region Nordjylland er et vigtigt strategisk område, og Region Nordjylland

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Udkast. Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje

Udkast. Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Udkast Norddjurs Kommunes Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Marts 2013 Side 1 af 15 1. Formål...4 1.1. Overordnede målsætninger og indsatsområder...4 2. Omfang og afgrænsning...4 3. Organisering

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune

Indkøbs- og udbudspolitik. Randers kommune Indkøbs- og udbudspolitik Randers kommune Vedtaget af Randers Byråd d. 25. marts 2008 1 1. Indledning. 3 2. Formål. 3 3. Hvad og hvem er omfattet af indkøbs- og udbudspolitikken? 4 3.1. Hvad. 4 3.2. Hvem.

Læs mere