Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007"

Transkript

1 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 7. april 2007, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Bo Johansen Per Jespersgaard Christian Kubel Fraværende: Poul Møller Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Ca 110 var til stede, hvor 67 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 5 ved fuldmagt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslog Jørgen Knudsen, VK 19, der blev valgt med akklamation. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for TAK Allerførst vil jeg gerne sige tak til alle, der gennem året har henvendt sig til bestyrelsen med stort og småt ros og ris. Det er jo netop en del af grundlaget for, at vi kan vide, hvad der rører sig blandt medlemmerne. Jeg har på det sidste bl.a. fået nogle henvendelser der går på, at der er hundeejere, som glemmer at tage en lille pose med, når de går tur med deres hund og der derfor er nogle, der oplever at træde i hundenes efterladenskaber. Husk derfor altid den lille pose, der betyder, at alle ser med velvilje hundene i området. Jeg får også indimellem henvendelser, der går på, at der er opsat campingvogne og /eller telte i området. Så sent som i går fik jeg en henvendelse herom og var henne for at informere de tyske turister, der havde en campingvogn med, om, at dette ikke var tilladt, og de flyttede derfor vognen ud fra vores område. Jeg vil derfor gerne endnu en gang minde om, at det er de enkelte ejeres ansvar at meddele deres lejere og deres udlejningsbureauer, at al campering er forbudt i Vorupør Klit og jeg vil gerne opfordre til, at man får dette gjort. VEJE OG LEGEPLADSER Året 2006 blev vejrmæssigt et kontrasternes år. Vi havde en meget varm og meget tør sommer til og med juli måned, og dette betød, at vore veje støvede ekstra meget, så snart 1

2 bilisternes fart var over de tilladte 15 km i timen. Beplantningen led også meget i den varme støvede sommer, så træer og buske lignede næsten cementskulpturer, når de var helt støvet til af vejenes grå støv. Støvet var til stor gene for alle de ejere, der bor tæt på vejen og jeg har fået en del henvendelser om dette problem og forskellige forslag til, hvordan vi kan få bragt alle til at overholde fartgrænsen. Bestyrelsen arbejder på at lave forsøg med oversprøjtning af vejene og er ved at undersøge andre forslag også, bl.a. hvorledes prisen vil være på fliselægning af et stykke. Vi vil i år også lave et forsøg med at lægge asfaltgranulat på et stykke af Sandtornvej i håb om at reducere støvgenerne. Vi vil også på opfordring fra nogle ejere på en mindre strækning lave et par slyng på vejen, så der ikke er frit udsyn til en lige vej, og vi håber også, at dette tiltag også vil nedbringe farten. Chikanerne skulle også være med til at bringe farten betragteligt ned, men der er stadig bilister, som opfatter dem som en udfordring til at køre slalom med højst mulig fart. Jeg har bl.a. talt med posten, som jeg har fået flere henvendelser om mht. til for høj fart. Områdemændene har gennem året arbejdet på at flytte vores vej-chikaner, så de kan få så god en placering som muligt der har været henvendelser fra ejere med specifikke ønsker i den anledning, og vi har forsøgt at gøre alle tilfredse i den udstrækning, det har kunnet lade sig gøre. Det er intentionen, at alle chikanerne skal fyldes med jord og tilplantes med havtorn, så de falder bedre ind i landskabet og samtidigt giver en ekstra fartdæmpende effekt, når man har et dårligere oversigt hen ad vejen. Vores boldbane og gynger bliver brugt flittigt, det er bestemt en fornøjelse at se og vi sørger også hele tiden for, at gyngerne er vedligeholdt og i orden. VANDPROBLEMER I august startede det med at regne og det blev det næsten ved med resten af året. Konsekvenserne af dette har været, at der har været en massiv vandophobning i den lavning, der befinder sig i den sydvestlige del af vores område. Pumpen, som vi har i denne lavning brød ned og på grund af vandets højde, har det ikke været muligt at få den repareret endnu. Oveni alt det vand, som vi naturligt modtager i vores lavning - og som ikke alene er drænvand fra vores eget område, men også fra et stort område syd for os har det været så uheldigt, at de meget store vandmængder har fået grøftesystemerne, der normalt afvander Førby sø til at lade vandet løbe mod vest i stedet for mod øst som normalt, hvilket er en medvirkende årsag til, at problemet har været ekstra stort denne vinter. Flere gange har Bredkærvej været helt eller delvist spærret, fordi vandet fra vores lavning er løbet der hen over, når lavningen var fyldt op. Vi har et par gange i vinterens løb haft assistance fra Beredskabskorpset, der har pumpet vandet væk fra lavningen men problemet har vendt tilbage, straks efter et par store regnskyl. Det er jo meget store vandmængder, der er tale om, når overfaldevandet fra mange kvadratkilometer ender her hos os. Vi har været og er i kontinuerlig dialog med Thisted Kommune om dette problem, og der arbejdes på en løsning af dette, som vi regner med vil finde sted i løbet af sommerhalvåret. DRÆN OG KLOAKKER Med hensyn til vores dræn, har der været et enkelt sammenbrud på en strækning her i vinter, og denne strækning vil blive yderligere efterset og renoveret efter behov i år. Vi er også dette år gået over til at gennemspule kloaksystemet to gange årligt i stedet for én, for på den måde at forsøge at komme mulige tilstopninger i forkøbet. Her vil vi gerne stadig appellere til, at det eneste, der bliver skyllet ud i toiletterne er toiletpapir for når andre ting, herunder forskellige beklædningsgenstande og klude bliver 2

3 lukket ud i kloakken, betyder det oftest, at disse ting sætter sig fast i vores kloakpumper, med kostbare serviceeftersyn og reparationer til følge. AFHENTNING AF GRENAFFALD Som også informeret om i Klitposten tidligere har bestyrelsen i år besluttet at sætte et forsøg i værk, som gør det muligt at lægge kvas og grenaffald 3 steder i Klitten, hvor det vil blive afhentet. Som også omtalt i det sidste nummer af Klitposten er stederne: på pladsen ved siden af kloakpumpestation 1 ( i starten af stikvejen Blåmunkevej , bagved Blåmunkevej 13) på pladsen ved siden af kloakpumpestation 2 ( ved Blåbærvej, hvor vejen drejer skarpt, ved siden af Blåbærvej 9 ) tæt ved udkørslen til Kystvejen fra Blåmunkevej ( IKKE i lyngen, men på grusarealet lige udenfor den jordvold der er næsten ude ved Kystvejen). Da det ikke er hensigtsmæssigt at have store mængder letantændeligt materiale liggende i store bunker i længere tid, må grenaffaldet udelukkende lægges de nævnte steder i uge 13 og 14 ( ugen før påske og påskeugen ) samt uge 41 og 42 ( ugen op til efterårsferien og efterårsferien). Grenaffaldet vil så blive afhentet umiddelbart derefter, altså henholdsvis i uge 15 og i uge 43. Det er vigtigt, at der ikke smides andet i bunkerne end grenaffald og det er vigtigt, at der kun smides i det angivne tidsrum. Vi håber, at det nye initiativ vil være til glæde for ejerne. BRANDFARE Med dette initiativ håber vi også at komme et andet meget stort problem til livs : dette, at nogle ejere har lagt kvas og afskårne grene ude i bevoksningen, så der nogle steder er lavet hele hække af kvas. Vi har fået klart at vide fra kommunens beredskabschef, at disse skal fjernes hurtigst muligt, da dette er rene brandfælder. Sådanne kvashække kan lede ilden på splitsekunder, hvis der skulle blive brand et sted i området og derfor forårsage en katastrofe. Derfor bringes der her nu denne kraftige opfordring til de, der endnu ikke har fjernet deres kvashække: skynd Jer at få dem væk hurtigst muligt. Hjælp med at gøre Vorupør Klit så brandsikker, som vi kan. MILJØAFGIFT - RENOVATION Hvis nogen har undret sig over, at der på ejendomskatteopkrævningen står miljøafgift er forklaringen denne, at der ved kommunesammenlægningen er sket en ændring vedr. opkrævning af renovation i den gamle Thisted Kommune. I gl. Hanstholm og Sydthy kommuner kørte man med henholdsvis et bidrag til genbrug og et miljøgebyr. Harmoniseringen gør, at man nu har vedtaget et miljøgebyr i (ny) Thisted således, at den gamle renovationsafgift er steget en lille smule og derefter opdelt i henholdsvis et miljøgebyr og en renovationsafgift. I øvrigt oplyser Thisted Kommune, at de gamle renovationsordninger i henholdsvis gl. Hanstholm, Sydthy og Thisted Kommuner alle fortsætter uændret indtil Først fra dette tidspunkt forventes det, at der laves en stor samlet løsning for hele den nye Thisted Kommune. 3

4 TILSTANDSRAPPORTER Når man sælger fast ejendom, bliver der som regel lavet en tilstandsrapport. Dette gøres for ikke at ifalde 20 års ansvarspligt overfor fejl og mangler ved ejendommen. Når ejendommen som her er en ejerlejlighed, skal man iflg. loven både have en rapport på selve ejerlejligheden og på fællesejet som i dette tilfælde er Depotet. Chr. Kubel har uden held - forsøgt at få de myndigheder, der administrerer dette, til at give os dispensation, da der ikke er nogen som helst mening i at lave tilstandsrapport på Depotet, da dette alligevel ikke vil være omfattet af en ejerskifteforsikring. Det viser sig imidlertid, at vores forsikringsselskab, Thisted Forsikring, har meddelt os, at de gerne tegner en ejerskifteforsikring uden en rapport på Depotet så dermed skulle problemerne omkring dette være løst, og ingen behøver at bruge penge på en formålsløs tilstandsrapport vedrørende Depotet. BEPLANTNINGSRENOVERINGEN Den meget våde vinter var også skyld i, at tidsplanen for vores beplantnings-renovering blev rykket lidt, da maskinerne ikke kunne køre på det meget våde underlag - men renoveringen af den efterhånden meget nødlidende beplantning går nu igen som planlagt stille og roligt fremad. Hededanmark (som er Hedeselskabets nye navn) går varsomt frem og har her sidst på vinteren været i gang i den vestlige ende af området samt i et mindre område inde midt på. KLITPOSTEN HJEMMESIDE - MAILLISTE Klitposten får også tit rosende ord med på vejen, når jeg taler med medlemmerne. Dette kan jeg kun erklære mig enig i redaktøren laver en glimrende Klitpost, som nu i øvrigt udkommer i farver. Det hilses i øvrigt velkommen, hvis medlemmerne har lyst til at skrive indlæg eller sende billeder til redaktøren. Hjemmesiden bliver flittigt besøgt også den roses, både af medlemmer og også eksempelvis af områdets mæglere, der kan hente nyttige oplysninger på denne. Bo uddelte i øvrigt sidste år på generalforsamlingen nogle spørgeskemaer vedr. Internet brug og brug af hjemmesiden, og han vil give et resume af svarene under punktet eventuelt. Vores mail-liste stiger støt og er nu oppe på 103 personer. Jeg sletter de mail-adresser, hvor jeg fra samme adresse gennem mere end et år får mailene retur som oftest med begrundelsen, at mailboksen er fyldt. Jeg går ud fra, at dette skyldes, at den pågældende mailadresse ikke længere bruges, og jeg vil derfor appellere til, at man husker at give besked, når man skifter mailadresse. SPONSORER Vi har til generalforsamlingen her modtaget forskellige sponsorgaver : Købmand Hillgaard giver sodavand 6 kasser Saltum Houlbjerg sodavand Thybolig stiller en pølsevogn op uden for Depotet, hvor man efter generalforsamlingen kan få stillet sulten og tørsten EDC mæglerne Thisted har givet lovning på 6 flasker rødvin, som vil blive fordelt ved lodtrækning blandt de fremmødte under punktet eventuelt. Vinderne får et gavebevis og skal selv afhente vinen i forretningen. EDC mæglerne i Hurup har givet 6 flasker rødvin, der bliver fordelt ved lodtrækning blandt de fremmødte på generalforsamlingen under punktet eventuelt samt kuglepenne til alle Nybolig Hurup giver kildevand i plastikflasker Nybolig Thisted giver lækker chokolade 4

5 Spørgsmål/kommentarer til beretningen: VK 85: Spørgsmål vedrørende huller i vejene samt vejvedligehold. Svar: hullerne udfyldes efter behov, men alle medlemmer opfordres til at efterfylde huller såfremt dette findes nødvendigt. VK 85: Er ikke helt glad for havtorn i chikanerne og langs vejene da de kan ridse en bil. Svar: Hvis ikke bestyrelsen eller sommerhusejerne får iværksat klipning i tide er medlemmerne velkomne til selv at klippe havtorn så skader kan undgås. VK176: Jeg foretrækker lyng i chikanerne i stedet for havtorn. Svar: Lyng bliver ikke højt nok, og derved vil vi ikke opnå den hastighedsnedsættelse som dårlig oversigt vil medføre. VK 85: Har I rådført med en planteskole om beplantning i chikanerne? Svar: Vi har valgt Havtorn efter råd fra Det Danske Hedeselskab. VK 72: Kan vi få tydeliggjort hastighedsgrænsen ved flere 15km skilte inde i området? Svar: Bestyrelsen vil fremskaffe skilte til anbringelse i området. Bemærk, - det er ikke kun gæster/turister der kører for stærkt, - også sommerhusejere kører alt for stærkt i området. VK 58: Kan man i stedet anbringe 2 brøndringe oven på hinanden? Svar: Brøndringe oven på hinanden ser ikke særlig pænt ud, vi foretrækker beplantning. VK?: Betonklodser er grimme, men nødvendige, - men vi skal helst ikke have 2 oven på hinanden. VK 187: Vi er enige om at vi ikke skal køre for stærkt, men kan man ikke bare tage billeder af synderne? Svar: det bliver nok en umulig opgave. VK 217: Må vi selv klippe havtorn der generer færdslen? Svar: Ja, - meget gerne, også gerne havtorn der ikke lige vokser ud for Jeres egne huse, - det vil vi alle være glade for. Spørgsmål vedr. vandproblemer ved Blåmunkevej 4: Bestyrelsen er i dialog med kommunen og der arbejdes på at finde en varig løsning der skal afhjælpe problemet med risiko for oversvømmelse af dette sommerhus. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2006 til godkendelse. Per Jespersgaard fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 4. Indkomne forslag 5

6 Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling 5. Godkendelse af budget for 2007 Per Jespersgaard fremlagde bestyrelsens forslag til budget: Budgettet godkendt med akklamation. 6. Valg af formand for 2 år På valg er Annemarie Hyllgaardhus. Annemarie Hyllgaardhus blev genvalgt som formand med akklamation uden modkandidater 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er Bo Johansen og Per Jespersgaard Begge blev genvalgt med akklamation 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år Bent Astrup VK 101 blev foreslået og valgt. 9. Valg af revisor Revisionsfirmaet Partner Revision Vest A/S blev genvalgt. 10. Eventuelt Bo fremlagde resultatet af sidste års forespørgsel vedrørende brug af og tilfredshed med hjemmesiden og Klitposten, og konstaterede at der er plads til forbedringer. Herefter var der lidt debat om meget vand i lavningen, og om husejer i farezonen var blevet informeret godt nok. Spørgsmål om hvordan vi løser problemet vedrørende oversvømmelserne. Bestyrelsen svarede at der er en god dialog med kommunen om løsning på problemerne, samt at foreningens bestyrelse tager kontakt til HedeDanmark for at få gode råd. En sommerhusejer spurgte om der kunne laves sikring af vores vandhuller, således at børn ikke kunne komme til skade. Svaret er, at det nok ikke er muligt at indhegne eller skilte sig fra, at børn kan komme til vandet, så ansvaret må alene hvile på forældrene. Per takkede Michael VK 13 for brandeftersynet. Per orienterede om Klitfestudvalgets arbejde samt status for Klitfesten. Samtidig oplyste Per at Klitfestudvalget har foræret 20 plastic havestole til brug i 6

7 Depotet. Forslag fra salen om at lave en hurtigere og nemmere indcheck procedure ved generalforsamlingen. Bestyrelsen vil arbejde på sagen. Sponsorgaver til generalforsamling 2007 : Købmand Hillgaard : 6 kasser Saltum-Houlbjerg Sodavand Nybolig Thisted : lækker chokoladekonfekt. Nybolig Hurup : 1 flaske mineralvand til hver. Thybolig : En hel pølsevogn med betjening og servering EDC Hurup: 6 flasker rødvin (lodtrækning), samt kuglepenne til alle. EDC Thisted : 6 gavekort til rødvin. (lodtrækning) Sponsorgaver fra EDC Thisted og EDC Hurup blev herefter uddelt efter lodtrækning Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og generalforsamlingen for god ro og orden og overrakte dirigenten lidt vin med stor tak. Dernæst blev der serveret og nydt pølser fra Thybolig. Vorupør d.. Jørgen Knudsen, dirigent Annemarie Hyllgaardhus, formand 7

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 22. marts 2008, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Bo Johansen BJ Per

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 6. august 2011 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Referat af den 37. ordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2007 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetællere. Torben Hansen blev valgt til dirigent, takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 47 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen særligt til Per, formand for Kettehøj

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK. Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler.

HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK. Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler. Egern Posten Øksenmølle Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Oktober 2011 Nr. 63 HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

AB Egilshus. Ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. maj 2014 kl. 18.30, i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S.

AB Egilshus. Ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. maj 2014 kl. 18.30, i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S. AB Egilshus. Ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. maj 2014 kl. 18.30, i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S. På aftenens generalforsamling var repræsenteret 75 andelshavere, heraf

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere