Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2014"

Transkript

1 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2014 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 19. april 2014, kl til ca Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian Kubel Per Jespersgaard Asger Rasmussen Bent Astrup AH CK PJ AR BA Formanden (AH) bød velkommen til generalforsamlingen Ca. 65 var til stede, hvoraf 52 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen (de 3 ved fuldmagt). Dagsorden: 1) Valg af dirigent og evt. stemmetællere Bestyrelsen foreslog Jørgen Knudsen, VK 19, der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt pr mail d. 16. marts 2013 og dermed rettidigt indkaldt og lovlig, samt beslutningsdygtig i h. t. vedtægterne. Valg af stemmetællere afventer evt. behov. 2) Aflæggelse af formandens beretning for 2013 Jeg vil starte med at takke de medlemmer, der er mødt frem på generalforsamlingen i Ejerforeningen Vorupør Klit denne påskelørdag. Jeg kan oplyse, at sodavand som vanligt er sponsoreret af købmand Hillgaard, hvilket vi er meget glade for. Veje: I foråret 2013 iværksatte vi en ny procedure i forhold til vedligehold af vores veje, idet vi som et forsøg bad Michael om efter opfyldning af huller at rive et stykke vejen så det øverste lag løsnes og blandes og efterfølgende tromle vejen. Samtidigt betyder dette mindre forbrug af nyt stabilgrus. Dette viste sig at være en stor succes, for de tromlede veje holdt meget længere, end vi tidligere har haft erfaring med. Vi vil fortsætte denne procedure, men vi er også klar over, at vi stadig et meget afhængige af vejrliget, idet våde perioder med kraftige, hyppige regnskyl stadig kan forårsage huller i vejen. Renovation: Sidste år blev der fra Thisted Kommune bekendtgjort nye direktiver vedrørende bortskaffelse af affald. Det, der mest direkte berørte os, var Thisteds Kommunes beslutning om, at græs ikke kunne betragtes som kørefast og at affaldsstativerne derfor skulle flyttes ud til en kørefast vej. Mange ejere flyttede straks deres affaldsstativer og andre fulgte efter, efter at have modtaget anmodning herom fra 1

2 renovationsfolkene. Der opstod yderligere problematikker i relation til de stikveje, hvor renovationsbilen ikke kunne vende, men det ser ud til, at alt er faldet på plads, så renovationsstativerne står således, at poserne nu kan afhentes uden yderligere problemer. Storm: Stormen i november medførte i Vorupør Klit at rigtigt mange træer væltede og mange steder var vejene derfor spærret. Bestyrelsen indgik en aftale med et medlem af ejerforeningen, der er fastboende her i klitten om oprydning af dette, mod at han fik de stormfældede træer. Der er primært blevet ryddet faldne træer, hvor de var til risiko og til gene for trafikken. Vi har med dette ikke bevæget os indenfor de enkelte ejeres 10-meter grænser, idet vi regner med, at man selv sørger for oprydningen der. Økonomi: Som det vil fremgå af kassererens gennemgang af det udsendte regnskab/budget har vi en sund økonomi i Vorupør Klit og de fremkomne underskud på driften skyldes, at bestyrelsen har skønnet, at så længe der var tilstrækkelig kapital i foreningen, er der ingen grund til at forhøje medlemsbidraget. Vi har således heller ikke i år foreslået en forhøjelse heraf. Vi forventer dog, at vi til næste år vil foreslå en mindre forhøjelse af medlemsbidraget på kr. årligt, idet det er vigtigt, at vi fremadrettet stadig har en sund økonomi og også et råderum, hvis der skulle opstå behov for større renoveringer eksempelvis i relation til pumpestationer, dræn og kloakker. Selv med en forventet stigning i ejerbidrag til eksempelvis 2400 kroner årligt, vil det være meget billigt idet dette beløb dækker såvel forsikring af hus og indbo som vedligehold af veje, kloakker, dræn, legepladser og fællesarealer. Men som sagt en stigning er stadig fremtidsmusik, idet vi ikke i år vil foreslå dette, men blot orientere medlemmerne om, hvilke overvejelser bestyrelsen har vedrørende økonomien på længere sigt. Lokalplan: Som alle ejere er bekendt med, er vi underlagt en lokalplan for vores område, der nøje beskriver mulighederne for til- om- og nybygning i området. Det er vigtigt, at man respekterer lokalplanen eksempelvis ved ikke at bygge mere end det tilladte. Som grundregel kan oplyses, at alle udvidelser (ændringer der medfører større tagflade) skal der søges om tilladelse til. Der skal også søges om at udføre ombygninger, der medfører, at der sker ændret anvendelse. F. eks. hvis en overdækket terrasse ændres til en havestue, eller hvis der sker ændring af køkken og af badeværelse. Vi har erfaret, at Thisted Kommune - som den myndighed, der skal påse at lokalplanen overholdes og som også andre kommuner gør det laver kontroller af de enkelte bebyggelsers størrelser og placeringer baseret på luftfoto af området. Overfladevand: Der har i det forløbne år været mødeaktivitet mellem Thisted Kommune og Ejerforeningen Vorupør Klit vedrørende det tilbagevendende problem med de store vandmasser, der via grøftesystemerne ender i vores lavning og ved for høj vandstand der flyder over Bredkærvej, som derfor i perioder har været umulig at passere. Der ser ud til at være opnået enighed om, at Thisted Kommune laver et underløb under Bredkærvej, der vil kunne aflede det vand, der ikke kan nedsive på vores side af vejen. Det ser vi frem til, da det gennem mange år har været et tilbagevendende problem, og bestyrelsen har gennem årene har brugt megen tid og energi på at forsøge at løse dette gennem dialog med Thisted Kommune herom. 2

3 Kloakker: Vi får hvert år gennemspulet hovedledningerne i vores kloakker to gange, og det er således også sket her lige før påske. Det er blevet et problem med de nye lavtskyllende toiletter, idet der hurtigere kommer stop i systemet end tidligere. Bestyrelsen opfordrer til, at man er opmærksom herpå, at man altid hælder vandet efter gulvvask ud i toilettet og at man før afrejse skyller igennem med stort skyl. Beplantning: Der blev sidste år plantet et antal planter på fællesarealerne de steder, hvor det skønnedes nødvendigt og vi følger nøje med i, hvordan de klarer sig, før vi går videre. Det er vigtigt, at vi vælger planter, som vil kunne klare sig. Vi påtænker i år at starte noget nyplantning i området nær Bredkærvej og vil tage kontakt med de medlemmer, der bor nærmeste dette. Naturstyrelsen har i øvrigt i februar måned meddelt, at man efter at have gransket overvågningsbilleder at hybenrosens udbredelse langs den jyske vestkyst, ikke længere blot vil fraråde, at disse plantes, men også påbegynde en aktiv nedkæmpning af dem. Hybenrosen er betegnet som en invasiv plante og er ifølge naturstyrelsen særdeles uønsket. Jeg vil gerne opfordre Vorupør Klits ejere til, at man hjælper med at sørge for, at hybenroserne her i klitten ikke begynder at overtage arealerne. Grenaffald: Ejerforeningen etablerede for snart en årrække siden den service, at medlemmerne kan henlægge grenaffald nær de 2 pumpestationer. De første år blev det fjernet 2 gange årligt, men de seneste år bliver grenaffald udelukkende fjernet efter påske. Som en konsekvens heraf er det meget vigtigt, at medlemmerne ikke uhæmmet hele året henlægger grenaffald til gene for naboer og med brandfare til følge. Grenaffald må KUN henlægges fra 1. marts og til påske, hvilket vi kraftigt henstiller til vores medlemmer at rette sig efter. Når grenaffaldet i år er blevet knust, vil der være en stor mængde blandet flis, som medlemmerne gerne må afhente. Henvendelse til områdemændene herom. Indbrud: Heller ikke i det forgangne år har vi været forskånet for indbrud i Vorupør Klit. Det er meget ubehageligt for de berørte, men vores ejerliste har vist sig anvendelig til at informere hinanden, medlemmerne imellem, når et indbrud er blevet opdaget. Alene af den grund er det meget vigtigt, at bestyrelsen altid er oplyst om medlemmernes korrekte telefonnumre, så ejerlisterne er up to date, og de involverede parter kan informeres så hurtigt som muligt. Hjemmeside: Som det nok er de fleste ejere bekendt, har vores hjemmeside fået en ansigtsløftning med et nyt design. Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at takke Bo Johansen for sit arbejde som webmaster gennem de år, han stod for vores hjemmeside. Ejerlister og mailadresser: Vi vil stadig gerne opfordre til, at medlemmerne af Ejerforeningen Vorupør Klit oplyser deres mailadresse til bestyrelsen og det er i øvrigt også meget vigtigt, at bestyrelsen stadig får alle rettelser til ejerlisten. Derfor husk altid at meddele alle ændringer af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til bestyrelsen. /Annemarie Hyllgaardhus 3

4 Beretningen gav anledning til spørgsmål som følger : VK 115 Angående renovation er det ikke godt, at plastposerne placeres sådan, at de er synligt placeret udenfor låget på beholderen. Det medfører, at indbrudstyve får mulighed for at holde øje med, om der er beboere i huset. AH : Vi har tidligere gjort Thisted Kommune opmærksom på dette problem - men vi gør det gerne igen. PJ : Jeg deltog i begyndelsen af marts i et møde i Thisted med politiet om hvad der kan gøres for at mindske risiko for indbrud. Netop dette med affaldsposer blev anført som et problem. Bestyrelsen ved AH gentager henvendelsen til Thisted Kommune. Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger. 3) Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse PJ fremlagde regnskabet. Der var spørgsmål fra : VK 87 : Mener at udgifterne til godtgørelse til bestyrelsen med , til befordringsudgift til bestyrelsen og til udgift til kontorhold hjemmeside er store. AH : Godtgørelse til bestyrelsen ydes i h. t. tidligere beslutning på en generalforsamling, og ydes i h. t. den af Skat godkendt sats for skattefri godtgørelse Befordringsgodtgørelse ydes til bestyrelsesmøder med den laveste af Skats godkendte sats. Udgift til kontorhold dækker udgift til primært udgifter til toner og papir ved kopiering af bilag til revisor. Udgift til hjemmeside kommer først i 2014 i forbindelse med udarbejdelse af en ny hjemmeside. VK 115 : Bakkede op om tidligere bestyrelsers beslutning om at betale vederlag som sket. Denne bemærkning blev godkendt med akklamation Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation. 4) Indkomne forslag Ingen forslag modtaget. 5) Godkendelse af budget for 2014 PJ fremlagde budgettet. Budget med uændret kontingent og rykkergebyr på 100 kr blev godkendt med akklamation. 4

5 6) Valg af formand for 2 år. Annemarie Hyllgaardhus blev genvalgt i 2013 og er derfor ikke på valg. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er Chr Kubel og Asger Rasmussen, og begge er villige til genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation. 8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år Peter Leander, VK 102, blev i 2013 valgt for 2 år. Elmo Kristensen, VK 25, Blåbærvej 2, blev i 2012 valgt for 2 år og er derfor på valg og villig til genvalg. Elmo Kristensen blev genvalgt med akklamation. 9) Valg af revisor Revisionsfirmaet BDO blev genvalgt 10) Eventuelt VK 40 : Veje mangler sidefald. Renovationsentreprenøren har tilbudt gratis at oprette en strækning. VK 72 : Der bør bruges en bedre kvalitet grus til opretning af veje, kan skaffes fra Mors. CK : Så vidt bestyrelsen har kunnet få oplyst, findes der ikke standard udstyr som er i stand til at profilere en grusvej med bredde som vores på 3-4 m med top. Dersom nogen af medlemmerne har kendskab til at et sådant udstyr findes, vil vi mere end meget gerne have information herom. Michael gør det bedste han kan for at sikre, at der er tværfald på vejene og for at sikre at der ikke dannes lommer af vand i vejkanterne. Det gøres ved at han graver huller i de sider der er højere end vejen. Problemet er muligvis ikke så meget tværfald som det er antallet af biler der kører på vejene. Eksempelvis Sandtornvej mod Bredkærvej, som dagligt passeres af formodentlig mere end 500 biler. Ingen grusgrav i Thy kan levere stabilt grus kvalitet I. Det er muligt grus fra Mors er bedre. Men vi bruger med den nye metode med at opkradse vejen og efterfølgende tromle dem ikke meget grus. Bestyrelsen prøver at administrere udgifterne til vedligehold af veje således, at der gøres det der skal men uden at bruge flere penge end nødvendigt. 5

6 Dersom generalforsamlingen mener vi skal ofre flere penge på vedligehold af vejene vil det blive gjort. VK 56 : Bor i Blåmunkevej 6 og kender problemet med vand i lavningen. Vil gerne vide hvad bestyrelse gør ved det. CK : Har gennem snart 20 år været involveret i dette og har deltaget i mange møder md Thisted Kommune om at finde en løsning. Det ser ud til, at der nu er en løsning på vej, idet Miljøafdelingen i kommunen i mandags (14/4) har oplyst, at forsyningsafdelingen, som vejafdelingen hører under, er blevet bedt om, til miljøafdelingen, at fremsende et projekt til underboring af Bredkærvej. Bestyrelsen ved CK holder øje med hvad der videre sker. Dirigent og formand takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Vorupør d.. Jørgen Knudsen, dirigent Annemarie Hyllgaardhus, formand 6

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2012

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2012 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2012 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 07. april 2012, kl.10:00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian Kubel Per Jespersgaard

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2011 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 23. april 2011, kl.10:00 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Christian Kubel CK Per

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2008 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 22. marts 2008, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus AH Bo Johansen BJ Per

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2007 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 7. april 2007, kl.10:00 Refererent: Bo Johansen Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Bo Johansen Per Jespersgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 4. april 2015. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Affaldsplan fra 2016 Fibernet

Affaldsplan fra 2016 Fibernet Grundejerforeningen Kristavej Beretningen for 2015 på generalforsamlingen, Påskelørdag, den 4. april 2015 kl. 10.00, afholdt på Grønhøj Strand Camping, Grønhøj. Forinden jeg aflægger beretningen, så kan

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 23. april 2011 Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00 Formanden Toke Juhl

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat Haveforeningen Rugkobbels generalforsamling den 24.02.2011

Referat Haveforeningen Rugkobbels generalforsamling den 24.02.2011 Referat Haveforeningen Rugkobbels generalforsamling den 24.02.2011 Valg af dirigent: Valgt: Viggo Petersen have nr. 76. dirigenten fastslår indkaldelsens lovlighed mødet er varslet den 8.2.2011 i Budstikken

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Side 1 af 11 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Grundejerforeningen FJORDPARKEN.

Grundejerforeningen FJORDPARKEN. Side 1 af 7 Grundejerforeningen FJORDPARKEN. Referat af Grundejerforeningen FJORDPARKENS ordinære generalforsamling lørdag den 12. april 2014 kl.10:00. Idrætshallens Cafeteria, Skuldelevs skole. Der var

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Askø i billeder februar 2010:

Askø i billeder februar 2010: Åbent hus Askø i billeder februar 2010: December 2010 Vimal Graulund Fotos af Vimal Graulund Bestyrelse: Formand: Bent Hansen Odensegade 11 2100 Kbh. Ø. 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk Foreningens repræsentant

Læs mere

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen.

Formandens beretning Endnu et år er gået med spændende opgaver for bestyrelsen. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Børup tirsdag den 17. marts 2015

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Børup tirsdag den 17. marts 2015 Referat af ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Børup tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.30 og 21.00 på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Alle, Kantinen Der var fremmødt 20

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere